You are on page 1of 146

KONTINENTI,OKEANI,MORA,MOREUZI,KANALI,OSTRVA,POLUOSTRVA,MORSKE STRUJ E...

file:///C|/Users/Sonja/Desktop/geografski_pojmovi.html[11/22/2008 8:47:41 PM]


SRB-CIR SRB-LAT RUS ENG FRA NEM GDE? STA? GI
Azija Asia Asie Asien COM CON 81,600,000
o

Aljasko
poluostrvo

Alaska
peninsula
Pninsule de
l'Alaska
Alaska Halbinsel USA O 1,560,000
Antartik Antarctica Antarctique Antarktis COM CON 670.000

Apeninsko
poluostrvo

Italian
peninsula
Pninsule
italienne
Italienische
Halbinsel
ITA O 612,000

Arabijsko
more

Arabian sea Mer Arabe Arabisches Meer COM H 2,130,000


Arktik Arctic Arctique Arktis COM CON 10.100.000

tlantski
okean

Atlantic ocean
can
Antlantique
Atlantischer Ozean COM H 8.060.000
Afrika Africa Afrique Afrika COM CON 90.600.000

ustralija i
Okeanija

Australia and
Oceania
L'Australie et
Ocanie
Australien und
Ozeanien
COM CON 9,200,000
Bali Bali Bali Bali IDN O 12,200,000

Balkansko
poluostrvo

Balkan
peninsula
Pninsule
balkanique
Balkan Halbinsel COM O 146,000
Baltiko more

Baltic Sea Mer Baltique Baltisches Meer COM H 1.730.000


Belo more White Sea Mer Blanche Weies Meer RU H 13,700,000

Beringovo
more

Bering sea
Mer de
Bering
Meer Bering RUS,USA H 371,000
Bosfor Bosporus Bosphore Bosporus TUR CON 205,000

Beringov
moreuz

The straight
of Bering
Le rocher de
Bering
Strae von Bering COM CON 39,900

Britanska
ostrva
a
o
British Islands
les
Britanniques
Britische Inseln GBR,IRL O 12,100,000

ope
Gibraltarski
moreuz

The straight
of Gibraltar
Le rocher de
Gibraltar
Strae von
Gibraltar
ESP CON 230,000
Golfska struja Gulf Stream J et De Golfe GolfcStrom COM H 1,400,000
Golfska struja Gulf Stream J et De Golfe GolfcStrom COM H 1,400,000
Grenland Greenland
Le
Groenland
Grnland DNK O 9,240,000
Evropa Europe Europe Europa COM CON 154.000.000
Egejsko more Aegean Sea Mer ge Aegean Meer COM H 392,000
E
( )
Engleski
kanal (La
man)

English
channel
La Manche rmelkanal GBR H 9,970,000
uto more Yellow sea Mer J aune Gelbes Meer COM H 6,830,000
Ibica Ibiza Ibiza Ibiza ESP O 9,130,000

Indijski okean

Indian ocean
Ocan
Indien
Indischer Ozean COM H 10.800.000
Irsko more

Irish sea
Mer
irlandaise
Irisches Meer GBR,IRL H 4,270,000
Island Iceland L'Islande Island ISL O 17,200,000

J adransko
more

e
Adriatic sea
Mer
Adriatique
Adriatisches Meer COM H 347,000
Jaaja J amajka J amaica La J amaque J amaika J AM O 23,300,000

J apansko
more
Sea of J apan
Mer du
J apon
Meer von J apan COM H 8,720,000
J ilan J utland Le J utland J tland DNK O 584,000
J onsko more

Ionian sea Mer ionienne Ionisches Meer COM H 176,000


J
J una
Amerika

South
America
Amrique du
Sud
Sdamerika COM CON 29,000,000
J ukatan

Yucatan
peninsula
Pninsule de
Yucatan
Halbinsel Yucatan MEX O 259,000
KONTINENTI,OKEANI,MORA,MOREUZI,KANALI,OSTRVA,POLUOSTRVA,MORSKE STRUJ E...
file:///C|/Users/Sonja/Desktop/geografski_pojmovi.html[11/22/2008 8:47:41 PM]

Kalifornijsko
poluostrvo

California
peninsula
Pninsule de
la Californie
Kalifornienhalbinsel MEX O 2,410,000

Karipsko
more
e
e
Caribbean Sea
Mer Des
Carabes
Karibisches Meer COM H 6,190,000

Kaspijsko
more

Caspian Sea
Mer
Caspienne
Kaspisches Meer COM H 536.000

Korintski
kanal

Corinth
channel
Canal de
Corinth
De Kanal von
Korinth
GRC H 71,000
Krim Crimea La Crime Krim UKR O 1,090,000
Krit Crete La Crte Crete GRC O 4,740,000
Kuba Cuba Le Cuba Kuba CUB O 30,200,000
Madagaskar Madagascar
Le
Madagascar
Madagaskar MDG O 12,000,000
Mrtvo more Dead sea Mer Morte Totes Meer COM H 13,600,000
Nova Gvineja New Guinea
La Nouvelle-
Guine
Neu-Guinea IDN,PNG O 13,500,000
Novi Zeland

New Zealand
Nouvelle-
Zlande
Neues Seeland NZL O 25,500,000

Norveko
more

Norwegian
Sea
Mer de
Norvge
Norwegisches Meer NOR H 2,310,000

Ohotsko
more

Sea of
Okhotsk
Mer
d'Okhotsk
Meer von Okhotsk COM H 83,600

Panamski
kanal

Panama Canal
Le canal de
Panama
Panamakanal PAN CON 2,780,000

Panamski
kanal

Panama Canal
Le canal de
Panama
Panamakanal PAN CON 2,780,000

Pirinejsko
poluostrvo

Iberian
peninsula
Pennsula
Ibrica
Iberische Halbinsel COM O 218,000

Poluostrvo
Kamatka

Kamchatka
peninsula
Pninsule du
Kamtchatka
Kamchatka
Halbinsel
RU O 80,800
Rodos Rhodes Rhodes Rhodes GRC O 6.930.000
ja Sardinija Sardinia La Sardaigne Sardinien ITA O 2,020,000

Severna
Amerika

e
North America
Amrique du
Nord
Nord Amerika COM CON 30.600.000


Severni ledeni
okean

Arctic ocean
L'ocan
Arctique
Nrdliches Eismeer COM H 2.130.000
Severno more North sea Mer du Nord Nordsen COM H 16,500,000
Sicilija Sicily La Sicile Sizilien ITA O 3,180,000

Skandinavsko
poluostrvo

Scandinavian
peninsula
La Pninsule
Scandinavien
Skandinavien
Halbinsel
COM O 4,000,000

Sredozemno
more

Mediterranean
Sea
Mer
Mditerrane
Mittelmeer COM H 3,520,000
Suecki kanal Suez channel
Canal de
Suez
Suezkanal EGY H 275,000
Tihi okean Pacific ocean
Ocan
Pacifique
Pazifischer Ozean COM H 9.660.000

Filipinsko
more

Philippine sea
Mer
philippine
Philippinisches
Meer
COM H 839,000
Florida a Florida La Floride Florida USA O 120,000,000

(j)
Havajska
ostrva(Havaji)
Hawaii Hawa Hawaii USA O 59,900,000
Honu Honshu Honshu Honshu J PN O 235,000
Crveno more Red sea Mer Rouge Rotes Meer COM H 13,700,000
Crno more Black sea La Mer Noire Schwarzes Meer COM H 13,300,000

()
ri Lanka
-
()
Sri
Lanka(Ceylon)
Sri Lanka(La
Ceylan)
Sri Lanka(Ceylon) LKA O 13,100,000(1,270,000)


... - -
Tvrtko Prcic

Siavisches Seminar
nor Ilni\lorC'iHit 7nl"inh
\
,
Ii
( C::,
;--
~

,
~
, "
"'--)

!
,
"-
.....

''''
-L
,
,
,
'....,"
' J
.... "'''
'1 1
1

. "
~
i
!
I
!
\
,
SADRZAJ
Rec unapred

7
Principi fonolosko-grafoloske adaptacije

10
Literatura


21
Izvori

22 na mternetu

Vodic kroz Recnik

23
Recnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

REC UNAPRED
Pod terminom geografsko ime ovde se podrazume-
vaju imenainazivi drzava (npr. GREAT BRITAIN), admini-
strativnih oblasti (npr. DORSETSHIRE), naseljenih mesta
(npr. NEW YORK) i njihovih delova (npr. MANHATTAN),
te nazivi reka (npr. TYNE) , jezera (npr. HURON), mora
(npr. MEDITERRANEAN SEA), planina (npr. BEN NEVIS),
ostrva (npr. SHETLAND ISLANDS), kao i ostalih geograf-
skih lokaliteta (npr. SILICON V ALLEY).
NastojeCi da bar delimicno popuni nonnativnu pra-
zninu na koju se vee duze vremena ukazuje u nasim
strucnim krugovima, Englesko-srpski recnik geograf-
skih imena predstavlja svojevrsni dodatak Novom trans-
kripcionom recniku engleskih licnih imena (PrCie 1998).
Recnik sadrZi 1850 odrednica i objedinjuje, alfabetskim
redosledom, geografska imena koja su odabrana na osno-
vu tri kriterijuma.
Pre svega, to su imena iz anglofonih krajeva, tj.
zemalja u kojima je engleski u upotrebi kao prvi (ma-
ternji) jezik iz Velike Britanije, Irske, Sjedinjenih
Americkih Drzava, Kanade, Australije i s Novog Zelan-
da. Obuhvaeeni su nazivi administrativnih oblasti (sada-
snjih i ranijih) i njihovih glavnih gradova, te imena ve-
Cih gradova (od 100.000 stanovnika navise), vaznijih re-
8
ka, jezera, planina i ostrva u tim zemljama.' Pri tome,
genericki delovi imena, koje cine imenice MOUNT (pla-
v
nina), RIVER (reka), LAKE Uezero), LOCH Uezero u Skot-
skoj), itd. nisu ukljuceni u sastav odrednica.
Drugo, ovom glavnom fondu pridodata su i izve-
sna imena van anglofonih krajeva, cije je unosenje bilo
podstaknuto time sto u danasnje vreme srpski jezik (kao
uostalom i svi drugi) s veCinom ovih imena dolazi u do-
dir najcesce u njihovom engleskom pravopisnom obliku,
posredstvom engleskog jezika, nesumnjivo prvog jezika
svetske komunikacije. Uneseni su engleski nazivi dda-
va sveta, clanica Ujedinjenih nacija (u trenutku pisanja
njih ima 191), i njihovih glavnih gradova, a potom i na-
zivi saveznih ddava i njihovih glavnih gradova u Indiji,
kao najvecoj zemlji u kojoj je engleski drugi jezik.
I trece, ova dva sistematski izgradena fonda dopu-
njena su imenima koja su ocenjena kao interesantna i
stoga paznje vredna bilo zato sto se izgovaraju na
neobican i nepredvidljiv nacin, bilo zato sto se njihov
adaptirani oblik razlikuje od onoga sto bi se s povrsine
moglo zakljuciti, bilo zato sto su kulturoloski, istorijski,
medijski iIi drukcije znacajna. Tako su ovde svoje me-
sto nasla imena ne sarno iz anglofonih krajeva nego i
van njih, pri cemu je teziste bilo stavljeno na gradove
. ,. .
- lone vece, lone manJe.
1 Materijal iz ovog dela prvobitno je ponuden u prilogu "Mali
englesko-srpski recnik geografskih imena", objavljenom u zbomiku
Jezik, mznanje. Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih stu-
denata; uredile D. Klikovac i K. Rasulic, Filoloski fakultet, Beograd,
2003: 285-300.
9
-'- * *
I ~ '"
Na izuzetno korisnim primedbama i predlozima au-
tor izrazava iskrenu zahvalnost recenzentu, akademiku
Ivanu Klajnu. No, za eventual no nastale propuste u pri-
rucniku odgovornim se maze smatrati jedino autor.
U Subotici, u zimu 2003/04. T. P.
,
,
v v
PRINCIPI FONOLOSKO-GRAFOLOS
ADAPTACIJE
Da bi se bilo koje strano ime, pa tako i englesko,
moglo upotrebiti u nekom drugom jeziku, nuzno ga je
adaptirati glasovnom i slovnom sistemu tog jezika, od-
nosno pribliziti ga njegovim izgovomim i pravopisnim
nonnama. Ozbiljno koriseenje stranih imena, u bilo kom
jeziku, pa tako i srpskom, ne spada u domen autorske
slobode, vee mora da predstavlja osmisljen i sistemati-
zovan proces, koji se temelji na sistemu pravila taj
sistem pra vila, poput svih ostalih elemenata u jeziku,
podlozan je standardizovanoj upotrebi kolektiva, uklju-
eujuCi i doslednu podrsku od strane obrazovnih ustano-
va, izdavaekih kuea, te sredstava masovne komunika-

