P. 1
‫פורים — מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות —

‫פורים — מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות —

|Views: 256|Likes:
Published by zeevnaomi

More info:

Published by: zeevnaomi on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ

277
ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
תאירק ירחאמ רתתסמ דוע המ ,תוחמשל תונוסא
?הירוטסיהה יבחרמב הליגמה
רואילא לחר
רבעה תארוה רמשמ לע דמעש ,טהב לאכימל
רומיש לע דקשו ,תורובגל ועיגה דע ,ידוהיה
.וימי לכ תידוהיה תוברתה לש התוינוגבר
"Does anyone seriously believe that myth and literary fction
do not refer to the real world, tell truths about it, and provide
useful knowledge of it?"
(Hayden White)
חולה יפל ,רדא שדוח ,רשע–םינשה שדוחה תיצחמב גוחנה גחה אוה םירופ גח
ראותמכ ,םדימשהל וממזש םהיביוא דימ םידוהיה ולצינ ובש םויל ןורכיזכ ,יארקמה
ןורכיז הנש ידמ לארשי תוליהק תורכוז ובש ,םויל ךפה רדאב ד"י .רתסא תליגמב
לש ןתולדבנ לשב ,הלוגב תוידוהי תוליהק לש ןחתפל דמעש ,ןויליכה םויא תא :לופכ
המוחתבש בורה תליהקב תונרתחב דשחו םויא תשוחת םעפ אל וררועש ,טועימ תוליהק
תוליהק לש ןתלצה סנ תא ןייצמה ,גח םוי תאו ;ןהייח תוחרוא תורז לשב ,וררוגתה
ןויליכו הדמשה תנכסמ ןתעושי תאו ,ןפכב לווע אל לע ומשאנש תומשאהמ תוידוהי
.הירוטסיהה ךרואל הלא אווש תומשאה לשב ,ןהילע הפחירש
תוליהק לש הקומעה הדרחה תשוחת תא אטבמ ,םינושה םיירוטסיהה וייוליגב ,גחה
,ענמנ יתלב ןפואב וב תוכורכה המקנהו האנשה ,דחפה דצל ,דחא דצמ ,תופדרנ טועימ
םימישאמה עורזה ילעב לע הנובתבו היישותב םירבגתמה ,םישלחה לש החמשה לדוג תאו
רואילא לחר
278
דיאל החמשה דצל ,םתולכל םימייאמו םתיתח תא םיליפמ ,תומודמ תומשאהב םתוא
הליגמה תאירק :תווצמ עברא ועבקנ םירופל .רחא דצמ ,םתמיזמב ולשכנש םהיפדור
םינושה ויגהנמ םלוא .הרותב האירקו ;םירופ תדועס ;והערל שיא תונמ חולשמ ;רוביצב
תורכתשה ,םיריש םינומזפ ,תוכסמו םינשער ,תורודמ ,תושופחת םיללוכה — גחה לש
עשרה ,דחפה ,הנכסה ןורכיז תא ןה םיאטבמ — םייטסירולקלופ םייוטיב ללשו םיקחשמו
הרשפה תא ןה ,טועימה לע בורה הפוכש ,תופידרהו תומשאהה ירוחאמש בלה תורירשו
רופיסש יפכ ,הלובחתו המרָ ע ,תשופחת ,םינפ תדמעה םעפ אל תבייחמה תואיצמה םע
תולובחתב םיחצנמה םילוצינה לש דיאל החמשהו המקנה תא ןה ,טרפל ביטימ הליגמה
תא ןהו ,)ןמה תובוב תפירש ;םינשער ;חבטה רופיס( םראווצ לע תפנומה ברחה ןוסא תא
רסח טועימה לש הלצהה רכזב םיכורכה ,םירדסה רוערעו תורצויה ךופיה ,רגיתה תאירק
.טילשה בורה ידיימ הנגהה
רסח ,לדבתמ טועימ לע תומייאמה תונכסה תא תונוש תורוצב ףקישש םירופה גח
תבר הירוטסיהב הכז ,התוברתבו התדב ונממ הנושה בור תרבחב ,דמעמ לוטנו םינוא
תופקשנה ,הלא תונכס .םינוש תורודב תונושמו תונוש םינפ גחל הוושמש ,תוכופהת
םילעפהש הדבועהמ תולוע ,םצרא תולובגל ץוחמ לדבתמ טועימכ םיבשויה םילוגל
הקיזב ,םעפ םישולשכ הרצקה רתסא תליגמב םירכזנ "דבאל"ו "גורהל" "דימשהל"
הלימלש הדבועה ןמ הלוע םידוהיה לש םמויקל תברואה הנכסה תעדות .םידוהיה לרוגל
ורביחש ,םירופל םינומזפבו םירישב תרכינ ףאו !תופדרנ םילימ 130 תירבעב שי "הרצ"
.לארשי תוליהק
תליגממ עדונש גחה ןייצ ,הריפסה ינפלש ןושארה ףלאה לש היינשה תיצחמב
וא ,ירוטסיה ערואמ ,גח ימי וא ןורכיז ימי תונייצמה תוליגמה שמחמ תחא ,רתסא
ךלמש ךלמ םע ההוזמה ,שורושחא תוכלמ תפוקתב
1
סרפב עריאש ,הרואכל ירוטסיה
אלא ,היהש השעמ דעתמ וניא הליגמה לעבש יאדוול בורק
2
.ס"הנפל תישימחה האמב
הקמנה עיצמה רופיסב ,תיטסינלהה הפוקתב תיטילופ—תיתוברת תואיצמל סחייתמ
ערואמה .ארקמה ימוחתל ץוחמ שדחתהש גחל ,תיסרפה הפוקתל תסחייתמה תיתורפס
תעבונה ,םידוהיה תאנש תודלותב ףלאמ קרפב ךורכ היה יתורפסה רואיתה וא ירוטסיהה
,רתסא( "םָ ע לָ כִ מ תונֹש םֶהיֵ תָדְו ...דרֹפְ מו רָזֻפְ מ דָ חֶ א םַ ע" :םתויהמ םהיררוצ תעדותב
.)ח ,ג
,תיטסינלהה םירצמב יאדוול בורק רבחתהש ,רתסא תליגמ לש םיעבשה םוגרת חסונב
תופסות עבש תועיפומ ,םיואמ ידוהי טועימ הב יחש הביבסב ,ס"הנפל היינשה האמב
