Black List မှ ပယ်ဖျက်လိက် သာ နိင်ငြခားသားများစာရင်း ရက်စွ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ သဂတ် ၃၀ ရက် ဲ စဉ် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aris, Alexander Aris, Kim Aye

Aye Thant Aye Aye Myingt Oo Adrees Latif Backer, Jo Bedell, Victor E. Behhur Bernstein, Dennis Bevan, Adele Charlotte Biaklal Bjokovist, Per Michael Brady Daniel Farrel Bregje Van Leevwen Buhrer, Jean-Claude Chatintorn Neovakul(Dr.) Chein, Tsaikwat@Khin Maung Htwe Chen Long အမည် Andrew William Harding PP အမှတ် နိင်ငသား UK British British Ex-Myanmar Ex-Myanmar USA:Pakistan USA Libera British Denmark USA Dutch/ Holland French Thai Taiwanese (ExPRC မှတ်ချက်

စဉ် 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Choi Suk Choi Mi-sook Chuan, Chen Li

အမည် Chen, Kang Wen

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Taiwanese Korean Korean USA USA Australian Netherland USA British Dutch / Holland British British British USA Australian Chinese Taiwanese South Korean Canadian German USA USA

မှတ်ချက်

Clifton Tryon Whitehead Conway, Darren Edward Cymthia, Markestein Daniel Esaac Pepper Daniel John Rivers Eef Colsen Greenwood, Nicholas Guy Horton Hapmor, Jeremy Jordon James Haseman, John B Hiney, Mark Anthony Huang, Yufa Hung, Koo Yao Il, Youn Tae Inecee, Dominic Inga Gruss Jeanne Karen Coates Jeanne, Hallacy

စဉ် 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kawasaki, Ken

အမည် Jeremy Daniel Kedferl Kawasaki, Visakha Keefer, Nina Julia Khin Aye Than Kim- ကင်ဂျု ကာ Ko Ko Aung (Dr) Kul Bahadur Tamang @ Kule Kumura, U Kurokawa Daisuke Kyaw Soe Kyi May Kaung Laura Lavorato Lee (Buyer) Lee Seung Wook Lee, Kate Lee Seung Wook Li Deqiang Lin Pei Tien Lixia Fu (မူထီးရှား) Lukas Arnold Louis Lynn Ida Nottage

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA Japanese-USA Japanese-USA USA USA South Korean Ex-Myanmar Nepal Ex-Myanmar (monk) Japanese USA Ex-Myanmar Italian Korea Korea Australian ROK Chinese Taiwanese Taiwanese Canadian USA

မှတ်ချက်

စဉ် 64

အမည် Marcar, Brian L.(At the request of the Ministry of Home Affairs- 1314/ TaThaYa-2/Oo4-13.4.09) informed

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Thai(Armanian-Indian bron in Myanmar)

မှတ်ချက်

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Mario Lana Mi Kyine alias Mi Pauk Michel, Uyffebroeck Mitchell, Michael Moe Thee Zon(a) Moe Thee (a) Myo Montlake, Simon James Muraki YUKO Munro, David Nancy Cunning Ham Niwano, Megumi Ohnmar Khin Pamela Blotner Pilger, John Ponprateep, Kruemas Pressler, Herman Paul Quiers Pierre Jvlien Rajeshree Sisodia Raymond Thaung

-

Italian Ex-Myanmar Belgium USA USA citizen (ExBritish Japanese British Canadian Ex-Myanmar USA British Thai USA French UK Ex-Myanmar / Australian:

စဉ် 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Robinson, Ian Ryosai Kishino

အမည်

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Canadian: Japanese Thai Canadian USA (Ex-Myanmar) Australian; (Ex-Myanmar) USA, Ex-Myanmar Australian, Ex-Myanmar Irish British Australian: Taiwanese Swiss. British Japanese Australian Australian Netherland Malaysia

မှတ်ချက်

Sakao Suebsachuea Smuker, Philip Thida Maw Stutevant Thiri Lwin Thornton, Phil Tin Maung Htoo Tin Maung Thaw Tin Zar Lwin Verschoyle, Robert John Redemile Vines, Stevin Webb, Paul (Dr) Wengen Xiong (ရဝင်တန်) Wey, Max O Williams, Evan Willis, David Rowland Yutaka Ito Zappia, Amanda A Mar Cho Abraham, Van Dam Johannes Abdul Rahman bin Kusini

စဉ် 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Abrams, Eline

အမည် Abdul Cassin Farook Adawat @ Dowtiaucom Al, Doraisamy Sevan Ahpong Alane Roy Alberd Lynn (alias Mg Kyi Lynn) Albright, Richard Alan Alex Mc Donough Alie, Michel Berti Aljoseph, Jarald Allen Harold Neuharth Allison, Belak Brenda Ampa, Panaddakbertium Amy Louise Kazmin Anderson Glennville Lawrence Anand, NIsha Marie Anders Ostergaard Anderson, Nancy Chirstine Andhika, Mharani Angie Hougas Anita Margareta

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA India Malaysia British Australia (ExUSA Canadian French Malaysian USA Canadian Thai USA USA USA USA Indonesia USA Swedish

မှတ်ချက်

စဉ် 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Anna Nwe

အမည် Anthony Edward Conlay Ann-r, Balak Rism Annette Vielhaber Apisuk, Chantawipa Apisuk, Chumpon Aquino, Corazon C Aruvasauam, Parthiban Aung Aung Aung Bala Aung Chit Aung Din Aung Khin , Dr Aung Ko Min @ Aung Ko Aye Kyaw, Dr Aung Kyaw Kyaw @ Aung Kyaw Aung Kyaw Thu Aung Myint Kyi Aung Pe Aung Thu Han Aung Tin, Timothy Aye Aye Lwin

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA UK Malaysia USA Thai Thai Filipino Malaysian USA USA Ex-Myanmar Ex-Myanmar Myanmar Ex-Myanmar USA Australian Ex-Myanmar USA Australian

