Druk nr 36

Warszawa, 26 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Panie i Panowie Pos!owie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie przekazuj" wniesiony przez Ministra Zdrowia w dniu 27 lipca 2007 r. – zgodnie z art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z pó$n. zm.) dokument:

-

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2006, wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia
w sprawie przedmiotowego Sprawozdania.

Marsza!ek Sejmu (-) Bronis!aw Komorowski

SPRAWOZDANIE Z DZIA#ALNO$CI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2006 ROK

___________________________________________________________________________

kwiecie% 2007 r.

SPIS TRE$CI
I. II. III. STRESZCZENIE ................................................................................................... 4 PODSTAWY PRAWNE DZIA#ALNO$CI NFZ ............................................. 12 $WIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ..................................................... 13

1. REALIZACJA %WIADCZE& OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2006 R. ....................................... 13 1.1 ZAWARTE UMOWY NA 2006 R. ................................................................................ 18 1.2 MONITOROWANIE REALIZACJI %WIADCZE& OPIEKI ZDROWOTNEJ ............................ 20 1.2.1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ............................................................................... 20 1.2.2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ................................................................. 22 1.2.3. LECZNICTWO SZPITALNE ................................................................................................. 23 1.2.4. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALE'NIE& ........................................................ 26 1.2.5. OPIEKA D(UGOTERMINOWA ............................................................................................ 27 1.2.6. REHABILITACJA LECZNICZA............................................................................................. 28 1.2.7. %WIADCZENIA ODR)BNIE KONTRAKTOWANE ................................................................... 29 1.2.8. POMOC DORA*NA I TRANSPORT SANITARNY .................................................................... 30 1.2.9. OPIEKA STOMATOLOGICZNA ............................................................................................ 31 1.2.10. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE ....................................................................................... 32 1.2.11. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I %RODKI POMOCNICZE ....................... 34 1.2.12. LECZNICTWO UZDROWISKOWE ...................................................................................... 35 2. KONTROLA REALIZACJI UMÓW, W TYM NAJCZ)%CIEJ STWIERDZONE NIEPRAWID(OWO%CI .................................................................................................................. 36 3. MONITOROWANIE ORDYNACJI LEKARSKIEJ ............................................................. 42 4. KONTROLE APTEK ................................................................................................... 44 5. ZAWIERANIE UMÓW O UDZIELANIE %WIADCZE& OPIEKI ZDROWOTNEJ NA 2007 R.... 47 IV. 1. 2. 3. 4. 5. SPRAWY $WIADCZENIOBIORCÓW ............................................................ 55 CENTRALNY WYKAZ UBEZPIECZONYCH ................................................................. 55 DECYZJE INDYWIDUALNE ........................................................................................ 61 KOLEJKI OCZEKUJ+CYCH ........................................................................................ 68 PROBLEMY ZG(ASZANE PRZEZ %WIADCZENIOBIORCÓW........................................... 70 INTERWENCJE PODJ)TE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA .................................. 77

V. REALIZACJA ZADA& WYNIKAJ'CYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO#ECZNEGO................... 80 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ................................................................................. 80 UPRAWNIENIA DO %WIADCZE& OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI ...................................................................................................... 81 2.1. ZA%WIADCZENIA WYDANE PRZEZ FUNDUSZ OSOBOM UBEZPIECZONYM .................. 82 2.2. PO%WIADCZENIA WYDANE NA PODSTAWIE ZAREJESTROWANYCH FORMULARZY PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE ...................................................................... 86 3. %WIADCZENIA ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI .......... 88 3.1. STRUKTURA ROSZCZE& ZG(OSZONYCH PRZEZ PA&STWA CZ(ONKOWSKIE EOG W ZWI+ZKU Z LECZENIEM OSÓB UBEZPIECZONYCH W FUNDUSZU ORAZ STAN ZOBOWI+ZA& RP NA DZIE& 31.12.2006 R................................................................................................................... 88
2

1. 2.

3.2. STRUKTURA ROSZCZE& PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ PA&STWOM CZ(ONKOWSKIM EOG W ZWI+ZKU Z LECZENIEM OSÓB UPRAWNIONYCH NA TERENIE POLSKI ORAZ STAN WIERZYTELNO%CI RP NA DZIE& 31.12.2006............................................................ 93 3.3. REFUNDACJA KOSZTÓW %WIADCZE& OSOBOM UBEZPIECZONYM W FUNDUSZU NA PODSTAWIE ART. 34 ROZPORZ+DZENIA 1408/71 ....................................................................... 97 3.4. KWOTY AUTORYZOWANE NA FORMULARZACH E 126 WYSTAWIONYCH PRZEZ INNE PA&STWA CZ(ONKOWSKIE EOG................................................................................................ 99 VI. GOSPODARKA FINANSOWA ....................................................................... 102 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 R. .................................................... 102 1.1. PRZYCHODY ZE SK(ADEK BRUTTO NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ..................... 107 1.1.1. PRZYCHODY Z TYTU(U REALIZACJI PRZEPISÓW O KOORDYNACJI ................................... 110 1.1.1.1. DOTACJA Z BUD'ETU PA&STWA NA REALIZACJ) ZDANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT. 3 USTAWY O %WIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE %RODKÓW PUBLICZNYCH .......................................................................................................................... 111 1.2. KOSZTY %WIADCZE& OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNDUSZU ......................................... 112 1.2.1. KOSZTY %WIADCZE& ZDROWOTNYCH ORAZ REFUNDACJI CEN LEKÓW WYNIKAJ+CE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI ................................................................................................. 120 1.3. WZROST KOSZTÓW %WIADCZE& ZDROWOTNYCH Z TYTU(U USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006
ROKU O PRZEKAZANIU %RODKÓW FINANSOWYCH %WIADCZENIODAWCOM NA WZROST WYNAGRODZE& (DZ. U. NR 149 POZ. 1076)............................................................................ 121 1.4. KOSZTY %WIADCZE& ZDROWOTNYCH NFZ PO ELIMINACJI SKUTKÓW FINANSOWYCH REALIZACJI ART. 3 UST. 1 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PRZEKAZANIU %RODKÓW FINANSOWYCH %WIADCZENIODAWCOM NA WZROST WYNAGRODZE& (DZ. U. NR 149 POZ. 1076)

…………………………………………………………………………………...123 1.5. KOSZTY ADMINISTRACYJNE .................................................................................. 124 1.6. POZOSTA(A DZIA(ALNO%, .................................................................................... 126 1.7. DZIA(ALNO%, FINANSOWA ................................................................................... 128 1.6. WYNIK FINANSOWY .............................................................................................. 129 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NFZ ZA 2006 R. SPORZ+DZONE NA PODSTAWIE USTAWY O RACHUNKOWO%CI .................................................................................................................... 132 2.1. AKTYWA I ICH STRUKTURA ................................................................................... 132 .2. PASYWA I ICH STRUKTURA .................................................................................... 134 VII. OGÓLNE INFORMACJE O NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA... 137 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA NFZ....................................................................... 137 2. DZIA(ALNO%, RADY FUNDUSZU ........................................................................... 139 3. DZIA(ALNO%, RAD ODDZIA(ÓW WOJEWÓDZKICH NFZ....................................... 147 4. ZASOBY KADROWE ................................................................................................ 175 5. DZIA(ANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE ........................................................... 177 6. INFORMATYZACJA ................................................................................................. 181 7. KONTROLA WEWN)TRZNA .................................................................................... 184 8. AUDYT WEWN)TRZNY ........................................................................................... 185 9. KONTROLE ZEWN)TRZNE PRZEPROWADZONE W FUNDUSZU W 2006 R. ................. 187 10. SPRAWY S+DOWE .................................................................................................. 188 ZA(+CZNIK 1 - DECYZJE W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO –WG STANU NA KONIEC 2006 ROKU ............................................................... 191 ZA(+CZNIK 2 - ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ NA ROK 2006 (DANE W TYS. Z() .................................................................................................................... 192
3

ZA(+CZNIK 3 - (+CZNY BILANS NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA DZIE& 31.12.2006 ROKU…………….......................................................................................................... …….194 ZA(+CZNIK 4 - SPRAWY S+DOWE, W KTÓRYCH STRON+ JEST NFZ, WED(UG ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIA(ACH WOJEWÓDZKICH ................................ 196

4

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

I.

STRESZCZENIE

Niniejsze sprawozdanie z dzia!alno#ci stanowi realizacj" zadania na!o-onego na Prezesa Funduszu, okre#lonego w art. 187 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó$n. zm.), zwana dalej „ustaw. o #wiadczeniach”. Zgodnie z zapisami ustawy o #wiadczeniach Prezes Funduszu przedstawia corocznie ministrowi w!a#ciwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi w!a#ciwemu do spraw finansów publicznych, nie pó$niej ni- do 30 kwietnia roku nast"pnego, przyj"te przez Rad" Funduszu sprawozdanie z dzia!alno#ci NFZ. Nast"pnie minister w!a#ciwy do spraw zdrowia przedstawia sprawozdanie Sejmowi, po jego zaopiniowaniu przez ministra w!a#ciwego do spraw finansów publicznych, wraz ze stanowiskiem w jego sprawie. W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano dane finansowe ze Sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r. oraz Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r., którego badanie przez bieg!ych rewidentów zostanie przeprowadzone w okresie od 1 kwietnia do 15 maja 2007 roku. W sprawozdaniu wykorzystano równie- dane $ród!owe i informacje zagregowane przez oddzia!y wojewódzkie oraz dane zawarte w Systemie Informatycznym Wspomagania Dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawozdanie z dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 rok sporz.dzono równie- w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 grudnia 2006 roku z uwzgl"dnieniem pó$niejszych przesuni"/ pomi"dzy pozycjami kosztów #wiadcze0 zdrowotnych dokonanych przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich, zgodnie z art. 124 ust. 6, 7 ustawy o #wiadczeniach oraz Prezesa NFZ w trybie art. 124 ust. 4, 5 i 7 ww. ustawy. Kwestie prawne funkcjonowania Zasady funkcjonowania, organizacj" oraz zadania Narodowego Funduszu Zdrowia okre#la ww. ustawa o #wiadczeniach. W 2006 r. znowelizowano pojedyncze przepisy tej ustawy, które nie mia!y istotnego wp!ywu na podstawow. dzia!alno#/ Funduszu oraz jego rol" i funkcj" w systemie opieki zdrowotnej. Warunki udzielania i zakres #wiadcze0 realizowanych w 2006 r. regulowa!o Rozporz.dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 pa$dziernika 2005 r. w sprawie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie "wiadcze# opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643). Do#wiadczenia zwi.zane z praktyczn. realizacj. postanowie0 ww. aktu wskazuj. na celowo#/ i zasadno#/ przyj"cia zawartych w nim regulacji, szczególnie w obszarach dotycz.cych rozlicze0 za #wiadczenia oraz obowi.zków stron wynikaj.cych z realizacji umowy. Wej#cie w -ycie przedmiotowych przepisów przyczyni!o si" do poprawienia i ustabilizowania wzajemnych relacji pomi"dzy stronami umów – #wiadczeniodawcami i oddzia!ami wojewódzkimi Funduszu. Przepisem prawnym, który w istotny sposób wp!yn.! na przekazanie #rodków finansowych by!a ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze# (Dz. U. Nr 149, poz. 1076), która na!o-y!a na Fundusz obowi.zek sfinansowania w IV kwartale 2006 r. podwy-ek wynagrodze0 personelu medycznego w Polsce. Wy-sze od planowanych przychody ze sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne wynikaj.ce z wysokiego wzrostu gospodarczego, obserwowanego w Polsce w 2006 r. oraz racjonalne gospodarowanie #rodkami finansowymi przez Fundusz spowodowa!y wzrost

4

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

oczekiwa0 #wiadczeniodawców oraz ubezpieczonych co do liczby #wiadcze0 finansowanych przez Fundusz w 2006 r. W zwi.zku z powy-szym Fundusz planowa! znaczne zwi"kszenie liczby kontraktowanych #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Jednak-e na skutek konieczno#ci sfinansowania podwy-ek wynagrodze0 personelu medycznego w IV kwartale 2006 r. zamierzenia zosta!y zweryfikowane. Nie by!o mo-liwe istotne zwi"kszenie liczby #wiadcze0 opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz. Dzia!aj.c na podstawie przedmiotowej ustawy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarz.dzeniem Prezesa nr 77/2006 z dnia 12 wrze#nia 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 w 2006 r. zobowi.za! Dyrektorów Oddzia!ów Wojewódzkich Funduszu do jednostronnego dokonania zwi"kszenia umów zawartych na 2006 rok. (.cznie, na wzrost wynagrodze0 #rodowiska medycznego, przekazano #wiadczeniodawcom w trzech równych transzach #rodki finansowe w wysoko#ci 993.054,00 tys. z!. Organizacja Funduszu W dniu 5 pa$dziernika 2006 r. rozpocz"!y si" prace nad reorganizacj. Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno na poziomie Centrali, jak i oddzia!ów wojewódzkich Funduszu. Na podstawie art. 96 ust. 8 oraz art. 162 ust. 1 ustawy o #wiadczeniach Prezes Funduszu przed!o-y! Ministrowi Zdrowia projekt rozporz.dzenia zmieniaj.cego rozporz.dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161 z pó$n. zm). Potrzeba zmiany struktury Funduszu wynika!a z obserwowanej dysfunkcji w zakresie struktury organizacyjnej Centrali Funduszu, jak i znacz.cych rozbie-no#ci w strukturach organizacyjnych oddzia!ów wojewódzkich. Wszystko to znacznie utrudnia!o sprawne zarz.dzanie i koordynowanie dzia!a0 na poziomie ogólnopolskim. Za!o-eniem proponowanych zmian by!o przede wszystkim ujednolicenie i uczytelnienie struktur organizacyjnych a tak-e usprawnienie pracy oraz przep!ywu informacji zarówno w Centrali Funduszu, jak i pomi"dzy Central. a oddzia!ami wojewódzkimi. Po uzgodnieniach Prezesa Funduszu z dyrektorami oddzia!ów wojewódzkich oraz po konsultacjach mi"dzyresortowych i spo!ecznych prowadzonych przez Ministra Zdrowia, w dniu 8 lutego 2007 r. Prezes Rady Ministrów podpisa! rozporz$dzenie zmieniaj$ce rozporz$dzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 24, poz. 147). Gospodarka finansowa W 2006 r. gospodarka finansowa prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia by!a na bie-.co monitorowana oraz poddawana szczegó!owym analizom w celu zapewnienia legalno#ci, gospodarno#ci, celowo#ci oraz rzetelno#ci w dysponowaniu #rodkami publicznymi. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 wrze#nia 2005 roku plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok ulega! w trakcie roku siedmiokrotnym zmianom zatwierdzanym w trybie art. 124 ust. 1-3 ustawy o #wiadczeniach i raz w trybie art. 124 ust. 8 ustawy. W konsekwencji niniejszych zmian planowana warto#/ #rodków finansowych przeznaczonych na realizacj" #wiadcze0 zdrowotnych zosta!a zwi"kszona w ci.gu 2006 roku o 1.966.842 tys. z!, tj. o 5,7%, z czego 993.054,00 tys. z! przeznaczono na sfinansowanie skutków realizacji ustawy z dnia 22 lipca
5

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze# (Dz. U. Nr 149 poz. 1076). Narodowy Fundusz Zdrowia zako0czy! dzia!alno#/ w 2006 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 867.944,57,00 tys. z!. O jego wysoko#ci zadecydowa!y zarówno uzyskane w 2006 roku wy-sze ni- planowane przychody, jak i warto#/ kosztów #wiadcze0 zdrowotnych i kosztów administracyjnych zrealizowanych na poziomie ni-szym ni- #rodki zagwarantowane na ten cel w planie finansowym Funduszu. Wynika to równie- ze zwi"kszenia nadzoru nad celowo#ci. wydatkowania #rodków przeznaczonych na realizacj" kontraktów ze #wiadczeniodawcami, co pozwoli!o unikn./ szeregu zb"dnych wydatków. Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy o #wiadczeniach o przeznaczeniu wyniku finansowego zadecyduje Rada Funduszu, w drodze uchwa!y, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra w!a#ciwego do spraw finansów publicznych odno#nie sposobu podzia!u zysku. Struktur" rodzajow. kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej ustalali dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, opieraj.c si" na informacjach dotycz.cych dost"pno#ci do poszczególnych zakresów #wiadcze0 zdrowotnych we wszystkich województwach oraz kszta!towaniu si" cen stosowanych w rozliczeniach ze #wiadczeniodawcami w ró-nych regionach kraju. Szczegó!owe materia!y analityczne opracowane w tym zakresie w Narodowym Funduszu Zdrowia mia!y na celu stopniowe doprowadzenie do wyrównywania dost"pno#ci do #wiadcze0 zdrowotnych i unifikacji cen na terenie ca!ego kraju, czego jednak w roku 2006 nie uda!o si" w pe!ni osi.gn./. W zwi.zku z przej"ciem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zobowi.za0 by!ych kas chorych wobec bud-etu pa0stwa z tytu!u udzielonej po-yczki w 2000 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia przekaza! w 2006 roku na wskazane rachunki Ministerstwa Finansów kwot" 320.771,80 tys. z! wynikaj.c. ze sp!aty kolejnej raty po-yczki w wysoko#ci: 320.689,00 tys. z! i odsetek od tej po-yczki w wysoko#ci: 82,80 tys. z!. Narodowy Fundusz Zdrowia w 2006 r., w oparciu o art. 94 i 95 rozporz.dzenia (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporz.dzenia nr 1408/71, sporz.dzi! kalkulacj" #rednich kosztów rzeczowych poniesionych w Polsce w 2004 r. Przedmiotowa kalkulacja s!u-y/ b"dzie do rozliczenia #wiadcze0 rzeczowych udzielonych w RP obywatelom z pozosta!ych pa0stw cz!onkowskich Unii Europejskiej, którzy korzystali w Polsce ze #wiadcze0 rzeczowych na podstawie zarejestrowanych w Funduszu formularzy E 109 i E 121. Opracowanie optymalnej metodologii kalkulacji kosztów #rednich by!o przedmiotem komponentu nr 4 Projektu Transition Facility (%rodki Przej#ciowe) „Przygotowanie procedur wewn%trznych oraz narz%dzi polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego do stosowania przepisów wynikaj$cych z koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego-VITAPOL”. W ramach tego projektu Fundusz sporz.dzi! pierwsz. not" dotycz.c. metodologii kalkulacji kosztów #rednich dla Polski, zawieraj.c. szacunkowe symulacje finansowe za 2003 r. Nota ta zosta!a zaakceptowana przez Ministra Zdrowia, pe!ni.cego wed!ug przepisów o koordynacji rol" w!adzy w!a#ciwej, a nast"pnie we wrze#niu przekazana do Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej. W dniu 21 listopada 2006 r. w trakcie 107 posiedzenia Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej polska delegacja z!o-ona z pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawi!a metodologi" kalkulacji kosztów #rednich dla Polski, która zosta!a przyj"ta i zaakceptowana przez delegacje pozosta!ych pa0stw cz!onkowskich Unii Europejskiej. W oparciu o t" metodologi" Fundusz dokona kalkulacji kosztów #rednich dla
6

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Polski za 2004 r. i kolejne lata. Planuje si", -e nota dotycz.ca kosztów #rednich za 2004 r. zostanie przedstawiona na 108 posiedzeniu Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej w maju 2007 r. i b"dzie podlega!a zatwierdzeniu przez delegacje wszystkich pozosta!ych pa0stw cz!onkowskich Unii Europejskiej. Zawieranie umów na "wiadczenia opieki zdrowotnej w 2006 r. Stabilizacja przepisów prawa sprzyja!a optymalizacji zasad kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej w roku 2006 oraz kontynuowaniu rozwi.za0 przyj"tych w latach ubieg!ych. Podczas opracowywania materia!ów informacyjnych na rok 2006 du-y nacisk po!o-ono na popraw" ich spójno#ci merytorycznej i redakcyjnej. Ponadto realizowano przyj"te wcze#niej za!o-enie wzgl"dnego wzrostu poziomu finansowania ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego w stosunku do lecznictwa szpitalnego. Warto#/ kontraktów na opiek" ambulatoryjn. wzros!a w roku 2006 o 10,13% 1 w stosunku do roku 2005. W analogicznym okresie wzrost warto#ci umów w przypadku lecznictwa szpitalnego wyniós! 3,7%, to jest mniej ni- w przypadku opieki ambulatoryjnej. Wi"kszy wzgl"dny wzrost warto#ci umów dotyczy! tak-e rehabilitacji leczniczej – 8,93% i opieki d!ugoterminowej – 6,98%. W 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia w pe!ni dopracowa! funkcjonalno#/ wprowadzonych dwóch systemów: Centralnej Bazy Endoprotez oraz Systemu Lecznictwa Uzdrowiskowego, w tym: ! ! Systemu Rozlicze0 Uzdrowisk, Systemu Obs!ugi Lecznictwa Uzdrowiskowego,

które spotka!y si" z bardzo dobrym odbiorem ze strony #wiadczeniodawców oraz daj. pe!n. i szybk. ewidencj" zdarze0 medycznych. Zawieranie umów na "wiadczenia opieki zdrowotnej w 2007 r. Do najwa-niejszych zada0 Narodowego Funduszu Zdrowia nale-y zapewnienie #wiadczeniobiorcom odpowiedniego dost"pu do #wiadcze0 opieki zdrowotnej poprzez zawieranie i finansowanie umów ze #wiadczeniodawcami. Celem prac zwi.zanych z przygotowaniem procesu zawierania umów na rok 2007 by!a dalsza poprawa jego czytelno#ci i przejrzysto#ci post"powa0. Temu celowi s!u-y!o uporz.dkowanie i sekwencyjno#/ dzia!a0 zwi.zanych z zawieraniem umów, dotycz.ca w szczególno#ci: - planowania zakupu #wiadcze0, - og!oszenia o post"powaniu i wyboru ofert, - procedury odwo!awczej Podczas procesu zawierania umów na rok 2007 zak!adano sukcesywne wyrównywanie poziomu dost"pno#ci do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach, mierzonej liczb. zakontraktowanych #wiadcze0 w przeliczeniu na 10 tys. mieszka0ców oraz dalsze wyrównywanie poziomu cen jednostek rozliczeniowych w umowach zawieranych ze #wiadczeniodawcami przez poszczególne oddzia!y wojewódzkie. Przedmiotowe zamierzenia zosta!y zweryfikowane w zwi.zku z wej#ciem w -ycie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0. Nie by!o mo-liwe zwi"kszenie liczby
Porównanie warto!ci umów bez skutków realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 7
1

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

kontraktowanych w 2007 r. #wiadcze0 w stosunku do roku 2006. Oddzia!y wojewódzkie w wi"kszo#ci przypadków planowa!y zakup #wiadcze0 na poziomie tegorocznym, wzrost przychodów przeznaczaj.c na realizacj" podwy-ek wynagrodze0 personelu medycznego. Jednym z podstawowych za!o-e0 by!o niedopuszczenie do obni-enia dost"pno#ci w 2007 r. w -adnym rodzaju i zakresie #wiadcze0, w stosunku do roku 2006, co wg aktualnej oceny sytuacji uda!o si" w du-ym stopniu osi.gn./. W procesie post"powania konkursowego na rok 2007 og!oszono !.cznie 10 937 post"powa0, liczba z!o-onych ofert na rok 2007 wynios!a 33 589. Przeprowadzona analiza wykaza!a, -e w zdecydowanej wi"kszo#ci oddzia!ów wojewódzkich konkursy ofert zosta!y zako0czone skutecznym rozstrzygni"ciem. Problemy z zakontraktowaniem ca!o#ci planowanych w planie finansowym NFZ #wiadcze0 wyst.pi!y g!ównie na terenie Ma!opolskiego OW NFZ, co wynika!o z problemów zwi.zanych z uzgodnieniem kwot zobowi.za0 na rok 2007. W tym przypadku Dyrektor Oddzia!u podj.! decyzj" o aneksowaniu umów na czas niezb"dny do zako0czenia og!oszonych post"powa0 w trybie konkursu ofert lub rokowa0. W ramach stosowania #rodków odwo!awczych niezadowoleni z rozstrzygni"/ oferenci z!o-yli do Prezesa Funduszu, za po#rednictwem dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich, !.cznie 506 odwo!a0, z tego 236 zosta!o uwzgl"dnionych przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich. Do dnia 13 marca br. Prezes Funduszu uwzgl"dni! 37 odwo!a0, 120 nie uwzgl"dni!. (.czn. skuteczno#/ tej drogi odwo!awczej mo-na oszacowa/ na 54%, gdzie w roku poprzednim wynios!a 14%. Nale-y podkre#li/, -e post"powania w sprawie zawierania umów na rok 2007 przebiega!y w atmosferze spokoju, bez wi"kszych napi"/ i bez konieczno#ci rozstrzygania sporów na poziomie centralnym, co mia!o miejsce w przypadku kontraktowania #wiadcze0 w latach ubieg!ych. Na uwag" zas!uguje skuteczne przeprowadzenie zawierania umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Pomimo wprowadzenia ustawy o ratownictwie medycznym, dopiero pod koniec 2006 roku prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia post"powania konkursowe przebieg!y prawid!owo i z dniem 1 stycznia 2007 roku #wiadczeniobiorcy mieli zapewniony dost"p do #wiadcze0. Gospodarka lekami Warto#/ #rodków finansowych przeznaczonych na realizacj" programów terapeutycznych w roku 2006 wzros!a o 12,55 % w stosunku do roku 2005. Warto#/ kontraktów podpisanych przez oddzia!y wojewódzkie NFZ w tym zakresie w 2006 roku wynios!a 700 745,06 tys. z!. Pod koniec roku 2006 r. Narodowy Fundusz Zdrowia dokona! szczegó!owych prac analitycznych nad wszystkimi wnioskami i za!.czanymi do nich analizami sk!adanymi do NFZ w okresie ostatnich 2 lat. W wyniku tych prac uporz.dkowano obszern. dokumentacj" dotycz.c. oko!o 150 wniosków o obj"cie nowych technologii lekowych programami terapeutycznymi. Aktualnie kontynuowane s. prace nad ocen. merytoryczn. wyników analiz za!.czanych do wniosków pod k.tem ewentualnego w!.czenia niektórych technologii do programów terapeutycznych. Fundusz dokona! tak-e przegl.du rozwi.za0 przyj"tych w innych krajach dotycz.cych kryteriów w!.czania i wy!.czania technologii medycznych do koszyka #wiadcze0 gwarantowanych oraz przygotowa! projekt, który okre#la zasady wdra-ania i ko0czenia programów terapeutycznych.
8

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Aktualizacja materia!ów konkursowych na rok 2007 pozwoli!a na wprowadzenie do katalogu programów terapeutycznych, na wniosek Ministra Zdrowia, programu leczenia hormonem wzrostu dzieci z zespo!em Prader - Willi. Równocze#nie do katalogu chemioterapii wprowadzono 103 nowe schematy leczenia nowotworów, g!ównie na wniosek Konsultantów Krajowych z dziedziny ginekologii onkologicznej, onkologii klinicznej, hematologii oraz hematoonkologii dzieci"cej. Portal internetowy Dynamiczny rozwój spo!ecze0stwa informatycznego oraz postrzeganie internetu jako coraz wa-niejszego narz"dzia wspomagaj.cego wymian" informacji i zdobywanie wiedzy, spowodowa!y wzrost zainteresowania dzia!aniami Funduszu prowadzonymi za pomoc. tego medium. Wychodz.c naprzeciw oczekiwaniom, podj"to w 2006 roku prace maj.ce na celu stworzenie nowoczesnego interaktywnego portalu internetowego NFZ w pierwszym etapie przeprowadzono ujednolicenie wizualne i strukturalne serwisów internetowych prowadzonych do tej pory odr"bnie przez szesna#cie oddzia!ów wojewódzkich NFZ oraz Central" informacyjnych. Opracowano równie- podstawy funkcjonowania nowego portalu NFZ. Jego uruchomienie jest planowane na 2007 roku. Wprowadzane zmiany k!ad. akcent na interaktywny charakter komunikacji pomi"dzy Funduszem a #wiadczeniodawcami i #wiadczeniobiorcami oraz na bie-.co aktualizowan. informacj" o dzia!aniach NFZ w systemie ochrony zdrowia. Portal NFZ b"dzie podstawowym $ród!em wiedzy i g!ówn. platform. wymiany informacji o podejmowanych przez Fundusz dzia!aniach w dziedzinie ochrony zdrowia. Listy oczekuj(cych W ramach poprawiania systemu gromadzenia i przetwarzania informacji o liczbie oczekuj.cych oraz #rednim czasie oczekiwania na udzielenie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2006 roku w NFZ dokonano analizy sytuacji identyfikuj.c trudno#ci i zagro-enia w zbieraniu informacji wynikaj.ce z przyczyn prawnych, organizacyjnych oraz zwi.zanych z istniej.cym oprogramowaniem. Nast"pnie okre#lono propozycje rozwi.zania zdefiniowanych problemów i przyst.piono do wdra-ania zmian: ! opracowano nowy komunikat XML jako podstaw" przekazywania informacji o listach oczekuj.cych przez #wiadczeniodawców oraz dostosowano system informatyczny NFZ; dok!adnie okre#lono s!owniki komórek organizacyjnych oraz wybranych procedur zgodnie z którymi przekazywane s. dane o liczbie oczekuj.cych oraz #rednim czasie oczekiwania na realizacj" #wiadcze0 zdrowotnych; opracowano wzory dokumentów s!u-.cych monitorowaniu przekazywania danych o listach oczekuj.cych oraz dokumentów analityczno-statystycznych; wprowadzono mo-liwo#/ z zawartymi umowami. porównywania nadsy!anych komunikatów XML

!

! !

W ci.gu 2006 roku uzyskano popraw" w zakresie sp!ywu raportów i ich kompletno#ci zawieraj. one dane z komórek organizacyjnych (poradni lub oddzia!ów szpitalnych), które wykonuj. #wiadczenia na podstawie umowy z NFZ. Nadal nie uda!o si" jednak uzyska/ wymaganych informacji od 100% #wiadczeniodawców, zobowi.zanych do ich przekazywania. Nale-y jednak podkre#li/, -e w cz"#ci oddzia!ów wojewódzkich zanotowano
9

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

popraw" w tym wzgl"dzie, np. w woj. wielkopolskim odsetek #wiadczeniodawców przekazuj.cych komunikaty wzrós! z 47 na koniec 2005 r. do 86 – na koniec 2006, w opolskim – z 30 do 81, w zachodniopomorskim – z 50 do 93. W celu uzyskania dalszej poprawy wska$nika otrzymywanych przez NFZ komunikatów, ich kompletno#ci oraz rzetelno#ci planowane jest wdro-enie kontroli #wiadczeniodawców w powy-szym zakresie. Nale-y podkre#li/, -e zgodnie z obowi.zuj.cymi przepisami prawa, NFZ dysponuje danymi tylko o liczbie oczekuj.cych oraz #rednim czasie oczekiwania do poszczególnych poradni, oddzia!ów szpitalnych oraz na wybrane procedury. Imienne wykazy oczekuj.cych na #wiadczenia prowadz. #wiadczeniodawcy. Brak jednolitych zasad prowadzenia list oczekuj.cych powoduje du-. rozbie-no#/ i ró-norodno#/ zastosowanych rozwi.za0 u #wiadczeniodawców, co ma decyduj.cy wp!yw na jako#/ informacji statystycznych przekazywanych do NFZ nale-y doda/, -e nadal wyst"puj. trudno#ci z utrzymaniem aktualno#ci otrzymywania informacji o listach oczekuj.cych.. Dzia!ania perspektywiczne Ju- w roku 2006 rozpocz"to prace nad okre#leniem kierunków zmian zasad kontraktowania w latach nast"pnych. Stosowane dot.d zasady kontraktowania #wiadcze0, w przewa-aj.cej cz"#ci oparte na metodzie p!acenia „za us!ug"”, z jednej strony przyczyni!y si" do wzrostu realizowanej liczby #wiadcze0 i tym samym do poprawy dost"pno#ci, z drugiej jednak strony wyeliminowa!y mechanizmy samoregulacji systemu i stymulowa!y po#rednio realizacj" i rozliczenie #wiadcze0 nie zawsze uzasadnionych. G!ównym celem prac prowadz.cych do zmiany sposobu kontraktowania jest utrzymanie korzystnych trendów w zakresie poprawy dost"pno#ci do #wiadcze0, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu #rodków publicznych w wyniku skierowania ich na zaspokajanie faktycznych potrzeb zdrowotnych populacji. Jednym z elementów prac jest d.-enie do uproszczenia zasad kontraktowania. Obecnie obowi.zuj.cy katalog #wiadcze0 sprawia, -e w ostatnich latach uleg!y one nadmiernej komplikacji, co nie przynios!o zdecydowanej poprawy w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem #rodków publicznych, ale jednocze#nie skomplikowa!o proces rozlicze0 i obs!ugi informatycznej. Planuje si" m.in. uproszczenie zasad kontraktowania #wiadcze0 szpitalnych poprzez zmniejszenie liczby pozycji w katalogu #wiadcze0 szpitalnych w wyniku grupowania ok. 1400 #wiadcze0 w wi"ksze agregaty. Podobne dzia!ania s. przewidywane w przypadku ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego. Dodatkowo przewiduje si" pilotowe wdro-enia kapitacyjnego finansowania opieki nad osobami przewlekle chorymi. Narodowy Fundusz Zdrowia b"dzie d.-y! do okre#lenia odpowiedniej do regionalnych potrzeb struktury wydatków na poszczególne rodzaje #wiadcze0. Za jeden z g!ównych celów nale-y uzna/ wzrost udzia!u finansowania opieki ambulatoryjnej i stworzenie mechanizmów zwi"kszaj.cych mo-liwo#ci udzielania w tym sektorze #wiadcze0, które w chwili obecnej s. realizowane w szpitalach. Dotyczy to w szczególno#ci chirurgii krótkoterminowej i wysokospecjalistycznych bada0 diagnostycznych. W roku 2006 odby!a si" w ramach kampanii medialnej pod has!em „Cztery pory roku dla zdrowia” promocja profilaktycznych programów zdrowotnych. Dzia!ania w ramach kampanii podejmowane by!y przez oddzia!y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzgl"dnieniem specyfiki danego województwa (np. liczba ludno#ci, zag"szczenie, tradycje, uwarunkowania kulturowe, itp). Po przeprowadzeniu analizy prowadzonych dzia!a0 promocyjnych oraz ich efektów w postaci zwi"kszaj.cej si" zg!aszalno#ci kobiet na badania podj"to decyzj", -e akcja medialna w roku 2007 prowadzona b"dzie w skali ogólnokrajowej.
10

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Kampania zwi.zana z promocj. Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy finansowana by!a przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i prowadzona by!a we wspó!pracy z wybranymi przez Ministra Zdrowia O#rodkami Koordynuj.cymi dla ww. programów, promocja pozosta!ych programów finansowana by!a przez NFZ. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Fundusz na zlecenie Ministra Zdrowia przeprowadzi! przetarg na wysy!k" imiennych zaprosze0 do kobiet, które powinny by/ obj"te programami onkologicznych bada0 przesiewowych. Ze wzgl"dów proceduralnych wysy!ka zaprosze0 rozpocz"!a si" w I kwartale 2007 r. Wszystkie te dzia!ania maj. na celu edukacj" zdrowotn. spo!ecze0stwa oraz popraw" kondycji zdrowotnej obywateli poprzez m.in. zwi"kszenie zainteresowania badaniami profilaktycznymi.

11

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

II.

PODSTAWY PRAWNE DZIA#ALNO$CI NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dzia!a na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135, z pó$n. zm.), zwan( dalej ustaw( o "wiadczeniach oraz wydanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy, Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 wrze#nia 2004 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 2161, z pó$n. zm.). Ustawa o #wiadczeniach powo!a!a do -ycia Narodowy Fundusz Zdrowia jako pa0stwow. jednostk" organizacyjn. posiadaj.c. osobowo#/ prawn.. W/w ustawa reguluje mi"dzy innymi zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, zasady udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej oraz nadzór nad dzia!alno#ci. Funduszu. Za!.cznik do ustawy zawiera wykaz #wiadcze0 opieki zdrowotnej nie finansowanych ze #rodków publicznych. W trakcie 2006 roku ustawa o #wiadczeniach by!a nowelizowana: ! ustaw. z dnia z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo!ecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519) – zmieniono przepisy dotycz.ce kontroli realizacji zada0 w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i KRUS; ustaw. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) – w katalogu osób ubezpieczonych dodano funkcjonariusza Agencji Bezpiecze0stwa Wewn"trznego; ustaw. z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych (Dz. U. Nr 143, poz. 1030) – dokonano zmian odno#nie do powo!ywania i odwo!ywania Prezesa Funduszu oraz jego zast"pców ; ustaw. z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzaj.ce ustaw" o S!u-bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S!u-bie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw" o s!u-bie funkcjonariuszy S!u-by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S!u-by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 z pó$n. zm.) – w katalogu osób ubezpieczonych dodano funkcjonariuszy S!u-by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S!u-by Wywiadu Wojskowego; ustaw. z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa0stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa0stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217) – zmieniono przepisy dotycz.ce powo!ywania Prezesa Funduszu i jego zast"pców w kontek#cie utworzenia pa0stwowego zasobu kadrowego; ustaw. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz.d (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1411) – (wesz!a w -ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.) – przyznano -ywym dawcom narz.dów do przeszczepu dodatkowe uprawnienia dotycz.ce bada0 stanu ich zdrowia;

!

!

!

!

!

12

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

III.

$WIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Realizacja "wiadcze% opieki zdrowotnej w 2006 r. Zasady kontraktowania "wiadcze% opieki zdrowotnej na 2006 r. Materia!y informacyjne na 2006 r. zosta!y dostosowane do wymaga0 legislacyjnych. Warunki realizacji #wiadcze0 zosta!y podzielone na wymagane, tj. takie, które musia!y zosta/ spe!nione przez #wiadczeniodawc" oraz oczekiwane, które poddawano ocenie w post"powaniu w sprawie o zawarcie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Jednocze#nie, w przypadku braku mo-liwo#ci zakontraktowania #wiadcze0 w danym zakresie, upowa-niono dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, w kolejnym post"powaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, do warunkowego dopuszczenia do udzielania #wiadcze0 jednostek nie spe!niaj.cych wymaga0, z wy!.czeniem wymaga0 formalno-prawnych przy jednoczesnym odpowiednim obni-eniem ceny punktu. W 2006 r. w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 dokonano nast"puj.cych zmian w stosunku do roku 2005: podstawowa opieka zdrowotna ! ! ! doprecyzowano przepisy dotycz.ce parytetu poziomu finansowania grup zawodowych w podstawowej opiece zdrowotnej, wprowadzono wspó!czynnik koryguj.cy stawk" kapitacyjn. po!o-nej POZ, zmieniono grup" wiekow. korygowan. wspó!czynnikiem 1,3 dla piel"gniarki POZ (od 2 miesi.ca -ycia); wprowadzono otwarty katalog bada0 #wiadcze0 diagnostycznych i terapeutycznych, co stworzy!o mo-liwo#/ rozliczania ca!ego pakietu us!ug w ramach ka-dej poradni specjalistycznej, rozszerzono katalog porad zabiegowych o #wiadczenia wykonywane dotychczas w lecznictwie szpitalnym w trybie jednodniowym, rozszerzono list" ambulatoryjnych #wiadcze0 diagnostycznych wspó!finansowanych, rozliczanych wcze#niej w ramach porad typu III np. próba dobutaminowa, próba wysi!kowa, oraz wykonywanych tylko w trybie stacjonarnym jak: kolonoskopia, bronchoskopia, zmieniono sposób rozliczania us!ug CT i NMR uwzgl"dniaj.c indywidualn. wycen" szczegó!owych bada0 dotycz.cych ró-nych cz"#ci cia!a oraz z u-yciem kontrastu lub bez, doprecyzowano wymogi dotycz.ce kwalifikacji personelu lekarskiego zatrudnionego w poradniach specjalistycznych;

ambulatoryjne "wiadczenia specjalistyczne !

! !

!

!

leczenie szpitalne ! doprecyzowano poj"cia dotycz.ce #wiadcze0 w trybie jednodniowym w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii, programów terapeutycznych;
13

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! !

wprowadzono sformalizowany tryb uzyskiwania zgody p!atnika poprzez zamieszczenie zasad hospitalizacji wed!ug zgody p!atnika oraz wzoru wniosku, przeredagowano tre#ci opisów wszystkich programów terapeutycznych (lekowych) nadaj.c im jednolite brzmienie i dostosowuj.c ich zapisy do aktualnie obowi.zuj.cych zapisów zawartych w charakterystykach produktów leczniczych (wskazania do stosowania leku). Przyj"ta konstrukcja programów przewidywa!a finansowanie w ramach jednego programu terapii z zastosowaniem konkretnej substancji czynnej. Wobec powy-szego uleg!a zmianie liczba programów – rozdzielono dotychczasowy program leczenia stwardnienia rozsianego na dwa odr"bne programy, zmieniono konstrukcje programów leczenia WZW typu B i C. Wprowadzono karty rejestracyjne dla pacjentów w!.czanych do programu oraz wzory o#wiadcze0 o odbiorze przez pacjenta leku je-eli jest o przyjmowany w warunkach ambulatoryjnych. wprowadzono zapisy zobowi.zuj.ce lekarza prowadz.cego do monitorowania wyników leczenia oraz monitorowania wyników realizacji programu. Zmianie uleg! tak-e sposób wyceny tych #wiadcze0. Opracowano wykaz substancji czynnych obj"tych finansowaniem w ramach programów oraz dokonano wyceny punktowej okre#lonych postaci i dawek tych substancji. Wycen" oparto na faktycznych kosztach poniesionych w roku 2005 przez #wiadczeniodawców realizuj.cych programy, zweryfikowano katalog chemioterapii pod k.tem uzupe!nienia informacji o czasie trwania schematów leczenia oraz sposobie dawkowania leków. Zmianie uleg! tak-e sposób wyceny #wiadcze0 z zakresu chemioterapii. Opracowano wykaz substancji czynnych obj"tych finansowaniem w ramach katalogu chemioterapii oraz dokonano wyceny punktowej okre#lonych postaci i dawek tych substancji. Wycen" oparto na faktycznych kosztach poniesionych w roku 2005 przez #wiadczeniodawców, do materia!ów konkursowych wprowadzono dwie procedury „chemioterapia niestandardowa” oraz „farmakoterapia niestandardowa”. Zdefiniowano wytyczne do ich stosowania, oraz okre#lono wzór wniosku sk!adanego przez #wiadczeniodawc" do dyrektora OW NFZ, wprowadzono elektroniczn. terapeutycznych i chemioterapii. sprawozdawczo#/ z realizacji programów

!

!

!

!

opieka psychiatryczna i leczenie uzale)nie% ! ! ! ! ! ! wprowadzono nowe zakresy #wiadcze0, zgodnie z rozporz.dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych uszczegó!owiono warunki na poszczególnych poziomach komórek organizacyjnych, ujednolicono nazewnictwo dotycz.ce kwalifikacji zatrudnionego personelu, wprowadzono s!ownik poj"/, wyodr"bniono mo-liwo#/ realizacji turnusu rehabilitacyjnego, podniesiono wag" punktow. sesji psychoterapii grupowej lub rodzinnej w poradniach leczenia uzale-nie0; zmieniono zakresy #wiadcze0, wprowadzaj.c #wiadczenia specjalistyczne chirurgii stomatologicznej, chirurgii szcz"kowo-twarzowej, periodontologii, pedodoncji,
14

leczenie stomatologiczne !

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

endodoncji, ! ! ! utworzono zakresy: #wiadcze0 podstawowych dla doros!ych z protetyk. i #wiadcze0 podstawowe dla dzieci do 18 roku -ycia, zrezygnowano z okre#lenia warto#ci wska$ników koryguj.cych w poszczególnych zakresach #wiadcze0, poszerzono wskazania do obj"cia leczeniem w ramach Programu ortodontycznej opieki nad dzie/mi z wadami wrodzonymi cz"#ci twarzowej czaszki (m.in. o leczenie osób po uko0czeniu 18 roku -ycia w ramach kontynuacji leczenia);

profilaktyczne programy zdrowotne ! rozszerzono zakresy programów profilaktycznych:

" w programach profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy wprowadzono etapy pog!"bionej diagnostyki, maj.ce na celu weryfikacj" wyniku badania przesiewowego i postawienie ostatecznego rozpoznania " rozszerzono zakres terytorialny programu profilaktyki gru$licy na województwa o najwy-szych wska$nikach zachorowa0 na gru$lic" (jako kontynuacja wdro-onego pilota-owo w roku 2005 w województwie lubelskim) ! wdro-ono takie jak: program wczesnego wykrywania zaka-e0 HIV u kobiet w ci.-y, program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry. "wiadczenia odr*bnie kontraktowane ! ! sformalizowano opisy #wiadcze0, wprowadzono nowe #wiadczenie zwi.zane z protezowaniem twarzy.

Przebieg post*powa% i zawieranie umów W 2006 r. wyst.pi!y problemy z zawieraniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w szczególno#ci na terenie tych województw, w których #wiadczeniodawcy byli zrzeszeni w Federacji Zwi.zków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumieniu Zielonogórskim”. Problemy wynika!y z faktu, -e oferenci uzale-niali z!o-enie wniosków o zawarcie umowy od wyników negocjacji prowadzonych przez kierownictwo (zespó! negocjacyjny) „Porozumienia Zielonogórskiego” z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatecznie podczas spotkania w dniach 31.12.2005 r.-1.01.2006 r. w Warszawie porozumienie zosta!o osi.gni"te i ustalono nast"puj.ce zasady umo-liwiaj.ce zawarcie umów na rok 2006: ! ! wydatki na podstawow. opiek" zdrowotn. wzrosn. w 2006 r. dodatkowo o 240 mln z! w skali roku w stosunku do planu finansowego NFZ, strony ustali!y sposób realizowania #wiadcze0 podstawowej opieki zdrowotnej w sprawach b"d.cych dotychczas przedmiotem sporu.

W wyniku ww. uzgodnie0 osi.gni"to porozumienie, które wyeliminowa!o zagro-enie ograniczenia dost"pu do #wiadcze0. Pocz.wszy od dnia 2 stycznia 2006 r. wszystkie gabinety
15

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim przyjmowa!y pacjentów. Udzia! finansowania umów wieloletnich niewygasaj(cych z dniem 31.12.2005 r. Ogó!em spo#ród 18.948 umów wieloletnich, uczestnicz.cych w negocjacjach do dnia 30 listopada 2005 uzgodniono 17.501, to jest 92,4% liczby tych umów, co stanowi!o 87,7% planowanej warto#ci umów uzgadnianych w tym trybie (z wy!.czeniem umów w podstawowej opiece zdrowotnej). W okresie nast"pnych trzech miesi"cy – do terminu wyga#ni"cia umowy – zako0czono uzgodnienia praktycznie ze wszystkimi, #wiadczeniodawcami, którzy posiadali ww. umowy wieloletnie (uzgodniono 18.800 2 umów, to jest 99.6% w uj"ciu ilo#ciowym i 94,8% 3 w uj"ciu warto#ciowym). Przypadki zawierania nowych umów, w wyniku przeprowadzenia post"powa0 konkursowych lub rokowa0, b"d.cych nast"pstwem nieuzgodnienia warunków finansowych na rok 2006 by!y sporadyczne. Przeprowadzono jedynie 26 post"powa0 b"d.cych nast"pstwem nieuzgodnienia warunków w umowach wieloletnich. Zawarto 44 nowe umowy o warto#ci stanowi.cej 0,39% kwoty przeznaczonej na uzgodnienie umów wieloletnich. Przedstawione wy-ej wska$niki nie obejmowa!y lecznictwa uzdrowiskowego, którego uwzgl"dnienie dodatkowo poprawi!oby uzyskany wynik – umowy mia!y charakter wieloletni i zosta!y uzgodnione do 30 listopada 2005 r. (nie zmieni!a si" liczba umów, zmniejszy!a si" liczba #wiadczeniodawców). Post*powanie konkursowe i rokowania W celu zapewnienia skutecznego rozstrzygni"cia post"powa0 konkursowych i rokowa0 podczas procesu zawierania umów na rok 2006 w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przyj"to nast"puj.cy harmonogram ich przeprowadzenia we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich Funduszu: ! ! ! ! ! og!oszenie o konkursie ofert przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ: 14.10.2005 r., termin sk!adania ofert: do dnia 2.11.2005 r., otwarcie ofert: 7.11.2005 r., og!oszenie rozstrzygni"cia konkursu ofert: 7.12.2005 r. sk!adanie odwo!a0 dotycz.cych rozstrzygni"cia post"powania do Prezesa Funduszu za po#rednictwem dyrektora oddzia!u wojewódzkiego Funduszu: 14.12.2005 r.

2

W przypadku lecznictwa szpitalnego obraz jest zak#ócony – w niektórych przypadkach z jednej umowy podlegaj$cej uzgodnieniom powsta#y dwie – wyodr%bniono umowy na programy terapeutyczne. 3 Nale&y zwróci' uwag% na fakt, &e w Mazowieckim OW w wielu przypadkach uzgodniono warunki finansowe na okres krótszy ni& rok. 16

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Wyniki post*powania konkursowego 4 W procesie post"powania konkursowego na rok 2006 rozstrzygni"to !.cznie 1 676 konkursów ofert, w tym do dnia 31.12.2005r. rozstrzygni"to 1 415 konkursów, co stanowi 84,42 % ogólnej liczby post"powa0. (.czna liczba z!o-onych ofert na rok 2006 wynios!a 16 676, a liczba ofert z!o-onych do dnia 31.12.2005r. wynios!a 14 953. Najwi"cej konkursów ofert na rok 2006 rozstrzygni"to w rodzaju ambulatoryjne #wiadczenia specjalistyczne (463). Na konkurs ten #wiadczeniodawcy z!o-yli 4 958 ofert, z czego OW NFZ podpisa!y 4 196 umów i aneksów do umów wieloletnich. Najmniejsza liczba konkursów zosta!a rozstrzygni"ta w rodzaju pomoc dora$na i transport sanitarny i wynios!a 35. Warto#/ podpisanych umów i aneksów w wyniku przeprowadzonych post"powa0 konkursowych na rok 2006 wynios!a 6 423 000 tys. z!.

Rokowania Na rok 2006 OW NFZ przeprowadzi!y !.cznie 618 rokowa0. Najwi"cej prowadzonych rokowa0 dotyczy!o lecznictwa szpitalnego (143 rokowania). W procesie zawierania umów na rok 2006 we wszystkich rodzajach #wiadcze0 do rokowa0 zaproszono 1218 #wiadczeniodawców. Warto#/ wszystkich umów zawartych w drodze rokowa0 wynios!a 1 121 157 tys. z!. Ponad dwie trzecie !.cznej warto#ci umów zawartych w tym trybie stanowi!y umowy na leczenie szpitalne.

Odwo!ania W ramach #rodków odwo!awczych, zgodnie z art. 154 ustawy o #wiadczeniach #wiadczeniodawcy maj. prawo do sk!adania odwo!a0 dotycz.cych rozstrzygni"/ od post"powa0 konkursowych do Prezesa NFZ za po#rednictwem dyrektorów OW NFZ. Korzystaj.c z tego prawa #wiadczeniodawcy z!o-yli !.cznie 451 odwo!a0, z tego 29 zosta!y uwzgl"dnione przez Dyrektorów OW NFZ. Do dnia 28.03.2006r. Prezes NFZ uwzgl"dni! 30 odwo!a0 w ca!o#ci i 6 w cz"#ci. (.czn. skuteczno#/ tej drogi odwo!awczej mo-na wi"c oszacowa/ na 14%.

4

Informacja wed#ug stanu na dzie" 20 marca 2006 r. 17

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.1

Zawarte umowy na 2006 r.

Podstaw. udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej zawarta pomi"dzy #wiadczeniodawc. a dyrektorem oddzia!u wojewódzkiego Funduszu, z zastrze-eniem art. 159 ustawy o #wiadczeniach. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, z zastrze-eniem art. 159, odbywa si" po przeprowadzeniu post"powania w trybie: ! ! konkursu ofert, rokowa0.

Przepisów dotycz.cych konkursu ofert i rokowa0 nie stosuje si" do zawierania umów ze #wiadczeniodawcami: ! ! udzielaj.cymi #wiadcze0 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; wykonuj.cymi czynno#ci w zakresie zaopatrzenia w #rodki pomocnicze i wyroby medyczne b"d.ce przedmiotami ortopedycznymi.

Poni-sza tabela prezentuje liczb" umów zawartych w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2005 oraz 2006 roku.
Liczba umów w 2006r. 5
Kod rodzaju !wiadcze" 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Rodzaj !wiadcze" Ogó!em podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjne "wiadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne leczenie uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny profilaktyczne programy zdrowotne "wiadczenia odr&bnie kontraktowane Liczba umów 2005 37 448 11 726 6 700 1 366 1 291 2 148 1 052 8 835 145 341 3 488 356 Liczba umów 2006 38 330 12 046 7 175 1 653 1 347 2 272 1 302 8 897 145 354 2 802 337 Dynamika zmian 2006/2005 102,36% 102,73% 107,09% 121,01% 104,34% 105,77% 123,76% 100,70% 100,00% 103,81% 80,33% 94,66%

(.cznie w roku 2006 zawartych by!o 38 330 umów na #wiadczenie us!ug zdrowotnych. Najwi"kszy przyrost w porównaniu z rokiem 2005 zauwa-a si" w rodzaju opieka d!ugoterminowa (23,76% nast.pi! wzrost liczby #wiadczeniodawców) oraz leczenie szpitalne (21,01% wzrost liczby umów spowodowany jest zmianami w sposobie kontraktowania chemioterapii). W porównaniu do roku 2005 znacznie spad!a liczna umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Wynika to z faktu zaprzestania finansowania przez Ministra Zdrowia umów w tym rodzaju i przekazanie ich do wy!.cznego finansowania przez Fundusz.

5

Dane z systemu informatycznego NFZ

18

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Kod rodzaju !wiadcze" 1 Ogó$em 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Rodzaj !wiadcze" 2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne leczenie uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny programy profilaktyczne "wiadczenia odr&bnie kontraktowane

Warto!# umów w roku 2006 ( w tys. z$) 6 Planowana kwota Warto!# zawartych na realizacj% umów na 2006 r. (bez Warto!# zawartych skutków ustawy skutków realizacji umów na 2005 r. z 22 lipca 2006 8 ustawy z 22 lipca 2006) 7 3 4 5 22 581 190 23 750 682 993 054 2 352 496,17 14 464 194,76 1 089 051,68 914 341,05 523 532,17 968 135,58 356 023,03 933 072,63 101 548,63 878 794,45 2 590 817,45 15 056 664,00 1 129 373,44 995 978,82 558 599,19 1 023 179,43 351 917,13 964 277,91 133 910,51 945 964,02 110 348,00 615 273,00 57 857,00 46 206,00 29 022,00 53 795,00 7 320,00 51 407,00 4 056,00 17 770,00

&'czna warto!# zawartych umów (4+5) 6 24 743 736 2 701 165,45 15 671 937,00 1 187 230,44 1 042 184,82 587 621,19 1 076 974,43 359 237,13 1 015 684,91 137 966,51 963 734,02

Dynamika zmian 2006/2005 (6/3) 7 110% 115% 108% 109% 114% 112% 111% 101% 109% 136% 110%

W porównaniu do roku 2005 obserwujemy wzrost warto#ci zawartych umów o 10%. W tym najwy-szy wzrost w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne (36%) Wzrost warto#ci zauwa-a si" tak-e w pozosta!ych rodzajach #wiadcze0. Na szczególn. uwag" zas!uguje wzrost poziomu finansowania w rodzaju ambulatoryjne #wiadczenia specjalistyczne w porównaniu do dynamiki finansowania umów w rodzaju lecznictwo szpitalne.
Umowy rozwi!zane w 2006 roku 9
Rodzaj !wiadczenia 1 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny profilaktyczne programy zdrowotne "wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr&bnie Liczba 2 149 112 29 19 16 18 164 2 7 18 7
10

Umowy rozwi'zane w okresie sprawozdawczym Warto!# w tys. z$ 3 3 760,45 6 768,43 13 999,36 1 249,97 247,32 1 743,58 5 490,73 1 253,11 2 509,52 424,03 3 184,36

W roku 2006 rozwi.zano 541 umów, najwi"cej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Najcz"stszymi przyczynami rozwi.zania umów w ci.gu 2006 roku by!y: na wniosek #wiadczeniodawcy (np. rezygnacja z umowy za porozumieniem stron), przekszta!cenie zak!adu, cesja umowy na rzecz innego #wiadczeniodawcy.
6 7

8 9

Dane z systemu informatycznego NFZ oraz Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076)

Liczba umów – dane z systemu informatycznego NFZ
Liczba umów – dane z systemu informatycznego NFZ

10

19

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2 Monitorowanie realizacji "wiadcze% opieki zdrowotnej Opracowanie zawiera dane dotycz.ce dynamiki kontraktów 2006/2005 bez skutków regulacji wynikaj.cych z Ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 (Dz. U. nr 149, poz. 1076). 1.2.1. Podstawowa opieka zdrowotna W rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wyró-nia si" nast"puj.ce zakresy #wiadcze0: ! ! ! ! ! ! ! #wiadczenia lekarza POZ #wiadczenia piel"gniarki POZ #wiadczenia po!o-nej POZ #wiadczenia piel"gniarki szkolnej nocna i #wi.teczna ambulatoryjna opieka lekarska i piel"gniarska nocna i #wi.teczna wyjazdowa opieka lekarska i piel"gniarska transport sanitarny w POZ

Liczba porad udzielonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 2006r.11
Oddzia$ wojewódzki Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Liczba porad 135 066 109 9 050 658 7 265 904 7 796 900 3 676 350 8 459 679 13 169 745 16 399 846 3 901 013 7 355 686 4 202 298 8 692 214 16 633 519 4 946 828 4 802 879 13 188 065 5 524 525 Liczba porad w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego wg list aktywnych 3,68 3,28 3,57 3,63 3,77 3,41 4,22 3,32 4,19 3,67 3,70 4,14 3,74 4,02 3,41 3,98 3,32

W ci.gu 2006 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili !.cznie 135 066 tys. porad. %rednia liczba w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego wed!ug list aktywnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi – 3,68 porady. W roku 2005 #rednia liczba porad na jednego ubezpieczonego wynosi!a 3,56.

