You are on page 1of 4

Maurice Bucaille: ovjek koji je prihvatio islam na rukama mumije faraona

Ko je Muris Bukai? Zna li ta je uradio Muris Bukai?


On je miris Francuske i njen blistavi nak! "je#ovi roditelji su francu i! Odrastao je$ kao i nje#ova porodica$ u kr%anstvu! Kada je avrio srednju kolu upisao je medicinske studije na francuskom univer itetu! Bio je jedan od najboljih studenata i kao takav diplomirao! "je#ovo stanje je napredovalo sve dotle da je postao naj&uveniji i najvetiji hirur# a ko# je nala moderna Francuska! ' nje#ovoj hirukoj struci postoji jedna &udna pri&a koja je preobra ila i u potpunosti i mijenila nje#ov (ivot!!) *o nato je da od svih dr(ava Francuska pridaje najve%u ainteresovanost a arheolo#iju i batinu! ' vrijeme vladavine socijajalisti&ko# presjednika francuske Fransoa Miterana +na vlast doao ,-., #!/ Francuska je od 0#ipta$ krajem osamdesetih$ atra(ila da u#osti mumiju +e#ipatsko# faraona/ u Francuskoj radi arheolokih istra(ivanja i pre#leda! *reneeno je tijelo najve%e# ta#uta a ko# je nao 0#ipat1 "a aerodrumu je doao presjednik Francuske sa nje#ovim ministrima i najve%im dr(avnim vani&nicima! Kada se spustio avion do&ekali su e#ipatsko# faraona kraljevskim do&ekom$ kao da je jo (iv!!) Kao da jo uvijek vi&e na stanovnike 0#ipta 23ja sam va najve%i #ospodar33!!) Kada je avren kraljevski do&ek e#ipatskom faraonu u Francuskoj$ mumija i ta#ut je poneen povorkom kojoj nije manjkalo toplo# do&eka i smjeten u posebnom paviljonu francusko# arheoloko# centra! 4u %e najve%i francuski arheolo i i hirur i po&eti sa anatomskim studijama ove mumije i otkri%ima njenih tajni! 5o6a hirur#a i #lavni adu(eni a studiranje faraonske mumije bio je upravo Muris Bukai! 4erapeuti su bili ainteresirani a restauraciju mumije$ dok je interesovanje vo6e +Murisa / bilo potpuno dru#a&ije! On se trudio da otkrije kako je faraon umro! Kasno u no% i ale su kona&ne anali e! 7o koja se nala ila unutar nje#ovo# tijela 1

bila je o&iti doka da je umro kao utopljenik i da je nje#ovo tijelo prona6eno u moru odmah nakon utapanja$ a atim je br o mumi irano da bi bilo o&uvano! 8li$ postoji neto &udno sto mistifikuje$ kako je ovo tijelo ostalo a ra liku od dru#ih mumija bolje sa&uvano i ako je i va6eno i mora! Muris Bukai je pisao kona&ni i vetaj o onom to je on mislio da je novo otkri%e u spaavanju faraonovo# tijela i mora i nje#ovo# mumi iranja odmah nakon to#a! "eko mu je apnuo #ovoreci 23"e (uri muslimani pri&aju o utapanju ove mumije33! On je sna(no osudio ovu vijest koja #a je a&udila! "e mo(e se do%i do ovakvo# otkri%a be savremene nauke i savremenih ra&unarskih ure6aja visoke preci nosti! "eko od njih mu re&e da Kur3an u ko# vjeruju muslimani spominje pri&u o nje#ovom utapanju i o o&uvanju nje#ovo# tijela nakon to#a! Ostao je apanjen$ potpuno se bunio$ po&eo se pitati1 Kako ovo mo(e biti? Ova mumija je u osnovi otkrivena ,.-. #od! tj! prije stotinu #odina pribli(no! Kako da shvati ovo? 'kupno &ovje&anstvo$ ne samo 8rapi$ nita nisu nali o bal amiranju tijela starih e#ip%ana$ da bi bila sa&uvana$ do samo prije nekoliko decenija! 7jeo je Muris Bukai jedne ve&eri bli u faraonova tijela$ pa(ljivo ra miljaju%i o onome to mu je nje#ov dru# apnuo$ da knji#a muslimana +Kur3an/ #ovori o i bavljenju ovo# tijela nakon utapanja! 9ok njihova Biblija +:nd(il ; Matej i <uka/ pri&a samo o potopu faraona tokom potjere a Musaom a!s! be ikakvo# spominjanja sudbine nje#ovo# tijela! Zatim je rekao sebi 23:ma li smisla da je ova mumija predamnom e#ipatski faraon koji je jurio Musaa? :ma li smisla da je njihov Muhammed nao ovo prije vie od hiljadu #odina$ a ja sam tek sada sa nao? Muris nije mo#ao da spava! 4ra(io je da mu donesu 4evrat$ u eo je &itati po#lavlje +dola ak/ i 4evrata i #ovor 23 : voda se vratila i prekrila kola i konjanika i cijelu faraonovu vojsku koja je i a njih usla u more$ od njih nije ostao niti jedan33! Muris ponovo ostaje bunjen$ jer ni 4evrat ne #ovori o spaenju ovo# tijela i nje#ovom o&uvanju! "akon sto je avrena terapija faraonovo# tijela i restauracija Francuska je vratila 0#iptu ovu mumiju u luksu nom staklenom kov&e#u koji prili&i faraonu! 8li1 Muris nije bio adovoljan$ i savjest mu se nije mirila od kad #a je potresla vijest o kojoj #ovore muslimani o o&uvanju ovo# tijela! 7akupio je stvari i odlu&io da otputuje u 7audijsku 8rabiju da prisustvuje medicinskoj konferenciji na kojoj %e biti prisutni svi istaknuti muslimanski anatomi&ari! 4amo je prvi puta #ovorio sa njima o tome sta je otkrio na spaenom faraonovom tijelu nakon potopa! =edan od njih je ustao$ otvorio mu Kur3an$ i po&eo mu &itati #ovor ' vieno# 239anas %emo i baviti samo tijelo tvoje da bi bio pou&an primjer onima poslije tebe$ ali mno#i su ravnoduni prema nasim poukama33! =unus ->! 8jet je na njemu ostavio sna(an tra#1 9ua #a je natjerala da istupi ispred prisutnih i deru%i se #romkim #lasom povi&e 235e% sam prihvatio :slam i povjerovao u ovaj Kur3an)33