မှတ်ချက်

စဉ် 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Aye Aye Han

အမည် Aye Aye Soe Win Aye Tun Alexandra Jill Meagher B. T. Win. Dr and Rosy D T Yee B.MC. Cartan Ba Hein Shwe Ba Taung Baby (Tin Tin Thaw) Baek, Grace Bailey, Graham Balan, Roshan Jasan Ball (Prof), Desmond Bam, Abdul Hso (Haji) (a) Hla Sein Banerji, Arati Debi Banpot Barnes, William Barbeunsth, Sigrid Barend, Sonja Barrm, Sophie Louise Barter, Paul Alexander Bartle, Nichloas Martin

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Ex-Myanmar USA (Ex-Myanmar) South African: ExAustralian USA Australian USA USA USA South Africa: Malaysain Australian Bangladesh Japanese Thai German Netherlands Australian Australian -

မှတ်ချက်

စဉ် 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

အမည် Bauer, Mr. Richard Daniel Behrends, Paul David Bell, Martin Benedict, Josef Roy Bentzen, Tonje Beyrer, Christopher Charles Bhonggaves, Maytinee Bhumiprabhas, Subhura Bin, Oh Se Binti, Mohamed Kasim Zaitun Birnbaum, Alfred Bishop Gunnar Stalsett Blass, Roland Blenkinsop, Philip Bo Bo Kyaw Nyein Bo Aung Din (Eddie Aung Myint) Boisrouvray, Albina Du Bo Bo Kyaw Nyein Brad Adams Breckon, Colin Brian Brodie, Nechama Rachel

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Swedish USA Malaysian Norwegian USA Thai Thai Korean USA Switzerland USA UK Ex-Myanmar Canadian USA Australian South African

မှတ်ချက်

စဉ် 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 Bruno, Gorodon Burman, Denis Burrow, Sharan Bush Gulati

အမည်

PP အမှတ် -

နိင်ငသား French Australian Thai USA USA Chinese Thai Chinese Ex-Myanmar India Belgium UK USA Ex-Myanmar Malaysian Taiwanese Chinese Chinese

မှတ်ချက်

Carey, Michael T Chalida,. Tajaroensuk Chan Aye Chan Aye Chanwing Yuen Chai Yasit Homthavil Chan Man Tai Chan Nyein Lwin @ Chan Nyein Chan Toik Charia, Raman Nhnda Charless, Cruyamans Charlotte, Adele Charterjee, Sumana Chaw Paba Cheang, Mei Teng Cheng, Jye Lim Chen Ling Chen Meixia

စဉ် 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Cheng, Tsun-i Cheon Ki Hong

အမည် Cheng, Pao Tiao

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Taiwanese Taiwanese ROK Malaysia USA USA Korean Malaysia Malaysian Thai USA USA USA German French Dutch UK Thai Canadian

မှတ်ချက်

Cheong, Khoo Swee Cheung, Kwok Yin Chhatpar, Sapna Chandramohan Cho Cho Win Chockburn, Andrew Choe, Wae Jong Chong, Tan Boon Christing, Stothard Deborah Chumchan, Chamniprasart Clements, Alan Edward Clavier Megan Ashley Belt Clinton, Perry James Cockburn, Andrew Cornelssen, Lief Erik Compain, Florence Corinne, Deraadt Annette Craw Stephen Patrick Chib Jitniyom Christopher A Lee

စဉ် 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

အမည် David Longstreath Daula, Jutta Erika David Dean, Anne Wilcox Deivassagayame, Pierre Demirci, Fatma Denis D Grays Desmono Diller, Janelle Marie Ditapichai, Jaran Didau Ditrento, Alain Dohrs, arry Doniat Louise Augusta Donovan, Philip James Drikkder, Madsen Helle Duh Tial Dumond, Alain Duzer, Brnaursot Brood Earl, Douglas J. Ed Hudson Eddie Aung Myint alias Bo Aung Din

PP အမှတ် -

နိင်ငသား German USA Thai Turkish Canadian USA Thai French USA USA Australian Denmark French French Canadian Ex-

မှတ်ချက်

စဉ် 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

အမည် Edel, Lourent Maxme Edward, Santana Wallace Eillen Mary Kelley Ekachai, Sanitsuda Elizabeth, Shepherd Emmanuel Trepanier Eric Snider Errol Erdogan, Neset Eric Khant Eryl Patricia Burridge Estanisko Oziewicz Estline, Ofer Don Evert, Christian Fadjri Falco, Kathleen Mathea Fi, Fa Fink, Christina Fiona M Wilson (Dr) Folkard, Daryl B Ford, Glyn Franklin, Romain

PP အမှတ် -

နိင်ငသား French USA USA Thai Turkish USA British Canadian USA Indonesian Indonesian USA Turkish British British French

မှတ်ချက်

စဉ် 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

အမည် Friedrich, Erhard Konrad Furnad, Daniel Robert G. Martin Gabriel, Cynthia Manonmani Gartonish, Timothy John Gebert, Konstanty Julian Gel, Kim Myoung Geun, Hong Choon Geun, Mu Hong Choon Giannini, Tyler Richard Giavolucct, Enrico Gilles Marcil Giuseppina, Mazzolemi Gleny, Kinnock Glny, Ford James Glucker, Maria Gariele Renak Goldenberg, Syzanno Elise Gomez, Ms. Leonor Bitara Gonzalez, Beatriz Grace Bringans Winifred Graham, Bailey Grangereau, Philippe

PP အမှတ် -

နိင်ငသား German USA Malaysian British Poland South Africa South Korean USA Italian Canadian Italian British British German Canadian Australian British French

မှတ်ချက်

စဉ် 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Gray, Denis D.