11

Liczba porad – dane z systemu informatycznego NFZ 20

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba podopiecznych na listach aktywnych lekarzy POZ 12
Przedzia$ wiekowy 0-6 r. #. 7-65 r. #. powy#ej 65 r. #. DPS suma Liczba ubezpieczonych ogó$em wg CWU Liczba ubezpieczonych na listach aktywnych lekarza POZ 2 261 333 29 525 271 4 805 995 91 992 36 684 592 Udzia$ procentowy w ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,16% 80,48% 13,10% 0,25% 100,00% 37 821 925

Powy-sze dane przedstawiaj. liczb" osób obj"tych opiek. lekarsk. w podstawowej opiece zdrowotnej, którzy z!o-yli deklaracje wyboru lekarza POZ, w podziale na grupy wiekowe, na podstawie list aktywnych. Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie wybra!o oko!o 3% ubezpieczonych. Koszty podstawowej opieki zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna (w tys. z$) 13
Kod OW 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa OW Plan finansowy 2005 3 276 047,00 200 619,00 215 767,00 98 017,00 238 417,00 304 200,00 491 700,00 94 141,00 199 095,00 114 630,00 206 646,00 427 646,00 125 977,00 137 700,00 332 338,00 166 142,00 3 629 082,00 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. ogó$em (bez refundacji cen leków) 4 275 559,83 200 325,26 215 719,57 96 907,92 237 302,61 302 740,45 490 391,60 93 891,78 199 075,65 114 261,87 206 311,91 427 428,50 125 532,14 137 689,72 331 720,45 164 464,53 3 619 323,79 % realizacji Plan finansowy 2006 6 302 468,00 224 921,00 234 956,00 106 616,00 271 318,00 340 193,00 537 075,00 102 263,00 220 057,00 126 761,00 228 937,00 472 672,00 136 859,00 150 825,00 367 000,00 183 861,00 4 006 782,00 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 300 971,99 224 117,95 234 887,05 106 467,32 267 107,57 339 736,83 534 938,34 102 218,32 219 982,43 126 693,60 224 767,54 472 023,91 136 888,37 150 538,93 366 234,10 180 467,98 3 988 042,23 % realizacji

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

5 99,82% 99,85% 99,98% 98,87% 99,53% 99,52% 99,73% 99,74% 99,99% 99,68% 99,84% 99,95% 99,65% 99,99% 99,81% 98,99% 99,73%

8 99,51% 99,64% 99,97% 99,86% 98,45% 99,87% 99,60% 99,96% 99,97% 99,95% 98,18% 99,86% 100,02% 99,81% 99,79% 98,15% 99,53%

Nak!ady finansowe na podstawow. opiek" zdrowotna w porównaniu do roku 2005 wzros!y o ok. 10%. W roku 2006 w planie finansowym na realizacj" #wiadcze0 przeznaczone by!o 4 006 782 tys. z!. Koszty realizacji #wiadcze0 wynios!y 3 988 042,23 tys. z!, wynosi to 99,53% #rodków przeznaczonych w planie finansowym.

12

Liczba ubezpieczonych lekarza POZ – dane z systemu informatycznego NFZ, liczba ubezpieczonych ogó#em – dane z modu#u CWU systemu informatycznego NFZ 13 Koszty realizacji dane - ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 21

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( w tys. z$.) 14
Kod OW Nazwa OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. 3 166 103,12 136 167,38 101 150,17 51 261,18 108 218,60 195 980,69 363 854,85 50 056,33 109 441,38 72 740,67 148 358,34 359 701,38 68 286,36 95 618,15 225 043,90 100 443,78 2 352 426,28 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 165 684,44 134 097,55 101 066,26 51 261,18 108 218,29 200 209,67 368 531,88 50 565,05 108 660,90 71 386,79 147 818,86 348 230,38 67 784,09 95 799,61 221 841,39 100 443,78 2 341 600,12 % realizacji Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. 6 198 277,84 146 567,50 138 890,78 58 935,50 130 075,76 233 793,54 386 299,54 58 663,32 132 098,71 90 397,00 169 499,49 391 454,65 74 733,23 98 626,52 269 059,44 123 792,63 2 701 165,45 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 196 168,42 146 054,73 134 124,89 57 952,69 127 865,38 236 156,44 375 757,19 60 127,70 132 176,15 87 156,22 169 433,97 385 989,57 76 199,08 97 934,17 265 574,72 123 776,06 2 672 447,38 % realizacji Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 15 9 114,54% 103,14% 131,59% 110,46% 115,28% 114,59% 101,69% 112,35% 115,89% 119,20% 109,85% 104,35% 104,95% 98,79% 114,83% 117,92% 110,13%

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

5 99,75% 98,48% 99,92% 100,00% 100,00% 102,16% 101,29% 101,02% 99,29% 98,14% 99,64% 96,81% 99,26% 100,19% 98,58% 100,00% 99,54%

8 98,94% 99,65% 96,57% 98,33% 98,30% 101,01% 97,27% 102,50% 100,06% 96,41% 99,96% 98,60% 101,96% 99,30% 98,70% 99,99% 98,94%

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli powy-ej wzrost nak!adów w rodzaju ambulatoryjne #wiadczenia specjalistyczne wyniós! o ok. 10%. Wzrost warto#ci wykonania w stosunku do zawartych umów w roku 2006 wyst.pi! w oddzia!ach: Ma!opolskim (1,01%), Opolskim (2,50%), Podkarpackim (0,06%) i %wi"tokrzyskim (1,96%). We wszystkich oddzia!ach oprócz Warmi0sko-Mazurskiego nast.pi! wzrost warto#ci zawartych umów w stosunku do roku 2005. Realizacja #wiadcze0 w stosunku do zawartych kontraktów przekroczy!a ich warto#/ w nast"puj.cych poradniach: endokrynologicznej (osteoporozy) o kwot" 65 287,47 z! (7,31%), chorób tropikalnych o kwot" 5 486,55 z! (18,03%), transplantacji serca, o kwot" 44 405,36 z! (42,61%), poradni urologicznej o kwot" 3 200 544,28 z! (4,77%), poradni chirurgii ogólnej o kwot" 2 843 543,63 z! (1,41%), w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej o kwot" 2 008 414,99 z! (1,17%) oraz w #wiadczeniach wspó!finansowanych – w tomografii komputerowej – o kwot" 5 041 207,23 z!, ( 4,45%).

14

Warto!' kontraktów - dane z OW NFZ, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 15 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 22

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.3. Lecznictwo szpitalne
Lecznictwo Szpitalne (w tys. z$) 16
Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 1 066 677,16 735 644,99 805 099,14 338 319,72 937 240,76 1 164 774,12 2 473 757,87 331 986,63 716 373,95 445 688,92 729 831,90 1 947 707,25 471 740,63 510 415,98 1 282 099,20 612 286,19 14 569 644,41 Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 1 160 489,27 838 318,80 875 102,30 348 355,98 1 038 525,68 1 308 472,19 2 614 813,49 368 328,22 741 486,10 501 819,27 770 152,68 2 006 340,11 508 234,14 531 492,28 1 397 120,24 679 069,80 15 688 120,55 Dynamika kontraktów 2006/2005 ((bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 17 9 106,18% 110,98% 105,12% 99,59% 105,49% 107,19% 101,97% 106,17% 99,56% 108,10% 102,87% 101,11% 102,26% 101,31% 105,60% 106,62% 104,10%

Kod OW

Nazwa OW

% realizacji

% realizacji

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

3 1 050 749,37 725 936,57 801 141,30 337 290,78 935 120,74 1 164 866,30 2 459 572,87 328 345,45 712 942,11 450 570,21 725 914,09 1 913 049,26 476 204,66 503 881,22 1 266 323,64 612 286,19 14 464 194,76

5 101,52% 101,34% 100,49% 100,31% 100,23% 99,99% 100,58% 101,11% 100,48% 98,92% 100,54% 101,81% 99,06% 101,30% 101,25% 100,00% 100,73%

6 1 160 380,22 838 337,57 877 080,24 349 261,31 1 027 321,13 1 300 210,31 2 613 592,87 362 824,47 738 338,69 505 932,95 776 490,30 2 012 788,22 506 763,38 531 283,05 1 392 406,16 678 926,87 15 671 937,74

8 100,01% 100,00% 99,77% 99,74% 101,09% 100,64% 100,05% 101,52% 100,43% 99,19% 99,18% 99,68% 100,29% 100,04% 100,34% 100,02% 100,10%

Tabela przedstawia dane o zawartych umowach i realizacji #wiadcze0 w uj"ciu zbiorczym, bez podzia!u na hospitalizacj" i programy terapeutyczne. Nast.pi! wzrost nak!adów na #wiadczenia w rodzaju leczenie szpitalne o ok. 4% w porównaniu do roku 2006. Wzrost warto#ci wykonania w stosunku do zawartych kontraktów w roku 2006 wyst.pi! w oddzia!ach: (ódzkim (101,09%), Opolskim ( 101,52%), %wi"tokrzyskim (100,29%) oraz nieznacznie w oddzia!ach Ma!opolskim, Mazowieckim, Podkarpackim, %wi"tokrzyskim, Warmi0sko-Mazurskim, Wielkopolskim oraz Zachodniopomorskim. Wykonanie rzeczywiste przekraczaj.ce zawarte kontrakty odnotowuje si" w oddzia!ach: dermatologicznym dla dzieci o kwot" 170 518,80 z! - (6,39%), chirurgii plastycznej o 1 570 777,90 z! - (3,53%), onkologicznym o 7 249 596,81 z! - (3%), diabetologicznym o 479 931,40 z! – (2,49%), chirurgii naczyniowej o 3 501 081,63 z! - (2,48%), kardiologicznym o 25 806 791,74 z! - (2,08%).

16

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 17 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 23

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Programy terapeutyczne Poni-sza tabela prezentuje dynamik" planowanych oraz zrealizowanych #wiadcze0 w ramach poszczególnych programów terapeutycznych.
Zestawienie planowanych i wykonanych !wiadcze" w ramach poszczególnych programów lekowych
2005 r. warto!# !wiadcze" (w tys. z$) wykonanyc zakontraktowanych h 3 4 622 596,96 573 000,61 27 369,71 5 227,99 37 698,41 35 483,05 8 016,41 8 465,19 8 629,41 42 349,37 23 260,92 30 392,28 19 180,44 6 857,18 1 714,05 5 965,05 3 009,71 3 549,82 X X 29 244,23 7 680,55 36 455,06 X X 26 209,63 4 608,20 35 886,48 34 585,83 7 241,97 7 282,03 8 248,82 39 573,59 22 133,30 29 800,23 18 403,28 5 873,24 1 459,44 4 615,66 2 843,59 3 008,38 X X 28 028,17 7 329,13 34 226,07 X X 2006 r. warto!# !wiadcze" (w tys. z$) wykonanyc zakontraktowanych h 5 6 700 745,06 618 467,17 33 606,19 4 868,66 40 113,38 42 288,14 8 520,64 7 149,36 6 783,19 67 578,01 25 154,96 41 047,69 16 678,73 7 110,07 1 529,74 4 446,84 3 296,68 3 221,31 5 406,65 35 387,75 X 7 302,71 36 700,00 6 382,16 18 868,06 29 593,79 3 589,88 36 976,08 38 259,04 7 538,59 5 513,16 4 311,93 63 000,67 23 117,99 36 631,89 14 062,16 6 624,16 1 262,97 3 018,83 2 816,52 2 606,33 5 067,91 31 679,07 X 5 674,01 30 546,82 5 570,88 16 089,86 Dynamika zmian 2005/2006 zakontraktowanyc wykonanych h 7 8 12,55% 7,93% 22,79% -6,87% 6,41% 19,18% 6,29% -15,54% -21,39% 59,57% 8,14% 35,06% -13,04% 3,69% -10,75% -25,45% 9,53% -9,25% X X 39,50% -4,92% 0,67% X X 12,91% -22,10% 3,04% 10,62% 4,10% -24,29% -47,73% 59,20% 4,45% 22,92% -23,59% 12,79% -13,46% -34,60% -0,95% -13,36% X X 31,11% -22,58% -10,75% X X

lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

nazwa 2 razem pr w programie leczenia raka piersi docetakselem pr w programie leczenia raka piersi kapecytabin' pr w programie leczenia raka piersi trastuzumabem pr w programie leczenia raka jelita grubego irinotekanem pr w programie leczenia raka jelita grubego kapecytabin' pr w programie leczenia glejaków mózgu temozolomidem pr w programie leczenia raka jajnika topotecanem pr w programie leczenia przewlek!ej bia!aczki szpikowej (pbs) imatinibem pr w programie leczenia nowotworów pod"cieliska przewodu pokarmowego (gist) imatinibem pr w programie leczenia ch!oniaków z!o"liwych rituximabem pr w programie leczenia raka jajnika paklitakselem pr w programie leczenia nadp!ytkowo"ci samoistnej anagrelidem pr w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania p!ciowego pr w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporno"ci u dzieci imunoglobulinami pr w programie leczenia dystoni mi&"niowych toksyn' botulinow' pr w programie leczenia mózgowego pora#enia dzieci&cego toksyn' botulinow' pr w programie leczenia stwardnienia rozsianego glatiramerem pr w programie leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta pr w programie leczenia immunomoduluj'cego chorych na stwardnienie rozsiane pr w programie leczenia przewlek!ego wzw typu b lamiwudyn' pr w programie leczenia chorych ze "wie#ym zawa!em serca z uniesieniem st poddanych angioplastyce wie$cowej abciximabem pr w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów infliximabem pr w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i m!odzie$czego zapalenia stawów etanerceptem pr w programie leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów o ci&#kim przebiegu z zastosowaniem blokerów tnf pr w programie leczenia reumatoidalnego

24 25

16 915,72 6 011,56

15 956,43 5 297,26

X 8 211,17

X 7 259,33

49,27% 36,59%

35,75% 37,04%

24

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

zapalenia stawów leflunomidem 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 pr w programie leczenia sepsy aktywnym bia!kiem c pr w programie leczenia niedokrwisto"ci w przebiegu pnn u pacjentów niedializowanych pr w programie leczenia choroby gaucher'a imigluceraz' pr w programie leczenia niskoros!ych dzieci z snp hormonem wzrostu pr w programie leczenia niskoros!ych dziewcz't z zt hormonem wzrostu pr w programie leczenia niskoros!ych dzieci z pnn hormonem wzrostu pr w programie leczenia choroby hurler laronidaz' pr w programie leczenia wzw typu b lub c interferonem alfa pegylowanym pr w programie leczenia wzw typu b lub c interferonem alfa naturalnym pr w programie leczenia wzw typu b lub c interferonem alfa rekombinowanym pr w programie przewlek!ego wirusowego zapalenia w'troby pr w programie leczenia immunosupresyjnego mykofennolanem mofetylu lub mykofenolanem sodu pr w programie leczenia immunosupresyjnego sirolimusem pr w programie leczenia immunosupresyjnego tacrolimusem pr w programie leczenia immunopresyjnego po przeszczepie narz'du naczyniowego lub szpiku pr w programie leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i m!odzie#y w nast&pstwie somatotropinowej niewydolno"ci przystadki (snp), zespo!u tarnera (zt) i przewlek!ej niewydolno"ci nerek (pnn) somatotropinowej niewydolno"ci przysadki (snp), zespo!u turnera 9 884,49 4 345,70 27 099,99 30 771,58 11 629,47 854,77 7 000,00 X X X 58 996,73 X X X 108 298,10 6 789,02 3 548,09 26 071,79 20 742,96 7 489,90 320,60 4 627,70 X X X 53 734,24 X X X 106 860,88 9 432,19 4 128,36 31 677,18 28 964,80 10 487,74 679,86 8 076,70 60 876,75 2 962,50 3 037,18 X 59 116,94 7 272,37 42 380,50 X 5 779,31 3 430,48 30 886,79 25 495,43 8 945,90 573,00 8 076,70 54 403,38 2 387,08 1 790,08 X 52 343,03 6 208,88 37 317,90 X -4,58% -5,00% 16,89% -5,87% -9,82% -20,46% 15,38% X X X 13,36% X X X 0,44% -14,87% -3,31% 18,47% 22,91% 19,44% 78,73% 74,53% X X X 9,02% X X X -10,29%

41

240,00

204,70

X

X

X

X

W 2006 roku zmianie uleg!y zakresy poszczególnych programów terapeutycznych, dlatego nie zawsze istnieje mo-liwo#/ dokonania porównania wykonania danego programu z roku 2005 w odniesieniu do roku 2006. W powy-szej tabeli znak x oznacza brak danych. Zaprezentowane dane wskazuj., i- niepe!na realizacja #wiadcze0 w ramach programów terapeutycznych mo-e #wiadczy/ o „nasyceniu” programów pacjentami spe!niaj.cymi kryteria w!.czenia do programu w obecnym kszta!cie opisów tych programów. Wobec powy-szego w 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia dostosowa! opisy programów terapeutycznych do stanu wiedzy medycznej. Zmieniono opisy programów wprowadzaj.c do szczegó!owych materia!ów informacyjnych rozliczenie za ilo#/ podan. leku pacjentowi. W oparciu o znowelizowane opisy programów terapeutycznych Narodowy Fundusz Zdrowia dokona! informatyzacji procedur leczniczych. Opracowany system informatyczny zosta! udost"pniony %wiadczeniodawcom w Pakiecie %wiadczeniodawcy. Zdefiniowanie schematów podawania leków w programach terapeutycznych pozwala na rozliczanie ilo#ci leków faktycznie podanych/wydanych pacjentom.

25

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzale)nie%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzale(nie" (w tys. z$) 18
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. 3 75 457,69 50 003,83 61 534,15 49 079,79 75 291,68 76 490,69 178 701,29 29 518,25 49 574,98 40 326,44 59 212,75 132 100,56 37 718,41 44 501,55 89 984,99 39 554,62 1 089 051,67 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. Warto!# Koszty realizacji zakontraktowanych % !wiadcze" w !wiadcze" na realizacji 2006 r. 2006 r. 5 97,02% 98,60% 99,56% 102,63% 99,14% 99,92% 99,61% 100,77% 99,89% 99,38% 100,00% 99,28% 99,04% 99,32% 98,35% 100,23% 99,41% 6 82 402,28 57 887,54 68 882,43 51 852,38 79 477,79 89 852,88 192 659,44 32 056,99 54 545,64 45 894,85 63 328,00 140 260,93 41 494,57 46 110,18 95 439,81 45 084,73 1 187 230,44 7 80 184,81 57 487,18 68 446,38 51 561,53 78 130,59 86 296,18 187 410,87 32 656,81 54 088,39 45 408,64 63 300,17 138 468,84 40 932,35 45 804,44 94 599,37 45 100,51 1 169 877,06 Dynamika kontraktów 2006/2005 ((bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006)
19

Nazwa OW

% realizacji

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

4 73 208,25 49 305,45 61 262,54 50 371,18 74 641,18 76 433,03 178 001,76 29 745,64 49 519,43 40 076,47 59 212,67 131 142,97 37 357,39 44 199,30 88 502,09 39 643,86 1 082 623,21

8 97,31% 99,31% 99,37% 99,44% 98,30% 96,04% 97,28% 101,87% 99,16% 98,94% 99,96% 98,72% 98,65% 99,34% 99,12% 100,04% 98,54%

9 103,99% 110,11% 106,52% 100,47% 100,28% 111,87% 102,49% 103,24% 104,65% 108,37% 101,81% 101,00% 104,60% 98,45% 100,95% 108,49% 103,70%

Z powy-szych danych wynika, i- wzrost wykonania #wiadcze0 nast.pi! w oddziale Opolskim (1,87%) oraz nieznacznie w Zachodniopomorskim (0,04%). Realizacja zawartych umów w roku 2006 wynios!a 98,54%.

18

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 19 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 26

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.5. Opieka d!ugoterminowa
Opieka d$ugoterminowa (w tys. z$) 20
Kod OW Nazwa OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. 3 39 107,02 27 644,32 22 326,12 11 259,96 31 054,24 53 146,35 87 695,76 12 566,44 32 723,72 12 898,97 21 586,48 86 611,03 10 911,72 19 999,59 41 958,63 10 644,36 522 134,71 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 38 647,48 27 427,58 22 179,50 11 177,48 30 269,95 53 277,82 86 116,65 12 694,91 32 787,73 12 773,54 21 512,08 85 464,92 10 784,92 19 999,57 40 194,03 10 641,72 515 949,88 % realizacji Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. 6 44 020,37 32 767,53 29 563,43 12 028,14 34 632,67 61 247,47 92 611,59 15 916,24 36 355,58 17 183,26 24 668,00 92 635,15 12 561,20 21 146,71 46 422,67 13 545,62 587 305,65 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 43 723,53 32 467,17 28 703,27 11 782,52 34 192,65 60 528,35 90 094,29 15 883,99 36 260,73 16 598,10 24 652,27 91 144,75 12 462,17 21 095,96 44 905,53 13 547,49 578 042,77 % realizacji Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 21 9 107,09% 112,80% 125,62% 101,92% 105,95% 109,56% 100,37% 120,32% 106,45% 126,73% 108,72% 101,62% 109,45% 100,46% 105,25% 121,09% 106,98%

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

5 98,82% 99,22% 99,34% 99,27% 97,47% 100,25% 98,20% 101,02% 100,20% 99,03% 99,66% 98,68% 98,84% 100,00% 95,79% 99,98% 98,82%

8 99,33% 99,08% 97,09% 97,96% 98,73% 98,83% 97,28% 99,80% 99,74% 96,59% 99,94% 98,39% 99,21% 99,76% 96,73% 100,01% 98,42%

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli powy-ej nast.pi! wzrost nak!adów finansowych w rodzaju opieka d!ugoterminowa w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego o 6,98%. We wszystkich oddzia!ach w stosunku do roku 2005. wojewódzkich nast.pi! wzrost zawartych umów

Najwi"kszy wzrost dost"pno#ci do #wiadcze0 zdrowotnych w rodzaju opieka d!ugoterminowa w stosunku do poprzedniego roku zauwa-alny by! w nast"puj.cych oddzia!ach wojewódzkich: Podlaskim (26,73%), Lubelskim (25,62%), Zachodniopomorskim (21,09%), Opolskim (20,32%), Kujawsko-Pomorskim (12,80%), Ma!opolskim (9,56%) oraz %wi"tokrzyskim (9,45%). Analizuj.c koszty realizacji kontraktów w 2006 roku nale-y stwierdzi/, i- ich wykonanie odpowiada!o poziomowi zawartych umów. %rednio w Polsce odnotowano w 2006 roku wykonanie na poziomie 98,42%.

20 21

Warto!' kontraktów - dane uzyskane z systemu BO – Business Object, skorygowane z informacjami z OW NFZ, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 27

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.6. Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja lecznicza (w tys. z$) 22
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 71 500,47 43 938,99 29 471,36 25 152,06 54 779,40 76 778,38 190 142,58 33 472,04 48 514,45 19 749,21 41 856,92 112 536,81 31 157,28 34 586,00 66 522,14 34 516,34 914 674,43 Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 78 452,64 51 371,28 48 196,97 27 336,63 60 623,23 92 769,26 196 441,18 36 012,22 59 235,99 25 544,15 47 731,49 118 780,63 34 502,79 35 246,31 82 523,82 41 058,58 1 035 827,17 Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006)
23

Nazwa OW

% realizacji

% realizacji

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

3 72 063,02 44 098,98 29 476,43 25 204,82 55 042,13 75 393,39 186 091,93 32 506,80 48 477,03 19 761,26 42 454,47 112 558,38 32 129,51 34 585,20 69 981,35 34 516,34 914 341,04

5 99,22% 99,64% 99,98% 99,79% 99,52% 101,84% 102,18% 102,97% 100,08% 99,94% 98,59% 99,98% 96,97% 100,00% 95,06% 100,00% 100,04%

6 78 200,33 51 255,49 48 887,22 27 644,96 61 062,04 94 300,57 199 366,60 35 066,75 59 131,62 25 859,82 47 835,99 119 216,72 34 783,44 35 407,09 83 100,16 41 066,02 1 042 184,82

8 100,32% 100,23% 98,59% 98,88% 99,28% 98,38% 98,53% 102,70% 100,18% 98,78% 99,78% 99,63% 99,19% 99,55% 99,31% 99,98% 99,39%

9 103,76% 110,99% 157,90% 104,85% 105,89% 119,89% 102,18% 103,05% 117,28% 125,03% 107,79% 101,18% 103,41% 97,65% 113,60% 113,70% 108,93%

W rodzaju rehabilitacja lecznicza nast.pi! wzrost zawartych umów wyniós! o 8,93% w stosunku do roku 2005. Najwi"ksze przekroczenia do zawartych kontraktów wyst.pi!y w oddziale Opolskim – 2,70%. Warto#/ wykonania wynios!a 99,38% i uleg!a zmniejszeniu w porównaniu do roku 2005. Przekroczenia wyst"powa!y w zakresie fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych nominalnie o kwot" 20 241 299,60 z! - (5,09%) oraz rehabilitacji pulmonologicznej o kwot" 332 254,12 z! - (2,11%) w stosunku do zawartych kontraktów.

22

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 23 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 28

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.7. $wiadczenia odr*bnie kontraktowane
)wiadczenia odr%bnie kontraktowane (w tys. z$) 24
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 72 020,38 50 767,81 51 300,41 21 587,09 51 768,38 82 883,16 148 268,03 20 344,62 35 508,18 23 771,93 50 169,51 99 733,08 24 222,04 31 943,78 78 437,46 29 241,55 871 967,41 Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 25 9 101,57% 110,83% 106,17% 111,44% 114,44% 108,76% 101,86% 105,19% 117,21% 108,95% 110,85% 108,85% 106,00% 103,32% 108,42% 115,75% 107,64%

Nazwa OW

% realizacji

% realizacji

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

3 73 216,99 51 243,69 51 908,24 18 633,22 49 986,64 84 198,41 150 758,02 20 303,77 35 315,99 24 339,79 50 476,72 102 569,64 24 871,42 32 065,66 79 663,98 29 242,27 878 794,45

5 98,37% 99,07% 98,83% 115,85% 103,56% 98,44% 98,35% 100,20% 100,54% 97,67% 99,39% 97,23% 97,39% 99,62% 98,46% 100,00% 99,22%

6 75 822,98 57 840,81 56 148,06 21 153,68 58 243,64 93 319,27 156 519,12 21 776,68 42 152,69 27 005,35 57 024,86 113 690,42 26 849,00 33 767,50 87 966,06 34 453,90 963 734,02

7 75 545,52 57 822,27 56 224,03 21 082,03 57 077,00 89 023,48 162 093,08 21 812,68 42 095,99 26 149,06 56 485,75 111 837,43 26 900,32 33 609,91 85 587,92 34 499,78 957 846,25

8 99,63% 99,97% 100,14% 99,66% 98,00% 95,40% 103,56% 100,17% 99,87% 96,83% 99,05% 98,37% 100,19% 99,53% 97,30% 100,13% 99,39%

W roku 2006 podpisano umowy na 14 zakresów #wiadcze0, w tym m.in.: hemodializy, badania izotopowe, dializoterapie, zabiegi endowaskularne, tlenoterapi", pozytronow. tomografi" emisyjn.. Najwi"kszy udzia! – 72,26% w warto#ci zawartych umów stanowi!y hemodializy. Natomiast najwi"ksze wykonanie wyst.pi!o w zakresie terapii hiperbarycznej (110,2%), pozytonowej tomografii emisyjnej (103,21%) oraz konsultacji leczenie hormonem wzrostu (102,09%). Realizacja #wiadcze0 w tym rodzaju wynios!a 99,39%.

24 25

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 29

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.8. Pomoc dora+na i transport sanitarny
Pomoc dora"na i transport sanitarny (w tys. z#) 26
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. 70 695,87 45 730,85 61 444,10 30 527,15 62 543,48 68 234,85 133 400,10 27 658,40 56 177,20 34 168,06 46 889,02 100 383,12 28 752,20 40 184,90 74 479,17 51 804,16 933 072,63 Koszty realizacji % !wiadcze" w realizacji 2005 r. 70 694,15 45 730,85 61 447,68 30 527,15 62 544,55 68 236,55 133 409,76 27 706,07 56 177,20 34 168,06 46 888,81 100 407,02 28 752,75 40 184,89 74 479,17 51 259,07 932 613,73 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 98,95% 99,95% Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. 79 441,32 52 629,24 66 722,92 31 993,01 67 177,73 75 706,51 139 415,28 30 017,24 62 091,73 37 632,62 50 346,31 108 748,30 31 998,89 43 197,11 81 110,15 57 456,54 1 015 684,92 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 79 443,43 52 629,51 66 723,06 31 995,92 67 177,73 75 706,76 139 416,54 29 862,21 62 088,52 37 632,62 50 318,16 108 748,30 31 998,89 43 197,31 81 110,30 57 460,86 1 015 510,12 % realizacji Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 27 106,59% 109,23% 103,07% 99,70% 101,94% 105,30% 99,24% 103,01% 104,93% 104,54% 101,96% 102,83% 105,72% 102,07% 103,40% 105,40% 103,35%

nazwa OW NFZ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 99,48% 99,99% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 99,98%

Liczba zespo#ów wyjazdowych
Zespo!y Zespó! wyjazdowy "R" Zespó! wyjazdowy "W" Zespó! wyjazdowy "N" Razem 2005 544 810 31 1 385 2006 549 804 31 1 384

W rodzaju pomoc dora$na i transport sanitarny obserwujemy w 2006 r. wzrost warto#ci #wiadcze0 zakontraktowanych na 82.612,29 ty#. z!. Koszty realizacji #wiadcze0 wykonanych w rodzaju pomoc dora$na i transport sanitarny w okresie 2006 roku wynios!y 1.015.510,12 tys. z!, co stanowi 99,98 % warto#ci #wiadcze0 zakontraktowanych. Na 2006 rok zakontraktowano 1.384 zespo!y wyjazdowe: 804 zespo!y wypadkowe „W” (w tym 3 zespo!y wodnego pogotowia ratunkowego), 549 zespo!ów reanimacyjnych „R” oraz 31 zespo!ów neonatologicznych „N”.

26 27

Warto!' kontraktów - dane uzyskane z systemu BO – Business Object, skorygowane z informacjami z OW NFZ, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 30

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.9. Opieka stomatologiczna
Opieka stomatologiczna (w tys. z$) 28
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006) 29 9 105,98% 107,83% 115,13% 103,71% 104,22% 114,08% 100,97% 105,24% 104,76% 108,54% 101,97% 98,58% 108,29% 98,78% 114,25% 112,35% 105,69%

Nazwa OW

% realizacji

% realizacji

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

3 65 402,88 56 487,99 53 388,39 21 092,41 62 658,14 82 974,78 124 054,95 22 175,42 57 366,67 28 134,55 64 939,28 144 788,73 25 298,59 46 891,76 72 920,13 39 560,91 968 135,58

4 63 996,71 55 852,64 52 988,72 20 871,82 61 399,03 81 808,56 123 415,81 22 041,58 57 342,54 27 267,66 64 057,63 138 657,00 24 462,76 46 935,80 71 022,49 39 560,86 951 681,61

5 97,85% 98,88% 99,25% 98,95% 97,99% 98,59% 99,48% 99,40% 99,96% 96,92% 98,64% 95,77% 96,70% 100,09% 97,40% 100,00% 98,30%

6 72 970,04 64 198,06 64 768,54 23 025,07 68 757,31 99 268,66 131 813,09 24 579,65 63 248,06 32 144,32 69 725,17 150 408,05 28 845,11 48 797,55 87 630,45 46 795,31 1 076 974,44

7 71 884,49 63 880,72 64 014,93 22 562,45 67 249,11 95 365,00 129 822,46 24 548,56 62 604,98 30 954,55 68 770,58 146 686,04 28 605,62 48 636,82 85 737,40 46 799,58 1 058 123,29

8 98,51% 99,51% 98,84% 97,99% 97,81% 96,07% 98,49% 99,87% 98,98% 96,30% 98,63% 97,53% 99,17% 99,67% 97,84% 100,01% 98,25%

Wzrost nak!adów na leczenie stomatologiczne o 5,69% w porównaniu do roku 2005 nie spowodowa! wzrostu wska$nika wykonania. W roku 2006 wykonanie zawartych umów wynios!o 98,25%.

28 29

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 31

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.2.10. Programy profilaktyczne
Programy profilaktyczne (w tys. z#)
Kod OW Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 4 236,45 3 231,26 3 054,71 1 512,26 3 182,24 4 062,16 8 480,59 1 099,61 2 670,12 1 610,47 3 856,89 5 813,55 1 421,77 2 060,10 3 887,34 3 198,37 53 377,89
30

Nazwa OW

% realizacji

Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r.

Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 7 9 361,60 6 839,25 8 884,28 2 812,65 6 595,40 8 524,35 12 860,29 2 400,57 4 894,51 2 996,46 6 956,21 8 929,47 1 983,22 4 872,87 8 014,43 6 341,25 103 266,81

% realizacji

Dynamika kontraktów 2006/2005 (bez skutków realizacji ustawy z 22 lipca 2006)
31

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

3 7 042,97 5 113,47 4 500,61 2 065,58 6 213,26 6 112,96 12 450,03 2 079,14 2 886,33 2 747,08 5 185,87 11 107,13 2 763,41 2 168,66 7 658,95 3 198,37 83 293,82

5 60,15% 63,19% 67,87% 73,21% 51,22% 66,45% 68,12% 52,89% 92,51% 58,62% 74,37% 52,34% 51,45% 94,99% 50,76% 100,00% 64,08%

6 11 254,70 8 941,45 9 947,30 2 995,67 9 816,04 12 969,79 17 160,14 3 124,88 5 611,75 4 506,83 9 494,55 13 121,33 5 186,18 5 434,11 12 059,95 6 341,84 137 966,51

8 83,18% 76,49% 89,31% 93,89% 67,19% 65,72% 74,94% 76,82% 87,22% 66,49% 73,27% 68,05% 38,24% 89,67% 66,45% 99,99% 74,85%

9 155,02% 169,93% 214,76% 139,56% 152,84% 205,05% 133,86% 142,84% 187,95% 156,96% 178,78% 116,14% 183,58% 242,23% 152,96% 191,97% 160,77%

W roku 2006 Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktowa! nast"puj.ce programy profilaktyczne: Program profilaktyki chorób uk!adu kr()enia W ramach programu wykonywane by!y badania przesiewowe dla osób w wieku 35- 55 lat maj.ce na celu ocen" nast"puj.cych parametrów: ci#nienie t"tnicze krwi, poziom glukozy na czczo, cholesterol ca!kowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, trójglicerydy, wska$nik BMI, sposób od-ywiania i aktywno#/ fizyczna, na podstawie których okre#lano ryzyko zachorowania na choroby uk!adu kr.-enia. Program profilaktyki przewlek!ej obturacyjnej choroby p!uc W ramach programu wykonywano badania przesiewowe dla osób pal.cych i by!ych palaczy w wieku 40 - 65 lat i oceniano: stan kliniczny pacjenta, informacje uzyskane w wywiadzie oraz wynik badania spirometrycznego. Osoby ze wskazaniami do pog!"bionej diagnostyki kierowano na konsultacj" pulmonologiczn. (w ramach programu), podczas której nast"powa!a weryfikacja wst"pnego rozpoznania oraz ewentualne wdro-enie leczenia. Istotnym elementem edukacji prowadzonej w programie by!o u#wiadomienie zagro-e0 wynikaj.cych z palenia tytoniu i zach"canie do zaprzestania palenia. Program profilaktyki raka szyjki macicy W ramach programu wykonywano cytologiczne badania przesiewowe u kobiet w wieku 30 – 59 lat. W etapie podstawowym programu lekarz ginekolog pobiera! specjaln. szczoteczk. rozmaz z szyjki macicy i przesy!a! do realizatora etapu diagnostycznego, który dokonywa! oceny mikroskopowej otrzymanego preparatu. Na podstawie wyniku badania cytologicznego lekarz podejmowa! decyzj", co do dalszego post"powania. Na rok 2006 rozszerzono zakres

30 31

Warto!' kontraktów - dane z OW, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu !rodków finansowych !wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze" (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) 32

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

programu o #wiadczenia maj.ce na celu weryfikacj" wst"pnego rozpoznania tj. badanie kolposkopowe z pobraniem wycinków i ocen. histopatologiczn. pobranego materia!u. Program profilaktyki raka piersi W ramach etapu podstawowego programu wykonywano badanie mammograficzne. W roku 2006 poszerzono zakres programu profilaktyki raka piersi o etap pog!"bionej diagnostyki, który obejmowa! badanie lekarskie, uzupe!niaj.c. mammografi" lub USG oraz biopsj" zmiany w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. Program bada% prenatalnych W ramach programu realizowano specjalistyczne badania, przeprowadzane w I i II trymestrze ci.-y u kobiet po 35. r.-. z istniej.cymi czynnikami ryzyka, maj.ce na celu wczesne wykrycie nieprawid!owo#ci rozwojowych p!odu, m.in.: badanie USG p!odu, oznaczenia w surowicy krwi osoczowego bia!ka ci.-owego A, alfa fetoproteiny, wolnej gonadotropiny kosmówkowej (podjednostki beta), wolnego estriolu, badania genetyczne materia!u p!odowego uzyskanego w wyniku wykonania amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy oraz poradnictwo genetyczne. Program wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ci(g!ej pomocy dziecku zagro)onemu niepe!nosprawno"ci( lub niepe!nosprawnemu oraz jego rodzinie Pilota-owy program rz.dowy, w ramach którego Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktowa! #wiadczenia opieki zdrowotnej w zakresie szeroko poj"tej rehabilitacji oraz konsultacji specjalistycznych dla dzieci w wieku 0-7 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami s!uchu, wzroku itp. Program profilaktyki gru+licy Program adresowany by! do populacji osób doros!ych, w szczególno#ci z bezpo#redniego kontaktu z osobami z ju- rozpoznan. gru$lic., lub z przynajmniej jedn. z cech: bezrobotny, niepe!nosprawny, obci.-ony d!ugotrwa!. chorob., obci.-ony problemem alkoholowym, narkomani., bezdomny. W ramach I etapu programu piel"gniarki #rodowiskowe przeprowadza!y ankiet" dotycz.c. stanu zdrowia oraz warunków -ycia w #rodowisku. Osoby z grupy podwy-szonego ryzyka zachorowania na gru$lic" kierowano do poradni specjalistycznej realizuj.cej II etap programu obejmuj.cy przeprowadzenie wywiadu, badanie fizykalne pacjenta, zlecenie bada0 diagnostycznych w zale-no#ci od wskaza0 medycznych (trzykrotny posiew plwociny, za!o-enie i odczytanie próby tuberkulinowej przez wykwalifikowan. piel"gniark", wykonanie RTG klatki piersiowej wraz z opisem), edukacj" zdrowotn., postawienie diagnozy oraz ustalenie dalszego post"powania w zale-no#ci od wyników bada0, ewentualnie wydanie skierowania na leczenie. Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne Etap podstawowy programu, realizowany by! przede wszystkim przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i obejmowa! zebranie wywiadu w kierunku palenia tytoniu, edukacj" w zakresie skutków zdrowotnych ekspozycji na dym tytoniowy i motywowanie #wiadczeniobiorców pal.cych do rezygnacji z na!ogu oraz zaplanowanie schematu terapii. Na etapie specjalistycznym i wysokospecjalistycznym programu prowadzono dalsz. diagnostyk" (testy psychologiczne i badania) oraz terapi" uzale-nienia od tytoniu (farmakoterapia i psychoterapia).

33

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Program wczesnego wykrywania zaka)e% HIV u kobiet w ci()y W ramach programu wykonuje si" diagnostyk" zaka-e0 HIV u kobiet w ci.-y za pomoc. testów p!ytkowych #ci#le po!.czon. z edukacj. dotycz.c. dróg zaka-enia, metod zapobiegania zaka-eniu, ryzyka zaka-enia dziecka przez matk" i zasad leczenia zaka-enia. Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry Populacj. obj"t. programem wczesnego wykrywania jaskry byli #wiadczeniobiorcy powy-ej 35 roku -ycia, u których nie przeprowadzono badania okulistycznego w ci.gu ostatnich 24 miesi"cy. Program realizowany by! dwuetapowo, w I etapie przeprowadzono edukacj" zdrowotn. w zakresie profilaktyki i objawów jaskry, badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka ga!ki ocznej z dok!adn., stereoskopow. ocen. tarczy nerwu wzrokowego, badanie ci#nienia #ródga!kowego- metod. tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza, badanie k.ta przes.czania- gonioskopia przy u-yciu trójlustra Goldmana. Osoby z podwy-szonym ryzykiem jaskry kierowano do etapu II programu obejmuj.cego komputerowe badanie pola widzenia- skriningowe, w zakresie 30 stopni obu oczu oraz decyzj" dotycz.c. dalszego post"powania (wdro-enie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby oraz ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki). Realizacja umów w rodzaju programy profilaktyczne w roku 2006 wynios!a 74,85% pomimo wzrostu nak!adów finansowych w porównaniu z rokiem 2005 o 60%.

1.2.11. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i "rodki pomocnicze
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i !rodki pomocnicze (w tys. z$) 32
Kod OW 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa OW Plan finansowy 2005 3 34 993,00 25 972,00 23 997,00 12 297,00 28 900,00 46 121,00 59 077,00 13 200,00 26 594,00 14 600,00 24 467,00 62 096,00 14 866,00 16 000,00 39 110,00 17 384,00 459 674,00 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. ogó$em 4 34 927,91 25 866,78 23 932,29 12 297,00 27 218,48 44 690,55 59 986,82 11 861,93 26 191,05 13 002,52 24 466,80 62 065,97 14 866,00 15 588,38 38 125,64 16 953,73 452 041,85 % realizacji Plan finansowy 2006 6 34 451,00 25 661,00 27 180,00 13 816,00 32 645,00 51 834,00 66 007,00 13 500,00 29 445,00 15 366,00 26 500,00 73 468,00 14 850,00 16 319,00 42 700,00 22 368,00 506 110,00 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. ogó$em 7 33 212,59 25 661,00 26 783,64 11 723,99 31 694,75 50 870,76 65 847,37 12 848,52 28 646,19 15 040,02 25 319,85 71 979,10 15 571,73 16 225,26 42 176,37 21 695,43 495 296,57 % realizacji

2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem

5 99,81% 99,59% 99,73% 100,00% 94,18% 96,90% 101,54% 89,86% 98,48% 89,06% 100,00% 99,95% 100,00% 97,43% 97,48% 97,52% 98,34%

8 96,41% 100,00% 98,54% 84,86% 97,09% 98,14% 99,76% 95,17% 97,29% 97,88% 95,55% 97,97% 104,86% 99,43% 98,77% 96,99% 97,86%

32

Koszty realizacji dane - ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 34

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i #rodki pomocnicze nast.pi! wzrost warto#ci planu finansowego o 10,10%, co spowodowa!o wzrost realizacji o 9,57%. Przekroczenia odnotowano w %wi"tokrzyskim OW, co spowodowane by!o wzrostem w ostatnim kwartale liczby osób posiadaj.cych comiesi"czne karty zaopatrzenia. W pozosta!ych oddzia!ach nie wyst.pi!y przekroczenia w stosunku do planu finansowego. 1.2.12. Lecznictwo uzdrowiskowe
Lecznictwo uzdrowiskowe (w tys. z$) 33
Kod OW 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa OW 2 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2005 r. 3 55 305,28 60 042,98 16 148,50 0,00 0,00 60 353,11 1 936,20 0,00 32 809,92 606,53 13 696,73 32 337,00 26 084,85 1 815,24 0,00 54 886,66 356 023,00 Koszty realizacji !wiadcze" w 2005 r. 4 53 035,95 56 892,81 15 576,17 0,00 0,00 57 061,77 1 928,72 0,00 31 151,65 560,23 13 181,99 31 146,71 25 134,60 1 693,92 0,00 53 037,49 340 402,01 % realizacji 5 95,90% 94,75% 96,46% 94,55% 99,61% 94,95% 92,37% 96,24% 96,32% 96,36% 93,32% 96,63% 95,61% Warto!# zakontraktowanych !wiadcze" na 2006 r. 7 31 154,94 18 383,58 26 107,29 7 250,72 21 969,40 36 050,37 56 170,87 9 441,77 19 777,20 7 880,56 11 503,85 50 685,37 15 456,13 11 271,90 29 989,55 6 143,64 359 237,13 Koszty realizacji !wiadcze" w 2006 r. 8 30 120,71 17 922,85 25 706,58 6 874,94 21 202,11 33 904,32 53 557,30 8 934,72 19 135,61 7 732,15 11 193,37 49 200,60 14 875,49 10 762,16 29 247,19 5 992,70 346 362,80 % realizacji 10 96,68% 97,49% 98,47% 94,82% 96,51% 94,05% 95,35% 94,63% 96,76% 98,12% 97,30% 97,07% 96,24% 95,48% 97,52% 97,54% 96,42%

W 2005 roku, po zakontraktowaniu #wiadcze0 przez Mazowiecki OW NFZ w imieniu pozosta!ych oddzia!ów, plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie uzdrowiskowe rozdzielony zosta! na 12 oddzia!ów wojewódzkich NFZ, na których ternie znajdowa!y si" siedziby #wiadczeniodawców. Na 2005 rok zakontraktowano #wiadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na kwot" 356 023 tys. z!, z czego oddzia!y wojewódzkie NFZ rozliczy!y #wiadczenia na kwot" 340 402,01 tys. z!, co stanowi 95,61% zawartych kontraktów. W 2006 roku plan finansowy NFZ w rodzaju leczenie uzdrowiskowe posiada!o 16 oddzia!ów wojewódzkich NFZ. %wiadczenia w tym rodzaju zakontraktowa!o 12 oddzia!ów wojewódzkich NFZ, na których terenie znajdowa!y si" siedziby #wiadczeniodawców, na podstawie upowa-nie0 (co do kwoty) z pozosta!ych OW NFZ. (.cznie na 2006 rok zakontraktowano 359 237 13 tys. z!. Oddzia!y wojewódzkie NFZ rozliczy!y #wiadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na !.czn. kwot" 346 362 tys. z!., co stanowi 96,42% zawartych kontraktów. Warto#/ zakontraktowanych #wiadcze0 opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe w 2006 roku wzgl"dem roku 2005 roku wzros!a o 1%, a realizacja #wiadcze0 w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wzros!a o 0,81%.
33

Warto!' kontraktów - dane uzyskane z systemów informatycznych SOLU – System Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz SRU – System Rozlicze" Uzdrowisk, skorygowane z informacjami z OW NFZ, koszty realizacji - dane ze sprawozdania z realizacji planu finansowego 35

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

2. Kontrola realizacji umów, w tym najcz*"ciej stwierdzone nieprawid!owo"ci Na podstawie art. 64 ustawy o #wiadczeniach oddzia!y wojewódzkie Funduszu w 2006 roku realizowa!y zadania zwi.zane z prowadzeniem kontroli udzielania #wiadcze0 #wiadczeniobiorcom, a zw!aszcza kontrole organizacji i sposobu udzielania #wiadcze0, ich dost"pno#ci oraz udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej pod wzgl"dem zgodno#ci z wymaganiami okre#lonymi w umowach o udzielanie #wiadcze0. W 2006 r. oddzia!y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi!y we wszystkich rodzajach #wiadcze0 opieki zdrowotnej !.cznie 4 190 post"powa0 kontrolnych. (.czna warto#/ umów poddanych kontroli wynios!a 9 682 503 tys. z!. Wskaza/ nale-y, i- kontrolowane by!y zarówno umowy zawarte na 2006 r. jak równie- umowy z lat poprzednich. Liczb" kontroli przeprowadzonych przez poszczególne oddzia!y wojewódzkie NFZ w 2006 roku obrazuje poni-szy wykres.
Liczba kontroli przeprowadzonych przez OW NFZ w 2006 r.

500

400

300

554 361 382 238 149 150 118 193 89
ki

200

437

100

216 150

249

264

317

323

0

ki

ki

i

i

i

ki

ki

ki

ls k

sk

sk

rsk

sk

ki

i

i

i

sk

dz

ki

ki

ec

ol s

o ls

ys

% l"

bu

dl a

o rs

! l"

be

wi

mo

$o p

a rp

Op

krz

ur s

ol s

Po

ln o

om

Lu

zo

Po

i& t o

dk

az

Ma

e lk

Do

o- P

Ma

Po

-M

%w

Wi

sk

i 's

ja w

rm

Ku

Liczba kontroli

Najwi"ksz. liczb" post"powa0 wojewódzkie Funduszu: ! !

kontrolnych

przeprowadzi!y

Wa

nast"puj.ce

Za

ch

od

n io

ko

%l.ski - 13,20% !.cznej liczby prowadzonych przez oddzia!y Funduszu kontroli, Wielkopolski - 10,40% !.cznej liczby prowadzonych przez oddzia!y Funduszu kontroli,
36

po

mo

Lu

op

rsk

ac

oddzia!y

i

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! !

Podkarpacki - 9,10% !.cznej liczby prowadzonych przez oddzia!y Funduszu kontroli, Mazowiecki - 8,60% !.cznej liczby prowadzonych przez oddzia!y Funduszu kontroli.

Najmniejsz. liczb" kontroli w 2006 r. przeprowadzi!y oddzia!y wojewódzkie Funduszu: ! ! ! Zachodniopomorski – 2,1 % !.cznej liczby przeprowadzonych przez NFZ kontroli, %wi"tokrzyski – 2,8 % !.cznej liczby przeprowadzonych przez NFZ kontroli, Opolski – 3,6 % !.cznej liczby przeprowadzonych przez NFZ kontroli.

W 2006 r. oddzia!y wojewódzkie Funduszu przeprowadzi!y nast"puj.ce post"powania kontrolne: ! ! kontrole planowe w liczbie 2 253 tj. 53,78 % !.cznej liczby przeprowadzonych post"powa0, kontrole pozaplanowe w liczbie 1 937 tj. 46,22 % !.cznej liczby przeprowadzonych post"powa0, w tym ponowne kontrole w liczbie 1 118 tj. 26,68 % !.cznej liczby przeprowadzonych post"powa0.

Ponadto oddzia!y wojewódzkie Funduszu przeprowadzi!y 39 kontroli na rzecz organów #cigania. W 2006 r. oddzia!y wojewódzkie NFZ przeprowadzi!y 3 kontrole koordynowane na zlecenie Centrali NFZ. Kontrole koordynowane by!y prowadzone w tym samym czasie przez wszystkie oddzia!y wojewódzkie NFZ u wytypowanych #wiadczeniodawców. Tematyka kontroli koordynowanych dotyczy!a: ! oceny zgodno#ci realizacji umowy przez Oddzia!y Intensywnej Terapii w okresie 1 stycze0 – 31 grudzie0 2005 r. z warunkami okre#lonymi w umowie, oraz w szczegó!owych materia!ach informacyjnych. oceny zasadno#ci rozliczania przez #wiadczeniodawców, wybranych procedur katalogu #wiadcze0 szpitalnych w zakresie ginekologii i po!o-nictwa oraz neonatologii. wykonania umów w zakresie procedur sklasyfikowanych jako najbardziej kosztoch!onne w katalogu procedur szpitalnych realizowanych przez #wiadczeniodawców w I pó!roczu 2006 r.

! !

Przeprowadzone w 2006 r. kontrole najcz"#ciej dotyczy!y #wiadczeniodawców realizuj.cych umowy w rodzajach #wiadcze0: ! ! podstawowa opieka zdrowotna – 940 kontroli - 22,40% wszystkich kontroli, lecznictwo szpitalne - 817 kontroli – 19,50%wszystkich kontroli.
37

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! !

stomatologia - 739 kontroli – 17,60% wszystkich kontroli, ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 715 kontroli – 17,06% wszystkich kontroli,

Liczba kontroli w 2006 r. w podziale na zakresy !wiadcze"
950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

940 817 715 739

207 137 104
O

124

178 75 71
K M SO ST

83
D UZ ZS P

S

P

Y

OP

PR

RE H

PO

AO

PS

SZ

W odniesieniu do liczby umów zawartych z podmiotami realizuj.cymi dany rodzaj #wiadcze0, oddzia!y wojewódzkie Funduszu skontrolowa!y najwi"ksz. liczb" #wiadczeniodawców, udzielaj.cych #wiadcze0 w rodzaju: ! ! ! ! leczenie uzdrowiskowe, lecznictwo szpitalne, #wiadczenia odr"bnie kontraktowane, ratownictwo i transport medyczny.

38

RT

M

Z

D

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba kontroli w 2006 r. w stosunku do zawartych umów w poszczególnych rodzajach !wiadcze"
70%

60%

57,2% 48,9%

50%

40%

30%

21,3%
20%

21,6%

9,2%
10%

8,0%

9,9%

10,8% 4,8%

9,3%

8,3%

0%

S

Y

M

O

M

P

Z

K

D

PO

AO

SZ

PS

H

SO

RT

ST

OP

% zestawienie liczby przeprowadzonych kontroli w 2006r.do liczby zawartych umów w poszczególnych rodzajach !wiadcze'

Zgodnie z danymi zawartymi w wyst.pieniach pokontrolnych, oddzia!y wojewódzkie Funduszu obci.-y!y #wiadczeniodawców z tytu!u na!o-onych kar oraz #rodków finansowych nienale-nie wyp!aconych za #wiadczenia zakwestionowane !.czn. kwot. w wysoko#ci 40 282 979,16 z!, w tym kary to kwota 6 847 221,27 z!, natomiast #rodki finansowe nienale-nie wyp!acone za #wiadczenia zakwestionowane to kwota 33 435 757,89 z!. Powy-szy wykres przedstawia kwoty okre#lone w wyst.pieniach pokontrolnych przez poszczególne Oddzia!y Wojewódzkie Funduszu z tytu!u zakwestionowanych #rodków finansowych nienale-nie wyp!aconych oraz z tytu!u na!o-onych kar umownych w 2006 r. W wyniku przeprowadzonych przez oddzia!y wojewódzkie NFZ kontroli, najwy-sze kwoty do windykacji z tytu!u zakwestionowanych #rodków finansowych nienale-nie wyp!aconych oraz na!o-onych kar umownych okre#lono w nast"puj.cych rodzajach #wiadcze0: ! ! ! lecznictwo szpitalne – 31 726 398 z!, rehabilitacja – 1 643 329 z!, podstawowa opieka zdrowotna – 2 025 170 z!.

Najni-sze kwoty z tytu!u zakwestionowanych #rodków finansowych nienale-nie wyp!aconych oraz na!o-onych kar umownych wyst.pi!y w nast"puj.cych rodzajach #wiadcze0: ! ! programy profilaktyczne – 80 136 z!, co stanowi 771 z! na jedn. kontrol" przeprowadzon. w tym rodzaju #wiadcze0, leczenie uzdrowiskowe – 127 685 z!, co stanowi 1 538 z! na jedn. kontrol" przeprowadzon. w tym rodzaju #wiadcze0
39

PR

RE

UZ

D

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Najcz"#ciej stwierdzone nieprawid!owo#ci w poszczególnych rodzajach #wiadcze0, w wyniku przeprowadzonych kontroli #wiadczeniodawców by!y nast"puj.ce: Podstawowa opieka zdrowotna ! ! ! ! ! niezgodne ze stanem faktycznym przekazywanie danych do OW Funduszu, np. liczby zadeklarowanych #wiadczeniobiorców, nieprawid!owe prowadzenie dokumentacji medycznej. nieprawid!owe wykazywanie porad do rozliczenia - brak medycznego uzasadnienia lub brak potwierdzenia w badanej dokumentacji zasadno#ci rozliczenia wykazanej porady, wykazywanie do rozliczenia porad, które faktycznie nie zosta!y udzielone, wykazywanie w dokumentacji medycznej wyników bada0 diagnostycznych zleconych lub wykonanych przez inne podmioty lub poradnie i na tej podstawie kwalifikowanie do typu porady, udzielanie #wiadcze0 niezgodnie z profilem poradni. nieprawid!owe kwalifikowanie procedur tj. brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury, w szczególno#ci nieprawid!owe zakwalifikowanie procedury w odniesieniu do opisu w dokumentacji medycznej np. wykonano diagnostyk" podstawow. a rozliczono pozycj" z katalogu z diagnostyk. rozszerzon., sumowanie procedur, niezgodne z zasadami zawartymi w materia!ach szczegó!owych tj. niedozwolone sumowanie procedur lub wykazanie do rozliczenia procedury podlegaj.cej sumowaniu przy spe!nianiu warunków okre#lonych w katalogu #wiadcze0 szpitalnych w sytuacji, gdy #wiadczenie w rzeczywisto#ci tych warunków nie spe!nia!o, niew!a#ciwe wykazywanie krotno#ci procedur, realizacja procedury niezgodnie z profilem (zakresem) oddzia!u, podwójne wykazywanie pacjentów (z dwóch oddzia!ów w tym samym czasie), nieprawid!owe funkcjonowanie kolejek oczekuj.cych. nieprawid!owo rozliczone kwoty z tytu!u przebywania pacjenta na przepustce, wpisy porad nie zawieraj.ce cech porady diagnostycznej, zgodnie z warunkami okre#lonymi w materia!ach szczegó!owych, nieprawid!owe kwalifikowanie typu oddzia!u, nieprawid!owe prowadzenie dokumentacji medycznej. wykazywanie procedur niezgodne z wymaganiami okre#lonymi w materia!ach szczegó!owych, nieprawid!owe prowadzenie dokumentacji medycznej.
40

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

! !

Lecznictwo szpitalne

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Opieka psychiatryczna i leczenie uzale)nie%

$wiadczenia odr*bnie kontraktowane

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Stomatologia ! ! ! podwójne wykazywanie #wiadcze0 do rozliczenia, niezasadne pobieranie op!at od #wiadczeniobiorców za wykonane #wiadczenie, nieprawid!owa kwalifikacja #wiadcze0 np. kwalifikowanie procedury leczenia choroby próchnicowej z"bów w zakresie #wiadcze0 stomatologicznych podstawowych dla dzieci i m!odzie-y do 18 roku -ycia zrealizowanej u osoby powy-ej 18 roku -ycia. nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. niezasadne wykazywanie pacjentów w zak!adach opieki d!ugoterminowej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. niezgodne ze stanem faktycznym wykazywanie w sprawozdaniach miesi"cznych zabiegów rehabilitacyjnych, brak wymaganego sprz"tu i wyposa-enia zgodnie z warunkami okre#lonymi w materia!ach szczegó!owych. Liczba przeprowadzonych kontroli nie wp!ywa bezpo#rednio na wysoko#/ na!o-onych kar i kwot za #wiadczenia zakwestionowane. Zarówno liczba przeprowadzonych kontroli, ich skutki finansowe, jak równiezestawienia porównawcze poszczególnych oddzia!ów wojewódzkich s. dynamiczne i w ka-dym okresie ulegaj. zmianie. Celem kontroli nie powinno by/ jedynie karanie i kwestionowanie nienale-nie przekazanych #rodków, lecz motywowanie #wiadczeniodawców do rzetelnego realizowania umów. W celu pe!nego monitorowania zarówno liczby i rodzajów prowadzonych post"powa0 kontrolnych, jak równie- stanu zaawansowania procesu rozliczania wyników przeprowadzonych kontroli niezb"dne jest okre#lenie szczegó!owych zasad wymiany danych pomi"dzy oddzia!ami wojewódzkimi a Central. w zakresie przeprowadzanych kontroli #wiadczeniodawców. Bior.c pod uwag" z!o-ono#/ problemu, celowym wydaje si" wprowadzenie do u-ytkowania przez komórki kontroli we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich jednolitego systemu monitoruj.cego przeprowadzane kontrole. Dane z oddzia!ów wojewódzkich powinny by/ przekazywane sukcesywnie, co pozwoli na bie-.c. weryfikacj" dzia!alno#ci komórek kontrolnych oddzia!ów w zakresie wykonywania kontroli planowanych i koordynowanych oraz pozwoli na sprawne przekazywanie informacji o wykonanych kontrolach komórkom Centrali.