םיאבומה ,ןמה ירבד םירסמנ היינשה תפסותב .הרוסמה חסונב םירסחה םיטרפ תומילשמה
,ןברקב יחש תוליהקה יניעב ידוהיה םעה יומיד לע הדיעמה ,תפלאמ הבחרהב ,ליעל
.77—65 'מע ,ד"משת ,ב ,תאלמ ,"ל"זח יניעב תיסרפה הפוקתה" .'י ,ירובת ואר 1
ימי ירחא ךלמש ססכרסכתרא םע שורושחא תא ההזמ והיתתמ ןב ףסוי Xerxes I 465–486 BCE 2
.)18 'מע ,184 א :ו :אי תוינומדק( הימחנו ארזע
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
279
םתורז לשב םהיפלכ האנשה לעו םינושמו םינוש םתויה םצעמ וררועש תודשחה לעו
:תחוורה המרונהמ םתולדבתהו
םימעה לכמ לדבִי ויקוחבו לבת תוחפשמ לכ ןיב רזופמ הער שרוח דחא םע ונשי"
.יפוד ילב והלכלכנ ונחנא רשא הלשממה רטשמ ןוכי לבל דימת חינזי ךלמה יתד תאו
יאב לכ דגנ המחלמ תכרעמב דימת דמוע ודבל הזה םעה קר יכ ,תעדל אופא וניארה
תא ועצבי ונתלשממ תא ותאנשבו
3
םירזומה ויקוח יפל וייח תוכילה תא ותונשב םלוע
םישנאה רבד לע הדוקפה ונאצוה ןכלו .ונתוכלמב טקש טולשי לב םיארונה םיעשפה
הלמח אלל ביוא ברחב םפטו םהישנ םע לילכ םדימשהל ]...[ ןמה תרגאב םכל ובקנ רשא
רדא שדוח אוה רשע םינש שדוחל רשע העברא םויב שרוש םהל בוזע יתלבל הנינחו
ףתחכ הלואש ודרי התע דעו זאמ תוער ונילע םישרוחה םישנאה רשא ןעמל .תאזה הנשב
4
."םלוע דע האלהו הזה םויה ןמ הטקשו הנוכנ הכולמה תא וריאשי ונלו דחא םויב
,ס"הנפל תישישה האמה תישארב ןושאר תיב ןברוח זאמ תולגב ויחש ,םידוהיה
קוחל םתונמאנ לשב .ץראה יבשוי ראשמ םהיקוחבו םהייח תוחרואב םינושכ וספתנ
םה ,םנוזמבו םשובלב ,החפשמה ייח תוחרואב תולדבתה םהילע רזוגה ,קיתעה יארקמה
לע םויאב ,הדיגבב ,תונרתחב ,תולדבתהב ,תורזב םימשאנו ,הער ישרוחכ םיראותמ
,ןהילע בישהל ךרד ןיאש ,הלא תודבכ תומשאה לשב .ןוטלשל האנשבו הכלממה םולש
"םתונוש" לשב קר םהיפלכ תונפומה תומשאהה ,דוסי תולוטנו תוכרפומ ןתויה לשב
תומשאה לש וז תינבת .הילכ םהילע תרזגנ — תוניועו תודשח תוררועמה "םתורחא"ו
עמטיהל ברסמה ,םינוא רסח טועימ דגנכ טילשה בורה ידיב תונפומה ,תונרתחב אווש
יפלא ךרואל תידוהיה הירוטסיהה תא הבציע ,תנחבומ תיתוברת—תיתד תוהז לע רמושו
תוראב תלערהב אווש תומשאה תובקעב םישוריג ןיב ,םימורגופל םד תולילע ןיב ,םינש
םייוניע וא ,םשה שודיק לע תוומ ,היופכ הרמה ןיבל ,םיינחלופ םיכרצל םידלי חצר וא
.תוומה תונחמל חולישו היציזיווקניאה יפתרמב
,הקיתעה תעב תימשיטנאה תורפסב תויוצמ ,ליעל תוטטוצמה הלאל תומוד תומשאה
ידיב דשחנש ץרא רסח ףדרנ טועימ ויה םידוהיה ןכש
5
,ינרדומה ןדיעבו םייניבה ימיב
תאו "הנושה" תא םלגמ ותויהב ,הלש תדהו ןוטלשה תודסומו תימוקמה הייסולכואה
תויונמה תומשאהה לכב ,תודחאה לע םייאמה ,םישרושה רסח ,דוונה ,רזה ,"רחאה"
םולש תחת םירתוחכ ,םיערוצמכ ,םיחצורכ ,ישונאה ןימה יאנושכ םידוהיה תייאר .ליעל
ןעט ובו ,1937 תנשב לי'צר'צ ןוטסניו בתכש רמאמב אצמנ קוידב הנעט התואל ינרדומ יוטיב 3
קלחב םיאשונ ,ןיעדוי אלל ,םידוהיהש ןכתיי" :םהירחא תופידרל תוירחאב םיאשונ םידוהיהש
איה םידוהי אלל םידוהי ןיב םיסחיב תטלושה תיזכרמה הדבועה .םהיפלכ םזינוגטנאל תוירחאהמ
ברסמ אוה .םירחא ולש עקרהו תרוסמה ,תרחא בשוח ,תרחא הארנ אוה .ידוהיה לש ותונוש
.)13.3.07 ,"ץראה" יפ–לע ,לי'צר'צ ןויכרא( "הרבחב עמטיהל
.ו"מקת—ה"מקת 'מע ,א ,אנהכ םהרבא תרודהמ ,םינוציחה םירפסה ,רתסא תליגמל תופסות 4
.1980 ,םילשורי ,היתורודל לארשי תאנש .)ךרוע( 'ש גומלא ואר 5
רואילא לחר
280
םיבר תורוקמב תדעותמ ,םייוגב המקנל םיללפתמכו ,בורה תד לע םימייאמכו הכלממה
םיידוהי םיטסקט לע םעפ אל תונעשנ הלא תומשאה ,הינוריאה הברמל .תירצונה תורפסב
ךופש" חסונב םהיפדור דגנכ יהולא עויסל םיפדרנה עשיה ירסח םיארוק םהבש ,םישאונ
ןושלב תורמאנה רופיכ םוי לש תוללקו "םינימה תכרב" חסונב וא ,"םייוגה לע ךתמח
6
.המקנו האנש ,שואיי
תליגמב בותככ ,שורושחא ימיב סרפ תריב ןשושב םתלצה תא וגגח ,רוכזכ ,םידוהיה
לש תישונא היישות לע הססבתהש ,העושיה תא ךופהל שקיבש אוה ידוהיה יכדרמו ,רתסא
תירוביצ הגיגחל ,המע תא ליצהל ידכ התנומאלו התדל הרכנתהש ,תשפוחמה ותוסח תב
טועימ ןוחצינ תונייצמה ,ןויליכהמ הלצהה תחמש תוגיגח דצל .הנשב הנש ידמ העובק
,ט ,רתסא( םהיפדורב םידוהיה ועציבש ינומה חבט ראותמ ,לכנתמ בור לומ ףדרנו שלח