အမည် Greer, Joel Edwards Gro, Anett Nicolaysen Grierson Vanghan Gower Guinaldon, Bans Juan Gunduz, Ismet Gunn, Katherine Gunness, Robert A Guy Louis Lubegit Hacavaag, Jannike Hahnefeld, Mainz(Dr) Haikal, Sulaiman Haji Abdul Hso Bun (a) U Hla Sein Hamilton, Anjanette Marie Hammersley, Benjamin Hanrahan, Justin Hans Gert Broter Harden, Blaine Charles Haring Tinsung Harold, Paul D. Harry Kauma Aliwarga Hawkesley, Homphrey

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA Norway British Phillippines Turkish Australian British French Norwegium German Indonesian Bangladesh USA British Australian USA USA Indonesian British

မှတ်ချက်

စဉ် 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

အမည် Hector, Wynn Lwin(alias) Htein Win Heisen, Marc Camiel Henden,Bugra Hiroshi,Nagai Hla Tun Hlaing Bwe Horn, Romald Johan Hoven, Einar Holmek How, See Chee Htay Aung Htay Win Htay, Su New Htun Htun Oo Htun, Than Lwin Huang, Chin Chung Huet Hugues Hugh, Michael Taylor Humphries, Richard Hung Wu Chang (son of Hong Wu Hi) Hunt, Scott A. Hwan, Oh Young Hargreaves Caroline Trerder

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA(Ex-Myanmar) Belgium Turkish Japaneseese Ex-Myanmar USA Norway Malaysian Ex-Myanmar USA USA Taiwanese French British USA Taiwanese USA Korean Norway

မှတ်ချက်

စဉ် 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

အမည် Iacques, Hermann Luc Ievesive, Micheline Ikeya, Sumie Imboraj, Sonny Ipposhi, Mitsue Irshad, Naeem Isabel Escoda Itoda, Yoshihiro Ismail Bin Abdullah(&) Poul Foster J.Rance Paula Jacques, Narr Molho Sebastien Arthur Jagota, Ashok James and Janis Myint Swe James Cowam Jan, Van Dam Janayam, Surang Jane Anne Gower Jean-Louis Roy Jeerawat Infaktiia Jenkins Donald William Jenkins Sarah Katharine Jester, Hansen Han

PP အမှတ် -

နိင်ငသား French Canadian Japanese Indian-Malaysian Japanese Pakistan Phillipines Japanese French Thailand Netherland Thai British Canadian Thai Canadian Canadian Swedish

မှတ်ချက်

စဉ် 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

အမည် Jesus, Tecson Manuel De Joanna, De Rozario Johanne, Nithuis Willeuite Johansen, Treine John, Thorn Albert Johnson, Sabrina Joie Warnock John William Yettaw Jorgensen, Marianne E. Joseph Theodore Jsabeppe, Dazzy Viviane Juan, Chee Soon Jung, Dr.Kim Dae Kahn, Jennifer Kaluza, Andrej Kaluza, Hof Irene Kamran Ahmad Karen Day (a) Karen Leazak (a) Zak Karnjanauksorn Teeranat Karrlein, Martina Rosemarie Karrlein, Peter Helmut Karton, Ronald

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Philippines Malaysian Netherland Norway Netherland USA USA Denmark USA French Singaporean Korean USA Dutch Dutch Pakistan USA(USA) Thai German German. USA

မှတ်ချက်

စဉ် 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

အမည် Kasidis Niamsiri Katherine, Smyth Katsuhiro, Hata Kavanaugh, Michael Keating, Stephen Gerard Keating, Stephen Gerard Keegan, Michele Lynn Keijikato Keith Martin Keith Robert Burridge Kelly, Eileen Mary Kenichi, Shikane Kercher, Janson Kevin Anthony Meredith Kevin Mcleod Kevin, Liew Choon Yee Khan Riz Khin Hla Thi Khin Khin Myint Own- daughter of Khin Mar Mar Kyi Khin Marung Kye

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Thai Irish Japanese New Zealander New Zealander USA Japanese Canadian British USA Japanese British Australian Singaporean Ex-Myanmar Ex-Myanmar Australian(ExMyanamar) Myanmar

မှတ်ချက်

စဉ် 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

အမည် Khin Maung alias Thanmani Bo Khin Khin Maung Gyi Khin Maung Win Khin Ni Ni Thein Khin Nyo Khin Pyone Khin Saw Win (Dr. Alice) Khin Win Nwe, Khin Win New Khuonkaew,Okyporn Khya, Bulent Kingston, Jeffrey Burke Klum, Anita Ko Ko Naing Kocabey, Nura Kosakarn, Panadda Koyoko, Sato Krisher, Bernard Kuankaew, Okyporn Kudrich, Helen Louise Kuiack Stephen A Kuk Nau Chu Youzhu

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Ex- Myanmar Ex- Myanmar USA(Ex-Myanmar) Netherland(ExMyanmar) Ex-MyanmarEx-Myamar Canadian(ExEx-Myanmar Thai Turkish USA Swedish Australian Turkish Thai Japanese USA Thai Australian Canadian Chinese

မှတ်ချက်

စဉ် 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

အမည် Kumar, Sathasivah Krishna Kuriyama, Masako Kuskabe, Masazo Kyaw Min Than @Phoe Kyaw Kyaw Moe Kyaw Nay Hla Kyaw Soe Moe Kyi Lwin Khunagom Piptkhuntham Lacombe, Brigitte Lagarde Dominique Marle Therese Lambros, Dermentzoglou Lampriere, Luo Lan, Feng Chung Lanchon, Anne Lapyalau Lawn Poan( လာ်ပိန်) Lay Maung Leach, James A Lee Carol Elaine Lee, Laiyuet Lee, Ri Hwae

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Japanese Japanese Ex-Myanmar Ex-Myanmar Australian Australian Thai French Greek French Taiwanese France Ex-Myanmar Australian USA USA Malaysia South Korea

မှတ်ချက်

စဉ် 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

အမည် Lee, Susan Terry Leehey, Jennifer Anne (alias- Ma Lefrance, Loic Phillipe Leham, Ng Ooi Leigh, Angus Lennox Bringans David Lertcharoenchok, Yindee Levy, Adrian Lian Sung Lim, Ting Le Lin, Jorra Be Lin, Kun Feng Lin, Ong Ju Lintner, Bertil Liquicia, Apanay Rosario Lloyd and Willa Jones Lorna, Quejong Louise, Korting Lu Jie Lucas, Feinstein Adam Luingamla Kashungao Lung, Peng Cheng (a) Kyaw Win

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA USA French Malaysia Australian New Zealand Thai British Malaysian Malaysian Taiawanese Malaysian Sweden Philippines Philippines Netherland Chinese USA Taiwanese

မှတ်ချက်

စဉ် 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498

အမည် Lyne, Burgot Maryse Christine Joce Lynngard, Theresem Jebsen Magne, Bondevik Kjell Mahn Bee Duu Majima, Jokei Malik, J.Mohan Mandel, Kenneth Sean Mann Tin Thaung Dr. Mann, Renne Back Marc, Epstein Joel Marchand, Pierre Marie, Karen Connelly Marshall, Andrew Mathieson, David Scott Maung Aung Maung Maung Than Maung Maung Yan Maung Own, Dr. Maung Su Maureen Aung Thwin Mawdsley, James Rupert Rsusell Mcgill University

