You are on page 1of 101

SKAUTO SPALVINIMO

IR UDUOI KNYGEL
SKAUTO SPALVINIMO
IR UDUOI KNYGEL

kand. vyr. sk. Laura Burokait


Jors vyr. sk. draugov

Vilnius, 2017
I KNYGEL PRIKLAUSO
TURINYS

VADAS

PRADKIM NUO PRADI


SUSIPAINK SU B.P.
SKAUT STATAI
LAUAI LIEPSNOJA
SKAUT SALIUTAS
SKAUT PRIESAKAI
MAZGAI
KO REIKIA STOVYKLOJE?
SKAUTIKOS LELIJLS REIKM

MITAIS APIPINTAS DANGUS


LYRA
KASIOPJA
DIDIEJI GRULO RATAI
GULB
MAIEJI GRULO RATAI
ORIONAS
SLIBINAS

MIKE RYYS GERIAUSIAS


3 SKIRTINGI INUI IFRAVIMO BDAI
UIFRUOTOS MINTYS
RASK KELI STOVYKL
SKAUTIKI KELIO ENKLAI

VIR VIR KO...

PUSRYIAI SU APELSINU
SKAUTIKA DUONEL
VITA KUPRINJE
DAINOS PRIE VALG
GAL ARBATOS?

PRIE LAU, PRIE BERVAIGDTOJ VASAROS NAKTY
KIBIRLIS
EISVA MUDU ABUDU
MANO NAMAI
KIAI
DAUG DAUG DAINELI
VISOS UPS AKMENUOTOS
ATEINA NAKTIS
LAU KROVIMO BDAI

UMINSIU MSL KETURGYSLPATARLS
MSLS
LIETUVI MITOLOGIJOS PERSONAAI
SKAIIUOTS
DIDIOSIOS SENOVS LIETUVI VENTS
A manau, kad vaizduot yra stipresn u inias - mitas
yra takingesnis u istorij - svajons yra galingesns
u faktus - viltis visada triumfuoja prie patirt juokas
gydo irdgl - meil yra stipresn u mirt.

Robert Fulghum
VADAS
KAM IR KODL SKIRTA I KNYGEL?

Mielas skaute,
Tai knygel skirta TAU.
Tu geriau nei bet kas kitas inai, jog nra smagesnio aidimo u skautavim - kartu au-
game mikuose, mokome ir mokoms vieni i kit. i knygel - dviej kvepiani met
darbo su Pajautos ir Austjos skaui draugovmis rezultatas. Joje rasi tai, kas naudinga
ir svarbu kiekvienam skautui arba noriniam juo tapti: domias uduotis, paveiksllius
spalvinimui, galbt paskatinsianius tave pasidomti iliustruojama tema, ar naujai
atrasti tai, kas mus nuolat supa skautaujant.

Spalvinant lengviau ireikti krybikum, ilaisvinti vaizduot, bei siminti faktus, todl
i knygel ir skirta spalvinimui. Jos tikslas yra krybikai supaindinti Tave su skautavimu.
ia nerasi taisykli ar nurodym- dangus po tavo pietuku gali tapti raudonas, liep-
sna - alsva, o gls iedas - juodas. Ilaisvink save ir nerk savo skautikos vaizduots ir
spalv pasaul.

Kadangi kiekvienas ios knygels pieinys buvo sukurtas mano paios rankomis noriu,
kad ji tarnautsi kiekvienam- ne tik skautams, bet ir vilkams, patyrusiems skautams, j
vadovams.

Ger spdi ir
Smagaus spalvinimo!
ses Laura

A simyljau i knygel! Ji pilna ne tik vairi paveikslli spalvinimui ar uduoi, bet ir


recept, dain odi. Labai patinka tai, kad knygelj yra daug dalyk susijusi su skautavimu
- skaut priesaikai, skauto odis, skautiko saliuto reikm. Taip pat radau pieinli bei mit
apie dangaus knus, vaigdynus. Patikkit, tai labai domu. Man asmenikai labiausiai patiks
pieinukas spalvinimui ioj knygoj - gairel su lapute - ms skilties simbolis. Manau, kiekvienas i
js surasit sau patinkant pieinuk .
Ses Emilija, 12 m.

i knygel atnea teigiam energij kai tik j atsiverti. Turbt todl, kad ses Laura j idjo dal
savo irdies! Kas smagiausia, jog knygel gali tapti tokia, kokia esi! O spalvindamas ir tuo paiu
paskaitydamas nusiramini, nejuia kak imoksti
ses Gabija, 13 m.

Mano nuomone, i knygel yra pamokanti, skatinanti krybikum, lavinanti vaizduot. Ja labai patogu
naudotis, turinys domus, knygel moko, kaip bti geru skautu ir k reikia inoti skautaujant. Uduotys pleia
inias, o spalvindama pieinlius galiu laisvai lieti emocijas
Ses Gust , 14 m.

