You are on page 1of 17

GraĎevinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

Hidrotehnički sustavi
HS Rajna – Majna – Dunav

Seminarski rad

Ela Petrina
0082042751

........ 16 5...................................................................... Povijest....................................................2................................................................................................. 2..................................................................................................................3..... Zaključak....9 3..................................1........................................................................SADRŢAJ 1..........................................................1..................................................................................................9 3.............................................................................. 10 3.................4 3.........................................................2......................................................................................................................................................5 2.............. Uvod ..............................................................................7 Kanal Rajna – Majna – Dunav .... 17 2 ....3.......................................................................................................................................................... Suvremeni kanal Rajna – Majna – Dunav ...................................................................................................................................... Majna ............................................................ Dunav ....................... Rajna .........................................3 2...................................................... Urušenje brane Katzwang .................................. Literatura ................................................................................................... Rijeke ..................................................... 15 4.................4 2.......

UVOD Ideja o potrebi regulacijskih i ostalih radova na rijekama Rajna. Slika 1.1. a prvi radovi na spajanju Rajne i Dunava započeti su u 15. sportova na vodi i rekreacije. Majna i Dunav stare su preko tisuću godina. Provedbom regulacijskih radova na rijekama i izgradnjom višenamjenskih vodnih graĎevina omogućava se korištenje vode za proizvodnju energije.Kanal Rajna – Majna – Dunav 3 . ali i za potrebe plovnih puteva i navodnjavanja te niza industrijskih djelatnosti kao i za potrebe ribarstva. stoljeću.

RIJEKE 2. Dunav je duţinom od 2850 km druga najduţa rijeka u Europi te nakon Rajne druga plovna rijeka po prometnoj vaţnosti.8 %). DUNAV Dunav izvire u Schwarzwaldu spajanjem rječica Brigacha i Brega u mjestu Donaueschingenu. Bosna i Hercegovina (4. Moldova (1. Hrvatska (4.6 %).7 %) i Ukrajina (3. Rijeka danas teče kroz ili čini granicu deset drţava. Češka (2.7 %).2.3 %).03 %). Slika 2: Izvor Dunava 4 .5 %). a to su redom od izvora prema ušću: Njemačka (7. U riječni sustav Dunava spadaju i devet drugih drţava: Italija (0.2 %). Rumunjska (28.3 %).09 %). Slovenija (2.9 %). prosječni protok prije delte iznosi 7000 m3/s te broji 31 pritok. MaĎarska (11.1. Bugarska (5. Dunavski sliv obuhvaća površinu od 817000 km2. Makedonija i Albanija (0.8 %). Srbija (10. koja se nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Crna Gora.32 %). Poljska (0. Švicarska (0.2 %). Austrija (10. Slovačka (5.15 %).8 %).5 %). Na obali Crnog mora tvori deltu u Rumunjskoj i Ukrajini.

slivnu površinu 27292 km2. Duga je 524 km i cijelom svojom duţinom protječe kroz Njemačku.2. a prosječan protok iznosi 200 m3/s. te se ulijeva u Rajnu. MAJNA Majna je najvaţniji istočni pritok Rajne. Nastala je spajanjem Bijele Majne i Crvene Majne. Ima 9 pritoka. Slika 4: Izvor Bijele Majne 5 .Slika 3: Dunav kod Iloka 2.

Slika 5: Izvor Crvene Majne Slika 6: Majna u Frankfurtu 6 .

RAJNA Rajna je najvaţnija plovna rijeka Europe. slivna površina Rajne iznosi 185000 km2. a nastaje spajanjem dvaju manjih tokova: Vorderrhein (prednja Rajna) i Hinterrhein (straţnja Rajna). Luka Rotterdam nalazi se na ušću rijeke na Sjevernom moru. Njemačku. Lihtenštajn.2. Izvire u švicarskim Alpama. Prolazi ili tvori granicu kroz: Švicarsku. a maksimalni čak 13000 m3/s. prosječni protok iznosi 2900 m3/s. duga 1230 km. Austriju.3. Rijeka Rajna ima 18 pritoka. Slika 7: Karta Rajne 7 . Francusku i Nizozemsku te se ulijeva u Sjeverno more.

Slika 8: Spajanje straţnje Rajne (desno) i prednje Rajne (lijevo) Slika 9: Rajna u Düsseldorfu 8 .

a glavni razlozi za taj neuspjeh su bili razvoj ţeljezničkog prometa i premala širina kanala. pa je 1843. Početkom 18.1. Slika 10: Poprečni presjeci nekad i danas 9 . Zbog izuma brodskih prevodnica omogućeno je nalaţenje tehničkog rješenja za problem visinske razlike. KANAL RAJNA – MAJNA – DUNAV 3. stoljeća bavarski kralj Ludwig I. bilo je potrebno izgraditi umjetni plovni kanal koji bi prevladao visinsku razliku od 300 metara u Jura planinama. preko Francuske te putem rijeke Dunav sve do Crnog mora. jer su troškovi izgradnje bili mnogo veći od zarade u predviĎenom periodu. naredio je izgradnju kanala. pa se ponovo rodila ideja o ureĎenju plovnog puta. stoljeća zbog ekonomskog procvata Zapadne Europe ponovo se javlja potreba za sigurnim i jeftinim transportom robe. Početkom 19. kanal je postigao neuspjeh. S ekonomskog gledišta. godine izgraĎen plovni kanal izmeĎu Bamberga i Nürnberga. Prvi pokušaj neuspješno je propao 792. Kanal je ostao nedovršen zbog problema s nagibom planine i nedostatka vode na najvišoj razini kanala. POVIJEST Još iz vremena Karla Velikog postojala je teţnja da se cijela Europa poveţe pomoću rijeka i plovnih kanala. Kako bi se stvorila povezanost izmeĎu doline Rajne i doline Dunava. godine zbog nagiba planine. kako bi se osigurao transport robe iz Hanzeatskog saveza.3.

godine obavljeni su regulacijski radovi na rijeci Majni od ušća do Aschaffenburga u duljini od 87 km sa 7 vodnih stepenica odnosno brodskih prevodnica. do 27. godine.3. godine izvršeno je regulacijsko ureĎenje rijeke Majne i izgraĎen je plovni kanal ukupne duljine 468 km sa 43 brodske prevodnice. Osnovano je dioničarsko društvo “Rhein – Main – Donau – AG”. Osim transporta. Dioničarskom društvu se povjerava zadaća gradnje suvremenog “spoja” Rajne s Dunavom preko rijeke Majne i izgradnjom plovnog kanala Majna – Dunav. godine nastavljaju se radovi na regulacijskom ureĎenju rijeke Majne gradnjom 27 brodskih prevodnica na dionici od Aschaffenburga do Bamberga duljine 297 km. a cjelokupni “spoj” od Rajne do Dunava u duljini od 555 km sa 52 stepenice izgraĎen je od 1890. Slika 12: Situacija kanala Majna – Dunav od Bamberga do Kalheima 10 . Od Bamberga na Majni do Kelheima na Dunavu sagraĎen je plovni kanal u duljini 171 km sa 16 brodskih prevodnica. Dovršenjem navedenih regulacijskih radova i svih ostalih graĎevinski radova i objekata ostvaren je najduţi plovni put u Europi u duljini 3500 km koji prolazi kroz 12 drţava. Završetak radova obiljeţen je svečanim mimohodom od 21. Od 1921. sa sjedištem u Münchenu. Od 1921. sastavni dio projekta bila je i izgradnja velikog broja hidroenergetskih objekta. do 1992.2. do 1992. rujna 1992 godine. Kanal Rajna – Majna – Dunav spojen zajedno s pritocima i drugim plovnim kanalima čini mreţu duţine 10500 km kojom se povezuje većina europskih drţava. SUVREMENI KANAL RAJNA – MAJNA – DUNAV Do 1921.

godine Početak radova: 13. 1926. prosinca 1921. Izgradnja dionice na ustavi Forchheim. nagib kosine kanala 1:3 Razvija se tehnička koncepcija štednih brodskih prevodnica kanala “Majna – Dunav” Izgradnja kriţišnih postrojenja u gradskom prolazu Bamberg. 4 m dubina vode. kraj radova 1961. kraj radova u listopadu 1966. kraj radova u listopadu 1964. 11 . travanj 1955. 1922. 1958. lipanj 1960. lipanj 1960.Slika 13. kraj radova u srpnju 1964. Uzduţni prikaz kanala sa brodskim prevodnicama Tablica 1: Vrste poslova i glavne graĎavine na višenamjenskom kanalu Majna – Dunav od 1921. Izgradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Forchheim. Sanacija ostataka i kipova mosta Sees u Bambergu Izgradnja ustave Frochheim. 30. rujan 1961. Pokusne voţnje brodom na kanalu – da bi se dobili optimalni presjeci UtvrĎen je normalni presjek za kanal: 55 m širina. kraj gradnje 1963. listopad 1961. veljača 1962. Izgradnja dionice u gradskom prolazu Bamberg. kraj radova u listopadu 1966. 1956. Opis glavnih radova: Završetak “Ugovora Majna – Dunav” izmeĎu Njemačkog carstva i Bavarske Dioničarsko društvo Rajna – Majna – Dunav preuzima obvezu za izgradnju vodenog puta od Aschaffenburga do Passau Sudionici sklapaju “Ugovor o gradnji” i dogovaraju pojedinosti izgradnje vodenog puta i izgradnju nuklearne elektrane Izgradnja kanala Majne od Aschaffenburga do Bamberga na duljini 279 km. do 1994. lipnja 1921. kolovoz 1961.

kraj radova u prosincu 1968. kraj radova u studenom 1971. kraj radova u listopadu 1966. Gradnja kriţišnih postrojenja s ustavom Kriegenbrunn. veljača 1968. kraj radova u srpnju 1978. lipanj 1968. 16. kraj radova u oţujku 1967. rujna 1962. kraj radova u rujnu 1978. srpnja 1970. oţujak 1970. veljača 1966. kraj radova u listopadu 1965. 16. kraj radova u oţujku 1966. kraj radova u rujnu 1971. kraj radova u kolovozu 1972. Izgradnja dionice do ustave Kregenbrunn. Izgradnja kriţišnih postrojenja s ustavom Hausen. 25. travnja 1968. kraj radova u rujnu 1967. rujan 1965. kraj radova u studenom 1971. Puštanje u promet dionice plovnog kanala “Bamberg – Frochheim” Izgradnja ustave Erlangen. kraj radova u srpnju 1970.kolovoz 1962. kraj radova u studenom 1971. 30. travanj 1968. Gradnja ustave Bamberg. svibanj 1965. kraj radova u listopadu 1971. Gradnja stepenice na kanalu Nürnberg. lipanj 1963. Izgradnja ustave Hausen. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Eibach. Gradnja kriţišnih postrojenja na uspornoj ustavi “Hilpolstein – Bachhausen”. Završetak postupka prostornog ureĎenja za dionicu plovnog kanala na dionici “Nürnberg – Kelheim” Savezna i slobodna drţava Bavarska zaključuju “Duisburški ugovor” o gradnji vodenog puta izmeĎu Nürnberga i Vilshofena Gradnja stepenice na plovnom kanalu Erlangen. Bavarski Ţupanijski dom donio je odluku o “Preusmjeravanju voda Altmühla i Dunava u područje Regnitz – Majna” Puštanje u promet dionice Frochheim – Erlangen 12 . veljača 1968. travanj 1968. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Erlangen. svibanj 1966. kraj radova u travnju 1968. srpanj 1966. Izgradnja ustave Nürnberg. srpnja 1966. kraj radova u studenom 1971. svibanj 1970. svibanj 1967. rujna 1966. Izgradnja dionice plovnog kanala do ustave Hausen. lipanj 1968. Savezno ministarstvo prometa odredilo je linijsko voĎenje KMD na dionici Nürnberg – Kelheim Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Nürnberg. Izgradnja dionice plovnog kanala u ustavi Strullendorf. travanj 1964. 1. 22. Završetak izgradnje plovnog kanala od Majne do Bamberga i otvaranje gradske luke Bamberg (297 km) Gradnja kriţišnih postrojenja s ustavom Strullendorf. listopada 1970. svibanj 1965. Gradnja stepenice na plovnom kanalu Kriegenbrunn.

listopad 1971. veljača 1977. kraj radova u listopadu 1979. kraj radova u siječnju 1989. kraj radova u prosincu 1977. veljača 1976. Gradnja dionice do ustave Eckersmühlen. kraj radova u listopadu 1980. kraj radova u oţujku 1986. travanj 1976. kraj radova u travnju 1980. oţujak 1974. rujan 1979. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Dietfurt. Poduzimanje dopunskih mjera na postrojenjima sjeverne dionice kanala Majna – Dunav. veljača 1975. kraj radova u kolovozu 1978. rujan 1977. Iskapanje grobnog humka na trasi plovnog kanala kod Kelheima. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Eckersmühlen. kraj radova u kolovozu 1984. srpanj 1975. Izgradnja dionice na području ušća Altmühl. kraj radova u rujnu 1987. lipanj 1974. listopad 1975. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Kelheim. oţujak 1976. lipanj 1977. travanj 1974. kraj radova u rujnu 1987. završeno 1982. Iskopavanje ostataka keltskog gradskog zida dugog 10 km za vrijeme gradnje dionice ustave Kelheim Gradnja dionice do ustave Eibach. kraj radova u prosincu 1981. 1979. kraj radova u studenom 1982. Iskapanje naselja starog 3000 godina s grobljem u graĎevinskom području stepenica na plovnom kanalu Dietfrut Urušenje brane Katzwang Predočenje stručnog mišljenja grupe eksperata o uzroku rušenja brane Gradnja stepenice na kanalu Dietfurt. Puštanje u promet dionice Eirlagen – Fürth Puštanje u promet dionice Fürth – Nürnberg i otvaranje drţavne luke Nürnberg Dioničarsko društvo RMD izdaje “Plan krajolika Altmühltal” Gradnja stepenice kanala Leerstetten. Gradnja dionice do ustave Kelheim. kraj radova u studenom 1982. Gradnja stepenice kanala Eibach. Gradnja kriţišnih postrojenja u gradskom prolazu Kelheim. kraj radova u rujnu 1981. 23. 1976. Gradnja dionice do ustave Leerstetten. Gradnja ustave Reidenburg. lipnja 1972. Gradnja ustave Kelheim. 13 . 30. travanj 1977. kraj radova u kolovozu 1987. 1977. rujna 1972.kolovoz 1971. oţujka 1979. kraj radova u listopadu 1984. 1. lipnja 1979. 1979. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Leerstetten. 26.

veljača 1989. kraj radova u studenom 1989. oţujak 1980. 2. travnja 1980. Gradnja stepenice na kanalu Bauchhausen. 1982. listopad 1983. Gradnja kriţišnih postrojenja na ustavi Berching. 52 brodske prevodnice Gradnja Dürrloh – spremišta na stepenici kanala Bachhausen. kraj radova u rujnu 1985. oţujak 1984. kraj radova u travnju 1991. kraj radova u listopadu 1989. kraj radova u oţujku 1992. travnja 1982. Puštanje u promet dionice Nürnberg – Roth Gradnja dionice kanala – ustava Riedenburg. Gradnja dionice kanala – ustava Berching. rujna 1985. savezna vlada odlučuje dovršiti kanal Majna – Dunav Gradnja stepenice kanala Hilpoltstein. Gradnja stepenice kanala Eckersmühen. 27. kraj radova u srpnju 1991. 1982. srpanj 1987. kraj radova u listopadu 1996. lipanj 1985. Gradnja stepenice kanala Berching. kraj radova u travnju 1989. rujna 1992. Gradnja dionice u uspornoj ustavi ( Hilpoltstein – Bachhausen). za kanal Majna – Dunav” Savezni kabinet odlučuje pregovarati sa slobodnom drţavom Bavarskom o “stručnom završavanju” graĎevinskih radova na kanalu Majna – Dunav Predočenje stručnog mišljenja o sigurnosti kanala Majna – Dunav Nakon pregovora u ljeto i jesen 1982. 25. siječnja 1982. kraj radova u svibnju 1992. 15. Gradnja dionice kanala – ustava Dietfurt. svibanj 1994. 15. Puštanje u promet dionice Roth – Mühlhausen i Riedenburg – Dietfurt Puštanje u promet višenamjenskog kanala Majna – Dunav. oţujak 1987. duţine 677 km. Savezno ministarstvo prometa odreĎuje odbor za ispitivanje sigurnosti graĎenja na dionici Bamberg – Nürnberg MeĎunarodna akcionarska zajednica istupa protiv gradnje kanala Rajna – Majna – Dunav Osnivanje graĎanske inicijative “Da. 14 . veljače 1983. rujan 1989. kraj radova u listopadu 1990. 28.listopad 1979. 27. lipnja 1991.

Tablica 2: Trajanje izgradnji glavnih dionica višenamjenskog kanala Majna – Dunav i broj brodskih prevodnica Dionica u prometu Majna Kanal Majna – Dunav Dunav Vrijeme gradnje Dionica plovnog kanala Duţina km 1926 – 1939 165 1938 – 1962 Ascaffenburg – Würzburg Würzburg – Bamberg Brodske prevodnice 13 132 14 1960 – 1972 Bamberg – Nürnberg 72 7 1971 – 1985 Nürnberg – Roth 22 2 1977 – 1990 Roth – Bachhausen 20 2 1979 – 1992 Bachhausen – Dietfurt 22 3 1977 – 1991 Dietfurt – Riedenburg 17 1 1985 . Snaga vode bila je tolika da je napravila 10 m širok krater i odnijela kuće i ljude. a 5 ljudi je ranjeno. Poginula je 1 osoba. Materijalna šteta se procjenjuje na 12 milijuna eura.3. 15 . Grupa stručnjaka utvrdila je da je uzrok rušenja brane podudarnost 14 različitih dogaĎaja i utjecaja. urušila se brana Katzwang ma dionici Eibach – Schwanstetten.1989 Riedenburg – Kelheim 18 1 1972 – 1978 Kelheim – Regensburg 33 2 1976 – 1985 Regensburg – Geisling 25 1 1930 – 1969 Geisling – Vishofen 103 1922 – 1928 Vishofen – Bundsgrenze Jochenstein 48 1952 – 1956 3. oţujka 1979. Oko 350000 m3 vode izlilo se kroz rupu širine 15 metara. 1 677 Ukupno 1 48 URUŠENJE BRANE KATZWANG 26.

ZAKLJUČAK Projekt Rajna – Majna – Dunav najveći je i najracionalniji višenamjenski sustav ureĎenja i korištenja voda u Europi. a ukupno od Sjevernog do Crnog mora 3500 km. a svi radovi na osposobljavanju plovnog puta Rajna – Majna – Dunav 71 godinu. Vaţan je s aspekta transporta robe jer povezuje 12 drţava te aspekta hidroenergetike.4. Izgradnja kanala Majna – Dunav trajala je 32 godine. Plovni put dug je 677 km. 16 . a dubina 4. Kanal Majna – Dunav dugačak je 172 km. Prosječna širina kanala iznosi 55 metara. Troškovi izgradnje kanala Majna – Dunav procjenjuju se na 250000000 eura.25 metara. Da bi se to omogućilo. Sa visinom od 406 metara nadmorske visine na dionici izmeĎu ustava Hilpoltstein i Bachhausen predstavlja najveću visinu do koje je moguće doći komercijalnim brodskim prijevozom. na plovnom putu izgraĎeno je 48 brodskih prevodnica.

. August 1992  Rhein – Main – Donau AG http://www. (1330-321X) 16 (2007). Višenamjenski kanal Rajna – Majna – Dunav (VK R – M – D). National Geographic.5. Hrvatska vodoprivreda. ”Linking Europe’s waterways: Main –Danube Canal”. B.de/ 17 . 8-14  Bryson. LITERATURA  Marušić.rmd. J.. 174.