PP အမှတ် -

နိင်ငသား French Norwegien Norwegien Japanese Canadian ExFrench French French Canadian Australian Ex-Myanmar Ex-Myanmar German Ex-Myanmar Ex-Myanmar USA(Ex-Myanmar) British -

မှတ်ချက်

စဉ် 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 Mckillop, Peter

အမည် Mckim, Leslie Kean Michel Fillhol Michel, Archambault Jean Micheline(Mika) Levesque Midori Minamida Mikael Pajala, SUSAsi Miller, Teddy Min Naing Min Nyo Min Thura Wynn Min Tin Htun Soe Moe Thidar Cho @Ma Cho Mogum,Mohammed (a) U Khin Mg Mohamed Farooq Mohamed Johan Moller, Eva Marie Moloney, Lindsay Brett Monfajon, Catherine Clare Morie, Brinkhuis Jacintha Josephine Motte, Valery Mulla, Zarina

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA USA French Canadian Canadian Japanese USA Ex-Myanmar Ex-Myanmar Former Myanmar India India Denmark Australian France Netherland French India

မှတ်ချက်

စဉ် 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542

အမည် Muneharu, Wada Murdoch, Lindsay Mya Aung Myaing Myaing Nyunt Myat Myat Htwe Myat, Wai Yamin Myint Myint Zaw Myint Thein Mu Sochua Nam, Seung Woo Nam, Tuang Peik Naofumi Okamoto Narikiyo, Hirotoshi Nasar Mohideen Nawndin Nay Myo Neumeyer, Christopher Mur Ng Kai Chun Nian, Kang Iong Nick Nijhuis, Willemke Johanna Nilan, Su(Dr)

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Japanese Australian Ex-Myanmar USA, Ex-Myanmar Myanmar USA USA, Ex-Myanmar Myanmar Cambodia South Korean Malaysia Japanese Japanese India Ex-Myanmar USA Chinese Malaysian British Netherland -

မှတ်ချက်

စဉ် 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564

အမည် Nuon,Kari Laz Hsari Nursratnajnani, Mohammad Nwe Aung Nyan Lin Tun Nyan Tun @Bo Bo Nyi Myo Set Nyi Nyi Lwin O’Brien, Maureen Ocampo Rosanna Regime Ofrer, Sharon Ohnmar Wai@ Ma Ohnmar Ok, Park Soon Ottara, U Overby, Charles Lewis Pakpahan, Maria Palani, Chandara Mo Han Panagiotis, Theocharis Theodoros Panepinto, David Richard Paolo Salom Park, Jum Hee Parsung Park Sang Youngi, Park Sang Young

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Thai Malaysian Ex-Myanmar Ex-Myanmar Ex-Myanmar Myanmar Myanmar USA Philippines USA Ex-Myanmar Korean British: USA Indonesia Australian. Greek. USA: Italian Korean Korean

မှတ်ချက်

စဉ် 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 Patricia Elliot Paula Duncan Paul Copeland Paul Pasch

အမည်

PP အမှတ် -

နိင်ငသား German: French. Ex-Myanmar: Swedish Philippines Dutch Australian: USA USA Thai Ex-Myanmar Denmark: French South Africa UK: British. British French Malaysian.

မှတ်ချက်

Paycn, Cyril Amedee Pe Si@ ZawLwin Per-Arne LennartBergile Perrer, Ma Mercedes Peter Ras Phil Thornton Phone Htin Phone Yang Oo Phundeamvong, Chanakan Phyoe Than @ Aung Aung Pia Bertelsen Pierpaoli, Yvette: Pigou, Piers Pilston Thomas Pollock, Jacqueline Ann Poole, Teresa Pomti, Jean Claude Por, Lee Kwan

စဉ် 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 Pringle, James Pitman, Joanna

အမည် Prasso, Sheri Teresa

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA. Australian: Denmark USA USA Thai Thai Thai German Icelandic. Norwegian. Cambodian (Dualcitizen): Australian Netherlands British France: Australian. Australian (Ex-

မှတ်ချက်

Ploug, Madsen Mikkel Point, Htae Ris Priscilla Ann Clapp Pungthong, Mungkorn Ruang Puttanaee, Kun Kang Pongsak CHANON R. Johnson Rabe, Christoph Rafn, valdimarsoon Omar Ragnhild, Skinnes Rangsi, Sam Ransley, Carol Jane Ras, Peter Ranard Rama Yade Raymondas, Martinkus John Raymond Tint Wai Regan Suzuki

စဉ် 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

အမည် Reitz, Shashikala Resuena, Ponciano Rettie, David T. Ricaard, Jury Miles Richard Alan, Albright Richard Aung Myint Richard Junior Naing Richard Lucie Ginette Marie Richard Thet Naing Richardson, Robert, Ebet Robert Menard Rob IIOF Roberts, Sue Lloyd Rocha, Cesarina Ronny, Hansen Roseman, Abbott Lucinda Rosenblatt, Lionel Alexander Mr. Pitak Chulapa Roessin H.V. Rye, Ishida Renaud Egreteau

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA Filipino Australian: British. USA USA Australian Canadian; Australian USA USA France: Dutch British. (East Timor): Norwegian. USA Thai. Canadian: Japanese. French/ Christian

မှတ်ချက်

စဉ် 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 S. Khuman

အမည် Rangsima Suttipongkiat S.K. Singha @ Ibohal Sai, Goh Loo Sajor, Lourdes Salai Bawi Lian Salai Tun Than Salai Za Uk Ling Sana, Ellene A. Sanchai, Sakulsureeyadej Sandy Lwin San Aung San Aung San Lwin Sang Dang Sarah Macdonald Saw Greh Moo Saw Ler Wah Saw Myat Kyaw @ Ye Kyaw Thu Sayoko, Iinuma Schmiot, Axec Scoticlau, Catherine Mary

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Thai Malaysian: Filipino Myanmar: Filipino. Thai. New Zealander Ex-Myanmar Japanese: German. British

မှတ်ချက်

စဉ် 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 Scott, George Scuwartz, Linda Sein Win Tin Seng, Mooikien Seth, Castleman Shanul Hameed Shareef Koarh Shauna Jimenez

အမည် Scott, David Adam

PP အမှတ် -

နိင်ငသား British. Australian Swiss Ex-Myanmar Malaysian USA India: India: Japanese. Japanese. Australian Malaysian. German. Philippines. Singaporean. Thai. Australian.