Kai pamaiau knygels virel, pamaniau, kad ia nebus inormacijos apie skautus ir skautik gyvenimo
bd. Bet kai atsiveriau turin, supratau, kad ji pravers ateinanioms skaut kartoms. Man Lauros knyga
leido suinoti dar daugiau apie skautus. Prie knygelje esanios informacijos, prisideda dar ir labai krybiki
pieiniai, pagyvinantys vis leidin. Ai u dtas pastangas, nes knygel tikrai pavers skautavim dar
domesniu .
Ses Lja, 14m.
PRADKIM NUO PRADI

Nenutylanios dainos stovyklose, miko kvapas po lietaus nakties, rams, kiek


nuvarg broli ir sesi vilgsniai, ypsenos, pro medi akas besiskverbiantys sauls
spinduliai, jauki miko tamsa, kai mnulis nuvieia keli ir niniavimas ups tylus-
nieko, rodos, daugiau nereikia, nes skautavimas- geriausias aidimas, kur esame
aid...
AR INAI, KAS JIS?
SUSIPAINK SU SKAUT KRJU

1857 m. vasario 22 dien vakarinje Londono miesto dalyje, vienoje i daugelio


ramij miesto gatvi, esani prie Hyde parko gim lordas Robertas Baden-Pow-
ellis- Didiosios Britanijos armijos generolas, skaut judjimo krjas, pasaulio skaut
efas. Visi pasaulio skautai vasario 22d. kasmet mini krjo dien.

Robertas buvo penktasis i septyni vaik savo eimoje. Bdamas keturiolikos jis
pradjo mokytis jrininkysts Conway laive. ioje srityje jis dirbo su didiu entuzi-
azmu ir atsidavimu. ia jaunuolis gana greitai imoko valdyti laiv, stovyklauti, virti,
pareigingai ir greitai vykdyti vyresnij sakymus.
1871m. Robertas ilaik egzaminus Charterhouse mokykl, turini ilg istorij.
Tyliose buvusio vienuolyno patalpose aidjo berniuk triukmas ir juokas. Visi jie
eng t mokykl mokytis, kad galt kurti graesn pasaul, nei jis buvs,

Nuo vaikysts Robertas buvo linksmas, taktikas, mandagus, tvarkingas, mokjo gre-
itai veikti nepalankias slygas, nemgo neger ir tui kalb, kvail pos. Mokyk-
loje dl savo jaunatvikos nuotaikos, draugikumo ir tvarkingumo jis nejuia pasidar
berniuk vadovu. Bdamas ioje mokykloje jis gavo ne tik bendrj, bet ir praktik
ini, kurias vliau panaudojo skautybei, tuo metu apie tai dar visai negalvodamas.

Baigs mokykl B.P. mgino stoti Oxfordo universitet, taiau po neskmingo ban-
dymo jis nusprend save imginti kariuomenje ir taip prasidjo jo, kaip karininko,
kelias. Skautybs idja jam gim 1899m., kai, gindami Mafekingo miest, esant
Piet Afrikoje, jo vadovaujami 12-26 m. berniukai puikiai atliko valgybos, ryi bei
sanitarijos uduotis ir taip prisidjo prie angl pergals.

1907 m. R, Baden-Powellis Brown Sea saloje sureng pirm pasaulyje skaut


stovykl, kurioje dalyvavo 20 berniuk. Stovyklos patirtis ir panekesius prie lau
ufiksavo savo knygoje Skautyb berniukams.
Nors B.P. labai mgo savo profesij, bet dl skautybs jis istojo i kariuomens
ir pasivent berniuk aukljimo darbui. 1908 m. pradioje, dar nespjus pasiro-
dyti Skautybei berniukams, t pai met pabaigoje, visai kitame Anglijos gale
skautybs idjos kvpti jau buvo 60 000 skaut.

Kai suprasi, kad, bdamas pajgus, stropus skautas, ne tik patiri diaugsmo
ir nuotyki, bet kartu esi vienas ir laukinuk, naujakuri ir tyrintoj, kuri
pavyzdiu tu seki, bsi tinkamas padti savo aliai ir monms, kuriems reiks
tavo pagalbos.
B.P.
SKAUT STATAI
Nelauk i kit nieko, bet visada duok pats, k gali.
Gyvenk Tvynei ir monijai, bk gamtos bei gyvn draugas.
Bk riteris, neturtingj ir silpnj gynjas, tiesaus kelio sekjas.
Stiprink savo kn ir siel ir viesk prot.
Tebnie tavo valia kaip templ tampriai tempta.
Sek skaut patronu v. Jurgiu: naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia paiame
savyje.
Tebnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.
Auk vir kaip galingas uolas ir nesilenk emyn lyg verklens gluosnis.
Bk rytoj geresnis, negu iandien buvai ir negu vakar buvai.
Turk Diev irdyje ir atmink savo k Budk!
Tiems, kurie mato
ir girdi, mikas yra
laboratorija, klubas
ir ventykla
viename
B.P.
LAUAI LIEPSNOJA

Lauai liepsnoja vakaruos,


Pietuose, iaurj ir rytuos.
Nuo j lietuvika daina
Aplks, pasaul keldama.

Tad aukim skautika, lietuvika dvasia,


ygiui ruokims su ypsniu ir daina,
Kurt lau prie Baltijos,
Tarp giri Lietuvos.

ieb Vilniaus kalvose


Skautybs ugn irdyse,
Vis neam vliav auktai,
Nors ir toli gimti namai.

Nei vandenynai, nei kalnai


Negal atskirti ms ilgai,
Nuo skaut laukiani mik,
Tv sodyb ir lauk.
SKAUT SALIUTAS

SKAUTO ODIS
Brangindamas savo garb, a
pasiadu stengtis tarnauti Dievui ir
Tvynei, padti artimui ir vykdyti
visus skaut priesaikus.

GELEINIS SKAUT
STATAS
Skautas siningai atlieka savo
pareigas.