,םידוהיה יביואב הז חבט ראבמה אוה קלמע ערזמ יגגאה ןמה ןיב יוהיזהש ,ןכתיי .)ט"י—א
ןוצר לש תיתורפס הכלשה אלא וז ןיאש ,ןכתייו ,םדימשהל יוארש קלמע יאצאצכ וספתנש
וא ירוטסיה דועית הל ןיאש ,וז חורב הגיגח ,םוקמ לכמ .םהיפדורב םיפדרנה לש המקנה
וזש ,ןכתייו ,הקידצהל וא הליכהל השק ,תולגב תידוהיה הירוטסיהב קרפ ףאב הליבקמ
תלחוימה ,המודמה וא תיתימאה ,המקנה לש הירוטסיהה .ללכה לע לבקתה אל גחהש הביסה
הרותב .הפידרהו לוועה לש הירוטסיהה לש תענמנ יתלבה הגוז תב איה ,תשמוממה וא
םוקנל הצורה עגפנה לש ותעד לוקיש ןכש ,םדאה ינב לע הרוסאו לאל המקנה הרומש
המוקמ הזו ,רבדב עגונ וניאש ישילש ףוגל וריבעהל שי ןכ לעו ,הטומ םלועל אוה עגופב
חצרה תקושת ןוסיר הניינע ,תוברתה .תישונאה וא תיהולאה טפשמהו קדצה תכרעמ לש
עגפנה לש טפשמה תצירח תייעשהב אוה הדוסייו ,לווע תשוחתל הקיזב המקנה תוואתו
עדימ ןיא ,תעד לוקיש ןיא ,טפשמ ןיאו קדצ ןיא המקנ שיש םוקמב ןכש ,עגופה דגנכ
.הינפ יוביר לע תואיצמה לש תבכרומ הייאר ןיאו יביטקייבוא
שקבל ידכ ,ס"הנפל היינשה האמה ףוסב םירצמ ידוהי לא בתכנש 'ב םיבקמ רפסב
הנומש םיגחה ןיב ןכש ,םירופה גח דעותמ רבכ ,הכונחה גח תא גוחל םירצמ ידוהימ
גח ,)ג"כ ,ארקיו( הרותב םייונמה 'ה ידעומ תעבש לע ףיסוהל שקבמה ,רפסה רבחמ
יגוחב ,תאז תמועל .)ו"ל ,ו"ט ,ב םיבקמ( יכדרמ םוי רכזנ ,הרותב רכזנ וניאש שדח
םע ונמנו 'ה ידעומ תעבש לע ףיסוהל ובריסש םתירב ישנאו קודצ תיבל םינהוכה
הכונח וגוחנ אל ,ס"הנפל הנושארהו היינשה האמב םינשמהו םישדחמה םיבקמה ידגנתמ
םע הנמנ אל םירופו הדוהי רבדמ תוליגמ ןיב האצמנ אל רתסא תליגמ .ללכ םירופו
הלילע ירופיס רפסמה ,םירופ ןכש ,תוליגמה יבתוכ קודצ תיבל םינהוכה ורמשש םיגחה
יתלב תישונא העושיבו תידוהיה תדה יקוח תביזעב םיכורכה ,ונומרהו סרפ ךלמ רצחב
קלח איה ןיא ,הליגמב רכזנ וניא םיהולא םש .'ה ידעומ תעבש םע הנמנ וניא ,היופצ
הנניא רתסא תליגמו ,תוליגמה ילעב לש םמלועב שארמ היופצה תידוהיה הירוטסיההמ
.שדוקה חורב רבחתהש רוביחכ תבשחנ
.ס"שת ,ביבא–לת ,ךנטבב םייוג ינש .י"י ,לבוי לש ורפסב טרופמ דועית ואר 6
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
281
ידכ ,ס"הנפל הנושארה וא היינשה האמב תינוויל המגרות ,רומאכ ,רתסא תליגמ
.םירופה גח לש ומש תא ץיפהל ידכ וא םירצמ ידוהי לש ירוטסיהה םנויסינל יוטיב תתל
,םהב גוחנ גחהש תוצופתב תומוקמ ויהש יאדוול בורק ,קודצ ינב לש םתוגייתסה תורמל
םיגגוח ןכ לע" :הריפסל הנושארה האמה לש ןורחאה שילשב דיעמ והיתתמ ןב ףסוי ןכש
.
7
"והערל שיא תונמ םיחלושו הלאה םימיה תא בשונה םלועבש םידוהיה לכ םויכ םג
יתכלה ןוידל אשונל הליגמה רופיסמ בייחתמה ןורכיזה ךפה הריפסל ןושארה ףלאב
גחה לש תיזכרמה הווצמכ הליגמה תאירק תבוח תא םימכח ועבק ובש ,הליגמ תכסמב
תליגמ לש התללכהל סחיב תוקפס ולעוה רחא דצמ .הב תויולתה תוכלהב טוריפב ונדו

8
.שדוקה יבתכ ןיב רתסא
.ויצעויו וירש ,שורושחא ךלמה רצח לש יח רואית גיצמ רתסא תליגמ רופיס ,עודיכ
תירבעב הליגמה רופיס תא שדחמ רפיס רזעילא יבר יקרפ שרדמ ,ןושארה ףלאה יהלשב
תירוטסיה הייארבו ,ויתורצואו שורושחא ןומרא לע ןוימד תובר תובחרהב ,תחלוק
יבר יקרפב תאבומ תדחוימ המעטה
9
.לארשי םע תודלותב הליגמה רופיס תא תבלשמה
הנשמכ יכדרמ יונימ לעו קלמע ערז לרוג לע ,רתסא לשו יתשו לש ןלרוג לע רזעילא
ליבקה הבר רתסא שרדמ .הרזה הנידמה תגהנהב בלתשמו ומע ינב תא ליצמה ךלמל
תורזג דגנכ ץרפב ודמעש םישיאה ינש ייחב ביחרהו השמ תומדל יכדרמ לש ותומד תא
הפוריאב הליגמה ינשרפמ םיבר .)ב ,ו ,הבר רתסא( םתפוקת ינב םיכלמ תורצחב תוכלמה
הליגמה חסונב שורושחא ןוטלש רואית לע וכמתסה השדחה תעה תישארבו םייניבה ימיב
וקסעו ןהב ויחש תוצראב ןוטלשה תכרעמב ונדש העשב ,רזעילא יברד יקרפ חסונבו
.הרז הביבסב ולעפש םידוהי םיגיהנמ ייחבו ,הידוקפתו ןוטלשה תכרעמל םידוהיה תקיזב
םיסחיה תכרעמ תא ,הליגמה רופיס לע ךמתסהב ,ונחב הינשרפו הליגמה ירפסממ קלח
םידוהי לש םמוקמ לע תעדה תא ונתנו תידוהיה הליהקה ןיבל ירצונה ןוטלשה ןיבש
10
.תוכלמה רצחב
תוכרעמב תובלתשה ,אסיג דחמ :הליגמה שוריפב וחתפתה תודגונמ תומגמ יתש