! ! ! ! !

Opieka d!ugoterminowa

Rehabilitacja lecznicza

Analiza procesu kontrolnego pozwala na sformu!owanie nast*puj(cych wniosków: ! !

!

41

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

3. Monitorowanie ordynacji lekarskiej Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 ustawy o #wiadczeniach do zakresu dzia!ania Narodowego Funduszu Zdrowia nale-y monitorowanie ordynacji lekarskiej. W ramach kontroli zespo!y kontroluj.ce w OW NFZ zwraca!y uwag" na dwa podstawowe elementy: ! ! sposób prowadzenia dokumentacji medycznej zasadno#/ merytoryczn. ordynowania leków.

W 2006 roku oddzia!y wojewódzkie NFZ przeprowadzi!y kontrole ordynacji lekarskiej u 842 lekarzy.
Liczba skontrolowanych lekarzy w 2006 r.
Oddzia$ Wojewódzki Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem Liczba przeprowadzonych kontroli 1 2 4 11 216 48 138 20 46 92 67 82 26 21 68 0 842

W II pó!roczu 2006 r. wykonano 9,97 % kontroli wi"cej ni- w I pó!roczu. Skontrolowano 0,27% ordynacji w stosunku do planowanej refundacji na rok 2006. W II pó!roczu 2006 r. skontrolowano 83,23% wi"cej ordynacji lekarskiej (warto#ciowo) w stosunku ni- w I pó!roczu 2006 r.

42

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Warto!# zakwestionowanych w wyniku kontroli ordynacji lekarskich leków w II pó$roczu 2006 r.
Oddzia$y Wojewódzkie Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski &'cznie Warto!# {z$} 0,00 0,00 11 495,75 3 599,62 143 074,5 0,00 56 995,94 7 833,18 25 977,35 92 741,01 20 389,46 7 930,11 27 296,45 0,00 38 673,61 0,00 436 007,00

Warto#/ zakwestionowanych w wyniku kontroli ordynacji lekarskich leków w II pó!roczu 2006 r. by!a o 41,84% wi"ksza ni- w I pó!roczu 2006 r.
Warto!# na$o(onych kar na !wiadczeniodawców w 2006 r.
Odzia$ wojewódzki Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski suma Warto!# {z$} 13 201,86 11 499,75 5 329,88 142 829,47 72 404,82 6 220,41 1 563,56 1 711,80 12 947,09 12 539,16 2 400,00 9 491,96 35 323,44 44 815,40

Warto#/ na!o-onych kar na #wiadczeniodawców w II pó!roczu 2006 roku by!a o 63,23 % wi"ksza ni- w I pó!roczu 2006 roku.

43

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

4. Kontrole aptek Od stycznia do grudnia 2006 we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich NFZ zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 1817 aptekach. Oddzia!y ró-nie planuj. ilo#/ przeprowadzanych kontroli: liczba kontroli jest uzale-niona od ilo#ci pracowników merytorycznych, przy czym istniej. w tym zakresie niedobory kadrowe.

Rozk$ad liczby zaplanowanych kontroli w aptekach w OW NFZ
Miesi'c Oddzia$ NFZ Dolno"l'ski KujawskoLubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$skoWielkopolski Zachodniopomo Suma I 06 6 10 4 1 8 10 24 7 12 8 12 5 3 3 20 5 138 II 06 6 9 17 8 8 10 28 6 12 6 12 11 4 3 20 5 165 III 06 6 9 14 8 8 10 23 6 12 8 12 13 2 3 20 6 160 IV 06 6 9 13 8 8 10 23 6 12 8 12 13 2 0 20 6 156 V 06 6 10 13 9 8 10 26 6 12 6 12 13 6 5 20 6 168 VI 06 6 9 0 8 8 10 27 6 12 8 12 12 5 5 20 4 152 VII 06 6 10 12 8 8 10 20 6 6 4 9 5 3 4 20 6 137 VIII 06 6 8 13 8 8 10 19 6 6 4 12 5 3 4 20 6 138 IX 06 6 9 9 0 8 10 23 6 12 8 10 12 4 0 20 6 143 X 06 6 9 0 0 8 10 25 5 12 8 5 14 6 0 20 6 134 XI 06 6 9 50 0 8 10 24 4 15 6 8 14 6 5 20 6 141 XII 06 6 8 10 0 8 10 19 5 1 6 8 5 6 0 20 6 118 &'cznie 2005 100 101 91 62 200 111 202 58 86 63 105 257 67 67 285 62 1917 &'cznie Dynamika zmian 2006 % 72 -28,00% 109 155 70 96 120 281 69 124 80 124 122 50 37 240 68 1817 7,92% 70,33% 12,90% -52,00% 8,11% 39,11% 18,97% 44,19% 26,98% 18,10% -52,53% -25,37% -44,78% -15,79% 9,68% -5,22%

*Dynamika zmian liczona w stosunku do wykonania kontroli w roku 2005

W trakcie kontroli aptek w roku 2006 zosta! spe!niony obowi.zek kontroli 10% aptek dzia!aj.cych na terenie Oddzia!u. (.cznie w roku 2006 skontrolowano 1811 aptek. Realizacja rocznych planów kontroli w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich osi.gn"!a #rednio 97,38% pocz.tkowych za!o-e0. Skontrolowano 14,79% aptek dzia!aj.cych w Polsce. W wyniku 83,33% przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawid!owo#ci i skierowano wyst.pienia pokontrolne. Przeprowadzone kontrole mia!y charakter: ! ! planowy – zgodnie ze sporz.dzonym w oddzia!ach planem kontroli; dora$ny – wynikaj.ce z informacji pozyskanych przez oddzia! w trakcie innych czynno#ci kontrolnych lub b"d.ce wynikiem skargi albo informacji o nieprawid!owo#ciach.

Kwoty nienale)nej refundacji w poszczególnych oddzia!ach wynikaj(ce z protoko!ów kontroli
44

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Odzyskane kwoty z tytu!u nienale-nej refundacji w roku 2006 przedstawia poni-sza tabela.
Kwoty odzyskane z tytu$u nienale(nej refundacji w 2006 r.
Oddzia$ NFZ Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Suma Suma oddzia$y 127 609,55 z! 129 284,51 z! 16 326,73 z! 180 708,02 z! 51 208,07 z! 41 248,71 z! 341 309,17 z! 60 359,14 z! 68 853,13 z! 184 673,49 z! 28 671,28 z! 38 560,24 z! 24 000,00 z! 70 920,36 z! 44 607,97 z! 47 084,07 z! 1 455 424,44 z$

Kwoty nienale-nej refundacji przedstawione w protoko!ach ró-ni. si" od kwot, jakie w efekcie dzia!a0 podejmowanych przez oddzia! odzyskiwano i jest to zwi.zane z wyd!u-onym procesem podpisywania protoko!ów. Wp!aty nienale-nej refundacji s. wp!acane na konto Funduszu w sposób systematyczny, natomiast wy-sze kwoty s. rozk!adane na raty lub wp!acane w sposób cz"#ciowy, wyst"puj. w zwi.zku z tym przesuni"cia czasowe. Straty finansowe zwi.zane z opó$nieniami s. rekompensowane w oddzia!ach przez naliczanie odsetek. W wyniku opó$nie0 w przekazywaniu zakwestionowanych kwot nienale-nej refundacji oddzia!y nalicza!y odsetki od kwot nie zwróconych. Sumy kwot naliczonych odsetek w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich NFZ w roku 2006 przedstawia poni-sza tabela.
Odsetki naliczone w 2006 r.
Oddzia$ NFZ Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Suma Suma oddzia$y 19 612,15 z! 30 716,44 z! 3 143,92 z! 46 184,25 z! 2 983,92 z! 22 554,36 z! 12 993,75 z! 12 657,72 z! 36 159,56 z! 26 829,49 z! 7 465,85 z! 4 003,43 z! 5 551,79 z! 11 885,90 z! 5 588,60 z! 1 999,45 z! 250 330,58 z$

45

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Z danych przekazanych przez OW NFZ wynika, -e wykryte nieprawid!owo#ci mo-na podzieli/ na dwie zasadnicze grupy: ! ! b!"dy na receptach wynikaj.ce ze z!ego wype!nienia recepty przez lekarza i niew!a#ciwej jej realizacji przez aptek", b!"dy w realizacji recepty w aptece nie zwi.zane z wype!nieniem jej przez lekarza.

Stwierdzone w czasie kontroli b!"dy przy realizacji recept w aptekach stanowi.ce naruszenie przepisów rozporz.dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 04.213.2164): ! ! Realizacja recept po up!ywie ich terminu wa-no#ci okre#lonych w rozporz.dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, Realizacja recept nie odpowiadaj.cych wymogom formalno – prawnym okre#lanym w obowi.zuj.cych przepisach (np. nie zawieraj.cych daty wystawienia, podpisu lekarza, identyfikatora OW NFZ, numeru REGON #wiadczeniodawcy, piecz.tki #wiadczeniodawcy); realizacja recept wystawionych na nieprawid!owych blankietach, Wydanie leków niezgodnie z ordynacj. lekarsk. w tym wydawanie wi"kszej ilo#ci leku od ilo#ci przepisanej przez lekarza, Wydanie leków w dawce niezgodnej z zapisem na recepcie, Realizacja recept wystawionych na #rodki narkotyczne i silnie dzia!aj.ce mimo niespe!nienia przez recept" wymogów rozporz.dzenia, Wydanie leku w ilo#ci wi"kszej ni- na 3 miesi"czn. kuracj", Brak podpisu i piecz.tki lekarza przy poprawkach na receptach, Wydawanie leków w niepe!nych opakowaniach, Wydawanie nadmiernej ilo#ci leków bez podania dawkowania na recepcie, Realizacja recept, na których przepisano wi"cej ni- 5 leków, Realizacja recept z refundacj. w przypadku braku ubezpieczenia pacjenta, Inne nieprawid!owo#ci: - Nieprawid!owe wstawianie danych z recept do systemu informatycznego, - Brak zestawie0 rozchodu dziennego recept, - Brak wielko#ci opakowania leku na otaksowaniu recepty, - Brak potwierdzenia realizacji recepty przez osob" wydaj.c. leki, - Nieprawid!owo naliczane op!aty rycza!towe, - Zaniechanie poboru op!aty rycza!towej, pobór nieprawid!owej op!aty rycza!towej, ! Dotycz.ce leków recepturowych: - Zawy-ane ceny surowca farmaceutycznego niezgodnie z faktur. zakupu, - Zawy-one ceny sk!adników recepturowych, nieprawid!owe ilo#ci substancji sk!adowych leku.
46

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

5. Zawieranie umów o udzielanie "wiadcze% opieki zdrowotnej na 2007 r. Podstawy prawne Zawieranie umów na 2007 rok ze #wiadczeniodawcami odbywa!o si" w oparciu o nast"puj.ce akty prane.: ! ! ustaw" o #wiadczeniach, rozporz.dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu og!aszania o post"powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzia!u w rokowaniach, sk!adania ofert, powo!ywania i odwo!ywania komisji konkursowej oraz jej zada0 (Dz. U. Nr 273 poz. 2719), rozporz.dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru og!oszenia o wyniku rozstrzygni"cia post"powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej (Dz. Nr 274 poz. 2728), rozporz.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 pa$dziernika 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 198, poz. 1643)

!

!

oraz na podstawie regulacji wewn"trznych NFZ, dotycz.cych przebiegu procesu kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej tj. : ! Regulamin pracy komisji prowadz.cej post"powanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej – Uchwa!a nr 36/2005l Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 pa$dziernika 2005 r., Szczegó!owe warunki post"powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata nast"pne – Zarz.dzenie Nr 79/2006 z dnia 14 wrze#nia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniaj.ce zarz.dzenie Nr 70/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 pa$dziernika 2005 r., Szczegó!owe materia!y informacyjne w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 oraz odpowiednia informacja o warunkach zawarcia umowy, Kryteria oceny ofert i procedur" post"powania w sprawie wyboru oferentów.

!

! !

Zgodnie z przepisami ustawy o #wiadczeniach, podstaw. udzielania #wiadcze0 jest umowa zawarta pomi"dzy #wiadczeniodawc., a dyrektorem oddzia!u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa mo-e by/ zawarta wy!.cznie ze #wiadczeniodawc. wybranym do udzielania #wiadcze0 na zasadach okre#lonych w ustawie, to jest w wyniku rozstrzygni"cia konkursu ofert lub rokowa0. Ponadto wobec faktu, -e w umowach wieloletnich warunki finansowe s. okre#lane jedynie w obr"bie roku kalendarzowego, ogólne warunki umów okre#laj. odr"bny tryb ustalania tych warunków na rok nast"pny. Zawieranie umów na rok 2007 zosta!o poprzedzone szeregiem prac przygotowawczych, których celem by!o zarówno okre#lenie celów i za!o-e0 kontraktowania, jak i przygotowaniem praktycznych rozwi.za0 umo-liwiaj.cych osi.gni"cie tych celów. W szczególno#ci w roku 2006 dzia!ania Narodowego Funduszu Zdrowia skoncentrowane by!y na doskonalenie zasad kontraktowania #wiadcze0, co pozwoli!o na dopracowanie zapisów Procedury wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie "wiadcze# opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert lub rokowa# na podstawie ustawy o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych
47

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

(zwanej dalej Procedur$ kontraktowania). Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia stan.! przed konieczno#ci. realizacji nowych zada0 na!o-onych przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 (Dz. U. Nr 149, poz. 1076). Za!o)enia i cele kontraktowania "wiadcze% na rok 2007 Podczas prac przygotowuj.cych zasady kontraktowania na rok 2007 przyj"to za!o-enie, -e nie nast.pi. radykalne zmiany przepisów prawa, które mia!yby wp!yw na te zasady. Celem prac zwi.zanych z przygotowaniem procesu zawierania umów na rok 2007 by!a dalsza poprawa jego czytelno#ci i przejrzysto#ci. Temu celowi s!u-y!o uporz.dkowanie i sekwencyjno#/ dzia!a0 zwi.zanych z zawieraniem umów, w tym: ! ! ! ! ! planowania zakupu #wiadcze0, og!oszenia o post"powaniu, wyboru ofert na podstawie jednoznacznych zasad (kryteria oceny, ranking), procedury odwo!awczej (przyspieszenie). kontynuowanie sukcesywnego wyrównywania poziomu dost"pno#ci do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach, mierzonej liczb. zakontraktowanych #wiadcze0 w przeliczeniu na 10 tys. mieszka0ców, kontynuowanie procesu przygotowania przez oddzia!y wojewódzkie Funduszu planów zakupu #wiadcze0, które b"d. podstaw. kontraktowania w trybie konkursu ofert albo uzgadniania warunków w umowach wieloletnich. Szczegó!owe plany zosta!y sporz.dzone z dok!adno#ci. do zakresu #wiadcze0 oraz obszaru kontraktowania. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia dost"pu do odpowiednich #wiadcze0 poprzez dostosowanie poziomu planowania - #wiadczenia o charakterze podstawowym - na poziomie gminy lub powiatu, #wiadczenia o charakterze specjalistycznym, charakteryzuj.ce si" ograniczon. dost"pno#ci. - na poziomie województwa lub grupy powiatów. Przyj"cie takiego rozwi.zania umo-liwia ponadto przeprowadzenie konkursów i rokowa0 w warunkach porównywalno#ci ofert, dotycz.cych udzielania #wiadcze0 na rzecz #ci#le okre#lonej populacji #wiadczeniobiorców, dalsze wyrównywanie poziomu cen jednostek rozliczeniowych w umowach zawieranych ze #wiadczeniodawcami przez poszczególne oddzia!y wojewódzkie.

W szczególno#ci podczas procesu zawierania umów na rok 2007 zaplanowano:

!

!

Przedmiotowe zamierzenia zosta!y zweryfikowane w zwi.zku z wej#ciem w -ycie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0. Nie by!o mo-liwe istotne zwi"kszenie liczby kontraktowanych w 2007 roku #wiadcze0 w stosunku do roku 2006. Oddzia!y wojewódzkie w wi"kszo#ci przypadków planowa!y zakup #wiadcze0 na poziomie tegorocznym, wzrost przychodów przeznaczaj.c na realizacj" podwy-ek wynagrodze0 personelu medycznego. Jednym z podstawowych za!o-e0 planowania by!o niedopuszczenie do obni-enia dost"pno#ci w 2007 r. w -adnym rodzaju i zakresie #wiadcze0, w stosunku do roku 2006. Ponadto w zwi.zku z wej#ciem w -ycie przepisów ww. ustawy, a w szczególno#ci wobec potrzeby wyodr"bnienia w kosztach #wiadcze0 #rodków na podwy-ki wynagrodze0, konieczna sta!a si" modyfikacja planów zakupu. Zadanie to zosta!o zrealizowane do ko0ca wrze#nia 2006 roku.

48

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W za!o-eniach przyj"tych przez poprzednie Kierownictwo NFZ kontraktowanie #wiadcze0 na rok 2007 mia!o rozpocz./ si" w dniu 1 wrze#nia 2006 r. Post"powania na rok 2007 zosta!y przygotowane i og!oszone w zdecydowanej wi"kszo#ci rodzajów #wiadcze0 zgodnie z planowanym terminarzem. Konieczno#/ uwzgl"dnienia w materia!ach informacyjnych zmian zwi.zanych z wej#ciem w -ycie przepisów o podwy-kach wynagrodze0 spowodowa!a potrzeb" odwo!ania post"powa0 i ponownego ich og!oszenia w dniu 1 pa$dziernika 2006 r. W zwi.zku z pó$nym wej#ciem w -ycie przepisów o Pa0stwowym ratownictwie medycznym, zak!adaj.cym finansowania opieki przedszpitalnej ze #rodków bud-etu pa0stwa, post"powania w tym rodzaju #wiadcze0 og!oszono 2 listopada 2006 roku. Zasady kontraktowania "wiadcze% na 2007 r. Materia!y informacyjne na 2007 r. dostosowane zosta!y do wymaga0 legislacyjnych. Dla zapewnienia niezb"dnej jako#ci #wiadcze0 realizowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, podzielono warunki realizacji #wiadcze0 na wymagane - niezb"dne do zawarcia umowy oraz oczekiwane, które s!u-y!y ocenie oferty w post"powaniu w sprawie o zawarcie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Jednocze#nie, w przypadku braku mo-liwo#ci zakontraktowania #wiadcze0 w danym zakresie, upowa-niono dyrektora oddzia!u wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym post"powaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, do warunkowego dopuszczenia do udzielania #wiadcze0 jednostek nie spe!niaj.cych wymaga0, z wy!.czeniem wymaga0 formalnoprawnych, przy jednoczesnym obni-eniu ceny punktu. Istotn. zmian" w przebiegu procesu kontraktowania wprowadzi!a zmieniona Procedura wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, rokowa0 oraz post"powa0 w trybie artyku!u 159 ustawy o #wiadczeniach, która zak!ada!a planowanie i og!aszanie post"powa0 na poziomie zakresów #wiadcze0 i obszarów kontraktowania mniejszych niobszar województwa oraz g!"bsze badanie potencja!u oferentów, szczególnie w zakresie personelu medycznego. Dzia!ania w tym zakresie mia!y na celu popraw" transparentno#ci post"powa0 konkursowych i ograniczenia mo-liwo#ci skutecznego zaskar-enia do s.du administracyjnego decyzji Prezesa Funduszu w przedmiocie odwo!a0 od rozstrzygni"/ komisji konkursowych. Temu celowi s!u-y!o mi"dzy innymi przyj"cie zasady homogenno#ci ofert w obr"bie jednego post"powania. Poniewa- zak!adano, -e w wyniku ww. dzia!a0 nast.pi istotne zwi"kszenie liczby og!aszanych post"powa0 za konieczne uznano budow" systemu informatycznego, który usprawni!by i wspiera!y prace komisji konkursowych. Planowano by modyfikacje zasad kontraktowania #wiadcze0 w stosunku do obowi.zuj.cych, zosta!y przedstawione wiosn. 2006 r. Radzie Funduszu i Ministrowi Zdrowia w dokumencie pt. „Kierunki zmian zasad kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2007 rok”. Wobec przedstawionych wcze#niej za!o-e0, stanowi.cych kontynuacje wcze#niejszych prac, nie planowano i nie dokonywano radykalnych zmian zasad kontraktowania #wiadcze0 w poszczególnych rodzajach na rok 2007, a jedynie wprowadzono modyfikacj" i udoskonalenie rozwi.za0 ju- obowi.zuj.cych. Konieczne okaza!o si" jednak wprowadzenie zmian zwi.zanych z wej#ciem w -ycie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 oraz ustawy o Pa0stwowym ratownictwie medycznym.

49

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Materia!y informacyjne stanowi.ce podstaw" przeprowadzonych post"powa0 w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 zosta!y przyj"te w dniu 18 wrze#nia 2006 r., za wyj.tkiem: ! ! ! ! zaopatrzenia w sprz"t ortopedyczny, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne (przyj"to 20 wrze#nia 2006 r.), pomocy dora$nej i transportu sanitarnego (przyj"to 28 wrze#nia 2006 r.), opieki d!ugoterminowej (przyj"to 28 wrze#nia 2006 r.), podstawowej opieki zdrowotnej (przyj"to 9 listopada 2006 r.)

Ponadto, w dniu 27 pa$dziernika 2006 r., w zwi.zku z wej#ciem w -ycie przepisów ustawy o Pa0stwowym Ratownictwie Medycznym, zmieniono zarz.dzenie Prezesa Funduszu nr 46/2006 w sprawie kryteriów oceny ofert. Dodatkowo dokonano korekty Procedury wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, rokowa0 oraz post"powa0 w trybie artyku!u 159 ustawy o #wiadczeniach. Pozosta!e przygotowania Istotnym elementem prac przygotowuj.cych przeprowadzenie procesu kontraktowania #wiadcze0 by!o opracowanie i wdro-enie systemu informatycznego, którego zadaniem by!o usprawnienie obs!ugi post"powa0 w trybie konkursu ofert i rokowa0 oraz umo-liwienie automatycznego raportowania o zaawansowaniu procesu kontraktowania do Centrali Funduszu. Na podstawie materia!ów informacyjnych oraz kryteriów oceny ofert w Centrali Funduszu opracowano wzory ankiet dla oferentów. Dane zawarte w ankietach stanowi!y podstaw" oceny ofert sk!adanych w trakcie konkursu ofert i rokowa0. Nale-y podkre#li/, -e po raz pierwszy ankiety szczegó!owo weryfikowa!y deklarowany potencja! oferenta odnosz.c si" do poszczególnych wymaga0 w poszczególnych zakresach #wiadcze0. Z jednej strony powinno to u!atwi/ oferentom analiz" w!asnych zasobów, z drugiej strony sta!o si" przyczyn. przypadków b!"dnego sporz.dzenia ofert. Zgodnie z przyj"t. procedur. podstaw. kontraktowania #wiadcze0 by!y przygotowane przez oddzia!y wojewódzkie plany zakupu #wiadcze0, które zosta!y sporz.dzone zgodnie z przyj"tymi zasadami, to jest: ! ! obejmowa!y wszystkie tryby zawierania umów (w tym umowy wieloletnie niewygasaj.ce z dniem 31.12.2006 r.), poszczególne pozycje planu stanowi!y podstaw" og!oszenie odr"bnych post"powa0 konkursowych albo rokowa0.

50

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Konkurs ofert i rokowania 2007 Harmonogram post*powa% i jego realizacja W celu zapewnienia skutecznego rozstrzygni"cia post"powa0 konkursowych i rokowa0, podczas procesu zawierania umów na rok 2007 w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przyj"to nast"puj.cy harmonogram ich przeprowadzenia we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich Funduszu: ! ! ! ! ! og!oszenie o konkursie ofert przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ: 1.09.2006 r., termin sk!adania ofert: do dnia 22.09.2006 r., otwarcie ofert: 27.09.2006 r., og!oszenie rozstrzygni"cia konkursu ofert: 23.11.2006 r. sk!adanie odwo!a0 dotycz.cych rozstrzygni"cia post"powania do Prezesa Funduszu za po#rednictwem dyrektora oddzia!u wojewódzkiego Funduszu: 30.11.2006 r.

Powy-szy harmonogram nie zosta! zrealizowany z powodu zmiany podej#cia do przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze# (Dz. U. Nr 149, poz. 1076). Pierwotna koncepcja zak!ada!a bezpo#rednie uj"cie kosztów wynagrodze0 w koszcie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, natomiast ostatecznie ustalono, -e b"dzie to odr"bna pozycja planu finansowego. Powy-sza zmiana spowodowa!a konieczno#/ modyfikacji materia!ów informacyjnych w wi"kszo#ci rodzajów #wiadcze0 opieki zdrowotnej, a skutkiem tego by!o odwo!anie og!oszonych post"powa0. Kolejny harmonogram post"powa0 zak!ada! ich rozpocz"cie w dniu 2 pa$dziernika 2006 roku i wskazywa! termin zako0czenia sk!adania ofert na dzie0 23 pa$dziernika 2006 r. Zmiana haromonogramu znacznie skróci!a okres przewidziany na przeprowadzenie i rozstrzygni"cie post"powa0, co spowodowa!o zako0czenie cz"#ci post"powa0 juw 2007 roku oraz prowadzi!o do podejmowania przez dyrektorów OW NFZ decyzji o odst.pieniu od niektórych dzia!a0 przewidzianych w Procedurze kontraktowania.

Przebieg i wyniki post*powa% We wszystkich oddzia!ach wojewódzkich NFZ og!oszono post"powania konkursowe na poszczególne zakresy #wiadcze0. Zgodnie z art. 159 ustawy o #wiadczeniach nie przeprowadza si" konkursu ofert w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i #rodki pomocnicze. %wiadczeniodawca spe!niaj.cy warunki okre#lone przez Prezesa NFZ w formie zarz.dzenia w sprawie przyj"cia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne” i „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna” móg! z!o-y/ wniosek o zawarcie umowy do w!a#ciwego OW NFZ.

51

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W procesie post"powania konkursowego na rok 2007 og!oszono !.cznie 10 937 post"powa0, (.czna liczba z!o-onych ofert na rok 2007 wynios!a 33 589 – szczegó!owe dane zawiera tabela poni-ej.
Liczba ofert w poszczególnych rodzajach !wiadcze" w 2007 r.
Rodzaj !wiadcze" opieki zdrowotnej (nazwa) Ambulatoryjne "wiadczenia specjalistyczne Leczenie szpitalne Opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ Rehabilitacja lecznicza Opieka d!ugoterminowa Leczenie stomatologiczne Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc dora%na i transport sanitarny Profilaktyczne programy zdrowotne )wiadczenia odr&bnie kontraktowane Razem Liczba ofert Liczba post%powa" 4 342 2 313 653 669 432 1 555 56 251 508 158 10 937 Z$o(onych 12 013 3 956 1 415 2 491 995 8 003 248 287 3 873 308 33 589 Odrzuconych 347 43 61 128 52 141 2 10 173 2 959 Wybranych 9 838 3 290 1 136 1 411 804 6 292 231 243 3 264 270 26 779

Najwi"cej post"powa0 na rok 2007 rozstrzygni"to w rodzaju ambulatoryjne #wiadczenia specjalistyczne (4 342). Na konkurs ten #wiadczeniodawcy z!o-yli 12 013 ofert, z czego OW NFZ podpisa!y 9 838 umów. Najmniejsza liczba post"powa0 zosta!a rozstrzygni"ta w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i wynios!a 56. Warto#/ podpisanych umów zawartych w wyniku przeprowadzonych post"powa0 na rok 2007 wg stanu na dzie0 31.12.2006 roku wynios!a 8 801 031 018 z! (po uwzgl"dnieniu podwy-ek warto#/ ta wzros!a do kwoty 10 344 737 305 z!). Problemy i trudno"ci wyst*puj(ce w trakcie trwania post*powa% Podczas prowadzenia post"powa0 w trybie konkursu ofert lub rokowa0 dyrektorzy oddzia!ów Funduszu na bie-.co zg!aszali problemy, trudno#ci i zagro-enia zwi.zane z kontraktowaniem #wiadcze0. Najcz"#ciej wskazywano na problemy: ! ! ! problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego, problemy zwi.zane z materia!ami informacyjnymi i ankietami, problemy zwi.zane z realizacj. Procedury kontraktowania w skróconym okresie trwania post"powania, skutkuj.ce decyzjami dyrektorów OW NFZ o odst.pieniu od realizacji niektórych jej zapisów, inne problemy, np. -.danie znacznego zwi"kszenia poziomu finansowania przez niektórych oferentów (szpitale, nie tylko domagaj. si" kontraktowania na poziomie pe!nych wykona0 z 2006 roku, ale tak-e -.daj. zwi"kszenia warto#ci punktu (szczególnie w oddzia!ach: kardiologii, neurochirurgii, pediatrii, onkologicznych).

!

Pomimo wyst"powania w/w problemów wi"kszo#/ oddzia!ów skutecznie zako0czy!a post"powania konkursowe, w wyniku których zosta! zabezpieczony dost"p do #wiadcze0 opieki zdrowotnej.
52

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Odwo!ania od rozstrzygni*cia w post*powaniach w sprawie zawarcia umowy W ramach #rodków odwo!awczych, zgodnie z art. 154 ustawy o #wiadczeniach, #wiadczeniodawca mo-e z!o-y/ odwo!anie do Prezesa NFZ za po#rednictwem dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich Funduszu. Korzystaj.c z tego prawa #wiadczeniodawcy z!o-yli !.cznie 506 odwo!a0, z tego 236 zosta!o uwzgl"dnionych przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich. Do dnia 13.03.2007 r. Prezes NFZ uwzgl"dni! 37 odwo!a0, 120 nie uwzgl"dni!, a 10 zosta!o umorzonych – szczegó!owy wykaz odwo!a0 w poszczególnych OW NFZ zawiera poni-sza tabela.
Liczba odwo$a" od rozstrzygni%cia w post%powaniach w sprawie zawarcia umowy
Kod OW 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa Oddzia$u Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem Zg$oszone do Dyrektora OW 63 0 11 5 73 262 54 16 0 0 2 0 9 4 0 7 506 Uwzgl%dnione przez Dyrektora OW 0 0 1 3 6 207 15 0 0 0 0 0 2 2 0 0 236 Uwzgl%dnione przez Prezesa NFZ 6 0 1 0 4 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 37 Nieuwzgl%dnione przez Prezesa NFZ 24 0 5 2 48 22 5 4 0 0 0 0 6 2 0 2 120 Umorzone przez Prezesa NFZ 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Najcz"stszymi przyczynami uwzgl"dniania odwo!a0 przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia by!y: ! ! ! ! niewykorzystanie ca!ej kwoty zamówienia, wybór oferentów, których oferta otrzyma!a mniejsz. liczb" punktów, propozycja ni-szej ceny ni- w ofercie bez podania uzasadnienia, nierówne traktowanie nowych oferentów.

53

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Zaawansowanie procesu zawierania umów na rok 2007 – warto", umów (.czna warto#/ umów zawartych na rok 2007 wg stanu na dzie0 13 marca br. zosta!a przedstawiona w tabeli poni-ej.
Warto!# umów zawartych na 2007 r. w tys. z!
Rodzaj !wiadcze" 1 ambulatoryjne "wiadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne pomoc dora%na i transport medyczny profilaktyczne programy zdrowotne "wiadczenia odr&bnie kontraktowane Razem Plan finansowy 2 3 052 342 16 966 698 1 370 520 1 155 729 683 803 1 243 358 1 177 592 227 670 1 002 600 26 880 312 Kontrakty 3 2 988 889 16 570 207 1 316 629 1 061 391 672 269 1 142 072 1 173 033 169 252 991 674 26 085 416 Kontrakt/plan 4=3/2 97,92% 97,66% 96,07% 91,84% 98,31% 91,85% 99,61% 74,34% 98,91% 97,04%

Na podstawie danych zaprezentowanych w powy-szej tabeli obserwujemy, i- w -adnym rodzaju #wiadcze0 nie nast.pi!y przekroczenia w stosunku do planu finansowego Funduszu. Podsumowanie Prowadzona obecnie analiza wskazuje, -e w zdecydowanej wi"kszo#ci oddzia!ów konkursy ofert zosta!y zako0czone skutecznym rozstrzygni"ciem. Problemy z zakontraktowaniem ca!o#ci planowanych w planie finansowym NFZ #wiadcze0 wyst.pi!y na terenie Ma!opolskiego OW NFZ. Trudno#ci te wynikaj. z faktu, -e na terenie tego oddzia!u wojewódzkiego NFZ wyst.pi!y problemy z uzgodnieniem kwot zobowi.za0 na rok 2007. W tym przypadku dyrektor oddzia!u wojewódzkiego NFZ podj.! decyzj" o aneksowaniu umów na czas niezb"dny do zako0czenia og!oszonych post"powa0 w trybie konkursu ofert lub rokowa0 Nale-y podkre#li/, -e istotny wp!yw na przebieg konkursów mia!o odwo!anie post"powa0, og!oszonych zgodnie z pierwotnym harmonogramem, co znacznie zaburzy!o proces kontraktowania ze wzgl"du na skrócenie harmonogramu. Wprowadzenie zmian do Procedury kontraktowania uporz.dkowa!o ca!y proces realizacji post"powa0 i pomimo dostrze-onych jej niedogodno#ci oraz odst"pstw od jej stosowania przyczyni!o si" do ujednolicenia ca!ego procesu i zmniejszenia liczby skierowanych do Prezesa NFZ odwo!a0.

54

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

IV.

SPRAWY $WIADCZENIOBIORCÓW

1. Centralny Wykaz Ubezpieczonych Zgodnie z obowi.zkiem wynikaj.cym z art. 97 ust. 3 pkt 8 i art. 97 ust. 4 ustawy o #wiadczeniach, Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych, który zasilany jest danymi z Zak!adu Ubezpiecze0 Spo!ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo!ecznego. Celem jego funkcjonowania zgodnie z art. 97 ust. 4 pkt 1-5, jest: ! ! ! ! ! potwierdzanie prawa do #wiadcze0 z ubezpieczenia zdrowotnego; gromadzenie danych o ubezpieczonych w Funduszu; gromadzenie danych o osobach uprawnionych do #wiadcze0 opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; wydawanie po#wiadcze0 i za#wiadcze0 w zakresie swojej dzia!alno#ci; rozliczanie kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o #wiadczeniach Fundusz, jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu, mi"dzy innymi: ! ! ! stwierdzania istnienia obowi.zku ubezpieczenia zdrowotnego; wystawiania dokumentów uprawniaj.cych do korzystania ze #wiadcze0 finansowanych przez Fundusz; stwierdzania obowi.zku p!acenia sk!adki i ustalenia kwoty sk!adki;

Do realizacji powy-szych zada0 NFZ ma prawo do przetwarzania danych, o których mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o #wiadczeniach. Ubezpieczeni Przedstawione dane pochodz. z CWU zasilanego danymi o osobach ubezpieczonych przekazywanymi przez ZUS i KRUS. Zestawienie liczbowe osób obj"tych powszechnym - obowi.zkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwanych „Ubezpieczonymi”, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o #wiadczeniach, uprawnione s. do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych na zasadach okre#lonych w ustawie, przedstawia poni-sza tabela.

55

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba osób ubezpieczonych obowi'zkowo i dobrowolnie (stan na 2007-01-02)
Ubezpieczeni obowi'zkowo Oddzia$ wojewódzki NFZ Ogó$em Cz$onkowie Cz$onkowie rodzin op$acaj'cy korzystaj'cy z sk$adk% ubezpieczenia 21 183 2 183 411 1 512 502 1 586 426 740 372 1 936 496 2 377 447 3 821 895 726 172 1 461 013 849 531 1 559 512 3 235 067 925 055 1 022 910 2 460 235 1 264 670 27 683 897 46 668 809 566 468 616 344 270 560 618 140 813 108 1 262 382 242 639 629 457 335 302 636 054 1 344 915 367 183 418 667 915 868 432 086 10 138 028 Ubezpieczeni dobrowolnie Cz$onkowie op$acaj'cy sk$adk% 0 2 314 1 076 758 409 1 243 3 087 5 925 944 777 574 3 989 1 892 231 541 2 232 2 068 28 060 Cz$onkowie rodzin korzystaj'cy z ubezpieczenia 0 293 113 71 78 91 512 1 118 90 6 138 1 841 239 57 55 63 511 5 276 Ogó$em liczba ubezpieczonych

Ogó$em

Brak przyporz'dkowania w CWU Dolno"l'ski Kujawsko-pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski &'cznie

21 229 2 852 220 2 078 970 2 202 770 1 010 932 2 554 636 3 190 555 5 084 277 968 811 2 090 470 1 184 833 2 195 566 4 579 982 1 292 238 1 441 577 3 376 103 1 696 756 37 821 925

0 2 607 1 189 829 487 1 334 3 599 7 043 1 034 783 712 5 830 2 131 288 596 2 295 2 579 33 336

21 229 2 854 827 2 080 159 2 203 599 1 011 419 2 555 970 3 194 154 5 091 320 969 845 2 091 253 1 185 545 2 201 396 4 582 113 1 292 526 1 442 173 3 378 398 1 699 335 37 855 261

Liczba osób ubezpieczonych: op!acaj.cych sk!adk" na ubezpieczenie zdrowotne, cz!onkowie rodzin korzystaj.cy ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej, zarówno ubezpieczeni obowi.zkowo, jak i dobrowolnie, korzystaj.cy ze #wiadcze0 na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta), wynosi na dzie0 2.01.2007 r. 37 855 261 osób, co stanowi 97, 27 % ogólnej liczby ludno#ci w Polsce (podanej przez GUS wg stanu na dzie0 30.06.2006 r.). Z danych przedstawionych w tabeli nr 1 wynika, -e liczba osób obj"tych obowi.zkowym ubezpieczeniem stanowi 99,91 % ogó!u ubezpieczonych a liczba osób ubezpieczonych dobrowolnie stanowi 0,08 % ogó!u ubezpieczonych. W roku 2006 nast.pi! wzrost liczby osób ubezpieczonych obowi.zkowo (op!acaj.cych sk!adk" i cz!onków rodzin korzystaj.cych z ubezpieczenia): ! ! w stosunku do roku 2005 o 730 820 osób ubezpieczonych, tj. o 1,94 %, w stosunku do roku 2004 o 325 402 osób ubezpieczonych ogó!em, tj. o 0,87%,

powy-sze dane przedstawia nast"puj.cy wykres:

56

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba osób ubezpieczonych obowi!zkowo op#acaj!cych sk#adk$ i cz#onkowie rodzin korzystaj!cych z ubezpieczenia zdrowotnego

38 000 000 37 000 000 36 000 000 35 000 000 34 000 000 33 000 000 32 000 000 31 000 000 30 000 000 Ub.obow.-2004 r. Ub.obow.-2005 r. Ub.obow.-2006 r.

1 37 496 523 37 091 105 37 821 925

Procentowy udzia!u cz!onków rodzin w stosunku do osób op!acaj.cych sk!adk" na ubezpieczenie zdrowotne (obowi.zkowe i dobrowolne, Polacy, cudzoziemcy) wg stanu na dzie0 2.01.2006 r. przedstawia poni-sza tabela.
Udzia$ cz$onków rodzin w stosunku do osób op$acaj'cych sk$adk% na ubezpieczenie zdrowotne
Liczba cz!onków rodziny w stosunku do osób op!acaj'cych sk!adk& ubezpieczonych obowi'zkowo i dobrowolnie: Liczba cz!onków rodzin w stosunku do osób op!acaj'cych sk!adk& ubezpieczenia dobrowolnego stanowi (Polacy): Liczba cz!onków rodzin w stosunku do osób op!acaj'cych sk!adk& ubezpieczenia dobrowolnego stanowi (cudzoziemcy) 36,60% 21,29% 5,15%

Jak wynika z tabeli liczba osób korzystaj.cych ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej, jako cz!onkowie rodzin, wynosi 36,60 %, co stanowi znaczny procent osób korzystaj.cych ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej w stosunku od osób op!acaj.cych sk!adk" na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeni dobrowolnie Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o #wiadczeniach osoba nie wymieniona w art. 66 ust. 1 mo-e ubezpieczy/ si" dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku z!o-onego w Funduszu: ! je-eli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze-eniem art. 9 rozporz.dzenia Rady (EWG) nr 1408/71; ubezpieczaj.cy si" dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia jest obowi.zany zg!osi/ do Funduszu cz!onków rodzin, korzystaj.cy mo-e zg!osi/ wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, je-eli nie jest on obj"ty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytu!u.
57

!

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Tabela zamieszczona poni-ej przedstawia liczb" ubezpieczonych dobrowolnie, na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszem Zdrowia (art.68 ustawy o #wiadczeniach).
Zestawienie liczbowe osób ubezpieczonych dobrowolnie (stan na 2007-01-02)
Obywatele polscy Oddzia$ wojewódzki NFZ Ogó$em Cz$onkowie op$acaj'cy sk$adk% 1 878 1 014 502 382 785 2 140 5 188 938 460 470 3 858 1 802 222 510 1 650 1 934 23 733 Cz$onkowie rodzin korzystaj'cy z ubezpieczenia 281 108 59 75 85 471 1 024 89 5 136 1 822 233 53 49 60 503 5 053 Cudzoziemcy Cz$onkowie op$acaj'cy sk$adk% 436 62 256 27 458 947 737 6 317 104 131 90 9 31 582 134 4 327 Cz$onkowie rodzin korzystaj'cy z ubezpieczenia 12 5 12 3 6 41 94 1 1 2 19 6 4 6 3 8 223 Ogó$em liczba ubezpieczonych

Ogó$em

Dolno"l'ski Kujawsko-pomorski Lubelski Lubuski 5 - !ódzki 6 - ma!opolski 7 - mazowiecki 8 - opolski 9 - podkarpacki 10 - podlaski 11 - pomorski 12 - "l'ski 13 - "wi&tokrzyski 14 - warmi$sko-mazurski 15 - wielkopolski 16 - zachodniopomorski suma

2 159 1 122 561 457 870 2 611 6 212 1 027 465 606 5 680 2 035 275 559 1 710 2 437 28 786

448 67 268 30 464 988 831 7 318 106 150 96 13 37 585 142 4 550

2 607 1 189 829 487 1 334 3 599 7 043 1 034 783 712 5 830 2 131 288 596 2 295 2 579 33 336

W roku 2006 nast.pi! wzrost liczby osób ubezpieczonych dobrowolnie (op!acaj.cych sk!adk" i cz!onków rodzin korzystaj.cych z ubezpieczenia): ! ! w stosunku do roku 2005 o 14 344 osób, tj. o 43,03 %, w stosunku do roku 2004 o 16 161 osób, tj. o 48,48%.

Powy-sze dane przedstawia nast"puj.cy wykres:

58

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba osób ubezpieczonych dobrowolnie, op#acaj!cych sk#adk$ i cz#onkowie rodzin korzystaj!cy z ubezpieczenia

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ub.dobr 2004 r. Ub,dobr.2005 r. Ub.dobr.2006 r.

1 17 175 18 992 33 336

Wzrost ubezpieczonych dobrowolnie wynika z przeprowadzonej weryfikacji tytu!ów ubezpieczenia, dokonanych przez ZUS w tzw. bilansie otwarcia. Wska$nik dotycz.cy liczby cudzoziemców ubezpieczonych dobrowolnie na tle liczby ubezpieczonych dobrowolnie ogó!em, kszta!tuje si" na poziomie 13,64%. Procentowy udzia! osób ubezpieczonych dobrowolnie ogó!em w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do osób ubezpieczonych obowi.zkowo ogó!em na dzie0 2.01.2007 r. przedstawia poni-sza tabela.
Ubezpieczeni dobrowolnie ogó$em w stosunku do ubezpieczonych obowi'zkowo
Oddzia$ Wojewódzki NFZ 1 - Dolno"l'ski 2 - Kujawsko-Pomorski 3 - Lubelski 4 - Lubuski 5 - (ódzki 6 - Ma!opolski 7 - Mazowiecki 8 - Opolski 9 - Podkarpacki 10 - Podlaski 11 - Pomorski 12 - )l'ski 13 - )wi&tokrzyski 14 – Warmi$sko-Mazurski 15 - Wielkopolski 16 - Zachodniopomorski Udzia$ ubezpieczonych dobrowolnie w stosunku do ubezpieczonych obowi'zkowo (%) 0,09 0,05 0,03 0,04 0,05 0,11 0,13 0,10 0,03 0,06 0,26 0,04 0,02 0,04 0,06 0,15

59

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Wy-szy procent ubezpieczonych dobrowolnie w Pomorskim OW NFZ, mo-e wynika/ z porozumienia zawartego pomi"dzy w!adzami w!a#ciwymi Polski i Norwegii, z którego wynika, -e marynarze polscy p!ywaj.cy pod bander. norwesk., podlegaj. wy!.cznie ustawodawstwu polskiemu w systemie zabezpieczenia spo!ecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin. Marynarze ci podlegaj. tylko dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w ZUS i na podstawie zapisów porozumienia, z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, podlegaj. ubezpieczeniu dobrowolnemu. Osoby inne ni) ubezpieczeni Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o #wiadczeniach, prawo do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej posiadaj. równie- osoby inne ni- ubezpieczeni, osoby posiadaj.ce obywatelstwo polskie i posiadaj.ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spe!niaj. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo!ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó$n. zm.), na zasadach i w zakresach okre#lonych dla ubezpieczonych. Dokumentem potwierdzaj.cym prawo do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w/w #wiadczeniobiorców jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w!a#ciwej ze wzgl"du na miejsce zamieszkania #wiadczeniobiorcy. Liczba wydanych decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta) dotycz.cych potwierdzenia prawa do #wiadcze0 opieki zdrowotnej przedstawia poni-sza tabela oraz wykres:
Liczba wydanych decyzji (art.54) 2004 r. 7 0 1 1 0 1 3 0 0 4 1 34 1 0 0 4 57 Liczba wydanych decyzji (art.54) 2005 r. 71 59 27 56 1 149 371 1 55 65 78 526 12 0 1 210 1 782 Liczba wydanych decyzji (art.54) 2006 r. 283 227 161 131 95 585 997 79 117 78 158 872 74 87 134 424 4 507

OW NFZ 1- Dolno"l'ski 2 - Kujawsko-Pomorski 3 - Lubelski 4 - Lubuski 5 - (ódzki 6 - Ma!opolski 7 - Mazowiecki 8 - Opolski 9 - Podkarpacki 10 - Podlaski 11 - Pomorski 12 - )l'ski 13 - )wi&tokrzyski 14 - Warmi$sko-Mazur. 15 - Wielkopolski 16 - Zachodniopomorski &'cznie

60

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba uprawnionych do %wiadcze& opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) - art. 54 ustawy, w latach 2004, 2005 i 2006 r. w OW NFZ
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 r. 2005 r. 2006 r.

1 7 71 283

2 0 59 227

3 1 27 161

4 1 56 131

5 0 1 95

6 1 149 585

7 3 371 997

8 0 1 79

9 0 55 117

10 4 65 78

11 1 78 158

12 34 526 872

13 1 12 74

14 0 0 87

15 0 1 134

16 4 210 424

W roku 2006 nast.pi! wzrost liczby wydanych decyzji wójta, uprawniaj.cych osoby nie obj"te ubezpieczeniem zdrowotnym, do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o #wiadczeniach. ! ! Wzrost w stosunku do roku 2005 o 2 725 decyzje, tj. o 60,46%; Wzrost w stosunku do roku 2004 o 4 450 decyzje, tj. o 98,80 %.

Znacz.c. liczb" uprawnionych do #wiadcze0 opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta obserwujemy w du-ych aglomeracjach, takich jak województwo mazowieckie, #l.skie czy ma!opolskie.

2. Decyzje indywidualne Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego wydawane s. przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ, w oparciu o art. 109 ustawy o #wiadczeniach. W 2006 roku w oddzia!ach wojewódzkich NFZ wydano !.cznie 4126 decyzji: ! ! 906 decyzji dotycz.cych obj"cia ubezpieczeniem zdrowotnym, 3220 decyzji dotycz.cych ustalenia prawa do #wiadcze0.

Analogicznie w roku 2005 w OW NFZ wydano !.cznie 5983 decyzji - 465 obj"cia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 5518 ustalenia prawa do #wiadcze0.
61

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Wykres zamieszczony poni-ej prezentuje liczb" decyzji dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu obj"cia ubezpieczeniem zdrowotnym w odniesieniu do liczby mieszka0ców województwa.
Liczba decyzji o obj%cie ubezpieczeniem zdrowotnym w OW NFZ na 100 000 mieszka"ców województwa

LICZBA na 100 000 mieszka"ców
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Dolno%l!ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski 'ódzki Ma#opolski Mazowiecki Opolski Podlaski Pomorski Podkarpacki (l!ski Wielkopolski (wi$tokrzyski Warmi&sko-Mazurski Zachodniopomorski

9,19

6,42 4,31 2,51 1,07 0,87 0,05 0,00 1,32 0,67 0,24 2,75 0,62 0,95

4,06

0,28

ODDZIA' WOJEWÓDZKI NFZ

Decyzje dotycz.ce obj"cia ubezpieczeniem zdrowotnym dotyczy!y: ! ! ! ! ! op!acania sk!adek ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby prowadz.ce dzia!alno#/ gospodarcz., zwolnienia lub roz!o-enia na raty op!aty dodatkowej, warunkuj.cej obj"cie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zg!oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego cz!onka rodziny w przypadku osób nie prowadz.cych wspólnego gospodarstwa (braku rozwodu lub separacji), obj"cia ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie oczekiwania na #wiadczenie rentowe, ustalenie ustawodawstwa w!a#ciwego.

Poni-ej wykres dotycz.cy liczby decyzji dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania prawa do #wiadcze0 w odniesieniu do liczby mieszka0ców województwa.

62

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba decyzji o ustalenie prawa do !wiadcze" w OW NFZ na 100 000 mieszka"ców województwa

LICZBA na 100 000 mieszka"ców
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Lubelski Dolno%l!ski Kujawsko-Pomorski Lubuski 'ódzka Ma#opolski Mazowiecka Opolski Podlaski Pomorski Podkarpacka (l!ski Wielkopolski (wi$tokrzyski Warmi&sko-Mazurski Zachodniopomorski

40,48

17,54 10,21 4,19 4,88 4,27 3,86

15,47 8,86 7,84 0,64 5,74 2,18 6,79 6,97

4,66

ODDZIA' WOJEWÓDZKI NFZ

Najcz"stszymi tematami decyzji dotycz.cych ustalenia prawa do #wiadcze0 by!y: ! ! potwierdzenie uprawnie0 do bezp!atnego zaopatrzenia w leki z tytu!u posiadania statusu wdowy lub wdowca po inwalidzie wojennym, zwrot kosztów zabiegów wykonanych poza systemem finansowanym ze #rodków publicznych, zwykle w zwi.zku z d!ugim okresem oczekiwania na leczenie w ramach ubezpieczenia (okulistyka – leczenie za/my, zabiegi witrektomii, ortopedia endoprotezoplastyka), zwrot kosztów planowego leczenia wykonanego w krajach UE, bez formularza E112, finansowanie leczenia ortodontycznego ponadstandardowego – aparatami sta!ymi, refundacja kosztów protetycznego, ponadstandardowego leczenia stomatologicznego oraz

! ! ! ! ! ! ! !

finansowanie farmakoterapii oraz chemioterapii niestandardowej, refundacja lub skrócenie okresu u-ywalno#ci aparatów s!uchowych (szczególnie u dzieci), wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego, rurek trachostomijnych, zwi"kszenie limitu miesi"cznego na #rodki pomocnicze, pokrycie kosztów zakupu #rodków pomocniczych nie znajduj.cych si" na li#cie przedmiotów refundowanych, np.: ubranka uciskowe, pokrycie kosztów zakupu procesora mowy.