KIS
Dievui, Tvynei, Artimui.

POKIS
Budk.

SKAUT SALIUTO
REIKM
Trys pirtai reikia skaut kio
simbolik : Dievui, Tvynei ir Ar-
timui. Nykio ir maojo pirtuko
suglaudimas reikia, kad vyresnis
globoja maesn.
SKAUT PRIESAKAI

Skautas tiesus ir laikosi savo odio.


Skautas itikimas Dievui ir Tvynei.
Skautas naudingas ir padeda artimui.
Skautas- draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
Skautas mandagus ir riterikas.
Skautas- gamtos draugas.
Skautas klusnus savo tvams ir vyresnybei.
Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.
Skautas taupus.
Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, odiais ir darbais.
S E S S A T S P E C I A L Y B I L
A U S A K T A P M A D R A U G O V S G
P S M S A U N A I I A A U P K A F A
R I A A U N L L R A T K L I J I O M A I
I T L K T T P A K S A U K I S N R
E S K A U A I P U U T S M M K T H J T E
G B O I M S A I O R E L S L L A L
L O S P A N K N S I A I S K A U T A S
M I K A S S H M E S G R S N P H T A
L B B S E F Y U R U F F R I A K O D
E M I A R G T R T K K I D G T F G H V S
B K K R O T J O F G I G S H U O A J Y F
P D L U B S V B U R A J T R J F K
M E I A I J T D F Y I O V L R M H Y L Y
S I H J A K R S K F U I F A A U A G
T L K I G D H Y A B L B U S D S N U I
J I R I P L F R T Y U V L I A V A N S
A S F O O D I S A F G H J K L A S S

SURASK IR APIBRAUK ODIUS

SESS SKAUTAS
BROLIAI UNIFORMA
KIRVIS DRAUGOV
PJKLAS ODIS
KIS MIKAS
MALKOS STOVYKLA
LAUAS VLIAVA
YGIS TUNTAS
PALAPIN GAIREL
PEILIS SPECIALYB
PASTOVYKL
2

4
AR PASTI MAZGUS?
Kairje esaniame paveiksllyje mazgai suymti skaiiais. Nuspalvink juos ir
suvesk j numerius su juos atitinkaniais pavadinimais:

1 AUDJO MAZGAS

2 GELBJIMOSI KILPA

3 TIKRASIS MAZGAS

4 PIEMEN MAZGAS
AR INAI, KAS REIKALINGA
STOVYKLOJE?
P E I L I S E P A I K N I U K A S A
A T M V U K E P U R U N I K U D S A
E Y T I R A B D E G T U K A I O K
B B K R E U T S R A B E M P R U U I U
U A A N G N Y U E S Y R A R T K T U T
I I K N A M M B I T F J T N I Y P M
K B L K A I A O D K U P N U T U R N
O I A P L V I U E L V U I A O F L
L N R L A K U E N K P K P O S D U I
N T A U T K O R G U I A E L L A A E H E
P U I O I U M J B A L S L T N S S L T
A V S N Y A T I M I S I K D R I P
S T T I T U Y V N M R M U A L C S I A
D L I I A R Y N B I D E K E B I A U L
F I S S I E B N N L S Y L S D U S Y T
U S G F T R B A T A I U T N M B B I
N D F G Y M V Y S N Y B N M I J S
I I N D E L I S T B B P A L A P I N L

IA PASISLP 22 ODIAI, KURIE REIKALINGI SKAUTUI


STOVYKLAUJANT. SURASK IR IRAYK JUOS IA.

Neradai vis odi? Nesijaudink- piln daikt sra rasi knygels pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.
SKAUTIKOS LELILJS REIKM

WOSM LELIJA

WOSM (World Organisation of Scout Movement) enklas yra pasaulins skaut orga-
nizacijos enklas, siuvamas prie uniformos tam, kad nurodyti, nes Lietuvos skautija yra
ios tarptautins organizacijos nar.

Viso pasaulio skaut enklas yra lelija, senovje buvusi karalikas enklas. Skaut
krjas Robertas Baden- Powellis j pasirinko i senovini emlapi, kuriuose ji rody-
davo iaur, tiesiai. Tad ir skautui ji simbolizuoja, kad jis turi bti tiesus ir tiesiai engti
savo gyvenimo keliu. Trys lelijos iedlapiai simbolizuoja Diev, Tvyn ir artim, ku-
riems skautas stengiasi tarnauti. iedlapiai suriti iedu tam, kad parodyti, jog reikia
stengtis pasitarnauti visiems vienodai, nei vieno neumirtant.

LIETUVOS SKAUTIJOS LELIJA

Lietuvos skautijos enklas susideda i lelijls ir rtels. Lelijl simbolizuoja


brolij, rtel seserij. Trys lelijls lapai simbolizuoja pareig Dievui,
Tvynei ir Artimui. Lelijls lapus jungiantis iedas rodo skautijos vienyb
ir tvirtyb. Po lelijle esantys gediminaii stulpai simbolizuoja priklausym
Lietuvos valstybei.

