1-KOLOKVIJ

Što je industrija?

Pod pojmom industrija podrazumijeva se proizvodna djelatnost koja korištenjem različitih
fizičkih, mehaničkih, bioloških ili kemijskih postupaka obraĎuje sirovine organskog odnosno
anorganskog porijekla u finalne proizvode za opću ili vlastitu uporabu.

Koja su obilježja industrije?

Proizvodnja temeljena na razvoju i primjeni znanosti tehnike i tehnologije. UnaprijeĎenje
uloge čovjeka. Kontrolirani kemijski fizički i biološki postupci. OslobaĎanje ovisnosti o
prirodi. Velika podjela rada. Proizvodnja velikih količina. Visoka produktivnost rada.
Raznovrsnost. Brojni finalni proizvodi iste kvalitete. Isključivo tržišna proizvodnja.

Definicija industrije prema UN?

Industrija je mehanička ili kemijska transformacija organskih ili anorganskih izvora u nove
proizvode u kojoj se rad odvija strojno, a pokreće ga mehanička energija ili ručno, a odvija se
u tvornici ili kod radnika doma, a proizvodi se prodaju u veletrgovinama ili u trgovini na
malo.

Podjela industrije prema predmetu rada i prema vrsti proizvoda?

Prema predmetu rada industrija je ekstraktivna i preraĎivačka, a prema vrsti proizvoda teška,
odnosno laka.

Teška industrija?

Teška ili bazična industrija preraĎuje sirovine i poluproizvode i obuhvaća proizvodnju
sredstava za proizvodnju, energetiku, rudarstvo, metalurgiju, metalnu, graĎevinsku, strojnu i
kemijsku industriju.

Laka industrija?

Laka industrija koja proizvodi sredstva masovne potrošnje i obuhvaća prehrambenu, tekstilnu,
kožnu, obućarsku, drvnu industriju, industriju papira i industriju kućanskih aparata, zahtijeva
manja ulaganja kapitala. Orijentirana je prema direktnim potrošačima.


Podjela industrije prema UNIDO?

-industrija potrošnih dobara ili non-durable consummer goods (prehrambena, tekstilna,
obućarska)
-industrija trajnih potrošnih dobara ili durable consummer goods – proizvodnja prijevoznih
sredstava – automobila, električnih aparata, namještaja, keramike, optička industrija i dr.
-industrija poluproizvoda ili intermediate goods – drvna, papirna, kožna, kemijska,
petrokemijska, metalna
-industrija kapitalnih ili investicijskih proizvoda ili capital goods – proizvodnja prometnih
sredstava (autobusi, vlakovi, tramvaji, zrakoplovi, brodovi), elektrotehničkih proizvoda,
strojeva, gospodarskih vozila i dr.

Koji su problemi industrijske geografije?

-izrazito točkasti razmještaj industrijskih pogona koji su ponekad zgusnuti I čine dominantnu
industrijsku regiju.
-ti industrijski pogoni koji su prostorno ograničeni imaju iznimnu moć preobrazbe i veliki
utjecaj na društveni i prostorni izgled i organizaciju.
-teškoće uzrokuju brojne i brze promjene u tehnici i tehnologiji koje su posljedica inovacija,
izuma i patenata.

Što je industrijalizacija?

U uskoj vezi s industrijom je i proces industrijalizacije. On se ne odnosi samo na širenje
industrije i industrijskog načina života, nastajanje novih i rast postojećih industrijskih pogona,
porast zaposlenih u industriji, već zahvaća dublje socijalne i psihološke promjene u društvu,
poput oblikovanja i stvaranja industrijskog mentaliteta.

Koji su oblici industrijalizacije?

Monocentrični, Policentrični, Industrijski kompleks, Industrijski kombinat.

Modeli izračuna industrijalizacije?

-udio zaposlenih u industriji od ukupno svih zaposlenih
-udio industrije u ukupno ostvarenom BDP-u
-oporaba mehaničke energije
-udio industrije u izvozu.Industrijska geografija prema Feletaru?

Industrijska geografija je grana socijalne geografije koja istražuje i objašnjava industriju kao
pojavu i faktor u geografskom prostoru.

Koja su istraživanja unutar industrijske geografije?