မှတ်ချက်

Sridharau, Bhuvaneswari Shankar Srikawdath Menon Shibe, Mitsukaza Shinishiro, Hori Si Si, Dr Siew, Fook Matthew Loke Sigrit, Hervon Barbra Silva, Neville De Silva, Rosalynn Serafica Sim, Matthew Simon Bryant Siri, Bunjong Skehan, Craig Alexander

စဉ် 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695

အမည် Smith, Judith Anne S.J, Fr Jan Stuyt: Smith, Robert Jeffery Smith, Steven Snider, Eric Soe Kyaw Thu Soe Tun Soe Win Latt Soleri, Syluie Solhein, Erik Buobrand Sonny Bono Sophia, Ruth Padel Sridharan, Bhuvaneswari Stalley, Hawk Mark (alias) Haakun Staring, Knut Steve Jefferson Hirsch Stothard, Sheryll Christino Susan Terry Lee Suchat Suchittra Suenobu, Yoshimasa Sui Maung

PP အမှတ် -

နိင်ငသား British. USA USA Canadian. Australian French Norway. UK Canadian Norway: USA: Malaysian. USA Thai. Thai. Japanese: -

မှတ်ချက်

စဉ် 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 Sullivan, Kevin

အမည် Sussi, Mikael Pajala Sumatie, Lynette Summers, Colin Anthony Sweeny, John Paul Suan Khan Taung Sunan Suthin, Nophaket Suvannapal, Tarinee Sylvia, Saw Somsri Hananuntasuk Tabato, Etsuro Take Lwin Tancred, Alastair Lawson Tee, Ei Dict Maram: Teufel, Hans Heinz Thawnsunmang Thamanatha, Puvanendran Thangliau Thampson, Solly: Than Aung and Dr. Alice Khin Saw Than Aung

PP အမှတ် -

နိင်ငသား British. British. British. Myanmar. Thai. Thai. Thai. Singaporean. Thai. USA, Ex-Myanmar: British. German. Malaysian. Australian

မှတ်ချက်

စဉ် 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 Than Aung

အမည် Than Aung Own- wife of DrMaung Own Thang Ning Kee Thant Zaw Htwe Thant Zin Oo Thaung Su Thazul Ceu Thein Win, Dr Theikdi Thida Thidar Thierry, Jacques Grandidkr Tinmang Thomas Fulford Thomas, Katherine V. Thornber, AmarylUSA Hope Thomson, Suteera Thapannarungsri, Pachrin Thlapa Thomas, Frantsword Thungyllian

PP အမှတ် -

နိင်ငသား South Africa (ExMyanmar): Australian Australian Australian South Africa (ExUSA Norway British British. USA Thai. Thai. Norway: -

မှတ်ချက်

စဉ် 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 Thuya Thuzar Thant

အမည်

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Ex-Myanmar Australian Australian USA, Ex-Myanmar: USA Philippines: Indonesian. Norway: USA. Ex-Myanmar Myanmar Japanese. Malaysian. Malaysian. USA Thai. USA

မှတ်ချက်

Tiger Yawnghwe Timothy Zaw Zaw Tin Thi Hla Tin Htut Tin Ko Lay Tin Maung Oo Tom Lantos Tiongson, Luz Mari Toe Kyi Triagus, Siswowharro Tromsdal, Kjersti Tun Khine (Dr) Tun Lin Tun Wai Tutako, Katayama Tzuoh, Diong Chi Tadzrul Adha Bin Mohdiahir Umeda, Ian Akio Uppahad, Sawat Urofsky, Melvia Jrving (Dr)

စဉ် 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782

အမည် Urofsky, Susan Linda Uy, Aquino Reggie Valdimarsson, Omar R Vanthanwang Vauheli Thang Vassort, Frederic Henri Vebjorn Le Horstjord Veronica Martin Vicary, Alison Mary Vichiai Seeka Vicky Bowman Vimolmas, Chuemdee Vincent Brossel Vojislav, miladinovic Wain, Barry John Walker, Chris Watanabe, Sho Go Waters, Hugh Reginald(Jr) Weggen, Hanja Maij Wei, Chong Kok Wei, Fong Sau Weima, Lager Christine

PP အမှတ် -

နိင်ငသား USA. Philippines: Iceland: Frence: USA Australian. Thai British. Thai Frence Danish. Australian. Japanese USA Netherland. Malaysian. Malaysia. Norwegian.

မှတ်ချက်

စဉ် 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804

အမည် Weiman, Setphen Anthony Wesnarat, Prayad Whittaker, Brian James Wilheim, Grieg Kai Fredrik Willemke, Johanna Williams, Ian Keith Win Naing Win Soe Woo, Kim Sang (Dr) Wood, Graham Yamamoto, Munesuke Yamanee, Kotaro Yashimichi, Tomiyasu Ye Hla Yeke, Anna Har Mei Yi, Yun Lo Yotam Yuji, Karakida Yukmin, Lau Peter Za Ceu Lian Zachary Miles Baddorf Zamova Paolo Antonio

PP အမှတ် -

နိင်ငသား Brithsh. Thai. Australian. Norwegian. Netherland: British Ex-Myanmar Ex-Myanmar South Korean. Japanese Japanese Japanese Ex-Myanmar Malaysian Malaysia Israel Japanese British Canadian Philippines:

မှတ်ချက်

စဉ် 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Zaw Myint Zaw Gi

အမည်

PP အမှတ် 04344756 710579600 404040013 56214795 56973325 6175717 015108163 014601750 20349030 153480125 154185145 015705052 154064397

နိင်ငသား Australian Ex-Myanmar Philippines: Australian British; Maxican Denmark US ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