םויס תארשהב ,יזוכיר ןוטלש תחת תורחא תוליהק ןיב תיתד הליהקכ ירצונה ןוטלשה
אסיג ךדיאמו ,סרפ ךלמ רצחב הדבכנ הרשמל יכדרמ לש ותיילע לע רפסמה הליגמה
.ןמה לש ולרוג תארשהב םידוהי תפידרב רשקנש ,יתייסנכה ןוטלשה יפלכ תוניוע
ףלודור יגרובסבהה רסיקה לש ותומד ןב אוה שורושחא 16–ה האמב ובתכנש םירוביחב
יכדרמו "הנידמ האמו םירשעו עבש" לע יסרפה ותומד ןבל המודב גארפב ךלמש ,ינשה
תוכלמה רצח ירואית
11
.תולגב ידוהי הגהנה םגד עיצהש רצחה ידוהיל סופיט באל ךפה
.27 'מע ,292 :אי תוינומדק 7
.א"ע ע ,א :א ,הליגמ ,ימלשורי ;א"ע ,ז ,הליגמ ,ילבב ,הליגמ הנשמ ואר 8
.ד"ר—ג"צק 'מע ,נ—ט"מ םיקרפ ,ג"לשת ,םילשורי ,רזעילא יבר יקרפ 9
.Walfsh, B.D. Esther in Medieval Garb, New York, 1953 10
.Stern, S. The Court Jew, Philadelphia, 1950 11
רואילא לחר
282
םיגיהנמב ןוידל השדחה תעה תישארבו םייניבה ימיב םינשרפה ידיב וכפה הליגמב ךלמהו
תולג יאנתבו ללכב תוגיהנמב ןוידל םהיתובקעבו רצח ידוהיכ ולעפש םנמז ינב םידוהי
ל"רהמהו ,ןשושל הכפה ,ךליאו 1583–מ תיגרובסבהה הירפמיאה תריב ,גארפ .טרפב
תוליהקמ תבכרומה ,הירפמיאה ירדסב ןד רתסא תליגמל שוריפב )1609—1520( גארפמ
תוריח חיטבהל רתיה ןיב וידיקפתש ,יזוכיר ךלמ ידיב תוטלשנה ,תודרפנ תוימואל
הספתנ ,ךלמה ידיב תחטבומ תיתדה התוריחש ,תידוהיה הליהקה .ויניתנ לכל תיתד
ביצמה ,רצח ידוהיכ יכדרמ
12
.תילכלכ—תיתרבח—תינידמה תכרעמב תבלתשמכ ויניעב
,םיינידמהו םיילכלכה ויכרצב ןוטלשל ותנובתב עייסמה ,תולגב תידוהי הגהנה םגד
ודידי היהש ,)1601—1528( לזיימ יכדרמ לש ותומדב רשקנ ,תידוהיה הליהקל עייסמו
יכדרמ .גארפב ינשה ףלודור יגרובסבהה רסיקה לש ורצחב רצח ידוהיו ,ל"רהמה לש
תעה תישארו סנאסנרה תפוקתב תירצונהו תידוהיה גארפב תיזכרמ תומד היה לזיימ
םע תומחלמב תברועמ התייה תילותקה תיגרובסבהה הירפמיאהש הפוקתב ,השדחה
םיכרות דגנ ינשה ףלודור לש המחלמה יעסמ תא ןמימ לזיימ .םינאמ'תועה םיכרותה
ירצונה םלועה ןגמכ רסיקה לש ודמעמ סוסיבב ךמתו ,16–ה האמה ףוסב םינאמ'תועה
הכז אל ןהבש תויוכז ידוהיה לזיימל קינעה הרומתב רסיקה .ימלסומה ביואה דגנ אצויה
תיצחמבש הדבועה לשב ,תוכלמה רצחב דיחיה ידוהיה היה לזיימ יכדרמ .וינפל שיא
דיקפתל יונימל רובעי לב יאנת התייה תילותקה תדל תונמאנ 16–ה האמה לש היינשה
13
.רסיקה תורישב ימשר
לצינ ,ותפוקת ינב םידוהיה ידי–לע ךכ ספתנו יארקמה יכדרמכ ומצע הארש ,לזיימ
םיינעב ךומתל ,ותליהק ידיב עייסל ידכ ורשוע תאו ויתויוכז תא ,ידוחייה ודמעמ תא
םידוהיה בוחר תא ץפשלו םילוח תיבו שרדמ יתב ,תסנכ יתב םיקהל ,םימכח ידימלתבו
14
.תורבקה תיב תאו
הירוטסיהה תא בתכ ,ל"רהמה לש ודימלת היהש ,)1613—1541( זנאג דוד ןוירוטסיהה
ראתמ אוה ,1592 תנשב רוא הארש ,"דוד חמצ" ורוביחב .וימי דע תיללכהו תידוהיה
םיבידנה שאר" :ח"כ ,ט ;ג ,י רתסא דוסי לע ונמז ןב ידוהיה יכדרמכ לזיימ יכדרמ תא
םירכזנ ויהיש ]...[ ריבשמה שאר ,ויחא בורל יוצרו ומעל בוט שרודה ,םינויבאל באו
אל ורכזו ,החפשמו החפשמ רוד רוד ריעו ריע לכב ]לזיימ לש וישעמו[ ]םירופה ימי[
15
."ונערזמ ףוסי
ועייסש ,16–ה האמב ךלמה רצח םע ידוהיה יכדרמ חסונב ןילמוגה יסחי תמועל
ינשה ףלאה תישארב תומדוק תואמבש ירה ,תידוהיה הליהקה םע וביטיהו תוכלמה רצחל
.152—141 'מע ,ז"סשת ,ו תכסמ ,"רתסא תליגמל ל"רהמ שוריפב יכדרמו השמ" .'א ,ןומר 12
.145—144 'מע ,םש ,ןומר 13
.266—265 'מע ,ח"משת ,םילשורי ,גארפב קיתעה ידוהיה ןימלעה תיבמ תובותכ .'א ,שלנומ 14
.147 'מע ,םש ,ןומר 15
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
283
תעפשהב תוילבנרק תוגיגח םעו ןאכמ תוימשיטנאה תודלות םע גחה רשקנ ,הריפסל
ןמ הלועש יפכ ,תושופחת םירופה גחל ופסונ 13–ה האמב .ןאכמ תבבוסה תוברתה
תישארו 13–ה האמה יהלשמ ונילא העיגה רשא ,םירופב תושפחתה לע הנושארה העידיה
,ןחוב ןבא רסומה רפס לעב ,)1328—1286( סונמינולק ר"ב סומינולק 'ר .14–ה האמה
הנמנו ,ימלסומה םלועבו ירצונה םלועב ושמישש ,תובר תויוברתבו תופשב איקב היהש
תא ."םילרע" ידגב םירופב שובלל וגהנ םידוהיהש רפסמ ,ורודב םימגרתמה ילודג םע
"הָ חְ מִשְו הֶ תְשִ מ יֵ מְי םָ תוא תושֲ עַ ל" ,הליגמב שרופמ יוויצ לע תכמסנה םירופ תחמש
