!‰þe þ™!

îûe«›y
x˜%î*û þ™y ¦þRy‰þyëÅ
†öìî¡ì„þ– îy‚œy !î¦þy†– xy¢y› !îÙ»!î”Äyœëû
†“þ 17£z xy†ÞÝþ îîû y „þ
vþzþ™“þÄ„þyëû ²Ìí› xyÝÅþ †Äyœy!îû ò†Äyœy!îû
!£vþz ó é ô é ~ îû vþz ö ì m y•˜ £ëû !Ÿœ‰þîû
£y¢þ™y“þyœ öîûyöìvþ xî!ßþi“þ Kþy˜”y
xÄy„þyöìvþ!› xšþ xyÝÅþ xÄyuþ „þyœ‰þyöìîîû û
¦þîö옖 ëy ˜“%þ˜ ²Ì‹öì§Ãîû „þyöìŠé ~„þ
!îîûyÝþ þ™yç˜y– “þy Ö•% “þyöì”îû ÷Ÿ!Ò„þ
!”†öì„þ vþzê„þöì¡îÅì û !”öì„þ !˜öìëû ëyëû!˜– “þy
xy†y›# ²Ì‹§Ãöì„þç ˜“%þ˜¦þyöìî vþzI#!î“þ
„þîûöîì Ð ~£z †Äyœy!îûîû vþzömì y•˜ „þöìî˜û
xy¢y› !îÙ»!î”Äyœöìëîû û ²Ìy_«˜ vþzþ™y‰þyëÅ
vþ. “þöìþ™y•#îû ¦þRy‰þyëÅÐ ~Šéyvþüy ¢Á¿y!˜“þ x!“þ!íöì”îû ›öì•Ä
!Šéöœ
ì ˜ xy¢y› !îÙ»!î”Äyœöìëîû û „þö윋 vþz§ë¬ ˜û þ™!îû¡öì ”ì îû
¢Mþéyœ„þ vþ. !î¦þy¢ ö”îÐ “þyŠéyvþüy vþzþ™!ßþi“þ !Šéöœ
ì ˜ xy¢y›
!îÙ»!î”Äyœöìëûîû ‰þyîû&„þœy !î¦þyöì†îû !î¦þy†#ëû ²Ì•y˜
!˜›Åœ„þy!hsþ îûyëû– x•Äy!þ™„þy vþ. ö›‡yœ# ö†yßþºy›# ç
x•Äyþ™„þ vþ. îûy‹„%þ›yîû ›!‹˜”yîûÐ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöœ
ì ˜
Kþy˜”yîû ¢¦þyöì˜e# ŸyÙ»“þ# ¦þRy‰þyëÅ– ²Ì”#þ™ xy‰þyëÅ– xîû&’
„%þ›yîû þ™yœ ²Ì›…% Ð ²Ì”#þ™ ²ÌIœ
µ öì˜îû ›y•Äöì› x˜%Ûþy˜!Ýþîû
¢)‰þ˜y £ëûÐ
vþzömì y•öì˜îû þ™îû vþ. “þöìþ™y•#îû ¦þRy‰þyëÅ “¤þyîû î_«îÄ
îûyö션Р!“þ!˜ îö윘 öë îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû ~£z ²Ìí›
†Äyœy!îûîû vþzömì y•˜ ~„þ £z!“þ£y¢ ÷“þ!îû „þöìîöû Šì éÐ !“þ!˜
xyîûç îö윘 öë Öîû& „þîûyÝþy£z ¢îöì‰þöìëû öî!Ÿ „þ!àþ˜
„þy‹Ð ë…˜ ~„þ!Ýþ ‰þyîûy†yŠé öîûyþ™˜ „þîûy £ëû “þ…˜ ö¢
öŠéyÝþ íyöì„þ “þyîûþ™îû ë…˜ ö¢ îvþü £öìëû çöìàþ •#öìîû •#öìîû