MITAIS APIPINTAS DANGUS
Seniau mons sakydavo, kad mogui gimus, kartu su juo danguj nauja vaigd
ugimsta ir ji tam mogui priklauso, ir tik jam iba. Ir taip giedrom naktim ijus ir
dang velgiant, vaigdes skaiiuojant, sakydavo, kad galtumei ir savj surast.
Ir nuo senovs taip danguj vis daugiau vaigdi ugimstant, dalis j sudaro itisus
vaigdynus- mitais ir legendom apipintus, meil ar skausmus bylojanius...
LYRA

Sielvartaujantis Orfjas nusileido poemi karalyst


nordamas susigrinti savo mon Euridik, kuri
mir nuo gyvats kandimo. Jo dainos, kurios
uburdavo netgi uolas ir upes, suavjo Poemio
karalysts diev Had, kuris sutiko paleisti Euridik
su slyga, kad Orfjas neatsigrt, kol vesis j
paviri. Paskutin akimirksn Orfjas vilgteljo at-
gal ir Euridik inyko. Nuo to laiko Orfjas klajojo po
em lidnai grodamas savo lyra.
KASIOPJA

Kefjo mona ir Andromedos motina


karalien Kasiopja garsjo puikybe.
Ji siutindavo nereides, Poseidono dukteris,
girdamasi esanti u jas graesn.
Usirstins Poseidonas pasiunt jr
pabais, kad ji nusiaubt Kasiopjos
karalyst. Kasiopja pasmerkta suktis apie
dangaus poli dl savo puikybs, danai
apsiversdama net auktyn kojom.
DIDIEJI GRULO RATAI

Grulo ratai yra vienas seniausi ir


lengviausiai pastam dangaus
pieini. Graik mitologijoje jo vaigds
sudar Didiosios Loks liemen ir uodeg.
Su juo tapatinami du personaai: Kalista,
kuri buvo viena i Dzeuso mylimj, ir
Adrastja, nimfa, kuri priirjo ir
maitino kdik Dzeus, o vliau kelta
dang kaip Didioji Lok.
GULB

slapt meils pasimatym Dzeusas


isiruo pasiverts gulbinu. Kai
kuriuose mituose teigiama, kad jis
avjosi nimfa, vardu Nemezid, taiau
didioji es jo troktama meil buvo
Spartos karalien Leda. Teigiama, kad
po suartjimo su Dzeusu Leda padjo
kiauin, i kurio isirito Kastoras ir
Poluksas ir j sesuo Helen i Trojos.
MAIEJI GRULO RATAI

Pasak graik mito, k tik gims


kdikis Dzeusas buvo slepiamas
nuo udiko tvo Krono Kretos salos oloje.
ia j globojo ir maitino dvi nimfos-
Adrastja ir Ida. Vliau atsidkodamas
Dzeusas nimfas kl dang ir vardijo
jas Didija Loke ir Maja Loke.
ORIONAS

Graik mitologijoje Orionas buvo


jr dievo Poseidono snus, auktas
ir graus vyras. Orionas buvo didis
mediotojas, miuose apakindavs
visus savo drsa, mosikuodamasis
bronziniu vzdu, nukovs ne vien
savo prie. Taiau karygis mir
nuo paprasiausio skorpiono kandimo.
Pasakojama, kad tokiu bdu jis buvs
nubaustas u savo puikyb. Danguje
Oriono vaigdynas yra prieais
Skorpion, todl kiekvien nakt
mediotojas slepiasi po horizontu,
kai skorpionas kyla.
SLIBINAS

Slibinas Ladonas saugojo auksinius


obuolius, derjusius Dzeuso monos
Heros sode ant Atlaso kalno. Dvyliktojo
ygdarbio uduotis Herakliui buvo
pavogti obuoli i io sodo. Kad j gaut,
Heraklis nusmeig slibin unuodyta
strle. Hera slibin kl dang, ir
dabar j matome kaip Slibino vaigdyn.
MIKE RYYS GERESNIS
Jei noriau Tau urayti apie savo meil mikams, tvynei, nakties ramybei, ups
dainoms ir viskam, kas teikia begalin laim, noriau, kad skaitytumei TIK tu. Tad
raides pakeitus enklais, vairiais skaiiais, svetimo akiai nekertamais hieroglifais tik su
Tavimi ta laime dalinsiuosi, tik tau bus inoma mano viduje tyvliuojanti ramyb...
34 11 45 56 44 11 62 36 42 25 52 45
25 11 36 51 42 33 21? 41 31 21 34 11 45 43 44 31 21 46
13 21 25 11 35 56 13 22, 55 31 45 34 11 45
43 44 31 21 46 41 31 21 34 12, 14 21 41 51 44 11 45
51 11 44 43 41 31 21 34 42 31 44 55 31 45 34 42.

13. 43 11 45 34 11 35 31 45
INUI IFRAVIMO BDAI

inutes ifruoti iuo bdu bene paprasiausia- vien raid sudaro dvienklis
skaiius, pirmiausia renkantis skaii vertikaliai, po to horizontaliai.

Tad sakykime, jog norima ukoduoti raid yra S- pirmiausia surandame atitinkant
skaii vertikalioje eilutje- 4, o tuomet horizontalioje- 5. Tad S raid lygi skaiiui 45.
ifruojant i skaii raides principas ilieka toksai pat- jei turimas skaiius, sakykime,
34, tai uifruota raid bus K.

Manai, jog sikirtai? Pamgink iifruot kairje esant tekst.

Ar teisingai iifravai tekst, gali pasitikrint knygels pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.