Od decyzji wydawanych przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, #wiadczeniobiorcom przys!uguje prawo wnoszenia odwo!a0 do Prezesa NFZ (zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy o #wiadczeniach). W 2006 roku, ogó!em Prezes NFZ rozpatrzy! 517 odwo!a0 (wydaj.c decyzje), uchylaj.c 27 decyzji dyrektorów (w roku 2005: 859 odwo!a0, uchylonych decyzji -29).
63

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Od decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, #wiadczeniobiorcy przys!uguje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S.du Administracyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia dor"czenia skar-.cemu decyzji (zgodnie z art. 110 ww. ustawy o #wiadczeniach). W 2006 roku, ogó!em #wiadczeniobiorcy wnie#li 124 skargi do Wojewódzkiego S.du Administracyjnego (w roku 2005 – 111 skargi do WSA). W 2006 roku, wyrokiem s.du oddalono 76 skarg, 4 skargi odrzucono, 16 decyzji Prezesa NFZ zosta!o uchylonych, natomiast w 3 przypadkach stwierdzono niewa-no#/ decyzji Prezesa NFZ. Koszty pozytywnych decyzji dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ, na etapie wydawania decyzji w oddziale, by!y mo-liwe do okre#lenia w przypadkach decyzji dotycz.cych terapii lekowych, zaopatrzenia w #rodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Koszty decyzji dotycz.cych prawa do bezp!atnych leków zgodnie z art. 46 ww. ustawy, nie by!y mo-liwe do okre#lenia na etapie wydawania decyzji. Mieszcz. si" one w ogólnej warto#ci refundowanych leków, a ich wysoko#/ jest zale-na od cen leków zleconych przez lekarzy dla ubezpieczonych, którzy otrzymali pozytywn. decyzj". Cz"#/ decyzji pozytywnych nie powodowa!a dodatkowych kosztów dla Narodowego Funduszu Zdrowia (decyzje dotycz.ce przyznania prawa do #wiadcze0 dla #wiadczeniobiorców nie posiadaj.cych prawa zgodnie z obowi.zuj.cymi przepisami, np. z powodu wieku). %wiadczenia dotycz.ce ww. decyzji by!y realizowane w ramach kontraktów. Koszty decyzji Prezesa NFZ uchylaj.ce lub zmieniaj.ce decyzje dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ, s. zawarte w kosztach decyzji dyrektorów (po ponownym rozpatrzeniu wniosków #wiadczeniobiorców). Koszty ww. decyzji s. stosunkowo niskie ze wzgl"du na bardzo ma!. liczb" decyzji uchylonych lub zmienionych w stosunku do ca!kowitej liczby rozpatrzonych odwo!a0 od decyzji dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ. Prezes NFZ zmieni! lub uchyli! 4 decyzje dotycz.ce obj"cia ubezpieczeniem oraz 23 decyzje dotycz.ce ustalenia prawa do #wiadcze0.
Warto!# !wiadcze" (uj%tych w kosztach na podstawie wst%pnego sprawozdania finansowego FM – 01) udzielonych ubezpieczonym, w okresie 2006 roku, na podstawie decyzji dyrektorów oddzia$ów wojewódzkich NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
Rodzaj !wiadczenia zdrowotnego podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej, finansowane ze "rodków Funduszu "wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr&bnie zaopatrzenie w sprz&t ortopedyczny, "rodki pomocnicze i lecznicze "rodki techniczne refundacja cen leków Razem Koszty (w tys. z$) 43,81 686,59 1 376,97 52,42 4,20 0,00 268,57 0,00 77,94 0,00 10,22 64,36 105,47 2 690,55

64

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W wyniku analizy tematyki decyzji dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego Prezes NFZ wyst.pi! do ministra w!a#ciwego do spraw zdrowia o rozwa-enie wprowadzenia zmian w rozporz.dzeniach Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó!owego wykazu wyrobów medycznych b%d$cych przedmiotami ortopedycznymi i "rodków pomocniczych, wysoko"ci udzia!u w!asnego "wiadczeniobiorców w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów u&ytkowania, a tak&e wyrobów medycznych b%d$cych przedmiotami ortopedycznymi podlegaj$cymi naprawie w zale&no"ci od wskaza# medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i "rodki (DZ. U. Nr 276, poz. 2739 z pó$n. zm.) oraz w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych b%d$cych przedmiotami ortopedycznymi i "rodków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale ró&nych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (DZ. U. Nr 275, poz. 2732 z pó$n. zm.). Proponowane zmiany dotycz.: ! ! skrócenia okresu u-ywalno#ci aparatów s!uchowych oraz soczewek kontaktowych twardych dla dzieci i m!odzie-y do 18 roku -ycia; wprowadzenia na list" przedmiotów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ubranek uciskowych dla dzieci i m!odzie-y do 18 roku -ycia;

Decyzje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz(ce planowego leczenia poza granicami kraju Procedura wewn"trzna kierowania #wiadczeniobiorców na planowe leczenie poza granicami kraju zosta!a okre#lona w rozporz.dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub bada# diagnostycznych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 279, poz. 2769), wydanym na podstawie art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach. Powy-sze rozporz.dzenie, w sposób jednoznaczny okre#la tryb sk!adania i rozpatrywania oraz wzór wniosku do Prezesa NFZ. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kieruje #wiadczeniobiorców na leczenie poza granicami kraju jedynie do pa0stw UE. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje koszty leczenia lub bada0 diagnostycznych, poza granicami kraju, polskim #wiadczeniobiorcom, zgodnie z przepisami o koordynacji. Podstaw" prawn. do uzyskiwania #wiadcze0 zdrowotnych na obszarze EOG stanowi. przepisy rozporz.dze0 wspólnotowych - Rozporz.dzenie Rady (EWG) 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo!ecznego do pracowników najemnych, osób prowadz$cych dzia!alno"' na w!asny rachunek i do cz!onków ich rodzin przemieszczaj$cych si% we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149, 5.7.1971 z pó$n. zm.) oraz Rozporz.dzenie Rady (EWG) 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporz$dzenia EWG 1408/71 (Dz. Urz. WE.L 74 z dnia 27 marca 1972 z pó$n. zm.). W #wietle zawartych w nich przepisów, refundacja kosztów leczenia planowanego, mo-liwa jest jedynie na podstawie zgody instytucji w!a#ciwej ubezpieczonego, wydanej zgodnie z obowi.zuj.c. procedur. wewn"trzn..
65

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Wnioski rozpatrywane przez Prezesa Narodowego Funduszu dotycz. przypadków, gdy czas oczekiwania na leczenie lub badania diagnostyczne w kraju jest zbyt d!ugi i ma ujemny wp!yw na stan zdrowia ubezpieczonego. W roku 2006 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyda! jedena#cie decyzji pozytywnych kieruj.cych #wiadczeniobiorców na leczenie poza granicami kraju (w 2005 roku – 13). Sze#/ przypadków zgód dotyczy!o okulistyki – zabiegi witrektomii oraz zabiegi usuni"cia oleju silikonowego po zabiegu witrektomii. Pozosta!e przypadki dotyczy!y onkologii – 3, specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego – 1 oraz chirurgii naczyniowej – 1. W wi"kszo#ci przypadków leczenie odby!o si" na terenie Niemiec.
Liczba decyzji Prezesa NFZ oraz przewidywane na etapie wydawania zgody przez Prezesa NFZ koszty
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Data 2006-02-28 2006-03-16 2006-04-20 2006-05-30 2006-05-30 2006-06-28 2006-08-04 2006-08-23 2006-08-24 2006-11-10 2006-12-08 Dziedzina medycyny OKULISTYKA OKULISTYKA ONKOLIGIA OKULISTYKA OKULISTYKA OKULISTYKA CHIRURGIA NACZYNIOWA ONKOLOGIA ONKOLOGIA OKULISTYKA ORTOPEDIA Rozpoznanie witrektomia witrektomia radioterapia i chemioterapia witrektomia oraz usuniecie oleju ilik witrektomia oraz usuni&cie b!ony i kó oleju jsilikonowego usuniecie k chirurgiczne leczenie t&tniaka i i b badanie PET/CT chemioterapia opasanie ga!ki ocznej, witrektomia oraz ili b! d i kó k zaopatrzenie ortopedyczne h Przewidywane koszty 4 000,00 € 2 802,50 € 9 399,88 € 2 000,00 € 2 802,50 € 2 500,00 € 12 700,00 € 900,00 € 13 306,71 € 3 760,00 € 9 800,00 € Pa"stwo UE NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY BELGIA BELGIA NIEMCY NIEMCY NIEMCY Oddzia$ wojewódzki NFZ Pomorski Zachodniopomorski Pomorski Zachodniopomorski Pomorski Zachodniopomorski Kujawsko-Pomorski Mazowiecki Ma!opolski Zachodniopomorski Ma!opolski

Import docelowy W 2006 roku rozpatrzono 3931 zapotrzebowa0 na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nie posiadaj.cego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, tzw. import docelowy.
Liczb% wydanych decyzji Prezesa Funduszu w podziale na sposób rozpatrzenia
Decyzja Prezesa NFZ Odmowa Zgoda Zwrot Suma Liczba wniosków 157 3723 51 3931

Najcz"stsz. przyczyn. wydania odmownej decyzji przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na import docelowy by!o nie podpisanie przez #wiadczeniobiorc" umowy z Funduszem Zwroty dotyczy!y wniosków nie spe!niaj.cych kryteriów formalnych zgodnie z Rozporz.dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nie posiadaj.cych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezb"dnych dla ratowania -ycia lub zdrowia pacjenta. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia najcz"#ciej wydawa! zgod" na import docelowy dla poni-ej wymienionych 21 produktów leczniczych, co stanowi 77,5 % wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
66

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Zgody wydane przez Prezesa NFZ na import docelowy
l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Myrin (Thalidomid) Ritalin (Metylfenidat) Proglicem (Diazoxide) Colchicum Dispert (Kolchicyna) Plaquenil (Hydroksychlorochina) Strattera (Atomoksatyna) Cortef (Hydrocortison) Baraclude (Entecavir) MCT OIL Calcort (Deflazacort) Disulone (Dapson) Calcort 6 (Deflazacort) Vercyte (Pipobroman) Ritalin SR (Metylfenidat) Tetrahydrobiopterin (BH 4) Tambocor (Flecainidacetat) Tauredon (Sodium Aurothiomalat) KetoCal Tript-OH (5-Hydroksytriptofan) Orap (Pimozid) Remodulin (Trepostinil sodu) Nazwa produktu leczniczego Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 908 446 170 158 139 131 130 91 83 79 79 71 65 51 44 43 41 40 40 38 38

W II pó!roczu 2006 r. najwi"ksze koszty wygenerowa!o 20 poni-ej przedstawionych produktów leczniczych:
Import docelowy –koszty
l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nazwa produktu leczniczego Myrin (Thalidomid) Suma Remodulin (Trepostinil sodu) Suma Orfadin 10mg Suma Baraclude (Entecavir) Suma Ventavis (Iloprost) Suma Ritalin (Metylfenidat) Suma Orfadin 5mg Suma Berinert P (Inhibitor C1) Suma KetoCal Suma Fumaderm Suma Capastat (Capreomycine) Suma Proglicem (Diazoxide) Suma Calcort (Deflazacort) Suma Mnesis (Idebenone) Suma Tetrahydrobiopterin (BH 4) Suma Duocal Suma Somavert (Pegyisomant) Suma ILV-AM2 Suma MSUD Analog Suma Trecator (Ethionamide) Suma Koszt terapii za II pó$rocze 2006 2 569 234,40 1 256 482,32 695 779,92 657 861,28 493 308,92 180 469,01 178 009,34 160 637,88 121 354,80 94 328,00 88 200,00 85 566,65 76 915,92 75 906,00 74 354,36 64 560,00 56 547,00 52 983,82 49 283,95 35 806,00

67

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

3. Kolejki oczekuj(cych Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach ka-dy #wiadczeniodawca ma obowi.zek ustalania kolejno#ci udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na podstawie zg!osze0 #wiadczeniobiorców. Realizacja tego zadania polega na prowadzeniu imiennych list #wiadczeniobiorców oczekuj.cych na udzielenie #wiadczenia. Lista oczekuj.cych na udzielenie #wiadczenia stanowi integraln. cz"#/ dokumentacji medycznej prowadzonej przez #wiadczeniodawc". Obowi.zkiem #wiadczeniodawcy by!o przekazywanie co miesi.c oddzia!owi wojewódzkiemu NFZ w!a#ciwemu ze wzgl"du na miejsce udzielania #wiadczenia informacji o liczbie oczekuj.cych na udzielenie #wiadczenia i #rednim czasie oczekiwania. Przekazane przez #wiadczeniodawców informacje pos!u-y!y NFZ do utworzenia centralnego wykazu informacji o liczbie oczekuj.cych na #wiadczenia i #rednim czasie oczekiwania na ich realizacj" w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich NFZ, a nast"pnie ich bie-.ce publikowanie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2006 realizowano m.in. zadania dotycz.ce: ! opracowania zmian w komunikacie XML, którym #wiadczeniodawcy przekazuj. dane dotycz.ce liczby oczekuj.cych na uzyskanie #wiadczenia i #rednim czasie oczekiwania w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dane dotycz.ce oczekiwania na wybrane procedury (katalog wybranych procedur obejmuje procedury, na których realizacj" notowane s. najd!u-sze kolejki); opracowania i wdro-enia mo-liwo#ci systemowego porównywania zgodno#ci niezb"dnych danych zawartych w raportach przekazywanych przez #wiadczeniodawców z zapisami umowy na realizacj" #wiadcze0; opracowania i wdro-enia funkcjonalno#ci systemu umo-liwiaj.cej oddzia!om wojewódzkim zwrotu #wiadczeniodawcom raportu b!"dnego lub budz.cego w.tpliwo#ci przez usuniecie automatycznego wprowadzania raportów do bazy danych; opracowywania comiesi"cznych raportów i analiz dotycz.cych #rednich czasów oczekiwania oraz liczby oczekuj.cych na uzyskanie #wiadcze0 w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 obejmuj.cych dane ze wszystkich oddzia!ów wojewódzkich NFZ, wed!ug wcze#niej opracowanych wzorów raportów; pilota-owego wykorzystania danych o listach oczekuj.cych do przeprowadzenia kalkulacji kosztów ewentualnego skrócenia czasu oczekiwania o 3 lub 6 miesi"cy przez zwi"kszenie #rodków na finansowanie wybranych procedur z zakresu ortopedii (endoprotezoplastyka), kardiologii i okulistyki.

!

!

!

!

Realizacja powy-szych zada0 mia!a bezpo#redni wp!yw na zwi"kszenie si" liczby raportów przesy!anych przez #wiadczeniodawców do oddzia!ów wojewódzkich NFZ w ci.gu ca!ego roku, co przedstawia poni-sza tabela oraz wykres.

68

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Przekazywanie raportów o listach oczekuj'cych od !wiadczeniodawców do oddzia$ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Nazwa OW NFZ Stan na: grudzie" 2005 r. 60% 65% 78% 83% 75% 55% 69% 30% 60% 93% 65% 40% 70% 100% 47% 50% grudzie" 2006 r. 65% 73% 95% 98% 94% 87% 93% 81% 85% 82% 91% 52% 95% 97% 86% 93%

grudzie' 2005 r.

grudzie' 2006 r.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Kujawsko-Pomorski %wi&tokrzyski Lubuski Mazowiecki Podkarpacki Podlaski Ma$opolski Lubelski Opolski Dolno!l"ski Pomorski #ódzki %l"ski Warmi'sko-Mazurski Zachodniopomorski Wielkopolski

Poni-ej przedstawiono informacje dotycz.ce poradni i oddzia!ów szpitalnych, w których notuje si" najwi"ksz. liczb" oczekuj.cych w skali ca!ego kraju.

69

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Oczekuj'cy na udzielenie !wiadcze" na oddzia$ach szpitalnych – wykaz 5 komórek organizacyjnych z najwi%ksz' liczb' oczekuj'cych
Komórka organizacyjna Lp. Kod 1 2 3 4 5 4600 4580 4300 4100 4500 Nazwa Oddzia! okulistyczny Oddzia! chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddzia! rehabilitacji Oddzia! kardiologiczny Oddzia! chirurgiczny ogólny Liczba osób wpisanych na listy oczekuj'cych wg stanu na koniec 2006 r. Liczba oczekuj'cych, których !redni czas oczekiwania w miesi'cach wynosi Ogó$em powy(ej 1 powy(ej 3 powy(ej 6 powy(ej powy(ej do 1 m-ca do 3 do 6 do 12 12 do 24 24 116 079 602 4 122 5 353 30 794 52 434 22 774 90 060 72 657 29 095 22 481 3 046 1 307 2 906 3 698 2 495 3 260 6 382 9 343 11 309 4 241 3 386 3 976 8 879 16 964 2 533 3 994 31 062 28 910 12 308 659 33 269 17 975 1 580 811

Oczekuj'cy na udzielenie !wiadcze" d$ugoterminowej opieki zdrowotnej – wykaz 5 komórek organizacyjnych z najwi%ksz' liczb' oczekuj'cych
Komórka organizacyjna Lp. Kod 1 2 3 4 5 5170 5160 5172 2150 2140 Nazwa Zak!ad/Oddzia! opieku$czo-leczniczy Zak!ad/Oddzia! piel&gnacyjno-opieku$czy Zak!ad/Oddzia! opieku$czo-leczniczy psychiatryczny Zespó! domowego leczenia tlenem Zespó! d!ugoterminowej opieki domowej Liczba osób wpisanych na listy oczekuj'cych wg stanu na koniec 2006 r. Ogó$em 2 744 781 778 613 558 Liczba oczekuj'cych, których !redni czas oczekiwania w miesi'cach wynosi powy(ej 1 powy(ej 3 powy(ej 6 powy(ej do 1 m-ca powy(ej 24 do 3 do 6 do 12 12 do 24 275 686 935 451 203 194 87 32 0 248 206 28 88 158 292 102 346 80 158 170 89 23 38 171 90 49 bd 275 bd bd

Oczekuj'cy na udzielenie ambulatoryjnych !wiadcze" lecznictwa specjalistycznego – wykaz 5 komórek organizacyjnych z najwi%ksz' liczb' oczekuj'cych
Komórka organizacyjna Lp. Kod 1 2 3 4 5 1800 1600 1310 1300 1100 Nazwa Poradnia stomatologiczna Poradnia okulistyczna Dzia! (pracownia) fizjoterapii Poradnia rehabilitacyjna Poradnia kardiologiczna Liczba osób wpisanych na listy oczekuj'cych wg stanu na koniec 2006 r. Ogó$em Liczba oczekuj'cych, których !redni czas oczekiwania w miesi'cach wynosi powy(ej 1 powy(ej 3 powy(ej 6 powy(ej do 1 m-ca powy(ej 24 do 3 do 6 do 12 12 do 24 274 813 152 983 61 690 12 513 12 188 13 844 21 595 59 971 20 526 23 283 11 896 71 420 46 850 34 541 36 630 28 677 24 860 17 627 22 481 5 592 479 1 491 8 761 6 4 10 516 bd bd 145 bd bd 92 864 87 458 79 768

165 666

4. Problemy zg!aszane przez "wiadczeniobiorców Skargi i wnioski wnoszone przez #wiadczeniobiorców, rozpatrywane s. zgodnie z rozporz.dzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz zarz.dzeniem Nr 9/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyj"cia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (z wy!.czeniem wniosków sk!adanych na podstawie innych przepisów; np.: wnioski w sprawach leczenia zagranicznego, przyznania #rodków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych itp.).
70

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W roku 2006 Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w porozumieniu w oddzia!ami wojewódzkimi, opracowa!a i wprowadzi!a nowy wzór sprawozdania miesi"cznego przekazywanego przez oddzia!y wojewódzkie do Centrali. Roczne sprawozdanie ze skarg i wniosków zosta!o opracowane zgodnie z nowym wzorem. Przyj"to nast"puj.ce zasady kwalifikacji skarg i wniosków do sprawozdania: ! w sprawozdaniu wykazywane s. skargi i wnioski rozpatrywane we wszystkich komórkach organizacyjnych oddzia!u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które zajmuj. si" rozpatrywaniem skarg i wniosków, liczba skarg i wniosków wykazana w sprawozdaniu dotyczy spraw zako0czonych w danym okresie sprawozdawczym, w sprawozdaniu uwzgl"dniane s. skargi i wnioski wnoszone pisemnie oraz zaprotoko!owane skargi i wnioski przekazane ustnie lub telefonicznie (z wy!.czeniem interwencji i informacji udzielanych #wiadczeniobiorcom na bie-.co).

! !

W nowym sprawozdaniu zosta!a wydzielona cz"#/ dotycz.ca pracy komórek w ró-nych strukturach organizacyjnych NFZ dotycz.ca skarg i wniosków z zakresu dzia!alno#ci NFZ. Charakterystyka ilo"ciowa rozpatrzonych skarg i wniosków - g!ówne problemy zg!aszane przez ubezpieczonych w oddzia!ach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Skargi i wnioski dotycz.ce udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej przedstawia poni-sza tabela.
Skargi i wnioski dotycz'ce udzielania !wiadcze" opieki zdrowotnej wg. oddzia$ów wojewódzkich NFZ
Oddzia$ wojewódzki NFZ 1 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski RAZEM Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w OW NFZ 2 1082 61 210 280 707 3111 515 97 271 177 519 1061 653 862 977 208 10791 Liczba skarg i wniosków wg. czasu za$atwienia powy(ej do 1 miesi'ca 1 miesi'ca 3 4 970 49 159 163 585 2805 440 65 218 172 247 727 569 803 769 114 8855 112 12 51 117 122 306 75 32 53 5 272 334 84 59 208 94 1936 Wyst'pienie o przeprowadzenie kontroli 5 9 1 11 26 18 15 13 1 6 5 5 88 0 1 3 7 209

71

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba skarg i wniosków dotycz'ca udzielania !wiadcze" opieki zdrowotnej
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rodzaj !wiadcze" 2 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne lecznictwo szpitalne gospodarka lekiem opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne leczenie uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny "wiadczenia odr&bnie kontraktowane sprz&t ortopedyczny i "rodki pomocnicze inne &'cznie Liczba skarg i wniosków rok 2006 3 1396 3247 1491 115 227 694 149 730 744 381 40 467 1110 10791 Liczba skarg i wniosków I kwarta$ 2006 4 381 643 320 48 39 161 52 209 200 102 6 95 216 2472 Liczba skarg i wniosków II kwarta$ 2006 5 358 1186 393 25 76 211 28 197 175 98 14 155 255 3171 Liczba skarg i wniosków III kwarta$ 2006 6 304 699 418 28 44 184 24 169 103 94 6 137 315 2525 Liczba skarg i wniosków IV kwarta$ 2006 7 353 719 360 14 68 138 45 155 266 87 14 80 324 2623

Skargi i wnioski dotycz(ce udzielania "wiadcze% opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach "wiadcze% – g!ówne przyczyny Podstawowa opieka zdrowotna ! Zastrze-enia co do sposobu udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej: - odmowy przeprowadzenia wizyty domowej lekarskiej lub piel"gniarskiej, szczególnie w przypadku pomocy nocnej, - pobieranie op!at za #wiadczenia opieki zdrowotnej udzielane w stanie nag!ym w innym województwie, - problemy z uzyskaniem #wiadcze0 w przypadkach nag!ych w miejscu zamieszkania, - pobieranie op!at za wykonywanie iniekcji (w tym szczepie0) zaleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. ! ! ! ! ! ! ! Nieprawid!owa organizacja rejestracji pacjentów oraz zmiany terminu #wiadczenia. Zastrze-enia do zachowania personelu medycznego. Ograniczony dost"p do #wiadcze0 lekarza pediatry. Ograniczony dost"p do transportu sanitarnego. Problemy z uzyskaniem kopii dokumentacji medycznej. Trudno#ci z otrzymaniem za#wiadcze0 lekarskich dla celów szkolnych. Odmowy udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej pacjentom z terenu UE.

72

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne ! D!ugi czas oczekiwania na porad" specjalistyczn. (szczególnie poradnie: kardiologiczna, chorób naczy0, rehabilitacyjna, endokrynologiczna, okulistyczna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna). Trudno#ci z zapisem na list" oczekuj.cych. Nieuzasadnione pobieranie dodatkowych op!at od pacjentów. Ograniczona dost"pno#/ do bada0 diagnostycznych w trakcie leczenia: kierowanie pacjentów na badania do prywatnych #wiadczeniodawców, odsy!anie pacjentów po skierowania do lekarza POZ. Nieprzyjazny dla pacjenta sposób rejestracji - np. tylko osobi#cie, tylko w okre#lone dni. Odmowy wystawiania zlece0 na transport sanitarny dla pacjentów b"d.cych pod sta!. opiek. Poradni Specjalistycznej. Odmowy przyj"cia do poradni ze wzgl"du na brak dokumentu potwierdzaj.cego prawo do #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Brak informacji ze strony #wiadczeniodawców na temat zasad udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Trudno#ci z uzyskaniem wizyty domowej.

! ! !

! ! ! ! !

Lecznictwo szpitalne (bez programów terapeutycznych – lekowych i chemioterapii) ! ! ! ! ! ! ! D!ugi czas oczekiwania na planowe zabiegi operacyjne (szczególnie leczenie za/my, endoprotezoplastyka). Zastrze-enia co do sposobu i jako#ci udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Zmiany ustalonych terminów przyj"/ do szpitala na planowe leczenie. Brak zabezpieczenia #rodków pomocniczych przez oddzia! szpitalny. Konieczno#/ wykonania bada0 diagnostycznych przed wykonaniem zabiegu operacyjnego. Brak zabezpieczenia hospitalizacji. transportu sanitarnego dla pacjentów po zako0czonej

Niew!a#ciwe zachowania personelu medycznego.

Gospodarka lekami ! ! Odmowy udzielania #wiadcze0 lub d!ugi okres oczekiwania na leczenie w ramach programu terapeutycznego. Trudno#ci w realizacji recept.

73

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzale)nie% ! ! ! Jako#/ #wiadcze0 medycznych oraz zbyt krótki okres leczenia terapeutycznego. Niew!a#ciwe zachowania personelu w relacjach z pacjentami. Nieskuteczne leczenie – wypisywanie pacjenta przed zako0czeniem leczenia.

Rehabilitacja lecznicza ! ! ! ! ! Pobieranie dodatkowych op!at za #wiadczenia – odmowy wydania potwierdzenia wp!aty. D!ugi czas oczekiwania na leczenie w o#rodkach rehabilitacyjnych – szczególnie w przypadku rehabilitacji pourazowej. Trudno#ci w uzyskaniu #wiadcze0 z zakresu rehabilitacji leczniczej. Odmowa udzielania #wiadcze0 w domu pacjenta. Brak nadzoru nad pacjentem w czasie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Opieka d!ugoterminowa ! ! Brak zaopatrzenia pacjentów w #rodki pomocnicze na oddziale opieki paliatywnej. Niew!a#ciwa opieka piel"gniarska w o#rodku opieki d!ugoterminowej.

Leczenie stomatologiczne ! ! ! ! ! Ograniczony dost"p do #wiadcze0 stomatologicznych szczególnie do us!ug z zakresu protetyki (d!ugi czas oczekiwania, limity). Ograniczony zakres #wiadczonych us!ug w ramach ubezpieczenia z rozporz.dzeniem Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie. Odleg!e terminy przyj"/ – poradnia ortodontyczna, poradnia protetyczna. Niew!a#ciwa jako#/ leczenia stomatologicznego, zw!aszcza protetycznego. Trudno#ci z uzyskaniem rachunków za p!atne us!ugi stomatologiczne. zgodnie

Leczenie uzdrowiskowe ! ! ! Zastrze-enia dotycz.ce warunków lokalowych i wy-ywienia. Tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe – zbyt d!ugi okres oczekiwania, brak mo-liwo#ci wyboru miejscowo#ci i terminu. Niezadowolenie z konieczno#ci dop!at do pobytu w sanatorium.

Pomoc dora+na i transport sanitarny ! ! Odmowy udzielenia #wiadczenia pomocy dora$nej w domu chorego. Pobieranie op!at za #wiadczenia w zakresie pomocy dora$nej.
74

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Sprz*t ortopedyczny i "rodki pomocnicze ! Konieczno#/ dop!at do sprz"tu ortopedycznego i materia!ów pomocniczych refundowanych przez NFZ, za ma!e limity (niezadowolenie z limitów zgodnych z rozporz.dzeniami Ministra Zdrowia). D!ugie okresy oczekiwania na potwierdzanie zlece0. Brak wiedzy lekarzy na temat zasad refundacji #rodków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych.

! !

Inne ! ! Brak mo-liwo#ci zwrotu kosztów leczenia poza systemem. Brak aktualnych danych w CWU – brak informacji o zg!oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Liczba skarg i wniosków z zakresu !wiadcze" opieki zdrowotnej rozpatrzonych w oddzia$ach wojewódzkich NFZ w odniesieniu do liczby ludno!ci w województwach (na 100 000 mieszka"ców województwa)

LICZBA na 100 000 mieszkanców
120,00 100,00 80,00 60,37 60,00 40,00 20,00 2,95 0,00 37,31 27,76 9,59 27,22 10,03 9,18 12,93 14,68 23,72 22,49 29,08 12,25 50,58 95,64

'ódzka Lubelski Lubuski Dolno%l!ski Ma#opolski Kujawsko-Pomorski Mazowiecka

Opolski PodlaskiPomorski (l!ski (wi$tokrzyski Podkarpacka

Wielkopolski Zachodniopomorski Warmi&sko-Mazurski

Oddzia# wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

75

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Skargi i wnioski dotycz(ce dzia!alno"ci oddzia!ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
Skargi i wnioski w oddzia$ach wojewódzkich NFZ w 2006 r.
Oddzia$ wojewódzki NFZ 1 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski &'cznie Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w OW NFZ 2 1 10 16 4 47 51 9 34 15 0 28 3517 0 3 4 13 3752 Liczba skarg i wniosków wg. czasu za$atwienia powy(ej do 1 miesi'ca 1 miesi'ca 3 4 1 10 15 3 47 46 9 27 15 0 19 3516 0 3 3 12 3726 0 0 1 1 0 5 0 7 0 0 9 1 0 0 1 1 26 Wyst'pienie o przeprowadzenie kontroli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skargi i wnioski dotycz.ce dzia!alno#ci oddzia!ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie funkcjonowania systemu i organizacji pracy dotycz. pracy jednostek terenowych NFZ oraz ich pracowników. Sprawy tego typu by!y sporadyczne, dotyczy!y nieporozumie0 z ubezpieczonymi. Dodatkowo w tej grupie skarg i wniosków zosta!y zawarte sprawy dotycz.ce realizacji skierowa0 na leczenie uzdrowiskowe. Takich spraw by!o niewiele ponad dwie#cie w pi"tnastu oddzia!ach wojewódzkich NFZ. %l.ski OW NFZ zamie#ci! w sprawozdaniu informacj" o znacznie wi"kszej w porównaniu z innymi oddzia!ami, liczbie – tj 3517 skarg #wiadczeniobiorców (spraw dotycz.cych w zdecydowanej wi"kszo#ci zmiany miejsca, terminu oraz formy leczenia uzdrowiskowego). Informacja o terminowo"ci za!atwiania skarg i wniosków oraz przyczynach przeterminowania Skargi i wnioski zg!aszane przez ubezpieczonych s. z regu!y za!atwiane w terminie nie przekraczaj.cym 30 dni. Sprawy o wysokim stopniu pilno#ci, wynikaj.cym np. z zagro-enia zdrowia lub istotnych wskaza0 spo!ecznych by!y rozwi.zywane w terminie 7 lub 14 dni. Wi"kszo#/ spraw, w miar" mo-liwo#ci, by!a za!atwiana na bie-.co. Wymienione powy-ej terminy, w sporadycznych przypadkach, mog!y by/ przekroczone ze wzgl"du na: oczekiwanie na wyja#nienia ze strony #wiadczeniodawców, konieczno#/ uzyskania opinii Konsultanta Krajowego, oczekiwanie na uzupe!nienie dokumentacji medycznej przez ubezpieczonego, oczekiwanie na opini" prawn., konieczno#/ uzyskania dodatkowych informacji w innych instytucjach.
76

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

5. Interwencje podj*te przez Rzecznika Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta w Centrali NFZ oraz Rzecznicy Praw Pacjenta w oddzia!ach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia realizowali zadania w oparciu o ustaw" o #wiadczeniach oraz przepisy stanowi.ce prawa pacjenta, w szczególno#ci Kart" Praw Pacjenta. Sprawy zg!aszane do Rzeczników Praw Pacjenta w NFZ przyjmowane by!y w formie pisemnej, telefonicznie, ustnie do protoko!u, za po#rednictwem fax-u oraz poczty elektronicznej. Ubezpieczeni zg!aszali si" równie- do Rzeczników osobi#cie. Sprawy wnoszone na pi#mie, bez konieczno#ci kompletowania dodatkowej dokumentacji, rozpatrywano niezw!ocznie. Pozosta!e sprawy wymagaj.ce post"powania wyja#niaj.cego prowadzone by!y w czasie niezb"dnym do zako0czenia tego post"powania i na ogó! za!atwiane w ci.gu trzydziestu dni od zg!oszenia. Przesy!ane sprawy prowadzone by!y we wspó!pracy Rzeczników oddzia!ów wojewódzkich i Rzecznika Centrali NFZ, z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu, a tak-e w miar" potrzeby przy udziale Zespo!u Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Wydzia!u Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministra Zdrowia oraz innych instytucji wspó!pracuj.cych, takich jak: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Ubezpieczonych przy Zak!adzie Ubezpiecze0 Spo!ecznych, Naczelny Lekarz Wi"ziennictwa, Konsultanci Krajowi, Wojewódzcy i Resortowi, O#rodki Pomocy Spo!ecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, oraz Stowarzysze0 dzia!aj.cych na rzecz pacjenta. Wyró-ni/ nale-y wspó!prac" z Zespo!em Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biurem Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, prowadzon. przez Rzecznika Praw Pacjenta Centrali Funduszu, z uwagi na sta!y i bezpo#redni kontakt. W przypadku zg!aszania przez ubezpieczonych powa-nych nieprawid!owo#ci w placówkach zdrowotnych, Rzecznicy Praw Pacjenta wnosili o przeprowadzenie kontroli u #wiadczeniodawców. W 2006 roku do Rzecznika Praw Pacjenta w Centrali NFZ wp!yn"!o 662 zg!osze0 pisemnych, z czego 105 wymaga!o dzia!a0 interwencyjnych, stanowi.cych 15,9 % spraw. Poza zg!oszeniami pisemnymi przyjmowano 20-25 zg!osze0 telefonicznych dziennie, co stanowi oko!o 5 tysi"cy rozmów rocznie oraz 3-5 zg!osze0 osobistych dziennie, to jest oko!o 1 tysi.ca wizyt rocznie. Najcz*"ciej zg!aszane problemy w poszczególnych rodzajach "wiadcze% opieki zdrowotnej Podstawowa opieka zdrowotna ! ograniczony dost"p do #wiadcze0, zw!aszcza w sytuacjach nag!ych oraz w zakresie diagnostyki ;

Leczenie ambulatoryjne ! ograniczony dost"p - d!ugi okres oczekiwania na udzielenie #wiadcze0, zw!aszcza w poradniach kardiologicznych, endokrynologicznych, alergologicznych, hepatologicznych, chorób naczy0, reumatologicznych, okulistycznych.
77

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Leczenie szpitalne ! ! ! ograniczony dost"p do leczenia specjalistycznego wskutek kolejek osób oczekuj.cych na hospitalizacj", pobieranie op!at za #wiadczenia obj"te umow. z NFZ, naruszanie praw pacjenta, zw!aszcza w zakresie poszanowania godno#ci, intymno#ci oraz ograniczanie dost"pu do dokumentacji medycznej, a tak-e niedostatecznej informacji o stanie zdrowia.

Rehabilitacja ! ! ! d!ugie kolejki oczekuj.cych na przyj"cie do oddzia!ów rehabilitacyjnych, trudno#ci w uzyskaniu rehabilitacji po leczeniu szpitalnym lub po urazach w terminie nie gro-.cym wyst.pieniem, utrwaleniem lub pog!"bieniem si" niepe!nosprawno#ci, nie przyjmowanie stanów przewlekle chorych na oddzia!y rehabilitacyjne.

Leczenie uzdrowiskowe ! ! zbyt d!ugi okres oczekiwania na realizacj" wniosku, braku uzasadnienia odmowy potwierdzenia wniosku;

Stomatologia ! ! ! ! ! pobieranie op!at za #wiadczenia obj"te umow., odmowy udzielenia #wiadczenia w sytuacjach nag!ych, d!ugie okresy oczekiwania w zakresie #wiadcze0 ortodoncji i protetyki, z!a jako#/ #wiadcze0, trudno#/ w dost"pie do dokumentacji;

Opieka psychiatryczna ! naruszenie praw pacjenta zw!aszcza w zakresie poszanowania godno#ci, intymno#ci i prawa do samostanowienia oraz informacji o stanie zdrowia;

Opieka d!ugoterminowa ! ! problem w znalezieniu placówki, która przyj"!aby pacjenta po zako0czeniu procesu leczenia szpitalnego, pomoc w ustaleniu #wiadczeniodawców, którzy podejm. wspó!prac" przy sprawowaniu dalszej opieki lekarskiej i piel"gniarskiej nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych.

78

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Diagnostyka ! odmowy wystawiania przez lekarzy skierowa0 na badania b.d$ odmowy finansowania bada0 diagnostycznych i analitycznych.

Ponadto pacjenci wnosili o interwencje w sprawach ! ! ! dost"pno#ci do programów profilaktycznych, lekowych i terapeutycznych, przewlek!o#ci post"powania urz"du w dotycz.cych pokrycia kosztów leczenia, sprawach indywidualnych wniosków

trudno#ci z kontynuacj. leczenia wskutek wyczerpania #rodków finansowych przeznaczonych na dan. terapi" lecznicz..

W sytuacji, gdy #wiadczeniodawca pomimo podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej nienale-nie pobiera! op!aty za udzielone #wiadczenia, wniesione przez #wiadczeniobiorców skargi (udokumentowane rachunkami) stanowi!y podstaw" do podejmowania czynno#ci wyja#niaj.cych i kontrolnych przez uprawnione komórki organizacyjne OW NFZ. W przypadku potwierdzenia, i- #wiadczeniodawca nienale-nie pobra! op!at" za #wiadczenie zdrowotne, w wyniku interwencji #wiadczeniobiorcy uzyskiwali zwrot poniesionych kosztów lub nast"powa!o anulowanie przez #wiadczeniodawców wezwania do zap!aty.

Dzia!anie podejmowane w celu eliminacji naruszania praw pacjenta Akcje informacyjne i edukacyjne znacz.co wp!ywa!y na popraw" sytuacji w w/w zakresie i realizowane by!y poprzez: ! ! ! ! ! ! udzielanie odpowiedzi i bie-.cej informacji, zamieszczanie komunikatów i informacji na stronach internetowych NFZ, udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, udzia! w dy-urach telefonicznych, organizowanych przez redakcje prasowe, spotkania edukacyjne z grupami #rodowiskowymi pacjentów, udzia! w konferencjach, naradach, spotkaniach po#wi"conych prawom pacjenta.

79

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

V.

REALIZACJA ZADA& WYNIKAJ'CYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO#ECZNEGO

1.

Charakterystyka ogólna

Narodowy Fundusz Zdrowia pe!ni funkcj" instytucji !.cznikowej i w!a#ciwej, zgodnie z Rozporz.dzeniem Rady nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporz.dzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo!ecznego do pracowników najemnych, osób prowadz.cych dzia!alno#/ na w!asny rachunek i do cz!onków ich rodzin przemieszczaj.cych si" we Wspólnocie. Zadania instytucji w!a#ciwej (instytucji miejsca zamieszkania oraz instytucji miejsca pobytu) Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje poprzez oddzia!y wojewódzkie NFZ, natomiast instytucji !.cznikowej – poprzez Biuro Wspó!pracy Mi"dzynarodowej w Centrali NFZ. Do najwa-niejszych zada0 realizowanych w ramach przepisów o koordynacji nale-y: ! ! ! ! ! ! ! zapewnienie dost"pu i uprawnionych, do #wiadcze0 przez opieki Narodowy zdrowotnej Fundusz dla Zdrowia

ubezpieczonych

prowadzenie ewidencji osób ubezpieczonych oraz uprawnionych, potwierdzanie faktu ubezpieczenia zdrowotnego, wydawanie zgód na przeprowadzenie leczenia diagnostycznych w innym pa0skie cz!onkowskim, planowanego lub bada0

utrzymywanie wzajemnych, bezpo#rednich kontaktów z innymi instytucjami !.cznikowymi i w!a#ciwymi pa0stw cz!onkowskich UE i EOG, opracowywanie wytycznych dotycz.cych stosowania przepisów wspólnotowych oraz przekazywania informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacj., informowanie osób ubezpieczonych o ich prawach wynikaj.cych z ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego, rozliczanie kosztów #wiadcze0 zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym oraz ubezpieczonym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego, wspó!praca z instytucjami w!a#ciwymi w zakresie rozliczania tych kosztów, przetwarzanie danych dotycz.cych osób korzystaj.cych ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej w ramach koordynacji, analiza spraw i problemów merytorycznych zg!aszanych w zwi.zku z obs!ug. osób ubezpieczonych i uprawnionych w ramach koordynacji.

! ! ! !

Na podstawie wyników analizy porównawczej danych dotycz.cych realizacji przez Fundusz zada0 wynikaj.cych z przepisów o koordynacji w roku 2006 oraz w latach poprzednich, mo-na zaobserwowa/ zjawiska charakterystyczne dla rozwoju tego obszaru dzia!alno#ci w roku 2006:
80

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.

Sta!y w czasie wzrost liczby za#wiadcze0 wydanych przez Fundusz potwierdzaj.cych uprawnienia osób ubezpieczonych do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej podczas pobytu na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego EOG. Wzrost bezwzgl"dnej liczby osób uprawnionych z innych pa0stw cz!onkowskich, zamieszka!ych na terenie Polski, które posiadaj. prawo do korzystania ze #wiadcze0 zdrowotnych w pe!nym zakresie na podstawie zarejestrowanego w Funduszu formularza E 106, E 109, E 120 lub E 121. Wzrost o 250 % w porównaniu z rokiem poprzednim ca!kowitej kwoty roszcze0 przedstawionych w roku 2006 przez pa0stwa cz!onkowskie EOG w zwi.zku ze #wiadczeniami udzielonymi osobom ubezpieczonym w Funduszu podczas czasowego pobytu na terenie innego pa0stwa. Liczba formularzy rozliczeniowych, jakie wp!yn"!y do Centrali NFZ w roku 2006 wynios!a 36.538 (w roku 2005 liczba ta wynios!a 10.979 dokumentów). Na formularzach tych przedstawione zosta!y przez pa0stwa cz!onkowskie roszczenia w wysoko#ci oko!o 123.700.501,38 PLN (przeliczenie na walut" polsk. dokonane zgodnie z tabel. kursów #rednich NBP nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz tabel. kursów #rednich NBP nr 52/B/NBP/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.). %redni koszt #wiadcze0 rozliczonych na 1 formularzu rozliczeniowym wzrós! przy tym o ok. 165,79 PLN (z 3.219,74 PLN w roku 2005 do 3.385,53 PLN roku 2006). Wzrost liczby osób uprawnionych korzystaj.cych na terenie Polski ze #wiadcze0 na podstawie przepisów o koordynacji. Liczba formularzy rozliczeniowych E 125, jakie zosta!y przes!ane w roku 2006 do innych pa0stw cz!onkowskich wzros!a o 116 % w porównaniu do roku poprzedniego (wzrost z 5.608 w roku 2005 do 12.112 w roku 2006). Formularze te obj"!y rozliczenia kosztów #wiadcze0 udzielonych osobom ubezpieczonym w II po!owie roku 2005 oraz I po!owie roku 2006. Ca!kowite koszty #wiadcze0 wykazane na tych formularzach wzros!y o 56 % w porównaniu do roku poprzedniego i wynios!y 14.329.405,74 PLN. %rednia wysoko#/ kosztu #wiadcze0 rozliczonych na 1 formularzu rozliczeniowym spad!a o ok. 455,10 PLN (z 1.638,18 PLN w roku 2005 do 1.183,08 PLN roku 2006).

2.

3.

4.

Konsekwencj. powy-szych zjawisk by! sta!y wzrost kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundusz na realizacj" zada0 wynikaj.cych z przepisów o koordynacji oraz wzrost #rodków finansowych potrzebnych na rozliczanie z innymi pa0stwami cz!onkowskimi EOG kosztów udzielonych #wiadcze0.

2.

Uprawnienia do "wiadcze% opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach pe!nienia funkcji instytucji w!a#ciwej, instytucji miejsca zamieszkania oraz instytucji miejsca pobytu realizuje nast"puj.ce zadania w ramach potwierdzania uprawnie0 do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji: ! w stosunku do osób ubezpieczonych w Funduszu: – wydawanie za#wiadcze0 o prawie do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w zakresie niezb"dnym podczas czasowego pobytu na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego (EKUZ, Certyfikat Tymczasowo Zast"puj.cy EKUZ),
81

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

– wydawanie za#wiadcze0 o prawie do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w pe!nym zakresie w zwi.zku z przeniesieniem miejsca zamieszkania na teren innego pa0stwa cz!onkowskiego EOG (formularze: E 106, E 109, E 120 oraz E 121), – wydawanie za#wiadcze0 o prawie do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w indywidualnie okre#lonym zakresie w zwi.zku z konieczno#ci. kontynuacji leczenia na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego skutków choroby zawodowej lub wypadku przy pracy (formularz E 123), – potwierdzanie przebytych okresów sk!adkowych w ramach polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego (formularz E 104) ! w stosunku do osób uprawnionych z innych pa0stw cz!onkowskich: – wydawanie po#wiadcze0 potwierdzaj.cych prawo do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w pe!nym zakresie w zwi.zku z przeniesieniem miejsca zamieszkania na teren Polski – na podstawie zarejestrowanego formularza E 106, E 109, E 120 oraz E 121, – wydawanie za#wiadcze0 o prawie do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w zakresie niezb"dnym podczas czasowego pobytu na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego (EKUZ, Certyfikat Tymczasowo Zast"puj.cy EKUZ) – w stosunku do osób uprawnionych, które zarejestrowa!y w Funduszu formularz E 109 lub E 121,

2.1.

Za"wiadczenia wydane przez Fundusz osobom ubezpieczonym

W roku 2006 oddzia!y wojewódzkie NFZ wystawi!y !.cznie 1.178.928 za#wiadcze0 potwierdzaj.cych prawo do #wiadcze0 zdrowotnych na terenie innych pa0stw cz!onkowskich EOG. Z ca!kowitej liczby wydanych za#wiadcze0, 99,64 % dokumentów potwierdza!o uprawnienia do #wiadcze0 w zakresie niezb"dnym podczas pobytu czasowego na terenie innego pa0stw cz!onkowskiego EOG. Pozosta!e dokumenty zwi.zane by!y z przeniesieniem miejsca zamieszkania na teren innego pa0stwa cz!onkowskiego EOG. Analogicznie jak w latach poprzednich, najwi"ksza liczba za#wiadcze0 zosta!a wydana przez %l.ski Oddzia! Wojewódzki NFZ, który w roku 2006 wystawi! !.cznie 195.344 dokumenty potwierdzaj.ce prawo do #wiadcze0 (17 % ca!kowitej liczby dokumentów). Kolejnymi oddzia!ami pod wzgl"dem liczby wydanych dokumentów by!y: Mazowiecki, Wielkopolski, Ma!opolski, Dolno#l.ski oraz Pomorski Oddzia! Wojewódzki NFZ. Oddzia!y te wystawi!y !.cznie 61 % ca!kowitej liczby za#wiadcze0 wydanych przez Fundusz w roku 2006, co przedstawia poni-szy wykres.

82

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura % za!wiadcze" wydanych przez Fundusz w roku 2006 wg oddzia$ów wojewódzkich NFZ
POZOSTA#E ODDZIA#Y 39%

POMORSKI 8% %L(SKI 17% DOLNO%L(SKI 8% MA#OPOLSKI 8% WIELKOPOLSKI 9% MAZOWIECKI 11%

Szczegó!owe informacje dotycz.ce struktury rodzajowej dokumentów wydanych przez poszczególne oddzia!y wojewódzkie NFZ prezentuje poni-sza tabela.
Struktura rodzajowa za!wiadcze" wydanych przez Fundusz w roku 2006 wg oddzia$ów wojewódzkich NFZ
Oddzia$ wojewódzki
)L*SKI MAZOWIECKI WIELKOPOLSKI MA(OPOLSKI DOLNO)L*SKI POMORSKI ZACHODNIOPOMORSK I KUJAWSKO-POMORSKI (ÓDZKI PODKARPACKI LUBELSKI OPOLSKI WARMI+SKO-MAZURSKI LUBUSKI PODLASKI )WI,TOKRZYSKI &*CZNIE

EKUZ
190 494 122 868 97 905 89 716 93 010 88 503 67 916 59 181 60 220 58 741 46 106 43 704 35 973 32 090 30 470 29 544 1 146 441

Certyfikat
4 480 874 6 770 7 043 1 949 570 674 2 503 382 638 461 286 522 338 211 613 28 314

E 104
260 172 213 203 295 153 127 98 53 102 111 87 217 45 102 47 2 285

E 106
99 488 77 106 94 49 116 41 48 20 21 16 19 39 10 27 1 270

E 109
9 5 12 14 11 2 5 2 4 2 0 3 2 1 1 0 73

E 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 121
0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435

E 123
2 49 10 6 2 0 35 1 1 0 0 0 1 2 1 0 110

&*CZNIE
195 344 124 891 104 987 97 088 95 361 89 277 68 873 61 826 60 708 59 503 46 699 44 096 36 734 32 515 30 795 30 231 1 178 928

83

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Bior.c pod uwag" liczb" ubezpieczonych na terenie poszczególnych oddzia!ów wojewódzkich NFZ, najwy-szy wska$nik wydanych za#wiadcze0 przypadaj.cych na 1.000 osób ubezpieczonych zosta! odnotowany w Opolskim OW NFZ. W oddziale tym na ka-de 1.000 osób ubezpieczonych wydanych zosta!o 46 druków, przy #redniej dla Polski na poziomie 31 dokumentów (wska$nik 146,2). Wska$nik ten plasowa! si" widocznie powy-ej #redniej w przypadku oddzia!ów przygranicznych, po!o-onych w po!udniowej i zachodniej cz"#ci kraju: %l.skiego, Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ. Najni-sze zainteresowanie ubezpieczonych dokumentami potwierdzaj.cymi prawo do #wiadcze0 opieki zdrowotnej na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego zosta!o odnotowane w przypadku oddzia!ów po!o-onych we wschodniej i po!udniowo-wschodniej oraz centralnej cz"#ci kraju: Lubelskim %wi"tokrzyskim, (ódzkim, Mazowiecki oraz Warmi0sko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
Wska+nik liczby za!wiadcze" wydanych przez oddzia$y wojewódzkie NFZ w roku 2006 w przeliczeniu na 1.000 ubezpieczonych
Liczba Liczba wydanych Liczba ubezpieczonych dokumentów na Oddzia# Wojewódzki NFZ wydanych wg stanu na 1000 dokumentów 29.12.2006 ubezpieczonych
OPOLSKI %L(SKI POMORSKI ZACHODNIOPOMORSKI DOLNO%L(SKI LUBUSKI WIELKOPOLSKI MA#OPOLSKI KUJAWSKO-POMORSKI PODKARPACKI PODLASKI WARMI)SKO-MAZURSKI MAZOWIECKI #ÓDZKI %WI*TOKRZYSKI LUBELSKI '*CZNIE 44 096 195 344 89 277 68 873 95 361 32 515 104 987 97 088 61 826 59 503 30 795 36 734 124 891 60 708 30 231 46 699 1 178 928 966 370 4 570 180 2 194 818 1 695 071 2 849 214 1 009 423 3 372 924 3 186 421 2 076 557 2 086 416 1 183 260 1 439 681 5 093 538 2 551 706 1 291 101 2 199 714 37 766 394 46 43 41 41 33 32 31 30 30 29 26 26 25 24 23 21 31

Warto%) procentowa wska"nika (dla Polski = 100 %)
146,2 136,9 130,3 130,2 107,2 103,2 99,7 97,6 95,4 91,4 83,4 81,7 78,5 76,2 75,0 68,0 100,0

Zgodnie z deklaracj. ubezpieczonych wskazan. na wniosku o wydanie dokumentu, 357.628 wydanych za#wiadcze0, tj. 30 % ca!kowitej liczby dokumentów by!o zwi.zanych z pobytem czasowym na terenie Niemiec. W#ród kolejnych pod wzgl"dem liczby wydanych dokumentów znalaz!y si": Wielka Brytania (10 %), W!ochy (9 %), Francja (5 %) oraz Austria i S!owacja (po 4 %). W zwi.zku z wyjazdem osób ubezpieczonych do jednego z sze#ciu ww. pa0stw wydano w sumie 62 % !.cznej liczby za#wiadcze0 wystawionych przez Fundusz w roku 2006 (wykres poni-ej). Dane dotycz.ce liczby za#wiadcze0 wydanych w zwi.zku z pobytem na terenie poszczególnych pa0stw cz!onkowskich wg rodzaju dokumentu przedstawione zosta!y w tabeli poni-ej. W zwi.zku z przyst.pieniem z dniem 1 stycznia 2007 roku do Unii Europejskiej Bu!garii lub Rumunii, w ostatnim miesi.cu roku wystawiono ponadto pierwsze dokumenty, które potwierdza!y prawo do korzystania ze #wiadcze0 opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2007 roku.
84

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura % za!wiadcze" wydanych przez Fundusz w roku 2006 wg deklarowanego pa"stwa pobytu/ pa"stwa zamieszkania
S#OWACJA AUSTRIA 4% 4% FRANCJA 5% INNE PA)STWA 25%

W#OCHY 9% NIEMCY 30% WIELKA BRYTANIA 10% PA)STWO NIEOKRE%LONE 13%

Liczby za!wiadcze" wydanych przez oddzia$y wojewódzkie NFZ w roku 2006 wg deklarowanego pa"stw pobytu/ pa"stwa zamieszkania oraz rodzaju dokumentu
Pa&stwo UE/EFTA
NIEMCY PA)STWO NIEOKRE%LONE WIELKA BRYTANIA W#OCHY FRANCJA AUSTRIA S#OWACJA HISZPANIA IRLANDIA GRECJA SZWECJA HOLANDIA BELGIA CZECHY W*GRY NORWEGIA DANIA LITWA PORTUGALIA FINLANDIA S#OWENIA SZWAJCARIA ISLANDIA CYPR MALTA LUKSEMBURG #OTWA ESTONIA LIECHTENSTEIN RUMUNIA BU#GARIA '*CZNIE

EKUZ
343 536 148 994 114 936 103 235 59 207 45 698 43 858 37 279 34 770 32 380 28 428 26 710 24 633 23 590 19 205 14 874 12 931 8 643 4 731 4 286 3 420 2 859 1 489 2 354 1 597 1 080 939 701 64 8 6 1 146 441

Certyfikat
12 759 119 2 191 2 037 1 551 1 454 1 049 742 855 394 841 857 842 719 388 346 546 116 40 115 71 47 60 28 66 32 27 22 0 0 0 28 314

E 104
556 0 22 15 96 51 6 10 64 26 82 29 177 55 4 13 89 0 4 12 1 1 967 1 0 2 0 0 2 0 0 2 285

E 106
376 0 48 72 41 21 27 15 5 21 11 71 153 197 51 26 15 15 8 7 5 53 0 1 2 18 5 6 0 0 0 1 270

E 109
57 0 2 1 1 3 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 73

E 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 121
256 0 12 9 42 18 1 12 1 4 18 7 3 41 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 435

E 123
88 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

'*CZNIE
357 628 149 113 117 211 105 369 60 955 47 246 44 941 38 059 35 696 32 826 29 380 27 675 25 814 24 603 19 650 15 260 13 582 8 775 4 784 4 420 3 497 2 962 2 516 2 386 1 666 1 134 971 729 66 8 6 1 178 928

85

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Analizuj.c struktur" Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo Zast"puj.cych EKUZ pod k.tem grup osób ubezpieczonych, które wnioskowa!y o wydanie dokumentu, 25,96 % druków otrzymali pracownicy wyje-d-aj.cy turystycznie na teren innego pa0stwa cz!onkowskiego, emeryci i renci#ci – wyjazd turystyczny (16,89 %) oraz osoby ubezpieczone jako cz!onkowie rodzin – wyjazd turystyczny (14,78 %), co przedstawia wykres poni-ej. Dla osób delegowanych do pracy na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego oddzia!y wojewódzkie NFZ wyda!y 138.161 dokumentów, tj. 11,76 % !.cznej liczby wydanych kart EKUZ oraz Certyfikatów Tymczasowo Zast"puj.cych EKUZ. 26.833 dokumenty zwi.zane by!y natomiast z podj"ciem przez osoby ubezpieczone w NFZ studiów na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego.
Struktura wydanych Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz Certyfikatów Tymczasowo Zast%puj'cych EKUZ wg grup uprawnie"
350 000
304 912

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
197 871 173 630 134 327 83 507

77 283 60 210 43 780 40 613 26 833 16 996 INNA OSOBA UBEZPIECZONA

6 080 PRACE SEZONOWE (BEZ E 101)

2 755 PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 102)

5 958 POZOSTA#E GRUPY

EMERYT/RENCISTA WYJAZD TURYSTYCZNY CZ#ONEK RODZINY WYJAZD TURYSTYCZNY

PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 101) O SOBA SAMODZIELNIE ZAROBKUJ(CA TURYSTYKA

2.2.

Po"wiadczenia wydane na podstawie przedstawionych przez osoby uprawnione

PRACOWNIK TRANSPORTU MI*DZYNARODOWEGO STUDENT WYJE+D+AJ(CY W CELU ODBYCIA

PRACOWNIK - WYJAZD TURYSTYCZNY

STUDENT - WYJAZD TURYSTYCZNY

BEZROBOTNY WYJAZD TURYSTYCZNY

UCZE)

zarejestrowanych

formularzy

W roku 2006 Narodowy Fundusz Zdrowia wyda! osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji ogó!em 12.645 po#wiadcze0 do zarejestrowanych formularzy E 106, E 109, E 120 oraz E 121, które uprawnia!y do korzystania ze #wiadcze0 zdrowotnych na terenie Polski. Ca!kowita liczba uprawnionych do korzystania ze #wiadcze0 w roku 2006, którzy otrzymali po#wiadczenia zarówno w roku 2006, jak i w latach poprzednich wynios!a natomiast 19.914
86

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

osób. Liczba ta systematycznie ros!a pomimo obserwowanego nieznacznego wzgl"dnego spadku liczby po#wiadcze0 wydawanych w kolejnych kwarta!ach roku 2006 w porównaniu z analogicznymi kwarta!ami w latach poprzednich. Bezwzgl"dny wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania ze #wiadcze0 na terenie Polski w pe!nym zakresie wynika! z faktu zarejestrowania w latach poprzednich formularzy E 106, E 109, E 120 oraz E 121, dla których nie zosta! okre#lony termin wa-no#ci dokumentu. W#ród oddzia!ów wojewódzkich NFZ, w których w roku 2006 osoby uprawnione zarejestrowa!y najwi"ksz. liczb" formularzy znajdowa!y si" oddzia!y po!o-one w po!udniowo – zachodniej oraz po!udniowej cz"#ci kraju: %l.ski (4.612), Opolski (1.541), Dolno#l.ski (1.490) i Ma!opolski (1.116) – wykres poni-ej. Najwy-szy, sta!y w czasie, udzia! wymienionych oddzia!ów wojewódzkich NFZ jest charakterystyczny w strukturze terytorialnej wydanych po#wiadcze0 zarówno w roku 2005, jak i w roku 2006.
Liczba osób uprawnionych, które otrzyma$y po!wiadczenia w roku 2006 oraz liczba osób, które posiada$y prawo do korzystania ze !wiadcze" w pe$nym zakresie wg oddzia$ów wojewódzkich NFZ
7 000

6 000

5 000

wydane w roku 2006 wa,ne w roku 2006

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Z ca!kowitej liczby wydanych dokumentów 73,59 % stanowi!y po#wiadczenia wydane w #lad za zarejestrowanym formularzem E 106, za# kolejne 19,80 % to dokumenty, dla których podstaw" wydania stanowi! formularz E 109. Dane szczegó!owe dotycz.ce struktury wydanych/ wa-nych w roku 2006 po#wiadcze0 wg rodzaju zarejestrowanego dokumentu i oddzia!u rejestruj.cego zosta!y przedstawione w poni-szej tabeli.

D O LN JA O W %L S KO (S -P K I O M O R SK LU I BE LS KI LU BU S KI #Ó D M ZK A #O I P O LS M A KI ZO W IE C KI O PO PO LS D KI KA R P AC KI PO D LA S KI PO M O R SK I %L %W ( W I* SK A TO R I M K I) R SK ZY O SK -M I AZ W U ZA IE R SK LK C H I O O PO DN LS IO KI PO M O R SK I KU

87

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura po!wiadcze" wydanych przez Fundusz w roku 2006/ wa(nych w roku 2006 wg rodzaju formularza, dla którego wydano po!wiadczenie oraz oddzia$u wojewódzkiego NFZ
Liczba po%wiadcze& wed#ug dokumentów, na podstawie których zosta#y wydane Lp. Oddzia# Oddzia# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOLNO%L(SKI KUJAWSKO-POMORSKI LUBELSKI LUBUSKI #ÓDZKI MA#OPOLSKI MAZOWIECKI OPOLSKI PODKARPACKI PODLASKI POMORSKI %L(SKI %WI*TOKRZYSKI WARMI)SKO-MAZURSKI WIELKOPOLSKI ZACHODNIOPOMORSKI '*CZNIE E 106 1 227 131 30 144 52 882 254 1 122 693 16 170 3 836 127 52 235 334 9 305 wydanych w roku 2006 E 109 161 73 36 62 40 155 54 392 108 48 236 686 50 53 117 233 2 504 E 120 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 E 121 102 57 21 36 65 79 88 25 41 7 52 89 13 39 64 53 831 E 106 2 421 223 64 271 87 1 213 484 1 936 798 29 265 4 906 204 76 339 573 13 889 wa+nych w roku 2006 E 109 287 106 52 95 53 232 93 622 146 63 306 1 006 43 85 158 323 3 670 E 120 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 7 E 121 269 155 61 83 147 221 293 72 125 32 169 264 48 92 177 140 2 348

3.

$wiadczenia zrealizowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wielko#ci przedstawione w tej cz"#ci sprawozdania dotycz. rozlicze0 kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w roku 2005 i 2006, dla których roszczenia na formularzach rozliczeniowych E 125 wystawionych przez Fundusz lub przez inne pa0stwa cz!onkowskie EOG przedstawione zosta!y w roku 2006.

3.1.

Struktura roszcze% zg!oszonych przez pa%stwa cz!onkowskie EOG w zwi(zku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu oraz stan zobowi(za% RP na dzie% 31.12.2006 r.

