You are on page 1of 56

ที่มา: http://efdreams.com/data_images/dreams/compensation/compensation-07.

jpg

นิรโทษกรรม
ชาคริต สิทธิเวช

chacrit.wordpress.com
คราวก่อน ๆ

ความรับผิดเพื่อละเมิด(ของตนเอง)

ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น

ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์

ค่าสินไหมทดแทน

chacrit.wordpress.com
ที่มา: http://carcare.sg/resources/wp-content/uploads/2016/01/iStock_000061333880_Full-960x640.jpg

ความรับผิดเพื่อละเมิด(ของตนเอง)
3

chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อละเมิด(ของตนเอง)

ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยแท้ (มาตรา ๔๒๐)

ความรับผิดเพื่อการกล่าวหรือการไขข่าว (มาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง)

การร่วมกันทำละเมิด (มาตรา ๔๓๒)

chacrit.wordpress.com
ที่มา: http://www.equipmentworld.com/files/2014/01/construction-worker-8-arms.jpg

ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น
5

chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น

ความรับผิดเพื่อการทำละเมิดของลูกจ้าง 

(มาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖)

ความรับผิดเพื่อการทำละเมิดของตัวแทน

(มาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖)

ความรับผิดเพื่อการทำละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ

(มาตรา ๔๒๙ มาตรา ๔๓๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๑ และมาตรา ๔๒๖)

chacrit.wordpress.com
ที่มา: http://www.readingeagle.com/storyimage/RE/20140906/NEWS/140909952/AR/0/AR-140909952.jpg&q=80&MaxW=550&MaxH=400&RCRadius=5

ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
7

chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ทรัพย์
ความรับผิดเพื่อความเสียหาย
อันเกิดจากสัตว์ (มาตรา ๔๓๓) ความรับผิดเพื่อความเสียหาย
อันเกิดจากยานพาหนะอันเดิน
ความรับผิดเพื่อความเสียหาย ด้วยกำลังเครื่องจักรกล 

อันเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก (มาตรา ๔๓๗ วรรคหนึ่ง)
สร้างอย่างอื่น (มาตรา ๔๓๔)
ความรับผิดเพื่อความเสียหาย
ความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากทรัพย์อันตราย 

อันเกิดจากของตกหล่นหรือการ (มาตรา ๔๓๗ วรรคสอง)
ทิ้งขว้างของ (มาตรา ๔๓๖)
8

chacrit.wordpress.com
ที่มา: http://efdreams.com/data_images/dreams/compensation/compensation-07.jpg

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
9

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

กรณีเสียหายแก่ร่างกายหรือ
ความหมายและหลักในการ
อนามัย
กำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิด
กรณีเสียหายแก่เสรีภาพ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
กรณีเสียหายแก่ชื่อเสียง
สำหรับความเสียหายในกรณี
ต่างๆ
กรณีเสียหายแก่ทรัพย์สิน

กรณีเสียหายถึงแก่ชีวิต
อายุความ
10

chacrit.wordpress.com
ความหมายและหลักในการกำหนดค่า
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

11

chacrit.wordpress.com
ความหมายและหลักในการกำหนดค่า
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

หลักในการกำหนด มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียง


ใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด
ความหมาย อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสีย
หายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสีย
หายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้น
ด้วย

12
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดสำหรับความ
เสียหายในกรณีต่างๆ

13

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายถึงแก่ชีวิต

14

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายถึงแก่ชีวิต (๑)

มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทน


ได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย
ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษา
พยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่
สามารถประกอบการงานนั้นด้วย
ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้น ทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้
อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

15
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายถึงแก่ชีวิต (๒)

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่


ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสีย
หายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่
บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้น
ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้น
ไปด้วย

16
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ร่างกาย
หรืออนามัย

17

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ร่างกายหรือ
อนามัย (๑)

มาตรา ๔๔๔ ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย


นั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และ
ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่
บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย

ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความ
เสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายัง
สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน
สองปีก็ได้
18
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ร่างกายหรือ
อนามัย (๒)

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่


ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสีย
หายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่
บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้น
ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้น
ไปด้วย

19
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ร่างกายหรือ
อนามัย (๓)

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรือ


อนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียก
ร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
ด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึง
ทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้อง
คดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีล
ธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้
20
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่
เสรีภาพ

21

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่เสรีภาพ (๑)

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่


ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสีย
หายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่
บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้น
ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้น
ไปด้วย

22
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่เสรีภาพ (๒)

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรือ


อนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียก
ร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
ด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึง
ทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้อง
คดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีล
ธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้
23
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ชื่อ
เสียง

24

chacrit.wordpress.com
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ชื่อเสียง

มาตรา ๔๔๗ บุคคลใดทำให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อ


ผู้ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทำให้
ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหาย หรือทั้งให้ใช้ค่าเสีย
หายด้วยก็ได้

