SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni studij

KOMBINIRANI SKLOPNI ZAŠTITNI UREĐAJI

Seminarski rad

Student: Hrvoje Matoković

Osijek, 2012.

.............. 10 7...........................................2... Kombinacija sklopnik i relej za preopteredenje – osigurač . 6 6................................................ 9 6................................................................. Podešavanje kombinacije prekidač – osigurač ................ 3 2................................................................ 3 3................................. 13 2 ........................................................................................................................................... Uvod ...... Podešavanje kombinacije pomodni osigurač – minijaturni prekidač ....... Kombinacija sklopnik – prekidač .................... Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja ................................................................................................... 8 6.......................................................... Prekidači u kaskadi ....................................................................... Kombinacija prekidač – osigurač ............................. 5 5................... 4 4............................1.............................................................. Kombinacija sklopnik i relej za preopteredenje – prekidač .............................................................. 11 LITERATURA ..................................................SADRŽAJ 1................................

Dakle ovom zaštitom obuhvaćene su nadstruje do prekidne moći prekidača i na takva strujna naprezanja prekidač sam reagira na kvar. Kombinacija prekidač – osigurač Kombinacija prekidač – osigurač se najčešće izvodi tako da se za moguću struju kratkog spoja odabere prekidač pogodne nazivne prekidne moći i na priključnicama dovoda prekidača ugrade pomoćni osigurači. Slika 1: Karakteristike i jednopolna shema kombinacije prekidač-osigurač 3 . Kombinirati se mogu osigurači. Kod kombiniranih zaštitnih ureĎaja ovaj drugi način je češće u primjeni. Osigurač bi trebao biti u mogućnosti prekinuti kratki spoj na vrijednostima koje su iznad nazivne prekidne moći prekidača. prekidači i releji sa sklopnicima. Kako bi se osiguralo da kontaktni sustav prekidala ne zadobije oštećenja prilikom kratkog spoja. dok se struje kratkog spoja reda veličine do prekidne moći prekidača registriraju brzim elektromagnetskim okidačem. Uvod Svi sklopni ureĎaji kojima je prekidna moć manja nego moguća struja kratkog spoja. oba zaštitna ureĎaja moraju biti pažljivo odabrana i podešena. Zaštita od struja preopterećenja izvedena je strujno ovisnim okidačem za preopterećenje. Područje zaštitnog djelovanja ovisan je o svim elementima sklopne kombinacije. 2. moraju imati ugraĎen dodatni zaštitni ureĎaj koji štiti njih tih struja.1. Zaštitni ureĎaj koji štiti drugi sklopni ureĎaj ili mora sam imati prekidnu moć jednaku ili višu od moguće struje kratkog spoja na mjestu ugradnje štićenog sklopnog ureĎaja ili cijela kombinacija ureĎaja za zaštitu od kratkog spoja mora ispunjavati potrebne uvijete vezane prekidnu moć.

Kombinacija sklopnik – prekidač Prekidač sa nadstrujnim okidačem za preopterećenje i brzim nadstrujnim okidačem služi za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. ulogu zaštite od kratkog spoja preuzimaju osigurači koji ograničavaju struju kratkog spoja. Ovo vrijedi i u slučaju jednopolnog kratkog spoja [1].Ako struja kratkog spoja bude veća od prekidne moći prekidača. Slika 2: Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik-prekidač 4 . Takva kombinacija ima karakteristike iste kao i kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – osigurači. U ovom slučaju prekidač je podešen da otvori svoje kontakte tako što se brzi okidač prolaznom strujom aktivira. 3. Karakteristika takvog spoja prikazana je na slici 2. Ovakav prekidač može se koristiti u kombinaciji sa sklopnikom.

u slučaju oštećenja namota kontakta sklopnika moguće je zamijeniti namot. oštećenje sklopnika i releja za preopterećenje nije dozvoljeno. Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač IEC 947-4-1 propisuje dva tipa koordinacije sklopnih ureĎaja od nadstruja vezana uz njihova oštećenja [1]: ne smije biti opasnosti za osoblje koje se nalazi u blizini dijelova instalacije. ne smije biti opasnosti za osoblje koje se nalazi u blizini dijelova instalacije. ako je nužno potrebno popraviti ili zamijeniti relej za preopterećenje. oštećenje sklopnika i releja za preopterećenje je dopušteno. ureĎaji direktno pogoĎeni kvarom nisu pogodni za daljnji rad te ih je potrebno zamijeniti.4. Slika 3: Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač 5 . u svim drugim slučajevima kvara sklopnik se mora zamijeniti.