cIJe.
Slieno lienim imenima, adaptacija veCine geograf-
skih imena vrsi se na nivou fonoloske i grafoloske for-
me, koju obuhvata transkripcija. (Adaptacija nekih geo-
grafskih imena vrsi se (i) na nivou saddine delimie-
nim iIi potpunim prevodenjem, sto, medutim, izlazi iz
okvira ovog uvoda.) Ovde primenjeni model transkripci-
je zasnovan je na principima ponudenim u Novom trans-
kripcionom recniku engleskih licnih imena (PrCie 1998)
i u "Predlozima za novi Pravopis (1): transkripcija vla-
stitih imena iz engleskog jezika" (PrCie 2002). U na-
-
11
stavku, bice ukratko izlozeni osnovni principi tog mode-
lao Podrazumeva se poznavanje oba izvoma (engleska)
obIika imena izgovornog, kao glavnog, te pisanog,
kao dopunskog, buduCi da na osnovu sarno pisanog iIi
sarno izgovomog oblika nekog imena iz engleskog jezi-
ka nije uvek moguce sa sigumoscu znati kako ce se ono
i izgovarati, odnosno pisati.
I u engleskom i u srpskom jeziku, vrsta i raspored
glasova u nekoj reci zavise od sloga u kome se javljaju,
pri cemu slog moze biti iIi naglasen, ako saddi nagla-
sen samoglasnik, iIi nenaglasen, ako saddi nenaglasen
samoglasnik. U engleskom, moguce je artikulaciono raz-
dvojiti primamo i sekundamo naglasene samoglasnike
od onih nenaglasenih, mada u recima s vise od jednog
sloga mesto naglaska nije fiksno pa stoga ni predvidlji-
vo. S druge strane, u srpskom jeziku isti osnovni samo-
glasnicki elementi modifikovani su elementima intenzi-
teta (naglasen / nenaglasen), kvantiteta (dug / kratak) i
tonaliteta (uzlazni / silazni / neutralni), takode s delimi-
cino nepredvidljivim mestom naglaska. Iako se svi gla-
sovi dvaju jezika vise iIi manje razlikuju prema nacinu
izgovora, pri utvrdivanju veCine srpskih pribliznih gla-
SoYa polazi se od akustickog utiska, odnosno od relativ-
ne medusobne slicnosti posmatranih glasova, kako sa-
moglasnika tako i suglasnika. U slucajevima kada takve
slicnosti nema, izbor je uslovljen odranije postojeCim,
tradicionalnim principima, koji ce biti dopunski obrazlo-
" .
zem.
Slede tri tabelarna pregleda u kojima se odvojeno
obraduju primamo i sekundarno naglaseni samoglasnici,
12
nenaglaseni samoglasnici i suglasnici engleskog jezika.
U posebnim stupcima uporedo se daju tri vrste podata-
ka, i to na sledeCi nacin: (1) transkribovani engle ski
glas, (2) tipicni primeri pisanja tog engleskog glasa u
licnim imenima, i (3) srpski glas iIi kombinacija glasova
koja najpribliznije odgovara datonl engleskom glasu u
odredenoj poziciji. Da bi se mogli razlikovati od slova
u pravopisu, svi simboli za glasove nalaze se u kosim
zagradama. Za engleski jezik upotrebljena je ponesto
uproscena verzija fonoloskih simbola predlozenih od stra-
ne Medunarodnog fonetskog udruzenja (eng. Internatio-
nal Phonetics Association; IPA). Za srpski jezik odabra-
na su uobicajena mala slova, dok velika slova oznacava-
ju duzinu samoglasnika.
NAGLASENI SAMOGLASNICI
Postojanje izvesnih akustickih slicnosti izmedu pri-
marno i sekundarno naglasenih samoglasnika dvaju jezi-
ka pruza osnovu da se srpski priblizni glasovi za vecinu
njih utvrde prema akustickom utisku. U celini uzev,
engleskim kratkim i dugim monoftonzima odgo-
varaju srpski naglaseni kratki i dugi samoglasnici, prete-
zno sa silaznim tonalitetom;
engleskim diftonzima, u nedostatku diftonga kod
nas, odgovaraju spojevi srpskih naglasenih kratkih sa-
moglasnika (u jednosloznim imenima imaju tendenciju
duzenja), pretezno sa silaznim tonalitetom, i elemenata
Ij/ i lui;
13
engleski latentni suglasnicki element Irl, u sklopu
nekih lllonoftonga i diftonga, izjednaCivsi se s americ-
kim nacinom izgovora, uvek se prenosi srpskim sugla-
snikom Ir/;
ostale kombinacije engleskih glasova smatraju se
nizovima monoftonga iIi diftonga.
NAGLASENJ SAMOGLASNICI
U ENG. PRIMERI NAJCESCEG NACINA PISANJA U SRP.
Iii
Tim, Miller, Dylan, Barry, HarvY,
Iii
Jeffries,
-r
Ii :1 Cleese, Weaver, Fielding, Sheila III
lirl Lear, Greer, Gere, Pierce, Deirdre fir!
.
lei Pleasence lei
leil
Mailer, Mae; lej/;
Le Carre, Olivier
lEI I
- -
lerl Fairley, Waring, Clare lerl
Ig:rl
Kershaw, Burns, Firth, Byrd, Searle; ler/;
Wordsworth, Galsworthy lorl
1
1'&1 Addison, la/"
Ia! B!!ck, R!!sscll, SQmerset, Young Ia!
la:1
Francis, IA/-,
Palmer lal/
4
la:rl
Garland, Elgar, Clerk lar!
lail
Mike, Byron, Dwight
-j
lajl
laul
Pound, Brown, Howe laul
101
BQb, TQmmy, Gough, Lawrence 101
10:1
Paul, Shaw, Maugham, Broughton 101
lo:rl
Ford, Warner, Rourke 101'1
loil
Moira, JQYce

loj/
14
loul
Stone, Coe, Oates, Bowen, Marlowe; lou/;
- -
FiQna, Boulton, Beaumont 10/
5
luI Wood, F!!ller luI
lu:1 Hoover, L!!cas, Brewster, Dougal, Cruise lUI
Iju:1 H!!me, Dewey, Eugene IjUI
lurl
Moore, McClure lurl
NAPOMENE:
I Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi spojem lej/, izuzev ako je
ree 0 nekom stranom glasu adaptiranom u engleskom i predstavljenom
slovom E, kada bi ga, prema slovu, trebalo prenositi kao lEI. Raniji
postupak po kojem se 1I svim slueajevima prenosio kao lEI iii leI, bilo
pod nekadasnjim lIticajem adaptacije u nemaekom jezikll, bilo pogre-
snim tllmaeenjem da se svako slovo A prenosi kao leI, danas se oseca
zastarelim.
2 Bez akustieki slienog glasa kod nas, tradicionalno se prenosi
kao lerl, pod lIticajem njegove nekadasnje adaptacije u nemaekom je-
ziku. lzuzetak su slueajevi gde je predstavljen kombinacijom slova
(W+)OR, kada bi ga, prema slovima, trebalo prenositi kao lorI, da bi se
izbeglo izoblieavanje imena.
3 Bez akllstieki slienog glasa kod nas, redovno se prenosi na
dva naCina: ponekad kao la!, relativno blize britanskom izgovoru, ali
verovatnije prema slovu koje ga lIvek predstavlja, a ponekad kao leI,
relativno blize ameriekom izgovoru, ali i prema pogresnom tumaeenju
da se svako slovo A prenosi kao leI. Posto za ovakvll dvojnost nema
opravdanja, pogodnijim se eini da se ovaj glas uvek prenosi kao laI , iz
nekoliko razloga: oblici sa Ia! su stariji i brojniji u nasem jeziku, Ci-
me se smanjuje broj lIkorenjenih izuzetaka; ujednaellje se oblik srod-
nih imena s veCinom ostalih evropskih jezika, poput ADAM, AGNES,
ALBERT, DANIEL; U obrnutom smeru, u engleskom jeziku glas Ia! iz
ostalih jezika adaptira se mahom kao lre/.
4 Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi kao IA/, bez obzira sto u
americkom izgovoru u pojedinim pozicijama ima kvalitet glasa lrel
(videti prethodnu napomenu). lzuzetak Sll slucajevi gde je predstavljen
15
kombinacijom slova AL, kada se, prema slovima, tradicionalno prenosi
kao lal/.
s Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi spojem lou/, izuzev u vi-
sesloznim imenima gde je predstavljen najcesce slovom 0, kada bi ga
trebalo prenositi, prema slovu, kao 101, da bi se izbeglo izoblicavanje
imena. Raniji postupak po kojem se u svim slucajevima prenosio kao
101 iIi 10/, bilo pod nekadasnjim uticajem adaptacije u nemackom jezi-
ku, bilo pogresnim tumacenjem da se svako slovo prenosi kao 10/,
danas se osee a zastarelim.
NENAGLASENI SAMOGLASNICI
Gotovo nikakve akusticke slicnosti izmedu nena-
glasenih sarnoglasnika dvaju jezika objasnjavaju nerno-
gucnost da se srpski priblizni glasovi utvrde prerna aku-
stickorn utisku. Medutirn, uvid u nastanak tih engle-
skih glasova ponudice osnovu za jedno drukcije resenje.
Nairne, postojanje nenaglasenih sarnoglasnika u engle-
skorn jeziku posledica je slabljenja svih naglasenih sa-
rnoglasnika u nenaglasenom slogu, iz cega proizlazi da
su oni, istorijski gledano, vise-rnanje podjednako pove-
zani sa svim naglasenim samoglasnicirna. Ta poveza-
nost danas se ocituje razlicitim kombinacijama slova
kojima su nenaglaseni samoglasnici predstavljeni. Stoga,
engleskim nenaglasenim samoglasnicima odgova-
raju srpski nenaglaseni kratki sarnoglasnici, s neutralnim
tonalitetom, koji semogu adekvatno utvrditi jedino pre-
rna relevantnom slovu.
16
NENAGLASENI SAMOGLASNICr
U ENG. PRIMERI NAJCESCEG NACINA PISANJA U SRP.

Fawcett, Chamberlain, Madeleine; lei I
-
Bradbgry
Astaire,
l'dl
WilligID, lal
2
Wygtt, Badh.i!m,
TQbias, ChristQpher, KeatQn, MasQn,
101
GainsbQrough, EdgecQmbe, ChishQlm
Anggs, Edmgnd, Ferggson, Gallgp, Aldous lui
Virginia, Hampshire !irl
Emerson, Hester, Collier, Dacre, McGuire lerl
l'drl Richard, Hayward, McKellar larl
Pickford, Major, Taylor, Barbour lorl
Turtun'o, Arthur, Wilbur lurl
III Hamilton, Edison, Colin Iii
NAPOMENE:
I U slucajevima gde je predstavljen slovom E, ovaj glas se po-
nekad neopravdano prenosi i kao Iii, prema akustickom utisku, posto
se 1I pojedinim imenima izvorni izgovor zaista priblizava tom glasu.
Element -BURY tradicionalno se prenosi kao iberi/, verovatno analogi-
jom prema prenosenjll naglasenog engleskog l'd:r/.
2 U sillcajevima gde je predstavljen slovom A, ovaj glas se ne-
opravdano prenosi i kao lei, narocito u elementima Mc-/MAC-, -AM,
-AN, -ATT, -HAM, -MAN, -LAND, delom pod nekadasnjim lIticajem adap-
tacije prema akustickom utisku 1I nemackom jeziku, a delom i zbog
pogresnog tumacenja da se svako slovo A prenosi kao lei.
17
SUGLASNICI
Postojanje izvesnih akustickih slicnosti izmedu su-
glasnika dvaju jezika pruza osnovu da se srpski pribli-
zni glasovi, uz nekoliko izuzetaka, za veCinu njih utvrde
prema akustickom utisku. U celini uzev,
engleskim zvucnim suglasnicima odgovaraju srp-
ski zvucni suglasnici;
engleskim bezvucnim suglasniciIna odgovaraju srp-
ski bezvucni suglasnici.
SUGLASNICI
U ENG. PRIMERI NAJCESCEG NACINA PISANJA U SRP.
Ipl fete, TiImett Ipl
fbI Bill, Gibbon fbI
.
It! lorn, Hunon It I
Idl Dick, Teddy Idl
/k/
Ken, Cole, Rebecca, McCoy, Hackman, Cluis,
/k/
Qginn,
Igl Gibb, Peggy Igl

ItII Charles, Fletcher IC/


Id31 John, Roger, Cooligge Idzl
i-
Ifl
Ered, Griffith, Philip, Gough If I
Ivl
Vic, Stel2hen Ivl
181
Thatcher, Dorothy, Smith Itll
101
Carruthers, Galsworthy, Rutherford Idf2
lsI
Ross, TrafY, Priscilla, Alex lsI
Izi
Zoe, Dizzy, IzI;
Isf3
III
Shelley, Patricia, Charlotte lsi
,
,

J
18
131
Roget til
/hi Hardy, Docherty, Callaghan /hi
1m! Mary, Plummer 1m!
In! Nick, Lennon Inl
IIJI
Fleming, Cunningham; Ing/;
Pinkerton
1n!4
-
11/
!:ocke, Dinon
11/
Irl Ron, Harry Irl
Iji York, Sawyer Ijl
Iwl West, AS9!!ith, McGuire Iv/
5
Itsl Fitzgerald, Krantz, h u l ~ . 1c1
6
NAPOMENE:
l Bez akusticki slicnog glasa kod nas, uvek predstavljen kombi-
nacijom slova TH, ovaj glas se tradicionalno prenosi kao Itl, verovatno
pod uticajem francuskog i nemackog jezika u kojima se ova kombina-
cija slova tako izgovara.
2 Bez akusticki slicnog glasa kod nas, takode uvek predstavljen
kombinacijom slova TH, ovaj glas je zvucni pamjak prethodnog glasa,
pa bi ga stoga, analogno, uvek trebalo prenositi kao Id/, a ne kao It!.
3 Iza samoglasnika na kraju i unutar reci, predstavljen slovom
S, ovaj glas ima punu zvucnost pa bi ga uvek trebalo prenositi kao /Z/,
a ne prema slovu kao lsi. lzuzetak Cine polozaji iza suglasnika na kra-
ju reCi, usled obezvucavanja u izvomom izgovoru, te, analogno, polo-
zaji iza suglasnika unutar reCi, kada se prenosi kao lsi.
4 Bez akusticki slicnog glasa kod nas, veCinom predstavljen
kombinacijom slova NG, ovaj glas se tradicionalno prenosi, prema slo-
virna, kao Ing/. Izuzetak su slucajevi gde iza slova N sledi K, kada se
prenosi kao In!.
5 Bez akusticki slicnog glasa kod nas, vecinom predstavljen
slovom W, ovaj glas se tradicionalno prenosi kao lvi, pod uticajem ne-
mackog jezika u kojem se ovo slovo tako izgovara.

