You are on page 1of 1

BI 27: CC YU T NH HNG N SINH TRNG CA VI SINH VT

* Ni dung c bn: I. Cht ha hc: 1. Cht dinh dng: - Cht dinh dng (cacbonhydrat, protein, lipit nng ph hp): cung cp nguyn liu xy dng t bo, cung cp nng lng cho t bo. - Cc cht v c cha Zn, Mn, Mo: Tham gia vo qu trnh thm thu, hot ha enzyme. - Nhn t sinh trng: L mt s cht hu c (axit amin, vitamin) cn cho s sinh trng ca VSV nhng VSV khng t tng hp c t cht v c. 2. Cht c ch sinh trng: Bng 106 SGK. II. Cc yu t l hc: - Nhit : nh hng n tc phn ng ha hc, sinh ha hc trong t bo. ng dng: un si nc ung, luc dng c y t - m: Nc l dung mi ca cc cht dinh dng, tham gia vo qu trnh thy phn cc cht. Mi loi VSV c mt ngng m. ng dng: Lm kh bo qun lng thc, thc phm - pH: nh hng n tnh d thm qua mng, hot ng chuyn ha vt cht trong t bo, hot tnh enzym, s hnh thnh ATP ng dng: Mui chua rau qu c ch vi khun thi - nh sng: Cn cho qu trnh tng hp, sinh sn, chuyn ng ng dng: Dng nh sng mnh dit khun. * Mt s cu hi: 1. V sao sau khi ra rau sng nn ngm trong nc mui hay thuc tm pha long 5 10 pht? 2. X phng c phi l cht dit khun khng?