You are on page 1of 15

แบบฝึ กการวาดภาพ ระบายสี

สิ่งทีน่ ักเรียนศิลปะต้ องเรียนรู้

1.ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้
ประกอบไปด้วย

1. จุด

2. เส้ น

กิจกรรมเส้ นสายพันธมิตร แบบฝึ กพื้นฐาน แบบฝึ กนี้จะช่วยนักเรี ยนในการฝึ กสมาธิ และควบคุมมือ มีกฏอยู่ว่า ต้องขีดโดยไม่ยกดินสอในแต่ละเส้น และลากให้สุดจนชนเส้นกรอบ และขนานกันให้ชิดที่สุด ที่สาคัญห้ามใช้ยางลบครับ ครู จะต้องพูดให้กาลังใจ และท้าทายนักเรี ยน (เสริ มแรงเยอะๆนะครับ) .

รู ปร่ าง . สี .เกร็ ดเล็กๆ ดินสอนักเรี ยนต้องแหลมอยูต่ ลอดนะครับ ในขณะที่นกั เรี ยนลากเส้นให้หมุนดินสอไปด้วยนะครับ เพื่อให้ได้เส้นที่เล็กและคม 3. นา้ หนักอ่ อน-แก่ 5.รู ปทรง 4.

com/forum/index.php?topic=40.layer3d.0 .เครดิต : http://www.

สิ่งทีน่ ักเรียนต้ องเรียนรู้ แม่สี วงจรสี สี ใกล้เคียง สี คู่ตรงข้าม สี ร้อน-สี เย็น การไล่เฉดสี กิจกรรมฝ่ ามือมหัศจรรย์ แบบฝึ กผสมผสาน รู ปร่ าง-รู ปทรง และ การใช้สี .

วิธีการ 1. นักเรี ยนกาหนดช่องในการที่จะระบายสี 3.ระบายสี ในช่องแต่ละช่อง ห้ามให้สีแต่ละช่องเหมือนกัน(สี ชนกัน) .ให้นกั เรี ยนทาบมือลงไปในกระดาษ ใช้ดินสอขีดตามรู ปร่ างของมือตัวเอง (เส้นรอบนอกของฝ่ ามือ) อย่างน้อย 2 ฝ่ ามือ ให้อิสระในการวางฝ่ ามือแนวไหนก็ได้ 2.

บริเวณว่ าง 7. พืน้ ผิว .กิจกรรมพลังของสีสัน แบบฝึ กผสมผสาน รู ปร่ าง-รู ปทรง และการใช้สีใกล้เคียง ประโยชน์ เป็ นการฝึ กให้สี แบบใช้ข้ นั ของสี( ไล่เฉดสี ) 6.

ความสมดุล (Balance) ต้องวางภาพให้มีความสมดุล ซ้าย-ขวา .2.หลักองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition ) หลักองค์ ประกอบทางศิลปะ หมายถึง การจัดองค์ประกอบของงานศิลปะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม ตามหลักเกณฑ์การสร้างสรรค์ผลงาน คือ 1. สัดส่ วน (Proportion) วัตถุใด หรื อสิ่ งที่เรานาเสนอ ต้องคานึงถึงหลักความเป็ นจริ งในธรรมชาติ นักเรี ยนต้องดูความเหมาะสม รู ้จกั สังเกต และเปรี ยบเทียบ อย่าให้ผิดเพี้ยนกับธรรมชาติจนเกินไป 4.บน-ล่าง เพื่อให้รูปดู ไม่ขดั ตา ภาพไม่เอียงข้าง ภาพไม่หนักข้าง 3. จังหวะ (Rhythm) ภาพจะดูสนุก ตื่นเต้น มีมิติ อยูท่ ี่เราวางรู ปแบบกาหนดทิศทาง การซ้ าของวัตถุ ใหญ่บางเล็กบ้าง เพื่อกาหนดการนาสายตา ให้สามารถมองได้ทวั่ ภาพ ให้ดูลึก . เอกภาพ (Unity) การวาดภาพให้ น่าสนใจนั้นเราต้ องคานึงถึง เรื่องทีเ่ ราวาด สิ่งทีเ่ ราใช้ ในการสื่อความหมายของภาพ ไปในทิศทางเดียวกัน รึป่าว 2.