19
6 lako su ovo uvek dva odvojena glasa, oni cine eelinu kada su
predstavljeni kombinaeijama slova TZ iIi z, cesto poreklom iz drugih
jezika, pa bi ih trebalo prenositi kao lei, za razliku od slucajeva kada
su predstavljeni kombinaeijom slova TS, kada bi ih trebalo prenositi
kao Its/. lzuzetak cine neka strana (neengleska) geografska imena, po-
put AMRITSAR i BOTSWANA, u kojima bi kombinaciju slova TS treba-
10 prenositi kao lei.
PRA VOPISNE SPECIFICNOSTI
Shodno pravilima Pravopisa srpskoga jezika (Pesi-
kan, Jerkovic, Pizurica 1993), pojedine grupe imena pod-
lezu jos i sledeCim posebnim zahtevima:
izmedu slova i-a, i-e, i-u unosi se slovo j, npr.
CALIFORNIA kao Kal(fornija, SAN DIEGO kao San Dijego,
MAURITIUS kao Mauricijus;
ozvucavanje i obezvucavanje suglasnika, iako mo-
ze postojati u izgovoru, ne prikazuje se, npr. ASHBY kao
Elbi, UPDIKE kao Apdajk (ozvucavanje), BEDFORD kao
Bedford, ARLINGTON kao Arlington (obezvucavanje);
nizovi slova nj i lj, koji predstavljaju nizove gla-
soya In-ji i Il-j/, za razliku od glasova Injl i Iljl, u Cirilici
se pisu slovima Hj i Jlj, npr. BUNYAN kao EaHjaH, MAL-
YON kao MaJljoH, uz izuzetak pisanja odranije ukorenje-
nog glasa Injl na pocetku imena, npr. NEWCASTLE kao
lhYKa CJl , NEW HAMPSHIRE kao lhy XeMUljJUp;
transkribovana viseclana geografska imena pisu se
velikim pocetnim slovom kod svih clanova, npr. FORT
LAUDERDALE kao Fort Loderdejl, SALT LAKE CITY kao
Solt Lejk Sifi, LOCH NESS kao Loh Nes;
!
,
, ,
20
delimieno iIi potpuno prevedena viseelana geo-
grafska imena pisu se velikirn poeetnim slovom sarno
kod prvog elana, npr. FRISIAN ISLANDS kao Frizijska
ostrva, CARIBBEAN SEA kao Karipsko more, NIAGARA
FALLS kao Nijagarini vodopadi, izuzev ako se u njiho-
yom sastavu javlja neko geografsko, lieno iIi drugo irne,
npr. ORKNEY ISLANDS kao Ostrva Orkni;
viseelani nazivi drZava pisu se velikim poeetnirn
slovorn kod svih elanova, ripr. CZECH REPUBLIC kao Ce-
ska Repuhlika, MARSHALL ISLANDS kao Marsalska Ostr-
va, UNITED ARAB EMIRATES kao Ujedinjeni Arapski Emi-
ratio
LITERATURA
Crystal, D. (ed.). (1990). The Cambridge Encyclopedia. Cam-
bridge University Press, Cambridge.
Klajn, I. (1997). Recnik jezickih nedoumica. Cetvrto izdanje.
Cigoja stampa, Beograd.
Merriam-Webster's Pocket Geographical Dictionary. (1999).
Merriam-Webster, Springfield, Mass.
Pesikan, M., Jerkovic, 1., Pizurica, M. (1993). Pravopis srp-
skoga jezika. Matica srpska, Novi Sad.
Pointon, G. E. (1990). BBC Pronouncing Dictionary of British
Names. Second Edition. Oxford University Press, Oxford
& New York.
PrCic, T. (1998). Novi transkripcioni recnik engleskih licnih
imena. Prometej, Novi Sad.
PrCic, T. (2002). "Predlozi za novi Pravopis (1): transkripcija
vlastitih imena iz engleskog jezika". Jezik danas 15:
23 31.
Random House Webster's Unabridged Dictionary. Third Edi-
tion. (1999). Random House Inc. (CD-ROM).
Wells, J. C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Long-
man, Harlow.
-
IZVORI NA INTERNETU
Countries of the World. (2002).
http://www.infoplease.lycos.com/countries.html.
Encyclopaedia Britannica. (2003).
http://www.britannica.com.
GeoHive: Global Statistics. (2003).
http://www.geohive.com.
Infoplease.com: Encyclopedia. (2002).
http://www.infoplease.lycos.com/encyclopedia.html.
List of Member States [of the United Nations}. (2003).
http://www . un.org/Overview /unmember.html.
Wikipedia: the Free Encyclopedia. (2003).
http://en.wikipedia.org.
The World Gazetteer. (2003).
http://www.gazetteer.de/home.htm.
VODIC KROZ RECNIK
Leksikografska obrada sledi osnovni pristup Novog
transkripcionog recnika engleskih licnih imena (PrCic
1998) i tipicno pruza tri podatka 0 odrednici:
(1) izvorni pravopisni oblik, predstavljen poluma-
snim slovima, gde boje imaju sledeca znacenja:
tamnoplava ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena ime van anglofonih krajeva
(2) preporuceni adaptirani izgovor, predstavljen u
kosim zagradama, gde simboli imaju sledece vrednosti:
I AEIOUI dug naglasen samoglasnik
I AEIOUI dug nenaglasen samoglasnik
laeioul kratak naglasen samoglasnik
laeioul kratak nenaglasen samoglasnik
In-j/ odvojen izgovor
! ukorenjeni oblik (u praksi
odavno prihvacen tradicionalan
oblik nastao primenom drukCijih
postupaka)
(3) prilagodeni pravopisni oblik, predstavljen kur-
zivnim slovima, kao u primeru:
Mississippi Imisisipil Misisipi.
; 5 ' 7
24
Medutim, nasuprot licnim imenima, adaptacija geo-
grafskih imena ponekad se vrsi (i) na nivou saddine
- delimicnim ili potpunim prevodenjem. Ova okolnost
predstavljena je na dva nacina: prvo, kod delimicnog
prevodenja kombinovanog s transkripcijom, adaptirani
izgovor daje se samo za nominativ transkribovanih obli-
ka, kao u primeru:
Stratford-(up)on-Avon Istrf!tford, Stratford na
E}vonu;
i drugo, kod potpunog prevodenja, adaptirani
izostavljen je u celosti, kao u primeru:
Rocky Mountains, Rockies Stenovite planine.

lzgovor
Ukoliko za neko ime na raspolaganju stoji nekoli-
ko adaptacija, varijante se navode po redosledu prven-
stva, povezane veznikom ILl, kao u primeru:
Illinois l!ilinQisl Ilinois ILl lilinQjI Ilino}.
Kod nekih geografskih imena, narocito onih van
anglofonih podrucja, adaptacija u srpskom jeziku ne osla-
nja se nuzno na engleski izgovor. Za takva imena adap-
tirani izgovor originala ne postoji, pa se stoga ovde i ne
daje, kao u primeru:
Finland Finska.
U oble zagrade stavljene su napomene, pri cemu se
one vezane za lokaciju odredenog mesta nalaze ispred
adaptiranog izgovomog i/ili pravopisnog oblika, kao u

pnmeru:
-:,'-' ;t:,:. .. ;o.;.g ' , 7
25
Shrewsbury (u Britaniji) /srQuzberii Srouzberi, (u SAD)
/srUzberi/ Sruzberi,
dok se one vezane za kontekstualnu primerenost odrede-
nog imena nalaze iza adaptiranog oblika, kao u primeru:
Ulster /f!lster/ Alster (Severna Irska, neformalno).

, . " . " . " . . ,. , 57

v

,
I
Abbotsford labotsfordl Abots ord
Aberaeron, Aberayron laberillronJ Aberajron
Aberdeen laberdInl Aberdin
-
Aberdeenshire laberdInsirl Aberdinsir
-
Aberystwyth laberistvitl Aberistvit
Abidjan Abidzan
Abilene labilInJ Abilin
Abu Dhabi Abu Dabi
Abuja Abudza
Accra Akra
Acton laktonl Akton
Addington ladingtonl Adington
Addis Ababa Adis Abeba
Addiscombe ladisko Adiskom
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen' laeioul kratak nenaglasen oblik
" . . ,
I
Adelaide
30

Adelaide Adelejd
Aden Aden
Aegean Sea Egej!kO more
Afghanistan A
Agartala Agartal
a
Agincourt Azenk
4r
Agra Agra
Aintree ljntri
Airdrie lerdril Erari
Aizawl Ajzaul
Ajaccio Ajaco
Akron lakronl Akron
Alabama lalabamQl Alabama
Alameda lala dQl Alameda
Albania Albanija
Albany IOlbanil O/bani
Alberta lalbertal Alberta
--------- ZNJ\CENJE BOJA
tamnoplava geogl'afskO ime iz anglofonih. kraje:a
tamnocrvena ime van anglofomh kraJeva
- .
31
Albuquerque lalbukerkil Albukerki
Alcatraz lalkatrazl Alkatraz

Alderney IOldernil Olderni
Aldershot IOldersotl Oldersot
Aldgate IOldgejt/ Oldgejt
Alexandria (u SAD) I!aleksandrial
Aleksandrija
Algeria Aliir
Algiers Aliir
America
Alhambra (u SAD) lalhambral Alhambra
Allegheny Mountains, Alleghenies Alegenske
planine ILl Alegeni
Allentown lalentaunl Alentaun
Alne IOnl On
Alnwick lanik! Anik
Alps Alpi
Althorp IOltorpl Oltorp
Altoona laltUnai Altuna
Amarillo lamarilol Amarilo
-
America lamerikal Amerika
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

I
J
Amersham
Amersham /amersa Amersam
Amherst /amerstl Amerst
Amlwch /amlukl Amluk
Amman Aman
Amritsar Amricar
Amsterdam Amsterdam
Anaheim /anahaj Anahajm
Anchorage /ankoridzl Ankoridz
Andes Andi
Andhra Pradesh Andra Prades
Andorra Andora
Andorra la Vella Andora la Velja
Andover landOver/ Andover
Anglesey Anglsi
Anglia /anglia/ Anglija (Engleska, pesnicki)
Angola Angola
Anguilla /angvila/ Angvila
Angus /angus/ Angus
Ankara Ankara
Annapolis lanapolisl Anapolis
32
-
-
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
t"
33
Ann Arbor /len arborl En Arbor
Antananarivo Antananarivo
Antibes Antib
Antietam lantIta Antitam
-
Arizona
Antigua and Barbuda Antigva i Barbuda
Antilles Antili
Antioch (u SAD) lantiok/ Antiok
Antrim lantri Antrim
Antwerp Antverpen
Apalachicola lapalacikOlai Apalacikola
Apennines Apenini
Apia Apija
Appalachian Mountains, Appalachians
Apalacke planine ILl Apalaci
Appomattox lapomatoksl Apomatoks
Arbroath larbroutl Arbrout .
Argentina Argentina
Argentine, the Argentina
Argyll largAjll Argajl
Arizona larizOnai Arizona
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Ji
Arkansas
Arkansas I!arkanzasl Arkanzas
Arlington larlingtonl Arlington
Armagh larmA! Arma
Armenia Jermenija
Arun larunl Arun
Arunachal Pradesh Arunacal Prades
Arundel larundell Arundel
Asheville /!esvil/ Esvil
Ashfield I! esflldl Es ild
Ashgabat Asgabat
Asmara Asmara
Aspen laspen/ Aspen
Assam Asam
Astana Astana
Asuncion, Asuncion Asunsion
Athens (u SAD) latensl Atens
Athens Atina
Atlanta latlantal Atlanta
Atlantic City latlantik sitil Atlantik Siti
Auckland IOklandl Okland
34
------- ZNACENJE BOJA -----__
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva , ..
35
Augusta /Ogasta! Ogasta
Aurora /OrOra! Orora
Austin /ostin/ Ostin
Australia I! austrAlia! Australija
Austria Austrija
Avon Ejvon
Aylesbury Ejlsberi
Ayr JEri Er
Ayrshire /ersir/ Ersir
Azerbaijan Azerbejdzan
Azerbaijan
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
,
,

I
Baghdad Bagdad
Bahamas Bahame
Bahrain Bahrein


Bakersfield Bejkers ild
Baku Baku
Ballymena !balimInaJ Balimina
Balmoral !balmoral/ Balmoral
Baltimore /!baltimor/ Baltimor
Bamako Bamako
Bandar Seri Begawan Bandar Seri Begavan
Bangalore Bangalor .
Bangkok Bangkok

Bangladesh Banglades
Bangor !bangor/ Bangor
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
37
Bangui Bangi
Banjul Bandzul
Bannockburn Ibanokbernl Banokbern
Barbados Barbados
Barbican Ibarbikanl Barbikan
Barking Ibarkingl Barking
Barnet Ibarnet! Barnet
Barnsbury Ibarnsberil Barnsberi
Barnsley Ibarnslil Barns Ii
Barrie Ibaril Bari
Bayonne
Basildon Ibazildonl Bazildon
Basingstoke Bejzingstouk
Basseterre Baster
Bassetlaw lbasetlOI Basetlo
Bath IbAtl Bat
Baton Rouge Ibaton rUfl Baton Ruz
Battersea Ibatersil Batersi
Bavaria Bavarska
Bay City sitil Bej Siti
Bayonne lbejOnl Bejon
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

,
,
,
Bayswater
Bayswater Bejzvoter
Baytown Bejtaun
Beaminster Ibeminster/ Beminster
Beamish IbIll1i s/ Bimis
-
Beaulieu IbjUli/ Bjuli
Beaumaris IbOmaris/ Bomaris
Beaumont IbOmont/ Bomont
Beckenham Ibekena Bekenam
Bedford Ibedford/ Bed ord
Bedfordshire Ibedfordsir/ Bed ordsir
Bedworth Ibedvortl Bedvort
Beijing Peking
Beirut Bejrut
Belarus Belorusija
Belfast /!belfast/ Bel ast
Belgium Belgija
Belgrade Beograd
Belgravia Belgrejvija
Belize Belize
Bellingham Ibelinga Belingam
38
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
39
Belmont Ibelmont! Belmont
Belmopan Belmopan
Belsize lbelsAjz/ Belsajz
Bengal Bengal
Benin Benin
Ben Nevis Iben nevis/ Ben Nevis
Berkeley, Berkley Iberkli/ Berkli
Berkshire I!berksir/ Berksir
Berlin Berlin
Bermondsey Ibermondsi/ Bermondsi
Bermuda Bermuda
Bern, Berne Bern
Berwick Iberikl Berik
Beverley
Berwick-(up)on-Tweed Iberik, tvld/ Berik na
-
Tvidu
Berwickshire Iberiksirl Beriksir
Bethesda Ibetezdal Betezda
Bethlehem Vitlejem
Bethnal Green Ibetnal grIn! Betnal Grin
Beverley Ibeverli/ Beverli
------ ZNACENJE SIMtlULA --------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
,
"
,
,
Beverly Hills
Beverly Hills Ibeverli hils/ Beverli Hils
Bexley Ibeksli/ Beksli
Bexleyheath Ibekslih!t/ Bekslihit
Bhopal Bopal
Bhubaneswar Buvanesvar
Bhutan Butan
Big Apple, the Velika jabuka (Njujork,
nefonnalno)
Bihar Bihar
Billings Ibilings/ Bilings
Biloxi Ibiloksi/ Biloksi
Birkenhead Iberkenhedl Berkenhed
Birmingham (u Britaniji) Ibernlinga
Bermingam, (u SAD) Ibermingham/
Bermingham
Bishkek Biskek
Bismarck Ibizmark/ Bizmark
-
Bissau Bisau
Blackburn I!blekbe Blekbem
Black Forest varcvald
40
------- LNACENJE BOJA -----__
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
41
Bosnia-Herzegovina
Blackfriars /!blekfrajars/ Blek rajars
Blackheath /!blekhIt/ Blekhit
Blackpool /!blekpUl/ Blekpul
Blaenau /blillnAj/ Blajnaj
Blenheim /bleniml Blenim
Bloemfontein Blum ontejn
. Bloomington /blUmington/ Blumington
Bloomsbury /blUmsberii Blumsberi
Bognor Regis /bognor rldfis/ Bognar Ridzis
Bogota, Bogota Bogota
Bohemia eska (istorijski)
Boise /bQjzi/ Bojzi
Bolingbrook /bolingbruk/ Bolingbruk
Bolivia Bolivija
Bolton /bOlton/ Bolton
Bombay Bombaj
Bondi /bondAj/ Bondaj
Borough /baro/ Baro
Bosnia and Herzegovina,
Bosnia-Herzegovina Bosna i Hercegovina

