Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna 856

Slobodna Bosna 856

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by H92

More info:

Published by: H92 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
SEJDI]FINCI,FINCISEJDI]:AKODAZNA...
 
PARALIZA FEDERACIJE
Premijer Nik{i} zabranio radfederalne Vlade
Lideri dva HDZ-a, Dragan ^ovi}i Bo`oLjubi}, ultimativno su zahtijevali od lideraSDP-a Zlatka Lagumd`ije da nalo`ipremijeru Nik{i}u potpunu obustavu radafederalne Vlade i da na djelu doka`eopredijeljenost za rekonstrukciju izvr{nevlasti
DIPLOMATSKI SKANDAL
Lagumd`ija protiv ~lanovaPredsjedni{tva BiH
Ministar vanjskih poslova BiH ZLATKOLAGUMD@IJA potpisao je 28. februara dvainterna dokumenta kojima se uvoderadikalne izmjene u dosada{njoj proceduriimenovanja bh. diplomata;iako je izbor {efova diplomatsko-konzularnih predstavni{tava u isklju~ivojnadle`nosti ~lanova Predsjedni{tva BiH,Lagumd`ija je prviministar vanjskihposlova koji jeprotuustavno inezakonito uzurpiraonjihove ovlasti, daju}isebi za pravo daodlu~uje koji odpredlo`enihkandidata zaambasadorezadovoljava uvjete
RASPAD ISLAMSKEZAJEDNICE BIV[E SFRJ
Politika u vjeri i vjera u politici
U petak,29. marta,umro je posljednjireisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) biv{eSFRJ had`iJAKUB efendija SELIMOSKI.Imao je sre}u da bude prvi demokratskiizabrani poglavar IZ-a u biv{oj Jugoslaviji1990. godine,ali i nesre}u da bude njenposljednji poglavar prije nego {to seraspala IZ,kao {to se, prethodno, raspala izemlja u kojoj je postojala. Svrgnu}elegitimnog i legalnog reisa Selimoskog bio je ~in “pu~a“ organiziranog od samihmuslimanaokupljenih oko AlijeIzetbegovi}a, Mladih Muslimana i poltronaiz tada{nje Islamske zajednice SFRJ
ZDRU@ENI UDARACKRIMINALU U REGIONU
Ko su nove mete SEPCA-e?
O spremnosti svih direktora policija uregionu da u kratkom roku razbiju najve}ekrakove hobotniceorganizovanogkriminala, kao ina~inima kako dado|u do najve}ih vo|akriminalnih gruparazgovarali smo saZLATKOMMILETI]EM, izvr{nimdirektorom Asocijacije{efova policijaJugoisto~ne Evrope
“50 NIJANSI...“ NABOSANSKI NA^IN
Prva bh. autorica erotskih romana
Njeno ime postalo je poznato javnosti prijenekoliko mjeseci, nakon {to je u web-kolumni opisala kako je prisustvovalabizarnim seksualnim orgijama usarajevskom naselju Grbavica; SANELADIZDAREVI](35), autorica prvog bh.erotskog romana pod nazivom “BORIM SESA STRASTIMA“, za na{magazin govori osvom spisateljskom radu, ezoteriji, seksu idru{tvenim tabuima, te reakcijamaBosanaca i Hercegovaca na njenekontroverzne romane
PROZORI NE SMIJU PASTI
Bh. dekoracije u ~uvenom Versaillesu
Bh.kompanija “Kontinental”iz Kiseljaka idekorater Damir Dino Huseinovi},koji ve}dvadesetak godi-na `ivi uFrancuskoj,nedavno suuspje{no zavr{iliizuzetno zahtje-van posao-ugradnju prozorai dekoracije urezidenciji MarieAntoinette uVersaillesu; na{anovinarka donosipri~u o ovomdizajnersko-poslovnompoduhvatu
4.4.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121622523252
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->