You are on page 1of 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 11

( Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài 1 ( 3 điểm):
Tìm các giới hạn sau:
2 x 2 − 3x + 1
a) lim
x →1 4 − 3x − x 2
b) xlim ( x 2 + 2 x + 2 − x 2 − 2 x + 3 ).
→ −∞

Bài 2 ( 1 điểm):
 4 − x2
 khix > 2
 x+2 −2
Xét tính liên tục của hàm số f(x) =  tại x=2.
 2 x − 20 khix ≤ 2

Bài 3 ( 2 điểm):
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
3 − 5x
a) f(x) = .
x − x +1
2

1− x
b) f(x) = .
1 + 2x 2
Bài 4 ( 1,5 điểm):
Cho hàm số: y = x3 – 3x2 + 2mx + 2m
a) Khi m=1, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó song
song với đường thẳng: x + y + 50 = 0.
b) Tìm giá trị của tham số m để y’ ≤0 ∀x∈
[ - 2; 2]
Bài 5 ( 3,5 điểm):
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Gọi M là trung
điểm SB.
a) CMR: mp(SAB) vuông góc với mp(MAC).
b) Tính số đo góc giữa cạnh bên SC của hình chóp với mặt đáy.
c) Tính số đo góc giữa hai mp(SBC) và (SBD).
d) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp( α ) biết mp( α ) chứa MD và vuông
góc với mp(SBD).

------------------------------------------------