โดยใช้สิ่งที่วาดเป็ นตัวกาหนด เช่นเดียวกันกับจังหวะของดนตรี มีเร็ วบ้างช้าบ้าง หนักบ้างเบาบ้าง กิจกรรมเส้ นทางกลับบ้ าน นักเรี ยนวาดภาพตามแบบร่ างบนกระดาน และ ระบายสี แบบไล่สี ประโยชน์ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ อง จังหวะ เส้นนาสายตา สัดส่วนการวางภาพ และการใช้สี 5. ความขัดแย้ ง (Contrast) ในทางศิลปะเราต้องใส่ความขัดแย้ง ใส่คาถามในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้ดู แล้วเกิดความสงสัย แก่ผชู ้ มภาพ แต่ตอ้ งมีคาตอบเตรี ยมไว้ เหมือนทานอาหารเราต้องปรุ งรสถึงจะอร่ อย ใส่พริ กลงไปบ้าง แต่เราต้องทานได้ดว้ ย ไม่ใส่ให้มากไป 6. ความกลมกลืน (Harmony) เส้น สี แสงเงา เรื่ องราวที่นาเสนอ ต้องมีความประสานสอดคล้องกัน เพื่อความงาม ความรื่ นรมณ์ ในการมอง .

การเน้ น (Emphasis) เราเน้ นทาไม เราต้ องเน้ นสิ่งทีเ่ รานาเสนอให้ ชัดเจนไม่ ครุมเครือ ภาพต้ องเน้ นวัตถุ หรือสิ่งสาคัญของภาพเพือ่ ให้ น่าสนใจ ชัดเจน .กิจกรรมเก๋ ารวมพล นักเรี ยนออกแบบ กาหนดผลไม้ที่นกั เรี ยนรู ้จกั ให้มีความหลากหลาย ตั้งอยูบ่ นใบตอง ประโยชน์ นักเรี ยนจะได้ฝึกการวางแผน วางภาพ และ การใช้สี โดยคานึงถึงหลักแสงเงา 7.

htm http://educate. จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ http://www.onec.3.intel.FIFABOT2 .go.th/multilearn/mysite/page_hi-speed/page_05.com/th/ProjectDesign/ThinkingSkills/ ุุ กิจกรรมออกแบบหุ่นยนต์ ประโยชน์ นักเรี ยนจะได้ฝึกใช้ความคิด + จินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ ควรจะให้ เด็กตั้งชื่อผลงานของตัวเอง และเซ็นชื่อตัวเองในงานด้ วยนะครับ เพือ่ ความภูมใิ จในงานของตัวเอง ก่ อให้ เกิดความมัน่ ใจในการผลิตชิน้ งานต่ อไปด้ วย เช่ น FIFABOT1.

การนาไปใช้ เราสามารถนาศิลปะไปใช้ ร่วมกันกับสาระอืน่ ๆ มากมาย โดยใช้ หลักการทางศิลปะ เช่ น สาระการงานพืน้ ฐานอาชีพฯ วาดภาพโดยใช้ โปรแกรมเพ้ นท์ ตัวอย่ างเช่ น http://learners.4.th/file/kroowinai .in.

ใบงานที่ 1.1 เรือ ่ ง เส้นแบบต่าง ๆ ้ จง คาชีแ ให ้นั กเรียนศึกษาชนิดของเส ้นทีก ่ าหนดให ้ แล ้ววาดลักษณะของเส ้นลงในกรอบด ้านขวาให ้สัมพันธ์กน ั การสร้างงานจากท ัศนธาตุ ทัศนธาตุเป็ นส่วนสาคัญของการสร ้างสรรค์งานศิลปะ เส ้น คือ ส่วนประกอบทีส ่ าคัญของการสร ้างภาพ เส ้นแต่ละเส ้นแต่ละชนิดมีความหม ายในตัวของมัน ทาให ้สามารถสร ้างสรรค์ภาพจากจิตนาการได ้ และมีความแตกต่างกันตามความคิดสร ้างสรรค์ของแต่ละคน .

2 สร้างสรรค์ภาพสวยด้วยเส้น .ใบงานที่ 1.

้ จง คาชีแ ให ้นั กเรียนสร ้างสรรค์ผลงานภาพจากลายเส ้น ด ้วยดินสอ สร ้างสรรค์เป็ นเรือ ่ งราวต่างๆ ตามจิตนาการและความคิดสร ้างสรรค์ โดยนาเส ้นลักษณะต่างๆ มาใช ้ในการสร ้างสรรค์ผลงาน ้ เรียน ทีใ่ ห ้ความรู ้สึกเคลือ ่ นไหว แล ้วนาเสนอผลงานหน ้าชัน ่ ภาพ…………………………………………………………………………… ชือ เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปร ับปรุง ผ่าน ไม่ผา่ น .