?5ratio se Muris Bukai u Francusku dru#a&ije# lica ne#o to je otiao! *roveo je deset #odina be
pasla koji bi #a au eo$ osim studiranja kompatibilnosti novootkrivenih nau&nih &injenica sa Kur3an i Kerimom! :stra(ivao je i o jednoj nau&noj kontradiktornosti u odnosu na ono o &emu #ovori Kur3an da bi #a to dovelo do re ultata sadr(ano# u #ovoru ' vieno# 23 <a( joj je strana +knji i Kur3anu/$ bilo s koje strane$ ona je Objava od mudro# i hvale dostojno#33! Fussilet @>!

Ae ultat svih ovih #odina koje je proveo Muris bio je takav da je napisao knji#u o Kur3an i Kerimu$ koja je potresla sve apadne emlje i njihove nau&enjake! "aslov knji#e bio je 23Kur3an$ 4evrat$ :nd(il i nauka33! 4o je studija svetih knji#a u svjetlu savremenih nanja! Bta je napravila ova knji#a? *rvo njeno i danje nestalo je u svim knji(arama! Zatim je ponovljeno njeno tampanje u sto hiljada primjeraka$ nakon sto je prevedena sa maternje# je ika +Francusko#/ na arapskom$ en#leskom$ indone(iskom$ persiskom$ sprpskoChrvatskom$ turskom$ ordonskom$ nemackom1 Aairila se u svim knji(arama istoka i apada! Mo#ao si je na%i u rukama bilo ko# e#ipatsko# ili marokansko# mladi%a$u emljama aliva i u 8merici! 7vaki od njih mo#ao je iskoristiti ovu knji#u da uti&e na djevojku s kojom (eli da se dru(i! Ovo je najbolja knji#a koja je mo e preobratiti i hri%anstva i jevrejstva u jedno%u :slama i nje#ovu savrenost! Bilo je i onih kojima je 8llah prekrio njihova srca i vid koprenom$ od kr%ana i jevreja$ koji su se trudili da u vrate na ovu knji#u! "isu napisali nista osim i noenja rasprave i o&ajni&kih pokuaja koje im diktiraju ejtanski doaptaji! *oslednji od njih bio je Dilliam Eampbell u svojoj knji i ?Kur3an i Biblija u svjetlu historije i nauke?! :ao je na istoku i apadu$ ali na kraju nije uspio ostvariti nita! 8li ono to je animljivije od ovo#a jeste da su neki apadni nau&nici po&eli pripremati od#ovor na ovu knji#u$ pa kada bi se upustio vie u njeno &itanje$ potpuno bi se adubio u njoj$ nakon &e#a bi i #ovorio ehadet i preao na kraju u :slam! "eka je hvala 8llahu s &ijom bla#odati se upotpunjuju dobra djela! Ka(e Muris u uvodu svoje knji#e: 23"a po&etku$ pod uticajem ovih nau&nih aspekata po kojima je Kur3an jedinstven$ bio sam jako i nena6en! "isam nikada ni amiljao da %u otkriti toliki broj ra novrsnih$ o biljnih tema sa ovoliko preci nosti i da budu u potpunosti u skladu sa savremenom naukom! One su bile u tekstu Kur3ana jo prije ,F vjekova! 'va(ena i potovana #ospodo) "e nala imo komentara na ovom faraonovom ostatku osim to nas podse%a na rije&i ' vieno# 238 ato oni ne ra misle o Kur3anu? 9a je on od neko# dru#o#$ a ne od 8llaha$ si#urno bi u njemu nali mno#e protivrje&nosti33! "isa .>! 9a$ vallahi$ da je od neko# dru#o#$ a ne od 8llaha$ nebi se obistinio #ovor ' vieno# na slu&aju faraona 239anas cemo i baviti samo tijelo tvoje da bi bio pou&an primjer onima poslije tebe33! Ovaj ajet je bio jasan bo(anski doka na faraonovom tijelu! Ovaj ajet o(ivio je :slam u Murisovom srcu) *reveo sa arapsko#$ Aead ef! 9autovi%$ imam 5e irove d(amije u Gusinju *osjetite : HHH!diniCislam!net >.!,>!>I,F 3