------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Bossier City
Bossier City !bOzer siti/ Bozer Siti
Boston !boston! Boston
Botswana Bocvana
Boulder !bOlder/ Bolder
Bournemouth !bornmut/ Bornmut
Bowie !bUi/ Bui
Boyne !bQjn! Bojn
Bradford !bradford/ Brad ord
Braintree Brejntri
Brampton !brampton/ Brampton
Brands Hatch /!brends heel Brends Bee
Brasilia, Brasilia Brazilija
Bratislava Bratislava
Brazil Brazil
Brazzaville Brazavil
Breckland !brekland/ Brekland
Brent !brent! Brent
Brentford !brentford/ Brent ord
Bridgend !bridzend/ Bridzend
Bridgeport !bridzport/ Bridzport
42
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
43
Bridgetown !bridztaun/ Bridztaun
Brighton !brillton/ Brajton
Brussels
Brisbane !brizban/ Brizban ILl !brizbejn/
Brizbejn
Bristol !bristol/ Bristol
-
Britain Britanija ILl Velika Britanija
British Columbia I!kolumbial Britanska
Kolumbija
Brittany Bretanja
Brixton !brikston/ Brikston
-
Broadland !brOdland/ Brodland
Bromley !bromli/ Bromli
Brompton !brompton/ Brompton
Bromwich !bromic/ Bromic
Bronx !bronks/ Bronks
Brookline !bruklAjn/ Bruklajn
Brooklyn !bruklin/ Bruklin
Brownsville !braunsvil/ Braunsvil
Brunei Brune}
Brussels Brisel
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOU/ dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Bucharest
44
Bucharest Bukurest
Buckingham !bakinga Bakingam
Buckinghamshire Ibakingamsir/ Bakingamsir
Budapest Budimpesta
Buenos Aires Buenos Ajres
Buffalo !bafalo/ Ba ala
Bujumbura Budzumbura
Bulgaria Bugarska
Bull Run !bul rani Bul Ran
Burbank !berbankl Berbank
Burkina Faso Burkina F aso
Burlington Iberlingtonl Berlington
Burundi Burundi
Bury !beri/ Be ri
Bury Saint Edmunds, Bury St Edmunds
Iberi sent edmunds/ Beri Sent Edmunds
Bute, Butte IbjUti Bjut
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko irne iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko irne van anglofonih krajeva
Caernarfon, Caernarvon Ikarnarvonl
Karnarvon
Caerphilly Ikarf!lil Kar iii
Cairo Kairo
Calcutta Kalkuta
Calderdale IkOlderdejll Kolderdejl
v
Caledonia lkaledOniai Kaledonija (Skotska,
pesnicki)
Calgary Ikalgaril Kalgari
California Ikalifornial Kali ornija
Cam I!keml Kem
Camberwell Ikambervell Kambervel
Cambodia Kambodza
Cambria Ikambrial Kambrija (Vels, pesnicki)
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Cambridge
Cambridge I!kembridz/ Kembridz
Cambridgeshire /!kembridzsir/ Kembridzsir
Camden /kamden/ Kamden
46
Camden Town Ikamden taun! Kamden Taun
Cameroon Kamerun
Camp David /!kemp Dejvid
Canada /kanadal Kanada
Canberra Ikanberal Kanbera
Canonbury Ikanonberi/ Kanonberi
Canterbury /!kenterberi/ Kenterberi
Cape Canaveral kanaveral/ Kejp
Kanaveral
Cape Cod kod/ Kejp Kod
Cape Girardeau dzirardo/ Kejp
Dzirardo
Cape Horn Rt Horn
Cape of Good Hope Rt dobre nade
Cape Town taun/ Kejptaun
Cape Verde Zelenortska Ostrva
Caracas Karakas
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
47
Cayman Islands
Cardiff Ikardifl Kardi
Cardiganshire Ikardigansirl Kardigansir
Caribbean, the Karibi
Caribbean Sea Karipsko more
Carlisle lkarlAjll Karla}l
Carlow Ikarloul Karlou
Carmarthen Ikarmardenl Karmarden
Carmarthenshire Ikarmardensirl
Karmardensir
Carnarvon Ikarnarvonl Karnarvon
. Carshalton lkarsOltonl Karsolton
Carson City Ikarson sitil Karson Siti
Castlebar Ibarl Kaslbar
Castleford IkAslfordl Kaslord
Castlereagh
-=-=slrejl Kas Ire}
Castries Ikastrlz/ Kastriz
Catford Ikatfordl Kat ord
Causasus Kavkaz
Cavan Ikavanl Kavan
Cayman Islands Ka}manska ostrva
------ZNACENJE SIMBOLA ------

IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Cedar Falls
Cedar Falls IsIdar fOlsl Sidar Fois
-
Cedar Rapids IsIdar rapidsl Sidar Rapids
Central African Republic Centralnoa ricka
Repuhlika
Ceredigion /keredigionl Keredigion
Chad Cad
Chandigarh andigar
v
Chandler IcAndlerl Candler
Channel Islands Kanalska ostrva
v
Charing Cross IcEring krosl Cering Kros
v
Charleston Icarlstonl Carlston
v
Charlestown Icarlstaunl Carlstaun
v
Charlotte Isarlot/ Sarlot
v
Charlottesville Isarlotsvill Sarlotsvil
v
Charlottetown Isarlottaunl Sarlottaun
Chatham Icata atam
.
v
Chattahoochee IcatahUcI! Catahuci
v
Chattanooga IcatanU gal Catanuga
Chechnya ecenija
Cheddar Icedarl edar
48
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
49
Chelmsford Icelmsfordl Celms ord
Chelsea Icelsil elsi
Cheltenham Iceltena .....,eltenam
Chennai enaj
v
Chequers Icekersl Cekers
v
Chernobyl Cernobilj
Cherwell Icarvell Carvel
v
Chesapeake IcesapIkI Cesapik
v
Chesham Icesaml Cesam
v
Cheshire Icesirl Cesir
Chester Icesterl ester
v
Chesterfield IcesterfIldl Cester ild
v
Chevening IcI vningl Civning
v
Cheviot IcI viotl Civiot
-
Cheyenne Isajenl ajen
Chhattisgarh atisgar
Chicago I!cikAgol ikago
Chichester Icicester! icester
-
Chile ile
v
Chiltern Icilternl Ciltern
-
Chiltern
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik


China
China Kina
Chisinau Kisinjev
v
Chislehurst Icizlherstl Cizlherst
-
Chis wick Icizik/ izik
-
v
Chittagong Citagong
Christchurch illstcercl Krajstcerc
v
Chula Vista IcUla vista! Cula Vista
-
Cincinnati Isinsinatil Sinsinati
Cirencester Isillrensesterl Sajrensester
Clacton Iklaktonl Klakton
Clapham Iklapam/ Klapam
Clare IkIErl Kler
Clearwater IklIrvOterl Klirvoter
- .
Clerkenwell Iklarkenvell Klarkenvel
Cleveland Ikllvlandl Klivland
-
Clitheroe IkliderOI Klidero
-
Clwyd IklUidl Kluid
Clyde IkIAjdl Klajd
Cochin Kocin
Cockfosters Ikokfostersl Kok osters
50
------ZNACENJE BOJA ----'----
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
51
Connaught
Colchester IkOlcesterl Kolcester
College Park Ikoledz park! Koledz Park
Cologne Keln
Colombia Kolumbija
Colombo Kolombo
Colorado Ikolor Adol Kolorado
Colorado Springs IkolorAdo springsl
Kolorado Springs
Columbia (u SAD i Kanadi) Ikolambial
Kolambija
Columbus Ikolambusl Kolambus
Comoros Komori
Compton Ikomptonl Kompton
Conakry Konakri
Concord Ikonkordl Konkord
Congo, Democratic Republic of the
Demokratska Republika Kongo
Congo, Republic of the Republika Kongo
Connacht, Connaught IkonOtl Konot
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenagJasen oblik
..
Dacorum IdakOru Dakorum
Dagenham IdagenamJ Dagenam
Dakar Dakar
Dalkeith Idalkltl Dalkit
-
Dallas Idalasl Dalas
Damascus Damask
Danube Dunav
Danville Idanvill Danvil
Dar es Salaam Dar es Salam
Darjeeling, Darjiling Dardziling
Darling Idarlingl Darling
Darlington Idarlingtonl Darlington
Dartmoor IdartmUrl Dartmur
Dartmouth Idartmutl Dartmut
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
55
Darwen /darven/ Darven
Darwin /darvinl Darvin
Dayton De}ton
Derwent
Daytona Beach /dejtOna b!c/ De}tona Bit
Death Valley Dolina smrti
Decatur Deke}tur
Dee /dI/ Di
-
Dehradun, Dehra Dun Dehradun
Delaware /delaver/ Delaver
Delhi Delhi
Delray Beach /delrej b!c/ Delre} Bit
Denbigh /denbi/ Denbi
Denbighshire /denbisir/ Denbisir
Denmark Danska
Denver /denver/ Denver
Deptford /detford/ Det ord
Derby /darbi/ Darbi
Derbyshire /darbisir/ Darbisir
Derry /deri/ Deri
Derwent /dervent/ Dervent
------ ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Des Moines
Des Moines Ide mQjn! De Mojn
Detroit I!detroitl Detroit
Devizes IdevIDzizl Devajziz
Devon Idevonl Devon
Devonshire Idevonsirl Devonsir
Dhaka Daka
Dili Dili
Dispur Dispur
District of Columbia I!kolumbial Okrug
Kolumbija
Djibouti Dzibuti
Dodge City Idodz sitil Dodz Siti
Dodoma Dodoma
Doha Doha
Dominica Dominika
Dominican Republic Dominikanska
Republika
Doncaster Idonkasterl Donkaster
Donegal IdonegOll Donegol
Dorchester Idorcesterl Dorcester
56
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

57
Dorset Idorsetl Dorset
Dorsetshire Idorsetsirl Dorsetir
Douglas I daglasl Dag las
Dover IdOverl Dover
Down Idaunl Daun
Dublin Idablinl Dablin
Dubuque IdubjUkl Dubjuk
Dudley I dadlil Dadli
Duluth IdulUtl Dulut
Dunfermline
". Dulwich Idalicl Dalic
."
::.: .
- ~ 1 : .
. .,'
'.' " ,
.. ,-
f'
-.-;,:
"<.-.

.
:': -, L\
, j.


c...
. ~ ,

- .
;; .
- --!-
- , ..
',' :


.
Dumbarton Idambartonl Dambarton
Dumbartonshir{: Idambartonsirl Dambartonir
Dumfries IdamfrIsI Dum ris
-
Dunbar IdanbArl Danbar
Dunbarton Idanbartonl Danbarton
Dunbartonshire Idanbartonsirl Danbartonir
Dundalk IdandOk/ Dandok
Dundee I dandII Dandi
-
Dunedin Idanldinl Danidin
-
Dunfermline Idanfermlinl Dan ermlin
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Dungannon
Dungannon /danganon/ Danganon
Dunkirk Denkerk
Durban Durban
Durham /dara Daram
Dushanbe Dusanbe
Dyfed /david/ David
58
-------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
-- , .
.... .
-'-,: - '
'-"
,: \'
-
: .. :-
. .

Ealing Illingi /ling


Earl's Court lerls kort! Erls Kort
Easington IIzingtonl lzington
East Anglia langlia/ Istocna Anglija
Eastbourne IIstbornl Istborn
-
East End lIst endl 1st End
-
Eastieigh JIstlil IstU
East River lIst riverl 1st River
- -
East Timor Istocni Timor
Ecuador Ekvador
Edgbaston ledzbastonl Edzbaston
_ Edgware ledzverl Edzver
Edinburgh I!edinburgl Edinburg
Edmonton ledmontonl Edmonton
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Egypt
Egypt Egipat
Elgin (u Britaniji) lelginl Elgin, (u SAD)
leldzinl Eldiin
Ellesmere lelsmlrl Elsmir
Elmhridge lelmbridzl Elmbridi
Elmira lelmillra/ Elmajra
El Paso leI pasol EI Paso
EI Salvador Salvador
Eltham leltaml Eltam
Ely IIlil Ili
Enfield lenfildl En ild
England Engleska
Englewood lenglvudl Englvud
English Channel Lamans
Enniskillen leniskilenl Eniskilen
-
Epping lepingl Eping
Epsom lepso Epsom
Equatorial Guinea Ekvatorijalna Gvineja
Erewash lerivosl Erivos
Erie lIril Iri
-
60
------ZNACENJE BOJA ------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

' .. ',"
,
,', ,
. '. '
,
.
61
Eritrea Eritreja
Escondido leskondIdol Eskondido
-
Essex leseksl Eseks
Estonia Estonija
Ethiopia Etiopija
Eton IIton! Iton
-
Eugene IjUdzlnl ludiin
Eureka IjUrlka/ lurika
Euston IjU stonl luston
Evanston levanstonl Evanston
Evansville levansvill Evansvil
Everglades leverglejdsl Everglejds
Evesham IIvsaml Ivsam
-
Exeter lekseterl Ekseter
Exmoor leksmUri Eksmur
Exmouth leksmutl Eksmut
Exmouth
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AETOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Faeroe Islands, Faroe Islands F arska ostrva
Fairbanks I!ferbenksl Ferbenks
Fairfax Iferfaksl Fer aks
Faisalabad Fajsalabad
Falkirk I!fOlkirk/ Folkirk
Falkland IfOlklandl F olkland
Falkland Islands F olklandska ostrva ILl
Malvinska ostrva
Falmouth Ifalmutl F almut
Fareham lfEraml Feram
Farnborough Ifarnborol Farnboro
Farringdon Ifaringdonl F aringdon
Faversham Ifaversa Faversam
Fayette Ifejetl F ejet
Felixstowe Ifilikstoul Filikstou
-
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,

,
,
,
,
, , -
"
, -, .
, '
63
Feltham Ifeltamf Feltam
Fermanagh IfermanaJ Fermana
Fife Ifillfl F aj
Fiji Fidzi
Finchley Ifinclil Fincli
Finland Finska
Finsbury Ifinsberil Finsberi
Flagstaff l!flegstAfl Flegsta
Flintshire IflintsirlFlintsir
-
Florence (u SAD) Iflorensl Florens
Florence (u Italiji) Firenca
Florida l!florldaJ Florida
-
Florida Keys Iflorida klzi Florida Kiz
Flushing Iflasingl Flasing
Forth
Flushing Meadow Iflasing medoul Flasing
Medou
Folkestone Ifoukstonl F oukston
Forfar Iforfarl For ar
Fort Dodge Ifort dodzl Fort Dodz
Forth Ifortl Fort
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Fort Knox
Fort Knox Ifort noksl Fort Noks
Fort Lauderdale Ifort IOderdejl1 Fort
Loderdejl
Fort Myers Ifort millersl Fort Majers
Fort Smith Ifort smitl Fort Smit
-
Fort Wayne Ifort v ~ n Fort Vejn
Fort Worth Ifort yortl Fort Vort
France Francuska
64
Frankfort (u SAD) Ifrankfortl Frank ort
Fredericksburg I!frederiksburgl Frederiksburg
Fredericton Ifrederiktonl Frederikton
Freetown IfrItaunl Fritaun
-
Fremont Ifrlmontl Frimont
-
Fresno IfreznOI Frezno
Frisco Ifriskol Frisko ILl San Francisko
-
(neformalno)
Frisian Islands Frizijska ostrva
Fulham Ifulaml Fulam
Fullerton Ifulerton/ ' Fulerton
Funafuti Funa uti
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