W roku 2006 do Centrali NFZ wyp!yn"!y 82 noty rozliczeniowe wystawione przez 24 pa0stwa cz!onkowskie EOG, do których instytucje za!.czy!y !.cznie 36.538 formularzy E 125. Na formularzach tych dokonano rozliczenia kosztów #wiadcze0 udzielonych osobom ubezpieczonym w !.cznej wysoko#ci oko!o 123.700.501,38 PLN. 34 W porównaniu z rokiem poprzednim ca!kowita kwoty roszcze0 by!a prawie trzy i pó!krotnie wy-sza (warto#/ #wiadcze0 rozliczonych na 10.979 formularzach, które wp!yn"!y do Funduszu w roku 2005 wynios!a oko!o 35.349.484,84 PLN).1
przeliczenie na walut% polsk$ dokonane zgodnie z tabel$ kursów !rednich NBP nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29 grudnia 2006 oraz tabel$ kursów !rednich NBP nr 52/B/NBP/2006 z dnia 27 grudnia 2006 88
34

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura rozlicze0 przedstawionych przez poszczególne pa0stwa cz!onkowskie kszta!towa!a si" w sposób analogiczny do obserwowanej w latach poprzednich: 66,79 % !.cznej warto#ci #wiadcze0 dotyczy!a roszcze0 przedstawionych przez instytucje niemieckie, 8,54 % – przez instytucje szwedzkie, 6,30 % – przez instytucje francuskie, 6,08 % – przez instytucje w!oskie oraz 4,54 % – przez instytucje austriackie (tabela poni-ej). Roszczenia przestawione przez pozosta!e 20 pa0stw cz!onkowskich, które przedstawi!y formularze rozliczeniowe w roku 2006, stanowi!y jedynie 7,75 % ca!kowitej kwoty roszcze0.
Struktura roszcze" zg$oszonych w roku 2006 przez poszczególne pa"stwa cz$onkowskie
Pa&stwo Niemcy Austria Szwecja Francja Czechy Hiszpania Holandia W$ochy Belgia S$owacja S$owenia Luksemburg Finlandia Estonia Dania W&gry Litwa Portugalia Norwegia Szwajcaria Islandia Malta #otwa Cypr Liechtenstein RAZEM Liczba formularzy 25 708 2 337 1 697 1 419 1 134 1 125 789 686 672 280 108 110 94 66 53 72 51 47 45 14 14 5 0 7 5 36 538 '!czna kwota (PLN) 82 625 620,50 5 610 335,53 10 560 548,31 7 795 335,28 1 245 821,84 969 411,75 3 215 201,05 7 523 693,23 2 146 429,99 262 997,49 101 744,30 549 634,53 101 177,36 21 960,22 48 657,96 17 416,01 35 996,84 6 751,78 810 078,56 5 070,84 5 281,84 26 518,65 0,00 9 730,10 5 087,42 123 700 501,38

%redni koszt #wiadcze0 rozliczonych na 1 formularzu rozliczeniowym wzrós! o ok. 165,79 PLN (z 3.219,74 PLN w roku 2005 do 3.385,53 PLN roku 2006). W zale-no#ci od pa0stwa przedstawiaj.cego roszczenie wysoko#/ kosztu #redniego w PLN przypadaj.cego na 1 formularz w roku 2006 cechowa!y przy tym znaczne odchylenia. Najwy-szy koszt #redni #wiadcze0 przypadaj.cy na 1 formularz w wysoko#ci 18.001,75 PLN odnotowany zosta! w przypadku dokumentów wystawionych przez instytucje norweskie, jednak zaznaczy/ nale-y, i- rozliczenia te obejmowa!y w wi"kszo#ci przypadki wysokokosztowych #wiadcze0 udzielonych w ramach leczenia szpitalnego.
89

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Koszt #redni w widoczny sposób przewy-szaj.cy warto#/ #redniej dla wszystkich pa0stw zosta! odnotowany w przypadku roszcze0: w!oskich (10 967,48 PLN), szwedzkich (6 223,07 PLN), francuskich (5 493,54 PLN), a tak-e dla roszcze0 przedstawionych przez Malt" (5 303,73 PLN), Luksemburg (4 996,68 PLN) oraz Holandi" (4 075,03 PLN). Najni-sz. wysoko#/ kosztów #rednich przypadaj.cych na 1 formularz rozliczeniowy odnotowano w przypadku roszcze0 przedstawionych przez Portugali", W"gry, Estoni", Szwajcari" i Islandi", jednak zaznaczy/ nale-y, i- warto#ci te mog. nie by/ miarodajne z uwagi na ma!. liczb" formularzy, na podstawie których okre#lona zosta!a warto#/ #rednia. W przypadku najwi"kszego partnera Polski w zakresie realizacji przepisów o koordynacji – Niemiec, wysoko#/ kosztu #redniego ukszta!towa!a si" na poziomie 3.214 PLN. Warto#/ ta determinowa!a wysoko#/ #redniego kosztu odnotowanego dla wszystkich pa0stw. Porównanie wysoko#ci kosztów #rednich ilustruje ni-ej zamieszczony wykres.
Porównanie kosztów !rednich !wiadcze" rozliczonych na 1 formularzu rozliczeniowym przedstawionych przez pa"stwa cz$onkowskie (w PLN)
20 000 18 002

15 000 Koszt %redni (PLN)

10 967 10 000

5 494 5 000 (rednio = 3385,53 3 194 PN 2 401 1 390 1 099 1 076 918 333 Estonia Dania Czechy Francja Cypr Austria Finlandia Belgia 4 075

5 304 4 997 3 214 862 1 017 939 942 144 Luksemburg Niemcy Portugalia Malta Norwegia S$owenia S$owacja

6 223

377 Holandia Islandia

706

362 Szwajcaria Szwecja

242 W$ochy W&gry

0 Hiszpania Liechtenstein Litwa

Pa&stw o

W II po!owie 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia uregulowa!, zgodnie z przyj"tym harmonogramem rozlicze0, zobowi.zania w stosunku do pi"ciu pa0stw cz!onkowskich: Czech, Francji, Niemiec, S!owacji oraz S!owenii. Sp!ata zobowi.za0 zosta!a przeprowadzona w odniesieniu do przedstawionych przez ww. pa0stwa formularzy E 125, za!.czonych do 23 not obci.-eniowych, w stosunku do których oddzia!y wojewódzkie NFZ zako0czy!y proces weryfikacji zasadno#ci zwrotu instytucji miejsca pobytu kosztów #wiadcze0 udzielonych osobom ubezpieczonym. (.czna wysoko#/ kwot uregulowanych wynios!a 7.065.894,00 PLN (przeliczenie na walut" polsk. przeprowadzone zosta!o zgodnie z kursem obowi.zuj.cym w dniu dokonania zap!aty). Informacje szczegó!owe zawiera poni-sza tabela.

90

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

P$atno!ci dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wg roku wp$ywu roszczenia oraz daty udzielenia !wiadczenia przedstawionego na za$'czonym do noty formularzu E 125
Rok wp#ywu noty 2004 Data udzielenia %wiadczenia Rok 2004 Kwarta# II III 2005 2004 II III IV 2005 I II III IV 2006 2004 II III IV 2005 I II III '!czna liczba formularzy '!czna kwota zap#acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN Liczba formularzy Kwota zap$acona w PLN 18 95 132,51 1 12 570,78 565 1 713 527,14 791 2 556 384,19 527 1 532 237,37 329 628 549,93 234 299 848,63 31 48 981,45 3 2 730,98 7 5 906,02 9 1 616,39 17 21 251,66 49 67 609,31 130 54 520,96 25 25 026,68 2736 7 065 894,00 Parametr Warto%)

W ramach dokonanych p!atno#ci rozliczonych zosta!o 2.736 formularzy E 125, w tym 1.121 dokumentów wystawionych przez instytucje czeskie (40,86 % op!aconych formularzy), 704 – przez instytucje francuskie (25,78 %), 712 – przez instytucje niemieckie (26,07 %), 125 – przez instytucje s!owackie (4,58 %) oraz 174 dokumenty wystawione przez instytucje s!owe0skie (6,37 %). Z ogólnej kwoty p!atno#ci dokonanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia: ! kwota w wysoko#ci: 107 703,29 z!, stanowi.ca 1,52 % ca!kowitej warto#ci dokonanych przelewów, dotyczy!a rozliczenia not przekazanych przez instytucje ww. pa0stw cz!onkowskich w roku 2004 (rozliczenie obj"!o 19 formularzy, tj. 0,70 % wszystkich op!aconych dokumentów), kwota w wysoko#ci: 6 782 259,69 z!, stanowi.ca 95,97 % ca!kowitej warto#ci dokonanych przelewów, dotyczy!a rozliczenia not przekazanych przez instytucje ww. pa0stw cz!onkowskich w roku 2005 (rozliczenie obj"!o 2.480 formularzy, tj. 90,81 % wszystkich op!aconych dokumentów). Formularze w tej grupie w 1.932 przypadkach dotyczy!y rozliczenia kosztów #wiadcze0 udzielonych w roku 2004, pozosta!e 548 dokumentów zwi.zane by!o ze #wiadczeniami udzielonymi w I-III kwartale roku 2005,
91

!

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

kwota w wysoko#ci: 175 931,02 z!, stanowi.ca 2,50 % ca!kowitej warto#ci dokonanych przelewów, obj"!a rozliczenie not przekazanych przez instytucje ww. pa0stw cz!onkowskich w roku 2006 (rozliczenie obj"!o 237 formularzy, tj. 8,50 % wszystkich op!aconych dokumentów). Formularze w tej grupie w 34 przypadkach dotyczy!y rozliczenia kosztów #wiadcze0 udzielonych w II-IV kwartale roku 2004, pozosta!e 203 dokumenty zwi.zane by!y ze #wiadczeniami udzielonymi w I-III kwartale roku 2005.

Wg stanu na dzie0 31 grudnia 2006 roku, w latach 2004-2006 do Centrali NFZ wp!yn"!y 142 noty rozliczeniowe na !.czn. kwot" 159.412.713,71 PLN, obejmuj.ce 47.602 formularze E 125. 35 Stan zobowi.za0 Narodowego Funduszu Zdrowia na dzie0 31 grudnia 2006 z tytu!u #wiadcze0 rozliczanych wg kosztu rzeczywistego, które udzielone zosta!y osobom ubezpieczonym przedstawiaj. poni-sze tabele.
Stan rozlicze" kosztów !wiadcze" udzielonych osobom ubezpieczonym na dzie" 31 grudnia 2006 roku (rozliczenia wg kosztów rzeczywistych) – warto!ci !wiadcze" w walutach obcych
Stan rozlicze& na dzie& 31.12.2006 Pa&stwo Waluta Liczba formularzy rozliczeniowych otrzymanych w latach 2004-2006 3 137 938 7 2 069 74 95 152 1 455 1 669 1 405 14 5 70 153 8 11 31 696 45 47 425 207 14 2 188 72 943 46 899 Kwota roszcze& otrzymanych w latach 2004-2006 w walucie obcej 2 177 777,82 823 180,15 3 313,05 14 978 585,01 132 045,75 111 882,75 55 526,36 3 159 709,84 447 029,17 1 674 319,76 167 646,00 2 215,35 58 098,30 165 088,83 471,38 5 810,00 26 005 847,59 1 747 742,30 2 539,70 3 359 852,85 19 787 193,74 2 126,85 31 907 569,21 1 746 257,00 2 562 938,70 Kwota zap#acona w walucie obcej 0,00 0,00 0,00 5 754 007,23 0,00 0,00 0,00 770 184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 320,52 0,00 0,00 833 939,33 18 585,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozosta#a kwota do zap#aty w walucie obcej - stan zobowi!za& NFZ 2 177 777,82 823 180,15 3 313,05 9 224 577,78 132 045,75 111 882,75 55 526,36 2 389 525,07 447 029,17 1 674 319,76 167 646,00 2 215,35 58 098,30 165 088,83 471,38 5 810,00 25 182 527,07 1 747 742,30 2 539,70 2 525 913,52 19 768 607,80 2 126,85 31 907 569,21 1 746 257,00 2 562 938,70

Austria Belgia Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg #otwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia S$owacja S$owenia Szwajcaria Szwecja W&gry W$ochy RAZEM

EUR EUR CYP CZK DKK EEK EUR EUR EUR EUR ISK CHF LTL EUR LVL MTL EUR NOK EUR SKK SIT CHF SEK HUF EUR

przeliczenie na walut% polsk$ dokonane zgodnie z tabel$ kursów !rednich NBP nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29 grudnia 2006 oraz tabel$ kursów !rednich NBP nr 52/B/NBP/2006 z dnia 27 grudnia 2006 92

35

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Stan rozlicze" kosztów !wiadcze" udzielonych osobom ubezpieczonym na dzie" 31grudnia 2006 roku (rozliczenia wg kosztów rzeczywistych) – warto!ci !wiadcze" przeliczone na PLN
Stan rozlicze& na dzie& 31.12.2006 Pa&stwo Liczba formularzy rozliczeniowych otrzymanych w latach 2004-2006 3 137 938 7 2 069 74 95 152 1 455 1 669 1 405 14 5 70 153 8 11 31 696 45 47 425 207 14 2 188 72 943 46 899 Kwota roszcze& otrzymanych w latach 2004-2006 w PLN * 8 343 502,38 3 153 767,79 21 960,22 2 086 516,89 67 858,31 27 400,09 212 732,59 12 105 480,34 1 712 658,16 6 414 653,86 6 751,78 5 281,84 64 465,87 632 488,33 2 590,47 51 855,99 99 633 603,29 810 078,56 9 730,10 372 607,68 316 337,87 5 070,84 13 509 664,80 26 518,66 9 819 130,75 159 412 707,44 Kwota zap#acona w PLN ** 0,00 0,00 0,00 815 971,45 0,00 0,00 0,00 2 932 093,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 154 552,56 0,00 0,00 91 149,57 72 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 065 894,00 Pozosta#a kwota do zap#aty w PLN - stan zobowi!za& NFZ 8 343 502,38 3 153 767,79 21 960,22 1 270 545,44 67 858,31 27 400,09 212 732,59 9 173 386,92 1 712 658,16 6 414 653,86 6 751,78 5 281,84 64 465,87 632 488,33 2 590,47 51 855,99 96 479 050,73 810 078,56 9 730,10 281 458,11 244 210,87 5 070,84 13 509 664,80 26 518,66 9 819 130,75 152 346 813,44

Austria Belgia Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg #otwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia S$owacja S$owenia Szwajcaria Szwecja W&gry W$ochy RAZEM

* kwoty roszcze' w PLN przeliczono zgodnie z tabelami kursów !rednich NBP nr 252/A/NBP/2006 z dnia 2006-12-29 i nr 52/B/NBP/2006 z dnia 2006-12-27 ** kwoty zap$acone przeliczono zgodnie z kursem walut obowi"zuj"cym na dzie' dokonania zap$aty

3.2.

Struktura roszcze% przekazanych przez Fundusz pa%stwom cz!onkowskim EOG w zwi(zku z leczeniem osób uprawnionych na terenie Polski oraz stan wierzytelno"ci RP na dzie% 31.12.2006

W roku 2006 Narodowy Fundusz Zdrowia wystawi! 51 not rozliczeniowych zwi.zanych z rozliczeniem kosztów #wiadcze0 udzielonych osobom uprawnionym w II pó!roczu roku 2005 oraz w I pó!roczu roku 2006, które zosta!y przekazane do 27 pa0stw cz!onkowskich EOG. Do not tych za!.czonych zosta!o !.cznie 12.112 formularzy E 125, rozliczaj.cych koszty #wiadcze0 udzielonych osobom uprawnionym w !.cznej wysoko#ci 14.329.405,74 PLN.
93

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W porównaniu z rokiem poprzednim ca!kowita kwota przedstawionych roszcze0 by!a wy-sza o 56 %, natomiast liczba wystawionych formularzy rozliczeniowych E 125, jakie zosta!y przes!ane w roku 2006 do innych pa0stw cz!onkowskich wzros!a o 116 % (wzrost z 5.608 w roku 2005 do 12.112 w roku 2006). %rednia wysoko#/ kosztu #wiadcze0 rozliczonych na 1 formularzu rozliczeniowym spad!a przy tym o 455,10 PLN (z 1.638,18 PLN w roku 2005 do 1.183,08 PLN roku 2006). Z kwoty ca!kowitej roszcze0 przedstawionych w roku 2006 innym pa0stwom cz!onkowskim 66,10 % stanowi!y roszczenia powsta!e w zwi.zku z kosztami #wiadcze0 udzielonych osobom uprawnionym z Niemiec. Formularze przekazane do tego pa0stwa stanowi!y 59,38 % !.cznej liczby formularzy E 125 wystawionych przez Fundusz w roku 2006. Analogiczne proporcje w zakresie warto#ci #wiadcze0 zosta!y odnotowane w roku poprzednim (wykres), w porównaniu z rokiem 2005 nieznacznie spad! natomiast udzia! Niemiec w strukturze !.cznej liczby wystawionych formularzy.
Porównanie struktury roszcze" przedstawionych przez Fundusz w latach 2005 i 2006 instytucjom niemieckim (w mln PLN) oraz pozosta$ym pa"stwom cz$onkowskim (w tys. PLN)
1 800 16 1 600

Suma ca#kowita kwot not (mln PLN)

14 12 10 8 6 4 2 0

Suma ca#kowita kwot not (tys. PLN)

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

za 2005 r. za 2006 r.

za 2005 r. za 2006 r.

Pod wzgl"dem liczby przekazanych przez Fundusz formularzy rozliczeniowych zwi.zanych z leczeniem osób uprawnionych na terenie Polski kolejne miejsce zaj"!y nast"puj.ce pa0stwa: Wielka Brytania (7,04 % !.cznej liczby formularzy), Czechy (5,81 %), Szwecja (4,38 %), W!ochy (4,31 %), Francja (4,29 %) oraz Austria (3,67 %). W sumie do 7 wymienionych pa0stw zosta!o przekazane 88,90 % wystawionych przez Fundusz formularzy. Dane dotycz.ce roszcze0 przekazanych do poszczególnych pa0stw cz!onkowskich w roku 2006 przedstawia poni-sza tabela.

S T BE RIA LG IA C C YP R ZE C H D Y AN ES I A FI TON N LA IA F R ND AN IA G CJA R H EC IS ZP JA H A O N LA IA IR ND LA IA IS ND L A IA N D LU IA KS LIT EM WA B U #O RG TW M A N AL O T PO RW A R EG TU I S# G A O AL W IA S# A C SZ OW JA W E A N JC IA SZ A R W IA W E IE LK W CJ A * A BR GR YT Y W AN # O IA C H Y

NIEMCY

AU

Pozosta#e pa&stwa

94

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura roszcze" przedstawionych przez Fundusz w roku 2006 wg pa"stw cz$onkowskich
PA,STWO NIEMCY WIELKA BRYTANIA W#OCHY FRANCJA SZWECJA AUSTRIA CZECHY HOLANDIA NORWEGIA S#OWACJA BELGIA HISZPANIA IRLANDIA GRECJA LITWA ESTONIA W*GRY DANIA PORTUGALIA LUKSEMBURG #OTWA S#OWENIA ISLANDIA FINLANDIA CYPR MALTA SZWAJCARIA '*CZNIE LICZBA WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW 7 192 853 522 520 531 445 704 169 354 63 130 178 75 56 58 14 37 53 49 42 11 9 23 19 2 2 1 12 112 WARTO((WIADCZE, 9 472 448,42 1 233 106,90 581 237,08 505 543,51 464 497,81 461 216,34 322 858,93 159 888,58 157 304,10 152 327,44 137 849,18 132 525,98 104 510,20 94 283,39 82 101,48 79 455,91 45 531,52 35 644,12 31 146,66 18 836,71 14 760,32 14 446,91 14 388,76 12 996,08 309,04 152,37 38,00 14 329 405,74

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. pa0stwa cz!onkowskie dokona!y p!atno#ci na !.czn. kwot" 9 697 854,57 PLN za #wiadczenia udzielone osobom uprawnionym na terenie Polski w latach 2004-2006, które zosta!y rozliczone 7.261 formularzach E 125. W 2006 roku w kwocie dokonanych p!atno#ci najwi"kszy udzia! stanowi!y p!atno#ci niemieckie (75,95 %) tj. 7 365 244,48 PLN. Z uwagi na skal" rozlicze0 Niemcy równocze#nie pozostaj. jednak najwi"kszym d!u-nikiem Polski. Pozosta!e zobowi.zania Niemiec wobec Polski wynosz. 6 945 371,15 PLN tj. 62,02 % ogólnej !.cznej kwoty nieuregulowanych zobowi.za0. Nast"puj.ce pa0stwa na koniec 2006 r. nie dokona!y -adnej p!atno#ci za roszczenia przedstawione przez Fundusz: Cypr, Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania i W!ochy. Natomiast w przypadku Danii, Estonii, Finlandii S!owenii oraz W"gier pa0stwa cz!onkowskie uregulowa!y 100 % kwoty zobowi.za0. Wierzytelno#ci Polski wg stanu na dzie0 31 grudnia 2005 r. wynios!y 6 567 235,85 PLN. W roku 2006 r. do innych pa0stw cz!onkowskich przekazane zosta!y roszczenia opiewaj.ce na kwot" !.czn. w wysoko#ci 14 329 405,74 PLN. Struktur" p!atno#ci dokonanych w 2006 roku w !.cznej wysoko#ci 9 697 854,57 PLN wg okresu przedstawienia roszczenia pa0stwom cz!onkowskim przedstawia poni-sza tabela.
95

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Nale-y podkre#li/, i- wg stanu na dzie0 31 grudnia 2006 roku p!atno#ci dokonane !.cznie w latach 2005-2006 na rzecz Funduszu stanowi. 54,1% ca!kowitych roszcze0 Polski wobec innych pa0stw EOG, opiewaj.cych na kwot" 24 395 790,83 z!.
P$atno!ci dokonane na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia wg okresu przedstawienia roszczenia pa"stwom cz$onkowskim
Okres powstania roszczenia Rok 2004 2005 Pó$rocze 2 1 2 razem 2005 2006 1 2 razem 2006 '!cznie 147 386,63 1 692 023,77 3 339 621,71 5 031 645,48 4 211 966,92 306 855,54 4 518 822,46 9 697 854,57 74 935,48 571 074,71 742 193,55 1 313 268,26 4 235 120,45 5 575 462,83 9 810 583,28 11 198 787,02 Warto!- dokonanych p$atno!ci w 2006 r. (PLN) Stan wierzytelno!ci na dzie' 31.12.2006 r.

Stan rozlicze0 na dzie0 31 grudnia 2006 roku kosztów #wiadcze0 udzielonych osobom uprawnionym dla formularzy rozliczeniowych E 125 przedstawionych przez Fundusz w latach 2004-2006 innym pa0stwom cz!onkowskim EOG przedstawia poni-sza tabela.
Stan rozlicze" kosztów !wiadcze" udzielonych osobom uprawnionym na dzie" 31 grudnia 2006 roku (rozliczenia wg kosztów rzeczywistych)
Stan rozlicze& na dzie& 31.12.2006 Pa&stwo Liczba formularzy rozliczeniowych przekazanych w latach 2004-2006 629 201 4 805 70 21 35 784 74 277 265 93 28 100 54 19 4 11 142 493 70 110 20 1 806 68 1 161 797 18 131 Kwota roszcze& przekazanych w latach 2004-2006 911 592,38 256 069,16 17 509,04 438 922,72 50 568,12 86 677,51 26 811,84 811 894,49 108 983,02 230 598,44 454 544,75 144 400,75 28 992,36 192 826,84 31 081,75 19 169,32 318,87 16 345 678,79 220 090,20 35 944,12 190 341,97 22 773,41 38,00 986 411,10 112 514,69 1 691 641,98 979 395,21 24 395 790,83 Kwota zap#acona 694 202,71 203 529,91 0,00 112 163,79 50 568,12 86 677,51 26 811,84 811 805,76 7 067,31 0,00 384 013,62 0,00 28 474,80 152 299,71 29 998,21 10 431,80 0,00 9 400 307,64 156 022,27 0,00 79 400,61 23 184,71 0,00 827 528,80 112 514,69 0,00 0,00 13 197 003,81 Pozosta#a kwota do zap#aty - stan wierzytelno%ci NFZ 217 389,67 52 539,25 17 509,04 326 758,93 0,00 0,00 0,00 88,73 101 915,71 230 598,44 70 531,13 144 400,75 517,56 40 527,13 1 083,54 8 737,52 318,87 6 945 371,15 64 067,93 35 944,12 110 941,36 -411,30 38,00 158 882,30 0,00 1 691 641,98 979 395,21 11 198 787,02 Struktura wierzytelno%ci 1,94% 0,47% 0,16% 2,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 2,06% 0,63% 1,29% 0,00% 0,36% 0,01% 0,08% 0,00% 62,02% 0,57% 0,32% 0,99% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 15,11% 8,75% 100,00%

AUSTRIA BELGIA CYPR CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA ISLANDIA LITWA LUKSEMBURG #OTWA MALTA NIEMCY NORWEGIA PORTUGALIA S#OWACJA S#OWENIA SZWAJCARIA SZWECJA W*GRY WIELKA BRYTANIA W#OCHY '*CZNIE

96

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

3.3.

Refundacja kosztów "wiadcze% osobom ubezpieczonym w Funduszu na podstawie art. 34 rozporz(dzenia 1408/71

W roku 2006, na podstawie kwot wskazanych na formularzach E 126 przez instytucje pa0stw cz!onkowskich EOG, Narodowy Fundusz Zdrowia dokona! zwrotu kosztów leczenia 3.627 osobom ubezpieczonym, które skorzysta!y ze #wiadcze0 zdrowotnych podczas czasowego pobytu na terenie 21 innych pa0stw cz!onkowskich EOG. (.czna wysoko#/ zwrotów dokonanych przez oddzia!y wojewódzkie NFZ wynios!a 1.591,87 tys. PLN. Podana wysoko#/ zwrotów obejmuje kwoty wyp!acone przez oddzia!y wojewódzkie NFZ osobom ubezpieczonym pomi"dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2006 roku (uj"cie kasowe). %rednia wysoko#/ wyp!aconej kwoty refundacji kosztów #wiadcze0 w przeliczeniu na osob" ubezpieczon. wynios!a 438,90 PLN, przy czym najwy-sza #rednia kwota zwrotu zwi.zana by!a z refundacj. kosztów #wiadcze0 zdrowotnych poniesionych przez osoby ubezpieczone podczas czasowego pobytu na terenie Hiszpanii (#rednia 3.124,07 PLN), Finlandii (1.505,32 PLN), Norwegii (1.180,95 PLN) oraz Szwecji (995,88 PLN). W porównaniu do roku poprzedniego #rednia wysoko#/ zwrotu kosztów leczenia dokonanego na rzecz osoby ubezpieczonej by!a ni-sza w roku 2006 o 10 %. Najwi"ksza liczba zwrotów dokonanych w ramach refundacji kosztów #wiadcze0 poniesionych na terenie innego pa0stwa cz!onkowskiego EOG zosta!a dokonana w roku 2006 przez %l.ski Oddzia! Wojewódzki NFZ, który wyp!aci! 563 osobom ubezpieczonym kwot" w !.cznej wysoko#ci 232,01 tys. PLN, co stanowi!o 14,57 % ca!kowitej wysoko#ci kosztów poniesionych na ten cel przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W kolejnych pó!roczach udzia! tego oddzia!u wyniós! odpowiednio: 14,46 % i 16,67 %. Drugim oddzia!em pod wzgl"dem liczby dokonanych zwrotów by! Dolno#l.ski Oddzia! Wojewódzki NFZ, który wyp!aci! 363 osobom ubezpieczonym !.cznie kwot" w wysoko#ci 177,85 tys. PLN (11,17 % !.cznych kosztów refundacji). Nast"pnymi w kolejno#ci oddzia!ami by!y: Wielkopolski, Mazowiecki i Pomorski Oddzia! Wojewódzki NFZ.
Liczba osób ubezpieczonych, na rzecz których dokonany zosta$ zwrot kosztów leczenia poniesionych podczas czasowego pobytu na terenie innego pa"stwa cz$onkowskiego EOG – wg oddzia$u wojewódzkiego NFZ
pozosta$e 48,83%

Ma$opolski 7,22% W ielkopolski 8,57% %l"ski 15,52% Mazowiecki 9,84% Dolno!l"ski 10,01%

97

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Kwoty zwrotu wyp$acone osobom ubezpieczonym na podstawie autoryzowanych przez instytucje innych pa"stw cz$onkowskich EOG formularzy E 126 – wg oddzia$u wojewódzkiego NFZ
pozosta$e 47,75%

Pom orski 7,03% %l"ski 14,57 % W ielkopolski 10,21% D olno!l"ski 11,17%

Mazowiecki 9,26%

Wymienione oddzia!y obs!u-y!y w sumie 51,17 % wszystkich przypadków refundacji kosztów leczenia dla osób ubezpieczonych, wyp!acaj.c 52,25 % !.cznej kwoty wyp!at dokonanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006. Zaznaczy/ nale-y, i- przedstawiona struktura wyp!at wg oddzia!ów wojewódzkich ukszta!towa!a si" analogicznie do obserwowanej dla roku 2005. Zmiany udzia!ów wymienionych powy-ej oddzia!ów nie przekracza!y w kolejnych latach 0,80 %. 51,25 % !.cznej liczby osób ubezpieczonych, które otrzyma!y w 2006 roku zwrot poniesionych kosztów #wiadcze0 korzysta!o z leczenia na terenie Niemiec. W strukturze kosztowej udzia! refundacji kosztów #wiadcze0 zwi.zanych z leczeniem 1.859 osób na terenie Niemiec stanowi! 53,62 % ca!kowitych kosztów poniesionych na ten cel przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2006. %rednia wysoko#/ zwrotu wyp!aconego osobie ubezpieczonej wynios!a w odniesieniu do tego pa0stwa 459,14 PLN. Drugim w kolejno#ci pa0stwem, na terenie którego najliczniejsza grupa osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia skorzysta!a ze #wiadcze0 zdrowotnych obj"tych refundacj. w roku 2006 by!a Francja (13,90 % wszystkich przypadków). Koszt refundacji dla 504 osób ubezpieczonych wyniós! 10,00 % ca!kowitych kosztów, które na ten cel poniós! Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejne 8,08 % z ogólnej liczby przypadków dokonanych refundacji zwi.zanych by!a z leczeniem na terenie Holandii (9,26% ca!kowitych kosztów refundacji). W#ród pozosta!ych pa0stw, których najcz"#ciej dotyczy! zwrot osobom ubezpieczonym w NFZ poniesionych kosztów leczenia, znalaz!y si": Belgia, Austria, Szwecja, W!ochy i Irlandia, co przedstawiaj. poni-sze wykresy.

98

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Liczba dokonanych zwrotów kosztów leczenia, poniesionych przez osoby ubezpieczone wg pa"stwa instytucji miejsca pobytu
H olandia 8,08% Francja 13,90% Belgia 7,53% Austria 4,55% pozosta$e 14,70%

Niem cy 51,25%

Kwoty zwrotu wyp$acone osobom ubezpieczonym na podstawie autoryzowanych formularzy E 126 – wg pa"stwa instytucji miejsca pobytu
Holandia 9,26% Francja 10,00% Austria 6,36% Belgia 5,83%

pozosta$e 14,93%

N iem cy 53,62%

3.4.

Kwoty autoryzowane na formularzach E 126 wystawionych przez inne pa%stwa cz!onkowskie EOG

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku do Narodowego Funduszu Zdrowia wp!yn"!y ogó!em 952 formularze E 126 wystawione przez instytucje w!a#ciwe 20 innych pa0stw cz!onkowskich EOG, dla których oddzia!y wojewódzkie NFZ potwierdzi!y kwot" przys!uguj.cych zwrotów kosztów leczenia poniesionych przez osoby uprawnione podczas czasowego pobytu na terenie Polski w !.cznej wysoko#ci 359,21 tys. PLN. %rednia wysoko#/ nale-nego osobie uprawnionej zwrotu, jaka przypad!a na jeden formularz E 126 potwierdzony w roku 2006 przez Fundusz wynios!a 377,33 PLN. Najwi"ksza liczba formularzy okre#laj.cych kwoty zwrotu zosta!a potwierdzona przez Mazowiecki Oddzia! Wojewódzki NFZ – 183 dokumenty, co stanowi 19,22 % !.cznej liczby formularzy potwierdzonych w roku 2006 przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejnymi oddzia!ami pod wzgl"dem liczby potwierdzonych formularzy E 126 by!y oddzia!y przygraniczne po!o-one w bezpo#rednim s.siedztwie zachodniej i po!udniowej granicy Polski oraz na obszarze pó!nocno – zachodniej cz"#ci kraju: Dolno#l.ski – 118 (12,39 % ogólnej liczby potwierdzonych kwot), Zachodniopomorski – 104 dokumenty (10,92 %), Ma!opolski 102 (10,71 %) i %l.ski 98 (10,08 %).
99

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura formularzy E 126 potwierdzonych przez Fundusz wg oddzia$ów wojewódzkich NFZ
pozosta$e 36,66%

%l"ski 10,08% Mazowiecki 19,22%

Ma$opolski 10,71% Zachodniopom orski 10,92% D olno!l"ski 12,39%

Kwoty zwrotu wskazane przez Fundusz wg oddzia$u wojewódzkiego NFZ
pozosta$e 29,86%

Dolno!l"ski 8,58% Pomorski 20,03% Ma$opolski 9,83%

Zachodniopom orski 14,39%

%l"ski 17,31%

Opisana struktura w porównaniu do roku 2005 nie uleg!a znacznym odchyleniom (nie przekraczaj. one poziomu 0,50 %). Pod wzgl"dem wysoko#ci kwot do zwrotu nale-nych osobom uprawnionym najwy-sze !.czne kwoty zosta!y wskazane w roku 2006 przez: Pomorski, %l.ski oraz Zachodniopomorski Oddzia! Wojewódzki NFZ. Udzia! procentowy wymienionych oddzia!ów w ca!kowitej warto#ci autoryzowanych do zwrotu kwot przedstawiony zosta! na wykresie poni-ej. Dla 35,92 % wszystkich potwierdzonych przez oddzia!y wojewódzkie NFZ formularzy, instytucjami w!a#ciwymi, które wystawi!y w roku 2006 dokumenty by!y instytucje belgijskie. (.czna wysoko#/ nale-nego zwrotu kosztów wynikaj.ca z rachunków za!.czonych do formularzy E 126, które zwi.zane by!y z leczeniem 342 osób uprawnionych z Belgii stanowi!a 13,09 % !.cznej kwoty zwrotu potwierdzonej przez oddzia!y wojewódzkie NFZ na formularzach E 126. Drug. grup" pod wzgl"dem liczebno#ci stanowi!y osoby uprawnione z Niemiec (23,32 % przypadków), dla których oddzia!y wojewódzkie NFZ potwierdzi!y kwot" zwrotu w wysoko#ci 155,36 tys. PLN, co stanowi!o 43,25 % ca!kowitej warto#ci kwot zwrotu potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2006.

100

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Kolejnymi pa0stwami pod wzgl"dem liczby osób uprawnionych, dla których wskazano kwot" do zwrotu by!y: Szwecja (88 formularzy E 126), Wielka Brytania (48), Holandia (31), Luksemburg (31) i Francja (28). Udzia! wymienionych pa0stw w !.cznej liczbie potwierdzonych formularzy wyniós! od 2,94 % w przypadku Francji do 9,24% w przypadku Szwecji, natomiast w strukturze kosztowej: od 0,92 % (Luksemburg) do 8,55 % (Wielka Brytania). Struktura udzia!u poszczególnych pa0stw w ca!kowitej liczbie formularzy E 126 przekazanych do autoryzacji przez instytucje w!a#ciwe innych pa0stw cz!onkowskich oraz w ca!kowitej warto#ci kwot zwrotów przys!uguj.cych osobom uprawnionym na podstawie potwierdzonych formularzy E 126 zosta!a zilustrowana na wykresach.
Struktura formularzy E 126 potwierdzonych przez oddzia$y wojewódzkie NFZ wg pa"stwa instytucji w$a!ciwej
Szwecja 9,24% W ielka Bry tania 5,04% pozosta$e 26,47%

N iem cy 23,32% Belgia 35,92%

Kwoty zwrotu potwierdzone przez oddzia$y wojewódzkie NFZ wg pa"stwa instytucji w$a!ciwej
W ielka Bry tania 8,55% Szwecja 8,40% Francja 7,50% Litwa 4,94%

W $ochy 3,90% pozosta$e 10,36%

Belgia 13,09%

N iem cy 43,25%

Porównuj.c wysoko#/ #redniej kwoty zwrotu autoryzowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wszystkich otrzymanych formularzy E 126, kszta!tuj.cej si" na poziomie 377,33 PLN, z wysoko#ci. #redniej odnotowanej dla poszczególnych pa0stw cz!onkowskich EOG, mo-na zaobserwowa/, i- #rednia ta jest wielokrotnie wy-sza w odniesieniu do dokumentów wystawionych przez instytucje litewskie (2.216,11 PLN), du0skie (1.279,43 PLN), francuskie (962,02 PLN), irlandzkie (765,43 PLN), niemieckie (699,83 PLN) oraz brytyjskie (640,19 PLN). Najni-szy poziom za# osi.ga dla formularzy przekazanych przez instytucje s!owackie i fi0skie. Maj.c na uwadze, i- 60 % wszystkich formularzy E 126 potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zosta!o wystawionych przez instytucje belgijskie i niemieckie, wysoko#/ #redniego zwrotu kszta!towana jest przede wszystkim na podstawie warto#ci #redniego zwrotu w wysoko#ci 137,53 PLN przypadaj.cego na jeden formularz przedstawiony przez instytucj" belgijsk. oraz warto#ci #redniego zwrotu w wysoko#ci 699,83 PLN jaka wyst"puje w przypadku dokumentu wystawionego przez instytucje niemieckie.
101

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

VI.

GOSPODARKA FINANSOWA

1.

Wykonanie planu finansowego za 2006 r.

Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 wrze#nia 2005 roku plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok ulega! w trakcie roku zmianom: siedmiokrotnie zatwierdzanym w trybie art. 124 ust. 1-3 i raz w trybie art. 124 ust. 8 ustawy o #wiadczeniach. W konsekwencji niniejszych zmian planowana warto#/ #rodków finansowych przeznaczonych na realizacj" #wiadcze0 zdrowotnych zosta!a zwi"kszona w ci.gu 2006 roku o 1.966.842 tys. z!, tj. o 5,7%, z czego 993.054,00 tys. z! przeznaczono na sfinansowanie skutków realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze# (Dz. U. Nr 149 poz. 1076).

Zmiany planu finansowego NFZ w 2006 r. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 wrze#nia 2005 roku, zak!ada! w roku 2006 wzrost planowanych przychodów z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez ZUS i KRUS, w odniesieniu do planu 2005 roku, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 5 wrze#nia 2005 r. z uwzgl"dnieniem Zarz.dzenia Prezesa NFZ Nr 58/2006 z dnia 14 wrze#nia 2005 r., o 5,7%. Niniejszy wzrost planowanych przychodów z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne pozwoli! na zaplanowanie dynamiki w zakresie kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej na poziomie 5,7%, w tym refundacji cen leków na poziomie 6,4%. Struktur" rodzajow. kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej ustalili dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, opieraj.c si" na informacjach dotycz.cych dost"pno#ci do poszczególnych zakresów #wiadcze0 zdrowotnych we wszystkich województwach oraz kszta!towaniu si" cen stosowanych w rozliczeniach ze #wiadczeniodawcami w ró-nych regionach kraju. Szczegó!owe materia!y analityczne opracowane w tym zakresie w Narodowym Funduszu Zdrowia mia!y na celu stopniowe doprowadzenie do wyrównywania dost"pno#ci do #wiadcze0 zdrowotnych i unifikacji cen na terenie ca!ego kraju.

102

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Plan kosztów !wiadcze" zdrowotnych NFZ na 2006 r., wed$ug poszczególnych rodzajów !wiadcze", zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 20 wrze!nia 2005 r. na tle planu 2005r.
Wyszczególnienie 1 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 B2.14 B2.15 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych… "wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr&bnie zaopatrzenie w sprz&t ortopedyczny, "rodki pomocnicze… refundacja cen leków koszty "wiadcze$ zdrowotnych oraz refundacji cen leków - koordynacja rezerwa na pokrycie kosztów "wiadcze$ zdrowotnych i refundacji cen leków Razem NFZ Plan 2005 r. 2 3 669 082,00 2 323 421,00 13 968 480,00 1 089 430,00 891 524,00 521 436,00 971 846,00 356 467,00 938 644,00 105 802,00 892 533,00 430 221,00 6 239 863,00 167 442,00 0,00 32 566 191,00 2006 r. 3 3 754 258,00 2 491 080,00 14 304 193,00 1 122 127,00 946 004,00 556 395,00 1 017 026,00 350 381,00 965 842,00 111 820,00 920 536,00 436 808,00 6 640 326,00 820 000,00 0,00 34 436 796,00

w tys. z!

2006 r. / 2005 r. ró(nica dynamika 4=3-2 5=3/2 85 176,00 167 659,00 335 713,00 32 697,00 54 480,00 34 959,00 45 180,00 -6 086,00 27 198,00 6 018,00 28 003,00 6 587,00 400 463,00 652 558,00 0,00 1 870 605,00 102,32% 107,22% 102,40% 103,00% 106,11% 106,70% 104,65% 98,29% 102,90% 105,69% 103,14% 101,53% 106,42% 489,72% 105,74%

Planowane koszty #wiadcze0 opieki zdrowotnej podzielono pomi"dzy Central" i poszczególne odzia!y wojewódzkie zgodnie z rozporz.dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie szczegó!owego trybu i kryteriów podzia!u "rodków pomi%dzy central% i oddzia!y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie "wiadcze# opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 148 poz. 1232). Plan kosztów administracyjnych na 2006 rok, podobnie jak w roku poprzednim, ustalono na poziomie 1,0% !.cznych planowanych kosztów Funduszu. Ponadto w niniejszym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok uwzgl"dniono mi"dzy innymi rezerw" na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych oraz #rodki na sp!at" raty po-yczki udzielonej w 2000 roku kasom chorych z bud-etu pa0stwa wraz z odsetkami. W wyniku dokonanych w trakcie 2006 roku zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia !.czny bud-et kosztów #wiadcze0 zdrowotnych zosta! zwi"kszony o 1.966.842,00 tys. z!, tj. o 5,7% i w planie zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 grudnia 2006 r. osi.gn.! poziom 36.403.638,00 tys. z!, w tym w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu 36.193.638,00 tys. z!. Warto#/ #rodków finansowych kierowanych w trakcie 2006 roku do oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, w kolejnych zmianach planu finansowego, przeznaczonych na sfinansowanie: ! kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w oddzia!ach wojewódzkich wzros!a o 2.576.842,00 tys. z!, tj. o 7,7% i zwi"kszy!a mo-liwo#ci oddzia!ów w zakresie zakupu dodatkowych #wiadcze0 opieki zdrowotnej oraz zagwarantowa!a realizacj" art. 3 ust. 1 ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 (Dz. U. Nr 149 poz. 1076),
103

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

kosztów administracyjnych w oddzia!ach wojewódzkich wzros!a o 5.777,00 tys. z!, tj. o 1,9% i umo-liwi!a w szczególno#ci zwi"kszenie etatyzacji pionów kontrolnych w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu oraz uzupe!nienie planowanych kwot niezb"dnych do sfinansowania pracownikom Funduszu dodatków sta-owych (zgodnie z § 66 Zak!adowego Uk!adu Zbiorowego Pracy Pracowników NFZ).

Skutki zmian planów kosztów %wiadcze& zdrowotnych OW NFZ w roku 2006 w tys. z$
Oddzia$ Wojewódzki 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem OW NFZ Plan OW NFZ na 2006 r. "Pierwotny" "Ostateczny" z dnia 20 wrze!nia 2005 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. + przesuni%cia 2 3 2 514 502 1 822 322 1 883 297 806 304 2 253 380 2 865 165 5 209 001 807 931 1 663 078 1 039 722 1 801 108 4 275 914 1 068 142 1 190 257 2 945 912 1 470 761 33 616 796 2 703 012 1 957 615 2 024 786 871 412 2 394 623 3 114 297 5 597 405 882 987 1 791 729 1 134 016 1 949 079 4 595 688 1 155 832 1 274 581 3 168 618 1 577 958 36 193 638 Ró(nica 4=3-2 188 510 135 293 141 489 65 108 141 243 249 132 388 404 75 056 128 651 94 294 147 971 319 774 87 690 84 324 222 706 107 197 2 576 842 Dynamika 5=3/2 107,50% 107,42% 107,51% 108,07% 106,27% 108,70% 107,46% 109,29% 107,74% 109,07% 108,22% 107,48% 108,21% 107,08% 107,56% 107,29% 107,67%

W nast"pstwie uchwa!y S.du Najwy-szego z dnia 30 marca 2006 r., w sprawie tzw. „ustawy 203”, w my#l której Narodowy Fundusz Zdrowia jako nast"pca prawny kas chorych jest adresatem roszcze0 jednostek s!u-by zdrowia o rekompensat" wydatków zwi.zan. z realizacj. ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze0 u przedsi"biorców oraz zmianie niektórych innych ustaw i ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 45), #wiadczeniodawcy kierowali do Funduszu wezwania do zap!aty, b.d$ propozycje zawarcia ugód. Konieczno#/ jednoczesnego sfinansowania przez Fundusz w roku 2006 zarówno skutków przywo!anej powy-ej uchwa!y S.du Najwy-szego, jak i wzrostu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u wzrostu wynagrodze0 w jednostkach s!u-by zdrowia stanowi!a czynnik ryzyka dla bezpiecze0stwa realizacji planu finansowego w 2006 roku. W celu stworzenia warunków do zachowania równowagi finansowej przez oddzia!y wojewódzkie Minister Finansów, w drodze zmiany rozporz.dzenia, rozszerzy! wzór planu finansowego oddzia!ów wojewódzkich o pozycj": rezerwa na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych. Ostatecznie plan w tej pozycji kosztów zwi"kszono o 64.203,00 tys. z!, wyznaczaj.c go na poziomie 164.203,00 tys. z!.

104

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

: Lp.
1

Zestawienie planów NFZ na 2006 r.: "pierwotnego" i "ostatecznego"
w tys. z#

Wyszczególnienie
2

Plan NFZ na 2006 r. z dnia 20 wrze"nia 2005 r.
3

Plan NFZ na 2006 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. + przesuni*cia
4

Ró)nica
5=4-3

Dynamika %
6=4/3

1.
1.1 1.2

Sk!adka nale)na brutto w roku planowania równa przypisowi sk!adki ( 1.1 + 1.2 ), w tym:
od ZUS od KRUS

36 250 163
33 639 170 2 610 993

36 526 107
33 915 114 2 610 993

275 944
275 944 0

100,76%
100,82% 100,00% -

2.
2.1 2.2

Planowany odpis aktualizuj(cy sk!adk* nale)n( ( 2.1 + 2.2 ), w tym:
w stosunku do ZUS w stosunku do KRUS

661 110
661 110 0

0
0 0

-661 110
-661 110 0

3.
3.1 3.2

Koszt poboru i ewidencjonowania sk!adek ( 3.1 + 3.2 ), w tym:
koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez ZUS koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez KRUS

64 582
59 361 5 221

66 268
61 047 5 221

1 686
1 686 0

102,61%
102,84% 100,00%

A.
A1 A2 A3

Przychody netto z dzia!alno"ci (1 - 2 - 3) + A1 + A2 + A3
przychody wynikaj.ce z przepisów o koordynacji przychody z tytu!u realizacji zada0 zleconych , o którym mowa w dotacja z bud-etu pa0stwa na realizacj" zadania art.. 97 ust.3 pkt 3 ustawy

35 585 471
56 000 0 5 000

36 504 481
12 308 18 268 14 066

919 010
-43 692 18 268 9 066

102,58%
21,98% 281,32%

B.
B1 B2
B2.1

Koszty realizacji zada% ( B1 + B2 + B3 )
Obowiazkowy odpis na rezerw* ogóln( : Koszty "wiadcze% zdrowotnychB2.1 + … + B2.15 ), w tym (
podstawowa opieka zdrowotna, w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 lecznictwo szpitalne, w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 ,w opieka psychiatryczna i leczenie uzale)nie% tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 rehabilitacja lecznicza, w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 , opieka d!ugoterminowa w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 leczenie stomatologiczne, w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 lecznictwo uzdrowiskowe, w tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 , pomoc dora+na i transport sanitarnyw tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze , "rodków w!asnych Funduszuw tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 ,w "wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr*bnie tym: 22 wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia lipca 2006 r.o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 , "rodki pomocnicze i lecznicze zaopatrzenie w sprz*t ortopedyczny "rodki techniczne refundacja cen leków koszty "wiadcze% zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj(ce z koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego dotycz(ce rzeczowych "wiadcze% leczniczych w UE rezerwa na pokrycie kosztów "wiadcze% zdrowotnych oraz refundacji cen leków

34 800 197
363 401 34 436 796 3 754 258

36 421 906
0 36 403 638 4 006 782 0

1 621 709
-363 401 1 966 842 252 524 0 237 682 110 348 1 477 581 615 273 72 245 57 857 104 134 46 206 35 130 29 022 65 442 53 795 9 202 7 320 51 669 51 407 35 940 4 056 57 643 17 770 69 302 108 348 -610 000 0

104,66%
105,71% 106,73% 109,54% 110,33% 106,44% 111,01% 106,31% 106,43% 102,63% 105,35% 132,14% 106,26% 115,87% 101,63% 25,61% -

B2.1.1

B2.2

2 491 080

2 728 762 110 348

B2.2.1

B2.3

14 304 193

15 781 774 615 273

B2.3.1

B2.4

1 122 127

1 194 372 57 857

B2.4.1

B2.5

946 004

1 050 138 46 206

B2.5.1

B2.6

556 395

591 525 29 022

B2.6.1

B2.7

1 017 026

1 082 468 53 795

B2.7.1

B2.8

350 381

359 583 7 320

B2.8.1

B2.9

965 842

1 017 511 51 407

B2.9.1

B2.10

111 820

147 760 4 056

B2.10.1

B2.11

920 536

978 179 17 770

B2.11.1

B2.12 B2.13

436 808 6 640 326 820 000 0

506 110 6 748 674 210 000 0

B2.14

B2.15

105

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

B.3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

18 268

18 268

-

C. D.
D1 D2 D3
D3.1 D3.1.1 D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6

Wynik na dzia!alno"ci ( A - B ) Koszty administracyjne ( D1 + … + D9 ), w tym:
zu)ycie materia!ów i energii us!ugi obce podatki i op!aty, w tym:
podatki stanowi(ce dochody w!asne jednostek samorz(du terytorialnego, w tym: podatek od nieruchomo#ci op!aty stanowi(ce dochody w!asne jednostek samorz(du terytorialnego VAT podatek akcyzowy wp!aty na PFRON inne

785 274 372 891
15 927 72 840 3 113 445 386 103 98 0 2 310 157 189 232 42 404 32 510 4 660 526 4 708 200 38 373 6 038 4 764

82 575 387 462
15 569 77 753 3 065 432 420 103 92 0 2 263 175 189 232 42 757 32 087 4 614 19 6 037 200 47 393 6 438 5 055

-702 699 14 571
-358 4 913 -48 -13 34 0 -6 0 -47 18 0 353 -423 -46 -507 1 329 0 9 020 400 291

10,52% 103,91%
97,75% 106,74% 98,46% 97,08% 108,81% 100,00% 93,88% 97,97% 111,46% 100,00% 100,83% 98,70% 99,01% 3,61% 128,23% 100,00% 123,51% 106,62% 106,11%

D4 D5
D5.1 D5.2 D5.3 D5.4

wynagrodzenia ubezpieczenie spo!eczne i inne "wiadczenia, w tym:
sk!adki na Fundusz Ubezpiecze% Spo!ecznych sk!adki na Fundusz Pracy sk!adki na Fundusz Gwarantowanych $wiadcze% Pracowniczych pozosta!e "wiadczenia

D6 D7 D8 D9

koszty funkcjonowania Rady Funduszu amortyzacja "rodków trwa!ych oraz warto"ci niematerialnych i prawnych zakupionych ze "rodków w!asnych Funduszu amortyzacja "rodków trwa!ych oraz warto"ci niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodp!atnie pozosta!e koszty administracyjne

E.
E1

Pozosta!e przychody ( E1 + E2 ), w tym:
darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia maj(tku otrzymanego nieodp!atnie wynikaj(ca z rozlicze% mi*dzyokresowych przypadaj(ca na rok planowania inne przychody

2 200
0 2 200

451 436
0 451 436

449 236
0 449 236

20519,82%
20519,82%

E2.

F.
F1 F2

Pozosta!e koszty ( F1 + … + F5 ), w tym:
utworzone rezerwy na sp!at* po)yczki udzielonej z bud)etu pa%stwa wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym cz*"ci sta!ych i zamiennych ksi()eczek us!ug medycznych oraz recept) rezerwa na zobowi(zania wynikaj(ce z post*powa% s(dowych inne rezerwy inne koszty

433 300
320 689 11 611 100 000 0 1 000

177 570
0 12 367 164 203 0 1 000

-255 730
-320 689 756 64 203 0 0

40,98%
106,51% 164,20% 100,00%

F3 F4 F5

G.
G1 G2

Przychody finansowe ( G1 + G2 ), w tym:
odsetki uzyskane z lokat inne przychody finansowe

26 777
26 777 0

66 649
58 317 8 332

39 872
31 540 8 332

248,90%
217,79% -

H.
H1 H2

Koszty finansowe ( H1 + H2 ), w tym:
odsetki od po)yczki udzielonej przez bud)et pa%stwa inne koszty finansowe

8 060
280 7 780

35 628
83 35 545

27 568
-197 27 765

442,03%
29,64% 456,88% -

I. J.
J1 J2

Wynik brutto na ca!okszta!cie dzia!alno"ci (C-D+E-F+G-H) Zyski i straty nadzwyczajne ( J1 - J2 )
zyski nadzwyczajne - wielko", dodatnia straty nadzwyczajne - wielko", ujemna

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

K. L. M. N. O.

Wynik fiansowy ogó!em brutto (I+J) Inne obowi(zkowe obci()enia wyniku finansowego (w tym CIT) Wynik finansowy ogó!em netto ( K -L ) Przychody - ogó!em Koszty - ogó!em

0 0 0 36 340 140 36 340 140

0 0 0 37 088 834 37 088 834

0 0 0 748 694 748 694

102,06% 102,06%

106

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.1. Przychody ze sk!adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne Wed!ug danych przekazanych przez ZUS i KRUS w 2006 roku przychody brutto z tytu!u sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne zrealizowane zosta!y w !.cznej wysoko#ci 37.300.214,20 tys. z! i obj"!y: ! ! przychody ze sk!adek dotycz.cych roku bie-.cego w wysoko#ci 37.071.559,46 tys. z!, przychody ze sk!adek z lat ubieg!ych w wysoko#ci 228.654,74 tys. z!.

Uzyskane z ZUS i KRUS w roku 2006 r. przychody brutto z tytu!u sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne, obejmuj.ce przychody ze sk!adek bie-.cych i z lat ubieg!ych, stanowi!y 99,26% !.cznych uzyskanych przez NFZ przychodów i by!y wy-sze od wielko#ci planowanej o 596.823,20 tys. z! (tj. o 1,63%). Warto#/ uzyskanych w 2006 roku przychodów NFZ z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne (bie-.cych i z lat ubieg!ych) w odniesieniu do warto#ci zapisanych w planie finansowym Funduszu prezentuje poni-szy wykres.
Przychody NFZ z tytu$u sk$adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne w 2006 r.
sk!adka z lat ubieg!ych
177 284 tys. z!

sk!adka z lat ubieg!ych
228 655 tys. z!

36 703 391 tys. z!

sk!adka bie) (ca
36 526 107 tys. z!

sk!adka bie) (ca
37 071 559 tys. z!

Plan 2006 r.

Wykonanie 2006 r.

Prowadzona na bie-.co analiza przychodów przekazywanych do NFZ przez ZUS i KRUS w odniesieniu do prognozowanego na 2006 rok rozk!adu przychodów, potwierdzi!a dotychczasowe obserwacje Funduszu w zakresie nierównomiernego tempa sp!ywu sk!adki w ci.gu roku, który w kolejnych miesi.cach 2006 roku kszta!towa! si" w sposób nast"puj.cy:

107

37 300 214 tys. z!

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Przychody NFZ ze sk$adek brutto w kolejnych miesi'cach 2006 r. (w mln. z$)
3 533 3 400 3 245 3 200 3 046 3 000 2 930 2 972 2 800 2 837 2 940 2 951 2 895 2 930 2 964 2 880 2 961 3 127 2 949 3 138 3 010 3 071 3 050 3 065 3 137 3 036 2 994 3 228

2 600

2 400

2 200

1

2 2003 r.

3 2004 r.

4

5 2005 r.

6

7 2006 r.

8

9

10

11

12

prognozowany rozk!ad przychodów

Maj.c na uwadze konieczno#/ utrzymania bezpiecze0stwa realizacji planu finansowego Funduszu w 2006 roku z uzyskanej w ci.gu 2006 roku ponadplanowej nadwy-ki przychodów w !.cznej wysoko#ci 1.711,2 mln z!, w kolejnych zmianach planu finansowego Funduszu na 2006 rok stopniowo wykorzystywano #rodki kieruj.c je g!ównie na zakup dodatkowych #wiadcze0 zdrowotnych w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu. (.cznie w trakcie 2006 roku z niniejszej ponadplanowej nadwy-ki przychodów wykorzystano #rodki w wysoko#ci 1.114,4 mln z!. Przychody ze sk!adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne – dotycz(ce roku bie)(cego Wed!ug danych przekazanych przez ZUS i KRUS w okresie 2006 roku przychody z tytu!u sk!adki nale-nej brutto w roku planowania zrealizowane zosta!y w wysoko#ci 37.071.559,46 tys. z! i przekroczy!y wielko#/ planowan. o 545.452,46 tys. z!.
Przychody ze sk$adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2005-2006 – dotycz'ce roku bie('cego
Wyszczególnienie Sk!adka nale#na brutto w roku planowania - bie#'ca (pomniejszona o odpis aktualizuj'cy sk!adk&) Wykonanie 2005 r. 33 792 090,91 Plan 2006 r. 36 526 107,00 Wykonanie 2006 r. 37 071 559,46 Ró(nica (wyk.-plan) 545 452,46 % realizacji planu 101,49% w tys. z! Dynamika 2006/2005 r. 109,70%

Przychody ze sk!adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne – za lata ubieg!e W 2006 roku po podsumowaniu kolejnych kwarta!ów ZUS przekazywa! do NFZ informacj" o strukturze przychodów uzyskanych z ZUS, tj. w podziale na sk!adki dotycz.ce roku bie-.cego i sk!adki z lat ubieg!ych. Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2006 informacja o uzyskanych przez NFZ ponadplanowych przychodach ze sk!adek, w tym ze sk!adek z lat ubieg!ych, by!a jedn. z kluczowych, uwzgl"dnianych przy podejmowaniu decyzji o zwi"kszaniu planu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu.
108

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

(.czne przychody Funduszu z tytu!u sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubieg!ych w 2006 r. wynios!y 228.654,74 tys. z!, a informacje o ich poziomie ZUS przekaza! do NFZ w maju (70.277,76 tys. z!), sierpniu (59.113,99 tys. z!) i listopadzie 2006 r. (47.891,48 tys. z!) oraz lutym 2007 r. (51.371,51 tys. z!). Struktura uzyskanych przez NFZ przychodów ze sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne Uzyskana struktura #rodków finansowych z tytu!u sk!adek (bie-.cych i z lat ubieg!ych) w 2006 roku ukszta!towa!a si" nast"puj.co:
Struktura przychodów ze sk#adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne w 2006 r.
Wyszczególnienie ZUS KRUS Planowana struktura przychodów 92,89% 7,11% Zrealizowana struktura przychodów 93,12% 6,88%

Wska+nik realizacji przychodów z tytu!u sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne Z analizy sprawozdania z realizacji planu finansowego NFZ za 2006 r. wynika, -e w zakresie sk!adek otrzymanych z ZUS wska$nik realizacji przychodów by! wy-szy od planowanego o 1,88 punkty procentowe, za# w zakresie sk!adek otrzymywanych od KRUS - ni-szy niplanowano o 1,65 punkty procentowe. Przychody z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do planu oraz w podziale na sk!adki przekazane przez ZUS oraz KRUS zaprezentowano w tabeli poni-ej:
Realizacja planu przychodów NFZ z tytu#u sk#adek brutto na ubezpieczenie zdrowotne w 2006 r.
Wyszczególnienie Sk!adki z ZUS Sk!adki z KRUS Razem Wykonanie 2005 r. 31 263 003,25 2 741 068,82 34 004 072,07 Plan 2006 r. 34 092 398,00 2 610 993,00 36 703 391,00 Wykonanie 2006 r. 34 732 220,83 2 567 993,37 37 300 214,20 Ró(nica (wyk.-plan) 639 822,83 -42 999,63 596 823,20 % realizacji planu 101,88% 98,35% 101,63% Dynamika 2006/2005 r. 111,10% 93,69% 109,69%

Wy-sza od planowanej na 2006 r. realizacja przychodów ze sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne przekazanych przez ZUS wynika!a g!ównie z wy-szej ni- planowano: ! ! liczby osób p!ac.cych sk!adki w grupie „osób pobieraj.cych emerytur" i rent" z pozarolniczego systemu ubezpiecze0”, podstawy wymiaru sk!adki w grupie „pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpiecze0 spo!ecznych.