:תיתרוקיב ןושלב ורפסב ראתמ אוה )ב"כ ,ט ,רתסא(
הקחתי הזו ,םיקנע ויתורגרגלו השא תלמש שבלי הז ...וללוהתי יכו ועגתשי יכ"
,"ןחוב ןבא"( "םירופ תדועס ברע תעל — םישנ םע םישנא ולא םע ולא ...םיקירה דחאכ
.)30 'מע ,קוק ברה דסומ ,ןמרבה מ"א תרודהמ
הילטיא ינבר ילודג םע הנמנש ,)1508—1408( ץנימ הדוהי 'ר רפסמ 15–ה האמב
וגהנ םידוהיש ,דיעמ אוה .וריעב םירופה גח לע ,םינש 47 ךשמב הבודאפ לש הבר היהו
םישנ ידגב ושבל םירבג .םהידגב תא ונישו ,םיפוצרפ ארוק אוה ןהלש ,תוכסמ שובחל
אוה ,עודיה לככ .הרות רוסיא םושמ הרואכל הזב שיש ףא לע ,םירבג ידגב ושבל םישנו
ןוידה םויסב .רתיהו רוסיא יניד תניחבמ תוכסמבו תושופחתב קסעש םיקסופה ןושאר
דיעמ אוה .ךכ וגהנ םיבוטו םילודג לצאש הארש רחאל ,תאז רוסאל ןיאש ,בתוכ אוה
:לצא ויניע ומב הארש
םהינתח ,םהיתונבו םהינב ואר רשא ,םלצא יתלדגתנש ,ל"ז ןוילע ידיסחו םילודג
םאו .ךפיהל ןכו השא ידגבל שיא ידגבמ םהידגב ונישו ןיפוצרפ ןתוא ןישבול םהיתולכו
אלא ,ואל רוסיאב ו"קו ש"כו וחמי אלו קותשל םהל סחו הלילח ,הריבע דונדנ ו"ח היה
תובושת( "הריבע רוהריה הז שובלב ןיאו אוה רומג רתיהש ךמסו היאר םהל היה יאדו
הבושת :1553/ג"יש תנשב ,הבודאפ ם"רהמ תובושת ףוסב וספדנש ,הבודאפמ מ"יר
א"מרה יוניכב עדונה )1573—1520( בוקרקמ שלרסיא השמ 'ר קספ ויתובקעב .)ז"ט
)תוכסמ =( םיפוצרפ שובלל וגהנש המו" :יזנכשאה םלועה יבחרב תושופחת ריתהש קספ
ןינווכמ ןיאש רחאמ רבדב רוסיא ןיא ,רבג ילכ השאו השא תלמש שבול רבגו םירופב
.)ח ,ו"צרת ,ח"וא( אמלעב החמשל אלא
תוראותמ ,הביבסל תומדיהבו תויוהז תפלחהב תורושקה תושופחתהו הלוליהה דצל
–לע רוד לכב םישדח םינווגב הרשעתה ןמה לש ותוהז ןהבש ,דיאל החמש תוגיגח םג
תוירוטסיה תוביסנל הרשקתה ודיאל החמשהו ,םישדחה םיררוצה לש םהיתויומד יפ
םעפ אל הכורכ התייהש ,תישונא היישותב םתלצהו ןאכמ םידוהי תפידר לש תונתשמ
.ןאכמ תיהולא העושיב וא ,ןאכמ תונושמו תונוש תוכסמ ירוחאמ הרתסהו תשופחתב
םידוהיה יאנוש ןדבא לע החמשה תא רתסא תליגמ יפ–לע ןייצמ םירופ גח ,רומאכ
יניעב הקומע תילמס תועמשמ םירופ גחל העדונ םייניבה ימיב םג .הקיתעה תעב רבכ
הלוע ירוטסיהה רקחמה ןמ .חספב הלואגה גח תא םידקמה המקנ לש גח ותויהב ,םידוהיה
ופרשש וא ץע לע ותוא ולתו ןמה תומד ושע ,םינואגה ימיב ,ןושארה ףלאה יהלשבש
רואילא לחר
284
ולטב ושיב לתהל םתנווכ יכ ,םידוהיה תא דושחל םירצונה ולחהש תעמ ךא" ךא ,שאב
16
."ןפואה הזב ןמהב קוחשל
הליגמה ןמ ררבתמ ךכ .חספל ורובטב רושק םירופה גח רתסא תליגמ יפ–לע
ןמה ןכש ,םיעירכמה תוערואמה וללוחתה םהבש ,םישדוחה תומש תא ןייצל הדיפקמה
,רתסא( ןסינב ג"יב התייה רופה תלפהש הדבועהמ הלועכ חספה גח לש ומוציעב הלתנ
,ןסינב ו"ט ,ישילשה םויבו )ז"ט ,ד ,םש( םימי השולש המצ רתסא ,רוכזכ .)ב"י ,ז ,ג
,תרחמל ינש התשמלו )ד ,ה ,םש( םויב וב התשמל ןמה תאו ךלמה תא הנמיז ,חספה גחב
תומוקמב ירצונה אחספה גחל ענמנ יתלב ןפואב רשקנ םירופ .ןמה הלתנ זאו ,ןסינב ז"ט
דואמ ךומס לח תידוהיה תרוסמב ןמה תיילת דעומ ןכש ,בלצה תוסחב ויח םידוהיה םהבש
הסיפתה יפ–לע .ןסינב ו"ט ו םויב השחרתהש ,תירצונה תרוסמה יפ–לע הבילצה דעומל
םירצונה ושריפ ,דיתעל ןמיס אוה רבעה היפלו ,ירצונה םלועב החוורש תיגולופיטה
גח יכיראתב שרופמב רומאכ רושקה ,םירופב ןמה תא תולתל םידוהיה לש םגהנמ תא
,םירופב ןמה לש ותומד תא ףורשל םגהנמ ךכל המודבו ,בולצה עושיל געלכ ,חספה
.עושי תבילצל הבילעמ הזימרכ שרפתה
לשב ,חספל םירופ ןיבש ןמזה קרפב ועריא םידוהי תופידר תובר םימעפש ,אלפ ןיא
האמב םהיביוא ןדבא לע םידוהיה תחמש תא ןייצמש ,גח ןיב הלא תוישרפ תוכימס
,ירצונה שוריפה יפל ,הבילצל געלב זמורש ,גח ןיבל ,ס"הנפל תיעיברה וא תישימחה
.הריפסל הנושארה האמב
ןוסאמ הלצהה לע ןוחצינ תוגיגחבו תומקנבו תופידרב קר רושק היה אל םירופ םלוא
םוקמה םשב ועדונש תוגיגח ,רודו רוד ידמ תונוש תוביסנב ושדחתהש ןויליכ תנכסו
ןרפסמו ,"סודורד םירופ" וא "ןויניבאד םירופ" ,"הסוגרסד םירופ" ןוגכ ועריא ובש
הארשה רוקמל ,הפנע תיתונמא הריצי לש גחל ךפה םג גחה אלא
17
,תובר תורשעב הנמנ
רופיס אוה ,ידוהי ידיב בתכנש ,ןושארה הזחמה .ילרטאית יוטיבל תויונמדזהלו ילקיזומ