1 2
A D
INUI B C 3 E
IFRAVIMO
BDAI F
4 G H 5
1 1 A B
I L M
1 1 C

is inui ifravimo bdas


J K 6 N O
taip pat nra sudtingas.
Visa abcl isidliojama
per 8 ifravimo kryius. P R
Sakykime, kad norime
uifruoti raid B- ji yra
pirmajame kryiuje, tad
7 S 8
T U
pieiame tok trikamp,
kurio pozicijoje yra i raid,
ir raome vienet.
V Y
Z
Jei norime atkoduoti,
sakykime, tokios pat
pozicijos trikampyje esant

5 (r. 1-j enkl kairje),
susirandame 5-j kryi
ir irime, kokia raid yra
tokios pozicijos trikampyje. Manai, jog sikirtai? Pamgink iifruot kairje esant tekst.

Ar teisingai iifravai tekst, gali pasitikrint knygels pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.


INUI IFRAVIMO BDAI

A B F G H is inui ifravimo bdas


labai panaus pastarj-
C D I J taip pat nra sudtingas.
per 6 skirtingas ifravimo

E K L M
lenteles, kai kurias i j,
paymtas takiukais.
Jei praeitame ifravimo
bde irjome
kryiaus numeracij-
ia irime trikampio ar
keturkampio pozicij ir
O takeli skaii.

N P S T Sakykime, kad norime


uifruoti raid U- ji yra
R U 4-tojoje figroje- trikampis
nukreiptas emyn su taku.

Jei norime atkoduoti,


sakykime, kampuot U
formos figr su vienu
taku joje (r. 1-j enkl
V Z ? kairje), susirandam
devynenkl (antrj)

Y ! figr su takais, ir ran-


dame uifruotj raid-
G.

Manai, jog sikirtai? Pamgink iifruot kairje esant tekst.

Ar teisingai iifravai tekst, gali pasitikrint knygels pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.


RASK KELI I MIKO STOVYKL
SKAUTIKI KELIO ENKLAI

GERIAMAS VANDUO U
40 INGSNI NUJAU NAMO
EIK IUO KELIU (EIK NAMO)

NEGERIAMAS VANDUO U
NEIK IUO KELIU 100 INGSNI

ISKISKYRM (2 NUJO
KAIRN- 3 DEINN)

SUSTOK
VISKAS GERAI

GRK
PAVOJUS
TILTAS U 20
INGSNI T KRYPTIMI

SKUBK
EIK ATSARGIAI

LAUK MANS IA

PIKTAS UO
KELIAS STOVYKL

NRA VANDENS

PASLPTAS LAIKAS PASLPTAS LAIKAS


(U 5 INGSNI) (U 5 INGSNI TIESIAI
IR 5 KAIR)
VIR VIR KO..
Skautai atsilo..
Sustoj ratu, rankom susikabin, dkoja u maist ir galimyb juo dalintis kartu.
Kartu gera ir jauku, valgis drauge ramina mus, kaip em ramina lietus, vaik
lopin, o paklydl- dainos prie ups vakarais, prie mieg, gurknojant kakav ...
PUSRYIAI SU
APELSINU

TAU REIKS:

Apelsino;
2 kiauini;
Druskos ir pipir.

GAMINIMO EIGA:

1. Nupjauk apelsino
virnl, o vis minktim
igramdyk auktu ir suval-
gyk;

2. gaut apelsino
apvalkal i ievs muk
kiauinius. Juos lengvai
imaiyk, berk prieskoni ir
udk nupjaut virnl.

3. Taip paruot apelsin


suvyniok folij ir kepk
kartose arijose 15-20 min.

SKANAUS!
SKAUTIKA
DUONEL
TAU REIKS:

Milt;
Vandens;
Cukraus;
Druskos.

GAMINIMO EIGA:

1. duben supilk miltus


ir vanden, berk iupsnel
druskos ir cukraus.

2. Visk gerai iminkyk,


kad tela nelipt prie rank.
Jei taip nutinka, berk
daugiau milt.

3. Iminkyt tel spi-


rale apvyniok ant iemo ar
alios akels (sausa gali
greitai usidegti).

4. Duonel kepk vir


kaitusi arij, kad ne tik
apskrust ior, bet ir gerai
ikept vidus.

5. Po keli minui, kai


duonel graiai paruduos,
galsi valgyt.

SKANAUS!
VITA
KUPRINJE
TAU REIKS:

Vitos;
Kuprins;
kaitint akmen;
Folijos;
Rankluosio

GAMINIMO EIGA:

1. Vit pagardink
vairiais prieskoniais.

2. kaitintus akmenis kik


vitos vid.

3. Akmenimis daryt
vit apvyniok folija ir
rankluosiu, dk kuprin.
Palik porai valand.

4. Po keli valand
patikrink ar vita ikep- jei
taip- laikas ragaut.

SKANAUS!
DAINOS PRIE VALG:

Palaimink, Viepatie, mus ir brangias dovanas ias, kurias i tavo


dosnumo laimingi valgysim mes. Dalintis iom dovanom mokin-
ki mus su visais, o ypa meile ir duona su Tavo, Tve, vaikais.
Praom per Krist, Viepat ms amen.

Met, Dievii, zelta krustu (Met, Laimia, zelta jostu)


Pr o visu istabi`. (Ap o visu istabi.)
Lai pada, kas nedis, Lai padzra, kas nedzris.

Niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam
niam niam
Niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam...
niam niam.. niam niam.. skanaus

Praom Tavs, Dieve, i dangaus auktybi,


Hey, kad ant ito stalo bt daug grybi 2k.