O niepe!nej realizacji planu przychodów ze sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne przekazanych przez KRUS w 2006 roku zadecydowa!y g!ównie: ! mniejsza ni- planowana liczba osób p!ac.cych sk!adki, w grupach: - „osoby pobieraj.ce emerytur" i rent" rolników indywidualnych”, - „rolnicy podlegaj.cy ubezpieczeniu spo!ecznemu rolników”, ! ni-sza ni- planowano podstawa wymiaru sk!adki w grupie „osób pobieraj.cych emerytur" i rent" rolników indywidualnych”,
109

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

ni-sza ni- przyj"ta w prognozie przychodów Funduszu na 2006 rok cena -yta, b"d.ca wysoko#ci. sk!adki dla „rolników podlegaj.cych ubezpieczeniu spo!ecznemu rolników” (w momencie ustalania prognozy przychodów NFZ na 2006 rok cen" kwintala -yta oszacowano na poziomie 30,27 z! za kwintal, rzeczywista cena w okresie pierwszych trzech kwarta!ów 2005 roku wynios!a 27,88 z! za kwintal).

Koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek Planowane na 2006 rok koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przyj"to w kwocie 66.268,00 tys. z!, za# poniesione przez NFZ w 2006 r. koszty z tego tytu!u wynios!y 71.766,59 tys. z! i by!y wy-sze od planowanych o kwot" 5.498,59 tys. z!. Koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek 2006 r., uj"te w ksi"gach rachunkowych NFZ w oparciu o informacje otrzymane z ZUS i KRUS, obj"!y: ! ! koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez ZUS w wysoko#ci 66.630,75 tys. z!, koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez KRUS w kwocie 5.135,84 tys. z!.

Koszty poboru i ewidencjonowania sk#adek w 2006 r.
w tys. z! Koszty poboru i ewidencjonowania sk$adek przez ZUS przez KRUS Razem Plan 2006 r. 61 047,00 5 221,00 66 268,00 Wykonanie 2006 r. 66 630,75 5 135,84 71 766,59 Ró(nica (wyk.-plan) 5 583,75 -85,16 5 498,59

Wed!ug informacji przekazanych przez ZUS kwota sk!adek zidentyfikowanych przez ZUS w roku 2006 wynios!a !.cznie 33.746.977,44 tys. z!, co stanowi!o 97,16% przychodów ogó!em uzyskanych z ZUS. 1.1.1. Przychody z tytu!u realizacji przepisów o koordynacji Przychody wynikaj.ce z przepisów o koordynacji uwzgl"dniaj. przychody wynikaj.ce z rozlicze0 z krajami cz!onkowskimi UE za #wiadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Z uwagi na fakt, i- do chwili zako0czenia prac nad planem finansowym Funduszu na 2006 rok, Fundusz nie uzyska! ww. przychodów za lata 2004 i 2005, w planie finansowym NFZ na 2006 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 wrze#nia 2005 roku, wyznaczono je na poziomie 56,0 mln z! – tj. na poziomie identycznym, jak w pierwotnej wersji planu na rok 2005. W trakcie 2006 roku, w oparciu o wysoko#/ zrealizowanych za I pó!rocze 2006 r. przychodów z tytu!u koordynacji, dokonano urealnienia ich wysoko#ci obni-aj.c plan do 12,3 mln z!. Równolegle dokonano zmiany planu kosztów z tego tytu!u zmniejszaj.c go o kwot" 610,0 mln z!. Pozostawion. w planie Centrali kwot" 210,0 mln z!, jako prognozowan. wysoko#/ kosztów #wiadcze0 zdrowotnych realizowanych w ramach koordynacji w UE, przyj"to w oparciu o za!o-enia, i-: ! koszty wynikaj.ce z zobowi.za0 NFZ wobec polskich #wiadczeniodawców za #wiadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji,
110

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

rozliczane z innymi pa0stwami UE/EOG po kosztach rzeczywistych wynios. oko!o 18,0 mln z!, ! ! koszty wynikaj.ce z zobowi.za0 wobec osób ubezpieczonych w NFZ, które ponios!y koszty leczenia na terenie innego pa0stwa UE/EOG wynios. oko!o 1,8 mln z!, koszty wynikaj.ce z zobowi.za0 wobec innych pa0stw cz!onkowskich wynios. oko!o 190,0 mln z!.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji planu finansowego NFZ za 2006 r. Fundusz dokona! obci.-enia instytucji !.cznikowych za #wiadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych, na kwot" 14.837,92 tys. z!, co stanowi 120,56% wielko#ci planowanej. Koszty #wiadcze0 zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj.ce z przepisów o koordynacji w roku 2006 wynios!y !.cznie 176.742,82 tys. z! i obj"!y koszty: ! obywateli RP leczonych w krajach UE wynios!y 161.315,72 tys. z!, co stanowi 76,82% planu, z czego: - 4.298,99 tys. z! - stanowi. koszty wynikaj.ce z rozlicze0 dokonywanych rycza!tem (na podstawie formularzy E127), - 1.651,73 tys. z! - stanowi. zwroty za leczenie indywidualne (na podstawie formularzy E126), - 155.365,00 tys. z! - stanowi. koszty #wiadcze0 rzeczowych obywateli RP leczonych na terenie innych pa0stw cz!onkowskich (na podstawie formularzy E 125). ! koszty obywateli UE leczonych w Polsce wynios!y 15.427,10 tys. z!.
Przychody i koszty NFZ z tytu$u koordynacji w 2006 r. na tle wykonania w 2005 r. w tys. z!
Wyszczególnienie: 1 Przychody wynikaj'ce z przepisów o koordynacji Koszty "wiadcze$ zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj'ce z koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego dotycz'ce rzeczowych "wiadcze$ leczniczych w UE, w tym: - koszty obywateli RP leczonych w krajach UE - koszty obywateli UE leczonych w Polsce Wykonanie 2005 r. 2 12 883,31 36 171,98 23 288,67 12 883,31 Wykonanie 2006 r. 3 14 837,92 176 742,82 161 315,72 15 427,10 Dynamika 2006/2005 4=3/2 115,17% 488,62% 692,68% 119,74%

1.1.1.1. Dotacja z bud)etu pa%stwa na realizacj* zdania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych Stosunkowo niewielka liczba wydanych decyzji wójtów, burmistrzów, prezydentów gminy w!a#ciwej ze wzgl"du na miejsce zamieszkania #wiadczeniobiorcy, potwierdzaj.cych prawo do #wiadcze0 opieki zdrowotnej w roku 2005 spowodowa!a, -e wyznaczaj.c wysoko#/ planowanej na 2006 rok dotacji, stanowi.cej element przychodów NFZ, na poziomie 5,0 mln z! kierowano si" w szczególno#ci zasad. ostro-no#ci. W trakcie roku, w oparciu o dokonan. analiz" poniesionych przez Fundusz kosztów, podj"to decyzj" o konieczno#ci urealnienia tej pozycji przychodów i w zmianie planu finansowego
111

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Funduszu na 2006 rok zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 15 grudnia 2006 r., zwi"kszono ich warto#/ do poziomu 14,1 mln z!. Uzyskana przez Fundusz, w wyniku ostatecznego rozliczenia 2006 roku, kwota dotacji, stanowi.ca refundacj" poniesionych kosztów wynios!a 11.036,99 tys. z! by!a ni-sza od wielko#ci planowanej o 3.029,01 tys. z!. Poniesione przez NFZ w 2006 r. koszty wynikaj.ce z realizacji ww. zadania osi.gn"!y poziom 12.105,01 tys. z!, z czego 96,33% stanowi!y koszty udzielonych #wiadcze0 zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne. Koszty #wiadcze0 zdrowotnych w roku 2006, wynikaj.ce z realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 zdrowotnych, na tle wykonania ww. zadania w 2005 r. przedstawiono w tabeli poni-ej:
Koszty !wiadcze" zdrowotnych wynikaj'ce z realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w latach 2005 - 2006 w tys. z!
Koszty !wiadcze" zdrowotnych zwi'zanych z realizacj' zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy 1 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie$ rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora%na i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze "rodków Funduszu "wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr&bnie zaopatrzenie w sprz&t ortopedyczny, "rodki pomocnicze i lecznicze "rodki techniczne refundacja cen leków Razem NFZ Wykonanie 2005 r. 2 0,22 6,96 6 064,66 95,70 38,71 73,41 0,02 0,00 0,00 0,00 72,06 0,22 0,00 6 351,96 Wykonanie 2006 r. 3 0,09 9,19 11 660,90 246,52 67,57 78,65 0,15 0,00 0,00 0,00 39,69 2,25 0,00 12 105,01 Dynamika 2006/2005 r. 4=3/2 40,91% 132,04% 192,28% 257,60% 174,55% 107,14% 750,00% 55,08% 1022,73% 190,57%

1.2.

Koszty "wiadcze% opieki zdrowotnej Funduszu

W wyniku dokonanych w trakcie 2006 roku zmian planu finansowego NFZ, !.czny bud-et kosztów #wiadcze0 zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia zosta! zwi"kszony o 1.966.842,00 tys. z!, tj. o 5,7% i w „ostatecznej” wersji planu finansowego, zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 grudnia 2006 roku z uwzgl"dnieniem pó$niejszych przesuni"/, osi.gn.! warto#/ 36.403.638,00 tys. z!. Dokonane w trakcie 2006 roku zmiany planu finansowego Funduszu polegaj.ce na stopniowym powi"kszaniu planu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich zwi"kszy!y mo-liwo#ci finansowe oddzia!ów w zakresie zakupu dodatkowych #wiadcze0 zdrowotnych !.cznie o 2.576.842,00 tys. z!, tj. o 7,7%, a tak-e umo-liwi!y sfinansowanie skutków realizacji art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze# (Dz. U. Nr 149 poz. 1076).
112

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Udzia$ kosztów !wiadcze" zdrowotnych finansowanych ze !rodków NFZ w kosztach ogó$em w 2006 r. w tys. z$
Wyszczególnienie Plan 2006 r. z dnia 20 wrze"nia 2005 r. Plan 2006 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. z uwzgl&dnieniem pó%niejszych przesuni&Wykonanie 2006 r. Koszty ogó$em 36 340 140,00 37 088 834,00 36 709 475,08 Koszty !wiadcze" zdrowotnych 34 436 796,00 36 403 638,00 35 965 839,60 Udzia$ w strukturze (%) 94,76% 98,15% 97,97%

Poniesione przez NFZ w 2006 r. koszty #wiadcze0 zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu wynios!y 35.965.839,60 tys. z! (co stanowi 98,80% planu) i by!y ni-sze od wielko#ci planowanej o 437.798,40 tys. z!. Prowadzony na bie-.co przez oddzia!y wojewódzkie monitoring realizacji #wiadcze0 zdrowotnych u poszczególnych #wiadczeniodawców oraz analiza sytuacji finansowej oddzia!u by! podstaw. podejmowanych przez dyrektorów oddzia!ów decyzji o dokupieniu dodatkowych #wiadcze0 zdrowotnych w tych obszarach gdzie wyst"powa!o na nie zwi"kszone zapotrzebowanie. W trakcie roku, zgodnie z zapisami rozporz.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 pa$dziernika 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie "wiadcze# opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197 poz. 1643), dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich Funduszu na wniosek #wiadczeniodawców dokonywali przesuni"/ #rodków mi"dzy zakresami, b.d$ rodzajami #wiadcze0 zdrowotnych podpisuj.c ze #wiadczeniodawcami stosowne aneksy do umów o udzielanie #wiadcze0 zdrowotnych. Pomimo, i- przed zako0czeniem 2006 roku we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich Funduszu przewidywane wykonanie kosztów #wiadcze0 zdrowotnych poprzedzono aneksowaniem umów, to w wielu przypadkach odbiega!o ono od wykonania rzeczywistego przedstawionego przez #wiadczeniodawców do rozlicze0. W zwi.zku z powy-szym oddzia!y wojewódzkie po rozliczeniu zawartych umów, potwierdzeniu sald rozlicze0 i zbilansowaniu #rodków, których nie wykorzystali #wiadczeniodawcy realizuj.cy kontrakty 2006 roku poni-ej planu, korzystaj.c z zapisu art. 125 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., podj"!y negocjacje ze #wiadczeniodawcami, którzy wyst.pili do Funduszu z roszczeniami o zap!at" m.in. za #wiadczenia ratuj.ce -ycie, #wiadczenia w trybie pilnym, procedury nielimitowane i inne #wiadczenia wykonane w roku 2006, których warto#/ wykracza!a poza warto#/ umowy. W wyniku ww. negocjacji, NFZ zawar! ugody do wysoko#ci maksymalnego poziomu finansowania #wiadcze0, wyznaczonego przez plan oddzia!u wojewódzkiego, w zamian za zrzeczenie si" przez #wiadczeniodawców prawa do dochodzenia roszcze0 wynikaj.cych z umowy, zarówno istniej.cych, jak i mog.cych powsta/ w przysz!o#ci. Niniejsze dzia!ania oddzia!ów wojewódzkich ukierunkowane by!y w szczególno#ci na optymalne wykorzystanie #rodków zapisanych w planie finansowym Funduszu. Realizacj" planu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w 2006 r. przedstawiono w tabeli poni-ej.

113

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Realizacja planu kosztów !wiadcze" zdrowotnych w 2006 r. na tle wykonania w 2005 r. w tys. z$
Wyszczególnienie 1 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne i leczenie uzale-nie0 opieka psychiatryczna i leczenie uzale-nie0 rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora$na i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu #wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr"bnie zaopatrzenie w sprz"t ortopedyczny, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne refundacja cen leków koszty #wiadcze0 zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj.ce z przepisów o koordynacji Razem NFZ Wykonanie 2005 r. 2 3 619 323,79 2 341 600,12 14 569 644,41 1 081 227,89 914 674,43 515 949,88 951 681,61 340 402,01 932 613,73 53 377,89 871 967,41 452 041,85 6 323 263,84 36 171,98 33 003 940,84 Plan 2006 r. 3 4 006 782,00 2 728 762,00 15 781 774,00 1 194 372,00 1 050 138,00 591 525,00 1 082 468,00 359 583,00 1 017 511,00 147 760,00 978 179,00 506 110,00 6 748 674,00 210 000,00 36 403 638,00 Wykonanie 2006 r. 4 3 988 042,23 2 672 447,38 15 688 120,55 1 169 877,06 1 035 827,17 578 042,77 1 058 123,29 346 362,80 1 015 510,12 103 266,81 957 846,25 495 296,57 6 695 760,88 161 315,72 35 965 839,60 Ró)nica 5=3-4 18 739,77 56 314,62 93 653,45 24 494,94 14 310,83 13 482,23 24 344,71 13 220,20 2 000,88 44 493,19 20 332,75 10 813,43 52 913,12 48 684,28 437 798,40 % realizacji planu 6=4/3 99,53% 97,94% 99,41% 97,95% 98,64% 97,72% 97,75% 96,32% 99,80% 69,89% 97,92% 97,86% 99,22% 76,82% 98,80% Dynamika wyk. 2006/2005 r. 7=4/2 110,19% 114,13% 107,68% 108,20% 113,25% 112,03% 111,18% 101,75% 108,89% 193,46% 109,85% 109,57% 105,89% 445,97% 108,97%

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 B2.14

Realizacja planu kosztów "wiadcze% zdrowotnych przez Oddzia!y Wojewódzkie NFZ w 2006 r. W roku 2006 wszystkie oddzia!y wojewódzkie Funduszu zrealizowa!y #wiadczenia zdrowotne o warto#ciach mieszcz.cych si" w ich planowanych bud-etach.
Realizacja planu kosztów !wiadcze" zdrowotnych w 2006 r. przez poszczególne oddzia$y wojewódzkie i Central% NFZ. w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ Centrala Razem NFZ 2006 r. plan 2 2 703 012,00 1 957 615,00 2 024 786,00 871 412,00 2 394 623,00 3 114 297,00 5 597 405,00 882 987,00 1 791 729,00 1 134 016,00 1 949 079,00 4 595 688,00 1 155 832,00 1 274 581,00 3 168 618,00 1 577 958,00 36 193 638,00 210 000,00 36 403 638,00 wykonanie 3 2 680 363,07 1 950 687,41 2 006 960,69 861 098,02 2 351 384,58 3 077 467,53 5 540 501,55 868 852,30 1 784 830,85 1 116 721,78 1 927 069,40 4 540 361,39 1 135 213,25 1 271 363,48 3 138 601,62 1 553 046,96 35 804 523,88 161 315,72 35 965 839,60 Ró)nica (plan – wyk.) 4=2-3 22 648,93 6 927,59 17 825,31 10 313,98 43 238,42 36 829,47 56 903,45 14 134,70 6 898,15 17 294,22 22 009,60 55 326,61 20 618,75 3 217,52 30 016,38 24 911,04 389 114,12 48 684,28 437 798,40 % realizacji planu 5=3/2 99,16% 99,65% 99,12% 98,82% 98,19% 98,82% 98,98% 98,40% 99,62% 98,47% 98,87% 98,80% 98,22% 99,75% 99,05% 98,42% 98,92% 76,82% 98,80%

114

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W zwi.zku z osi.gni"tym przez NFZ dodatnim wynikiem finansowym za 2005 rok w wysoko#ci 723,6 mln z!, zgodnie z Uchwa!. Rady NFZ Nr 25/2006/I z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyst.pienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie sposobu podzia!u zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Finansów w zakresie jego podzia!u, rozdysponowano #rodki z w/w tytu!u przeznaczaj.c kwot": ! ! 407,6 mln z! - na pokrycie strat z lat ubieg!ych, 148,3 mln z! - na finansowanie #wiadcze0 zdrowotnych przez oddzia!y wojewódzkie, które w 2005 r. osi.gn"!y nadwy-k" przychodów nad kosztami w wyniku realizacji planu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych, 113,1 mln z! - na finansowanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w podziale wynikaj.cym z rozporz.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r., 54,6 mln z! - na zakup #rodków trwa!ych oraz warto#ci niematerialnych i prawnych.

! !

W zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 23 wrze#nia 2006 r. zmianie planu finansowego NFZ na 2006 rok, plany kosztów #wiadcze0 zdrowotnych oddzia!ów wojewódzkich powi"kszono o #rodki pochodz.ce z podzia!u zysku Funduszu z 2005 roku (w !.cznej wysoko#ci 261,4 mln z!) i w celu zbilansowania planowanych kosztów z przychodami NFZ (zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków NFZ) jednocze#nie powi"kszono o t" kwot" pozosta!e przychody operacyjne Funduszu. Tym samym dopuszczono w 2006 roku mo-liwo#/ niezbilansowania poniesionych kosztów z uzyskanymi przez oddzia!y wojewódzkie przychodami w kwotach nie wi"kszych ni- zgromadzone w funduszu zapasowym.
Zwi$kszenia planu kosztów %wiadcze& zdrowotnych oddzia#ów wojewódzkich NFZ w 2006 r. w tys. z!
Plan "pierwotny" NFZ na 2006 r. z dnia 20 wrze!nia 2005 r. Zwi%kszenia planu NFZ o !rodki roku 2006 Zwi%kszenia planu NFZ o !rodki z rozdysponowania wyniku NFZ za 2005 r. ($'cznie o 261.385 tys. z$), z tego: o kwot% z o kwot% z dodatniego rozdysponowania wyniku oddzia$u wyniku NFZ za 2005 wojewódzkiego r. za 2005 r. 4 5 3 735 1 227 2 561 6 776 0 38 347 6 140 15 674 11 224 17 701 15 765 8 395 13 349 1 803 5 577 0 148 274 8 493 6 162 6 385 2 681 7 641 9 688 17 570 2 729 5 397 3 520 6 076 14 417 3 601 3 793 9 980 4 978 113 111 Plan "ostateczny" NFZ na 2006 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. + przesuni%cia 6 2 703 012 1 957 615 2 024 786 871 412 2 394 623 3 114 297 5 597 405 882 987 1 791 729 1 134 016 1 949 079 4 595 688 1 155 832 1 274 581 3 168 618 1 577 958 36 193 638

Oddzia$y wojewódzkie

Ró(nica

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem OW NFZ

2 2 514 502 1 822 322 1 883 297 806 304 2 253 380 2 865 165 5 209 001 807 931 1 663 078 1 039 722 1 801 108 4 275 914 1 068 142 1 190 257 2 945 912 1 470 761 33 616 796

3 176 282 127 904 132 543 55 651 133 602 201 097 364 694 56 653 112 030 73 073 126 130 296 962 70 740 78 728 207 149 102 219 2 315 457

7=6-2 188 510 135 293 141 489 65 108 141 243 249 132 388 404 75 056 128 651 94 294 147 971 319 774 87 690 84 324 222 706 107 197 2 576 842

115

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Koszty programów profilaktycznych Profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze "rodków w!asnych Funduszu
Realizacja planu kosztów profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze %rodków w#asnych Funduszu w Oddzia#ach Wojewódzkich NFZ w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ 2005 r. plan 2 5 614,00 3 824,00 3 860,00 2 066,00 5 400,00 6 137,00 11 161,00 2 650,00 2 918,00 2 630,00 5 350,00 11 257,00 3 197,00 2 172,00 7 578,00 3 199,00 79 013,00 wykonanie 3 4 236,45 3 231,26 3 054,71 1 512,26 3 182,24 4 062,16 8 480,59 1 099,61 2 670,12 1 610,47 3 856,89 5 813,55 1 421,77 2 060,10 3 887,34 3 198,37 53 377,89 % realizacji planu 4=3/2 75,46% 84,50% 79,14% 73,20% 58,93% 66,19% 75,98% 41,49% 91,51% 61,23% 72,09% 51,64% 44,47% 94,85% 51,30% 99,98% 67,56% 2006 r. plan 5 13 783,00 8 920,00 10 362,00 2 996,00 10 272,00 13 047,00 19 846,00 4 081,00 6 664,00 4 660,00 9 634,00 13 244,00 5 323,00 5 527,00 12 600,00 6 801,00 147 760,00 wykonanie 6 9 361,60 6 839,25 8 884,28 2 812,65 6 595,40 8 524,35 12 860,29 2 400,57 4 894,51 2 996,46 6 956,21 8 929,47 1 983,22 4 872,87 8 014,43 6 341,25 103 266,81 % Dynamika realizacji 2006/2005 r. planu 7=6/5 7=6/3 67,92% 220,98% 76,67% 211,66% 85,74% 290,84% 93,88% 185,99% 64,21% 207,26% 65,34% 209,85% 64,80% 151,64% 58,82% 218,31% 73,45% 183,31% 64,30% 186,06% 72,20% 180,36% 67,42% 153,60% 37,26% 139,49% 88,16% 236,54% 63,61% 206,17% 93,24% 198,27% 69,89% 193,46%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W „pierwotnym” planie finansowym NFZ na 2006 r. (zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 wrze#nia 2005 r.) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu wyznaczono w wysoko#ci 111.820,00 tys. z!. W trakcie roku oddzia!y wojewódzkie Funduszu dokona!y zwi"kszenia tej pozycji planu o !.czn. kwot" 35.940,00 tys. z!, tj. o 32,14% z czego 4.056,00 tys. z! stanowi!y planowane skutki realizacji art. 3 ust. 1 ustawy z dni 22 lipca 2006 r. W 2006 roku NFZ realizowa! nast"puj.ce profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze #rodków w!asnych, w tym: ! ! ! ! ! ! program profilaktyki raka piersi, program profilaktyki raka szyki macicy, program profilaktyki chorób kr.-enia, program profilaktyki przewlek!ej obturacyjnej choroby p!uc, program bada0 prenatalnych, program wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ci.g!ej pomocy dziecku zagro-onemu niepe!nosprawno#ci. lub niepe!nosprawnemu oraz jego rodzinie, program profilaktyki gru$licy (jako program fakultatywny w województwach o wysokim wska$niku zachorowalno#ci na gru$lic"), program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne,
116

! !

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! !

program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry, program wczesnego wykrywania zaka-e0 HIV u kobiet w ci.-y.

Poniesione w roku 2006 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu wynios!y 103.266,81 tys. z! i by!y ni-sze od wielko#ci planowanej o 44.493,19 tys. z!. Pomimo niepe!nej realizacji planu 2006 r. w tym rodzaju kosztów !.czne nak!ady Funduszu by!y wy-sze od poniesionych w roku 2005 o 93,46%. Koszty poszczególnych profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu w roku 2006 przedstawiono w tabeli poni-ej:
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze %rodków w#asnych Funduszu w Oddzia#ach Wojewódzkich NFZ w tys. z$
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze "rodków w!asnych Funduszu, w tym: 1 - program profilaktyki raka piersi 2 - program profilaktyki raka szyjki macicy 3 - program profilaktyki chorób uk!adu kr.-enia 4 - program profilaktyki przewlek!ej obturacyjnej choroby p!uc 5 - program bada0 prenatalnych - program wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ci.g!ej pomocy 6 dziecku zagro-onemu niepe!nosprawno#ci. lub niepe!nosprawnemu oraz jego rodzinie - program profilaktyki gru$licy (jako program fakultatywny w województwach o wysokim wska$niku zachorowalno#ci na gru$lic") 7 - program profilaktyki chorób oddtytoniowych - palenie jest uleczalne, jako kontynuacja 8 pilota-owej realizacji w województwie mazowieckim 9 - program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry 10 - program wczesnego wykrywania zaka-e0 HIV u kobiet w ci.-y wzrost kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu 11 #rodków finansowych na wzrost wynagrodze0 Razem Wykonanie 2006 r. 39 945,24 15 535,48 13 468,68 4 508,02 9 127,80 11 946,71 337,31 2 991,50 1 453,29 23,47 3 929,31 103 266,81

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie W oparciu o zawarte w dniu 8 czerwca 2006 r. pomi"dzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na obs!ug" i wysy!k" w roku 2006 imiennych zaprosze0 do programów onkologicznych bada0 przesiewowych, do Funduszu przekazano #rodki z tego tytu!u w wysoko#ci 4.308,52 tys. z!, tj. na poziomie 23,59% planu. Niniejsze #rodki NFZ przeznaczy! na sfinansowanie akcji medialnej zwi.zanej z upowszechnieniem realizowanych w ramach zatwierdzonych programów profilaktycznych, stanowi.cych zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, bada0 cytologicznych imammograficznych dla wskazanej populacji kobiet. W roku 2006 koszty realizacji ww. zada0 wynios!y !.cznie 4.308,52 tys. z! i obj"!y: ! koszty dotycz.ce roku bie-.cego w wysoko#ci 4.468,73 tys. z!, w tym: ! koszty zwi.zane z dzier-aw. systemu informatycznego umo-liwiaj.cego dokonywanie rejestracji #wiadczonych us!ug w wysoko#ci 3.397,40 tys. z!, koszty kampanii medialnej prowadzonej w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu) w wysoko#ci 1.071,33 tys. z!,

korekt" lat poprzednich: -160,21 tys. z!.
117

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Koszty akcji medialnej finansowanej ze %rodków Ministerstwa Zdrowia prowadzonej w roku 2006 przez NFZ w odniesieniu do planu i wykonania programów zleconych w roku 2005 w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ Centrala Razem NFZ 2005 r. plan 2 1 777,00 2 070,00 2 301,00 836,00 1 966,00 2 520,00 4 510,00 689,00 2 125,00 1 381,00 1 563,00 3 112,00 537,00 1 101,00 2 531,00 1 520,00 30 539,00 0,00 30 539,00 wykonanie 3 1 558,79 1 853,96 1 961,86 749,51 1 776,13 2 354,42 3 906,14 609,45 1 802,01 1 131,78 610,02 2 786,25 494,97 991,63 2 218,86 1 243,69 26 049,47 38,60 26 088,07 % realizacji planu 4=3/2 87,72% 89,56% 85,26% 89,65% 90,34% 93,43% 86,61% 88,45% 84,80% 81,95% 39,03% 89,53% 92,17% 90,07% 87,67% 81,82% 85,30% 85,43% 2006 r. plan 5 18 268,00 wykonanie 6 91,03 73,43 35,64 39,46 77,84 107,37 23,26 54,40 -20,52 29,62 91,00 49,99 18,95 97,29 88,06 54,30 911,12 3 397,40 4 308,52 % Dynamika realizacji 2006/2005 r. planu 7=6/5 7=6/3 5,84% 3,96% 1,82% 5,26% 4,38% 4,56% 0,60% 8,93% -1,14% 2,62% 14,92% 1,79% 3,83% 9,81% 3,97% 4,37% 3,50% 8801,55% 23,59% 16,52%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Z uwagi na niepe!ne wykorzystanie #rodków zapisanych w planie finansowym NFZ na 2006 rok na realizacj" zada0 zleconych, Fundusz zwróci! si" do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uznanie przez Rad" Ministrów kwoty 13,6 mln z!, jako #rodki „niewygasaj.ce” z ko0cem roku bud-etowego 2006. W dniu 28 grudnia 2006 r. podpisano aneksy przed!u-aj.ce okres realizacji zada0 okre#lonych we wskazanych powy-ej umowach do 30 czerwca 2007 r. Refundacja cen leków
Realizacja planu kosztów refundacji cen leków w Oddzia#ach Wojewódzkich NFZ w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ 2005 r. plan 2 495 000,00 351 013,00 348 674,00 149 989,00 469 000,00 561 635,00 939 356,00 149 684,00 307 593,00 185 073,00 385 930,00 797 377,00 196 893,00 215 462,00 511 285,00 263 330,00 6 327 294,00 wykonanie 3 491 485,02 348 875,57 347 405,50 149 976,56 466 479,45 559 020,88 933 012,75 146 524,17 306 150,41 183 155,93 385 359,90 790 878,07 193 673,02 213 547,95 525 932,53 281 786,13 6 323 263,84 % realizacji planu 4=3/2 99,29% 99,39% 99,64% 99,99% 99,46% 99,53% 99,32% 97,89% 99,53% 98,96% 99,85% 99,18% 98,36% 99,11% 102,86% 107,01% 99,94% 2006 r. plan 5 524 984,00 375 664,00 372 175,00 163 994,00 498 224,00 605 632,00 984 689,00 154 850,00 322 339,00 195 500,00 412 269,00 836 000,00 207 800,00 232 000,00 562 907,00 299 647,00 6 748 674,00 wykonanie 6 520 804,07 376 114,70 369 163,31 160 589,37 493 943,38 600 113,61 977 449,15 153 217,78 322 135,26 192 996,94 407 987,36 830 232,64 206 059,08 231 947,06 555 770,23 297 236,94 6 695 760,88 % Dynamika realizacji 2006/2005 r. planu 7=6/5 7=6/3 99,20% 105,97% 100,12% 107,81% 99,19% 106,26% 97,92% 107,08% 99,14% 105,89% 99,09% 107,35% 99,26% 104,76% 98,95% 104,57% 99,94% 105,22% 98,72% 105,37% 98,96% 105,87% 99,31% 104,98% 99,16% 106,40% 99,98% 108,62% 98,73% 105,67% 99,20% 105,48% 99,22% 105,89%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

118

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Z uwagi na utrzymuj.c. si" w kolejnych miesi.cach 2006 roku wyra$n. dynamik" kosztów refundacji cen leków w odniesieniu do planu, jak i ich realizacji w analogicznych okresach roku ubieg!ego, oddzia!y wojewódzkie Funduszu prowadzi!y sta!y monitoring i analiz" tej grupy kosztów #wiadcze0 zdrowotnych.
Koszty refundacji cen leków NFZ w kolejnych mies i!cach 2006 r. na tle %redniomiesi$cznego planu i wykonania w analogicznych okresach lat 2003-2005
(w tys. z!)
80 0 000

75 0 000

70 0 000

65 0 000

636 429 607 466

600 000 587 031 550 000 543 587 535 332 500 000 487 544 450 000 554 417 499 083 567 858 571 748 574 520 562 390 530 747

400 000

st ycze0

luty

marzec

kwiecie0 2003r.

maj 2004r.

czerwiec 2005r.

lipiec 2006r.

sierpie0

wrzesie0

pa$dziernik

list opad

grudzie0

#r. mie# plan 2006r.

W celu zapewnienia bezpiecze0stwa planu w tym rodzaju kosztów w trakcie 2006 roku oddzia!y wojewódzkie Funduszu dokonywa!y, w miar" swoich mo-liwo#ci finansowych, wzmocnienia finansowania tej grupy kosztów przeznaczaj.c w kolejnych zmianach planu finansowego dodatkowe #rodki finansowe na ten cel. (.cznie w roku 2006 plan w tej pozycji #wiadcze0 zosta! zwi"kszony o 108.348,00 tys. z!, tj. o 1,63%.
Zwi$kszenia planowanych nak#adów na koszty refundacji cen leków w poszczególnych Oddzia#ach Wojewódzkich NFZ w 2006 r. w tys. z$
Oddzia!y wojewódzkie 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem OW Plan NFZ na 2006 r. zatwierdzony w dniu 20 wrze"nia 2005 r. plan "pierwotny" 2 517 484,00 359 011,00 369 175,00 154 275,00 490 926,00 587 214,00 996 189,00 151 000,00 314 939,00 201 594,00 400 000,00 825 000,00 209 300,00 220 563,00 548 830,00 294 826,00 6 640 326,00 Plan NFZ na 2006 r. zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2006 r. + przesuni*cia plan "ostateczny" 3 524 984,00 375 664,00 372 175,00 163 994,00 498 224,00 605 632,00 984 689,00 154 850,00 322 339,00 195 500,00 412 269,00 836 000,00 207 800,00 232 000,00 562 907,00 299 647,00 6 748 674,00 Ró)nica 4=3-2 7 500,00 16 653,00 3 000,00 9 719,00 7 298,00 18 418,00 -11 500,00 3 850,00 7 400,00 -6 094,00 12 269,00 11 000,00 -1 500,00 11 437,00 14 077,00 4 821,00 108 348,00 Dynamika % 5=3/2 101,45% 104,64% 100,81% 106,30% 101,49% 103,14% 98,85% 102,55% 102,35% 96,98% 103,07% 101,33% 99,28% 105,19% 102,56% 101,64% 101,63%

119

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Ostatecznie poniesione przez NFZ w roku 2006 koszty #wiadcze0 zdrowotnych w rodzaju refundacja cen leków w wysoko#ci 6.695.760,88 tys. z!. (tj. na poziomie 99,22% planu) nie przekroczy!y !.cznej warto#ci bud-etu. Znacz.ce w ci.gu 2006 roku uzupe!nienie planu w tej pozycji kosztów okaza!o si" niewystarczaj.ce w odniesieniu do Kujawsko-Pomorskiego OW. Na koniec 2006 r. oddzia! odnotowa! przekroczenie planu refundacji cen leków o 0,12%, tj. o 450,70 tys. z!. W pozosta!ych oddzia!ach wojewódzkich realizacja kosztów refundacji cen leków nie przekroczy!a wielko#ci planowanej.

1.2.1. Koszty "wiadcze% zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj(ce z przepisów o koordynacji

Realizacja planu kosztów %wiadcze& zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj!cych z przepisów o koordynacji w Oddzia#ach Wojewódzkich i Centrali NFZ w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ Centrala Razem 2005 r. plan 2 37 442,00 37 442,00 wykonanie 3 84,95 63,11 45,85 78,96 73,99 86,17 114,41 44,43 60,71 44,48 206,91 164,89 33,18 31,88 170,51 90,89 1 395,32 34 776,66 36 171,98 % realizacji planu 4=3/2 92,88% 96,61% 2006 r. plan 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 wykonanie 6 1 228,74 543,07 253,66 315,19 403,27 1 180,49 1 393,90 1 953,40 589,68 152,77 1 417,69 3 632,05 264,34 639,05 674,36 785,44 15 427,10 161 315,72 176 742,82 % Dynamika realizacji 2006/2005 r. planu 7=6/5 7=6/3 1446,43% 860,51% 553,24% 399,18% 545,03% 1369,95% 1218,34% 4396,58% 971,31% 343,46% 685,17% 2202,71% 796,68% 2004,55% 395,50% 864,17% 1105,63% 76,82% 463,86% 84,16% 488,62%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

120

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.3. Wzrost kosztów "wiadcze% zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze% (Dz. U. Nr 149 poz. 1076). Ustaw. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "wiadczeniodawcom "rodków na wzrost wynagrodze# (DZ. U. Nr 149 poz. 1076) na!o-ono na Narodowy Fundusz Zdrowia obowi.zek sfinansowania w IV kwartale 2006 r. wzrostu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych wynikaj.cego z realizacji art. 3 ust. 1 ww. ustawy. Dzia!aj.c w oparciu o zapisy art. 4 przywo!anej ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanym w dniu 12 wrze#nia 2006 r. Zarz.dzeniem Prezesa NFZ Nr 77/2006 w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze#, zobowi.za! Dyrektorów Oddzia!ów Wojewódzkich Funduszu do jednostronnego dokonania zwi"kszenia warto#ci umów zawartych na 2006 rok, zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy w terminie 14 dni od dnia wej#cia w -ycie ustawy i poinformowania o zmianach #wiadczeniodawców. Równolegle, na mocy zmiany rozporz.dzenia Ministra Finansów z dnia 16 pa$dziernika 2006 r., zmieniaj.cego rozporz.dzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegó!owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej (Dz. U. Nr 104 poz. 875 z pó$n. zm.), Dyrektorzy Oddzia!ów Wojewódzkich Funduszu wydzielili w poszczególnych rodzajach planowanych kosztów #wiadcze0 zdrowotnych warto#/ #rodków przeznaczonych na sfinansowanie podwy-ek p!ac w s!u-bie zdrowia. (.cznie w planie finansowym Funduszu na 2006 r. zabezpieczono #rodki na ten cel w wysoko#ci 993.054,00 tys. z!. %rodki na realizacj" w roku 2006 zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. oddzia!y wojewódzkie NFZ przekaza!y #wiadczeniodawcom w trzech, równych transzach. (.cznie z tego tytu!u przekazano #wiadczeniodawcom #rodki w wysoko#ci 989.215,80 tys. z!, co stanowi 99,61% wielko#ci planowanej.
Realizacja planu wzrostu kosztów %wiadcze& zdrowotnych z tytu#u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. w tys. z$
Wyszczególnienie B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 1 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne i leczenie uzale-nie0 opieka psychiatryczna i leczenie uzale-nie0 rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora$na i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu #wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr"bnie Razem NFZ Plan 2006 r. 2 0,00 110 348,00 615 273,00 57 857,00 46 206,00 29 022,00 53 795,00 7 320,00 51 407,00 4 056,00 17 770,00 993 054,00 Wykonanie 2006 r. 3 0,00 109 949,74 613 357,47 57 725,43 46 010,35 28 775,77 53 314,37 7 260,29 51 171,30 3 929,31 17 721,77 989 215,80 Ró)nica 4=2-3 0,00 398,26 1 915,53 131,57 195,65 246,23 480,63 59,71 235,70 126,69 48,23 3 838,20 % realizacji planu 5=3/2 99,64% 99,69% 99,77% 99,58% 99,15% 99,11% 99,18% 99,54% 96,88% 99,73% 99,61%

121

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

W roku 2006 we wszystkich oddzia!ach wojewódzkich NFZ, z wyj.tkiem Pomorskiego OW, warto#/ #rodków przekazanych #wiadczeniodawcom z tytu!u realizacji art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. nie przekroczy!a ich warto#ci okre#lonej w planie finansowym oddzia!u wojewódzkiego.
Realizacja planu wzrostu kosztów %wiadcze& zdrowotnych z tytu#u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. w poszczególnych oddzia#ach wojewódzkich NFZ w tys. z$
Oddzia! Wojewódzki 1 Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski OW NFZ 2006 r. plan 2 72 360,00 53 148,00 56 501,00 23 346,00 63 325,00 83 392,00 163 264,00 24 143,00 48 135,00 31 101,00 50 167,00 127 950,00 31 057,00 35 656,00 87 279,00 42 230,00 993 054,00 wykonanie 3 72 322,35 53 117,98 55 751,49 23 318,49 63 236,78 83 270,41 162 781,91 23 236,64 48 129,58 30 870,15 50 194,65 126 859,33 31 031,17 35 648,98 87 221,46 42 224,43 989 215,80 Ró)nica 4=2-3 37,65 30,02 749,51 27,51 88,22 121,59 482,09 906,36 5,42 230,85 -27,65 1 090,67 25,83 7,02 57,54 5,57 3 838,20 % realizacji planu 5=3/2 99,95% 99,94% 98,67% 99,88% 99,86% 99,85% 99,70% 96,25% 99,99% 99,26% 100,06% 99,15% 99,92% 99,98% 99,93% 99,99% 99,61%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Odnotowane na koniec 2006 r. przekroczenie warto#ci planowanego wzrostu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. w Pomorskim OW by!o konsekwencj. nie zabezpieczenia odpowiedniej warto#ci #rodków finansowych na ten cel w planie finansowym oddzia!u dla jednego %wiadczeniodawcy, któremu w dniu 31 sierpnia 2006 r. cz"#ciowo wypowiedziano umow". Z uwagi na dwukrotne odwo!anie si" %wiadczeniodawcy od decyzji Pomorskiego OW do Prezesa NFZ i z!o-enie za-alenia na czynno#ci Dyrektora Oddzia!u w zakresie wypowiedzenia umowy, zgodnie z zapisami § 35 ust. 4 rozporz.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 pa$dziernika 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. Nr 197 poz. 1643) Dyrektor Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego zawiesi! wypowiedzenie umowy do czasu rozstrzygni"cia za-alenia przez Prezesa NFZ i podj.! decyzj" o rozliczeniu wykonanych w okresie od 1 wrze#nia do 31 grudnia 2006 r. #wiadcze0, w tym przekazaniu #rodków na wzrost wynagrodze0, do dnia ostatecznego rozstrzygni"cia ww. za-alenia (tj. do dnia 28 grudnia 2006 r.).

122

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.4. Koszty "wiadcze% zdrowotnych NFZ po eliminacji skutków finansowych realizacji art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze% (Dz. U. Nr 149 poz. 1076) Poniewa- podstaw. do przekazania przez NFZ #wiadczeniodawcom #rodków z tytu!u art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. by!o posiadanie umowy z Funduszem na 2006 r. wed!ug stanu na 30 czerwca 2006 r., warto#/ zrealizowanych #wiadcze0 zdrowotnych w IV kwartale 2006 r. nie mia!a wp!ywu na wysoko#/ wyp!at #rodków dokonan. przez oddzia!y wojewódzkie Funduszu. W zwi.zku z powy-szym w celu zachowania porównywalno#ci danych w zakresie poniesionych kosztów #wiadcze0 zdrowotnych sfinansowanych ze #rodków NFZ w 2006 roku z danymi dotycz.cymi 2005 roku, a tak-e dokonania oceny zmian w strukturze nak!adów na poszczególne rodzaje kosztów #wiadcze0, koszty roku 2006 pomniejszono o skutki finansowania art. 3 ust. 1 przywo!anej ustawy. Koszty #wiadcze0 zdrowotnych w roku 2006, po eliminacji skutków finansowania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r., wynios!y 34.976.623,80 tys. z! i by!y wy-sze od kosztów w roku 2005 o 1.972.682,96 tys. z!, a uzyskana dynamika w odniesieniu do warto#ci kosztów w roku 2005 wynios!a 105,98%.
Koszty !wiadcze" zdrowotnych NFZ w 2006 r. po eliminacji skutków realizacji art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. na tle wykonania w 2005 r. w tys. z$
Wyszczególnienie 1 podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne i leczenie uzale-nie0 opieka psychiatryczna i leczenie uzale-nie0 rehabilitacja lecznicza opieka d!ugoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc dora$na i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze #rodków w!asnych Funduszu #wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr"bnie zaopatrzenie w sprz"t ortopedyczny, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne refundacja cen leków koszty #wiadcze0 zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj.ce z przepisów o koordynacji Razem NFZ Wykonanie 2005 r. 2 3 619 323,79 2 341 600,12 14 569 644,41 1 081 227,89 914 674,43 515 949,88 951 681,61 340 402,01 932 613,73 53 377,89 871 967,41 452 041,85 6 323 263,84 36 171,98 33 003 940,84 2006 r. 3 3 988 042,23 2 562 497,64 15 074 763,08 1 112 151,63 989 816,82 549 267,00 1 004 808,92 339 102,51 964 338,82 99 337,50 940 124,48 495 296,57 6 695 760,88 161 315,72 34 976 623,80 Ró)nica 4=3-2 368 718,44 220 897,52 505 118,67 30 923,74 75 142,39 33 317,12 53 127,31 -1 299,50 31 725,09 45 959,61 68 157,07 43 254,72 372 497,04 125 143,74 1 972 682,96 Dynamika 2006/2005 r. 5=3/2 110,19% 109,43% 103,47% 102,86% 108,22% 106,46% 105,58% 99,62% 103,40% 186,10% 107,82% 109,57% 105,89% 445,97% 105,98%

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 B2.14

Z analizy danych przedstawionych powy-ej wynika, -e w roku 2006 w NFZ prowadzona by!a stopniowa zmiana struktury kosztów #wiadcze0 zdrowotnych, polegaj.ca na wzmocnieniu finansowania w szczególno#ci takich rodzajów #wiadcze0 zdrowotnych, jak: zaopatrzenie w sprz"t ortopedyczny, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, #wiadczenia odr"bnie kontraktowane i opieka d!ugoterminowa.
123

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Dynamika kosztów %wiadcze& zdrowotnych NFZ finansowanych ze %rodków w#asnych w stosunku do 2005 r., w tym po eliminacji skutków realizacji art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

193,5% 186,1% 110,2% 109,6% 114,1% 113,3% 109,9% 112,0% 105,9% 111,2% 107,7% 108,9% 108,2% 101,8% 110,2% 109,6% 109,4% 108,2% 107,8% 106,5% 105,9% 105,6% 103,5% 103,4% 102,9% 99,6%

PROF.

POZ

ZAOP.

AOS

REH

%OK

D(.

REF.

STOM.

SZP

TRANS. PSYCH

UZDR.

Dynamika 2006/2005 Dynamika 2006/2005 po eliminacji skutków finansowania w roku 2006 art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

1.5.

Koszty administracyjne

W „ostatecznym” planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok (tj. zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 20 grudnia 2006 z uwzgl"dnieniem pó$niejszych przesuni"/ #rodków pomi"dzy pozycjami kosztów) koszty administracyjne wyznaczono na poziomie 1,04% !.cznych kosztów Funduszu.
Udzia# kosztów administracyjnych NFZ w kosztach ogó#em w 2006 r. w tys. z$
Wyszczególnienie Plan 2006 r. z dnia 20 wrze#nia 2005 r. Plan 2006 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. z uwzgl"dnieniem pó$niejszych przesuni"/ Wykonanie 2006 r. Koszty ogó!em 36 340 140,00 37 088 834,00 36 709 475,08 Koszty administracyjne 372 891,00 387 462,00 358 575,29 Udzia! w strukturze (%) 1,03% 1,04% 0,98%

Plan kosztów administracyjnych NFZ na 2006 r. zosta! zwi"kszony w ci.gu roku !.cznie o kwot" 14.571,00 tys. z!, tj. o 3,91%. Poniesione w roku 2006 koszty administracyjne NFZ w wysoko#ci 358.575,29 tys. z! by!y ni-sze od wielko#ci planowanej o 28.886,71 tys. z! i stanowi!y 0,98% !.cznych kosztów Funduszu. W roku 2006 NFZ uzyska! oszcz"dno#ci w stosunku do planu we wszystkich pozycjach kosztów administracyjnych.

124

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Koszty administracyjne NFZ w roku 2006 na tle planu oraz wykonania w 2005 r. w tys. z$
Koszty administracyjne 1 zu-ycie materia!ów i energii us!ugi obce podatki i op!aty Wynagrodzenia #wiadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodze0 koszty funkcjonowania Rady Funduszu amortyzacja #rodków trwa!ych oraz warto#ci niematerialnych i prawnych zakupionych ze #rodków w!asnych Funduszu amortyzacja #rodków trwa!ych oraz warto#ci niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodp!atnie pozosta!e koszty Razem Wykonanie 2005r. 2 12 458,00 66 742,18 2 351,71 175 439,27 36 982,09 155,32 27 775,18 Plan 2006r. 3 15 569,00 77 753,00 3 065,00 189 232,00 42 757,00 200,00 47 393,00 Wykonanie 2006r. 4 12 311,34 64 450,91 2 293,68 188 760,38 39 737,27 142,85 40 654,09 Ró)nica (plan-wyk.) 5=3-4 3 257,66 13 302,09 771,32 471,62 3 019,73 57,15 6 738,91 % wyk. planu 6=4/3 79,08% 82,89% 74,83% 99,75% 92,94% 71,43% 85,78% Dynamika 2006/2005 r. 7=4/2 98,82% 96,57% 97,53% 107,59% 107,45% 91,97% 146,37%

6 714,99 3 622,09 332 240,83

6 438,00 5 055,00 387 462,00

6 347,46 3 877,31 358 575,29

90,54 1 177,69 28 886,71

98,59% 76,70% 92,54%

94,53% 107,05% 107,93%

Znacz.c. oszcz"dno#/ w realizacji planu finansowego Funduszu w roku 2006 odnotowano w pozycjach: zu-ycie materia!ów i energii, us!ugi obce, ubezpieczenia spo!eczne i inne #wiadczenia, amortyzacji #rodków trwa!ych i warto#ci niematerialnych i prawnych. Realizacj" planu kosztów administracyjnych NFZ w 2006 roku w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich Funduszu prezentuje poni-szy wykres.
Realizacja planu koszów administracyjnych w poszczególnych oddzia$ach wojewódzkich NFZ w 2006 r.

98,13%

97,22%

96,29%

94,94%

94,12%

94,48%

95,44%

95,44%

94,59%

92,95%

92,70%

93,17%

96,73%
i C en tr al a

96,27%

86,88%

$w i* to W kr ar zy sk m i% i sk oM az ur sk i

D ol no K "l uj (s aw ki sk oPo m or sk i

Mimo, i- w -adnym z oddzia!ów wojewódzkich Funduszu nie odnotowano na koniec 2006 roku przekroczenia !.cznego planu kosztów administracyjnych, to jednak w cz"#ci oddzia!ów wojewódzkich wyst.pi!a wy-sza ni- planowana realizacja niektórych rodzajów kosztów.

125

W ie lk op Za ol sk ch i od ni op om or sk

Po dk ar pa ck i

Lu be lsk i

Lu bu sk i

M a! op ol sk i M az ow ie ck i

O po lsk i

#ó dz ki

Po dl as ki

i

Po m or sk

$l (s ki

84,16%

87,51%

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

1.6.

Pozosta!a dzia!alno",

W 2006 r. w zakresie pozosta!ej dzia!alno#ci Fundusz odnotowa! dodatni wynik w wysoko#ci 86.176,86 tys. z!, tj. na poziomie 31,47% planu.
Pozosta$a dzia$alno!# NFZ na tle planu 2006 r. oraz wykonania w 2005 r.
Wyszczególnienie 1 Pozosta!e przychody Pozosta!e koszty Wynik na pozosta!ej dzia!alno"ci Wykonanie 2005 r. 2 338 810,64 90 520,21 248 290,43 Plan 2006 r. 3 451 436,00 177 570,00 273 866,00 Wykonanie 2006 r. 4 362 973,04 276 796,18 86 176,86 Ró(nica (plan-wyk.) 5=3-4 88 462,96 -99 226,18 187 689,14 % realizacji planu 6=4/3 80,40% 155,88% 31,47% w tys. z! Dynamika 2006/2005 r. 7=4/2 107,13% 305,78% 34,71%

W zwi.zku z przej"ciem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zobowi.za0 by!ych kas chorych wobec bud-etu pa0stwa z tytu!u udzielonej po-yczki w 2000 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia przekaza! w 2006 roku na wskazane rachunki Ministerstwa Finansów kwot" 320.771,80 tys. z! wynikaj.c. ze sp!aty: ! ! planowanej na rok 2006 raty po-yczki w wysoko#ci: 320.689,00 tys. z!, odsetek od po-yczki w wysoko#ci: 82,80 tys. z!.

Wobec prognozowanego w roku 2006 istotnego wzrostu zobowi.za0 zwi.zanych z uchwa!. S.du Najwy-szego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie tzw. „ustawy 203”, w my#li której Narodowy Fundusz Zdrowia jako nast"pca prawny kas chorych jest adresatem roszcze0 jednostek s!u-by zdrowia o rekompensat" wydatków zwi.zan. z realizacj. ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze0 u przedsi"biorców oraz zmianie niektórych innych ustaw i ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 45), koniecznym by!o stworzenie warunków do zachowania równowagi finansowej przez oddzia!y wojewódzkie Funduszu. W zwi.zku z tym w zmianie planu finansowego Funduszu na 2006 rok zatwierdzonej w dniu 15 grudnia 2006 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, uwzgl"dniono rozszerzenie planów finansowych oddzia!ów wojewódzkich Funduszu o pozycj" F3: rezerwa na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych i wyznaczono jej warto#/ na poziomie utworzonych przez Fundusz rezerw w trzech kwarta!ach 2006 r., tj. w !.cznej wysoko#ci 131,3 mln z! ( zgodnie z jednolit. zasad. obowi.zuj.c. w NFZ – tj. po negatywnym dla Funduszu wyroku s.du I instancji). Pomimo, i- przed ko0cem roku 2006 Dyrektorzy Oddzia!ów Wojewódzkich Funduszu, w trybie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. dokonali zwi"kszenia planowanej warto#ci rezerw na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych do wysoko#ci 164.203,00 tys. z!, to utworzone na koniec 2006 r. rezerwy w !.cznej wysoko#ci 227.590,75 tys. z! przekroczy!y wielko#/ planowan. o 38,60%, tj. o 63.387,75 tys. z!. Stan rezerw utworzonych na dzie0 31 grudnia 2006 r. przez poszczególne oddzia!y wojewódzkie Funduszu na tle planu prezentuje tabela poni-ej.

126

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Koszty rezerw na zobowi'zania wynikaj'ce z post%powa" s'dowych w 2006 r. tys. z!
Jednostki organizacyjne NFZ: 1 Dolno"l'ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski )l'ski )wi&tokrzyski Warmi$sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Centrala NFZ Plan NFZ na 2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. 2 313,00 31 544,00 9,00 0,00 53 459,00 10,00 2 505,00 569,00 703,00 0,00 4 670,00 713,00 27 814,00 3 527,00 3 859,00 1 610,00 17,00 131 322,00 Zwi%kszenia planu w trybie art. 124 ust. 6, 7 ustawy 3 0,00 0,00 0,00 0,00 25 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 4 000,00 0,00 0,00 1 104,00 0,00 32 881,00 Plan NFZ na 2006 r. z dnia 20 grudnia 2006 r. + przesuni%cia (plan "ostateczny") 4=2+3 313,00 31 544,00 9,00 0,00 78 949,00 10,00 2 505,00 569,00 703,00 0,00 4 670,00 3 000,00 31 814,00 3 527,00 3 859,00 2 714,00 17,00 164 203,00 Stan rezerw na dzie" 31.12.2006 r. 5 20 975,17 26 368,99 8,40 10,66 117 560,66 295,60 1 639,57 660,42 704,64 2 932,89 10 880,95 2 985,47 32 219,21 3 527,22 4 090,98 2 713,07 16,85 227 590,75 Ró(nica 6=5-4 20 662,17 -5 175,01 -0,60 10,66 38 611,66 285,60 -865,43 91,42 1,64 2 932,89 6 210,95 -14,53 405,21 0,22 231,98 -0,93 -0,15 63 387,75

Warto#/ rezerw na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych w !.cznej wysoko#ci 227.590,75 tys. z! tworzy!y: ! ! ! rezerwy na przysz!e zobowi.zania: 176.177,84 tys. z!, koszty zawartych ugód: 49.368,62 tys. z!, poniesione koszty spraw s.dowych, na które nie tworzono rezerw: 2.044,29 tys. z!.

W zwi.zku z prowadzonym systematycznym monitoringiem p!ynno#ci finansowej, zgodnie z Zarz.dzeniem Prezesa NFZ Nr 110/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r., zmieniaj.cym Zarz.dzenie Nr 22/2005 z dnia 21 lutego 2005 r., w sprawie przyj"cia do stosowania w NFZ procedury przekazywania oddzia!om wojewódzkim NFZ "rodków finansowych w celu bie&$cego regulowania zobowi$za#, #wiadczeniodawcom przekazywano #rodki finansowe z tytu!u wykonanych i rozliczonych #wiadcze0 zdrowotnych zgodnie z terminami p!atno#ci. W zwi.zku z tym odnotowywane we wcze#niejszych okresach rozliczeniowych zobowi.zania wymagalne NFZ, na dzie0 31 grudnia 2006 r. uzyska!y warto#/ „0”. Stan zobowi.za0 NFZ z tytu!u po-yczki udzielonej z bud-etu pa0stwa kasom chorych w 2000 r. oraz zobowi.za0 wobec #wiadczeniodawców i aptek po terminie p!atno#ci w latach 2003-2006 prezentuje wykres poni-ej.

127

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Stan zobowi'za" NFZ w latach 2003-2006
823 824 724 (w mln z!.)

401 235 224 177 37 31.03.2003r. 31.12.20 03r. 31.12.20 04r. 38 0 31.12.200 5r. 0 80

183

31.12.2 006r.

Zobow. zew. ogó!em po term. p!atno#ci Zobow. wobec #wiadzen. i aptek po terminie p !atno#ci Zobow.z tytu!u po-yczki

1.7.

Dzia!alno", finansowa

Dzia!alno#/ finansowa NFZ w 2006 r. zamkn"!a si" dodatnim wynikiem w wysoko#ci 80.514,82 tys. z!, co stanowi 259,55% wielko#ci planowanej.
Dzia$alno!# finansowa NFZ na tle planu 2006 r. oraz wykonania w 2005 r. w tys. z$
Wyszczególnienie 1 Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na dzia!alno#ci finansowej Wykonanie 2005 r. 2 86 747,29 18 401,65 68 345,64 Plan 2006 r. 3 66 649,00 35 628,00 31 021,00 Wykonanie 2006 r. 4 112 703,72 32 188,90 80 514,82 Ró)nica % realizacji (plan-wyk.) planu 5=3-4 6=4/3 169,10% -46 054,72 90,35% 3 439,10 -49 493,82 259,55% Dynamika 2006/2005 7=4/2 129,92% 174,92% 117,81%

Kwot" zrealizowanych przychodów finansowych NFZ stanowi!y: ! ! odsetki uzyskane z lokat i papierów warto#ciowych w wysoko#ci 78.648,74 tys. z!, pozosta!e przychody finansowe w wysoko#ci 34.054,98 tys. z!.