Ziganam, Deluna Anelyn Zin Min Oo Zita, Clarke Marie J.B.Gil @ Javier robles gil Jan Egesborg Madeleine Albright Mr. Lee Carol Elaine Ma Aye Aye Soe Win Mr. Richard J Apodaca Miss Josephine Michelle Mooney Mr. MochaelKavanaugh Miss. Christina Cammert Fink Mr. Michael Mitchell Mr. Paul David Behrends Mr. Steven Smith Mr. Robert Jeffery Smith Ms. Anne Wilcox Dean Mrs. Sheri Teresa Prasse Mrs. Kattlleen Mathea Falco Dr. Melvin Jrving Urofaky

စဉ် 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848

အမည် Mrs. Susan Linda Urofaky (ဇနီး) Mr. Sharon Ofrer Mr. Joel Edwards Greer Mr. Tyler Richard Giannini Ms. Michael Lynn Keegan Ms. Sapna Chan dranmohan Chhatpar Ms. Anjanetie Marie Hamiltion Ms. Nisha Marie Anand Mr. Feinstein Adam Lueas Mr. Daniel Robert Furnad Mr. Ofer Don Estline Mr. Castleman Seth Ms.Anarylus Hope Thormber Ms. Grace Baek Mr. Paul D Harold Mr. Chistopher Mur Neumeye Mr. Ronald Karten Mrs. Nancy Chinistine Anderson Mrs. Ebet Robert Mr. Christopher Charles Beyrer Mr. Lan Akio Umeda Mr. Teddy Miller

PP အမှတ် 154064396 70096329 063541593 151274625 094374664 035377391 10145995 015413899 14056689 015193124 1592264612 055273969 731430297 874446097 102210399 55521829 075524457 111392654 15836719 27098040 201459591

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

အမည် Mr. Hugh Reginald Waters Mrs. Rsnce Paula Mr. Blaine Charles Harden Mr. Eernard Erisher Mrs. Sapna Chandramohan Chatpar John Pilger David Munro Mr. James Rupert Russell Mawdsley Allott Anna Joan Mr. Thomas Fulford Mr. Nick Mr. Derrick William Home Mr. Glyn Ford Mr. Jason Kercher Mrs. Cathorine Mary Scoticlau Mr. Adrian Levi Mr. LankeithWillians Ms. Christina Fink Mr. Dominic Faulder Mr. Petjer Helmut Karrlein Mrs. Martina Rosemarie Mr. Maung Maung Yan

PP အမှတ် 15824035 7558738 026689697 03537739 001092251 017977406 037404532 540031522 7055653001 003397 701971450 740096763 4871557 9507126521 6565379236

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ British ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Germany ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892

အမည် Mrs. Jutta Erika Daula Mr. Erhard Komdrad Friedrich Mr. Brian James Whittaker Mr. Evan Willams Mr. Gareth Owen Collins Ms. Anison Mary Vicary Mr. Mark Anthony Hiney Mr. Craig Alexander Skehan Ms. Angus Leigh Miss. Nechama Rachael Brodie Miss. Karen Conmelly Marie Ms. Malibeaux Sophoe Mr. Leonde Riedmatten Mr. Grandidier Thigry Jacques Mr. Ronand Blass Ms. Rachel Elizadathgoldwyin တန်လင်း (ခ) ချန်ဝင်ယ Ms. Sarah Macdonald Mastra Andrade Martinez De Leon Ismet Gunduz Bulent Khya

PP အမှတ် 4466063258 330500747 E 1012794 E 1000184 K 0977766 E 5129742 E 6011509 116433368 BC- 052946 03-KA324945 9795048 7753153 97574561 703340984 H 00125205 AA334091 43839 TRE 439859 TRM 410032

နိင်ငသား ။ ။ Australian Australian ။ ။ ။ ။ ။ South Africa Canadian French Switzerland ။ US Chinese New Zealand Mexico ။ Turkey ။

မှတ်ချက်

စဉ် 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 Bugra Henden Fatma Demirci Li Li Neset Erdogan Nura Kocabey Mohammed

အမည်

PP အမှတ် TRM 357272 TM 949253 TRL 451162 TRK 935579 11474280 44228957 353247 / 78189 CE 038491 AA 282647 DD 138406 023287 CC 3410612 P 284025 1570330Z

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ ။ Netherlands ။ PBI Picture CNN သတင်းဌာန Belgium Taiwanese Korean ။ Philippines ။ ။ ။ ။ ။ ။ Singapore

မှတ်ချက်

Van Dam Johanne Abraham Ms. Nithuis Ms. Bhuvana Shalida Ms. Riz Khan Mr. Uyffebrock Michel Mr. Tsun I Cheng Mr. Jun Hee Park Dr. Kim Dac Jung Madme Corazon C.A guino Ms. Rosalynn Serafica Silva Mr. Bans Juan Guinaldon Mr. Tecson Manuel De Jesus Mrs. Deluna Anelya Ziganan Mr. Poneiiano Resuena Ms. Ellene A Sana Mr. Chee Soon Juan

စဉ် 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936

အမည် Mr. Etsuro Tabata Mr. Nagai Hireshi Sho Go Watanbi Lom Tha Lar Yin Thit Lomplian Yanic Sonkon Adonyanon Anch Ale Phairerak Tairat Soonthon Praphart Thaepchai Yong Supalak Ganjanakhunde Wassana Nanuam Nainmahasaitthai Suvit Suvitswat Supalak Ganjanakhumdee Bon Riptular Fanfong Sailob Phubua Dr. Chanvit Kasit Sereat Yuenyong Opakul (a) Ad Carabao Mrs. Stothatd Dborah Mr. See Chee How Ms. Ong Ju Lin Mr. Christian Evert

PP အမှတ် MP 8880116 A 8304827 K 7986778 A 43738836 G 537896

နိင်ငသား Japanese ။ ။ Thai ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Malaysian ။ ။ Indonesia

မှတ်ချက်

စဉ် 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955

အမည် Mr. Chong Kok Wei Mr. Sulaiman Haikal Mr. Fadjri Ms. Kee gal Michele Lynn Mr. Vppahadsawad Mr. Ditapi Chai Jaran Ms. PhundeamVong Chanakan Mr. Perry James Clinton Summers Colim Anthony Mrs. Kinnock Gleny Mr. Ford Jamesrtng Gleny Mr. Michael Taylor Hugh Mr. Jeremyh Jordon James Hapner Ms. Katahevine Mr. James Rupert Russell Mawdsley Mr. Santana Wallace Mr. David Rowland Willis Mr. Stevin Vines Mr. Crawshaw Stephen Patrick Mr. Pilston Thomas