,
I

,
. .. '
Gabon Gabon
Gaborone Gaborone
Gadsden /gadsdenJ Gadsden
Gainesville /gQjnsvil/ Gejnsvil
Gaithersburg I!gatersburg/ Gatersburg
Galloway / galovej/ Galove j
Galveston /galveston/ Galveston
Galway /gOlvej/ Golvej
Gambia (, the) Gambija
Gandhinagar Gandinagar
Gangtok Gangtok
Garden Grove /garden grouv/ Garden
Garland / garland/ Garland
Gary / gEri/ Ge ri

Grouv
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAElOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AETOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Gateshead
Gateshead Gejtshed
Gatineau /gatinO/ Gatino
Gatwick /lgetvikl Getvik
Gedling /gedling/ Gedling
Genoa Denova
Georgetown /dzordztaun/ Dzordztaun
Georgia /dzordzial Dzordzija
Georgia Gruzija
Germantown /dzermantaun/ Dzermantaun
Germany Nemacka
Gettysburg /lgetisburg/ Getisburg
Ghana Gana
Gibraltar /!gibraltAr/ Gibraltar
Giffnock / gifnokl Gi ok
Glamorgan /glamorgan/ Glamorgan
,
Glasgow /!glazgov/ Glazgov
Glastonbury /glastonberi/ Glastonberi
Glencoe / glenkO/ Glenko
Glendale /glendejl/ Glendejl
Gleneagles /glen!gls/ Glenigls
66
-------ZNACENJE BOJA ------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
" '
. . \


, ',-c .
'/>f
. -
,
-.
,
67
Glenrothes Iglenrotesl Glenrotes
Gloucester Iglosterl Gloster
Gloucestershire I glostersirl Glostersir
Glyndebourne Iglillndbornl Glajndborn
Goa Goa
Gosport Igosportl Gosport
Greece
Gotham Igotam/ Gotam (Njujork, nefonnalno)
Gothenburg Geteborg
Grampian Igrampianl Grampijan
Grampian Mountains, Grampians
Grampijanske planine
Grand Canyon Veliki kanjon
Grand Rapids Igrand rapidsl Grand Rapids
Grantham Igranta Grantam
Grasmere IgrasmIrI Grasmir
Gravesend Igrejvsendl Grejvsend
Great Britain Velika Britanija
Greater Antilles Veliki Antili
Great Falls fOlsl Grejt Fols
Greece Grcka
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Greenland
Greenland Grenland
Greenock /grlnok/ Grinok
Greensboro /grlnsboro/ Grinsboro
Greenville /grlnvil/ Grinvil
Greenwich /grinic/ Grinic
Greenwich Village / grenic vilidz/ Grenic
Vilidz ILl /grinic vi!idz/ Grinic Vilidz
Grenada Grenada
Grimsby /grimsbi/ Grimsbi
Grosvenor /grOvenor/ Grovenor
Guadeloupe Gvadelup
Guam Gvam
Guatemala Gvatemala
Guatemala ( City) (Grad Gvatemala
Guernsey /gernzi/ Gernzi
Guildford, Guilford /gilford/ Gil ord
Guinea Gvineja .
Guinea-Bissau Gvineja-Bisau
Gujarat Gudzarat
Gulf, the Persijski zaliv (neformalno)
68
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van angJofonih krajeva
69
Gunnersbury /ganersberi/ Ganersberi
Guyana Gvajana ILl Gijana
Gwent / gvent/ Gvent
Gwynedd /gvined/ Gvined
Gwynedd
------- ZNACENJE SIMBOLA -------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Hackney /!hekni/ Hekni
Haddington /! hedington/ H edington
Hagerstown Hejgerstaun
Hague, the Hag
Haiti Haiti
Halifax !halifaks/ Hali aks
Halton /hOlton/ Holton
Hamilton !hamilton/ Hamilton
Hammersmith !hamersmitl Hamersmit
Hampshire /!hempsir/ Hempsir
Hampstead Ilhempsted/ Hempsted
Hampton Ilhempton/ Hempton
Hanoi Hanoj
Harare Harare

------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava
tamnocrven:.t
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
,
,
..:.'/,:'
" ,
..

"."
.,:: -;
,
71
Haringey /haringej/ Haringej
Harlem /harle Harlem
Harlow !harlou/ Harlou
Harmondsworth !harmondsvort/
Harmondsvort
Hawthorne
Harpers Ferry /harpers feri/ Harpers Feri
Harrisburg I!harisburg/ Harisburg
Harrogate !harogejtl Harogejt
Harrow !harou/ Harou
Hartford !hartford/ Hart ord
Hartlepool !hartlipUl/ Hartlipul
Harwich !haric/ Haric
Haryana Harijana
Haslemere Hejzlmir
Hastings Hejstings
Havana Havana
Haverfordwest !haverfordvestl Have ordvest
Havering Hejvering
Hawaii !hav Aji/ Havaji
Hawthorne !hOtorn/ Hotorn
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Hayes
Hayes Hejz
Hayward Hejvard
Headingley Ihedinglil Hedingli
Heathrow /hItroul Hitrou
-
Hebrides Hebridi
Helena (u SAD) /helena! Helena
Helsinki Helsinki
Hemel Hempstead Ihemel hempstedl Hemel
Hempsted
Henderson Ihendersonl Henderson
Hereford (u Britaniji) Iherefordl Here ord,
(u SAD) Iherfordl Her ord
Herefordshire Iherefordsirl Here ordir
Herstmonceux IherstmonsjUI Herstmonsju
Hertford Ihartfordl Hart ord
Hertfordshire Ihartfordsirl Hart ordir
Hialeah /hajal!a! Hajalija
72
. Hibernia Hibemija (Irska, pesnicki)
Highbury Ihillberil Hajberi
Highgate /hillgejt/ Hajgejt
------ZNACENJE BOJA ------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
'1
,
,

,
73
High Wycombe IhAj vikomJ Haj Vikom
Hillingdon Ihilingdon/ Hilingdon
Himachal Pradesh Himacal Prades
Himalaya(s), the Himalaji
Hobart IhObart/ Hobart
Ho Chi Minh City (Grad) Ho Si Min
Holborn IhOlbornl Holborn
Holland Holandija
Holloway /holovejl Holovej
Hollywood Iholivudl Holivud
Holyhead Iholihedl Holihed
Honduras Honduras
Hong Kong Hongkong ILl Hong Kong
Honiara Honijara
Honolulu /honolUlul Honolulu
Hornsey Ihornzil Hornzi
Horsham /horsaml Horsam
Hounslow Ihaunsloul Haunslou
Houston IhjUstonl Hjuston
Hove Ihouvl Houv
Hove
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Huddersfield
Huddersfield Ihadersflld/ Haders ild
Hudson Ihadsonl Hadson
Hudson Bay Ihadsonl Zaliv Hadson
Hull Ihal/ Hal
Humber /hamber/ Hamber
Humberside lhambersAjd/ Hambersajd
Hungary M arska
Huntingdon /hantingdonl Hantingdon
Huntington Ihantingtonl Hantington
Huntington Beach Ihantington b!e/
Hantington Bic
Huntsville Ihantsvil/ Hantsvil
Huron IhjUroni Hjuron
Hyderabad Hajderabad
Hythe IhAjd/ Hajd
74
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva


\
Iceland Island
Idaho lilldahOI Ajdaho
Idaho Falls lilldaho fOlsl Ajdaho F ols
Ilford lilfordl Il ord
-
Ilfracombe lilfrakU II rakum
-
Illinois I!ilinoisl Ilinois ILl lilinQjI Ilinoj
Imphal Imphal
Independence lindependensl Independens
India Indija
Indiana lindianal Indijana
Indianapolis lindianapolisl Indijanapolis
Indonesia Indonezija
Inglewood linglvudl Inglvud
Inveraray linverEril Invereri
------ZNACENJE SIMBOLA ------
/ AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Invercargill 76
Invercargill linverkargill Inverkargil
Inverclyde linverklAjdl Inverkla}d
Invergarry linvergaril Invergari
Invergordon linvergordonl Invergordon
Inverkeithing linverlqdingl Inverkiding
Invermoriston linvermoristonl Invermoriston
Inverness linvernesl Invernes
Inverurie linverUril Inveruri
Iona lajOna/ A}ona
Iowa lillova/ Ajova
Ipswich lipsvicl Ipsvic
Iran Iran
Iraq Irak
Ireland Irska
Irvine u Britaniji) ~ r v i n l Ervin, (u SAD)
lervajnl Ervajn
Irving I!irvingl Irving
Islamabad Islamabad

Isle of Man I!menl Ostrvo Men
Isle of Wight Ivilltl Ostrvo Va}t
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

I
I
I
I
,
I
77
Isles of Scilly Isilil Ostrva SUi
Isleworth lillzlvortl Ajzlvort
Islington lizlingtonl Izlington
Israel Izrael
Italy Italija
Itanagar Itanagar
Ithaca (u SAD) litakal Itaka
Iveagh lillval Ajva
Ivory Coast Obala Slonovace
Iwo Jima Ivo Dzima
\
Iwo Jima
------ ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Jackson I! dzeksonl Dzekson
Jacksonville I!dzeksonvill Dzeksonvil
J aipur Dzajpur
Jakarta Dzakarta
Jamaica Jamajka
Jamestown Dzejmstaun
Jammu Dzamu
Jammu and Kashmir Dzamu i Kasmir
Japan Japan
Jedburgh Idzedborol Dzedboro
Jefferson City Idzeferson sitil Dze erson Siti
Jersey Idzerzil Dzerzi
Jersey City Idzerzi sitil Dzerzi Siti
Jerusalem Jerusalim
Jervaulx IdzervOI Dzervo
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
II

I
. ',-
. . , :' .
79
Jharkhand Dzarkand
Jodhpur Dzodpur
Johannesburg lohanesburg
Joliet IdfOlieti Dzolijet
Jordan lordan
Juneau IdfUnOI Dzuno
,
Juneau
------ZNACENJE SIMBOLA -------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Kabul Kabul
Kalamazoo /kalamazUI Kalamazu
Kampala Kampala
Kansas Ikanzasl Kanzas
Kansas City /kanzas sitil Kanzas Siti
Karachi Karaci
Karnataka Karnataka
Kashmir Kasmir
Kathmandu Katmandu
Kazakhstan Kazahstan
Kearney, Kearny /karnil Karni
Kenilworth Ikenilvortl Kenilvort
Kennebunk Ikenebankl Kenebunk
Kennebunkport /kenebankportl Kenebankport
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
!
!

-j;


,.' .
:.r'
'" ,

,

r

, . "

.j
81
Kennington /kenington/ Kenington
Kenosha /kenOsa/ Kenosa
Kensington /kenzington! Kenzington
Kent /kent/ Kent
Kentish Town /kentiS taun! Kentis Taun
Kentucky /kentaki/ Kentaki
Kenya Kenija
Kerala Kerala
Kerry /keri/ Keri
Keswick /kezikl Kezik
Kettering /ketering/ Ketering
Kew /kjU/ Kju
Kigali
Kew Gardens /kjU gardens/ Kju Gardens
Key Largo _ largo/ Ki Largo
Key West Ik! vest! Ki Vest
Khartoum Kartum
Kidbrooke /kidbrukl Kidbruk
-
Kidderminster Ikiderminster/ Kiderminster
Kiev Kijev
Kigali Kigali
-
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Kilburn
Kilburn Ikilbernl Kilbe rn
-
Kildare !kildErl Kilder
Kilkenny !kilkenil Kilkeni
Killarney lkilamil Kilarni
Kilmarnock !kilmamok/ Kilmarnok
Kimberley Kimberli
King's Cross lkings krosl Kings Kros
Kingsbury Kingsberi
82
Kingston lkingstonl Kingston
Kingston-upon-Hull !kingston, hall Kingston
na Halu
Kingston-upon-Thames !kingston, !temzal
Kingston na Temzi
Kingstown !kingstaunl Kingstaun
Kinross !kinrosl Kinros
Kinshasa Kinsasa
Kintyre !kintillerl Kintajer
Kiribati Kiribati
Kirkcaldy I!kirkodil Kirkodi
Kirkcudbright l!kirkUbril Kirkubri
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
--

83
Kirklees I !kirklIzl Kirkliz
-
Kirkwall l!kirkvOllKirkvol
-
Kishinev Kisinjev
Kitchener Ikicenerl Kicener
-
Knaresborough Inersborol Nersboro
Knightsbridge Inilltsbridzl Najtsbridz
Knowsley Inouzlil Nouzli
Knoxville Inoksvill Noksvil
Kohima Kohima
Kolkata Kolkata
Koror Koror
Kowloon Kaulun
Kuala Lumpur Kuala Lumpur
Kuwait Kuvajt
Kyiv Kijev
Kyrgyzstan Kirgistan
Kyrgyzstan
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
L. A. Los Andeles (neformalno, skraceno od
'Los Angeles'
Labrador l!labrAdorl Labrador
Lafayette /lafejetl La ejet
Lahore Lahore
v
Lake Charles carlsl Lejk Carls
Lake District lezerska oblast
Lake Placid plesidl Lejk Plesid
Lakewood Lejkvud
Lambeth Ilambetl Lambet
Lammermoor IlamermUrl Lamermur
Lammermuir IlamermjUrl Lamermjur
Lanark Ilanarkl Lanark
Lanarkshire Ilanarksirl Lanarksir

------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
I
I


, .
. .' .
.. .
'.
',' .
,<,.
"
,
..
'" ,

'::1,
"
, .
.I'

.
.' ,
,
, .

