Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
w w w . p o l

w w w . p o l

Ratings:
(0)
|Views: 621|Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
     T     Y     G     O     D     N     I     K
Ambicjepod kontrolą 
strona 16
w w w . p o l s k a - z b r o j n a . p l
NR 31
(653) 2 sierpnia 2009
Cena 3 zł
(w tym 7% VAT)
INDEKS 337 374 ISSN 0867-4523
 A jeśli
ktoś nie chcesię ścigać?
Pięknedwudziestoletnie
strona 8
strona 37
 
Sklep Warszawa – Al. Dzieci Polskich 65 A, tel. (0-22) 517 34 90, fax (0-22) 517 34 93
Teraz w łatwy sposób możeszzamontować szybkozłączena każdej kaburze SERPA.
Od platformy udowej po platformęmocowaną na kamizelkach, systemszybkozłącza pozwala na sprawneprzełożenie kabury SERPA pomiędzywszystkimi platformami systemu SER-PA. Dzięki temu prostemu systemowinatychmiast możesz dostosować układswojego wyposażenia do wymagań da-nej sytuacji, co odgrywa istotną rolęw trakcie np. misji, gdzie w szybkozmieniającym się otoczeniu, komforto-wy dostęp do osprzętu odgrywa ogrom-ną rolę. System pozwala na skokowedostosowanie kąta mocowania kabu-ry w pełnym zakresie 360°, a także,w nowej wersji, częściową płynną re-gulację przez śruby mocujące.Szybkozłącze podobnie jak same ka-bury BlackHawka wykonane jestz kompozytu włókna węglowego, który to jest jednym z najbardziej zaawan-sowanych i wytrzymałych materiałówstosowanych do produkcji tego typuelementów. Budowa kabury pozwa-la na szybkie wyjęcie jak i ponow-ne umieszczenie broni w kaburze.Automatycznie blokuje pistolet na- tychmiast po włożeniu. Faktcałkowicie ukrytego spu-stu daje dodatkowebezpieczeństwo. Kabu-ra wyposażona jestw system SERPA za-bezpieczający broń w kabu-rze (w celu wyjęcia broni należy naci-snąć przycisk blokady).Dokonując zakupu tak istotnego wy-posażenia bojowego, nie mamy dyle-matu, jaki rodzaj kabury kupić, czyz uchwytem na pasek czy z płetwą,czy z montażem na system MOLLE.Blackhawk daje możliwość zastoso-wania systemu szybkozłącza zezwala- jącego na montaż kabury w dowolnejkonfiguracji.Szybka i solidna kabura Blac-kHawk SERPA wraz z szybko-złączami, opatentowaną uprzę-żą i platformami systemu SER-PA to funkcjonalność i jakościwykonania nieporównywalnaz żadną inna kaburą na naszymrynku.Pozwalamy Tobie samemu decydo-wać, jakiej opcji chcesz używać dającrównocześnie pewność komfortui bezpieczeństwa w użytkowaniu.
SYSTEMSZYBKOZŁĄCZA SERPA 
dni w tygodniu
Oficjalny dystrybutor na Polskę produktów 
FAMALEOD
 
POLSKA ZBROJNA NR 31 | 2 SIERPNIA 2009
3
K
iedy w 1949 roku ZSRR przełamałamerykański monopol na broń jądro-wą, a rok później w Korei Północnejwybuchła wojna (sukcesy
Kim Ir Sen
zawdzię-czał także polskim czołgom T-34, produkowa-nym w kraju od 1949 roku), podnosząca sięz gruzów Europa naprawdę zaczęła się bać. Przy-spieszono starania o utworzenie zachodnioeuro-pejskiej armii.I choć to premier Francji
René Pleven
24 paź-dziernika 1950 roku ogłosił w ZgromadzeniuNarodowym Republiki Francuskiej rozwiniętyplan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obron-nej (EWO), sami Francuzi ów ambitny plan po-grzebali. Właśnie francuskie Zgromadzenie Na-rodowe po burzliwej debacie, 30 sierpnia 1954roku odrzuciło z trudem wynegocjowany traktatparyski, decydujący o powołaniu EWO. A pro- jekt przewidywał rozwiązanie armii narodowychi wielonarodowe zorganizowanie wszystkichzwiązków taktycznych od batalionu wzwyż. Planzakładał także utworzenie europejskiego mini-sterstwa obrony ze wspólnotowym sztabem ge-neralnym, który gwarantowałby skuteczną kon-trolę nad siłami niemieckimi. Ciągle obawianosię bowiem Niemiec, choć bez ich potencjału eu-ropejska armia nie miała prawa istnieć. Europej-skie siły zbrojne z niemieckim udziałem miałyzatem jednocześnie zablokować odbudowę ichsamodzielnej armii, dzięki rozproszeniu przy-szłych niemieckich oddziałów pod gwiaździ-stym sztandarem. Sprytny to był plan.Oczywiście, na czele zjednoczonej armii mógłstanąć tylko francuski dowódca (marszałek 
Alphonse Juin
). Skoro miało nie być armii nie-mieckiej, nie byłoby jednak także francuskiej.Generał
Charles
 