PP အမှတ် A 6380106 G 368087 G 545764 094374661 371098 V 284045 2833261 PP. 701044508 PP-540031522 PP.438309 PP.700869337 PP.500176552 PP.7400821372 PP.028097029 PP.001092251 PP.0299154 PP.740106945 PP.701741454 PP.032529036 -

နိင်ငသား Malaysian Indonesia ။ US Thai ။ ။ US British British ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974

အမည် Mr. Jury Miles Rieaard Mr. Lau Peter Yukmin Mrs. Lynette Sumatie Mr. Daryl B Folkart Mrs. Adele Charlotte Mr. David Adam Scott Mr. Timothy John Mrs. Jacqueline Ann Pollock Mr. Benjamin Hammersley Mr. Colin Anthony Summmers Mr. Bailey Graham Mrs. Abbott Lutinda Roseman Mr. J Sweeny Mr. Hans Heinz Tevfel Mrs. Maria Renak Glucker Ms. Sigrid Bar-Beunsth Mr. Axec Schmiot Ms. Carol Jane Ransley Mr. Justin Hanrahan

PP အမှတ် PP.011183358 PP.018835763 PP-7Q.2315689 PP-699309-V PP.50000/715 PP.740100775 Z.01718799 PP.004797934 PP.740077661 PP.038057074 PP037404532 PP.700314168 PP.700200733 PP.500290813 PP-9062944862 PP-9062440892 PP-3235073691 PP-6910136 PP-K.0327062

နိင်ငသား ။ ။ British ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Germany ။ ။ ။ Australian ။

မှတ်ချက်

စဉ် 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993

အမည် Mr. Darren Edward Colway Ms. Helem Loccise Kudrich Mr. Paun Alexander Barter Mr. Martinkus John Raymondas Mr. Lief Erik Cornelssen Mr. Stephen Gerard Keating Ms. Richatr Mucie Ginette Marie Ms. Suzame Elise Mr. Douglus J. Karl Mr. Archambaunt Jean Mrs. Bleak Brenda Allison Mrs. Micheline Ievesive Ms. Vergos Aude Maris Christina Mr. Benoyt Dunarigre Mme. Caroline Dunaigre Mr.Sam Ringsi Mr.Phlippe Grangereau Mr.Valery Motte Mr.Loic Phillipe Lefranee

PP အမှတ် PP-E.0776787 PP-E-7023798 K-0788693 E-7031790 L-1941000 E-7002213 F-037836 TF-985769 BC-07503 BC-015260 VF-365304 BC-044010 BC-088855 04CE.41046 PP.91AE-93915 PP.98-DF.13079 PP.98.IE 55313

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ New Zealand Canadian ။ ။ ။ ။ ။ French ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011

အမည် Ms.Syluie Soleri Mr.Alain Ditrento Mr. Hermann Lue Lacques Mr.Cyriyl Amedee Paycn Mrs.Florence Compain Mr.Epstein Joel Marc Mr.Naar Molho Sebastien Arthur Jacques Mr. Gorodon Bruno Mrs. Burgot Maryse Christine Joceyne Mr. Pierre Marchand Mr. Richard Danrel Bauer Mrs. Lida Scuwartz Mr. Knut Staring Mr. Einar Hoinek Hoven Mr. Erik Solhein Mrs. Kiersti Tromsdal Mrs. Trire Johardsen Mr. Grieg Kai Fredrik Wilheim

PP အမှတ် PP.96.RC 01509 PP.0403991727 PP.130395124350 PP.99-ZY.11932 PP.98RE.16162 PP.99LE.19837 PP.98 RE.60094 PP.OOYY.11810 PP-7531981444 PP-99RZ.19776 J-6BC.68365 PP-01716488 J0326155-7 J053754526 G011521 K07349947/14322 PP60700501/14321 GRI93-2-00531-35

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Switzerland ။ Norway ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032

အမည် Ms. Jannike Hacavaag Mrs. Theresem Jebsen Lynngard Mr. Hansen Ronny Mrs. Skinnes Ragnhild Mrs. Lager Christine Weima Mr. Bondevik Kjell Magle Mr. Theocharis Theodoros Panagiotis Mr. Derfmentzoglou Lambros Mr. Hancsen Hans Jester Ms. Anita Kanum Mr. Vander Bruggen (a) Mrs. Beatriz Gonzalez Mr. Crayamans Charles Mr. Mare Camiel Heisel Mr. William Barnes Mr. Konstanty Julian Gebert Mrs. Smyth Katherile Mr. Waffer Eric Andrew Mr. Miladilovic Vojislav Mrs. Eva Marie Moller Mrs. Mazzolemi Jiuseppina

PP အမှတ် H0133536-35 99-L-010264535 K0534252 J0808942 J0781845 N-188876 H-568576 PP.9165937 PP.65384025 PP.25111585 PP-9700013 PP-EA47713 PP-EA697092 PP-AA8065291 PP-K467194 PP-100223604 PP-A003039242

နိင်ငသား ။ ။ ။ ။ ။ ။ Greece ။ Swedish ။ Netherland Spain Belgium ။ ။ Poland Ireland ။ Denmark ။ Italian

မှတ်ချက်

စဉ် 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053

အမည် Mrs. Marianne E Jorgelsen Mr. Dr. Kim Sang Woo Ms. Wae Jong Choe Ms. Leonor Bitara Gomez Ms. Quejong Lorna Mrs. Aquino Reggielly Mrs. Luz Mari Tiongson Mrs. Lourdes Sajor Mrs. Apanay Rosario Liquicia Mrs. Ma Mercedes Ferrer Mrs. Saw Sylvia Mr. Liew Choon Yee Kevin Mr. Masake Kuriyama Mr. Keijikato Mr Wada Muncharu Mr. Heri Shinishire Mr. Hata Katsuhird Mr. Mitsukaza Shibo Ms. Sato Koyoko Mr. Shikano Kenichi Mr. Ishida Rye

PP အမှတ် PP-A588969 PP-100219601 DR.0022850 DG.381693 EF.145301 BB. 723786 CC. 401613 DD.434035 ZZ.02009 AA. 991967 AA.390883 S.7343518 H S. 7416135 MP. 4354265 MN. 7499826 TE.0632300 3906596 TZ. 0040194 TE.1338748 MN.6797387