85 Leicestershire
Lancashire /lankasir/ Lankasir
Lancaster /lankaster/ Lankaster
Lansing /lansing/ Lansing
Laoighis /l!s/ Lis
Laos Laos
La Paz La Pas
Lapland Laponija
Laramie /larami/ Larami
Laredo /larEdo/ Laredo
Las Vegas /las vEgas/ Las Vegas
Latvia Letonija
Laval /laval/ Laval
Leamington (u Britaniji) /lelnington!
Lemington, (u Kanadi) !lImington! Limington
Lebanon Liban
Leeds /llds/ Lids
-
Leeward Islands Livardska ostrva
Leghorn Livorno
Leicester /lester/ Lester
Leicestershire /lestersir/ Lestersir
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
,
Leinster
Leinster Ilensterl Lenster
Leith IlItl Lit
-
Leitrim IlItri Litrim
-
Leix IlIsl Lis
-
Leominster (u Britaniji) Ilemsterl Lemster,
(u SAD) Ileminsterl Leminster
Lerwick Ilervikl Le rvik
Lesotho Lesoto
Lesser Antilles Mali Antili
Lewes IIUisl Luis
LewishamllUisa Luisam
Lewisville IIUisvill Luisvil
Lexington Ileksington! Leksington
Ley ton Lejton
Leytonstone Lejtonstoun
Liberia Liberija
Libertyville Ilibertivill Libertivil
Libreville Librvil
Libya Libija
Lichfield IlicfIldl Lie ild
-

86
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
,

-I"'
.\

'.

, ,
" .. '
,

. ; ,
", .'
,J ,i
..
"",',
, , " .
", .
. ,
" "
.-
/ -', ,
" ,
,
-". ' .
-.. ' .


'
-' .'
.':'-
" .
" , ......"
.-
. '/ ,
' .. ', ';

87
Liechtenstein Lihtenstajn
Ligurian Sea Ligursko more
Lilongwe Lilongve
Lima Lima
Limehouse Il.illmhausl Lajmhaus
Limerick Ilimerild Limerik
-
Lincoln l!linkolnl Linkoln
-
Lincolnshire l!linkolnsirl Linkolnsir
-
Lisbon Lisabon
Lisburn Ilizbernl Lizbern
-
Lithuania Litvanija
Little Rock Ilitl rold Litl Rok
-
Livermore Ilivermorl Livermor
-
Liverpool IIi verp Ull Live rpul
Livingston Ilivingstonl Livingston
Ljubljana Ljubljana
Llandudno IlandidnOI Landidno
-
Llanelli Ilanetlil Lanetli
Llangollen Ilangotlenl Langotlen
Lobamba Lobamba
Lobamba
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Loch Ness
Loch Ness Iloh nesl Loh Nes
Lockerbie Ilokerbil Lokerbi
Lodi IIOdAjl Lodaj
Logan II 0 ani Logan
Lome, Lome Lome
Lomond IIOmondl Lomond
London l!londOni London
Londonderry l!londonderil Londonderi
Long Beach lIang bIel Long Bic
Longford Iiongfordl Lon ord
Long Island Iiong illiandl Long Ajland
Longview IIongvjUI Longvju
Los Alamos lIas alamosl Los Alamos
Los Angeles l!los andelesl Los Andeles
Lothian IIOdianl Lodijan
Loughborough Ilatborol La oro
Loughton Ilautonl Lauton
Louisiana IIUiziana/ Luizijana
Louisville IIUiviII Luivil
Louth Ilaudl Laud
88
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,,"!I
I

89
Lowell Ilouell Louel
Lowestoft Iloustoftl Lousto t
Luanda Luanda
Lubbock Ilabokl Labok
Lucknow Laknau
Lusaka Lusaka
Luton IIUton! Luton
Luxembourg, Luxemburg Luksemburg
Lyneham /lillna Lajnam
Lyneham
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen /aeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Macclesfield Imaklsflldl M akls ild
Macedonia Makedonija
Machynlleth Imakanletl Makanlet
Mackenzie Imakenzil M akenzi
Macon Mejkon
Macquarie Imakvoril Makvori
Madagascar Madagaskar
Madhya Pradesh Madja Prades
Madison I!medisonl Medison
Madras Madras
Madrid Madrid
Maharashtra Maharastra
Maida Hill hill Mejda Hil
Maida Vale Mejda Vejl
------- ZNACENJE BOJA -------
tarnnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tarnnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
i
,
,
I
,
,
,
I
I
,
,
,

\
,
I
,
:" .;"
': ....
91
Maidenhead Mejdenhed
Maidstone Mejdston
Maine Mejn
Majuro Madzura
Malabo Malabo
Malawi Malavi
Malaysia Malezija
Maldives Maldivi
Male, Male Male
Mali Mali
Malta Malta
Manipur
Malvern (u Britaniji) ImOlvernl Malvern,
(u SAD) Imalvernl Malvern '
Managua Managva
Manama Manama
Manassas Imanasasl Manasas
Manchester Imancesterl Mancester
Manhattan I!menhetnl Menhetn
Manila Manila
Manipur Manipur

------ZNACENJE SIMBOLA ------


I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
,
Manitoba
Manitoba ImanitObai Manitoba
Mansfield I!mensflldl Mens ild
Maputo Maputo
Margate Imargejt/ Margejt
Marietta Imarietal Marijeta
92
Marlborough (u Britaniji) ImOlborol Molboro,
(u SAD) Imarlborol Marlboro
Marseille, Marseilles Marsej
Marshall Islands Marsalska Ostrva
Martha's Vineyard I!martas vin-jardl Martas
Vinjard
Martinique Martinik
Maryland I!merilendl Meriland ILl Imerilandl
Meriland
Marylebone Imarilebonl Marilebon
Maseru Maseru
Massachusetts ImasacU setsl M asacusets
Matlock I!metlokl M etlok
Mauritania Mauritanija
Mauritius Mauricijus
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

I
I
,
!
I
I
,
,
. '

,
" ,
93
Mayfair ImmfErl Me} er
Mayo ImmOI Mejo
Mbabane Mbabane
McKinley Imakinlil Makinli
Meath Imldl Mid
-
Mediterranean Sea Sredozemno more
Medway Imedvejl Medvej
Meghalaya Megaleja
Melanesia Melanezija
Melbourne I!melburnl Melburn
Memphis Imemfisl Mem is
Mersey Imerzil Merzi
Merseyside ImerzisAjdl Merzisajd
Merton Imertonl Merton
Mesa I sal Mesa
Metairie ImetarII Metari
Mexico Meksiko
Miami
Mexico City Grad Meksiko ILl Imeksiko sitil
Meksiko Siti
Miami Imajamil Majami
------ZNACENJE SIMBOLA ------
/AEIOU/ dug naglasen /aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Miami Beach
Miami Beach Imajami bIcl Majami Bit
Michigan I!miciganl Mitigan
Micronesia Mikronezija
Middlesbrough Imidlsbrol Midlsbro
Middlesex Imidlseksl Midlseks
-
Middletown Imidltaunl Midltaun
-
Midlands Imidlandsl Midlands
-
Midlothian ImidIOdianl Midlodijan
Midway Imidvejl Midvej
Milan Milano

Milford Imilfordl Mil ord
-
Milton Keynes Imilton kInsl Milton Kins
Milwaukee ImilvOkil Milvoki
Minneapolis Imineapolisl Mineapolis
Minnesota I!minesotal Minesota
Minnetonka Iminetonkal Minetonka
Minot Imillnotl Majnot
Minsk Minsk
Mississauga ImisisOgal Misisoga
Mississippi Imisisipil Misisipi
94
------- ZNACENJE BOJA -------
tarnnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tarnnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
!
,

I
i
,
I
,
I

95
Missoula ImizUIai Mizula
Missouri l!misUril Misuri
Mizoram Mizoram
Mobile ImObIlI Mobil
-
Modesto Imodestol Modesto
Mogadishu Mogadis
Mohave, Mojave ImohAvel Mohave
Mold Imouldl Mould
Moldova Moldavija
Monaco Monako
Monaghan Imonahanl Monahan
Moncton Imanktonl Mankton
Mongolia Mongolija
Montevideo
Monmouth Imonmutl Monmut
Monmouthshire Imonmutsirl Monmutsir
Monroe ImonrOI Monro
Monrovia Monrovija
Montana ImontAnai Montana
Monterey Monterej
Montevideo Montevideo
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Montgomery 96
Montgomery Imontgomeril Montgomeri
Montpelier (u SAD) ImontpIlierl Montpilijer
Montreal l!montreAlI Montreal
Montrose Imontrouzl Montrouz
Montserrat Imontseratl Montserat
Moorgate ImUrgejtl Murgejt
Moray Imaril Mari
Morocco Maroko
Moroni Moroni
Moscow Moskva
Motherwell Imadervell Madervel
Mount Pleasant Imaunt plezantl Maunt
Plezant
Mount Vernon Imaunt vernon! Maunt Vernon
Mozambique Mozambik
Mumbai Mumbaj
Muncie Imansil Mansi
Munich Minhen
Munster Imansterl Manster
Muscat Maskat
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

,
.
.'."
.', "
');'-'

, ' .
I >:
, ~ ..
. ,
; ;- c.
'J .. '
,:, '
:;i.;"

,<;.',--
';,,"
." .
--
. , . ~
, ~ . -
, ;:
..
'.
,
"i
.

,
, ...
,

,-
, ~ .
,

.. .
'.


..


,.

.,
,
...,:
..
" '
.'
V
.'
..
,
,
"
: ~
.,
"
f
,
..
,
,
' .
,
"
:;
1
, :
i
,<

,
.,
~ ; )
, ~


,I
::,
>

;:
'1
.,
1
~

, , ~

,

i ,
1 "
,
,
"

.'
;" '
" , ' .
' .

.. '
. c
.

,.
.< '
..
" ,

.'. ,

,.
(.
- : . ~ ~ ,
t .
o
97
Mysore
Musselburgb Imaselborol Maselboro
Myanmar Mjanmar
Mysore Majsor
------- ZNACENJE SIMBOLA -------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
N'Djamena N'Dzamena
Nagaland Nagaland
Nairobi Najrobi
Namibia Namibija
Nantucket Inantaketl Nantaket
Nantwich Inantvicl Nantvic
Napier-Hastings
Nejpijer-Hejstings
Naples Napulj
Nashville I!nesvill Nesvil
Nassau Nasau
Nauru Nauru
Neasden Inlzdenl Nizden
-
Nebraska Inebraskal Nebraska
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
I

I
99 New Haven
Nepal Nepal
Netherlands, the Holandija ILl Nizozemska
Nevada InevAda/ Nevada
Newark I!njUarki Njuark .
New Brunswick I!njU bransvikl Nju Bransvik
Newburgh l!njUburgl Njuburg
Newbury l!njUberil Njuberi
New Caledonia Nova Kaledonija
Newcastle l!njU s1/ Njukasl
New Castle I!njU s11 Nju Kasl
Newcastle-(up)on-Tyne I!njUkAsI, tAin!
Njukasl na Tajnu
Newcastle-under-Lyme l!njU sl, lAim/
Njukasl pod Lajmom
New Delhi I!njU delhil Nju Delhi
New England Nova Engleska
Newfoundland I!njUfaundlendl Nju aundlend
Newham I!njUa Njuam
.... ' New Hampshire I!njU hempsirl Nju Hempsir
,

,
New Haven I!njU Hejven
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Newington
Newington I!njUingtonl Njuington
New Jersey IlnjU dzerzil Nju Dzerzi
New Mexico l!njU meksikol Nju Meksiko
New Orleans I!njU orleansl Nju Orleans
Newport I!njUportl Njuport
100
Newport News I!njUport njUzl Njuport Njuz
Newry l!njUril Njuri
New South Wales I!velsl Novi Juzni Vels
Newton I!njUtonl Njuton
Newtown IlnjUtaun! Njutaun
Newtownabbey l!njUtonabil Njutonabi
New York I!njillork/ Njujork
New York City I!njillork sitil Njujork (SitO
New Zealand Novi Zeland
Niagara Falls (vodopad) Nijagarini vodopadi,
(grad) Inajagara fOlsl Najagara Fols
Niamey Nijamej
Nicaragua Nikaragva
Nice Nica
Nicosia Nikozija
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
I
I

," '.


,..
.. ,'
, ,' .
, ... "
101
Niger Niger
Nigeria Nigerija
Norfolk Inorfokl Nor 'ok
Nottingham
Northallerton Inortalertonl Nortalerton
Northampton I!northemptonl Northempton
N orthamptonshire I! northemptonsirl
Northemptonsir
North Carolina I!karollnal Severna Karolina
-
North Dakota I!dakotal Severna Dakota
Northern Ireland Severna Irska
Northern Territory Severna teritorija
North Korea Severna Koreja
Northumberland Inortamberlandl
Nortamberland
Northwest Territories Severozapadne teritorUe
Norway Norveska
Norwich (u Britaniji) Inoricl No ric, (u SAD)
Inorvicl Norvic
Norwood Inorvudl Norvud
Nottingham Inotingaml Notingam
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Siavisches Seminar
rler Universitat ZOrich
N ottinghamshire
Nottinghamshire Inotingamsirl Notingamsir
Notting Hili Inoting hill Noting BiZ
Nouakchott Nuaksot
Nova Scotia Nova kotska
Nukualofa NukuaZo a
Nuneaton Inanltonl Naniton
-
102
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
IOakland louklandl Oukland
Oak Ridge louk ridzl Ouk Ridf.
Ocala IOkalai Okala
Ocean City lousan sitil Ousan Siti
Oceania Okeanija
Oceanside lousansAjdl Ousansajd
Offaly lofalil 0 ali
Ogwr logurl Ogur
Ohio I!ohillol Ohajo
Okinawa Okinava
Oklahoma I!oklahomal Oklahoma
Oklahoma City I!oklahoma sitil Oklahoma
SUi
Oldham IOlda Oldam
Olympia lolimpial Olimpija
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Omagb
Omagh lOrna! Oma
Omaha IOrnaha! Omaha
Oman Oman
Ontario I! ontAriol Ontario
Orange lorindzl Orindi
Oregon loregonl Oregon
Orissa Orisa
Orkney Islands lorknil Ostrva Orkni
Orlando lorlandol Orlando
Orpington lorpington/ Orpington
Oshawa losava! Osava
Oshkosh loskosl Oskos
Oslo Oslo
Os tend Ostende
Osterley losterlil Osterli
Ottawa lotava! Otava
Ouagadougou Vagadugu
Ouse /Uzi Uz
Oxford loksfordl Oks ord
Oxfordshire loksfordsirl Oks ordsir
Oxnard loksnardl Oksnard
104
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
!
,

,

,

,
,
Paddington Ipadingtonl Padington
Padua Padova
Paducah IpadUkal Paduka
Paisley p ~ z l i l Pejzli
Pakistan Pakistan
Palau Palau
Palestine Palestina
Palikir Palikir
Palm Beach Ipalm bIel Palm Bic
Palm Springs Ipalm springsl Paln1 Springs
Palo Alto Ipalo altol Palo Alto
Palomar Ipalomarl Palomar
Panaji Panadzi
Panama Panama
Panama (City) (Grad) Panama
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak nagJasen ! ukorenjeni
IAEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen obljk
Panjab
Panjab Pandzab
Papua New Guinea Papua Nova
Paraguay Paragvaj
Paramaribo Paramaribo
Gvineja
Paramount /paramauntl Paramaunt
Paris (u SAD /paris/ Paris
Paris Pariz
Pasadena /!pasadEna/ Pasadena
Passaic Pasejik
Paterson /paterson/ Paterson
Patna Patna
Pawtucket /pOtaketl Potaket
Pearl Harbor /perl harbor/ Perl Harbor
Peckham /peka Pekam
Peking Peking
Pembroke /pembrukl Pembruk
Pembrokeshire /pembruksir/ Pembruksir
Penicuik /penikukl P enikuk
Pennsylvania I!pensilv Ania/ Pensilvanija
Pensacola /pensakOlal Pensakola
106
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
1
,
,
(
I
,
,