רזעילאו יקשוא המלש :תידרפסה הפשב 16–ה האמב תילרטאית המרדל ךפהש הליגמה
עודיה לככ בתכנ 18–ה האמה תישארב .1567 תנשב "רתסא" הזחמה תא ורביח ונאיצרג
ספדנ אוהו "ליפש שורושחא" היה הזחמה םש .שידייה תפשב ןושארה "ליפש םירופ"ה
רוא הארו "שורושחא טימ רתסא אטקא" םשב ספדנ שידייב ףסונ הזחמ .טרופקנרפב
תירבעה ןושלב "הדוהי תיראש" םשב םירופ הזחמ ספדנ ךומסב .1720 תנשב גארפב
דומלתמ םירופ תכסמ" הספדנ 1878 תנשבו ,1708 תנשב טרופפר הדוהי ידיב בתכנש
ןורטאית תוזחמ לש םיכרכ תורשע ונמ םיפרגוילביבה ."םירוכיש לילל הדגה — םירוכיש
יבהואל תויונמדזה לש בחר רכ וויהש ,םירופה גחב םירושקה הריטאסו תונציל ירפסו
.תרוקיבו הריטאס ,רומוה ,תונמא ,הרישו ןורטאית
ךופהנו'" .)טוילא( 'א ,ץיברוה ;215 'מע ,ז ךרכ ,לארשי רצוא הידפולקיצנא .ד"י ,ןייטשנזיא 16
.168—129 'מע ,)ד"נשת( ג—ב ,טנ ןויצ ,"םירופ תוגיגחב םהיאנוש לומ םידוהי :'אוה
.םש ואר 17
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
285
איה רופיסה תרוביג ןכש ,יטסינימפ ןויעל דקומ רתסא תליגמ הכפה םירשעה האמב
ינב תלצהל ואיבהש ,הבל ץמוא תאו התוריסמ תא ,התנובת תא תדעתמ הליגמהו ,השיא
רופיס ,ךלמה רצחב יכדרמ הדוד תוארוה תא תאלממה ,תינתייצה רתסא רופיס דצל .המע
תויתורירשה ויתוארוהל תייצלמ תענמנה תינברסה יתשו הכלמה תומדל לילעב דגונמה
ןייפאל הביטימה הרוצב םישנ ןיבל םירבג ןיב חוכ יסחי הליגמב םיראותמ ,ךלמה לש
תוישנ תויומד יתש .ול ודגנתה םינימה ןיב ןויוושל תומחולהש ,ילכראירטאפה רדסה תא
תחת הבוריסב תרתוחו ,הינפב עיפוהלו תירבגה הינומגהל תייצל תברסמה ,יתשו לש ,וז
ןֶהיֵ לְ עַ ב תוזְ בַהְ ל םיִשָנַה לָ כ לַ ע הָ כְ לַ מַה רַ בְד אֵ צֵי יִ כ" — תלבוקמה תילכראירטאפה תורמה
יַדְ כו ...הָ אָ ב אלְו ויָנָ פְ ל הָ כְ לַ מַה יִ תְשַו תֶ א איִ בָהְ ל רַ מָ א שורֵוְשַ חֲ א ךֶ לֶ מַה םרְ מָ אְ ב ןֶהיֵניֵ עְ ב
רתס תולובחתב תטקונו הדודל תתייצמה ,רתסא לש וזו ;)ח"י—ז"י ,א( "ףֶ צָ קָו ןויָזִ ב
ןומראב עיפוהל ידכ ,הלש הנניאש תוהז תשבולו תשפחתמ ,הרותה יקוחל תודגונמה
םינוויכמ תורודה ךרואל םירפוסלו םינמאל הארשה רוקמ ויה ,ןויליכמ המע תא ליצהלו
םלועב םישנמ ןיטולחל יופצ יתלב ןפואב וגהנש ,םישנ ויה רתסאו יתשו .םיעיתפמ
ןֶהיֵ לְ עַ בְ ל רָ קְי ונְ תִי םיִשָנַה לָ כְו" :הליגמה ירבדב הרצקב תרדגומ ותוהמש ,ילכראירטאפ
ןושְ לִ כ רֵ בַדְ מו ותיֵ בְ ב ררֹש שיִ א לָ כ תויְהִ ל" :ךלמה תדוקפב םימתחנה ," ןָ טָ ק דַ עְו לודָגִ מְ ל
.)ב"כ—כ ,א( "ומַ ע
םירבגל הליגמה הארקוה לארשי תוליהק לכב ןכש ,םינוש םינוויכמ הלע הז אשונ
םירופ גחו ,ורג ובש םוקמה יפ–לע ,תונוש םוגרת תונושלבו תירבעה ןושלב םישנלו
,דחא דצמ םייוג ןיבל םידוהי ןיב םיסחיל םיזמרמה ,םינוש םייטסירולקלופ םיטביהב ןיוצ
.רחא דצמ םישנ ןיבל םירבג ןיב םיסחילו
תונשב ךרענש ,הקיתע תימרא םירבדמה ןטסידרוכ ידוהי לש יפרגונתא דועיתב
תרשקנה גח תרוסמ ראוארב קירא ףרגונתאה דעתמ ,םירשעה האמה לש םישולשה
תבשה ."אתנב תרהסא" ,"תונבה שדוח שאר"ל רדא שדוח שאר תא תכפוהה ,הליגמב
:תונבה ןמ ,שדוחה שארל המודב המש תא תלבקמ ,רוכז תבש ,רדא שדוח לש הנושארה
םידחוימ םיסקט לש הרושב תוגגוח תורענה הז דעומב .תונבה תבש–אתאנב אתבש
םיצע תופסוא ויה תונבה תוצובק .אתתסא תארקנה הגיהנמ םע תוצובקב םיכרענה
תגועל הייפאל שורדה תא תופסואו םירופ לילב הליבטל םידעוימה םימ םומיחל הרודמל
.ופסאש םיצעב תקסומה שאה לעמ טבמאה ימ תא תוממחמ ויה תורענה ישיש םויב .הלכ
,הנכראת ךיתומצ" :הל תורשו הצחרל )אתתסאה( הכלמה רתסא תא תוניכמ ויה תורענה
הכי םלוכבש ריעצה ,ךל ויהי םינב העבש םיהולא הצרי םא ;ךל אהי הכלמה רתסא יפי
תשיבל ,תיסקט הציחר ,םיצע ףוסיא ,תוסדנוק יריש וללכש הלא םיסקטב
18
."ךתוא
תוגגוח תורענה ויה ,ןתאבחהו תוגוע תייפא ,םידוקירו הריש ,תומצ תעילק ,גח ידגב
19
.הכלמה רתסא לש הרכז תא
.26 קרפ ,ח"שת ,םילשורי ,יגולונתא רקחמ ,ןאטסידרוכ ידוהי .'א ,ראוארב 18
.280—277 'מע ,ראוארב 19
רואילא לחר
286
שדוח ,רדא שדוח שארמ ופסאש םיצעה םע תונבה וניכה התואש ,היינשה הציחרה
