You are on page 1of 4

Taimekaitse

Kemikaali ohutuskaart
Koostamise kuupäev: 23/1/02
1. Toimeaine/valmistise ja tootja DITHANE NT
identifitseerimine: Fungitsiid
LV70: 88963 Välja antud: mai, 00 Ref: KF81M

2. Koostis/informatsioon Mankotseeb 75-78% CAS nr 008018-01-7


koostisainete kohta: EINECS 253-654-8
Xi, N; R37-43-50/53
Inertsed lisandid kuni tasakaalustamiseni
3. Ohtlikkus Tolm võib põhjustada ärritust ülemistes hingamisteedes (nina ja
kurk). Võib põhjustada tundlikkust nahaga kokkupuutel Võib
põhjustada silmade ärritust. Väga mürgine veeorganismidele.
4. Esmaabi Mitte kunagi manustada vedelikku või kutsuda esile oksendamist kui
patsient on teadvuseta või krampides

ALLANEELAMISEL: Mitte esile kutsuda oksendamist. Kui kannatanu on teadvusel,


loputada suud veega ja anda juua rohkesti vett.
Pöörduda arsti poole. Otsus oksendamise esilekutsumise kohta või
mitte peab olema tehtud pädeva arsti poolt.
NAHALE SATTUMISEL: Pesta maha vee ja seebiga. Kui ärritus püsib, konsulteerida arstiga.
SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega 15 minuti jooksul. Kui ärritus püsib,
konsulteerida arstiga.
SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte.

INFORMATSIOON ARSTILE: Hoolitsus. Ravi põhineb arsti otsusel vastavalt patsiendi


sümptoomidele.

5. Tegutsemine tulekahju korral


Kustutusvahendid: Veeudu või peen veejuga; süsihappegaas; kuivkemikaal; vaht.
Ohtlikud põlemisproduktid: Tulekahju korral võib suits sisaldada algainet lisaks
mitteidentifitseeritud mürgistele ja/või ärritavatele ühenditele.
Põlemisproduktid sisaldavad: vesiniksulfiid, süsinikdisulfiid,
lämmastikoksiidid, vääveloksiidid, süsinikoksiidid.
Tuletõrjujate kaitsevahendid: Kanda kaitseriietust ja kasutada seejuures hingamisaparaati.
Lisainformatsioon: Tolm sobivas kontsentratsioonis võib moodustada plahvatusohtlikke
segusid õhuga.
Hoida pakend jahedana pritsides vett. Piira mahavoolu, et vältida
sattumist vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse. Vältida suitsu
sissehingamist. Töötada lekkest ülevalpool tuult.

6. Õnnetuse vältimise abinõud


Isikukaitsemeetmed: Kanda vastavat kaitseriietust ja silmade/näo kaitset (vt punkt 8)
Võtta viivitamatult seljast saastunud riided, pesta nahapinda vee ja
seebiga ning riided enne taaskasutamist.
Keskkonnakaitse meetmed: Mitte lasta jääke ja loputusvett veekogudesse. Keskkonna reostusest
teavitada vastavaid organeid.
Saastuse likvideerimise meetmed: Lekked tuleb likvideerida viivitamatult vältides õhu tolmutamist.
Koguda jäägid vastavalt märgistatud spetsiaalsesse anumasse.
Suurte lekete korral piirata lekkeala ja konsulteerida tootjaga. Kui on
vajalik täiendav abi, helistada hädaabi telefonil.
7. Käitlemine ja hoiustamine Järgida isikliku hügieeni nõudeid. Mitte tarbida ega hoiustada töö
Käitlemine: piirkonnas. Pärast kasutamist pesta koheselt käed, samuti
töövaheaegadel enne söömist, joomist suitsetamist.
Hoiustamine: Toode hoiustada vastavalt kohalikele nõuetele. Hoida jahedas,
kuivas, hästi ventileeritavas kohas, originaalpakendis. Toode on
kergestisüttiv ja teda ei tohi hoida lahtise tule ja teiste süttimisallikate
läheduses. Mitte lasta toodet märguda või ülekuumeneda, laguneda,
mille tulemuseks on toote mõju vähenemine või süttimine. Hoida
eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast, ravimitest,
kosmeetikavahenditest ja väetistest.
Hoida lastele kättesaamatult.

8. Mõju inimesele, Kokkupuute norm: Dow AgroScience soovitus on 1,0 mg/m³.


isikukaitsevahendid Kindlustada töökohal üldine ja/või kohalik ventilatsioon.
Hingamisteede kaise: Enamikes tingimustes hingamisteede kaitsevahendeid ei vajata. Kui
õhu saastatus ületab lubatud piiri, kasutada respiraatorit.
Hädaolukorras kasutada positiivse rõhuga hingamisaparaati.
Käte kaitse/naha kaitse: Lühiajalisel kokkupuutel on vajalikud ainult keha üleni katvad riided
ja kemikaalikindlad kindad. Pikaajalisel või korduval kokkupuutel
kasutada antud kemikaali mitteläbilaskvaid riideid.
Hädaolukorras: Kasutada antud kemikaali mitteläbilaskvat
kaitseriietust. Erimeetmed vajalikud vastavalt olukorrale.
Silmade/näo kaitse: Enamikel juhtudel kasutada kaitseprille; tolmu korral kanda
kemikaali kaitse prille.
9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Välimus: mikrograanulid
Värvus kollane kuni pruun
Lõhn: väävel
Tihedus: 0,60-0,70 kg/l
Sulamispunkt -
Lagunemistemperatuur: 192-204ºC
Auru rõhk: ebaoluline
10. Püsivus ja reaktsioonivõime
Keemiline püsivus: Normaalsetes tingimustes püsiv.
Püsivust ohustavad tegurid: Vältida niiskust, liigset kuumust, lahtist tuld.
Välditavad ained: Oksüdeeruvad ained. Happed.
Ohtlikud laguproduktid: Normaalsetes tingimustes kasutades ja hoiustades ei esine.
Termaalsed laguproduktid on: vesiniksulfiid, süsinikdisulfiid