,
I
I
I
\
,
,
,
107
Penzance Ipenzansl Penzans
Peoria IpeOriai Peorija
Peri vale Iperivejll Perivejl
Persian Gulf Persijski zaliv
Perth Ipert/ Pert
Peru Peru
Peshawar Pesavar
Pitcairn Island
Peterborough Ip!terborol Pite rbo ro
Petersham Ip!tersaml Pitersam
Philadelphia Ifiladelfial Filadel ija
Philippines Filipini
Philly Filadel ija (neformalno)
Phnom Penh Pnom Pen
Phoenix Iflniksl Finiks
-
Piedmont Pijemont
Pierre (u SAD) IpiErl Pijer
Pietermaritzburg Pitermaricburg
Pimlico /p!mlikO/ Pimliko
Piraeus Pirej
Pitcairn Island Ostrvo Pitkern
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Pitlochry
Pitlochry Ipitlohril Pitlohri
Pittsburgh /!pitsburgl Pitsburg
Plaistow IplAstoul Plastou
Plano p l ~ n O Plejno
Plumstead Iplamstedl Plamsted
Plymouth Iplimutl Plimut
Poland Poljska
Polynesia Polinezija
Pontiac Ipontiak/ Pontijak
Pontypool IpontipUll Pontipul
Pontypridd Ipontiprldl Pontiprid
Poole IpUll Pul
Portadown Iportadaunl Portadaun
Port Arthur Iport arturl Port Artur
Port-au-Prince Port-o-Prens
Port Elizabeth Iport elizabetl Port Elizabet
Port Huron Iport hjUronl Port Hjuron
Portland Iportlandl Portland
Port Louis Iport IUisl Port Luis
Port Moresby Iport morsbil Port Morsbi
108
-------ZNACENJE BOJA ------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
!
,
I
,
,
I
,
,
,
I
,
,
,
;
I
I
,
!
I
j
,
,
,
,
': , ,
,
! :
I '
I
I
,
i
,
I
i
109 Pueblo
Port-or-Spain Iport ov s p ~ n Port-ov-Spejn
Porto Novo Porto Novo
Portsmouth Iportsmutl Portsmut
Port Stanley I!port stenlil Port Stenli
Portugal Portugal ILl Portugalija
Port Vila Port Vila
Potomac IpotOmak/ Potomak
Poughkeepsie Ipokipsil Pokipsi
Powys Ipauisl Pauis
Prague Prag
Praia Praja
Preston Iprestonl Preston

Prestwich Iprestvicl Prestvic
Prestwick Iprestvik/ Prestvik
Pretoria Pretorija
Prince Edward Island Ostrvo princa Edvarda
Princeton Iprinstonl Prinston
Providence Iprovidensl Providens
Provo IprOvOI Provo
Pueblo (u SAD) Ipueblol Pueblo
------ ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOu/ dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Puerto Rico
Puerto Rico Portoriko
Punjab Pandzab
Putney /patni/ Patni
Pyongyang Pjongjang
110

-------- ZNACENJE BOJA --------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
I
I

,


Qatar Katar
Quebec I!kvebekl Kvebek
Queens /kvlnsl Kvins
Queensbury Ikvlnsberil Kvinsberi
ueensland Ikvlnslandl Kvinsland
-
uito Kito .
------- ZNACENJE SIMBOLA -------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Rabat Rabat
Racine Iraslnl Rasin
-
Rainier Irenlrl Renir
-
Raipur Rajpur
Rajasthan Radzastan
Raleigh IrOlil Roli
Ramsgate I!remsgejtl Remsgejt
Ranchi Ranci
Rapid City Irapid s!til Rapid SUi
Rawalpindi Ravalpindi
Reading Iredingl Reding
Redbridge Iredbridzl Redbridz
Redcar Ired rl Redkar
Redding Iredingl Reding

------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
'"
'.1':
, .
j


, 1
I
j

,
,
,;;


,

,

,
,


,

,

113 Roanoke
Redlands Iredlandsl Redlands
.
Redmond Iredmondl Redmond
Redwood City Iredvud sitil Redvud Siti
Regina IredzillnaJ Redzajna
Renfrew IrenfrU I Ren ru
Renfrewshire IrenfrUsirl Ren rusir
Reno IrInOI Rino
-
Reykjavik Rejkjavik
Rhode Island Iroud illiand/ Roud Ajland
Rhodes Rados
Rhondda IrondaJ Ronda
Richmond Iricmondl Ricmond
-
Richmond-upon-Thames Iricmond, !temzaJ
Ricmond na Temzi
Riga Riga
v
Rio de Janeiro Rio de Zanejro
Ripon Iripon/ Ripon
Riverside IriversAjd/ Riversajd
Riyadh Rijad
Roanoke IrOanOkl Roanok
------ZNACENJE SIMBOLA ------
/ AEIOU/ dug naglasen /aeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Rochdale
Rochdale Irocdejll Roedej/
Rochester Irocesterl Roeester
Rockford Irokfordl Rok ord
Rockville Irokvill Rokvil

114
Rocky Mountains, Rockies Stenovite planine
Roehampton l!rOhemptonl Rohenlpton
Romania RUlnunija
Rome (u SAD Irouml Roum
Rome Rim
Romford Iromfordl Rom ord
Romney Iromnil Romni
Roscommon Iroskomonl Roskomon
Roseau Rozo
Roseville Irouzvill Rouzvil
Roswell Irozvell Rozvel
Rotherham Irodera Roderam
Rotherhithe IroderhAjdl Roderhajd
Rothermere Irodermlrl Rodermir
Roxburgh Iroksborol Roksboro
Rugby Iragbil Ragbi
,
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

,
,
,
)
\
J I
I \

I
I
I
,
I
I
,
I
I
I
I
I
,
,

,
,
,

,
,

,
,
I,
,
,
,
,
" I .
.' ',; ,
, .;:
-,
/
....
. ~ -"
oj. ,


115 Rye
- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - ~
Ruislip Irillslipl Rajslip
Runnymede Iranimldl Ranimid
Rushcliffe Irasklifl Raskli
Rushmore Irasmorl Rasmor
Russia Rusija
Ruthin Iritinl Ritin
-
Rutland Iratlandl Ratland
Rwanda Ruanda
Rye Ir Ajl Raj

------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Sacramento /sakramento/ Sakramento
Saint videti St Helens
Salem s ~ l e Sejlem
Salford /sOlford/ Sol ord
Salinas /sallnas/ Salinas
-
Salisbury /sOlsberi/ Solsheri
Salt Lake City /sOlt l ~ k siti/ Solt Lejk Siti
Samoa Samoa
Sanaa, Sanaa Sana
San Antonio /san antOnio/ San Antonio
San Bernardino /san bernardIno/ San
-
Bernardino
San Diego /san diEgo/ San Dijego
Sandringham /sandringa Sandringam
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
' Ib


.' ,
,
, .

"
"
" , " , ,
,

J
,

"

I '
,
I
,
, ',

I '
,
I .
,
. ,


"
I
1
,
I
i
J
,
,
,
,
,
,
,

j I

I :
I ' ,
,
I
I
I .

,
\
,
I
, . C;
..
-
117
Sand well Is and veIl Sandvel
Sandwich I! sendvicl Sendvic
Sao Tome
San Francisco I! san franciskol San Francisko
-
San Jose (u SAD) Isan hozEI San Hoze
San Jose, San Jose (u Kostariki) San Hose
San Juan Capistrano Isan huAn kapistrAnol
San Huan Kapistrano
San Marino San Marino
San Rafael Isan rafel! San Ra el
San Salvador San Salvador
Santa Ana Isanta ana! Santa Ana
Santa Barbara Isanta barbara! Santa Barbara
Santa Catalina Isanta katalIna! Santa Katalina
-
Santa Cruz Isanta krU zl Santa Kruz
Santa Fe Isanta fEI Santa Fe
Santa Monica Isanta monika! Santa Monika
Santiago Santjago
Santo Domingo Santo Domingo
Sao Paulo, Sao Paulo Sao Paulo
Sao Tome, Sao Tome Sao Tome
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Sao Tome and Principe


Sao Tome and Principe, Sao Tome and
Principe Sao Tome i Prinsipe
Sarajevo Sarajevo
Sarasota IsarasOtai Sarasota
Sark Isark/ Sark
Saskatchewan Isaskacevanl Saskacevan
Saskatoon IsaskatUnl Saskatun
Saudi Arabia Saudijska Arabija
Sault Sainte Marie, Sault Ste Marie
IsU sent marIl Su Sent Mari
-
Savannah Isavanal Savana
Scafell Pike IskOfel pillk/ Sko el Pajk
Scarborough Iskarborol Skarboro
Schenectady Iskenektadil Skenektadi
Scillies Ostrva Sili
v
Scotland Skotska .
Scottsdale Iskotsdejl/ Skotsdejl
Scranton Iskrantonl Skranton
Scunthorpe Iskantorpl Skantorp
Seattle I!sietll Sijetl
118

------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
i
j
,
,

j
I
i ,

,
i

,
1
,
,
;


,

,I i
1

119
Sedgemoor IsedzmUrl Sedzmur
Sefton Iseftonl Se ton
Sellafield IselafIldl Sela ild
Senegal Senegal
Seoul Seul
Shillong
Serbia and Montenegro Srbija i Crna Gora
Serpentine IserpentAjnl Serpentajn
Sevenoaks Isevenouksl Sevenouks
Severn /severnl Severn
Seychelles Sejseli
Shannon I! senon/ enon
v
Shawnee /sOnIl Soni
-
v
Sheffield /sefIldl Se ild
Shenandoah IsenandOa/ enandoa
Shepherd's Bush /seperds bus/ eperds Bus
v
Sherbrooke /serbruk/ Serbruk
Sherwood Iservud/ Servud
v
Sherwood Forest Servudska suma
Shetland Islands, Shetland etlandska ostrva
v
Shillong Silang
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug nag las en laeioul kratak naglasen
I AEJOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Shoreditch 120
Shoreditch IsOrdicl ordic
Shoreham Is Ora oram
Shreveport Isr!vportl rivport
Shrewsbury (u Britaniji) Isrouzberil rouzberi,
(u SAD) IsrUzberil ruzberi
Shropshire Isropsirl ropsir t
Siberia Sibir
Sidcup Isikapl Sidkap
Sidmouth Isidmutl Sidmut
-
Sierra Leone Sijera Leone
Sikkim Sikim
Silesia leska ILl lezija
Silicon Valley Silicijumska dolina
Simla Simla
Singapore Singapur
Sioux City IsU sitil Su SUi
Sioux Falls IsU fOlsl Su Fols
Skopje Skoplje
Skye Is ml Skaj
Sligo IslillgOI Slajgo
------ZNACENJE BOJA -------
geografsko irne iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
I
,j
I
j
j
,
,
,
!

121
Slough Islaul Slau
Slovakia Slovacka
Slovenia Slovenija
Southend-on-Sea
Smyrna (u SAD) /!smirna! Smirna
Snaresbrook IsnErsbrukf Snersbruk
Snowdon Isnoudonl Snoudon
Sofia So ija
Soho IsOhOI Soho
Solent IsOlenti Solent
Solihull Isolihall Solihal
Solomon Islands Solomon ova Ostrva
Somalia Somalija
Somerset Isamersetl Samerset
South Africa iuzna A rika
Southall IsautOl1 Sautol
Southampton I!sauthemptonl Sauthempton
South Australia l!austrAlia! iuzna Australija
South Carolina I!karolIna! iuzna Karolina
-
South Dakota I!dakota! iuzna Dakota
Southend-on-Sea Isautendl Sautend na moru

------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
. -- - -- - - _ _. - - ' - ' - - - . - - , - , ~ - , - . - . - - ... . , '''''- -' ' ., . ....... , -. ,, _ .' . .. ' , -0< ' , ._
Southfield
Southfield /sautfIld/ Saut ild
Southgate /sautgejt/ Sautgejt
Southington /sadington/ Sadington
South Korea iuzna Koreja
Southwark /sadarkl Sadark
v
Spain Spanija
Spitalfields /spitalfIlds/ Spital ilds
Spokane /! spoken/ Spoken
Springfield /springfIld/ Sprin
Sri Jayawardenepura Kotte Sri
Dzajavardenepura Kate ILl ri
Dzajavardenepura Kate
v
Sri Lanka Sri Lanka ILl Sri Lanka
Srinagar Srinagar
St videti St Helens
Stafford /staford/ Sta ard
Staffordshire /stafordsir/ Sta ordsir
St Albans /sent Olbans/ Sent Olbans
St Andrews /! sent endrU z/ Sent Endruz
122
------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
123
Stanley /! stenli/ Stenli
Stanmore /stanmorl Stanmor
Stansted /stansted/ Stansted

St John's
Staten Island /staten illland/ Staten Ajland
St Augustine /sent OgustIn/ Sent Ogustin
Staunton /! stenton/ Stenton
St Catharines /! sent ketrins/ Sent Ketrins
St David's /sent d ~ v i d s Sent Dejvids
Stevenage /stIvenidz/ Stivenidz
St George's /sent dzordziz/ Sent Dzordziz
St Helena /!sent helEna! Sent Helena
St Helens /sent helens/ Sent Helens
Element St se u engleskom moze pisati jos i s
tackom kao St. (npr. St. Helens), te u svom
punom obliku kao Saint (npr. Saint Helens).
Ovde se navode imena samo u prvoj varij anti ,
dok se ostale dye podrazumevaju.
St Helier /sent helierl Sent Helijer
Stirling /sterling/ Sterling
St John's (u Kanadi) /sent dzons/ Sent Dzons
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
IAEIOU/ dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
St John's
124
St John's (na Antigvi i Barbudi) Isent dzonsl
Sent Dzons
St John's Wood Isent dzons vudl Sent Dzons
Vud
St Kitts and Nevis Isent kits, nevisl Sent Kits
-
i Nevis
St Louis Isent IUisl Sent Luis
St Lucia Isent lUsa! Sent Lusa
Stockholm Stokholm
Stockport Istokportl Stokport
Stockton Istoktonl Stokton
Stockton-on-Tees Is tokton , tlzI Stokton na Tizu
-
Stockwell Istokvell Stokvel
Stoke-on-Trent Istouk, trent! Stouk na Trentu
Stonehenge Istounhendzl Stounhendz
Stormont Istormont! Stormont
Stornoway Istornovejl Stornovej
Stour IstUrl Stur