î,£ê xy„þyîû •yîû’ „þöìîû !àþ„þ ö“þ›!˜ ~£z †Äyœy!îûç
öŠéyR þ™!îû¢öìîû Öîû& £öìœç ö¢ ¢›öìëûîû ç þ™!îû¢öìîûîû
¢yöìí ¢yöìí †Äyœy!îû!Ýþ îvþü £öìëû vþzàþöìîÐ
†Äyœy!îû ¢Áºöìõþ ‰þyîû&„þœy !î¦þyöì†îû !î¦þy†#ëû
²Ì•y˜ !˜›Åœ„þy!hsþ îûyëû “¤þyîû î_«öìîÄ îö윘 öë ~£z
†Äyœy!îûÝþy Ö•% xy›yöì”îû ˜ëû ¢›hßþ îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyîûÐ
“þyŠéyvþüy !“þ!˜ xyîûç îö윘 öë xyÝÅþ †Äyœy!îû Šéyvþüy xy›îûy
xy›yöì”îû !ŸÒ# ¢cyöì„þ ²Ì„þyŸ „þîûö“ì þ þ™yîûî ˜yÐ
vþ. ö›‡yœ# ö†yßþºy›# “¤þyîû î_«öìîÄ îö윘 öë ~£z
†Äyœy!îûîû vþzömì y•˜ £çëûyîû šþöìœ îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyöìîû ¢öìD
xy›yöì”îû ö”öìŸîû x˜Äy˜Ä x‚öìŸîû !‰þe!ŸÒ#öì”îû ¢öìD

7

4th Issue, October, 2012

îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû ²Ìí› xyÝÅþ †Äyœy!îû
ò†Äyœy!îû !£vþzó ~îû ëyey Öîû&
²Ìöìšþ¢yîû ö„þ.!‹. ¢%îÊáþ!˜ëû›– îy‚œyöì”öìŸîû ²Ì…Äy“þ
!‰þe!ŸÒ# ¢›îû!‹ê îûyëûö‰ì þï•%î#û – œuþöì˜îû !Ýþ› ›yîûyîû Šé!î
Šé y vþü y ç ²Ì”ŸÅ ˜ #öì “ þ ¦þyîû ö ì “ þîû ²Ì…Äy“þ x˜Äy˜Ä
!‰þe!ŸÒ#öì”îû Šé!îç !ŠéœÐ ~Šéyvþüy îîûyöì„þîû ßþº˜y›•˜Ä
!ŸÒ#öì”îû ›öì•Ä î#öìîûwœyœ ö¦þï!›„þ– xy!œî…äŸ
›‹%›”yîû– ¢%!›“þ îûyëû– ßþºþ™˜ þ™yœ– ›!’„þy îûyëû– ¢¨#þ™˜
¦þRy‰þyëÅ– !˜›Åœ„þy!hsþ îûyëû ~î‚ îîûyöì„þîû x˜Äy˜Ä
vþz”#ëû›y˜ !ŸÒ#öì”îû !ŸÒ„þ›Å ~£z ²Ì”ŸÅ˜#öì“þ !ŠéœÐ ~Šéyvþüy
xy¢y› !îÙ»!î”Äyœöìëûîû x•Äyþ™„þ vþ. ö›‡yœ# ö†yßþºy›#–
îûy‹„%þ›yîû ›!‹˜”yîû– x!¦þîÊ“þ ‰þe«î“Åþ#– †öì’Ÿ ˜¨#îû

öë ¢›§ºëû ‡Ýþöìî “þy ¦þyî# ²Ì‹öì§Ãîû !ŸÒ#öì”îû
„þyöìŠé ~„þ ˜“%þ˜ þ™yç˜yÐ