de Gaulle
uważał tymczasem,że Francja obarczona jest dziejową konieczno-ścią odgrywania mocarstwowej roli. Pytany, jak zamierza rozwiązać problem Niemiec, jeśli tako-wy znów się pojawi, odpowiadał z niezmiennymtupetem: „Par la guerre, monsieur! Par la guer-re!”. Największym sojusznikiem Francji był…ZSRR i zachodnioeuropejskie partie komuni-styczne. Kreml lamentował nad ogromnym nie-bezpieczeństwem grożącym Europie ze stronyzremilitaryzowanych Niemiec i ryzykiem utratyprzez Francję armii narodowej, niezbędnegoczynnika statusu mocarstwowego. Po fiasku pro- jektu
Nikita
 
Siergiejewicz
 
Chruszczow
mógłodetchnąć z ulgą, lecz Francuzi czuli się, jak ponadużyciu „nerwowego wina” Beaujolais nouve-au. Dlatego w 1955 roku doprowadzili do po-wstania innej organizacji zbiorowej samoobrony– Unii Zachodnioeuropejskiej. UZE nie miała jednak funkcji operacyjnych, więc nie odegrałażadnej roli, stając się niezobowiązującym forumwymiany sprawozdań i poglądów.Dlaczego powracam do tej zamierzchłej prze-szłości? Bo wciąż nie daje mi spokoju list podpi-sany między innymi przez
Lecha Wałęsę
,
Aleksandra
 
Kwaśniewskiego
i
Vaclava Havla
 do
Baracka Obamy
, w którym zaapelowano, byAmeryka nie zapomniała o Europie oraz prowa-dziła zdecydowaną i opartą na wartościach poli-tykę wobec Rosji. Według „Frankfurter Allgeme-ine Zeitung”, historyczną traumą państw środko-wej i wschodniej Europy jest to, że wylądująw europejskiej próżni politycznej („Zwischen--Europa”). Często oznaczało to, że ponad ich gło-wami kraje zachodnioeuropejskie szukały poro-zumienia ze Związkiem Sowieckim i Rosją. We-dług niemieckiego publicysty, wzmocnienie UniiEuropejskiej jako transatlantyckiego partnera jestnajlepszym sposobem na zakorzenienie Amerykiw Europie. Podzielam to stanowisko. Także dlate-go, że Francuzi nie muszą się już obawiać ani he-gemonii Niemców (to najbardziej pacyfistycznynaród w Europie), ani Amerykanów (Francjawróciła do struktur wojskowych NATO).Historia dowodzi tedy, że sama Europa lepiejwychodzi, kiedy opiera się na wartościach, niżgdy wdaje się w wielopiętrowe gry interesów.Zamiast więc przypominać Amerykanom o war-tościach, które rzekomo zagubili, zacznijmy odnas samych, a dopiero potem rozmawiajmyz
Obamą
jak partnerzy. Jeżeli tego nie zrobimy,US Army znów będzie musiała ratować Europej-czyków. Jak to wiele razy bywało. Ostatnio – naBałkanach.
 J A S N O W I Z O R
Droga do Waszyngtonuprowadzi przez Brukselę.
IDEOLO
MAREKSARJUSZ-WOLSKI
Zwischen-Europa
   F   O   T .   T   O   M   A   S   Z   S   Z   U   L   E   J   K   O
MIŃSK, LIPIEC 2009 ROK

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
usernametga liked this
mc_78 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->