Kwota kosztów finansowych obj"!a: ! ! odsetki od po-yczki udzielonej przez bud-et pa0stwa w kwocie 82,80 tys. z!, inne koszty finansowe w kwocie 32.106,10 tys. z!, w tym: - odsetki za zw!ok" w zap!acie zobowi.za0: 3.872,68 tys. z!, - utworzone rezerwy na odsetki: 28.134,06 tys. z!, - pozosta!e: 99,36 tys. z!.
128

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Realizacja planu przychodów finansowych na poziomie 169,10% wielko#ci planowanej by!a w znacznym stopniu efektem wprowadzonej Zarz.dzeniem Prezesa NFZ Nr 110/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku procedury przekazywania oddzia!om wojewódzkim NFZ "rodków finansowych w celu bie&$cego regulowania zobowi$za# i lokowania przez Central" Funduszu, „czasowo” wolnych #rodków finansowych na rachunkach bankowych.

1.6.

Wynik finansowy

Wyniki finansowe za 2006 r. poszczególnych oddzia!ów wojewódzkich i Centrali Funduszu ukszta!towa!y si" nast"puj.co.
Wyniki finansowe OW i Centrali NFZ za 2006 r. na tle wyników za 2005 r. w tys. z$
Jednostki organizacyjne NFZ: Dolno#l.ski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski (ódzki Ma!opolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski %l.ski %wi"tokrzyski Warmi0sko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem OW Centrala NFZ Wynik finansowy netto za 2005r. 3 735,29 1 226,91 2 560,67 6 775,90 0,12 38 346,54 6 140,19 15 674,47 11 224,41 17 700,64 15 764,68 8 394,94 13 348,64 1 803,45 5 577,18 -10 874,18 137 399,85 586 214,87 723 614,72 Wynik finansowy netto za 2006r. 1 764,98 2 402,88 19 474,97 7 596,47 182,42 6 516,67 44 154,63 -3 194,35 130,58 -7 014,25 6 506,91 36 521,58 6 978,62 18,21 17 405,44 25 023,44 164 469,20 703 475,37 867 944,57

O poziomie wyniku finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2006 r. zadecydowa!y w szczególno#ci nast"puj.ce czynniki: ! wy-sze ni- zak!adano w planie finansowym przychody z tytu!u sk!adki brutto na ubezpieczenie zdrowotne, !.cznie o kwot" 596,8 mln z! (z czego z tytu!u sk!adki bie-.cej o 545,5 mln z!, z tytu!u sk!adek z lat ubieg!ych o 51,3 mln z!). przekazane przez ZUS i KRUS w listopadzie i grudniu 2006 roku #rodki z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne wy-sze od tych, które Fundusz uzyska! w miesi.cach wcze#niejszych (tj. #rednie przychody z ww. tytu!ów w okresie 10 m-cy kszta!towa!y si" na poziomie 3.052,2 mln z!, za# w listopadzie wynios!y 3.245,3 mln z!, a w grudniu 3.532,5 mln z!) nie mog!y by/ przeznaczone na zwi"kszenia planu kosztów #wiadcze0 zdrowotnych, bowiem informacj" o ich wysoko#ci Fundusz uzyska!: za listopad - w ko0cu 2006 roku, za# ostateczn. za rok 2006 w marcu 2007 r., wówczas nie by!o ju- mo-liwo#ci dokonania zmian planu finansowego NFZ za 2006 roku,
129

!

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! ! ! ! ! ! !

wy-sze ni- planowano koszty ewidencjonowani i poboru sk!adek o 5,5 mln z!, ni-sze ni- planowane przychody z tytu!u realizacji zada0 zleconych o 14,0 mln z!, ni-sza ni- planowana realizacja kosztów #wiadcze0 zdrowotnych o 437,8 mln z!, ni-sza ni- planowana realizacja kosztów administracyjnych o kwot" 28,9 mln z!, wy-szy ni- planowano poziom rezerw na zobowi.zania wynikaj.ce z post"powa0 s.dowych o 63,4 mln z!, wy-szy ni- planowany wynik na dzia!alno#ci finansowej o kwot" 49,5 mln z!, ni-sze ni- planowane #rodki z tytu!u dotacji na realizacj" zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy o 3,0 mln z!.

Wykres poni-ej przedstawia czynniki kszta!tuj.ce wynik finansowy NFZ za 2006 r.
Czynniki kszta$tuj'ce wynik finansowy NFZ w 2006 r. w tys. z$
Wyszczególnienie 1 Sk!adka nale-na brutto pomniejszona o odpis aktualizuj.cy Koszty ewidencjonowania i poboru sk!adek Przychody wynikaj.ce z przepisów o koordynacji Przychody z tytu!u zada0 zleconych Dotacja z bud-etu pa0stwa na realizacj" zadania, o którym mowa w art.. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy Obowi.zkowy odpis na rezerw" ogóln. Koszty #wiadcze0 zdrowotnych w tym: koszty refundacji leków Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Koszty administracyjne Pozosta!e przychody Pozosta!e koszty w tym: rezerwa na zobowi$zania wynikaj$ce z post%powa# s$dowych Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Inne obowi.zkowe obci.-enia wyniku finansowego Wynik finansowy Plan 2006r. 3 36 526 107,00 66 268,00 12 308,00 18 268,00 14 066,00 0,00 36 403 638,00
6 748 674,00

Wykonanie 2006r. 4 37 071 559,46 71 766,59 14 837,92 4 308,52 11 036,99 0,00 35 965 839,60
6 695 760,88

Wp!yw na wynik ( +, - ) 5=4-3 545 452,46 -5 498,59 2 529,92 -13 959,48 -3 029,01 0,00 437 798,40
52 913,12

18 268,00 387 462,00 451 436,00 177 570,00
164 203,00

4 308,52 358 575,29 362 973,04 276 796,18
227 590,75

13 959,48 28 886,71 -88 462,96 -99 226,18
-63 387,75

66 649,00 35 628,00 0,00 0,00 0,00

112 703,72 32 188,90 0,00 0,00 867 944,57

46 054,72 3 439,10

867 944,57

130

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Uzyskany przez Narodowy Funduszu Zdrowia wynik finansowy za 2006 rok w wysoko#ci 867,9 mln z!, na który mia!a istotny wp!yw nie w!.czona do planu finansowego nadwy-ka przychodów ze sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, by! m.in. efektem ostro-no#ci w ocenie sytuacji finansowej Funduszu w 2007 roku. W ocenie Funduszu podejmowane dzia!ania w 2006 roku mia!y uwzgl"dnia/ sytuacj" finansow. Funduszu w d!u-szym horyzoncie czasu. W planowaniu przychodów ze sk!adek wprowadzono jesieni. 2006 roku skorygowane wska$niki makroekonomiczne, co rodzi!o obaw", -e w 2007 roku Fundusz b"dzie dzia!a! w warunkach znacznie mniejszych mo-liwo#ci, w stosunku do lat poprzednich, w zakresie zwi"kszania w trakcie roku nak!adów na #wiadczenia opieki zdrowotnej. Ograniczone mo-liwo#ci NFZ w zakresie potencjalnego zwi"kszenia planu kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2007 roku, w po!.czeniu z wykorzystaniem ca!ego przyrostu #rodków w tym roku na realizacj" ustawy o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0, wp!yn"!y na realne obni-enie nak!adów na #wiadczenia opieki zdrowotnej. Pod koniec 2006 roku ró-nica pomi"dzy wysoko#ci. zaplanowanych na rok 2007 #rodków przeznaczonych na finansowanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, po wyeliminowaniu skutków ustawy o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0, a poziomem finansowania zrealizowanym w roku 2006 wynosi!a ok. 460 mln z!. Sytuacja ta w wielu przypadkach utrudnia!a post"powania konkursowe o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej. Zwi"kszanie liczby #wiadcze0 opieki zdrowotnej pod koniec 2006 roku, przy jednoczesnym braku #rodków w planie finansowym 2007 roku na zapewnienie dost"pno#ci do #wiadcze0 opieki zdrowotnej na poziomie roku 2006, by!oby nieuzasadnione. W 2007 roku konieczne b"dzie równie- sfinansowanie roszcze0 #wiadczeniodawców zg!aszanych na drodze s.dowej, w tym z tytu!u „ustawy 203”, na poziomie wy-szym niwynikaj.cym z pierwotnego planu na 2007 rok (wykonanie w roku 2006 - 227,6 mln z!, plan finansowy na 2007 rok – 208,0 mln z!), natomiast warto#/ roszcze0 na koniec 2006 roku zamyka si" kwot. 2 883,0 mln z!. Ni-sza ni- planowana realizacja kosztów #wiadcze0 zdrowotnych o 437,8 mln z! tj. o 1,2%, wynika!a z niewykonania kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w oddzia!ach wojewódzkich o 389,1 mln z! tj. o 1,08%, a w centrali kosztów #wiadcze0 zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj.cych z przepisów o koordynacji w wysoko#ci 48,7 mln z! tj. 23,18%. Niewykonanie kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w oddzia!ach wojewódzkich spowodowane by!o ni-sz. realizacj. przez #wiadczeniodawców zawartych umów na #wiadczenia zdrowotne o 336,2 mln z! oraz ni-sz. refundacj. cen leków o 52,9 mln z!. Niewykonanie planowanych kosztów #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2006 roku na poziomie 1% potwierdza prawid!owo#/ planowania wielko#ci umów.

131

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Sprawozdanie finansowe NFZ za 2006 r. sporz(dzone na podstawie ustawy o rachunkowo"ci 2.1. Aktywa i ich struktura

Aktywa !(cznie
w z! i gr.
31.12.2005 r. 4.623.084.376,13 31.12.2006 r. 5.816.905.689,08 Dynamika zmian 25,8% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Aktywa trwa!e
w z! i gr.
31.12.2005 r. 232.372.196,44 31.12.2006 r. 250.588.082,11 Dynamika zmian 7,8% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Aktywa obrotowe
w z! i gr.
31.12.2005 r. 4.390.712.179,69 31.12.2006 r. 5.566.317.606,97 Dynamika zmian 26,8% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Struktura aktywów - krótka charakterystyka
31.12.2005 r. KWOTA STRUKTURA 232 372 196,44 5,03% 7 738 899,05 0,17% 224 423 482,75 4,85% 216 661 014,44 4,69% 9 845 598,99 160 966 913,01 42 065 303,49 219 985,30 3 563 213,65 7 762 468,31 209 814,64 4 390 712 179,69 1 211 737,18 2 722 758 455,62 1 664 700 978,11 1 664 700 978,11 2 041 008,78 4 623 084 376,13 0,21% 3,48% 0,91% 0,00% 0,08% 0,17% 0,00% 94,97% 0,03% 58,89% 36,01% 36,01% 0,04% 100,00% w z! i gr. 31.12.2006 r. Zmiana KWOTA STRUKTURA (+) wzrost, (-)spadek 250 588 082,11 4,31% 18 215 885,67 24 513 038,84 0,42% 16 774 139,79 225 794 832,93 3,88% 1 371 350,18 213 768 200,05 3,67% -2 892 814,39 9 631 351,21 156 359 740,39 44 671 047,82 80 127,69 3 025 932,94 12 026 632,88 280 210,34 5 566 317 606,97 1 505 558,83 3 268 858 121,11 2 293 900 123,71 2 293 900 123,71 2 053 803,32 5 816 905 689,08 0,17% 2,69% 0,77% 0,00% 0,05% 0,21% 0,00% 95,69% 0,03% 56,20% 39,44% 39,44% 0,04% 100,00% -214 247,78 -4 607 172,62 2 605 744,33 -139 857,61 -537 280,71 4 264 164,57 70 395,70 1 175 605 427,28 293 821,65 546 099 665,49 629 199 145,60 629 199 145,60 12 794,54 1 193 821 312,95

AKTYWA A. I. II. 1. AKTYWA TRWA#E Warto#ci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa!e, w tym: %rodki trwa!e: - grunty ( w tym prawo u-ytkowania wieczystego gruntów) - budynki, budowle - urz.dzenia techniczne i maszyny - #rodki transportu - inne #rodki trwa!e %rodki trwa!e w budowie Nale-no#ci d!ugoterminowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Nale-no#ci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: - bie-.ce #rodki pieni"-ne Krótkoterminowe rozliczenia mi"dzyokresowe RAZEM AKTYWA

2. III. I. II. III.

IV.

132

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Struktura maj.tku na dzie0 31.12.2006 r. w porównaniu do stanu na dzie0 31.12.2005 r. nie uleg!a istotnym zmianom. Nast.pi! nieznaczny spadek udzia!u aktywów trwa!ych z 5,0% do 4,3% oraz wzrost udzia!u aktywów obrotowych z 95,0% do 95,7%. W grupie aktywów obrotowych nast.pi! wzrost warto#ci zapasów o 24,3%, wzrost nale-no#ci krótkoterminowych o 20,1% przy jednoczesnym spadku ich udzia!u o 2,7 pkt. Zwi"kszeniu uleg!a warto#/ i udzia! pozosta!ych sk!adników, w tym g!ównie inwestycji krótkoterminowych o 37,8%, a udzia! o 3,4 pkt. Na podstawowy maj.tek Funduszu sk!adaj. si" nale-no#ci krótkoterminowe, g!ównie nale-no#ci od ZUS z tytu!u sk!adek zdrowotnych i inwestycje krótkoterminowe, których udzia! w strukturze aktywów wynosi odpowiednio na 31.12.2005 r. 58,9% i 36,0% oraz na 31.12.2006 r. 56,2% i 39,4%. Porównanie danych – analiza trendów Aktywa Funduszu na dzie0 31.12.2006 r. obejmuj. nast"puj.ce podstawowe sk!adniki: ! Warto"ci niematerialne i prawne 24 513 038,84 z! Warto#ci niematerialne i prawne stanowi. 0,4% maj.tku Funduszu i obejmuj. licencje na u-ytkowe programy komputerowe. ! Rzeczowe aktywa trwa!e 225 794 832,93 z! Rzeczowe aktywa trwa!e stanowi. 3,9% sumy bilansowej. Warto#/ rzeczowych aktywów trwa!ych uleg!a zwi"kszeniu na dzie0 bilansowy w porównaniu do stanu na dzie0 31.12.2005 r. o 0,61%, co stanowi kwot" 1 371,35 tys. z!. ! Nale)no"ci d!ugoterminowe 280 210,34 z! Nale-no#ci d!ugoterminowe stanowi. nale-no#ci z wyroków s.dowych, z terminem ich sp!aty okre#lonym na lata pó$niejsze. ! Zapasy 1 505 558,83 z! Zapasy wykazane w bilansie stanowi. 0,03% sumy bilansowej i obejmuj. materia!y, towary oraz zaliczki na dostawy. ! Nale)no"ci krótkoterminowe 3 268 858 121,11 z! Nale-no#ci krótkoterminowe stanowi. 56,2% sumy bilansowej i obejmuj. nale-no#ci z tytu!u dostaw robót i us!ug wymagalne w okresie 12 miesi"cy od dnia bilansowego. Wed!ug stanu na dzie0 bilansowy nale-no#ci krótkoterminowe wzros!y w porównaniu do stanu na dzie0 31.12.2005 r. o 20,06 % tj. o 546 099,67 tys. z!. ! Inwestycje krótkoterminowe 2 293 900 123,71 z! Inwestycje krótkoterminowe, na które w ca!o#ci sk!adaj. si" bie-.ce #rodki pieni"-ne stanowi. 39,4% sumy bilansowej i wycenione zosta!y w warto#ci nominalnej !.cznie z wymagalnymi na dzie0 bilansowy odsetkami. Stan inwestycji krótkoterminowych na dzie0 31.12.2006 r. w porównaniu do stanu na dzie0 31.12.2005 r. uleg! zwi"kszeniu o kwot" 629 199,15 tys. z!. ! Krótkoterminowe rozliczenia mi*dzyokresowe 2 053 803,32 z! Krótkoterminowe rozliczenia mi"dzyokresowe obejmuj. nak!ady przewidziane do rozliczenia w nast"pnych okresach sprawozdawczych po dniu bilansowym.
133

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

.2.

Pasywa i ich struktura

Pasywa !(cznie
w z! i gr.
31.12.2005 r. 4.623.084.376,13 31.12.2006 r. 5.816.905.689,08 Dynamika zmian 25,8% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Kapita! w!asny
w z! i gr.
31.12.2005 r. 457.560.824,09 31.12.2006 r. 1.325.505.412,22 Dynamika zmian 189,7% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Zobowi(zania i rezerwy
w z! i gr.
31.12.2005 r. 4.165.523.552,04 31.12.2006 r. 4.491.400.276,86 Dynamika zmian 7,8% .ród#o (komórka organizacyjna) Biuro Ksi&gowo!ci

Struktura pasywów - krótka charakterystyka
31.12.2005 r. PASYWA A. KAPITA# (FUNDUSZ) W#ASNY I. Kapita! (fundusz) podstawowy KWOTA 457 560 824,09 141 549 868,09 0,00 0,00 -407 603 725,42 723 614 681,42 4 165 523 552,04 318 862 839,04 80 660 343,84 3 757 969 080,85 8 03 1 28 8,31 4 623 08 4 37 6,13 STRUKTURA 9,90% 3,06% 0,00% 0,00% -8,82% 15,65% 90,10% 6,90% 1,74% 81,29% 0,17% 100,00 % 31.12.2006 r. KWOTA 1 325 505 412,22 141 549 868,09 261 384 931,34 54 626 024,66 0,00 867 944 588,13 4 491 400 276,86 639 519 123,48 207 635,62 3 844 219 267,51 7 454 250,25 5 816 905 689,08 STRUKTURA 22,79% 2,43% 4,49% 0,94% 0,00% 14,92% 77,21% 10,99% 0,00% 66,09% 0,13% 100,00% w z! i gr. Zmiana (+) wzrost, (-)spadek 867 944 588,13 0,00 261 384 931,34 54 626 024,66 407 603 725,42 144 329 906,71 325 876 724,82 320 656 284,44 -80 452 708,22 86 250 186,66 -57 7 038,06 1 193 82 1 312,95

II. Kapita ! (fundusz) zapasowy III. Fun d usz wydzielony (CFI) IV. Zysk (strata) z lat ubieg!ych V. Zysk (strata) netto B. Z OBOWI'ZANIA I REZERWY I. Rezerwy na zobowi.zania

II. Zobo wi.zania d!ugoterminowe III. Zobo wi.zania krótkoterminowe IV. Rozliczenia mi"dzyokresowe RAZEM PASYWA

Maj.tek Funduszu w 77,2% pokrywaj. zobowi.zania i rezerwy na zobowi.zania, wykazane w !.cznej kwocie 4 491 400 tys. z!, stanowi. kwot" ni-sz. ni- stan maj.tku ogó!em o 1 325 505 tys. z!. W badanym okresie nast.pi!y korzystne zmiany w strukturze $róde! finansowania maj.tku, co wynika przede wszystkim z osi.gni"cia zysku netto w znacznej wysoko#ci, wp!ywaj.cego na stan funduszów w!asnych.
134

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Porównanie danych – analiza trendów Pasywa Funduszu na dzie0 31.12.2006 r. obejmuj. nast"puj.ce podstawowe sk!adniki: ! Fundusz w!asny Fundusz w!asny obejmuje: - kapita! podstawowy w wysoko#ci 141 549 868,09 z! stanowi.cy równowarto#/ maj.tku trwa!ego netto otrzymanego od Skarbu Pa0stwa, - kapita! zapasowy w wysoko#ci 261 384 931,34 z!, - fundusz wydzielony (centralny fundusz inwestycyjny) w kwocie 54 626 024,66 z!, - zysk okresu badanego w kwocie 867 944 588,13 z!, który wynika z prawid!owo sporz.dzonego rachunku zysków i strat. ! Rezerwy na zobowi(zania 639 519 123,48 z! Rezerwy na zobowi.zania stanowi. 10,99% sumy bilansowej i obejmuj.: - rezerwy na pewne lub prawdopodobne przysz!e zobowi.zania w kwocie 252 665 tys. z!, z czego kwota 122 196 tys. z! przypada na rezerwy na post"powania s.dowe za ponadumowne #wiadczenia zdrowotne, - bierne rozliczenia mi"dzyokresowe kosztów dzia!alno#ci operacyjnej i kosztów finansowych w wysoko#ci 386 854 tys. z!. ! Zobowi(zania d!ugoterminowe 207 635,62 z! Zobowi.zania d!ugoterminowe obejmuj. 0,004% sumy bilansowej i dotycz. wp!aconych przez dostawców zabezpiecze0 nale-ytego wykonania umów. ! Zobowi(zania krótkoterminowe 3 844 219 267,51 z! Zobowi.zania krótkoterminowe obejmuj. 66,09% sumy bilansowej w tym zobowi.zania z tytu!u dostaw i us!ug wymagalne w okresie 12 miesi"cy po dniu bilansowym stanowi. kwot" 3 669 621 tys. z!. ! Rozliczenia mi*dzyokresowe Rozliczenia mi"dzyokresowe stanowi. 0,13% sumy bilansowej. 7 454 250,25z! 1 325 505 412,22 z!

5. Informacje o finansowaniu wydatków inwestycyjnych Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ w 2006roku przyj"ty przez Rad" NFZ Uchwa!. Nr 42/2005/I z dnia 3 listopada 2005 r. wynosi! 44.411.000 z!. Jego warto#/ zosta!a zmieniona uchwa!ami Nr 29 i 40 /2006/I Rady NFZ i ostatecznie wynios!a 74.875.600 z!. Realizacja planu ukszta!towa!a si" na poziomie 82,74% , g!ównie z przyczyny nie zrealizowania zada0 inwestycyjnych przez Oddzia!y Wojewódzkie NFZ w Opolu i Gda0sku oraz przez Central" NFZ - o warto#ci !.cznie 9.343.320 z!, co stanowi 71% niewykorzystanych #rodków inwestycyjnych.
135

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Powodem tego by!y przed!u-aj.ce si" procedury na wy!onienie wykonawcy zadania inwestycyjnego (projektu na adaptacj" lokali w siedzibie Centrali NFZ) oraz braku czasu na ich przeprowadzenie po stosownych zmianach w planie wydatków inwestycyjnych. Plan pod wzgl"dem rzeczowym w wi"kszo#ci Oddzia!ów, w wyniku uzyskania korzystnych cen w post"powaniach o udzielenie zamówie0 publicznych, zosta! rozszerzony i zrealizowany. Poni-sza tabela przedstawia sum" warto#ci zada0 inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w poszczególnych cz"#ciach planu.
tys. z$ Centrala i Oddzia#y warto!- zada' plan Nieruchomo!ci (grunty, budynki, lokale) A Urz"dzenia techniczne, ruchomo!ci i wyposa,enie B %rodki transportu C Zespo$y komputerowe D Warto!ci niematerialne i prawne E Warto%) zada& zaplanowanych na 2006 r. Warto%) zada& zrealizowanych do 31.12.2006 (rodki z planu 2006 roku niewykorzystane 15 763,39 2 125,34 190,00 24 741,57 32 055,30 74 875,60 wykonanie 9 019,11 1 489,46 0,00 20 897,65 30 383,91 61 790,14 13 085,46

Lp.

Pozycje planu

136

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

VII. 1.

OGÓLNE INFORMACJE O NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA Struktura organizacyjna NFZ

Struktura organizacyjna Funduszu okre#lona zosta!a w Statucie Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi.cym za!.cznik do rozporz.dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2004 r. w sprawie nadania Statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z pó$n. zm.). W sk!ad Funduszu wchodz. jednostki organizacyjne: Centrala oraz szesna#cie oddzia!ów wojewódzkich. W sk!ad Centrali Funduszu wchodz. nast"puj.ce komórki organizacyjne: 1) Gabinet Prezesa Funduszu; 2) Biuro Rady Funduszu; 3) Departament %wiadcze0 Opieki Zdrowotnej; 4) Departament Spraw %wiadczeniobiorców; 5) Departament Gospodarki Lekami; 6) Departament do Spraw S!u-b Mundurowych; 7) Departament Ekonomiczno-Finansowy; 8) Biuro Organizacyjne; 9) Biuro Prawne; 10) Biuro Informatyki; 11) Biuro Informacji i Komunikacji Spo!ecznej; 12) Biuro Ksi"gowo#ci; 13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze; 14) Biuro Wspó!pracy Mi"dzynarodowej; 15) Audytor Wewn"trzny; 16) Pe!nomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 17) Rzecznik Praw Pacjenta. Szczegó!owy zakres zada0 komórek organizacyjnych Centrali Funduszu, w szczególno#ci podzia! nadzoru nad tymi komórkami pomi"dzy Prezesa Funduszu i jego zast"pców, okre#la regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu. W Narodowym Funduszu Zdrowia funkcjonuj. nast"puj.ce oddzia!y wojewódzkie Funduszu: 1) Dolno#l.ski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. we Wroc!awiu; 2) Kujawsko-Pomorski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Bydgoszczy; 3) Lubelski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Lublinie; 4) Lubuski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Zielonej Górze; 5) (ódzki Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w (odzi;
137

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

6) Ma!opolski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Krakowie; 7) Mazowiecki Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Warszawie; 8) Opolski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Opolu; 9) Podkarpacki Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Rzeszowie; 10) Podlaski Oddzia! w Bia!ymstoku; Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib.

11) Pomorski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Gda0sku; 12) %l.ski Oddzia! w Katowicach; Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib.

13) %wi"tokrzyski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Kielcach; 14) Warmi0sko-Mazurski Oddzia! z siedzib. w Olsztynie; Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

15) Wielkopolski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Poznaniu; 16) Zachodniopomorski Oddzia! Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib. w Szczecinie. Zgodnie z powo!anym wy-ej statutem w sk!ad oddzia!u wojewódzkiego Funduszu wchodz. nast"puj.ce komórki organizacyjne: 1) Wydzia! %wiadcze0 Opieki Zdrowotnej; 2) Wydzia! Kontroli; 3) Wydzia! Monitorowania %wiadcze0 Opieki Zdrowotnej; 4) Wydzia! Ekonomiczno-Finansowy; 5) Wydzia! Spraw %wiadczeniobiorców; 6) Wydzia! Gospodarki Lekami; 7) Wydzia! do Spraw S!u-b Mundurowych; 8) Zespó! Radców Prawnych; 9) Wydzia! Ksi"gowo#ci; 10) Wydzia! Organizacyjno-Prawny; 11) Wydzia! Informatyzacji; 12) Wydzia! Spraw Pracowniczych; 13) Wydzia! Administracyjny; 14) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich mieli jednak mo-liwo#/ wnioskowania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zmian" struktury organizacyjnej oddzia!u.
138

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Szczegó!ow. organizacj" komórek organizacyjnych oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddzia!ów oraz zakres ich zada0 okre#laj. regulaminy organizacyjne tych oddzia!ów nadane przez dyrektorów oddzia!ów wojewódzkich Funduszu, po zasi"gni"ciu opinii Prezesa Funduszu.

2.

Dzia!alno", Rady Funduszu

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych do zada0 Rady Funduszu nale-y: ! ! kontrolowanie bie-.cej dzia!alno#ci Funduszu we wszystkich dziedzinach jego dzia!alno#ci, uchwalanie: - planu pracy Funduszu na dany rok, - rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, ! opiniowanie: - projektu planu finansowego na dany rok. - systemu wynagradzania pracowników Funduszu, ! przyjmowanie: - sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu, - okresowych i rocznych sprawozda0 z dzia!alno#ci Funduszu, ! podejmowanie uchwa! w sprawach dotycz.cych maj.tku Funduszu i inwestycji przekraczaj.cych zakres upowa-nienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz nabywania, zbywania i obci.-ania nieruchomo#ci stanowi.cych w!asno#/ Funduszu, kontrola prawid!owej realizacji planu finansowego Funduszu, wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawid!owo#ci post"powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej lub ich realizacji, wyra-anie opinii w sprawie kandydata na Prezesa Funduszu lub kandydatów na jego zast"pców, wyra-anie opinii w sprawie odwo!ania Prezesa Funduszu lub jego zast"pców.

! !

! !

W okresie sprawozdawczym Rada Narodowego Funduszu Zdrowia zebra!a si* na trzynastu posiedzeniach i podj*!a w tym czasie czterdzie"ci osiem uchwa!: ! Na I posiedzeniu Rady NFZ w dniu 5 stycznia 2006 r. Rada Funduszu: - w przedmiocie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (uchwa!a Nr 1/2006/I Rady NFZ z dnia 5 stycznia 2006 r.),
139

Podj"!a uchwa!y:

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- w sprawie odwo!ania Zast"pcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych( uchwa!a Nr 2/2006/I Rady NFZ z dnia 5 stycznia 2006 r.). Dyskutowa!a na temat nowego uk!adu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapozna!a si" z informacj. na temat bie-.cej dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z prezentacjami multimedialnymi w zakresie: - kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006 rok (stan na 31 grudnia 2005r.), - realizacji #wiadcze0 opieki zdrowotnej w okresie stycze0 – listopad 2005 roku, - realizacji planu finansowego NFZ w okresie stycze0 – listopad 2005 rok. ! Na II posiedzeniu Rady NFZ w dniu 1 marca 2006 r., zwo!anym przez Ministra Zdrowia Rada Funduszu: - w sprawie wyboru Przewodnicz.cego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (uchwa!a Nr 3/2006/I Rady NFZ z dnia 1 marca 2006r.), - w sprawie wydania Narodowego Funduszu z dnia 1 marca 2006r.). Dyskutowa!a na temat: - w.tpliwo#ci prawnych odno#nie do prawid!owo#ci zwo!ania w dniu 1 marca 2006 r. posiedzenia Rady NFZ przez Ministra Zdrowia, na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych, - zmiany Regulaminu dzia!ania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, poprzez upowa-nienie zast"pcy Przewodnicz.cego do pe!nienia obowi.zków Przewodnicz.cego Rady równie- w przypadku odwo!ania Przewodnicz.cego Rady ze sk!adu Rady. Zg!osi!a wniosek o dokonanie na kolejnym posiedzeniu Rady Funduszu, zmiany uchwa!y w sprawie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady NFZ do spraw badania sprawozdania finansowego NFZ, ze wzgl"du na odwo!anie Przewodnicz.cego powy-szego Zespo!u ze sk!adu Rady. ! Na pierwszej cz"#ci III posiedzenia Rady NFZ w dniu 13 Funduszu: marca 2006 r. Rada opinii do projektu zmiany planu finansowego Zdrowia na 2005 r. (uchwa!a Nr 4/2006/I Rady NFZ

Podj"!a uchwa!y:

Podj"!a uchwa!y: - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia Regulaminu dzia!ania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (uchwa!a Nr 5/2006/I Rady NFZ z dnia 13 marca 2006r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w przedmiocie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (uchwa!a Nr 6/2006/I Rady NFZ z dnia 13 marca 2006r.),
140

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- w sprawie przyj"cia okresowego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za IV kwarta! 2005r. (uchwa!a Nr 7/2006/I Rady NFZ z dnia 13 marca 2006r.). Zapozna!a si" z informacj. na temat negocjacji w sprawie zawarcia umowy o #wiadczenie us!ug konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia z firm. Konsorcjum Kamsoft-Spin. Zobowi.za!a Prezesa NFZ do pisemnego ustosunkowania si" do zarzutów przedstawionych w trzech opiniach Przewodnicz.cego Zespo!u Problemowego Rady NFZ ds. informatyzacji: 1) „Opinia dotycz.ca umów o #wiadczenie us!ug konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Dzia!alno#ci NFZ”, 2) „Opinia dotycz.ca sposobu realizacji Rejestru Us!ug Medycznych”, 3) „ Analiza procesów zwi.zanych z przygotowaniem, negocjacjami oraz nadzorem nad realizacj. umów na utrzymanie Systemu Informatycznego NFZ w roku 2005, prowadzonych przez Biuro Informatyzacji Centrali NFZ”. Dyskutowa!a na temat Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 roku, a w szczególno#ci nad propozycj. Przewodnicz.cego Rady Funduszu o wniesienie do Planu pracy Centrali NFZ nast"puj.cych punktów: opracowanie strategii za!o-e0 kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2007, opracowanie planu strategicznego dzia!ania NFZ na kolejne trzy lata, opracowanie strategii informatyzacji NFZ. ! Podczas drugiej cz"#ci III posiedzenia Rady NFZ w dniu 22 marca 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie powo!ania Zast"pcy Prezesa NFZ do spraw medycznych oraz ustalenia jego wynagrodzenia (uchwa!a Nr 8/2006/I Rady NFZ z dnia 22 marca 2006r.), - w sprawie wyra-enia zgody na zawarcie umów o #wiadczenie us!ug konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia z firm. ComputerLand S.A i konsorcjum firm Kamsoft-Spin (uchwa!a Nr 9/2006/I Rady NFZ z dnia 22 marca 2006r.). Wys!ucha!a o#wiadczenia Prezesa NFZ o akceptacji stanowiska zawartego w opinii prawnej z dnia 13 marca 2006 r., sporz.dzonej przez radc" prawnego NFZ, w sprawie zgodno#ci projektów umów o #wiadczenie us!ug serwisu Systemu Informatycznego Wspomagania Dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia z decyzj. Prezesa UZP na ZT/5350/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. Sprostowa!a oczywist. omy!k" w uchwale Nr 6/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 marca 2006 r. zmieniaj.cej uchwa!" w przedmiocie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. ! Na IV posiedzeniu Rady NFZ w dniu 6 kwietnia 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie przyj"cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok (Uchwa!a Nr 10/2006/I Rady NFZ z dnia 6 kwietnia 2006r.),

Podj"!a uchwa!y:

Podj"!a uchwa!y:

141

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- w sprawie w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok (Uchwa!a Nr 11/2006/I Rady NFZ z dnia 6 kwietnia 2006r.), w sprawie przyj"cia planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 roku (Uchwa!a Nr 12/2006/I Rady NFZ z dnia 6 kwietnia 2006r.),

!

Na V posiedzeniu Rady NFZ w dniu 28 kwietnia 2006 r. Rada Funduszu:

Dyskutowa!a na temat rocznego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za 2005 r. – zwróci!a szczególn. uwag" na jako#/ sprawozdania oraz na praktyczne znaczenie sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ dla przysz!o#ci Funduszu. Podj"!a uchwa!" w sprawie przyj"cia rocznego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za 2005 r. (uchwa!a Nr 13/2006/I Rady NFZ z dnia 28 kwietnia 2006 r.). Zobowi.za!a Prezesa NFZ do przedstawienia na najbli-szym posiedzeniu informacji na temat wyroku S.du Najwy-szego w sprawie „ustawy 203”. ! Na VI posiedzeniu Rady NFZ w dniu 18 maja 2006 r. Rada Funduszu:

Rozpatrzy!a wniosek Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie odwo!ania Pana Jerzego Millera z funkcji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i nie podj"!a uchwa!y w tej sprawie. Pozytywnie zaopiniowa!a projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok i podj"!a uchwa!" Nr 14/2006/I Rady NFZ z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok. Dyskutowa!a na temat podwy-szenia wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. ! Na VII posiedzeniu Rady NFZ w dniu 8 czerwca 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie przyj"cia okresowego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za I kwarta! 2006r. (uchwa!a Nr 15/2006/I Rady NFZ z dnia 8 czerwca 2006 r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok (uchwa!a Nr 16/2006/I Rady NFZ z dnia 8 czerwca 2006 r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok (uchwa!a Nr 17/2006/I Rady NFZ z dnia 8 czerwca 2006r.). Zapozna!a si" z informacj. Prezesa NFZ na temat: - „Kierunków zmian zasad kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007”, - „Kierunków informatyzacji NFZ”, - realizacji przez NFZ wyroku S.du Najwy-szego („ustawa 203”),
142

Podj"!a uchwa!y:

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- pracy Zespo!u Problemowego Rady NFZ ds. badania sprawozdania finansowego NFZ. ! Na VIII posiedzeniu Rady NFZ w dniu 20 lipca 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 r. (uchwa!a Nr 18/2006/I Rady NFZ z dnia 20 lipca 2006r.), - w sprawie wydania opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r. (uchwa!a Nr 19/2006/I Rady NFZ z dnia 20 lipca 2006r.), - w sprawie wyst.pienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie sposobu podzia!u zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok. (uchwa!a Nr 20/2006/I Rady NFZ z dnia 20 lipca 2006r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2006 r. (uchwa!a Nr 21/2006/I Rady NFZ z dnia 20 lipca 2006r.). Zapozna!a si" z informacj. Prezesa NFZ na temat: - prognozy przychodów i kosztów na kolejne trzy lata 2007-2009, - wyroku S.du Najwy-szego w sprawie „ustawy 203”. ! Na IX posiedzeniu Rady NFZ w dniu 24 sierpnia 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie powo!ania Zespo!u Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw przygotowania Strategii informatyzacji NFZ (uchwa!a Nr 23/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie wyst.pienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie sposobu podzia!u zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok. (uchwa!a Nr 24/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.), - w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok. (uchwa!a Nr 25/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.), - w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 r. (uchwa!a Nr 26/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.), - w sprawie przyj"cia okresowego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za II kwarta! 2006r. (uchwa!a Nr 27/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.), - w sprawie powo!ania Zespo!u Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw przygotowania opinii do projektu Systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia (uchwa!a Nr 28/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.),

Podj"!a uchwa!y:

Podj"!a uchwa!y:

143

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2006 r. (uchwa!a Nr 29/2006/I Rady NFZ z dnia 24 sierpnia 2006r.). Zapozna!a si" z informacj. Prezesa NFZ na temat: - dzia!alno#ci Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2006 r., - sposobu realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0. Dyskutowa!a na temat przedstawionego przez Prezesa NFZ dokumentu pt:„Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ”. ! Na X posiedzeniu Rady NFZ w dniu 7 wrze#nia 2006 r., które zosta!o zwo!ane na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze#nia 2006 r., w trybie okre#lonym w § 5 ust. 4 Regulaminu dzia!ania Rady Narodowego Funduszu, Rada Funduszu: - w przedmiocie wyra-enia opinii w sprawie odwo!ania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Uchwa!a Nr 30/2006/I z dnia 7 wrze#nia 2006 r.), - w przedmiocie wyra-enia opinii w sprawie kandydata na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Uchwa!a Nr 31/2006/I z dnia 7 wrze#nia 2006 r.). Pozytywnie zaopiniowa!a wniosek Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze#nia 2006 r. w sprawie odwo!ania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydata na Prezesa NFZ. ! Podczas pierwszej cz"#ci XI posiedzenia Rady NFZ w dniu 28 wrze#nia 2006 r. Rada Funduszu: - w przedmiocie wyra-enia opinii w sprawie odwo!ania Zast"pcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych (Uchwa!a Nr 32/2006/I z dnia 28 wrze#nia 2006r.), - w przedmiocie wyra-enia opinii w sprawie kandydata na Zast"pc" Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych (Uchwa!a Nr 33/2006/I z dnia 28 wrze#nia 2006 r.), - w sprawie przyj"cia stanowiska Zespo!u Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw przygotowania Strategii informatyzacji Narodowego Funduszu Zdrowia(Uchwa!a Nr 34/2006/I z dnia 28 wrze#nia 2006r.), - w sprawie wyra-enia opinii o „Systemie wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia” (Uchwa!a Nr 35/2006/I z dnia 28 wrze#nia 2006 r.). Dyskutowa!a na temat: - opracowanego przez Zespó! Rady dokumentu „Wskazówki i wytyczne dla Prezesa NFZ w celu opracowania dokumentu Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych oraz kierunków rozwoju systemu informatycznego NFZ”,
144

Podj"!a uchwa!y:

Podj"!a uchwa!y:

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- projektu Systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, - zakupu przez NFZ oprogramowania ORACLE, - zakupu nieruchomo#ci dla potrzeb Lubelskiego OW NFZ, - kosztów zwi.zanych z adaptacj. i wyposa-eniem zakupionych lokali nr 13,14, 15 przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. ! Podczas drugiej cz"#ci XI posiedzenia Rady NFZ w dniu 5 pa$dziernika 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie wyra-enia zgody na nabycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ udzia!u wynosz.cego 33/100 (trzydzie#ci trzy setne) we w!asno#ci nieruchomo#ci po!o-onej w Lublinie przy ul. Szkolnej nr 16 (Uchwa!a Nr 36/2006/I z dnia 5 pa$dziernika 2006r.), - w sprawie wyst.pienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie zmiany za!.cznika Nr 2 do Uchwa!y Nr 25/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r. (Uchwa!a Nr 37/2006/I z dnia 5 pa$dziernika 2006 r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2006 r.(Uchwa!a Nr 38/2006/I z dnia 5 pa$dziernika 2006 r.). Dyskutowa!a na temat kosztów projektu adaptacji lokali nr 13,14 i 15 przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

Podj"!a uchwa!y:

!

Na XII posiedzeniu Rady NFZ w dniu 16 listopada 2006 r. Rada Funduszu:

Podj"!a uchwa!y: - w sprawie wyra-enia opinii do projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2006 rok (Uchwa!a Nr 41/2006/I z dnia 16 listopada 2006r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2006 rok (Uchwa!a Nr 42/2006/I z dnia 16 listopada 2006r.), - w sprawie przeprowadzenia kontroli prawid!owo#ci realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2006 r. (obejmuj.cych #wiadczenia w zakresie laryngologii dzieci"cej w wypadkach nag!ych, w porze nocnej na obszarze m. st. Warszawy oraz ortopedii w wypadkach nag!ych, równie- w porze nocnej na obszarze m. st. Warszawy) - Uchwa!a Nr 43/2006/I z dnia 16 listopada 2006 r. Zapozna!a si" informacj. Prezesa NFZ na temat: - aktualno#ci tre#ci dokumentu przedstawionego Radzie NFZ w dniu 8 czerwca br. pt: „Kierunki zmian zasad kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007”,
145

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- realizacji w 2007 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0, - spraw zwi.zanych z funkcjonowaniem pionu mundurowego w NFZ , - przyczyn wzrostu kosztów zadania inwestycyjnego polegaj.cego na zakupie i adaptacji lokali u-ytkowych nr 13,14 i 15 przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. Zobowi.za!a Prezesa NFZ do przedstawienia dokumentu, w którym zostan. przedstawione przyczyny wadliwie prowadzonego zadania inwestycyjnego polegaj.cego na zakupie i adaptacji lokali u-ytkowych nr 13,14 i 15 przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz wnioski wynikaj.ce z tego zadania, jak równie- wnioski personalne. Upowa-ni!a Przewodnicz.cego Rady do wyst.pienia do Ministra Zdrowia w dwóch kwestiach: - z zapytaniem, czy jest mo-liwy udzia! Rady Funduszu w opiniowaniu projektu rozporz.dzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniaj.cego rozporz.dzenie w sprawie nadania statutu NFZ, - z przedstawieniem stanowiska Rady NFZ w sprawie zabezpieczenia #wiadcze0 opieki zdrowotnej dla s!u-b mundurowych. ! Na XIII posiedzeniu Rady NFZ w dniu 7 grudnia 2006 r. Rada Funduszu: - w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2006 r. (Uchwa!a Nr 44/2006/I z dnia 7 grudnia 2006 r.), - zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok (Uchwa!a Nr 45/2006/I z dnia 7 grudnia 2006 r.), - w sprawie przyj"cia okresowego sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ za III kwarta! 2006r.(Uchwa!a Nr 46/2006/I z dnia 7 grudnia 2006 r.), - w sprawie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (Uchwa!a Nr 47/2006/I z dnia 7 grudnia 2006 r.), - w sprawie powo!ania Zespo!u Problemowego Rady ds. analizy opracowanego przez Prezesa NFZ dokumentu : „Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2006-2010”(Uchwa!a Nr 48/2006/I z dnia 7 grudnia 2006r.). Dyskutowa!a na temat: - opracowanego przez Prezesa NFZ dokumentu: „Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2006-2010”, - skutków wej#cia w -ycie projektowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o sieci szpitali, dla zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2007 oraz na lata nast"pne,

Podj"!a uchwa!y:

146

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- wyst.pienia Ministra Zdrowia w zwi.zku z prowadzonym post"powaniem wyja#niaj.cym w sprawie badania uchwa!y Nr 38/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 pa$dziernika 2006 r. zmieniaj.cej uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 r., - przyczyn nieprawid!owego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego polegaj.cego na zakupie i adaptacji lokali u-ytkowych nr 13, 14 i 15 przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. Rada Funduszu podejmuje równie) uchwa!y w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez cz!onków Rady (tryb obiegowy). Rada Funduszu podj"!a w trybie obiegowym: - w dniu 17 sierpnia 2006 r. uchwa!" Nr 22/2006/I zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie wyst.pienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie sposobu podzia!u zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r., - w dniu 25 pa$dziernika 2006 r. uchwa!y: Nr 39/2006/I w sprawie zmiany za!.cznika Nr 2 do Uchwa!y Nr 25/2006/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r., oraz Nr 40/2006/I zmieniaj.c. uchwa!" w sprawie przyj"cia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok. Ponadto Rada Funduszu powo!uje spo"ród swoich cz!onków Zespo!y Problemowe, które przygotowywa!y na jej posiedzenia rekomendacje, opinie i stanowiska. W 2006 roku odby!y si" dwa spotkania Zespo!u Problemowego Rady NFZ do spraw badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (6 kwietnia i 18 maja 2005 r.), trzy spotkania Zespo!u Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw przygotowania opinii do projektu Systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia (28 sierpnia, 6 wrze#nia i 28 wrze#nia 2006 r.) oraz spotkania Zespo!u Problemowego Rady NFZ do spraw przygotowania Strategii informatyzacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. Dzia!alno", Rad Oddzia!ów Wojewódzkich NFZ

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o #wiadczeniach w oddzia!ach wojewódzkich Funduszu dzia!aj. rady oddzia!ów wojewódzkich. Sk!ad rady W sk!ad rady oddzia!u wojewódzkiego Funduszu, zgodnie z art. 106 ust. 2 wchodzi dziewi"ciu cz!onków b"d.cych ubezpieczonymi zamieszkuj.cych na obszarze dzia!ania danego oddzia!u wojewódzkiego Funduszu, powo!ywani przez sejmik województwa, w tym: ! dwóch cz!onków powo!ywanych z w!asnej inicjatywy sejmiku,
147

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! ! ! ! !

dwóch cz!onków spo#ród kandydatów wskazanych przez w!a#ciwego wojewod", jeden cz!onek spo#ród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa, dwóch cz!onków spo#ród kandydatów wskazanych przez w!a#ciw. miejscowo wojewódzk. komisj" dialogu spo!ecznego, jeden cz!onek spo#ród kandydatów wskazanych przez Rad" Dzia!alno#ci Po-ytku Publicznego, jeden cz!onek spo#ród kandydatów wskazanych wspólnie przez w!a#ciwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Policji i w!a#ciwego komendanta wojewódzkiego Pa0stwowej Stra-y Po-arnej.

Zadania rady Do zada0 rad oddzia!u wojewódzkiego Funduszu (art. 106 ust. 10 ustawy o #wiadczeniach) nale-y: ! ! ! ! ! opiniowanie projektu planu finansowego oddzia!u wojewódzkiego Funduszu; uchwalanie planu pracy oddzia!u wojewódzkiego Funduszu; opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddzia!u wojewódzkiego Funduszu za dany rok; monitorowanie prawid!owo#ci post"powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów; monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddzia!u wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy, sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców obowi.zków, o których mowa w art. 20-22 ustawy; kontrolowanie bie-.cej dzia!alno#ci oddzia!u wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego dzia!alno#ci; wyst"powanie do dyrektora oddzia!u wojewódzkiego z wnioskiem o wszcz"cie kontroli w trybie art. 64 ustawy; wyst"powanie do dyrektora oddzia!u wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej; dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu; wyst"powanie do Prezesa wojewódzkiego Funduszu; Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddzia!u

! !

! ! ! ! !

wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddzia!u wojewódzkiego Funduszu; wyst"powanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwo!anie dyrektora oddzia!u wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.

148

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Charakter rady Dzia!alno#/ rad ma charakter opiniodawczo-nadzorczy. Kadencja rad trwa cztery lata. Rady dzia!aj. w zakresie swoich kompetencji, wykonuj.c zadania szczegó!owo okre#lone planem pracy rad i harmonogramem posiedze0. Ustalenia podejmowane przez rady przyjmowane s. w drodze uchwa! wraz z ocen. i opiniami w omawianych kwestiach. W posiedzeniach rad uczestniczyli, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o #wiadczeniach, w charakterze obserwatorów przedstawiciele w!a#ciwej okr"gowej rady lekarskiej, okr"gowej rady piel"gniarek i po!o-nych i okr"gowej rady aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Opis dzia!alno"ci rad oddzia!ów wojewódzkich funduszu ! Rada Dolno"l(skiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 9, liczba podj"tych uchwa! – 7). 1) Posiedzenie Rady w dniu 24 lutego 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 22.12.2005 r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu post"powa0 w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2006; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat zako0czonej kontroli NIK w Oddziale; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 2) Posiedzenie Rady w dniu 20 kwietnia 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 24.02.2006 r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ o rocznym sprawozdaniu z dzia!alno#ci DOW NFZ w 2005 r.; - przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ za rok 2005 przez Dyrektora DOW NFZ (Uchwa!a Nr 1/2006); - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu post"powa0 w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2006; - analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres IV kwarta!u 2005 r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców w I kwartale 2006 obowi.zków, o których mowa w art. 20 – 22 ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 3) Posiedzenie Rady w dniu 22 czerwca 2006 r. - przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ za rok 2005 przez Dyrektora DOW NFZ (Uchwa!a Nr 2/206); - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat za!o-e0 do planu finansowego DOW NFZ na rok 2007 w #wietle prognozy wp!ywów i wydatków; - analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres od I do V 2006r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców w II kwartale 2006 obowi.zków, o których mowa w art. 20 –
149

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

22 ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych, tj. list oczekuj.cych na udzielenie #wiadczenia; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 4) Posiedzenie Rady w dniu 28 lipca 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 22.06.2006 r.; - zaopiniowanie odwo!ania Pana Andrzeja Wo$nego ze stanowiska Dyrektora Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ (Uchwa!a Nr 3/2006); - zaopiniowanie projektu planu finansowego DOW NFZ na rok 2007 (Uchwa!a Nr 4/206) ; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 5) Posiedzenie Rady w dniu 11 sierpnia 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 28.07.2006 r.; - zaopiniowanie kandydata na stanowisko Dyrektora Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ (Uchwa!a Nr 5/2006). 6) Posiedzenie Rady w dniu 02 pa+dziernika 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 11.08.2006r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu post"powa0 w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007; - informacja Rzecznika Praw Pacjenta na temat dzia!alno#ci Rzecznika i za!atwianych przez niego spraw w I pó!roczu 2006r.; - zaopiniowanie zmiany na stanowisku Dyrektora Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ. 7) Posiedzenie Rady w dniu 09 pa+dziernika 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 11.08.2006r.; - zaopiniowanie zmiany na stanowisku Dyrektora Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ (Uchwa!a Nr 6/2006, Uchwa!a Nr 7/2006); - informacja Rzecznika Praw Pacjenta na temat dzia!alno#ci Rzecznika i za!atwianych przez niego spraw w I pó!roczu 2006r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu post"powa0 w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007. 8) Posiedzenie Rady w dniu 27 listopada 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 9.10.2006 r.; - uchwalenie planu pracy Dolno#l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu post"powa0 w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007; - analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych za okres III kwarta!u 2006r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 9) Posiedzenie Rady w dniu 22 grudnia 2006 r. - przyj"cie protoko!u z posiedzenia Rady w dniu 27.11.2006 r.; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat stanu kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców w III kwartale obowi.zków, o których mowa w art. 20 – 22 ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych; - informacja Dyrektora DOW NFZ na temat bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u.

150

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

Rada Kujawsko-Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 4, liczba podj"tych uchwa! – 2) 1) Posiedzenie Rady w dniu 27 marca 2006 r. - podj"cie uchwa!y w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2005 rok Kujawsko - Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ z siedzib. w Bydgoszczy (Uchwa!a nr I/1/2006); - analiza skarg i wniosków rozpatrywanych w IV kwartale 2005 roku przez Rzecznika Praw Pacjenta. 2) Posiedzenie Rady w dniu 3 lipca 2006 r. - informacja w przedmiocie prognozy wydatków na lata 2007 – 2009 Kujawsko – Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy; - zaopiniowanie projektu planu finansowego na rok 2007; - analiza skarg i wniosków rozpatrywanych w I kwartale 2006 roku przez Rzecznika Praw Pacjenta. 3) Posiedzenie Rady w dniu 22 listopada 2006 r. - podj"cie uchwa!y w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Kujawsko – Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na rok 2007 (Uchwa!a nr II/07/2006); - informacja o przedmiocie realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 (Dz. U. Nr 149, poz. 1076); - analiza skarg i wniosków rozpatrywanych w II kwartale 2006 roku przez Rzecznika Praw Pacjenta. 4) Posiedzenie Rady w dniu 20 grudnia 2006 r. - informacja o przeprowadzonych post"powaniach celem zawarcia umów na 2007 rok w Kujawsko – Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy; - analiza skarg i wniosków rozpatrywanych w III kwartale 2006 roku przez Rzecznika Praw Pacjenta.

!

Rada Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 12, liczba podj"tych uchwa! – 44) 1) Posiedzenie Rady w dniu 31 stycznia 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 grudnia 2005 roku (Uchwa!a Nr 1/2006/I); - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w IV kwartale 2005 roku do Lubelskiego OW NFZ (Uchwa!a Nr 2/2006/I); - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w 2005 roku do Lubelskiego OW NFZ (Uchwa!a Nr 3/2006/I); - przyj"cie „Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego OW NFZ w roku 2005” (Uchwa!a Nr 4/2006/XIII); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów.
151

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

2) Posiedzenie Rady w dniu 21 lutego 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 stycznia 2006 roku (Uchwa!a Nr 5/2006/II); - przyj"cie „Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego OW NFZ w IV kwartale 2005 roku (Uchwa!a Nr 6/2006/II); - przyj"cie analizy danych dotycz.cych list oczekuj.cych, liczby oczekuj.cych oraz #redniego czasu oczekiwania na udzielenie #wiadczenia opieki zdrowotnej za okres IV kwarta!u 2005 roku (Uchwa!a Nr 7/2006/II); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów. 3) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XIV posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 lutego 2006 roku (Uchwa!a Nr 8/2006/III); - zaopiniowanie i zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji planu finansowego Lubelskiego OW NFZ za 2005 rok” (Uchwa!a Nr 9/2006/III); - przyj"cie „Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego OW NFZ w roku 2005” (Uchwa!a Nr 10/2006/III); - przyj"cie analizy danych dotycz.cych list oczekuj.cych, liczby oczekuj.cych oraz #redniego czasu oczekiwania na udzielenie #wiadczenia opieki zdrowotnej w roku 2005 (Uchwa!a Nr 11/2006/III); - przyj"cie informacji na temat realizacji przez Lubelski OW NFZ wniosków zawartych w uchwa!ach Rady Oddzia!u za okres roku 2005 (Uchwa!a Nr 12/2006/III); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów. 4) Posiedzenie Rady w dniu 25 kwietnia 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XV posiedzenia Rady Lubelskiego OW NFZ w dniu 14 marca 2006 roku (Uchwa!a Nr 13/2006/IV); - dokonania analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w I kwartale 2006 roku do Lubelskiego OW NFZ (Uchwa!a Nr 14/2006/IV); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów. 5) Posiedzenie Rady w dniu 23 maja 2006 r. - przyj"cie protoko!u XIV posiedzenia Rady Lubelskiego OW NFZ w dniu 25.04.2006 r. (Uchwa!a Nr 15/2006/V); - przyj"cie sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego OW NFZ w I kwartale 2006 r. (Uchwa!a Nr 16/2006/V); - przyj"cie analizy danych dotycz.cych list oczekuj.cych, liczby oczekuj.cych oraz #redniego czasu oczekiwania na udzielenie #wiadczenia opieki zdrowotnej za okres I kwarta!u 2006 r. (Uchwa!a Nr 17/2006/V); - przyj"cie corocznej prognozy wp!ywów i wydatków Lubelskiego OW NFZ na rok 2007 (Uchwa!a Nr 18/2006/V); - zmiana planu pracy Rady Lubelskiego OW NFZ na rok 2006 (Uchwa!a Nr 19/2006/V); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów; - informacja dyrektora oddzia!u o sporz.dzaniu planu zabezpieczenia #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007.
152

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

6) Posiedzenie Rady w dniu 4 lipca 2006 r. - zaopiniowania projektu Planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na rok 2007 (Uchwa!a Nr 20/2006/VI); - Uchwa!a Nr 21/2006/VI z dnia 4 lipca 2006 roku rady Lubelskiego OW NFZ w sprawie stanowiska Rady LOW NFZ w sprawie pokrycia podwy-ek wynagrodzenia dla pracowników s!u-by zdrowia z systemu ubezpiecze0 spo!ecznych. 7) Posiedzenie Rady w dniu 26 lipca 2006 r. - przyj"cie protoko!u XVII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 maja 2006 roku (Uchwa!a Nr 22/2006/VII); - przyj"cie protoko!u XVIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 4 lipca 2006 roku (Uchwa!a Nr 23/2006/VII); - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w II kwartale 2006 roku do Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Uchwa!a Nr 24/2006/VII); - przyj"cie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku; - przyj"cie informacji na temat realizacji przez Lubelski Oddzia! Wojewódzki NFZ wniosków zawartych w uchwa!ach Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ za okres I pó!rocza 2006 roku (Uchwa!a Nr 25/2006/VII); - informacja dyrektora oddzia!u o bie-.cej dzia!alno#ci oddzia!u oraz monitorowaniu realizacji zawartych umów. 8) Posiedzenie Rady w dniu 12 wrze"nia 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XIX posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 lipca 2006 roku (Uchwa!a Nr 26/2006/VIII); - przyj"cie „Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w II kwartale 2006 roku” (Uchwa!a Nr 27/2006/VIII); - przyj"cie analizy danych dotycz.cych list oczekuj.cych, liczby oczekuj.cych oraz #redniego czasu oczekiwania na udzielenie #wiadczenia opieki zdrowotnej za okres II kwarta!u 2006 roku (Uchwa!a Nr 28/2006/VIII); - przyj"cie „Sprawozdania z wykonania Planu pracy Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za I pó!rocze 2006 roku” (Uchwa!a Nr 29/2006/VIII). 9) Posiedzenie Rady w dniu 16 pa+dziernika 2006 r. - rada dokona!a wyboru Zast"pcy Przewodnicz.cego w osobie Pana Marka Maja (Uchwa!a Nr 30/2006/IX); - rada przyj"!a opini" dotycz.c. realizacji zada0 zwi.zanych ze sprawowaniem funkcji Dyrektora Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ przez Pani. El-biet" Fa!dyg" w latach 2005 – 2006 (Uchwa!a Nr 31/2006/IX); - rada negatywnie zaopiniowa!a wniosek Prezesa NFZ o odwo!anie Pani El-biety Fa!dygi ze stanowiska Dyrektora Lubelskiego OW NFZ (Uchwa!a Nr 32/2006/IX); - rada negatywnie zaopiniowa!a kandydatur" Pana Marka Wójtowicza na stanowisko Dyrektora Lubelskiego OW NFZ (Uchwa!a Nr 33/2006/IX).