¢!“þÄ£z ~£z xyÝÅþ †Äyœy!îûîû ¢)‰þ˜y xy›yöì”îû
îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû ~„þ ˜“%þ˜ £z!“þ£yöì¢îû ‹§Ã
!”öìëöû Šì éÐ ëyîû‹˜Ä xîŸÄ£z •˜Äîy” ‹y˜yöì“þ £ëû
Kþy˜”y xÄy„þyöìvþ!› xšþ xyÝÅþ xÄyuþ „þyœ‰þyöìîîû û
¢Á™y”„þ ‹ëû”#þ™ ¦þRy‰þyëÅö„ì þÐ ëyîû x¢#› vþzö”ì Äyöì†
ç „þ›Å“þêþ™îû“þyëû îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû ~„þ ˜“%þ˜
!”†öìhsþîû myîû …%öœ
ì !”öìëöû Šì éÐ
†“þ 16 öíöì„þ 20 ö¢öì²WzÁºîû 2012
þ™ëÅhsþ òe«¢öìîyû vþó ~„þ xyhsþ‹Åy!“þ„þ !‰þe ²Ì”ŸÅ˜#
†Äyœy!îû !£vþzéôé~ x˜%!Ûþ“þ £ëûÐ ²Ì”ŸÅ˜#!Ýþîû
vþzömì y•˜ „þöìî˜û ›y˜˜#ëû !î•yëû„þ ¢%!ßþ¿“þy ö”îÐ ~Šéyvþüy
¢Á¿y˜#ëû x!“þ!íöì”îû ›öì•Ä vþzþ™!ßþi“þ !Šéö윘 xy¢y›
!îÙ»!î”Äyœöìëîû û „þö윋 vþz§ë¬ ˜û þ™!îû¡öì ”ì îû ¢Mþéyœ„þ vþ.
!î¦þy¢ ö”îÐ ~Šéyvþüyç !îö쟡ì x!“þ!íöì”îû ›öì•Ä !Šéöœ
ì ˜
xy¢y› !îÙ»!î”Äyœöìëîû û ‰þyîû&„þœy !î¦þyöì†îû !î¦þy†#ëû ²Ì•y˜
!˜›Åœ„þy!hsþ îûyëû ç ‰þyîû&„þœy !î¦þyöì†îû x•Äyþ™„þmëû vþ.
ö›‡yœ# ö†yßþºy›# ç vþ. îûy‹„%þ›yîû ›!‹˜”yîûÐ ~Šéyvþüy
vþzþ™!ßþi“þ !Šéöœ
ì ˜ xy†îû“þœyîû †¦þ˜Åö›ì rÝþ xyÝÅþ xÄyuþ e«y•þ
„þöìœöì‹îû x•Äyþ™„þ ‹#î˜ Ÿ#œ– Kþy˜”y xÄy„þyöìvþ!› xšþ
xyÝÅþ xÄyuþ „þyœ‰þyöìîîû û ¢¦þyöì˜e# Ù»yŸ“þ# ¦þRy‰þyëÅ ~î‚
îîûy„þ xyÝÅþ xÄyuþ e«y•þ ö¢y¢y£z!Ýþîû ¢Á™y”„þ ²Ì”#þ™
xy‰þyëÅÐ x˜%Ûþy˜!Ýþîû Ö¦þ vþzömì y•˜ ²Ì”#þ™ ²ÌIœ
µ öì˜îû
›y•Äöì› „þöìî˜û ›y˜˜#ëû !î•yëû„þ ¢%!ßþ¿“þy ö”îÐ
²Ì”ŸÅ˜#öì“þ xyhsþ‹Åy!“þ„þ …Äy!“þ¢Á™§¬ !‰þe!ŸÒ#

‹ëûhsþ# ö‡y¡ì
xî¢îû²Ìy® ‰þyîû&„þœy !î¡ìëû !Ÿ!Çþ„þy– ö„þw#ëû !î”Äyœëû– !Ÿœ‰þîû
xy!› ë…˜ 1973 ¢yöìœ Ÿy!hsþ!˜öì„þ“þöì˜ þ™vþüöì“þ ö†œy›