11. Terviserisk Hinnang põhineb enamuses või täelikult andmetel sarnaste ainete
kohta.
Sissehingamisel: Ühekordne doosi korral oraalne toksilisus on madal.
Oraalne LD50 (rott) >5000 mg/kg
Nahaga kokkupuutel: Dermaalne LD50 (rott) ≥>5000 mg/kg.
Ühekordse pikaajalise kokkupuute korral ei ole tõenäoline toote
imendumine naha kaudu ohtlikes kogustes. Nahale mitte-ärritav.
Tundlikkus: Põhjustab tundlikkust guinea sea nahal.
Sissehingamisel: Õigel kasutamisel tekkiva kokkupuute korral ei avalda kahjulikku
mõju.
Inhalatsiooniline LC50 > 5,14 mg/l.
12. Keskkonnarisk Hinnang põhineb enamuses või täelikult sarnastel ainetel.
Püsivus ja degradeeruvus: Degradeerub keskkonnas kiiresti hüdrolüüsi, oksüdatsiooni, fotolüüsi
ja metabolismi teel. Seotakse tihedalt mullaga ja on äärmiselt
resistentne leostumise ja elutsiooni suhtes.
Mullas poolestusaeg ligikaudu 6-15 päeva.
Toksilisus veeorganismidele: Mürgine kaladele, akuutne toksilisus 1 mg/l<LC50<10 mg/l.
Mürgine vee selgrootutele, akuutne toksilisus 1 mg/l<LC50<10 mg/l.
EC50 rohevetikatele 0,06-2,24 mg/l.
Toksilisus lindusele: Praktiliselt mitte-toksiline, akuutne toksilisus LD50>2000 mg/kg.

Lisainfo: Ei ole toksiline mesilastele.

13. Jäätmekäitluse viis


Valmistis: Väga mürgine veeorganismidele.
Mitte reostada veekogusid, kaeve ja tiike valmistise jääkide ja
pakenditega. kahjutustada spetsiaalses tuhastusseadmes või põletada
vastavalt kohalikele nõuetele.

14. Veonõuded
Raudtee, maanteed ja pargas: Nõuetekohane saate nimi: keskkonnaohtlik aine, tahke, N.O.S.
(mancotseeb 75%)
Veoauto – ADR koorem: 9 Tühi: 9 Etikett: 9
Raudtee – RID koorem: 9 Tühi: 9 Etikett: 9
Täitmise % pakitud:
Täitmise % puistes:
Täitmine kg/l (gaas):
Kemler kood: 90 UN Number: 3077
Tremkaardi nr CEFIC: 90M7-III
Tremkaardi nr teised :
Jõed –ADNR koorem: 9 Tühi: 9
Etikett: 9
Meretransport: Laev a tüüp: CATG::
Nõuetekohane saate nimi: keskkonnaohtlik aine, tahke, N.O.S.
(mancotseeb 75%)
Meri – IMO/IMDG Klass: 9 UN nr: 3077 Etikett: 9
Pakendamise grupp: III EMS: - MFAG: -
Konteineri tüüp: Mere saastaja: Y (Y/N)
Test rõhk (bar): Täitmise % pakitud:
Täitmise % puistes:
Õhutransport: Täitmine kg/l (gaas):
Nõuetekohane saate nimi: keskkonnaohtlik aine, tahke, N.O.S.
(mancotseeb 75%)
Õhu-ICAO/IATA Klass: 9 UN nr: 3077 Etikett: 9
Alaklass:
Pakendamise grupp: III Pakendi instr. Reisijavedu: 911
Pakendi instr. Cargo: 911
Posti teel saatmisele ei kuulu.
15. Reguleerivad õigusaktid Ohusümbol: Xi

Riskilaused: R37 – Ärritab hingamiselundeid.


R43 - Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust
(allergiat).
Ohutuslaused: S8 – Hoida kuivana
S24/25 – Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
S35 – Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada
ohutult.
S37 – Kanda sobivaid kaitsekindaid.
S46 – Kemikaali allaneelamise korral pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali
pakendit või etiketti.
16.Muu teave Antud Kemikaali Ohutuskaart baseerub EL nõuetel ja on ette nähtud
tõlkimiseks ja adapteerimiseks rahvusliku dokumendina. Antud
dokument ei asenda eri maade kohalikku seadusandlust ilma sobiva
tõlke ja kohandamiseta. Selle ohutuskaardi ülevõtmine ja vastavusse
viimine kohaliku seadusandlusega on kohalikul vastutusel.