-istraživanje elemenataprirodnog okolišai društvenih čimbenika bitnih za nastanak i razvoj
industrije u točno odreĎenom geografskom prostoru.
-istraživanje prostorne distribucije industrije
-istraživanje i objašnjavanje unutrašnje strukture industrije
-prikazivanje industrije kao jednog od ključnih čimbenika u transformaciji geografskog
prostora.
Industrija prema Jovan Iliću (1988)?

Objašnjava industrijsku geografiju kao ekonomsko – geografsku disciplinu koja proučava
geoprostorne faktore važne za lociranje, nastanak i razvoj industrije u danom prostoru, njenu
prostornu i funkcionalnu strukturu, dinamiku promjena, društveni značaj i utjecaj na
funkcionalno okruženje.

Podjela industrije prema Iliću?

teorijska, granska, sistemska, regionalna i opću.

Karakteristike prve industrijske revolucije?

Temeljila se na energiji pare i ugljena. Generička tehnologija odreĎena je parnim strojem koji
je masovno primijenjen u prometu, tekstilnoj industriji i metalurgiji.

Druga industrijska revolucija?

Dominantno pogonsko gorivo postaju električna energija i nafta. Razvojne djelatnosti
koncentrirane su unutar kompanija, a počinje se investirati u obrazovanje i stvaranje
visokoobrazovanog kadra na sveučilištima.

Treća industrijska revolucija?

-atomska energija, biotehnologija I mikroelektronika obilježja su treće industrijske revolucije
ili znanstveno-informacijske revolucije koja još traje.


Obzirom na sirovinsku bazu kemijska industrija se dijeli na:

-teška kemijska industrija
-laka kemijska industrija

Industrijske grane s djelatnošću:

-proizvodnja osnovnih kemikalija-KISELINE
-proizvodnja poluproizvoda-DETERGENTI
-proizvodnja potrošnih dobara-LJEPILA

Koja je od najstarijih prehrambenih industrija?

-mlinarska

Čimbenik lokacije prehrambene industrije?

-vezanost uz tržište, kvarljivost proizvoda, troškovi prijevoza.
Kemijska industrija ima četiri podijele navedite koje su?

-prva podijela-proizvodnja osnovnih kemikalija, proizvodnja poluproizvoda, proizvodnja
potrošnih dobara.
-druga podijela-teška kemijska industrija, laka kemijska industrija
-treća podijela-anorganske tvari, organske tvari i kiseline
-četvrta podijela-karbokemija, petrokemija.

Glavna ležišta željeza?

-Lorraine (Francuska), Luksemburg, SZ Španjolske, Baskija, Engleska.

Koji su preduvjeti za razvoj inžinjerske industrije?

-izumitelji, razvijeno društvo, pozitivna društvena klima za tehnički razvoj, obrazovna radna
snaga, tehnička kultura, zakoni o patentnom pravu za izume, tehnički standardi.


Glavna ležišta fosfora u svijetu?

-SAD, Rusija, Maroko, Tunis, Izrael.

Koje je najstarije središte tekstilne industrije?

-pokrajina Cheshire-estuarij rijeke Mersey i Peninsko gorje.

Koji su ciljevi udruživanja industrije i financijskog kapitala?

-monopolističko vladanjem tržištem
-otvaranje novih tržišta
-prevlast nad konkurencijom.

Koja je industrija označila početak prve industrijske revolucije?

-tekstilna

Koje su grane prometa važne za prvu industrijsku revoluciju?

-željeznička i pomorska

Koje su posljedice druge industrijske revolucije?

-dekoncentracija industrije, postupna industrijalizacija cijele zemlje, obnova cestovnog
prometa i razvoj automobilizma, veće slobode pri odabiru lokacije za nove industrijske
pogone.

Zašto se u SAD tekstilna industrija preselila na jug?

-blizina sirovine, rastuće tržište, jeftina radna snaga.

Koje su regije vodeće u proizvodnji pulpe i papira?

-SAD

Najveći proizvoĎači automobila su?

-SAD, Njemačka, Japan

Kada nastaje organizacijsko povezivanje u industriji?

-krajem 19 i početkom 20 stoljeća

Posljedice industrijskog povezivanja su?

-preseljavanje pogona, restrukturiranje, otpuštanje radnika.

Zašto se prva industrijska revolucija javlja prvo u Velikoj Britaniji?