!„þBþîû”y “þ…˜ xî¢îû ²Ìy®Ð ²Ì“þÄÇþ¦þyöìî vþz˜yîû Šéye# !Šéœy› ˜yÐ !„þlsþ
vþz˜yöì„þ xy›îûy ¢î¢›ëû£z öþ™“þy›Ð „þœy ¦þî˜ !Šéœ vþz˜yîû ²Ìy’Ð ²Ìyëû£z
xy¢öì“þ˜– ŠéyeŠéye#öì”îû ~›˜ !„þ ›yÞÝþyîû ›Ÿy£zö”ì îû „þy‹ç ö”…öì“þ˜Ð
ö”y¡ì=’ !î‰þyîû „þîûö“ì þ˜Ð
!„þBþîû”yöì„þ ²Ìí› ö”!… vþz_îûyëûö’ì îû ›yöìàþÐ öÝþy„þy ›yíyîû öGþyœy
xy•›ëûœy ‹y›y öþ™rÝþ þ™îûyÐ ¢öìD !Šéöœ
ì ˜ xy›yîû ”y”yÐ þ™!îû‰þëû þ™yçëûyîû
þ™îû ²Ì’y› „þîûyîû „þíy ¦%þöìœ xy!› öîŸ !„þŠ%é ¢›ëû £¤y „þöìîû “þy!„þöìë!û Šéœy›
xyîû ¦þyî!Šéœy› £z!˜£z !„þ ö¢£z îûy›!„þBþîû öî£z‹Ú ²Ì’y› „þîûyîû þ™îû
!“þ!˜£z ²Ìí› „þíy îœö윘 Ÿy!hsþ !˜öì„þ“þ˜ ö”…öì“þ ~öì¢öìŠéy î%!GþÚ
ö”…– …%î ¦þyöìœy „þöìîû ö”…öìîÐ ë…˜ ‹y˜öì“þ þ™yîûöœ
ì ˜ ö”…öì“þ ëy£z!˜–
„þœy¦þîöì˜ þ™vþüöîì y îöìœ !†öìë!û Šé– “þ…˜ ö¢ !„þ ²Ìy’ ö…yœy £y!¢Ð “þyîûþ™îû
îœö윘éôôôé ö Šé!î x¤y„þ–
›)!“Åþ †vþü ëy …%!Ÿ “þy£z
„þîû Ð !„þl s þ !˜Ûþy
îûy…öìîÐ
›y¢…yöì ˜ „þ
þ™îû
xy›yöì ” îû
›) ! “Å þ †vþü y îû „þy‹
‰þœöì Š éÐ !„þBþîû ” y
£àþyê „Ïþyöì¢ ~ö윘Ð
xy›yöì ” îû ¢„þöì œ îû
„þy‹ ö”öì… îœö윘éôôôé
~!˜öì › œ !˜öì ë û £ z ö“þy
¢„þöìœ „þy‹ „þîûöŠì éy ö”…!Šé–
!„þlsþ xy›yîû ›öì˜ £ëû ö“þy›îûy
ö„þvþz †îû& Šéy†œ ö”…!˜Ð ›yöìàþ

!ŸÒ„þ›Å ~öì“þ !ŠéœÐ
vþzöìmy•öì˜îû þ™îû ßþiy˜#ëû !î•yëû„þ
¢% ! ßþ¿“þy ö”î “¤ þ yîû î_«öì î Ä †Äyœy!îû
„þ“,þÅ þ™Çþöì„þ x!¦þ˜¨˜ ‹y!˜öìëû îö윘 öë
îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû ~îû„þ› ~„þÝþy xyÝÅþ
†Äyœy!îû ßþiyþ™˜ „þîûyîû ‹˜Ä “¤þyîûy ¢!“þÄ£z
²ÌŸ‚¢yîû ”y!î îûyö션Р!“þ!˜ xyîûç îö윘
öë îîûy„þ vþzþ™“þÄ„þyëû xö옄þ !‰þe ²Ì!“þ¦þy