SKANAUS!
GAL ARBATOS?
Vasar mike gausu augal- iobreli, liepiedi, emuogi,
aviei ar dilgli lap, pu spygli, - tinkam ruoti arbatai.

Pu spygliai
Dilgli lapai
emuogs

Aviei lapai

iobreliai

Liepiediai
PRIE LAU, PRIE BER
tu mane prisimink...
Nra geresnio jausmo, nei pokint lauui su briu sesi ir broli apsikabinus dainuot
irdiai mieliausias dainas, akis umerkus jaust lauo ilum, o jam jau rusenant, su
kibirktle irdy susikibt sukryiavus rankas ir saulei nuslinkus nuo mik, nuo lauk, nuo
kaln pasitikti ateinani nakt...
KIBIRLIS VAIGDTOJ
VASAROS NAKTY
Kai a maas genijus buvau
Su mergiotm dar nedrauga- vaigdtoj vasaros nakty
vau, Iskleids paraiut
Sutikau a vien kieme Tu nusileidai puyne
Ir pamilau jos kibir. aliam aliam kaip rta.

Priedainis: O idavik drebul


Nai nanai kibirelis tai alias T nakt nemiegojo,
Nai nanai traukia ak man Ji visk mat, girdjo
Nai nanai sakiau, myliu j Ir prieui pasakojo.
Nai nanai, o i tikro tai ne.
Tu dar turjai ovini,
Susitikdavom mes kieme Galjai dar kovoti,
aisdavom net ALIBABA O paskutin kulipk
Kibirelio trokau jos Lietuvai paaukoti.
O ji, kvailel, meils tikros.
Ir vienkart, pavasari,
Pried. Tu vl atjosi drsiai.
O mylimas pavasari,
Trko ms abiej kantryb, Mans jau neberasi.
Isiskyrme verkdami.
Kibirl gavau kaip suvenyr Sustabds juodbr staiga
Meils tikros negavo ji. em pairsi
Ir em taps iedais marga -
Pried. A diemediu ydsiu.

Visa tai truko visai neilgai,


Nusibodo man tie kibirai
Susitikom mes vl kieme
Atidaviau jai kibir ir vl mes
drauge. Kulipka- kulka.
MANO NAMAI

EISVA MUDU Mano namai olynai ir vjas,


ia a gimiau, i ia a atjs.
ABUDU Sese, irk ia suteka ups,
Laumi pilvuos uvels supas.

Eisva mudu abudu (2 k.) Priedainis:


aliojon girun abudu. okit okit, ugnys, miko dvasios
(2 k.) saugo.
Balto vjo vaike, debesys ant
Kirsva musu abudu kalno,
alisias liepues abudu. Te dangus ir em ms dvasi
saugo,
Pjausva mudu abudu okit okit, puys, legenda
Plonsias lentues abudu. pasaulio.

Darysva mudu abudu Mano namai balta miko


Naujj lovu abudu. muzika,
Auta krantai, vir eero ugnys.
Klosva mudu abudu Broli, klausyk, kaip medi
Baltj paklod abudu. virnmis
Laumi irgai atsiveja lit.
Gulsva mudu abudu
Naujojon lovun abudu. Pried.

Darysva mudu abudu Saule, tekk per em ir


Naujj vygu abudu. vanden,
Mus ukalbk, lai kyla ir leidiasi
Vygiuosva mudu abudu Balti traukiniai i triukmo ugn.
Maaj vaiku abudu. ia ms namai, ia gimme
bti.
LAU KROVIMO BDAI

VIGVAMO FORMOS LAUAS


Jis tinka ir siekiant suilti, ir virimui. J sudaro vir prakur smeigtas pagalys.
Kiti pagaliai staiai atremiami pirmj, paliekant kiaurym vjui patekti.
LAU KROVIMO BDAI

ILGASIS LAUAS
is lauas kuriamas arba
tranjoje, arba tarp dviej ali,
lygiagreiai paguldyt rst.
Rstai turi bti stori, dedami
ant dviej pagali, kad bt
oro trauka.

PIRAMIDS FORMOS
LAUAS
Ant lygiagreiai paguldyt dviej
rst, skersai guldomi maesni ras-
tukai, pagrindui suformuoti. Ant
pagrindo krymai guldomas
sluoksnis trumpesni rst,
ant io- dar vienas ir t.t.,
kol sukraunama piramid.
Ugnis kriama piramids
viruje. Ji pamau
plsis emyn. Lauas
bus kaitrus ir degs
per vis nakt.
KIAI!
Kokios gi stovyklos ir lauai be ki?

Mikasss... Lauas tra ta ta... -


Aaa- Tegyvuoja SKAU-TI-JA!
TIKO TIKO, MUMS PATIKO!
irniukai irniukai, bravo broliukai!

yru - vyru, dium - dium - dium, Tai labai patiko mum!


Gir - gir - gir, gar - gar - gar, Mes norim dar - dar - dar!

Hip Valio! Hip Valio! Hip Valio! Valio! Valio!


kiai, dainos ir juokai, Tai ms lauo pagrindai!
TINDI RINDI RIUKA, SKAUTAI MIKE TRIUKA!
Lauas, mikas ir daina- ms skautika eima!
Pipirai pipirai, bravo vyrai!
yru - vyru, iru - vyru, Valio broliai, valio vyrai!
Kybur - vybur ant tvoros, Ms sess jums paplos!
Ranka rankon mes kartu, engiam skautiku keliu!
PUPYTS, PUPYTS BRAVO SESYTS!
iaur, piets ir rytai, Mums patinka ie mikai!