25
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่
ทรัพย์สิน

26

chacrit.wordpress.com
มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียง
ใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด
อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสีย
หายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสีย
หายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้น
ด้วย

27
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ทรัพย์สิน (๑)

มาตรา ๔๓๙ บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไป


เพราะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้น
ทำลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุ
อย่างอื่นโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย
เว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทำลาย หรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืน หรือเสื่อม
เสียนั้น ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้น
อยู่เอง

28
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียหายแก่ทรัพย์สิน (๒)

มาตรา ๔๔๐ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขา


ไปก็ดี ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดี
ฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่
เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้

29
อายุความ

30

chacrit.wordpress.com
อายุความ

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด


นั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปี
นับแต่วันทำละเมิด
แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตาม
กฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่
กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ

31
คำถาม?

32

chacrit.wordpress.com
วันนี้

33

chacrit.wordpress.com
ที่มา: http://efdreams.com/data_images/dreams/compensation/compensation-07.jpg

นิรโทษกรรม
34

chacrit.wordpress.com
นิรโทษกรรม

ความหมายของนิรโทษกรรม บำบัดปัดป้องภยันตรายอันมี
แก่เอกชน
นิรโทษกรรมกรณีต่าง ๆ
ป้องกันสิทธิของตนหรือของ
กระทำการป้องกันโดยชอบ บุคคลภายนอกจากภยันตราย
ด้วยกฎหมาย หรือกระทำตาม
คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของ
ตน
บำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมี
มาเป็นสาธารณะ จับสัตว์ของผู้อื่น
35

chacrit.wordpress.com
ความหมายของนิรโทษกรรม

36

chacrit.wordpress.com
นิรโทษกรรมกรณีต่าง ๆ

37

chacrit.wordpress.com
กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

38

chacrit.wordpress.com
กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำ
ตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๔๔๙ บุคคลใดเมื่อกระทำการป้องกันโดยชอบด้วย


กฎหมายก็ดี กระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หากก่อให้เกิด
เสียหายแก่ผู้อื่นไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่
ผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุ
ให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือจากบุคคลผู้ให้คำสั่งโดย
ละเมิดนั้นก็ได้

39
คำถาม?

40

chacrit.wordpress.com
บำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็น
สาธารณะ

41

chacrit.wordpress.com
บำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะ

มาตรา ๔๕๐ วรรคหนึ่ง ถ้าบุคคลทำบุบสลาย


หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้อง
ภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่า
ไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหาย
นั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย

42
คำถาม?

43

chacrit.wordpress.com
บำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชน

44

chacrit.wordpress.com
บำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชน

มาตรา ๔๕๐ วรรคสอง ถ้าบุคคลทำบุบสลาย


หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้อง
ภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้นั้นจะต้องใช้
คืนทรัพย์นั้น

45
คำถาม?

46

chacrit.wordpress.com
ป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคล
ภายนอกจากภยันตราย

47

chacrit.wordpress.com
ป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจาก
ภยันตราย

มาตรา ๔๕๐ วรรคสาม ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือ


ทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะป้องกันสิทธิของตนหรือของ
บุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัว
ทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุ บุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหมทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่
เหตุ แต่ถ้าภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้น
เองแล้ว ท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
48
คำถาม?

49

chacrit.wordpress.com
ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน

50

chacrit.wordpress.com
ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน

มาตรา ๔๕๑ บุคคลใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน ถ้าตาม


พฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้ และถ้ามิได้ทำ
ในทันใด ภัยมีอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดังสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมากหรือ
ถึงแก่สาบสูญได้ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่
การใช้กำลังดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าต้องจำกัดครัดเคร่ง
แต่เฉพาะที่จำเป็นเพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายเท่านั้น
ถ้าบุคคลผู้ใดกระทำการดังกล่าวมาในวรรคต้น เพราะหลงสันนิษฐาน
พลาดไปว่ามีเหตุอันจำเป็นที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะ
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่น แม้ทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะ
มิใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน
51
คำถาม?

52

chacrit.wordpress.com
จับสัตว์ของผู้อื่น

53

chacrit.wordpress.com
จับสัตว์ของผู้อื่น

มาตรา ๔๕๒ ผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์


ของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นั้น
และยึดไว้เป็นประกันค่าสินไหมทดแทน อันจะพึงต้องใช้แก่ตน
ได้ และถ้าเป็นการจำเป็นโดยพฤติการณ์แม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็
ชอบที่จะทำได้
แต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้า
ถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบ ผู้ที่จับสัตว์ไว้ต้องจัดการตาม
สมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของ
54
คำถาม?

55

chacrit.wordpress.com
คราวหน้า???
การทบทวนบทเรียนและการเตรียมตัวสอบ???

56

chacrit.wordpress.com