îûöëì öû Šì é ëyîûy !˜öì‹îû ²Ì!“þ¦þyöì„þ ßþiyþ™˜ „þîûyîû
‹˜Ä ¢!àþ„þ ö„þy˜ ‹yëû†y þ™yöìFŠé ˜y ~£z
†Äyœy!îûîû ›y•Äöì› “þyîûy “¤þyöì”îû !˜‹
²Ì!“þ¦þyöì„þ !î„þ!Ÿ“þ „þîûö“ì þ þ™yîûöîì Ð !“þ!˜ xyîûç îö윘
öë ~£z †Äyœy!îû!Ýþ öŠéyR þ™!îû¢öìîû Öîû& £öìœç ¦þ!î¡ìÄöì“þ
~!Ýþ xyîûç î,£ê þ™!îû¢öìîû ÷“þ!îû £öìî îöìœ !“þ!˜

xyŸyîy”#Ð ~ †Äyœy!îûöì“þ !î!¦þ§¬ xMþéœ öíöì„þ !‰þe
!ŸÒ#öì”îû ~öì˜ ¦þ!î¡ìÄöì“þ xyîûç ~îû„þ› !‰þe ²Ì”ŸÅ˜#
„þîûyîû „þíy !“þ!˜ îö윘Ð
2012 ~îû 18£z ö¢öì²WzÁºîû ~£z †Äyœy!îûöì“þ
~„þ!Ýþ xyöìœy‰þ˜y ¢¦þyç x˜%!Ûþ“þ £ëûÐ ~£z x˜%Ûþy˜!Ýþîû
þ™!îû‰þyœ˜yëû !Šéö윘 ‰þyîû&„þœy !î¦þyöì†îû vþ. ö›‡yœ#
ö†yßþºy›#– î_«y !£öì¢öìî !Šéö윘 !˜›Åœ„þy!hsþ îûyëû–
x!¦þîÊ“þ ‰þe«î“Åþ#– îûy‹„%þ›yîû ›!‹˜”yîûÐ ~Šéyvþüyç
vþzþ™!ßþi“þ !Šéöœ
ì ˜ ¢%!›“þ îûyëû ç ²Ì”#þ™ xy‰þyëÅÐ
2012 ~îû 19 ö¢öì²WzÁºîû ò†Äyœy!îû !£vþzó ~
!î…Äy“þ ‰þœ!F‰þe !˜›Åy“þy ~î‚ x!¦þö옓þy ²Ì›öìíŸ
îvþYëyû îû vþzþ™îû !îÙ»!‹ê Ÿ#œ !˜!›Å“þ “þíÄ !‰þe!Ýþ ö”…yöì˜y
£ëûÐ ~Šéyvþüyç ç£z!”˜ „þ!îû›†öìOîû ¢¨#þ™˜ ¦þRy‰þyöìëîÅ û
!˜!›Å“þ òŠéyëûy˜Ýþó “þíÄ!‰þe!Ýþ ö”…yöì˜y £ëûÐ 2012 ~îû
20 ö¢öì²WzÁîº û !‰þe ²Ì”ŸÅ˜#îû öŸ¡ì !”˜!Ýþöì“þ !ŸÒyD˜ myîûy
”%£!z Ýþ þ™yîûšþîû›Äyª ç xyÝÅþ vþzþ™ßþiyþ™˜ „þîûy £ëûÐ ~îû
þ™!îû‰þyœ˜yëû !Šéöœ
ì ˜ x‹hsþy ”y¢ ~î‚ îûy‹!¡ìÅ ”_ ö‰þï•%î#û Ð
¢!“þÄ£z ~£z ò†Äyœy!îû !£vþzó ~îû myîûy xyöìëyû !‹“þ
xyhsþ‹Åy!“þ„þ !‰þe ²Ì”ŸÅ˜#!Ýþ !Šéœ x˜î”ÄÐ ëy Ö•%
”ŸÅ„þöì”îû xy„,þÜT£z „þöìî!û ˜ îîû‚ !‰þe!ŸÒ#öì”îû x˜%þ™›
¢,!ÜTŸ#œ ›˜öì˜îûç þ™!îû‰þëû xy›îûy þ™y£zÐ “þy£z ~îû„þ›
xyhsþ‹Å y !“þ„þ !‰þe²Ì”ŸÅ ˜ #îû xyöì ë û y ‹öì ˜ îû ‹˜Ä