-nagli porast stanovništva u 14 stoljeću, umjesto kmetskih odnosa uvodi se najamni rad, u
početku je slijedila poljoprivreda, dolazi do proširivanja poljoprivrednih površina, nastaju
mnoge manufakture trgovine bankarstvo i pomorski promet.

Kako se zove razdoblje u kojem je dominantna industrijska proizvodnja?

-industrijalizacija

Koja su dva tipa povezivanja u industriji?

-horizontalno i vertikalno

Kako nastaje koncentracija kapitala?

-bogaćenjem veleposjednika, povećavanje dohotka, rast proizvodnje.

U čemu je važnost industrijalizacije?

-novi socio-ekonomski odnosi

Što znači policentrični tip industrijalizacije?

-razvijeniji tip industrijalizacije-industrijska poduzeća i pogoni rašireni su u cijeloj regiji,
industrija nije povezana-svako je poduzeće samostalno, manji pogoni, usko specijalizirani,
dobro opremljeni, ovisni o osposobljenoj radnoj snazi i vezani za obiteljsku tradiciju.

U industrijskom kompleksu tvornice su

-vertikalno povezaneIndustrijski kompleksi Rusije locirani su uz:

-SIBIR, NOVOSIBIRK, TOMSK, IRKUTSK i željeznice

Globalizacija prema OECD-u?

-OECD tumači globalizaciju kao „razvijajući“ oblik svjetskog poduzetničkog sudjelovanja
koji uključuje ulaganja, trgovinu i odgovarajuće oblike sudjelovanja kojima je svrha razvoj
proizvoda, proizvodnja, nabava i trgovina.

Koji novi oblici ekonomije nastaju procesom globalizacije?

-ekonomija znanja i ekonomija informacija.

Koja su tri osnovna modela lociranja high-tech industrije u Europi?

-prethodno neindustrijalizirani sunbelt ili ski belt područja, visokih standarda stanovanja i
ekološki prihvatljive industrije.
-vanjske regije glavnih urbanih centara poput Pariza, Londona i Berlina. Ta greenbelt
područja često su najvažnije lokacije za high-tech industriju.
-selektirane regije uključuju i područja ruralnog propadanja, rust belt regije u koje se najčešće
uz podršku vlasti uvodi high-tech razvoj.

Španjolska industrijalizacija odvija se na području

-Barcelone i Sj Španjolske.

Sttutgard je glavno središte regije -Baden-Wurttemberg

U čemu je važnost regije Ile de Paris? -srce francuske ekonomije

Što je industrijski kompleks?
je industrijom odreĎeni geografski prostor u kojem djeluju raznovrsne, ali meĎusobno
povezane industrije u svrhu postizanja maksimalnog ekonomskog efekta i minimalnih
troškova proizvodnje.

Objasni pojam „FORDIZAM“?

-to je masovna proizvodnja na tekućoj traci

Objasni pojam „TOJOTIZMA“?

-fordistički način proizvodnje u kojem nema timskog rada, ustupa mjesto fleksibilnijoj
proizvodnji.

Koji su čimbenici koji utječu na lokaciju industrije?

-prirodni-koji se odnose na izvore sirovina, blizinu energije, veličini zemljišta i reljefna
obilježja, klimatske karakteristike, prirodni prometni pravci, hidrološki uvjeti
-antropogeni-gospodarski (transportni troškovi, cijena, energija, cijena rada)
-socijalni (obrazovna razina stanovništva, industrijska tradicija, udio ženske odnosno muške
radne snage)
-politički (državna politika, dugoročna strategija razvoja, vojno-politička situacija, razlike u
razvijenosti, smanjivanje razlika selo-grad, načela ravnomjernog razvoja)
-kulturno povijesni (kulturna i religijska tradicija).
-tehničko-tehnološki (potrebne slobodne površine, vodoopskrba, osiguranje energijom i
sirovinama).

Koji su čimbenici koji su odlučujući za odabir lokacije prema Staffordu?

-radna snaga, tržište, promet, sirovine, usluge i infrastruktura, kvaliteta života, poslovna
klima, obilježja mjesta, obilježja zajednice, porezi.

Kako se dijele industrijski lokacijski čimbenici?