Kumpis, dera, sumutinis- pasirodymas rinktinis!

VIS BUM- PATIKO MUM!


Ciku Caku, Ciku Caku, hey hey hey, kumpis dera,
kumpis dera- lainiai. Ms dainos skamba-
pabuiuok bamb!
LAU KROVIMO BDAI

NAKTINIS LAUAS
Jis skirtas degti per nakt maai rizikuojant, kad gali anksiau laiko ugesti. Jam
taip pat priklauso ir ilumos reflektorius, rengtas u lauo. Tokiame laue turi
bti maai oro tarp, kad ugnis degt emai; ant viraus ukrauti du rstai,
neleidiantys ugniai plstis.
DAUG DAUG VISOS UPS
DAINELI AKMENUOTOS
Daug daug daineli, mieloji sese, Visos ups akmenuotos 2k.
Tau padainuoti senai adu. Visos ups akmenuotos,
Tiktai ne iandien, tiktai ne iia, nra i kur gerti 2k.
Toli nuo savo gimt nam. Parsivediau jaun mon
2k.
Eik en, sesute, duok balt rank, Parsivediau jaun mon,
Pakelk, mieloji, melsvas akis. nra u k barti 2k.
A tau priminsiu tvyn brangi, Ir pabariau kart vien 2k.
Priminsiu tylias, ramias naktis. Ir pabariau kart vien,
verk vis dien 2k.
Kartu uaugom, kartu praydom, Nuo to laiko, neduok Dieve
Senoj bakj, sodiaus gale. 2k.
Tu jaunas dienas praleidai vju, Nuo to laiko, neduok Dieve,
Kaip rta dygus buvai alia. daugiau nebebarsiu 2k.
Patsai virsiu, patsai kepsiu
Tave motul dain imok, 2k.
Supinti dailiai gelsvas kasas. Pats sau virsiu, pats sau kep-
Mane tvelis agre imok siu, pats vaikus gimdysiu 2k.
Derlingoj emj versti vagas. Ir pabandiau kart vien
2k.
O kai sugrim tvikl, Ir pabandiau kart vien,
Mes idainuosim visas dainas, daugiau nebandysiu 2k.
Tiktai ne iandien, tiktai ne iia,
Toli nuo savo gimt nam.
Prie lauo prie atsisveikinant, prie mieg:

Ateina naktis,
Saul jau nuslinko
Nuo kaln,
Nuo mik,
Nuo lauk.
Saldi sapn! Umiki.
Dievs yr ia...
UMINSIU MSL KETURGYSL
Be galo svarbu nepamirt savo akn, nes tai neatsiejama tautos kultros dalis-
Iki aar mylti em, mylt mamos rankas, mylt tvo griet bals, sesers keistas
akis. Tvynei isakyt balsu neisakyt nor saugot seniausi dain apie laisv, seneli
mint asl. Ir puoselt norus viltis, svajones, ramyb, kvap miko po lietaus nakties
ir meils net varg. Ir taip jauku miko tamsoj stovt ir nieko nesakyti, kai ramyb,
tyvliuojanti viduj teskamba kaip tvyn...
DIDIOSIOS SENOVS LIETUVI
VENTS
RASA

RUGI
JOR VENT

DAUGOTUVS-
PAVASARIO
RUDENS LYG
LYG

ILGS-
UGAVNS VLINS

KIOS-
KALDOS

Kovo 20 d. - PAVASARIO LYG (lygiadienis);


Balandio 23 d. -JOR, Ganiklio diena;
Birelio 23 d. - RASA,Vasaros saulgra;
Rugpjio 15 d. RUGI VENT, olins;
Rugsjo 21 d. - RUDENS LYG, Dagotuvs;
Lapkriio 1-2 d. ILGS-VLINS;
Gruodio 24-25 d. - KIOS- KALDOS, Praamiaus diena, eimos vent;
Likus 47 dienoms iki v. Vlyk - UGAVNS.
SKAIIUOTS
1. Tupi virblis kamine 4. Skrido adata per jr, 7. Grau kikis kopstus,
Su lapine kepure. Ir perdr mekiui skr. Ir isitep sus.
Tu virbleli pulsi, Kraujas la, la, jo praustis upel ir sutiko
Visas susikulsi. Ir ieinu a. ten vilkel.
Kikis bgt, vilkas vytis, ir
2. Bar ponas katinl 5. Vaikai, vaikai, vana- sutiko juos Kastytis.
Kam sudau sotl gai, Ar pagaus jisai vilkel,
Katinli nu nu nu, okit, grokit kaip iogai. pasakyki, tu, vaikeli.
Tave muti ketinu! Tam, kas okti nemoks,
Varnas gaudyti reiks. 8. Lap snap kep uv,
3. jo senis per mikel Vilkas varvino lieuv.
Ir pamat juod pel. 6. Lipo ragana per tvor, Ei, lapute, bk kaimyn,
Kas pelyt t pagaus, Ir umyn pomidor. Duok vilkeliui pus blyno.
Tas saldaini sauj gaus. Pomidoras sprogo,
Ragana ant stogo.
LIETUVI LIAUDIES PATARLS
mogus be tvyns laktingala be giesms.
Seno draugo nepeik, nauju nesigirk.
Vaiko nelepink, bet prie darbo pratink.
Namai dangum dengti.
Vargo nepatyrs, laims neragausi
Ne ten tvyn, kur gera, bet ten gera, kur tvyn.
Su kaimynu draugauk, bet tvoros nenugriauk.
odiu uolus varto, darbu ir skiedros nepakelia.
Taupyk ne darb, o duon.
Tas laimingas, kurs laims neieko
Bk patenkintas tuo, k gamta tau suteikia .
Su gerumu gali ir di iimti.
Norint imokti darbtumo, reikia trej met, norint imokti tinginiavimo, reikia tik
trij dien.
Su pilna kiene atsiremsi draugo pet, o su tuia pakels stulp.
Patamsio darbai, viesos juokai.
Kur ramu, ten tvai, kur duonel, ten namai.
Gerumo pirtu nepakabinsi.
EMAITIKOS MSLS