xyöìëyû ‹„þöì”îû x¢‚…Ä •˜Äîy” ‹y˜yöì“þ £ëûÐ ö¢£z¢öìD
¦þ!î¡ìÄê ~ “¤þyîûy ëyöì“þ xyîûç ~îû„þ› !‰þe²Ì”ŸÅ˜#îû
xyöìëyû ‹˜ „þöìî˜û ~ xyŸy îû£œ
z Ð SŠé!î - xîû*þ™ ›‹%›”yîûV

!„þBþîû”yöì„þ ö뛘 ö”öì…!Šé

‡yöìÝþ !†öìëû †îû& Šéy†œ ö”…Ð xyöì† †îû& Šéy†œ
x¤y„þöì“þ !Ÿ… “þyîûþ™îû ›y!Ýþ ‡yÝþöìîÐ ‡öìîû î!¨
öíöì„þ „þy‹ £ëû ˜yÐ xyöì† ²Ì„,þ!“þöì„þ !‰þ˜
“þyîûþ™îû „þy‹ „þîûöîì Ð
“þyîûþ™îû xy› ë…˜ þ™%öìîûyþ™%!îû¦þyöìî
¦þyßþñëÅ !î¦þyöì† ‰þöìœ ëy£z “þ…˜ !„þBþîû”yöì„þ
îý¦þyöìî öþ™öìë!û ŠéÐ ~„þ!”˜ !î„þyœöìîœy xy!›
xyîû xy›yîû ~„þ ¢£þ™y!Ýþ „þy‹ „þîû!ŠéÐ £àþyê
!„þBþîû”y ~öì¢ „þyöìŠé ”¤y!vþüöëì û îœö윘éôôôé „þy‹
„þîûöìŠéy „þîû– †y˜ ‹y˜Ú „þîûöì“þy ö”!…Ð
~£z¦þyöìî ö‰þöìþ™ ˜ëû– ²Ìy’ …%öœ
ì †y˜ „þîûöîì Ð
²Ìy’ …%öìœ †y˜ „þîûöì“þ þ™yîû ˜y îö윣z ö“þy
ö“þy›yöì”îû „þyöì‹îû †!“þ ö˜£zÐ î%Gþöìœ ²Ìy’
…%öœ
ì †y˜ „þîûöîì Ð !˜öì‹ ”îûy‹ †œyëû òò~£z
xy„þyöìŸ xy›yîû ›%!_«óó †y˜!Ýþ ö†öìëû ö„þ›˜
œy†öìœy îö윣z £àþyê ‰þöìœ ö†ö윘Ð
~„þîyîû Š% é !Ýþîû ¢›ëû ›öì v þ!œ‚
ÞÝ%þ!vþçöì“þ „þy‹ „þîû!ŠéÐ ¢›hßþ „þœy¦þî˜
š¤þy„þy !„þBþîû”y ~„þy£z ÞÝ%þ!vþçîû xyîû ~„þ þ™yöìŸ !¢.~›.!vþîû ²Ì”ŸÅ˜#îû
‹˜Ä ~„þ!Ýþ !îû!œöìšþîû „þy‹ „þîûöìŠé˜ xyîû ”îûy‹ †œyëû †y˜ „þîûöìŠé˜Ð
£àþyê „þ…˜ öë xy›yîû þ™yöìŸ ~öì¢ ”¤y!vþüöìëûöìŠé˜ ö…ëûyœ „þ!îû!˜Ð ë…˜
†yöìœ ~„þ…y˜y íy¯vþü þ™vþüöìœy “þ…˜ !šþöìîû ö”!… !„þBþîû”y– ¢öìD ¢öìD
£y £y „þöìîû ö£öì¢ îœö윘éôôôé öîy„þy ö›öìëû ~£z ¦þyöìî xy£z öœöì¦þöìœîû
!˜öì‰þ Ý%þœ öîûöì… ö„þvþz „þy‹ „þöìîûÚ ö“þy›yöì”îûöì„þ ~îûy !„þŠ%é£z öŸ…yëû!˜–