နိင်ငသား Denmark ။ ။ ။ ။ ။ Philippines ။ ။ ။ Singapore ။ Japanese ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075

အမည် Mr. Karakida Yuji Mr. MunesukeYanamoto Mr. Kenishi Arai Mrs. Sumie Ikeya Mrs. Jokei Majima Mr. Katayama Jutako Mrs. Mitsue Ipposhi Ms. Iinuma Sayoke Mr. Tatsaya Niimi Mr. Yoshihiro Itoda Mr. Hirotoshi Narikiyo Mrs. Suteera Thomson Mrs. Samitsuda Ekachai Mrs. Maytinee Bhongives Mrs. Teeranat Kamjanauksorn Mrs. Panadda Lertiun Ampai Mr. Jaran Ditapichai Mr. Sawat Uppahad Ms. Chanakan Phundeamvong Ms. Kun Kang Puttanaee Mrs. Okyporn Khuankaew Mrs. Panadda Kosakarn

PP အမှတ် MP.6560759 TE. 7369815 TR. 5768181 TE.4854168 MP.2270239 TE.2472856 MH.9283477 TE.1171328 TFA.017155 TE.8357450 TF. 3561925 RO.12066 N.231868 C.379111 N.205699 T.326208 V.284845 V.371098 8283326 332629 Z.035111 N.286066

နိင်ငသား ။ Japanese ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Thai ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097

အမည် Mrs. Surang Janayam Mrs. Chantawipa Apisuk Mr. Chumpon Apisuk Ms. Subhura Bhumiprabhas Mrs.Tajaroensuk Chalida Ms. Bunjong Siri Mr. Nophaket Suthin Mr. Saku Lsureeyadej Sanchai Mrs. Chamniprasart Chunchan Ms. Maria Pakpahan Mr. Christian Evert Mr. Sulaima Haikal Mr. Fadjri Mr. Cesarince Rocha Mr. Siswowharrow Triagus Maharani Andhika Mr. See Chee How Christing Ms. Ong Ju Lin Mr. Chong Kok Wei Mr. Roshan Jasan Balan Mr. Fook Matthew Loke Siew Mr. Devan Jenaqan Raja

PP အမှတ် K.187337 C.209714 M. 028070 EV/T/IT/1219 Z.001902 K.303102 M.100960 X.295094 B.418471 G.842567 G.537896 G.368087 G. 545764 K. 258195 Visa Refusal K. 7986778 A.4373836 A.6380106 A.9782967 A.9788061 A.9964489

နိင်ငသား ။ Thai ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Indonesian ။ ။ ။ ။ ။ ။ Malaysian ။ ။ Malaysian ။ ။

မှတ်ချက်

စဉ် 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119

အမည် Mr. Chin Feng Lum Mrs. Latheefa Beebi Koya Mr. Rajadeval Jenagan Mr. Lum Chih Feng Mr. Koya Latheefa Beebi Mr. Jarald Aljoseph Ms. Cynthia Manonmani Gabriel Mr. Josef Roy Benedicl Mr. Lee Kwan Por Mrs. Mohamed Kasim Zaitun Binti Mr. Kang Iong Nian Mr. Doraisamy Sevan A.L Mr. Puvanendran Thamanathan Mr. Parthiban Aruvasauam Mr. Diong Chi Tzuoh Mrs. Rozario Joanna Ms. Mohammad Nusratnajnani Dr. Su Nitan Ms. Sumara Chatterjee Mr. Bradyd Daniel Farrl Ms. Silvret Christina Naney Ms. Zuzana Chomis Tekova

PP အမှတ် Q.9943631 A.805735 A.9964489 A.9943631 A.8057735 A.9099571 A.7992155 Q.7909709 Q.8630256 A.9645066 A.10327107 A.10326721 A.10321536 A.9045057 A.9129096 A.9621223 A.8817556 57110765 21731044 1447867

နိင်ငသား ။ Malaysian ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ Malaysian ။ ။ ။ ။ ။ Indian ။ USA ။ Czech

မှတ်ချက်

စဉ် 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135

အမည် Mr. Paolo Salom Mr. Zachary Miles Baddorf Mr. Perarne Lennart Berglie Mrs. Anita Margareta Mr. Grierson Vanghan Gower Mrs. Jane Anne Gower Ms. Amy Louise Kazmin Mr. John Willian Yettaw Ms. Leehey Jennifer Anne Mrs. Elisabeth Maria Schouten Mr. Abresch Philipp Mr. Andrew William Harding Ms. Sakao Suebsaichuea Mr. Richard Mei Jr Mr. Bertil Lintner Mr. Yoko Kuroiwa

PP အမှတ် A537131 JH 756103 53041445 54697602 207017365 205335737 7118526211 SUA 439767722 216955960 NJ9 DRB 382 A 1622248 706355621 C.616259ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ 910049607 TH6297968/4.7.2008/ ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ 711851227

နိင်ငသား Italian Canadian Swedish ။ UK UK USA ။ ။ Netherland Germany UK Thai USA နိင်ငြခားသတင်း ထာက် Japanese

မှတ်ချက်

1136 1137

Mr. Adrees Latif Ms. Lagarde Dominique Marle

ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ သတင်း ထာက် 06AP 71450

အ မရိကန်(ပါကစ္စတန်လူမျိုး) French

စဉ် Therese 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147

အမည် Mr. Anders Oster gaard ညီညီ အာင်(ခ) ကျာ် ဇာလွင် Mr. Richard AungMyint Mr. Brian L. Marcar Mr. Khan Meng AU@ြမတ်သနး ိ ် ဒါက်တာမျိုးညွန် ့ Mrs. Claudia Tonjes Kinsey Mr. Lourent Mexmeetel Ms. Chatiantarn Neovakul Stephe Gerard Keating

PP အမှတ် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ 711851465 EV/S 220998292/12.3.2007 EV/S 4644542 701098792 93AE80432 1603133ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ PP- 6642163156

နိင်ငသား Denmark USA ။ ြမန်မာနိင်ငတွင် မွးဖွား၊ ထိင်းနိင်ငတွင် အ ြခချ နထိင် Singaporean Australian ။ ။ Thai New Zealand

မှတ်ချက်