Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11. POPRECNI PROFIL

11. POPRECNI PROFIL

Ratings: (0)|Views: 5,406 |Likes:
Published by api-3845537

More info:

Published by: api-3845537 on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

POPRE\u010cNI PROFIL
Popre\u010dni profil
Popre\u010dni profilputa je odlu\u010duju\u0107i po kapacitet i

ekonomi\u010dnost trase, a uti\u010de, u sklopu sa oblikom trase,
na bezbednost i estetske kvalitete puta. \u0160irine u
popre\u010dnom profilu treba da budu definisane pre
po\u010detka trasiranja, jer od \u0161irine planuma zavisi odnos
trase prema terenu.

Planum puta
Planum putaje ravan putne konstrukcije u kojoj se
nalazi kolovoz sa svojim prate\u010dim elementima.

Planum puta obrazuju kolovozi, razdelne trake izme\ue000u
kolovoza ukoliko se predvi\ue000aju, bankine ili rigoli i
berme.

Kolovoz
Kolovozobrazuju saobra\u0107ajne trake, ivi\u010dne trake i
ako se predvi\ue000aju, dodatne trake i trake za prinudno
zaustavljanje.
Broj saobra\u0107ajnih traka
Broj saobra\u0107ajnih trakaodre\ue000uje se

dimenzionisanjem i njhov broj mora biti paran, ne
uzimaju\u0107i u obzir dodatne saobra\u0107ajne trake za spora
vozila.

\u0160
\u0160ematski prikaz osnovnih elemenata
ematski prikaz osnovnih elemenata
popre\u010dnog profila
popre\u010dnog profila
SAOBRA\u0106AJNE TRAKE
SAOBRA\u0106AJNE TRAKE
ZA TEKU\u0106I
SAOBRA\u0106AJ
ZA MIRUJU\u0106I
ZA MIRUJU\u0106I
SAOBRA\u0106AJ
SAOBRA\u0106AJ
Za kontinualnu vo\u017enju
Za kontinualnu vo\u017enju
Za spora vozila
Za spora vozila
Za usporenje
Za usporenje-
-ubrzanje
ubrzanje
Za prestrojavanje
Za prestrojavanje
Ivi\u010dne trake
Ivi\u010dne trake
Za zaustavljanje
Za zaustavljanje
Za parkiranje
Za parkiranje
POPRE\u010cNI PROFIL
Trake za kontinualnu vo\u017enju
Trake za kontinualnu vo\u017enju\u2013 osnovni element kolovoznog dela profila. Namenjene su isklju\u010divo za
proto\u010dni saobra\u0107aj. Minimalan broj je 2x1 za dvotra\u010dni put i 2x2 za autoputeve. Normalna \u0161irina jedne
saobra\u0107ajne trake se mo\u017ee ra\u010dunati kao:
\u0160
\u0160t
t=25 0 +V
=25 0 +Vr
r[
[cm
cm]
]

\u0160irine saobra\u0107ajnih traka odre\ue000ene su
propisima. Navedene \u0161irine va\u017ee na
pravcima i u krivinamaR

R>
>20 0 m
200 m.

Zdru\u017eene su u jedinstvenu kolovoznu
plo\u010du koja se nalazi u popre\u010dnom
nagibu ka ivici kolovoza.

Trake za sporu vo\u017enju
Trake za sporu vo\u017enju\u2013 javljaju se na
onim mestima gde teretna vozila ostvaruju
operativnu brzinuV
V\u2264
\u226450 km/h
50 km/h. Na tom mestu
moraju imati punu \u0161irinu, koja iznosi 3,50 m
3,50 m
(min 3,00).
(min 3,00).Na autoputevima i putevima

1. razreda ne sme biti kra\u0107a od 1 km. Dve
uzastopne trake za sporu vo\u017enju se povezuju
ukoliko je njihova me\ue000usobna udaljenost
manja od 500 m za autoputeve i puteve
1. razreda, odnosno 300 m za ostale puteve.

POPRE\u010cNI PROFIL

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
Marko Poljak liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Goce Jordanovski liked this
Biljana Ivanovic liked this
pfcbeograd liked this
pfcbeograd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->