האצותכ .הניחב תורענה תא תועבוצה ןהיתוהמיא תייוולב םירופ לילב תמייקתמ ,תונבה
.ךלמה ינפל העיפוהש העשב ,רתסאכ םירופב תופי ןהש ,תורענה ונימאה וז הציחרמ
ויה תוהמיאה ,העיבצה רחא ."רתסא יפי ונילע אובי–תונבה תציחר" תארקנ וז הציחר
ןכרדב םיזוגאו םינשוש ןרבעל תוכילשמו הלכ יריש ןהל תורש ,ןהיתונב תא תוצחור
.ןטסידרוכ ידוהי לצא םירופה גח לש ומש ,הליגמ דעומל
תא תוריבעמש ,שורושחא ינפל האובב הכלמה רתסאכ תושובלה תורענה תמועל
םירש ויה םירבגה
20
,)ז"ט ,ב( "ךֶ לֶ מַה לֶ א רֵ תְ סֶ א חַ קָ לִ תַו" קוספה ארקמל ןהינפ לע ןהידי
רבעמ םיבוצעה ויתורוקמל גחה ןורכיז תא ריזחמה ,הליגמה תאירק ינפל דחוימ ןומזפ
:תוחמשלו םיעושעשל
הלוגס םע הרמזו הריש ונת
הליגמה וארקו ןוילע לאל
תורובג לעופ וכרב םידידי
תורצב הרזע דֹ אמ אצמנ רשא
תוריזגמ וידבע תא ליצהו
תורופס עדא אלו רוד לכב
הלכו דימשה גגא ןב שרושו
21
.הליגל יל ותבשחמ ךפהו
הלהינו התנומא תאו התד תא הריתסהש ,רתסא הכפה 18–הו 17–ה ,16–ה תואמב
םירמומל וכפהש םיסונאה לש הרוביגל ,המע תא ליצהל ידכ ,ךלמה רצחב םילופכ םייח
לע 15–ה האמה לש ןורחאה רושעב ורסא לגוטרופו דרפס .םינוש םימעטמ םחרוכ לעב
תוצראב ראשיהל וצרש ,םידוהיה ךכיפלו ,ןמוחתב רוגל ילותק ירצונ ונניאש םדא לכ
וא הלכלכ וא הרבח ,הלחמ וא הנקז ,תואירב ימעטמ םש ראשיהל םיבייח ויה וא — הלא
לגוטרופ שוריגב וא 1492–ב דרפס שוריגב תאצלו בוזעל םהמ ענמש ,רחא םעט לכמ
.םחרוכ לעב ,הרואכל םירמומ םירצונל וכפה — 1497–ב
יִ כֹנָ אְו" :הרתסה לע רבדמה קוספל הקיזב םימכח ידיב שרדנ רשא ,רתסא לש המש
,ןילוח( "הרותה ןמ רתסאל זמר" הזש ,)ח"י ,א"ל ,םירבד( "אוהַה םויַ ב יַנָ פ ריִ תְ סַ א רֵ תְ סַה
ענמנ יתלב חרוכ התייהש ,תורתתסהל רתסא ןיב םינוש םירושיקל עצמ ךפה )ב ,ט"לק
.הריפסל ינשה ףלאה ךרואל םינוש םיקרפב תידוהיה הליהקב
תרענ לש תשופחת השבלו ענמנ יתלב ןפואב ךלמה רצח יגהנמ לע הרמשש ,רתסא
,רתסב תידוהיה התוהז לע תרמושו יולגב סרפ ךלמ רצח יקוח יפ–לע תגהונה ןומרה
.283 'מע ,ראוארב 20
.283—282 'מע ,ראוארב 21
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
287
1683 תנשב םנוצרמ ומלסאתהש ,םיאתבשה לש הרוביגלו םיסונאה לש הרוביגל הכפה
תא וריתסהו ,1666 תנשב יבצ יתבש לש היופכה ותרמה תובקעב ,תינאמ'תועה הירפמיאב
.םילופכה וייח םע םתוהדזה תובקעב הלואגה ןדיעב קלח תחקל ידכ םידוהיכ םתוהז
הריתסה הרואכל יכ
22
,"םיאתבשה לש תוחבשתו תוריש"ב "יבצ יתבש דוס" איה רתסא
העשמ ,והומכ ,םירתסנו םייולג ,םילופכ םייח היחו והומכ התנומאו המע השיחכהו
ותעדותב ההדזהש לבוקמ היהש ,יבצ יתבש .יכרותה ןאטלוסה רצחב הייפכב םלסאתהש
לעב סוניגורדנאכ ומצע האר ,ילבקה סותימה תארשהב תראפת תריפס םעו הניכשה םע
םינימאמה יפב ארקנ ,ותד תא רימהש העשב םג ומע תא ליצמה רתסנ לאוגכו הלופכ תוהז
רתסהו רתס ןושלמ םירמומה םיאתבשה יגוחב שרדנ רתסא םשה ."יתבש לאוג" וב
רתסא–רתס רמא רבכ" היתודוא רמאנ םש ,"םיאתבשה לש תוחבשתו תוריש"ב בותככ
הרואכל םיקוחה תריבשב הרושק הלואגל ךרדהש תיאתבשה הנומאל רשקהב
23
"הכלמה
רצחב התודהי תא הריתסמה רתסא .ותלואג םשל ידוהיה םלועה תולובגל רבעמ םייחבו
םאלסאל םירמומה םידוהיה ,המנודה יגוחב ורבחתהש ,םיבר םירישב תרכזנ סרפ ךלמ
ימלסומל שפחתהש יבצ יתבשל הקיזב ,18–ה האמבו 17–ה האמב םתודהי תא וריתסהש
,רתסא לש הישעמל המודב ,הרואכל םיילילשה וישעמו ,תולגהמ ומע תא לואגל ידכ
.הישעמ תילכתל המודב ,תלאוג תועמשמ ילעבכ ושרפתה
ישרוגמ לש םנושל ,ונידאל ןושלב ,18–הו 17–ה תואמב המנודה יגוחב ורמאנ םירישה
ונממש םלועה רכז תא תרמושו תוירבע תויתואב תבתכנה ,תינאמ'תועה הירפמיאב דרפס
די יבתכמ שאיטא השמ ידיב תירבעל ומגרות םירישה .םפכב לווע אל לע ושרוגו ולגוה
.הלואגה ןדיע דע תימלסומ תשופחתב םייחה םינימאמ םידוהי םמצע וארש המנודה לש
,ארקמה לע תונשרפו תוחבשתו תוריש ,תוליפת ירודיס םיללוכה המנודה לש דיה יבתכ
ןב די תיירפסב םירומש םהו ,םירשעה האמה תישארב יבצ ןב קחצי ידיב ץראל ואבוה
יתבשל ,הניכשלו הלואגל תרשקנו רתתסמה חישמה םע ההוזמ תרתתסמה רתסא
24
.יבצ
םיאתבשה לש הלופכה םתעדות תא אטבל הביטימו לאירתכא ךאלמלו ,לאוגה יבצ