Maa maa kamarl, pilna kultuvli, o po slenksiu raudons unelis.


Negyvs gyv velka.
Atlk be sparn, nutp be ak, atjo sena boba sud be dant.
Daili panik vis sviet aprdo.
Suvingo vingalas ant aukto kalno, sidabra galva, kanapi uodega.
Tvs vos gims, o snus prails.
Kas prie visokio pritinka?

Atsakymus msles gali pasitikrint knygels pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.


LIETUVI MITOLOGIJOS
PERSONAAI

RAGANA miko, mirties ir atgimimo deiv, vis ragan, olininki pradinink. Ji yra
senuosiuose altiniuose minimos mik deivs Medeinos atitikmuo.

AUSTJA- bii deiv, eimos gausintoja, itekani ir ni moter globja.

EMYNA- ems vaisingumo deiv.

MEDEIN IR GIRAITIS- mik globjai.

SAUL sauls deiv, tautosakoje prasminanti moters gyvenimo cikl: mergavim,


martavim, motinyst. Saul yra grio idealas, piemen globja, ildytoja.

MNUO mnulio dievas, dangaus karalaitis. Jam kalbamos maldos praant sveika-
tos, harmonijos ir tvarkos. Mnulis Sauls sutuoktinis.

AUTARAS, AUTARA dievyb, milinas, rodantis mirusij vlms keli roj. Jis
prasmina teisingo ir tobulo gyvenimo kelrod.

PERKNAS vienas svarbiausi diev, pasaulio darnos palaikytojas kovojantis prie


chaotikas, pirmapradikas ir chtonines jgas.

VELINAS vienas svarbiausi diev, siejam su pasaulio krimu, poemiu.

VJOPATIS dievyb, milinas, nupuiantis nuo rojaus vart nevertuosius. prasmina


klaidingo gyvenimo pasekmes.

PRAAMIUS dievas krjas, visatos likimo lmjas.

LEDA- iemos dievait.

MILDA meils, laisvs deiv.

LAUM deiv, danai veikianti kaip daug laumi. Ji kerija asocialiems monms,
tinginiams, apmaino vaikus, sudrasko j rbus ir kt

GABIJA ugnies deiv, kuriai kalbamos maldos, ji yra nam idinio, darnos, eimos ir
buities globja, gyvenanti ugnyje, kartais tapatinama su ugnimi.

LAIMA deiv, moni likimo skelbja. Danai ji veikia kaip trys laimos skelbianios
ger, blog ir tarpin likim. Ji yra deiv, skatinanti pasirinkti teising ieit susitaikant su
savo likimu, arba pasirenkant teising ieit.
LITERATROS SRAAS

LITERATRA:
Darling Kindersley VISATA. 2006
Alexander Stilwell KAIP ILIKTI. 2002
LS skaui seserija TAU, VADOVE. 1977

ALTINIAI:
http://skautai.lt/userdata/00/00/53/85/original
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi_tradicijos_ir_paproiai
http://www.3x3.lv/KRATUVE/Koceni/buklets_koceni_3x3.pdf
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kulturos_jungtys_lietuviu_mi-
tologija_tautosaka_ir_literatura/
ATSAKYMAI

DAIKT SRAAS

MIEGMAIIS, KILIMLIS, KUPRIN, PEILIS, IBINTUVLIS, DEGTUKAI, AUKTAS,


AKUT, INDELIS, PUODELIS, KOJINS, BATAI, EPETLIS, RANKLUOSTIS,
KAKLARAITIS, GAIREL, GERTUV, PALAPIN, KEPUR, LIETPALTIS, APATINIAI,
PAIKNIUKAS

1 IFRAVIMO BDAS

Kas yra mogus gamtoje?


Niekas prie begalyb, viskas prie niek, centras tarp nieko ir visko.
B. PASKALIS

2 IFRAVIMO BDAS

Mano akys danai bna skolintos


i vries
arba paukio,
Nes kasdienikos akys netinka,
kad galtum
k nors pasakyti.
S. GEDA

3 IFRAVIMO BDAS

Girioje uaugus, girioje pamilus


Mano irdis per amius ioj girioj pasiliks.
L.B.

ATSAKYMAI MSLES

Maa maa kamarl, pilna kultuvli, o po slenksiu raudons unelis.- DAN-


TYS
Negyvs gyv velka.- UKOS
Atlk be sparn, nutp be ak, atjo sena boba sud be dant. - SNIE-
GAS
Daili panik vis sviet aprdo.- ADATA
Suvingo vingalas ant aukto kalno, sidabra galva, kanapi uodega.- VARPAS
Tvs vos gims, o snus prails. - DMAI
Kas prie visokio pritinka?- VARDAS