Stourbridge Istauerbridzl Stauerbridz
St Pancras Isent pankrasl Sent Pankras
------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
125
St Paul Isent pOll Sent Pol
St Petersburg (u SAD) I! sent p!tersburgl
Sent Pitersburg
Element St se u engleskom moze pisati jos i s
tackom kao St. (npr. St. Helens), te u svom
punom obliku kao Saint (npr. Saint Helens).
Ovde se navode imena samo u prvoj varijanti,
dok se ostale dYe podrazumevaju.
St Petersburg u Rusiji) Sankt Peterburg
Strabane Istrabanl Straban
Stranraer IstranrArl Stranrar

Stratford Istratfordl Strat ord
Stratford-(up)on-Avon Istratford, ~ v o n
Strat ord na Ejvonu
Strathclyde IstratklAjdl Stratklajd
Streatham Istreta Stretam
Stroud Istraud/ Straud
Sucre
St Vincent and the Grenadines Isent vinsentl
Sent Vinsent i Grenadini
Sucre Sukre
-
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Sudan (, the)
Sudan (, the) Sudqn
Sudbury Isadberil Sadberi .
Suffolk Isafokl Sa ok
Sunderland Isanderlandl Sanderland
Sunnyvale Isanivejll Sanivejl
Superior Isup!riorl Supirior
Surbiton Iserbitonl Serbiton
Suriname Surinam
Surrey Isaril Sari
Sussex Isaseksl Saseks
Sutherland Isaderlandl Saderland
Sutton Isatonl Satan
Suva Suva
Swale I s v ~ l Svejl
Swansea Isvonzil Svonzi
Swaziland Svazilend
v
Sweden Svedska
Swindon Isvindonl Svindon
-
v
Switzerland Svajcarska
Sydenham Isidena Sidenam
126
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

':"
,
j ..
"
. .
i .
,
.,
,
,

, i
, i
127
Sydney /!sidnej/ Sidnej
Syracuse u
Syria Sirija
,

SAD) /sirakjUs/ Sirakjus
I
Syria
------- ZNACENJE SIMBOLA -------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I A ETOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Tacoma ItakOmaJ Takoma
Tahoe ItAhOI Taho
Taipei Tajpej
Taiwan Tajvan
Tajikistan Tadzikistan
Tallahassee Italahasil Talahasi
Tallinn Talin
Tameside Tejmsajd
Tamil Nadu Tamil Nadu
Tampa ItampaJ Tampa
Tangier Tanger
Tanzania Tanzanija
Tarawa Tarava
Tashkent Taskent

_______ ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
I
I
!
129
Tasmania I!tasmAniai Tasmanija
Taunton ItOntoni Tanton
Tay Tej
Tayside Tejsajd
Tbilisi Tbilisi
Tees ItIzI Tiz
-
Tegucigalpa Tegusigalpa
Teheran, Tehran Teheran
Telford Itelfordl Tel ard
Tempe Itempli Tempi
Tennessee Itenesli Tenesi
-
Terre Haute Itere bout! Tere Hout
Thimpbu
Tewkesbury, Tewksbury ItjUksberi/ Tjuksberi
Texarkana Iteksarkanal Teksarkana
Texas Iteksasl Teksas
Thailand Taj land
Thames I!temzal Temza
Thanet Itanet! Tanet
Thessaloniki Salun
Thimphu Timpu
------ZNACENJE SIMBOLA ------
IAEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEJOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Thiru vananthapuram 130
Thiruvananthapuram Tiruvanantapuram
Thousand Oaks Itauzand ouksl Tauzand Ouks
Thurrock Itarok/ Tarok
Tilbury Itilberil Tilberi
Tintagel Itintadzell Tintadzel
Tipperary ItiperEril Tipereri
Tirana Tirana
Togo Togo
Tokyo Tokio
Toledo (u SAD) Itol!dOI Tolido
Tonga Tonga
Tooting ItUtingl Tuting
Topeka Itop!kal Topika
Torbay Torbej
Torfaen Itorv &inl Torvajn
Toronto Itorontol Toronto
Torquay _ Torki
Torrance Itoransl Torans
Torrens Itorensl Torens
Torrington Itoringtonl Torington
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
.
-,';'-
:t
>


,.
,
..
J
,\
tl
,
,
,
1


, I
,
j
..
,
,
,
,
,
'if
,
j
..
,
" ,
:,l
,
.',
,
,
,
,

,
,
,
..
,

i
,

,
,
,
,
,
-1
I
,
,
,
,
,
,
131
Tottenham Itotenaml Totenam
Totteridge Itoteridzl Toteridz
Tunbridge Wells
Tower Hamlets Itauer hamletsl Tauer Hamlets
Towson Itausonl Tauson
Trafford Itrafordl Tra ord
Transylvania Erdelj ILl Transilvanija
Trent Itrentl Trent .
Trenton Itrenton! Trenton
Trinidad and Tobago Trinidad i Tobago
Tripoli Tripoli
Tripura Tripura
Trivandrum Trivandrum
Trowbridge Itroubridzl Troubridz
Troy (u SAD) ItrQjI Troj
Truro ItrUrOI Truro
Tucson ItU son! Tuson
Tufnell Park Itafnel park! Ta eZ Park
Tulsa Italsal Talsa
Tulse Hill Itals hill Tals HiZ
-
Tunbridge Wells Itanbridz velsl Tanbridz Vels
______ ZNACENJE SIMBOLA ------
/ AEIOU/ dug naglasen /aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Tunis
Tunis Tunis
Tunisia Tunis
Turin Torino
Turkey Turska
-
Turkmenistan Turkmenistan
Tuscaloosa ItaskalU sal Taskalusa
Tuscany Toskana
Tuvalu Tuvalu
Tweed ltv Idl Tvid
-
Twickenham Itvikena Tvikenam
-
Twin Falls Itvin fOlsl Tvin Fols
-
Tyler Itilllerl Tajler
Tyne ItAjnl Tajn
Tyrone ItirOni Tiron
Tyrrhenian Sea Tirensko more
132
------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
" '

,I
-
" ;
.1
1
.i
1
1
I
,
1
,
i
,
!

l
i
J
-1
II
,
,
~ .
-.-. .
,
Uganda Uganda
Ukraine Ukrajina
Ulaanbaatar, Ulan Bator Ulan Bator
Ulster /alster/ Alster (Severna Irska, nefoffilalno)
Union City /jUnion siti/ Junion SUi
United Arab Emirates Ujedinjeni Arapski
Emirati
United Kingdom Ujedinjeno Kraljevstvo
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland Ujedinjeno Kraljevstvo
Velike Britanije i Severne Irske
United States Sjedinjene Drzave
United States of America Sjedinjene Americke
Drzave
Upland /apland/ Apland
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik

Upminster
Upminster lapminsterl Apminster
Urbana I!urbanal Urbana
Urbandale /!urbandejl/ Urbandejl
Uruguay Urugvaj
Utah IjUtai lura
Utica IjUtikai lutika
Uttaranchal Utarancal
Uttar Pradesh Utar Prades
Uxbridge laksbridzl Aksbridi
Uzbekistan Uzbekistan

134
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
,
\

,


;': ..
. ; ...
. -- .

Vaduz Vaduc
Vallejo (u SAD Valejo
Valletta Valeta
Vancouver IvankUverl Vankuver
Vanuatu Vanuatu
Vatican City Vatikan
Vauxhall IvoksOll Voksol
Venezuela Venecuela
Venice Venecija
Ventura IventUrai Ventura
Verdun Verden
Vermont Ivermontl Vermont
Vernon Ivernonl Vernon
Vicksburg /!viksburgl Viksburg
Victoria /!viktOriai Viktorija
-
______ ZNACENJE 51MBOLA ------
I AElOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Victoria 136
Victoria (na Sejselima) /!viktOriaJ Viktorija
Vienna Bee
Vientiane Vijentijan
Vietnam, Viet Nam Vijetnam
Vilnius Viljnjus
Virginia /!virdzlniaJ Virdzinija
Virginia Beach /!virdzlnia bIe/ Virdzinija Bic
Virgin Islands Devicanska ostrva
Vistula Visla
-------ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva

r
,
1
i
i
{

I
"
"
I
!
,
1
I

,

' .
..
I
i
i

!
,
,
Waco Vejko
Waddon/vodonl Vodon
Waikiki IvrukikII Vajkiki
Wakefield Vejk ild
Wales I!velsl Vels
Walsall IvOlsOll Volsol
Waltham IvOlta Voltam
Walthamstow IvOltamstoul Voltamstou
Walworth IvOlvorti Volvort
Wands worth Ivondsvortl Vondsvort
Wanstead IYonstedl Vonsted
Wapping Ivopingl Voping
Warley Ivorlil Vorli
Warren Ivorenl Voren
______ ZNACENJE SIMBOLA ------
/ AEIOU/ dug nagJasen /aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Warrington
Warrington Ivorington! Vorington
Warsaw Varsava
138
Warwick (u Britaniji) Ivorik/ Vorik, (u SAD)
IVOfVik/ Vorvik
Warwickshire Ivoriksirl Voriksir
Washington I!vasington! Vasington
Washington, D. C. I! vasingtonl Vasington,
Okrug Kolumbija ILl I!vasington dI s1'
Vasington, D. C. (skraceno od 'District of
Columbia')
Waterford IvOterfordl Voter ord
Waterloo (u Britaniji, SAD i Kanadi)
IvOterlUI Voterlu
Waterloo (u Belgiji) Vaterlo
Watertown IvOtertaunl Votertaun
Watford Ivotfordl Vot ord
Wausau IvOsOI Voso
Waveney Vejveni
Waverley Vejverli
Wealden Iv Ilden! Vi/den
-

------- ZNACENJE BOJA -------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
139
Wealdstone Iv Ildstounl Vildstoun
-
Wear Ivlrl Vir
-
Wellington Ivelingtonl Velington
Wembley Ivemblil Vembli
West Bengal Zapadni Bengal
West End Ivest endl Vest End
Whetstone
Western Australia llaustrAliai Zapadna
Australija
West Ham Ilvest heml Vest Hem
West Indies Antili
Westmeath Ivestmldl Vestmid
-
West Midlands Imidlandsl Zapadni Midlands
Westminster Ivestminsterl Vestminster
Westmorland Ivestmorlandl Vestmorland
West Virginia Ilvirdzlnial Zapadna Virdzinija
Wexford Iveksfordl Veks ord
Weymouth v ~ m u t l Vejmut
Wheaton Iv Itonl Viton
-
Wheeling Iv llingl Viling
Whetstone Ivetstounl Vetstoun
------ZNACENJE SIMBOLA ------
/AEIOU/ dug naglasen /aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Whipsnade
Whipsnade Ivipsnejdl Vipsnejd
Whitechapel Ivilltcapel/ Vajtcapel
Whitefriars Ivilltfrajarsl Vajt rajars
Whitehall IvillthOll Vajthol
Whitehorse Ivillthorsl Vajthors
White Plains Ivillt p ~ n s Vajt Plejns
Whittier Ivitierl Vitijer
Wichita Ivicita/ Vicita
-
Wicklow Ivikloul Viklou
-
Wigan Ivigan! Vigan
Williamsburg /!vilijamsburgl Vilijamsburg
Wilmington Iv!lmington! Vilmington
Wiltshire Iviltsirl Viltsir
-
Wimbledon Ivimbldon! Vimbldon
-
Winchelsea Ivincelsil Vincelsi
-
Winchester Ivincesterl Vincester
-
Windermere IvindermIrl Vindermir
-
Windhoek Vindhuk
Windsor I!vindzorl Vindzor
-
Windward Islands Vindvardska ostrva
140
------ZNACENJE BOJA ------
tamnoplava geografsko ime iz anglofonih krajeva
tamnocrvena geografsko ime van anglofonih krajeva
141
Vinston-Sejlem
Wirral Ivirall Viral
-
Wisconsin Iviskonsinl Viskonsin
Woburn IvOberni Vobern
Wokingham IvOkingaml Vokingam
Wollongong Ivulongongl Vulongong
Wolverhampton I! vulverhemptonl
Vulverhempton
Woodford Ivudfordl Vud ord
Woodspring Ivudspringl Vudspring
Woodstock Ivudstokl Vudstok
Woolwich Ivulicl Vulic
Worcester Ivusterl Vuster
Worcestershire Ivustersirl Vustersir
Worthing Ivordingl Vording
Wrekin IrIkini Rikin
-
Wrexham Ireksa Reksam
Wycombe Ivikoml Vikom
Wycombe

______ ZNACENJE SIMBOLA ------
/ AEIOU/ dug naglasen /aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/ AEIOU/ dug nenaglasen /aeiou/ kratak nenaglasen oblik
Wye
Wye /vhj/ Va}
Wyoming /!v.Qjoming/ Va}oming
Wyre /v.Qjer/ Va}er
142
-------- ZNACENJE BOJA --------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva

Yamoussoukro lamusukro
Yangon langon
Yaounde, Yaounde launde

Yaren laren
Yarmouth /jarmut/ Jarmul
Yeading /jeding/ leding
Yellowknife /jelounajf/ lelounaj
Yellowstone /jeloustounl lelousloun
Yemen lemen
Yerevan lerevan
Yonkers /jonkers/ lonkers
York /jorkl lork
Yorkshire /jorksir/ Jorkir
Yosemite /josemiti/ losemili
------ZNACENJE SIMBOLA ------
I AEIOUI dug naglasen laeioul kratak naglasen ! ukorenjeni
I AEIOUI dug nenaglasen laeioul kratak nenaglasen oblik
Youngstown
Youngstown /jangstaunl Jangstaun
Yukon /jUkonl Jukon
Yuma /jUma/ Juma
144
-------- ZNACENJE BOJA --------
tamnoplava
tamnocrvena
geografsko ime iz anglofonih krajeva
geografsko ime van anglofonih krajeva
,
i
I
,
Zagreb Zagreb
Zambia Zambija
Zimbabwe Zimbabve
--_____ ZNACENJE SIMBOLA -------
/ AEIOU/ dug naglasen
/ AEIOU/ dug nenaglasen
/aeiou/ kratak naglasen ! ukorenjeni
/aeiou/ kratak nenaglasen oblik

-
-
Prof. dr Tvrtko PrCic
ENGLESKO-SRPSKl RECNIK
GEOGRAFKSIH IMENA
ITP "Zmaj", Novi Sad
Zaizdavaca
Ivan Kampe!
Recenzent
Akademik Ivan K!ajn
Korektura
Autor
Kompjuterski slog
Mladen Mozetic, GRAFICAR, Novi Sad

Stampa
SCAN studio, Novi Sad
Tiraz
1000 primeraka
2004.
ISBN 86-489-0411-0