-industrijski lokacijski čimbenici dijele se na makro i mikro lokacijske čimbenike.
Makrolokacijski čimbenici djeluju na regionalnoj razini i odnose se na odabir šireg prostora.
Mikrolokacijski čimbenici odreĎuju konkretnu lokaciju pojedinog industrijskog pogona ili
tvornice i odreĎena je čimbenicima užeg okoliša.

Tri osnovna čimbenika lokacije prema Weberu?

-transportni troškovi
-troškovi radne snage
-aglomeracijsko-deglomeracijski faktori

Dva načina povezivanja u industriji?

- Povezanost ide u smjeru proizvodnog toka ili obrnuto, kada proizvod ili otpad jedne
tvornice, postaje sirovina u proizvodnji druge tvornice. U prvom slučaju radi se o forward
linkage effect, a u drugom o backward linkage effect. Kod vertikalnog povezivanja industrije
različitih grana meĎusobno se povezuju u lancu od sirovina do finalnog proizvoda (rudnici
ugljena ili željezne rude) – koksare – željezare – metalna industrija (proizvodnja strojeva,
lokomotiva, vlakova i sl.).

Što je industrijski distrikt?

-industrijski distrikt je lokalni sustav karakterističan po dominantnoj industriji koja je
sastavljena od brojnih manjih meĎusobno neovisnih tvrtki koje su specijalizirane u različitim
fazama istog proizvodnog ciklusa.

Industrijski trokut Italije?
-industrijski i gospodarski razvoj Italije odvijao se unutar trokuta Ligurija-Piemont-
Lombardia odnosno njihovih središta Genova-Torino-Milano.

Po Gregoru koja su tri oblika udruživanja?
-TRUST-udruženje industrijskih poduzeća iste grane u jednoj državi
-MONOPOL-udruženja industrijskih poduzeća iste grane na svjetskoj razini s podružnicama u
više država
-KARTEL-udruženje granski različitih poduzeća koji se proizvodno dopunjuju.
2-KOLOKVIJ

Navedi četiri glavne industrijske regije u SAD?

-SI-New England i srednjoatlantska divizija
-Srednji zapad-Istočno-Sjeverno-Središnja i Zapadnosjeverna centralna divizija.
-Jug-južni Atlantik, Istok-Jug centralna divizija i Zapad-jug centralna divizija
-Zapad-planinska i pacifička divizija.

Napredak u američkom gospodarstvu omogućili su?

-izum mikroprocesora 1971
-uvoĎenje IBM PC 1981
-komercijalizacija interneta 1994

U SAD-u postoje tri osnovna oblika poslovne organizacije?

-individualno vlasništvo
-partnerstvo dva ili više vlasnika
-korporacije

Gospodarski uspjeh SAD-a?

-spretnost menadžera kompanija
-tehnološke inovacije
-povezanost industrije i znanosti
-kultura koja cijeni individualizam
-snažna financijska ulaganja.

U SAD-u postoje četiri tipa tehnološko-proizvodnih centara

-tehnološki centri Silicon Valey, Fairfax Country, Middlesex Country locirani su uz autoceste,
povezani tehnološkim parkovima i na rubovima gradova s obrazovanim stanovništvom
-urbani tehnološki centri Los Angeles, Cook Country, New York Country imaju dominantnu
loaklnu industriju poput medija, financija.
-tehnološki kompjuterski gradovi manja su naselja s jednom ili nekoliko tehnoloških tvrtki;
Durham, Boudler, Madison, kompanijska središta odavde provode visoko kvalificirani rad uz
pomoć znanstvenika i stručnjaka sa obližnjih sveučilišta.
-suburbani tehnološki kompjuterski boogradovi; Oakland, Montgomery, Washington.
Tko uvodi pojam „deindustrijalizacija“ koje godine?
-Blueston i Harrison 1982

Objasni triple helix model?
-uključuje dinamične elemente u meĎuinstitucijskim aktivnostima.

Što je deindustrijalizacija?
-sistematski manjak ulaganja u središnjoj nacionalnoj proizvodnoj industriji.Definirajte pojam „inkubatora“?
-inkubatori označavaju ograničeni geografski prostor u kojem su se koncentrirale novonastale
tvrtke
- država potiče formiranje javnih inkubatora sa specijaliziranim aktivnostima koje pružaju
mogućnost tržišnog razvoja
-sveučilišne inkubatore formiraju znanstvene institucije i sama sveučilišta koja nove
tehnologije nastoje plasirati na tržište
-raspad velikih industrijskih sustava i kombinata potaknuo je osnivanje poduzetničkih
inkubatora
-investicijske grupe koje nastoje upotrijebiti nove tehnološke postupke stvaraju vlastite
poslovne inkubatore.