:הלואגל םילחיימו םלרוג רמ לע םירצמ ,םאלסאה הווסמ ירוחאמ םירתתסמה
העושתל הרזע
הכלמה רתסא — הדיחי תב
הרושק המע הלואגה
הכלמה רתסא הדיחי תב
תורעה םע שאיטא 'מ ידי–לע ונידאלמ םגרותמו קתעומ םיאתבשה לש תוחבשתו תוריש רפס 22
.ח"שת ,ביבא–לת ,יבצ ןב 'י תאמ יקינולאשב םיתבשה תכ לע המדקהו םולש 'ג לש םירואיבו
.200 'מע ,םש 23
.המנוד ךרעב חתפמ ,ב—א ,א"סשת ,םילשורי ,ורבשו םולחה .)תכרוע( 'ר ,רואילא ואר 24
רואילא לחר
288
25
לאירתכא היהש הדוס
לארשי לכ הלאג תאזב
לאוגה יתבש לש זמר דוסב
התרטע השבל עודי ירה
הנומאה תא ונתוארהל
הניכשה התייהש יאדוובו
הכלמה רתסא הדיחי תב
התמוא דעב השפנ ןתיתו
26
התלהת איה יל רתס התא דוסב
27
אירק שיק שיק אניגלב ארתסא
התמוא הליצהש רתסא איה
האמוטה הלטוב היהא םשב
התמוא הליצהש רתסא איה
לארשי תלותב איה המותס ם"מ
לאוגה יתבש דוס אוה
לאעמשי ךותל סנכנש אוה
התמוא הליצהש רתסא איה
28
התייה םלועה עקרק ורמא
המש הכלמה רתסא
הניכש יבצ יתבש
השע תוריח אוה ונל
הניכש יבצ יתבש
הפילקב סנכנ אוה

29
ח"פר םתוא ץקל
חפה ךותב רתונ אל
הלוע לאירתכא יכ הארתו" :רמאנ הבוט יול הדוהי 'ר ידיב בתכנש תישארב רפסל יאתבש שוריפב 25
יתבש הלוע שיק שיק ,'אירק שיק שיק אניגלב הרתסא' הילע רמאנש תוליצאד הניכש איהש רתסא
איהש רתסא תא ריתכי ומעש לאירתכא תא האר אביקע 'ר .תוליצאד הניכש רתסא דוס אוהש יבצ
תישארב תשרפ שוריפ .'א ,גרבנלט( "תוהולאה קמועב ומע סנכנ ,ודיב התוא חקל ,חישמה ךלמ
.)םילשוריב תימואלה היירפסה ,םולש םשרג תיירפס ,א"מ תדובע ,הבוט יול הדוהי 'רל
.הרמהה תעשב יבצ יתבש שבלש תפנצמל תרשקנ רתסא לש הרטעה ,196 'מע ,תוחבשתו תוריש 26
.24 ש"ה ,ליעל ואר 27
.ב"ע דע ףד ,ןירדהנס תכסמב יוצמ "התייה םלועה עקרק" יוטיבה .156 'מע ,תוחבשתו תוריש 28
םתוא ,יראה תרות יפ–לע םילכה תריבשב תופילקה ךותל ולפנש ,השודקה לש תוצוצינ ח"פר 29
.הרמהה תועצמאב לואגל יבצ יתבש שקיב
תוחמשל תונוסא ןיב — תורמהו תופידר ,תושופחת ,תוכסמ — םירופ
289
הניכש יבצ יתבש
רתסא ארקנ המש
"רתס התא" וב שי יכ
רתהו רוסיא לטיב אוה
הניכש יבצ יתבש
אשידקו רוהט — רתסא
המע תא הריאשה רעצב
הנומאב האגתמ
הניכש יבצ יתבש
לאוש דימת בקעי
לילו םמוי ךבי וילע
30
לארשי לאוג רתסא
לע ,רתיהו רוסיא ינידמ םירוטפכ םמצע וארש ,םירמומה םיאתבשה ווחש ,תוריחה
,ךכל האיבה ,םהילע וטעש םאלסאה תשופחתל רבעמ רבד לכל םידוהיכ םמצע וארש ףא
הכלמה רתסא תא ואר םירתתסמה םיאתבשה .תרתתסמה רתסא םע יבצ יתבש תא והיזש
,תוליצאד הניכש תוכלמ דוס" םע םיכלמ תורצחל רתסה תקיזב ויחש ,לאוגה יתבש תאו
תא וב תשדקמ הנווכהש ,םלועב הישעמ יפ–לע וישעמ תא ונדו
31
,"הפילק ןיא םשש
אסיג דחמ דמשבו הרמהב הרושקה ,תויוברתו תותד ןיב תויוהזה תפלחה .םיעצמאה
םירמומה םירוביגל םירופה גח ירוביג תא הכפה ,אסיג ךדיאמ םילבנרקבו תושופחתבו
.חרוכמ וא ןוצרמ
לחה םירשעה האמה ךרואל םירופה גחל םינוש םיעבמ ונתנ וננמז ינב םינמא
ילארשיה ןמאה .םילשוריב תושופחת ידעצמב הלכו ביבא–לתב תוירוטסיהה תודילדעב
םויאב — םירופה גח לש םיקהבומה םידממהמ םיינשב ותדובעב קסוע ורנייפ ןוימס ולב
הרוצב גהונה ,רחאהו רזהמ דחפב תנגועמה האנשל ףופכו ץרא רסח ,םינוא רסח םע לע
זג תכסמב לחה ,ונימיב הכסמה גשומ לש הנתשמה תועמשמבו ,בורה יכרדמ הנוש
םישנ םיפילחמ ןהבש תושופחתב הלכו א"נשת םירופב המייתסהש ,ץרפמה תמחלמב
,םירשעה האמב םירופה גח רופיס .תורגתאמו תוסירתמ תויוהזב תוביצי תויוהז םירבגו
תועדונ אל םינפ ריאהל השקיבש ,וז המישר לש הניינעמ גרוח ,םינוש םירשקהב ןודנש
לש היינשה תיצחמב הליגמה רופיס ימימ ,םינש יפלא ךרואל תוירוטסיהה ויתורומתב
ןורכיזב גחה תובלתשהב רובע ,תקולחמב יונש גח ןיידע היה זא ,ס"הנפל ןושארה ףלאה
לע ותעפשהב הלכו ,הריפסל ןושארה ףלאב ל"זח תרוסמ ךרד ,יביטמרונה ירוטסיהה
ירוחאמ רתסה ייח ןהבש תופוקתב ,הריפסל ינשה ףלאה ךרואל ידוהיה ירוטסיהה לרוגה
.99 'מע ,ג"פ ןמיס ,תוחבשתו תוריש 30
.24 ש"ה ,ליעל ,הבוט יול הדוהי 'רל תישארב תשרפ שוריפ 31
רואילא לחר
290
הארשה רוקמ ושמיש הליגמב םיראותמה תיתשתה ייומידו ,העשה וצ ויה תונוש תוכסמ
.רתסבו יולגב ידוהיה םויקל

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->