osigurači moraju štititi sklopnik od prevelikih struja preopterećenja (10 puta većih od nazivne struje sklopnika). će isključiti motor. osigurači moraju štititi relej za preopterećenje od prevelikih struja preopterećenja (10 puta većih od nazivne struje releja). Kao dodatna zaštita od kratkog spoja u kombinaciji se koriste osigurači. Kod ovakve kombinacije radna struja brzog nadstrujnog okidača postavljena je na najnižu moguću vrijednost koju uvjeti startanja motora mogu dopustiti. Pri toj kombinaciji zaštitnih ureĎaja posebnu pažnju treba obratiti njihovoj koordinaciji. Trebaju se pažljivo odabrati njihova područja rada i njihove postavke: vremensko-strujne karakteristike releja za preopterećenje i osigurača morajubiti postavljene i odabrane tako da motor ima odreĎeno vrijeme za postizanje radne brzine. 6 . Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač Zaštita od preopterećenja izvedena je relejom za preopterećenje u kombinaciji sa sklopnikom [1]. Kada se toj kombinaciji spoji prekidač dobije se i zaštita od kratkog spoja.Za drugi način štićenja potrebna je sklopna kombinacija releja za preopterećenje sa sklopnikom i osigurača. Takva postavka osigurava da se i male struje kratkog spoja detektiraju i brzo prekinu. Sklopnici su sklopni ureĎaji koji se koriste za uklapanje/isklapanje motora. osigurači moraju štititi sklopnik od struje kratkog spoja 5. Ova kombinacija. U kombinaciji sa relejom za preopterećenje služi kao zaštitni ureĎaj za zaštitu motora i kabela za napajanje od preopterećenja. bez obzira dogodi li se ili preopterećenje ili kratki spoj.

U slučaju kratkog spoja sklopnik je takoĎer zaštićen prekidačem. Postoje i pokretni prekidači koji imaju mogućnost tropolnog isklopa i sposobnost ponovnog uklopa kruga odmah nakon prekida kvara. dok se u slučaju kratkog spoja otvara prekidač. 7 .Slika 4: Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač U slučaju preopterećenja otvara se sklopnik.

Q1. ima ulogu glavnog prekidača za nekoliko grana. oštećenjem izolacije.x. Veće struje kratkog spoja rezultirat ce otvaranje nižih prekidača Q1. Slika 5: Jednopolna shema i valni oblici napona i struje pri prekidu kratkog spoja kaskade osigurača Distribucijski prekidač. Radna struja njegovog brzog nadstrujnog okidača je postavljena na najvišu vrijednost. Prekidači u kaskadi Prekidači koji su spojeni u seriju i imaju identična vremena otvaranja i tehnike gašenja luka ce se simultano otvoriti u slučaju kratkog spoja na mjestu K1 prikazanom na slici 5.6. Q1. Prekidač grane. 8 . ako je moguće na vrijednost njegove prekidne moći. To bi se dogodilo i ako su u seriji spojeni osigurači sa približnim karakteristikama ako bi se pojavila struja kratkog spoja koja je veća od granice selektivnosti. služi za zaštitu od preopterećenja i manjih struja kratkog spoja rezultiranih spojem faze i mase.x kao i zatvaranje distribucijskog prekidača Q1 zbog spomenute granice selektivnosti. Podešavanje kombiniranih zaštitnih ureĎaja.

Takva kombinacija nije dobra jer bi startanje motora bilo neostvarivo stoga se mora odabrati karakteristika a'. 9 . prikazuje vremensko-strujni dijagram sa rastalnom karakteristikom gG osigurača a i okidnom karakteristikom prekidača b.1. Red veličine struje osigurača i radne struje strujnoovisnog okidača za preopterećenje su iste. dok se kod velikih struja kratkog spoja očekuje brža reakcija osigurača. osigurač ima sposobnost da ih limitira. Slika 6: Podešavanje kombinacije prekidač . dok se za zaštitu motora od preopterećenja zahtijeva „sporija“ okidna karakteristika [1]. prekidač ce reagirati brže nego osigurač.6. Podešavanje kombinacije prekidač – osigurač Slika 6. Ako se pojave struje kratkog spoja vrlo velikih tjemenih vrijednosti.osigurač U području preopterećenja rastalna karakteristika osigurača je strmija nego okidna karakteristika okidača za preopterećenje. U području manjih struja kratkog spoja. To je povoljno za zaštitu kabela i vodica od preopterećenja.

S time je pokriveno cijelo područje struja kratkog spoja.2. minijaturni prekidači se moraju opremiti pomoćnim osiguračima.6. krug prekidaju i osigurač i prekidač zajedno. Ako se pri takvom spoju pojave struje kratkog spoja koje su manje od struje rezanja osigurača tada prekidač prekine krug dok osigurači ostanu nerastaljeni. U slučaju je moguće pojavljivanje velikih struja kratkog spoja. Podešavanje kombinacije pomoćni osigurač – minijaturni prekidač Minijaturni prekidači imaju nisku prekidnu moć. Pri pojavljivanju velikih struja kratkog spoja. Karakteristike takve kombinacije zaštitnih ureĎaja prikazano je na slici 7. Slika 7: Karakteristike propuštanja struje minijaturnog prekidača sa pomoćnim osiguračem 10 .

žuta prikazuje zadovoljavajuću. a crvena prikazuje lošu ocjenu štićenja.7. Prva od njih prikazuje kombinacije zaštitnih ureĎaja sa osiguračima dok druga prikazuje kombinacije bez osigurača. Tablica 1: Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja sa osiguračima 11 . Ocjene su prikazane bojama tako da zelena prikazuje jako dobru. Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja Tablice 1 i 2 prikazuju usporedbe kombinacija zaštitnih ureĎaja.

Tablica 2: Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja bez osigurača 12 .

Protection and Distribution in Low-Voltag Networks Handbook with selection criteria and planning guidelines for switchgear. Munich (Germany). and distribution systems.LITERATURA 1. Priručnik Siemens: Switching. switchboards. 13 . 1994.