Klaster prema Porteru?

-klaster predstavlja geografsku koncentraciju neformalno povezanih poduzeća, dobavljača,
institucija i poduzeća iz sličnih djelatnosti na kojem je došlo do suradnje, osim toga on je i
horizontalno i vertikalno povezivanje i jačanje interakcijskih veza i odnosa izmeĎu svih
poduzeća i organizacija koji su interesno povezani.

Tipovi klastera?

-lokalni klaster sastoji se od lokalnih tvrtki i agencija i usmjeren je na lokalno tržište
-gospodarski klaster koncentrira tvrtke, agencije koje su lokalno povezane ali djeluju na širem
tržištu
-uski gospodarski klaster obuhvaća tvrtke, agencije u odreĎenoj gospodarskoj grani
-široki klaster odnosi se na tvrtke, agencije koje djeluju na širem sektoru.
Objasni pojam tehnopolisa?

-tehnopolis predstavlja multiklasterski sustav u kojem su temelj povezivanje, suradnja,
komunikacije, koordinacija kompanija proizvodnog sektora, istraživanja i razvoja, te usluga.
Tehnopolis se može definirati i kao lokalni proizvodni sustav u kojem je uvedena alternativna
proizvodna organizacija.

Podjela tehnopolisa prema veličini?

-mali površina do 20 ha, srednje mali površina od 20-60 ha, srednje veliki površina 60-100 ha,
veliki površina iznad 100 ha.Pojam Learning regije?

-koji djeluju kao živa organizacija s tehnologijom učenja, menadžmentom inovacijama
karakteristične su za razdoblje od 1990-2000 godine. Inovacije u takvim regijama temelje se
na sustavu klastera, tehnološkog klastera, financijama, razvoju i istraživanjima. Regije se
formiraju na osnovi javno-privatnog partnerstva.

Inteligentni gradovi i regije?

-kojima se povezuju regionalne inovacije s informacijskim društvom. Inteligentni gradovi su
prostorne jedinice koje nude fizičko okruženje u cilju razvoja tehnoloških inovacija na
temelju klastera i institucija.

Kanadski tehnološki trokut?
-kanadski tehnološki trokut (CTT) obuhvaća prostor regije oko grada Waterlosa, gradove
Cambridge, Kitchener i Waterloo.

Multinacionalne kompanije (MNC)?
-poduzeće koje posjeduje ili kontrolira proizvodnju ili usluge izvan matične zemlje. Sastoje se
od matične kompanije koja kontrolira imovinu podružnica u zemljama izvan matične države,
posjedujući odreĎeni udio dioničkog kapitala.

Kako se kategoriziraju kompanije?

-etnocentrična orijentirana na domaće tržište
-policentrična orijentirana na pojedinačno strano tržište
-regiocentrična orijentirana prema većim regionalnim tržištima
-geocentrična orijentirana globalno
Po Ferdowsu postoji nekoliko ključnih elemenata koji usmjeravaju aktivnost odreĎene
kompanije izvan granica matične države?

-smanjivanje direktnih i indirektnih troškova
-smanjivanje kapitalnih ulaganja
-smanjenje poreza
-svladavanje carinskih prepreka
-osiguravanje kvalitetnije usluge potrošačima
-stvaranje alternativnih izvora opskrbe

Kinesko gospodarstvo primjenjuje nekoliko načina za ekspanziju na svjetsko tržište?

-prirodni rast proizvodnje
-strateška udruživanja ili zajednička ulaganja
-izravna akvizicija

Industrijska ekologija?
-to je sustav u kojem je potrošnja energije i materijala optimalna, proizvodnja otpada
minimalno a otpad iz jednog procesa je sirovina u drugom. Definira se kao interdisciplirana
znanost koja uključuje interakciju prirodnih znanosti; fizike, kemije, biologije i društvenih
znanosti; ekonomije, sociologije, geografije, unutar odreĎenih industrijskih sustava i izmeĎu
industrijskih i prirodnih ekoloških sustava.