ö“þy›yöì”îûç öŸ…yîû ö‰þÜTy ö˜£z– îöìœ !˜öì‹£z Ý%þœ !àþ„þ „þöìîû !”öìëû
‰þöìœ ö†ö윘Р¢î¢›ëû£z öë˜ ŠéÝþšþÝþ „þîûöì“þ˜ £àþyê ‰þöìœ xy¢öì“þ˜
xyîyîû £àþyê ‰þöìœç öëöì“þ˜Ð vþz!˜ ö뛘 ¢£‹ ¢îûœ !Šéö윘 ö“þ›!˜

‹#îöì˜îû ²Ìy’ ‰þyMþéœÄ“þyç !Šéœ “¤þyîû ‰þ!îûöìeîû
xyîû ~„þ ÷î!ŸÜTÄÐ
šþy£z ˜ yœ þ™îû # Çþyîû xyöì † xy›îû y
„þöìëû„þ‹˜ !›öìœ “¤þyöì„þ !†öìëû îöìœ!Šéœy›
“¤þyîû „þy‹ ¢Áºöìõþ xy›yöì”îûöì„þ !„þŠ%é îœöì“þ
„þyîû’ þ™îû#Çþyëû ö“þy xy¢öìîÐ !“þ!˜ ²Ìy’
ö…yœy £y!¢ ö£öìœ îœö윘 xy!› !„þ îœöìîyÚ
xy!› ö“þy Ö•% ö›£˜“þ# ›y˜%¡ì– ‹#îöì˜îû †!“þ
xyîû „þöì›Åîû îÄhßþ“þy !˜öìëû£z „þy‹ „þöìîû!Šé–
xy›yîû „þyöì‹îû ›öì•Ä ö“þy ‡Ýþ˜y îy „þy!£!˜
ö˜£zÚ ö›£˜“þ# ›y˜%öì¡ìîû ‹#îöì˜îû öîûy‹„þyîû
‡Ýþ˜y !˜öìë£û z xy!› „þy‹ „þöìî!û ŠéÐ xy›yîû „þy‹
¢Áºöìõþ xö옄þ !„þŠ%é îœyîû ‹˜Ä ö“þy xîû&’
xyîû „þyMþé˜ xyöìŠéÐ çîûy xö옄þ ‹yöì˜ xö옄þ
î£z þ™öìvþüöìŠéÐ îö윣z xyîyîû ö¢£z £y!¢ öë
£y!¢ Šé!vþüöìëû íy„þöì“þy Ÿy!hsþ !˜öì„þ“þöì˜îû
Ÿyœî˜– ö†yëû y œþ™yvþü y – ö„þyþ™y£z xyîû
ö…yëûy£zöì“þ ö¢£z £y!¢ xyîû ö„þy˜ !”˜ ö„þvþz
Ö˜öìî ˜yÐ
~…˜ Ÿy!hsþ!˜öì„þ“þöì˜ ö†öìœ ö”…öìîy ö¢…y˜„þyîû ¢îÅe£z Šé!vþüöëì û
xyöìŠé !„þBþîû”yîû ¢,!ÜTÐ !„þlsþ ßþËÜTy xy‹ xy›yöì”îû ˜y†yöìœîû vþzö•ì ¹ÅÐ
!„þBþîû”yîû ¢,!ÜT ö뛘 ö„þy˜ ö”Ÿ „þyöìœîû †![þöì“þ xyîkþ íyöì„þ!˜
“þy !‰þîû„þyœ#˜ ç xyþ™˜ ßþº„þ#ëû“þyëû ¢›%Iœ
µ ö“þ›!˜ !„þBþîû”y ç “þyîû
¢,!ÜTîû ›y•Äöì› !‰þîû„þyœ xy›yöì”îû ›öì˜ öî¤ö‰ì þ íy„þöìî˜Ð
S~£z öœ…y!Ýþ 1980 ¢yöìœîû 15£z xy†ÞÝþ– Öe«îyîû ÷”!˜„þ
ë%†ŸC þ™!e„þyëû ²Ìí› ²Ì„þy!Ÿ“þ £öìë!û ŠéœV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful