You are on page 1of 3

LITERATRINIO RAINIO INGSNIAI:

Temos analiz ir autori pasirinkimas (paruoiamieji darbai).


1.
Pasibrauk raktinius odius, nurodanius analizuojamos temos objekt.
2.
Isiraikink odyne pabraukt odi reikmes, pasirink tinkamas temai atskleisti.
3.
Pasirink, kurie autoriai ir kriniai geriausiai tiks temai atskleisti.
4.
Prisimink autori pasaulir, j visuomenin veikl, kokiai epochai jie priklauso, kokie epochos
istoriniai vykiai ir kultriniai reikiniai dar tak j kriniams. Atsirink tai, kas svarbu temai atskleisti.
5.
Prisimink krini anrus, pasakojimo bd, svarbiausius motyvus, vaizdius, kurie svarbs temai
atskleisti.
6.
Susidaryk schem saulut: urayk visk, kas galt tikti temai autoriai, kriniai, j temos,
problemos, situacijos, veikjai, anro ir stiliaus nulemtos ypatybs.
Rainio planavimas.
1.
Pasirink du autorius, kuriuos analizuosi rainyje.
2.
Susirayk aspektus, kuriais galtum juos lyginti. Lyginimas apima panaumus ir skirtumus.
3.
Suformuluok pagrindin rainio mint ir j usirayk.
4.
Iskaidyk pagrindin mint atskirus teiginius. Tai ir bus dstymo dalys.
5.
Apmstyk dstymo dali eilikum, kad jos nuosekliai atskleist pagrindin mint.
6.
Urayk kiekvienos plano dalies tez (teigin).
7.
alia pasiymk, kuo teiginius pagrsi: veikj paveiksl, j elgesio, pasakotojo pozicijos ir krinio
menins raikos analize.
angos ir pabaigos apmstymas.
1.
angoje nurodyk autorius, kuri krinius analizuosi, pasirenkamus temos aspektus ir paaikink savo
pasirinkim. Jei btina, paaikink svokas, ryius su kontekstu.
2. I pabaigos turi paaikti, kokias kultrines ir literatrines tendencijas, nuostatas, vertybes atskleid dviej
autori lyginimas.
Rainio raymas.
1.
Pasirink tinkam stili. Literatrinio rainio mokslinis stilius.
2.
Rayk taip, kad bt domu skaityti.
3.
Minties aikumas, glaustumas ir odio tikslumas gero stiliaus poymis.
4.
Venk tuiaodiavimo ir moralizavimo.
Dstymo pastraip komponavimas.
1.
Vienoje pastraipoje rayk tik apie vien temos aspekt (plano dal).
2.
Vienoje pastraipoje gali rayti apie abu krinius/veikjus/motyvus/problemas/ idjas/ pasakojimo bd
pasirinktu aspektu.
3.
Arba gali kiekvienam autoriui skirti atskir pastraip.
4.
Kiekvienoje pastraipoje turi bti teiginys, jo parmimas krinio analize, apibendrinimas. Taiau
pastraipos struktra vairi: indukcin (i konkrei pavyzdi daromas apibendrinimas), dedukcin (teiginys
detalizuojamas ir paremiamas pavyzdiais) ar analogin (gretinama ir daroma ivada).
5.
Pabaik pastraip apibendrinimu, kokios reikinio prieastys arba k tai lemia.
6.
Apibendrinimas turi vesti kit pastraip.
7.
Darydamas ivad gali paaikinti, kodl autori poiris, vaizdavimo bdas skiriasi, sieti su raytojo
idjomis, tikslais, pasaulira, istorinmis prieastimis. Gali pasvarstyti, kokia visuomenin ar kultrin
krini keliam idj, problem vert.
8.
Galutinai pabaigti ang ir pabaig siloma paraius dstym. Koreguok jas atsivelgdamas dalines
ivadas ir pagrindins minties pltot.

Darbo redagavimas.
1.
Pasitikrink literatrologini termin vartojim.
2.
Pasitikrink pastraip siejim: nebijok odi ,,bt galima interpretuoti kaip..., sunku pasakyti,
kodl..., ko gero..., galbt...
3.
Pasitikrink rayb, skyryb, kalbos kultr (skaityk tris kartus).
4.
Pavelk adresato akimis, ar neliko mini u teksto, ar visk, k turjai galvoje, paraei.
5. vertink stili, ar viskas aiku, konkretu ir domu skaityti.
Priminimas.
1.
Analizuoti krin tai aikinti, kas (turinio lygmuo), kaip (raikos lygmuo), kodl (konteksto lygmuo), k
tai reikia (prasms lygmuo).
2.
Jeigu cituoji, aikink citatos prasm.
SAMPROTAVIMO RAINIO INGSNIAI:
Samprotavimo uduoties analiz ir parengiamieji darbai
1.
Isiaikink uduot: kokias problemas (pilietines, pasaulvokos ar egziztencines) apima uduotis.
2.
Ko reikalauja uduotis: pritarti nuomonei (pateikta citata), atsakyti klausim (pateiktas klausimas),
nurodyti prieastis (jei tema prasideda odiu kodl), Nurodyti tikslus(Kam reikia), apsisprsti, kaip vertinti
reikin, poelg, savyb (Tema prasideda ar ), iaikinti svok (K reikia ) ir t.t.
3.
Pabrauk pagrindinius (raktinius) temos odius.
4.
Isiaikink temoje nurodytas svokas. odyno pateiktos reikms gali praplsti ar sukonkretinti temos
suvokim.
5.
Kiekvienam pabrauktam odiui rask sinonim (Svok sukonkretinti paiam arba pasirinkti vien ar
kelias i odyno silom). Pagalvok apie dvi nuomones tuo klausimu. Jas urayk juodrat.
6.
Suformuluok savo poir (tai gals bti tavo pagrindin rainio mintis, vliau j teks konkretinti, kai
pasirinksi autorius, krinius, asmenybes).
7.
Prie kiekvieno odio /temos /problemos, susirayk autorius, krinius, kurie tikt.
Argument rinkimas ir rainio planavimas.
1.
Aikiai suformuluok savo poir. Samprotavimo tikslas tikinti.
2.
Patikslink pagrindin mint, j iskaidyk teiginius, kuriais pradsi pastraipas. Vienam teiginiui skirk
vien pastraip.
3.
Susirayk argumentus (krini pavyzdius, faktus (kultrinius, istorinius), autoritet mintis, kultros
tekstus (laikus, atsiminimus, biografijas, straipsnius, es), kuriuos galima pateikti svarstytinu klausimu,
nusprsk, kuris autorius bus pagrindinis, nes reikia remtis jo kontekstu.
4.
Apsisprsk, kokiu kontekstu remsiesi.
5.
sivardyk galim oponent, jo pair, su kuriuo diskutuosi, jei rainys poleminis.
6.
Isirink argumentus, kuriuos galtum priskirti savo oponentui (prieingam poiriui atskleisti).
7.
Pasiymk, kuriais pavyzdiais pagrsi savo nuomon kiekvienoje pastraipoje.
Raydamas laikykis pastraipos struktros.
1.
Teiginys apie mog aikinimas apie mog pavyzdys apie krinio veikj vertinimas (tavo
nuomon) ivada, vedanti kit pastraip.
2.
Aikinant galima remtis dviem kontekstais: dabarties ir krinio.
3.
Parodyk dvi nuomones dalydamas pastraip dvi dalis (vienaip kitaip, vieni kiti, anksiau
dabar...), liudijanias prietar ar kait.
4.
Gali polemik, jei reikia, pltoti ir visame rainyje.

angos raymas (gali rayti paras dstym arba j tikslinti).


1.
Situacijos apibdinimas, autoriteto citata, patarl.
2.
Svokos aikinimas, jei reikia.
3.
Jei reikia, problemos arba jos dviej pusi apibdinimas.
4.
Dviej poiri vardijimas, klaidingo poirio vardijimas, savo nuomons pareikimas. (Ubaigti
klausimu galima, bet neverta, nes jis kartot tem).
5.
Pagrindins minties pateikimas gali bti paskutinis angos sakinys.
Dstymo raymas. Gali rayti dvi ar tris dstymo pastraipas.
1.
Vienoje pastraipoje gali rayti apie vien problemos ar temos aspekt.
2.
Vienoje pastraipoje gali remtis vienu kriniu ar dviem, jei reikia prieingam poiriui atskleisti.
3.
Gali laikytis rainyje laiko nuoseklumo arba laipsniavimo (svarbu, svarbiau, svarbiausia) ar vardijimo
(pirma, antra, treia) principo.
Pabaigos raymas.
1.
Reikinio prieasi ir pasekmi ivardijimas.
2.
Pasilymai, kaip sprsti problem.
3.
Oponent nuomons klaidingumas, savo nuomons (ivados) i(pa)sakymas,
4.
Pagrindin mintis, jei dar jos nepasakei angoje.
Rainio redagavimas. Pasitikrink
1.
Ar apibrei svok (j tinkamai iaikinai).
2.
Ar nurodei autori, krin, kontekst, kuris svarbus tavo poiriui ir autoriaus idjai atskleisti.
3.
Ar nepakeitei tezs (pradjai kalbti apie vien pozicij, o paskui perokai prie kitos).
4.
Ar pakankamai ir ar tiksli argument pateikei.
5.
Ar apibendrinai (tvirtinai) savo pozicij, o gal tik nauj teigini priraei.
6.
Ar nebuvai per daug kategorikas. Abejon (,,gal bt verta, ,,ko gero, ,,gal reikt,,, sunku pasakyti,
bet... ) samprotavimo rainyje rodo intelektualum.
7.
vertink, ar tavo rain domu skaityti, ar svars, tinkami ir taigs argumentai, kuriais turt patikti
skaitytojas (vertintojas).
8.
Pasitikrink rayb, skyryb, kalbos kultr (skaityk tris kartus).
9.
Pavelk adresato akimis, ar neliko mini u teksto, ar visk, k turjai galvoje, paraei.