153

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

10) Posiedzenie Rady w dniu 24 pa+dziernika 2006 r. - przyj"cie protoko!u XX posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 12 wrze#nia 2006 roku (Uchwa!a Nr 34/2006/X); - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Lubelskiego OW NFZ w III kwartale 2006 roku (Uchwa!a Nr 35/2006/X); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów; - informacja o przebiegu procesu kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2007 r. 11) Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2006 r. - przyj"cie protoko!u XXI posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 16 pa$dziernika 2006 roku (Uchwa!a Nr 36/2006/XI); - przyj"cie protoko!u XXII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 pa$dziernika 2006 roku (Uchwa!a Nr 37/2006/XI); - przyj"cie Sprawozdania z wykonania Planu pracy Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2006 roku (Uchwa!a Nr 38/2006/XI); - dokonanie analizy danych na temat prowadzonych przez #wiadczeniodawców list oczekuj.cych, liczby oczekuj.cych i #redniego czasu oczekiwania na udzielenie #wiadcze0 opieki zdrowotnej za III kwarta! 2006 roku (Uchwa!a Nr 39/2006/XI); - przyj"cie Planu Pracy Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2007 (Uchwa!a Nr 40/2006/XI); - Uchwa!a Nr 41/2006/XI z dnia 28 listopada 206 roku Rady LOW NFZ w sprawie prawid!owo#ci post"powania w sprawie zawierania umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej; - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów; - informacja dyrektora oddzia!u o zaawansowaniu procesu kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007 i lata nast"pne. 12) Posiedzenie Rady w dniu 19 grudnia 2006 r. - przyj"cie Protoko!u XXIII posiedzenia Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 28 listopada 2006 roku (Uchwa!a Nr 42/2006/XII); - przyj"cie "Planu pracy Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok" (Uchwa!a Nr 43/2006/XII); - przyj"cie Regulaminu Dzia!ania Rady Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Uchwa!a Nr 44/2006/XII); - informacja dyrektora oddzia!u na temat bie-.cej dzia!alno#ci jednostki oraz monitorowania realizacji zawartych umów; - informacja dyrektora oddzia!u dotycz.ca zabezpieczenia #wiadcze0 opieki zdrowotnej w roku 2007.

154

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

Rada Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 7, liczba podj"tych uchwa! – 6) 1) Posiedzenie Rady w dniu 23 stycznia 2006 r. - podj"cie uchwa!y w sprawie zmiany "Regulaminu Rady Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ" - Uchwa!a nr 1/2006 z 23.01.2006 r.; - podj"cie uchwa!y w sprawie zmiany "Planu pracy Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na rok 2006" - Uchwa!a nr 2/2006 z 23.01.2006 r.; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat zabezpieczenia #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2006 r.; - analiza skarg i wniosków z!o-onych przez ubezpieczonych w IV kwartale 2005r. z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu; - analiza wykonywania przez #wiadczeniodawców obowi.zku prowadzenia list oczekuj.cych na poszczególne #wiadczenia zdrowotne - w IV kwartale 2005 r. 2) Posiedzenie Rady w dniu 27 lutego 2006 r. - pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania "Planu finansowego Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na rok 2005" - Uchwa!a nr 3/2006 z 27.02.2006 r.; - informacja Dyrektora Oddzia!u dotycz.ca realizacji zada0 zwi.zanych z koordynacj. systemów zabezpieczenia spo!ecznego w zakresie udzielania rzeczowych #wiadcze0 zdrowotnych. 3) Posiedzenie Rady w dniu 24 kwietnia 2006 r. - podj"cie uchwa!y w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na rok 2005 – Uchwa!a Nr 4/2006 z dnia 24.04.2006 r.; - informacja Dyrektora Oddzia!u o realizacji w 2005 roku #wiadcze0 opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w sprz"t ortopedyczny, #rodki pomocnicze i lecznicze #rodki techniczne; - analiza skarg i wniosków z!o-onych przez ubezpieczonych w I kwartale 2006 roku z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu; - analiza w przedmiocie wykonywania przez #wiadczeniodawców w I kwartale 2006r. obowi.zku prowadzenia list oczekuj.cych na poszczególne #wiadczenia zdrowotne; - informacja Dyrektora Oddzia!u o prowadzonej przez Oddzia! kampanii na rzecz aktywnej profilaktyki pt.: „Cztery pory roku dla zdrowia”. 4) Posiedzenie Rady w dniu 19 czerwca 2006 r. - przedstawienie przez Dyrektora Oddzia!u corocznej prognozy przychodów i kosztów (rocznej i trzyletniej); - przedstawienie przez Dyrektora Oddzia!u za!o-e0 strategii kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej przez Lubuski Oddzia! Wojewódzki NFZ na lata 2007- 2009; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubuskiego OW NFZ za I kwarta! 2006 r.; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat analizy i oceny monitorowania ordynacji leków, kosztów refundacji cen leków - oraz oceny realizacji umów w zakresie programów terapeutycznych – za I kwarta! 2006 r.

155

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

5) Posiedzenie Rady w dniu 10 lipca 2006 r. - wydanie pozytywnej opinii w przedmiocie przygotowanego przez Lubuski Oddzia! Wojewódzki NFZ projektu „Planu finansowego Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ z siedzib. w Zielonej Górze na rok 2007” – Uchwa!a Nr 5/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.; - w dniu 11 lipca 2006 r. informacj" o podj"ciu Uchwa!y Nr 5/2006 wraz z projektem Planu przes!ano na r"ce Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 6) Posiedzenie Rady w dniu 11 wrze"nia 2006 r. - przedstawienie przez Dyrektora Oddzia!u informacji na temat stanu zaawansowania w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ procesu kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007 i lata nast"pne; - analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w II kwartale 2006 roku z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu; - analiza w przedmiocie wykonywania przez #wiadczeniodawców w II kwartale 2006 r. obowi.zku prowadzenia list oczekuj.cych na poszczególne #wiadczenia zdrowotne; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat zasad wdra-ania od dnia 1.10.2006 r. 30 % podwy-ek p!ac dla pracowników ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego. 7) Posiedzenie Rady w dniu 13 listopada 2006 r. - uchwalenie „Planu Pracy Lubuskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na 2007 rok” – Uchwa!a Nr 6/2006 z dnia 13.11.2006r.; - informacja Dyrektora Oddzia!u o wdro-eniu podwy-ek p!ac dla pracowników placówek ochrony zdrowia, przewidzianych na IV kwarta! 2006 r.; - analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w III kwartale 2006 r. z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu; - analiza w przedmiocie wykonywania przez #wiadczeniodawców w III kwartale 2006 r. obowi.zku prowadzenia list oczekuj.cych na poszczególne #wiadczenia zdrowotne; - rozpatrzenie pisma z dnia 21.09.2006 r. Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego SPZOZ w Wojnowie dotycz.cego wyst.pienia pokontrolnego Nr 141/06/WKR; - rozpatrzenie pisma z dnia 08.11.2006 r. pani Danuty Basiukaj/ dotycz.cego refundacji #wiadcze0 opieki zdrowotnej. ! Rada #ódzkiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 8, liczba podj"tych uchwa! – 5) 1) Posiedzenie Rady w dniu 24 stycznia 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - analiza skarg i wniosków za IV kwarta! 2005r. wnoszonych przez ubezpieczonych; - podsumowanie post"powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006r. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego (OW NFZ za 2005r. Uchwa!. R/U/1/2006 Rada pozytywnie zaopiniowa!a sprawozdanie w wykonania planu finansowego za 2005 r. 3) Posiedzenie Rady w dniu 30 marca 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u;
156

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- zaopiniowanie odwo!ania Pana Jacka Grabowskiego z funkcji Dyrektora (ódzkiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada uchwa!. R/U/2/2006 pozytywnie zaopiniowa!a odwo!anie Pana Jacka Grabowskiego z funkcji Dyrektora (OW NFZ. 4) Posiedzenie Rady w dniu 8 maja 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - zaopiniowanie powo!ania Pana Paw!a Paczkowskiego na stanowisko Dyrektora (ódzkiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada uchwa!. R/U/3/2006 pozytywnie zaopiniowa!a powo!anie Pana Paw!a Paczkowskiego na stanowisko Dyrektora (OW NFZ. 5) Posiedzenie Rady w dniu 8 czerwca 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za I kwarta! 2006 r.; - prognoza kosztów oraz plany zabezpieczenia #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2007 r. 6) Posiedzenie Rady w dniu 6 lipca 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - zaopiniowanie projektu planu finansowego (ódzkiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok. Uchwa!. R/U/4/2006 Rada negatywnie zaopiniowa!a projekt planu finansowego Oddzia!u na 2007 r. 7) Posiedzenie Rady w dniu 11 wrze"nia 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - realizacja zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0. 8) Posiedzenie Rady w dniu 23 listopada 2006 r. - informacja Dyrektora (OW NFZ o bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - uchwalenie Planu Pracy Oddzia!u na 2007 rok. Plan Pracy zosta! podj"ty Uchwa!. Rady R/U/5/2006; - analiza spraw rozpatrywanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (OW NFZ w II kwartale 2006 r.; - informacja o wielko#ci kolejek oczekuj.cych na #wiadczenia medyczne. ! Rada Ma!opolskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 9, Liczba podj"tych uchwa! – 12) 1) Posiedzenie Rady w dniu 3 lutego 2006r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat przebiegu procesu kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2006; - sprawozdanie z dzia!alno#ci Biura Rzecznika Praw Pacjenta w II pó!roczu 2005 roku; - informacja na temat realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w II pó!roczu 2005r. - sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego MOW NFZ za rok 2005; - przedstawienie Planu Inwestycyjnego MOW NFZ na rok 2006; - informacja Oddzia!u na temat planu zakupu budynku, przeznaczonego na siedzib" MOW NFZ;
157

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

2) Posiedzenie Rady w dniu 8 marca 2006 r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat wykonania Planu Finansowego Oddzia!u za rok 2005; - informacja na temat dzia!alno#ci kontrolnej Oddzia!u; - informacja na temat dost"pno#ci do SOR-ów; - podj"to uchwa!" o pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego MOW NFZ za rok 2005 (Uchwa!a nr1/2006/RMOW/21); - podj"to Uchwa!" nr 2/2006/RMOW/22 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 8 marca 2006 r. 3) Posiedzenie Rady w dniu 19 maja 2006 r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat realizacji Planu Finansowego Oddzia!u za III miesi.ce 2006 roku; - informacja na temat korekty Planu Finansowego na rok 2006; - analiza zlece0 otrzymywanych z organów #cigania. - informacja na temat wykonania nak!adów na leki w 2005 roku w skali ca!ego kraju; - analiza wykonania kontraktów na wybranych oddzia!ach szpitalnych na podstawie 8 lat istnienia systemu; - Centralny Wykaz Ubezpieczonych. 4) Posiedzenie Rady w dniu 3 lipca 2006 r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - zmiana Regulaminu Dzia!ania Rady MOW NFZ; - opiniowanie projektu planu finansowego MOW NFZ na rok 2007; - podj"to uchwa!" o negatywnym zaopiniowaniu projektu planu finansowego MOW NFZ na rok 2007(Uchwa!a Nr 3/2006/RMOW/23); - podj"to Uchwa!" nr 4/2006/RMOW/24 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2006 r. 5) Posiedzenie Rady w dniu 13 wrze"nia 2006 r. - oczekiwania i mo-liwo#ci finansowania #wiadcze0 z zakresu psychiatrii; - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat realizacji Planu Finansowego Oddzia!u za VI miesi"cy 2006 roku; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat korekt Planu Finansowego na rok 2006; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat funkcjonowania Oddzia!u przy obecnym poziomie Funduszu Wynagrodze0; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat realizacji Planu Inwestycyjnego Oddzia!u za VIII miesi"cy 2006 roku; - informacja Oddzia!u na temat wykonania nak!adów na leki za VII miesi"cy 2006 r.; - informacja Oddzia!u o grupach leków, które doprowadzi!y do przekroczenia limitu od marca br.; - analiza Zespo!u Radców Prawnych MOW NFZ w sprawie mo-liwo#ci poszerzenia Regulaminu Rady Oddzia!u o mo-liwo#/ g!osowania internetowego;
158

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- podj"to Uchwa!" nr 5/2006/RMOW/25 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2006 r. 6) Posiedzenie Rady w dniu 23 pa+dziernika 2006 r. - informacja organizacyjna i finansowa Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - wydanie przez Rad" MOW NFZ opinii w sprawie wniosku Prezesa NFZ o odwo!anie Dyrektora MOW NFZ (Uchwa!a Nr 6/2006/RMOW/26); - podj"to uchwa!" o negatywnym zaopiniowaniu wniosku Prezesa NFZ o odwo!anie Pana Stanis!awa Helbicha z funkcji Dyrektora Oddzia!u; - podj"to Uchwa!" nr 7/2006/RMOW/27 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 23 pa$dziernika 2006 r. - podj"to Uchwa!" nr 8/2006/RMOW/28 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 23 pa$dziernika 2006 r. 7) Posiedzenie Rady w dniu 3 listopada 2006 r. - rozpatrzenie pisma Prezesa NFZ w sprawie wydania opinii na temat powo!ania na stanowisko Dyrektora MOW NFZ Pani Marii Janusz; - podj"to uchwa!" o negatywnym zaopiniowaniu wniosku Prezesa NFZ o powo!anie Pani Marii Janusz na stanowisko Dyrektora Oddzia!u (Uchwa!a Nr 9/2006/RMOW/29); - podj"to Uchwa!" nr 10/2006/RMOW/30 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2006 r. 8) Posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2006 r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat przebiegu Konkursu Ofert na lata 20072009; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat aktualnej sytuacji w tzw. „wirtualnych przychodniach”; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat stanu rozdysponowania przez MOW NFZ dodatkowych #rodków finansowych; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat korekt Planu Finansowego na rok 2006; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat realizacji Planu Finansowego Oddzia!u za IX miesi"cy 2006 roku; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat realizacji programów profilaktycznych; - zatwierdzenie Planu Pracy MOW NFZ w Krakowie na rok 2007 (Uchwa!a Nr 11/2006/RMOW/31); - informacja o nak!adach na leki za X miesi"cy 2006; - podj"to uchwa!" o przyj"ciu planu pracy MOW NFZ na rok 2007; - podj"to Uchwa!" nr 12/2006/RMOW/32 w sprawie usprawiedliwienia nieobecno#ci cz!onka rady MOW NFZ na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r. 9) Posiedzenie Rady w dniu 21 grudnia 2006 r. - informacja organizacyjna Dyrektora MOW NFZ dotycz.ca okresu pomi"dzy posiedzeniami Rady; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat przebiegu Konkursu Ofert na lata 20072009 oraz podj"cie w tej kwestii stanowiska Rady MOW NFZ; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat stanu rozdysponowania przez MOW NFZ dodatkowych #rodków finansowych oraz podj"cie w tej kwestii stanowiska Rady MOW NFZ; - informacja Dyrektora Oddzia!u na temat prowadzonej polityki kadrowej oraz podj"cie w tej kwestii stanowiska Rady MOW NFZ.
159

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

Rada Mazowieckiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 10, liczba podj"tych uchwa! – 3) 1) Posiedzenie Rady w dniu 9 lutego 2006 r. Zapoznanie si" z informacjami dyrektora Mazowieckiego OW NFZ na temat: - zakontraktowanych #wiadcze0 na 2006 rok w poszczególnych rodzajach w relacji do obowi.zuj.cego planu finansowego oraz potrzebami i mo-liwo#ciami rozpisania dodatkowych konkursów ofert; - dokonanych i zamierzonych zmianach kadrowych w oddziale. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. – wyjazdowe w NZOZ „MEDIQ” w Legionowie - podj"cie uchwa!y nr 15/2006 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ za 2005 rok; - zapoznanie si" z informacj. dyrektora Mazowieckiego OW NFZ o ilo#ci zakontraktowanych #wiadcze0 z niepublicznymi placówkami medycznymi w poszczególnych rodzajach #wiadcze0 oraz ich udziale procentowym w ogólnych nak!adach na #wiadczenia zdrowotne oddzia!u w 2006 roku. 3) Posiedzenie Rady w dniu 11 kwietnia 2006 r. - zapoznanie si" z analiz. wystarczalno#ci #rodków finansowych przeznaczonych Mazowieckiemu OW NFZ na I pó!rocze 2006 roku oraz niezb"dnych do funkcjonowania placówek s!u-by zdrowia na Mazowszu w drugim pó!roczu w relacji do obowi.zuj.cego planu finansowego Oddzia!u na 2006 rok - z udzia!em zaproszonych go#ci: m.in. pos!a Sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawicieli organów za!o-ycielskich mazowieckich placówek s!u-by zdrowia oraz organizacji zwi.zkowych i pracodawców s!u-by zdrowia na Mazowszu; - wypracowanie stanowiska w sprawie niewystarczalno#ci #rodków finansowych w planie 2006 roku na zakontraktowanie #wiadcze0 medycznych na Mazowszu na II pó!rocze na poziomie I pó!rocza br., które przekazano Ministrowi Zdrowia i Prezesowi NFZ podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 17 maja br. 4) Posiedzenie Rady w dniu 23 maja 2006 r. - wyjazdowe w SS ZZOZ Rudka - przyj"cie informacji dyrektora placówki o realizowanych #wiadczeniach medycznych w ramach kontraktów podpisanych z Mazowieckim OW NFZ; - zapoznanie si" z informacjami dyrektora Mazowieckiego OW NFZ na temat wykonania #wiadcze0 medycznych za I kwarta! 2006 roku w poszczególnych kategoriach oraz przes!anek realizacji w drugim kwartale, oraz skarg i wniosków zg!aszanych przez ubezpieczonych w pierwszym kwartale br. a tak-e sposobach ich za!atwiania przez Rzecznika Praw Pacjenta. 5) Posiedzenie Rady w dniu 20 czerwca 2006 r. –wyjazdowe w Szpitalu Biela%skim w Warszawie Zapoznanie si" z informacjami dyrektora Mazowieckiego OW NFZ na temat: - realizacji kontraktów zawartych z placówkami medycznymi, dla których organem za!o-ycielskim jest Prezydent m. st. Warszawy, - dzia!a0 zmierzaj.cych do poprawy jako#ci #wiadczonych us!ug oraz ich dost"pno#ci dla ubezpieczonych w placówkach medycznych, dla których organem za!o-ycielskim jest Prezydent m. st. Warszawy, - przewidywanej prognozy kosztów #wiadcze0 zdrowotnych Mazowieckiego OW NFZ na 2007 rok, pog!"bion. o analiz" dost"pno#ci do #wiadcze0 opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego.
160

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- Podczas posiedzenia mia!a miejsce wizytacja Szpitalnego Oddzia!u Ratunkowego oraz Oddzia!u Kardiologii a tak-e udzia! w otwarciu Pracowni Hemodynamiki Szpitala Biela0skiego. 6) Posiedzenie Rady w dniu 05 lipca 2006 r. - w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie przy ul. Cha!ubi%skiego 8 - podj"cie uchwa!y nr 16/2006 w sprawie zaopiniowania planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na rok 2007 – opinia negatywna z uwagi na: nie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszka0ców Mazowsza, niemo-liwe oszacowanie rzeczywistych kosztów 30 % podwy-ki wynagrodze0 personelu medycznego, brak rozwi.za0 ustawowych na rok 2007 w zakresie ratownictwa medycznego, pogarszaj.ce finansowanie mazowieckiej s!u-by zdrowia; - informacja dotycz.ca stanu realizacji kontraktu oraz wzajemnych rozlicze0 finansowych pomi"dzy Centrum Onkologii a mazowieckim OW NFZ – dyskusja z udzia!em dyrektora Instytutu Onkologii prof. Marka Nowackiego. 7) Posiedzenie Rady w dniu 22 sierpnia 2006 r. – wyjazdowe w uzdrowisku Konstancin-Zdrój - wizytacja uzdrowiska i zapoznanie si" z ofert. #wiadcze0 sanatoryjnych; - przyj"cie informacji dyrektora Mazowieckiego OW NFZ w sprawie mo-liwo#ci finansowania #wiadcze0 zdrowotnych po zmianie struktury programu medycznego inwestycji w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim – na podstawie dyskusji i opinii pionu medycznego oddzia!u opracowane zosta!o o#wiadczenie Rady w sprawie mo-liwo#ci finansowania #wiadcze0 w placówce; - informacja o realizacji kontraktów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – czas oczekiwania, preferencje pacjentów; - informacja o wynikach kontroli realizacji umów ze #wiadczeniodawcami, przeprowadzonych przez Mazowiecki OW NFZ w pierwszym pó!roczu 2006 r.; - okresowa analiza skarg i wniosków, zg!oszonych do MOW NFZ w II kwartale 2006r. 8) Posiedzenie Rady w dniu 24 pa+dziernika 2006 r. –wyjazdowe w siedzibie Starostwa Powiatowego w Soko!owie Podlaskim - przedstawienie mo-liwo#ci zabezpieczenia prze MOW NFZ #rodków finansowych na planowane uruchomienie w 2007 r. Oddzia!u Ratunkowego przez SP ZOZ w Pu!tusku oraz Oddzia!u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez SPZ ZOZ w Myszkowie; - informacja o dzia!alno#ci szpitali powiatowych w W"growie i Soko!owie Podlaskim – wizytacja placówek; - realizacja zobowi.za0 MOW NFZ wobec #wiadczeniodawców z tytu!u przekazania #rodków na wzrost wynagrodze0 od 1 pa$dziernika 2006 r.; - informacja o przebiegu konkursu ofert na 2007 r.; - analiza skarg i wniosków zg!oszonych przez ubezpieczonych w III kwartale 2006 r. 9) Posiedzenie Rady w dniu 21 listopada 2006 r. – wyjazdowe w siedzibie SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie - wizytacja placówki i zapoznanie si" z jej dzia!alno#ci.; - funkcjonowanie i finansowanie systemu ratownictwa medycznego; - uchwalenie planu pracy Mazowieckiego OW NFZ – uchwala nr 17/2006; - analiza wykonania zakontraktowanych #wiadcze0 za III kwarta!y 2006 r.; - w sprawach bie-.cych: aktualny stan przebiegu procesu informatyzacji oddzia!u oraz zamiary dyrekcji w zakresie polityki kadrowej oraz roli i znaczenia delegatur.
161

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

10) Posiedzenie Rady w dniu 19 grudnia 2006 r. – siedziba Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie przy ul. Cha!ubi%skiego 8 - zapoznanie si" z informacj. dyrektora Mazowieckiego OW NFZ o przebiegu negocjacji, dotycz.cych zawierania kontraktów na #wiadczenia opieki zdrowotnej w 2007 r. ! Rada Opolskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 6, liczba podj"tych uchwa! – 7) 1) Posiedzenie Rady w dniu 30 stycznia 2006 r. - informacja z wykonania #wiadcze0 zdrowotnych w 2005 roku, z uwzgl"dnieniem nadwykona0; - informacja o stanie kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2006. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za 2005 roku (uchwa!a nr 14/2006); - zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego OOW NFZ za 2005 rok (uchwa!a nr 15/2006); - przyj"cie sprawozdania z dzia!alno#ci OOW NFZ za IV kwarta! 2005 rok (uchwa!a nr 16/2006); - przyj"cie rocznego sprawozdania z dzia!alno#ci OOW NFZ za 2005 rok (uchwa!a nr 17/2006); - roczna analiza skarg i wniosków wp!ywaj.cych do OOW NFZ w roku 2005. 3) Posiedzenie Rady w dniu 12 czerwca 2006 r. - przyj"cie prognozy wp!ywów i wydatków na kolejne 3 lata (uchwa!a nr 18/2006); - wynik finansowy z dzia!alno#ci oddzia!u za okres od 01.01.2006 r. do 30.04.2006r. 4) Posiedzenie Rady w dniu 05 lipca 2006 r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego OOW NFZ na 2007 rok.(uchwa!a Nr 19/2006); - sprawozdanie finansowe za okres I – V 2006 rok; - analiza skarg i wniosków za pierwsze pó!rocze 2006 r. 5) Posiedzenie Rady w dniu 06 pa+dziernika 2006 r. - przedstawienie aktualnego planu finansowego OOW NFZ na 2006 i 2007 rok; - realizacja przez OOW NFZ ustawy z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 w 2006 roku; - wykonanie planu finansowego 2006 po 8 miesi.cach; - analiza skarg i wniosków za 8 miesi"cy 2006 roku. 6) Posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2006 r. - przyj"cie Planu Pracy OOW NFZ na 2007 rok.(uchwa!a nr 20/2006); - informacja o przebiegu konkursu ofert na 2007 rok.

!

Rada Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 7, liczba podj"tych uchwa! – 6) 1) Posiedzenie Rady w dniu 25 stycznia 2006 r. - uchwalenie Planu Pracy Rady POW NFZ na 2006 r.;
162

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- informacja Dyrektora Oddzia!u o przeprowadzonych post"powaniach zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2006; - informacja Dyrektora Oddzia!u o wykorzystaniu wniosków przyj"tych przez Rad" POW NFZ na swoich posiedzeniach w roku 2005 a dotycz.cych dzia!alno#ci POW NFZ; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w IV kwartale 2005 r. - podj"cie Uchwa!y Nr 1/2006 Rady POW NFZ z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 2) Posiedzenie Rady w dniu 10 marca 2006 r. - zaopiniowanie sprawozdania z dzia!alno#ci POW NFZ w roku 2005; - zatwierdzenie sprawozdania finansowego POW NFZ za rok 2005; - podj"to Uchwa!" Nr 2/2006 Rady POW NFZ z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r. 3) Posiedzenie Rady w dniu 17 maja 2006 r. - informacja Dyrektora o zawartych umowach ze #wiadczeniodawcami na #wiadczenia opieki zdrowotnej w 2006 oraz ewentualnej liczbie osób oczekuj.cych na poszczególne rodzaje #wiadcze0 i czasie oczekiwania; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I kwarta! 2006; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2006 r. 4) Posiedzenie Rady w dniu 27 czerwca 2006 r. - informacja Dyrektora Oddzia!u o bie-.cej dzia!alno#ci; - informacja Dyrektora Oddzia!u o prognozowanych wp!ywach i wydatkach na rok 2007r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2007. 5) Posiedzenie Rady w dniu 10 lipca 2006 r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2007; - podj"cie Uchwa!y Nr 3/2006 Rady POW NFZ z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r. 6) Posiedzenie Rady w dniu 10 pa+dziernika 2006 r. - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 8 miesi"cy 2006 r.; - informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddzia! w roku bie-.cym u #wiadczeniodawców oraz podj"tych decyzjach; - informacja o sposobie realizacji przez #wiadczeniodawców obowi.zków wynikaj.cych z art. 20-22 ustawy z dnia 27.08.2004r. o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych; - zaopiniowanie wniosku o rozpatrzenie przez Rad" o odwo!anie ze stanowiska Dyrektora POW NFZ; - zaopiniowanie przez Rad" wniosku o powo!anie na stanowisko Dyrektora POW NFZ; - podj"cie Uchwa!y Nr 4/2006 Rady POW NFZ z dnia 10 pa$dziernika 2006 roku w sprawie zaopiniowania odwo!ania Pana Piotra Latawca ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego oraz powo!ania na to stanowisko Pana Zbigniewa Sieczkosia.

163

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

7) Posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2006 r. - zapoznanie Rady POW NFZ z zatwierdzonym przez Central" NFZ planem finansowym POW NFZ na rok 2007; - informacja z wykonania planu finansowego za 10 miesi"cy 2006 r. - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za II i III kwarta! 2006r.; - uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2007; - uchwalenie Planu Pracy Rady POW NFZ na rok 2007; - podj"cie: Uchwa!y Nr 5/2006 Rady POW NFZ z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na 2007 rok oraz Uchwa!y Nr 6/2006 Rady POW NFZ z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Podkarpackiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na 2007 rok. ! Rada Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 6, liczba podj"tych uchwa! – 10) 1) Posiedzenie Rady w dniu 27 stycznia 2006 r. - zapoznanie si" z informacj. w zakresie skutków finansowych zmian w strukturze organizacyjnej w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dokonanych w 2005 r., z wyszczególnieniem skutków zmian na stanowiskach kierowniczych; - kontraktowanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne na rok 2006, w tym rozpoznanie skargi gabinetu stomatologicznego; - zapoznanie si" z informacj. dotycz.c. kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej w zakresie medycyny sportowej na 2006 r. i lata nast"pne; - zapoznanie si" z informacj. dotycz.c. kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresie gastroenterologii na 2006 r., ze szczególnym uwzgl"dnieniem bada0 i zabiegów endoskopowych; - podj"cie uchwa!y w sprawie ustalenia Planu pracy Rady POW NFZ na 2006 rok (Uchwa!a Nr I/1/06). 2) Posiedzenie Rady w dniu 10 marca 2006 r. - zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego OW NFZ za 2005 r. (Uchwa!a Nr II/2/06); - zakontraktowanie na 2006 r. Szpitalnych Oddzia!ów Ratunkowych w województwie podlaskim; - rozliczenie realizacji planu refundacji leków w aptekach województwa podlaskiego w 2005 r.; - przedstawienie ca!o#ciowych wyników kontroli aptek za 2005 r. w województwie podlaskim z wyszczególnieniem poszczególnych aptek (spostrze-enia, wnioski i podj"te decyzje) oraz ze szczegó!owymi wynikami przeprowadzonych kontroli w aptekach; - zakontraktowanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006 r. w #wietle analizy skarg z!o-onych do Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w 2005 r. (w tym analiza skarg za IV kw. 2005 r.), a zw!aszcza poradni specjalistycznych w Bia!ymstoku: kardiologii, okulistyki, endokrynologii, reumatologii, ginekologii, dermatologii; - informacja Dyrektora Podlaskiego OW NFZ dotycz.ca stwierdzonych przypadków nadu-y/ (zawy-ania danych) w zakresie miesi"cznych rozlicze0 umów zawartych
164

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

przez #wiadczeniodawców z NFZ i podj"tych dzia!aniach Oddzia!u zmierzaj.cych do ich wyeliminowania; - uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Podlaskiego OW NFZ w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr II/3/06). 3) Posiedzenie Rady w dniu 12 maja 2006 r. - zapoznanie si" z informacj. dotycz.c. zakontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006 r. z zakresu onkologii oraz realizacja tych kontraktów w województwie podlaskim; - zapoznanie si" z prognoz. kosztów POW NFZ na 2007 r.; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego OW NFZ za I kwarta! 2006 r.; - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do POW NFZ w I. kw. br., z wyszczególnieniem skarg skierowanych do Delegatury POW NFZ w (om-y; - wykonanie planu realizacji programów polityki zdrowotnej za 2005 r. zleconych przez Ministerstwo Zdrowia w województwie podlaskim (merytoryczne i kwotowe) oraz g!ówne za!o-enia na 2006 r.; - omówienie problemów dotycz.cych udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na terenie dzia!ania Delegatury Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w (om-y. 4) Posiedzenie Rady w dniu 03 lipca 2006 r. - podj"cie uchwa!y w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodnicz.cego Rady Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr IV/4/06); - podj"cie uchwa!y w sprawie wyboru Przewodnicz.cego Rady Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr IV/5/06); - podj"cie uchwa!y w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz.cego Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr IV/6/06); - zaopiniowanie projektu planu finansowego Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na 2007 r. (Uchwa!a Nr IV/7/06); - rozpatrzenie skargi na funkcjonowanie Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ przes!anej przez Podlaski Zwi.zek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie w Bia!ymstoku. 5) Posiedzenie Rady w dniu 13 pa+dziernika 2006 r. - zakontraktowanie i realizacja #wiadcze0 w gabinetach dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz dzieci upo#ledzonych tj. specjalnej troski w 2006 (wykaz gabinetów); - wyniki przeprowadzonych przez Podlaski OW NFZ kontroli szpitalnych oddzia!ów ratunkowych; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego OW NFZ za I – VIII 2006 r.; - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do POW NFZ w II. kw. br., z wyszczególnieniem skarg skierowanych do Delegatury POW NFZ w Suwa!kach; - stan realizacji kontraktów w zakresie opieki d!ugoterminowej, m.in. hospicjów w województwie podlaskim; - omówienie problemów dotycz.cych udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na terenie dzia!ania Delegatury Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w Suwa!kach.

165

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

6) Posiedzenie Rady w dniu 20 listopada 2006 r. - podj"cie uchwa!y w sprawie wyra-enia opinii w przedmiocie odwo!ania ze stanowiska Dyrektora Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr VI/8/06); - podj"cie uchwa!y w sprawie wyra-enia opinii w przedmiocie powo!ania Dyrektora Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bia!ymstoku (Uchwa!a Nr VI/9/06); - dokonanie analizy skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do POW NFZ w III kw. br.; - analiza ilo#ci #wiadczeniodawców, którzy wyst.pili do s.du o zap!at" tzw. nadwykona0, podanie kwot, ew. rezerw finansowych oraz ilo#ci przeprowadzonych kontroli, wysoko#ci na!o-onych kar ze wskazaniem obci.-onych placówek, a tak-e ilo#ci skarg, które wp!yn"!y do POW NFZ; - uchwalenie Planu Pracy Podlaskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na 2007 roku (Uchwa!a Nr VI/10/06). ! Rada Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 10, liczba podj"tych uchwa! – 9) 1) Posiedzenie Rady w dniu 17 stycznia 2006 r. - omówienie sytuacji w ochronie zdrowia na terenie województwa pomorskiego; - sposób rozdysponowania #rodków finansowych w ramach podpisanych kontraktów w stosunku do ostatecznej wersji planu finansowego na 2005 r.; - wst"pne wykonanie procedur medycznych za rok 2005 – analiza na podstawie sprawozda0 przekazywanych przez %wiadczeniodawców; - stan kontraktowania na 2006 r.; - omówienie sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta dotycz.ce skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwarta! 2005 r. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - omówienie sytuacji w ochronie zdrowia na terenie województwa pomorskiego – wyst.pienie p. Miros!awa Górskiego Cz!onka Zarz.du Województwa Pomorskiego; - projekt uchwa!y w sprawie zaopiniowania/zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za 2005r.; - informacja o realizacji umów o wykonanie #wiadcze0 zdrowotnych w 2005r. w wybranych jednostkach – przyczyny nadwykona0 i niewykona0; - informacja o stawkach w podstawowej opiece zdrowotnej obowi.zuj.cych od 1 marca 2006 r.; - informacja Dyrekcji POW w sprawie sposobu rozwi.zania problemu dotycz.cego udost"pniania informacji o zakresie #wiadcze0 zdrowotnych przez dan. jednostk" w ramach podpisanego kontraktu; - informacja w sprawie bie-.cej dzia!alno#ci POW NFZ; - przyj"cie informacji od Dyrektora Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ w sprawie rozlicze0 pomi"dzy PHARMAG S.A. i ORFE S.A; - podj"cie uchwa!: Uchwa!a nr 9/RO/2006 z dn. 14.03.2006r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2005; Uchwa!a nr 10/RO/2006r. z dn. 14.03.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawid!owo#ci post"powania Zarz.du PRKCH przy zawieraniu umowy przelewu wierzytelno#ci z ORFE S.A.
166

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

3) Posiedzenie Rady w dniu 25 kwietnia 2006 r. - informacja o zmianach w planie finansowym Oddzia!u: zarz.dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2006r. i uchwa!a Nr 11/2006/I Rady Funduszu; - wykonanie planu finansowego Oddzia!u za I kwarta! 2006 r.; - okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez Ubezpieczonych za I kw. 2006 r.; - informacja na temat stanu zaawansowania prac zwi.zanych z przeniesieniem siedziby Oddzia!u; - informacja o bie-.cej sytuacji finansowej POW NFZ; - informacja Dyrekcji POW w sprawie wprowadzenia do procedury konieczno#ci wykonywania posiewu przy stosowaniu leczenia antybiotykami; - zasady negocjacji ugód w sprawie roszcze0 o nadwykonania w 2005 r.; 4) Posiedzenie Rady w dniu 30 maja 2006 r. - omówienie materia!u na temat „Przyczyny wzrostu refundacji leków w POW NFZ” narastanie kosztów, przyczyny , zakres kontroli, efekty, system RUM; - informacja na temat zaawansowania prac zwi.zanych z przygotowaniem planu finansowego na rok 2007; - informacja o zagro-eniach systemowych w s!u-bie zdrowia; - informacja w sprawie wprowadzenia do procedury konieczno#ci wykonywania posiewu przy stosowaniu leczenia antybiotykami; - analiza ekonomiczna i stan zaawansowania prac zwi.zanych ze zmian. siedziby POW NFZ; - informacja o bie-.cej sytuacji finansowej POW NFZ. 5) Posiedzenie Rady w dniu 27 czerwca 2006 r. - omówienie i zaopiniowanie „ Projektu Planu Finansowego Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na rok 2007, - analiza ekonomiczna i stan zaawansowania prac zwi.zanych ze zmian. siedziby POW NFZ - c.d. dyskusji, - informacja o bie-.cej sytuacji finansowej POW NFZ; - podj"cie uchwa!: Uchwa!a nr 11/RO/2006 z dn. 27.06.2006r. w sprawie powo!ania p. Gabrieli Nawrot na Cz!onka Zespo!u ds. kontroli skarg i wniosków; Uchwa!a nr 12/RO/2006r. z dn. 27.06.2006 w sprawie zaopiniowania „Projektu Planu Finansowego POW NFZ na rok 2007 – opinia negatywna. 6) Posiedzenie Rady w dniu 10 lipca 2006 r. - omówienie i zaopiniowanie „Projektu Planu Finansowego Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ na rok 2007” - przekazany przez Central" NFZ (NFZ/CF/DEF/06/06/0065/DR w oparciu o prognoz" przychodów Funduszu na lata 2007-2009 uzgodnion. z Ministrem Finansów; - podj"cie uchwa!y nr 13/RO/2006r. z dn. 10 lipca 2006 w sprawie zaopiniowania „Projektu Planu Finansowego POW NFZ na rok 2007 (wersja z 28 czerwca 2006r.) – opinia negatywna. 7) Posiedzenie Rady w dniu 05 wrze"nia 2006 r. - wp!yw ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0 na kontraktowanie w IV kwartale 2006 r. i roku 2007; - przedstawienie planu finansowego POW NFZ na rok 2006 – zmiany zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów z dnia 31 lipca 2006r.; - przedstawienie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2007; - sprawozdanie z dzia!alno#ci POW NFZ za II kw. 2006 r.;
167

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- analiza Spraw skierowanych do Rzecznika Praw pacjenta POW NFZ za II kw. 2006 r. 8) Posiedzenia Rady w dniu 29 wrze"nia 2006 r. - informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 21-22 marca 2006 r. w zakresie umowy przelewu wierzytelno#ci zawartej w dniu 04 marca 2003 r. pomi"dzy PRKCh i ORFE S.A.; - informacja o rozdziale dodatkowych #rodków finansowych przekazanych przez Central" NFZ na #wiadczenia zdrowotne; - opinia Rady Oddzia!u POW NFZ w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Oddzia!u; - podj"cie uchwa!y nr 14/RO/2006r. z dn. 29 wrze#nia 2006 w sprawie zaopiniowania wniosku Prezesa NFZ o odwo!aniu p. Henryka Wojciechowskiego ze stanowiska Dyrektora Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 9) Posiedzenie Rady w dniu 17 pa+dziernika 2006 r. - informacja o rozdziale #rodków finansowych na ratownictwo medyczne w województwie pomorskim; - informacja o rozdziale dodatkowych #rodków finansowych przekazanych do POW NFZ (materia! b"dzie przekazany na posiedzeniu Rady Oddzia!u); - informacja na temat bie-.cej sytuacji finansowej POW NFZ (materia! b"dzie przekazany na posiedzeniu Rady Oddzia!u); - stanowisko Rady w sprawie „Wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 21-22 marca 2006 r. w zakresie umowy przelewu wierzytelno#ci zawartej w dniu 04 marca 2003 r. pomi"dzy PRKCh i ORFE S.A.”; - przyj"cie uchwa!y w sprawie zaopiniowania wniosku Prezesa NFZ dotycz.cego powo!ania kandydata na stanowisko Dyrektora Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Uchwa!a nr 15/RO/2006r. z dn. 17 pa$dziernika 2006 w przedmiocie wyra-enia opinii w sprawie powo!ania Pana Miros!awa Górskiego na stanowisko Dyrektora Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 10) Posiedzenia Rady w dniu 28 listopada 2006 r. - przyj"cie uchwa!y w sprawie „Planu Pracy POW NFZ na rok 2007”; - omówienie sprawozdania z dzia!alno#ci POW NFZ za III kwarta! 2006 r.; - omówienie sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta za III kwarta! 2006 r.; - informacja na temat refundacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i #rodki pomocnicze; - informacja Dyrekcji Oddzia!u dot. analizy ekonomicznej i stanu zaawansowania prac zwi.zanych ze zmian. siedziby POW NFZ; - informacja nt . aneksowania i kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2007; - informacja nt. bie-.cej sytuacji finansowej POW NFZ; - informacja o rozdziale dodatkowych #rodków finansowych przekazanych do POW NFZ; - podj"cie uchwa!y nr 16/RO/2006r. z dn. 28 listopada 2006 r. w sprawie przyj"cia ”Planu Pracy Pomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2007.”

168

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

Rada $l(skiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 9, liczba podj"tych uchwa! – 7) 1) Posiedzenie Rady w dniu 25 stycznia 2006 r. - przyj"cie ramowego planu pracy Rady na rok 2006; - przyj"cie informacji dot. bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u; - dokonanie analizy skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych oraz analizy wydatków refundacyjnych leków ponoszonych przez %l.ski OW NFZ. 2) Posiedzenie Rady w dniu 02 marca 2006 r. - zaopiniowanie pozytywnie sprawozdania z wykonania planu finansowego %l.skiego OW NFZ za rok 2005 - uchwa!a nr 1/2006; - przyj"cie informacji dot. bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 3) Posiedzenie Rady w dniu 29 marca 2006 r. - omówienie kwestii dynamiki wydatków lekowych oraz kontroli zewn"trznych prowadzonych w Oddziale - uchwa!a Rady nr 2/2006 w sprawie kontroli przeprowadzanych w %l.skim OW NFZ; - przyj"cie informacji dot. bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 4) Posiedzenie Rady w dniu 26 kwietnia 2006 r. - przeanalizowanie dzia!alno#ci Wydzia!u Kontroli %l.skiego OW NFZ; - przeanalizowanie skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych; - przyj"cie informacji na temat dzia!alno#ci Okr"gowych Izb Aptekarskich oraz bie-.cej dzia!alno#ci Oddzia!u. 5) Posiedzenie Rady w dniu 31 maja 2006 r. - zapoznanie si" z prognoz. planu finansowego Oddzia!u na lata 2007-2009; - przyj"cie informacji o wynikach monitorowania przez %l.ski OW NFZ realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 zdrowotnych; - przyj"cie sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I kw. 2006 r.; - przyj"cie informacji na temat dzia!alno#ci bie-.cej Oddzia!u; - przeanalizowanie dzia!alno#ci Rzecznika Praw Pacjenta. 6) Posiedzenie Rady w dniu 05 lipca 2006 r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego Oddzia!u na rok 2007 – uchwa!a Nr 3/2006 opiniuj.ca pozytywnie projekt planu finansowego; - przyj"cie informacji na temat dynamiki wydatków lekowych, realizacji programów zdrowotnych funkcjonowania i zakresu dzia!ania Okr"gowych Izb Piel"gniarek i Po!o-nych. 7) Posiedzenie Rady w dniu 27 wrze"nia 2006 r. - dokonanie analizy skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych; - przyj"cie informacji na temat dynamiki wydatków lekowych; - przyj"cie do wiadomo#ci sprawozdanie z wykonania planu finansowego Oddzia!u za okres od 01.01.2006r. do 31.07.2006 r.; - przyj"cie uchwa!y nr 4/2006 w sprawie zobowi.zania Dyrektora %l.skiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ do przekazywania sprawozda0; - zaopiniowanie negatywnie wniosku Prezesa NFZ o odwo!anie Pana Marka Piekarskiego z funkcji Dyrektora %l.skiego OW NFZ - uchwa!a nr 5/2006; - zaopiniowanie pozytywnie wniosku Prezesa NFZ o powo!anie Pana Marka Szewczyka na stanowisko Dyrektora %l.skiego OW NFZ - uchwa!a nr 6/2006. 8) Posiedzenie Rady w dniu 25 pa+dziernika 2006 r. - dokonanie analizy skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do %l.skiego OW NFZ w III kw. 2006 r.;
169

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- przyj"cie informacji na temat zaawansowania procesu kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na rok 2007; - zapoznanie si" ze sprawozdaniem w przedmiocie przeprowadzonych ze #wiadczeniodawcami renegocjacji umów o udzielanie #wiadcze0 zdrowotnych. 9) Posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2006 r. - uchwalenie planu pracy %l.skiego OW NFZ na rok 2007 - uchwa!a nr 7/2006; - przyj"cie do wiadomo#ci sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.; - zapoznanie ze sprawozdaniem na temat przeprowadzonych ze #wiadczeniodawcami renegocjacji umów o udzielanie #wiadcze0 zdrowotnych.

!

Rada $wi*tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 8, liczba podj"tych uchwa! – 6) 1) Posiedzenie Rady w dniu 7 lutego 2006 r. - omówienie zabezpieczenia #wiadcze0 zdrowotnych na 2006 r.; - analiza finansowa Oddzia!u w zakresie kosztów #wiadcze0 zdrowotnych i kosztów administracyjnych; - omówienie sytuacji zdrowotnej w Kielcach w #wietle artyku!ów prasowych; - wyliczenie dotychczasowych kosztów poniesionych przez %OW NFZ zwi.zanych z wypowiedzeniami umów o prac" od maja 2005 r. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego %OW NFZ; - podj"cie uchwa!y Nr 1/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego %OW NFZ za rok 2005r. 3) Posiedzenie Rady w dniu 16 maja 2006 r. - omówienie sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców obowi.zków, o których mowa w art. 20-22 ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych – sprawozdanie z kontroli realizacji umów przeprowadzonych w 2006 r.; - okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych. 4) Posiedzenie Rady w dniu 16 maja 2006 r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r.; - podj"cie uchwa!y Nr 2/2006 w sprawie zaopiniowania planu finansowego %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na rok 2007. Plan zosta! zaopiniowany negatywnie. 5) Posiedzenie Rady w dniu 18 wrze"nia 2006 r. - kwartalna ocena realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej, nadwykonania i ich p!atno#ci za I pó!rocze; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego %OW NFZ za stycze0 –czerwiec 2006 r. z uwzgl"dnieniem dodatkowych #rodków otrzymanych przez %OW NFZ; - analiza okresowych skarg i wniosków w #wietle artyku!ów dot. Szpitala Dzieci"cego im. W!adys!awa Buszkowskiego w Kielcach oraz rehabilitacji dzieci"cej.

170

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

6) Posiedzenie Rady w dniu 21 listopada 2006 r. - monitorowanie sposobu wykonania przez #wiadczeniodawców obowi.zków, o których mowa w art. 20-22 ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych; - uchwalenia planu pracy Oddzia!u na 2007 rok; - zaopiniowanie odwo!ania Pani Ewy Cybuli ze stanowiska Dyrektora %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; - podj"cie uchwa!y Nr 3/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2007 %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Rada planu pracy nie uchwali!a; - podj"cie uchwa!y Nr 4/2006 w sprawie zaopiniowania odwo!ania Pani Ewy Cybuli ze stanowiska Dyrektora %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ. Rada pozytywnie zaopiniowa!a odwo!anie ze stanowiska Dyrektora. 7) Posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2006 r. - zaopiniowanie powo!ania Pani Zofii Wilczy0skiej na stanowisko Dyrektora %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; - podj"cie uchwa!y Nr 5/2006 w sprawie zaopiniowania powo!ania Pani Zofii Wilczy0skiej na stanowisko Dyrektora %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ. Rada pozytywnie zaopiniowa!a powo!anie na stanowisko Dyrektora. 8) Posiedzenie Rady w dniu 28 grudnia 2006 r. - uchwalenia planu pracy Oddzia!u na 2007 rok; - podj"cie uchwa!y Nr 6/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2007 %wi"tokrzyskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Rada uchwali!a plan pracy Oddzia!u na 2007 r. ! Rada Warmi%sko-Mazurskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 8, liczba podj"tych uchwa! – 4) 1) Posiedzenie Rady w dniu 31 stycznia 2006 r. - kontraktowanie w 2006 r.; - listy oczekuj.cych na #wiadczenia; - plany pracy Rady w najbli-szym okresie. 2) Posiedzenie Rady w dniu 28 marca 2006 r. - analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2005 r.; - analiza kontroli wystawiania i realizacja recept w 2005 r.; - monitorowanie realizacji #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2005 r.; - zawieranie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2005 r.; - sprawy #wiadczeniodawców w WM OW NFZ w 2005 r.; - zmiana struktury organizacyjnej WM OW NFZ w 2005 r.; - sprawy s.dowe prowadzone przez WM OW NFZ w 2005 r.; - w trakcie posiedzenia zaprezentowane zosta!o Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddzia!u za 2005 r., które Rada Oddzia!u zaopiniowa!a pozytywnie i zatwierdzi!a – Uchwa!a nr 1/2006 Rady WM OW NFZ z dn. 28.03.06r. 3) Posiedzenie Rady w dniu 09 maja 2006 r. - coroczna prognoza kosztów na kolejne 3 lata; - czas oczekiwania na #wiadczenia opieki zdrowotnej na koniec I kwarta!u 2006 r.;
171

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- sprawozdanie ze skarg i wniosków rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w I kwartale 2006 r.; - informacja dotycz.ca kwartalnych sprawozda0 z dzia!alno#ci Oddzia!u. 4) Posiedzenie Rady w dniu 01 czerwca 2006 r. - analiza wyników kontroli o realizacji umów o udzielenie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w I kwartale 2006 r., - analiza kontroli wystawiania i realizacji recept w I kwartale 2006 r., - sprawozdanie z realizacji planu pracy WM OW NFZ za okres 1.01.05-31.12.05. 5) Posiedzenie Rady w dniu 04 lipca 2006 r. - projekt planu finansowego na 2007 r. i informacje z nim zwi.zane; - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 r.; - informacja dotycz.ca oceny realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej za 2005 r.; - podj"cie uchwa!y nr 2/2006 w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2007 r. Rada Oddzia!u WM OW NFZ zaopiniowa!a uchwa!" pozytywnie. 6) Posiedzenie Rady w dniu 24 sierpnia 2006 r. - analiza informacji dotycz.cej: prowadzonych przez poszczególnych #wiadczeniodawców list oczekuj.cych, liczby osób oczekuj.cych i #redniego czasu oczekiwania na udzielenie poszczególnych #wiadcze0 opieki zdrowotne, mo-liwo#ci udzielenia #wiadczenia przez innych #wiadczeniodawców, posiadaj.cych umow" zawart. z Oddzia!em, innych, uzyskanych przez Oddzia! od #wiadczeniodawcy, danych w powy-szym zakresie, sposobu wykonywania przez #wiadczeniodawców obowi.zków, o których mowa w art. 20-22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych – I kwarta! 2006 r.; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2006 roku; analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej za II kwarta! 2006 r.; analiza wyników kontroli wystawiania i realizacji recept za II kwarta! 2006 r.; - analiza kwartalnego sprawozdania z dzia!alno#ci Oddzia!u za II kwarta! 2006 r. 7) Posiedzenie Rady w dniu 24 pa+dziernika 2006 r. przez poszczególnych - analiza informacji dotycz.cej prowadzonych #wiadczeniodawców list oczekuj.cych, liczby osób oczekuj.cych i #redniego czasu oczekiwania na udzielenie poszczególnych #wiadcze0 opieki zdrowotnej, zgodnie art. 20-22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych za III kwarta! 2006 roku; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w III kwartale 2006 roku; analiza kwartalnego sprawozdania z dzia!alno#ci Oddzia!u za III kwarta! 2006r.; - analiza jako#ci i dost"pno#ci do #wiadcze0 opieki zdrowotnej oraz analiza ich kosztów w zakresie niezb"dnym do prawid!owego zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007.; - analiza za!o-e0 kontraktowania #wiadcze0 opieki zdrowotnej na rok 2007. 8) Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2006 r. - analiza wyników kontroli wystawiania i realizacji recept za III kwarta! 2006 roku; - analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej za III kwarta! 2006 roku - dotyczy równie- #wiadczeniodawców „mundurowych”; - uchwalenie planu pracy Oddzia!u na 2007 r. – uchwa!a nr 3/2006;
172

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- uchwalenie planu pracy Rady Oddzia!u – uchwa!a nr 4/2006. ! Rada Wielkopolskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 7, liczba podj"tych uchwa! – 7) 1) Posiedzenie Rady w dniu 07 lutego 2006 r. - informacja WOW NFZ na temat post"powa0 o zawarcie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006 r. oraz ich rezultatów; - informacja WOW NFZ na temat publikacji na stronie internetowej wyników post"powa0 o zawarcie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej na 2006 r.; - informacja WOW NFZ na temat aktualizacji publikacji na stronie internetowej oddzia!u informacji o listach oczekuj.cych, liczbie osób oczekuj.cych i #rednim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych #wiadcze0 opieki zdrowotnej; - informacja WOW NFZ na temat aktualizacji publikacji na stronie internetowej oddzia!u informacji o mo-liwo#ci udzielania #wiadcze0 opieki zdrowotnej przez innych #wiadczeniodawców posiadaj.cych umow" o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej; - informacja WOW NFZ i przyj"cie sprawozdania z wykonanych kontroli realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w 2005 r.; - podj"cie uchwa!y 1/2006 w sprawie zmiany Regulaminu dzia!ania Rady WOW NFZ. 2) Posiedzenie Rady w dniu 14 marca 2006 r. - informacja radcy prawnego WOW NFZ dotycz.ca obowi.zku publikowania na stronach internetowych oddzia!u danych #wiadczeniodawców; - informacja WOW NFZ i przyj"cie sprawozdania z realizacji planu finansowego WOW NFZ za 2005 r. Podj"cie uchwa!y 2/2006 zatwierdzaj.cej sprawozdanie; - informacja i przyj"cie sprawozdania z dzia!alno#ci OW NFZ za 2005 r.; - informacja WOW NFZ – analiza sytuacji w zakresie zabezpieczenia opieki stomatologicznej w 2006 r.; - informacja WOW NFZ i przyj"cie sprawozdania dot. decyzji o indywidualnej refundacji terapii lekami zarejestrowanymi nie refundowanymi oraz nie zarejestrowanymi. 3) Posiedzenie Rady w dniu 16 maja 2006 r. - informacja WOW NFZ - Analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do OW NFZ; - informacja WOW NFZ - Analiza realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez OW NFZ; - analiza i przyj"cie prognozy wydatków na kolejne 3 lata; - informacja WOW NFZ - Analiza danych dotycz.cych zabezpieczenia #wiadcze0 zdrowotnych; - analiza i opiniowanie wniosków dotycz.cych sytuacji zdrowotnej ludno#ci w celu poprawy dost"pno#ci do #wiadcze0 dla ubezpieczonych. 4) Posiedzenie Rady w dniu 04 lipca 2006 r. - analiza i przyj"cie prognozy wydatków na 2007 rok; - zaopiniowanie projektu planu finansowego OW NFZ na 2007 r. Rada podj"!a uchwa!" 3/2006 w sprawie opinii do projektu planu finansowego WOW NFZ na 2007 r.; - analiza uzyskanych efektów wprowadzenia systemu recept kodowanych;
173

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- analiza i przyj"cie informacji o jako#ci oraz poziomie finansowania #wiadcze0 z zakresu onkologii. 5) Posiedzenie Rady w dniu 12 wrze"nia 2006 r. - przyj"cie sprawozdania z wykonanych kontroli realizacji umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w I pó!roczu 2006r.; - analiza statystyczno-medyczna z realizacji #wiadcze0 opieki zdrowotnej w I pó!roczu 2006 r.; - analiza i przyj"cie sprawozdania z wykonania planu finansowego w I pó!roczu 2006r.; - analiza i kontrola prowadzonych list oczekuj.cych na udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej; - przyj"cie informacji o jako#ci i dost"pno#ci oraz analiza kosztów #wiadcze0 zdrowotnych w I pó!roczu 2006 r.; - przyj"cie informacji o dzia!alno#ci Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 6) Posiedzenie Rady w dniu 19 wrze"nia 2006 r. - podj"cie uchwa!y 4/2006 w sprawie opinii do odwo!ania Dyrektora WOW NFZ; - podj"cie uchwa!y 5/2006 w sprawie opinii do powo!ania Dyrektora WOW NFZ. 7) Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2006 r. - przyj"cie planu pracy OW NFZ na 2007 r. Rada podj"!a uchwa!" 6/2006 w sprawie planu pracy WOW NFZ na 2007 r.; - przyj"cie planu pracy Rady OW NFZ na 2007 r. Rada podj"!a uchwa!" 7/2006 w sprawie planu pracy Rady WOW NFZ na 2007 r.; - analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do OW; - analiza procedur w zakresie kontraktowania #wiadcze0 zdrowotnych na 2007 r.; - informacja rzecznika prasowego o kontaktach ze #rodkami masowego przekazu; - ocena informowania ubezpieczonych o dost"pno#ci do #wiadcze0 zdrowotnych; - ocena wspó!pracy z jednostkami organizacyjnymi samorz.du terytorialnego i Urz"dem Wojewódzkim; - informacja o aktualizacji bazy umów na #wiadczenia zdrowotne przeprowadzone w 2006 r. ! Rada Zachodniopomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Opis dzia!alno"ci rady: (Liczba posiedze0 – 6, liczba podj"tych uchwa! – 4) 1) Posiedzenie Rady w dniu 02 marca 2006 r. - ambulatoryjna opieka specjalistyczna na poziomie powiatów; - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych (z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu) za 2005 rok. 2) Posiedzenie Rady w dniu 23 maja 2006 r. - analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych (z wy!.czeniem spraw podlegaj.cych nadzorowi medycznemu) za I kwarta! 2006 rok; - zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego ZOW NFZ za 2005 rok (Uchwa!a Nr 1/II/06). 3) Posiedzenie Rady w dniu 10 lipca 2006 r. - zaopiniowanie projektu planu finansowego ZOW NFZ na 2007 rok (Uchwa!a Nr 2/III/06).

174

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

4) Posiedzenie Rady w dniu 10 pa+dziernika 2006 r. - sprawy organizacyjne (opiniowanie odwo!ania dyrektora Makowskiego (Uchwa!a Nr 3/IV/06) i powo!ania na jego stanowisko Pana Jurkiewicza). 5) Posiedzenie Rady w dniu 24 pa+dziernika 2006 r. - kontraktacja us!ug medycznych na rok 2007. 6) Posiedzenie Rady w dniu 28 listopada 2006 r. - uchwalenie planu pracy Zachodniopomorskiego Oddzia!u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2007 (Uchwa!a Nr 4/VI/06).

4.

Zasoby kadrowe

4.1. Stan zatrudnienia i jego zmiany
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Stan zatrudnienia na dzie" 1 stycznia 2006 r. 31 marca 2006 r. 30 czerwca 2006 r. 30 wrze"nia 2006 r. 31 grudnia 2006 r. Osoby ogó$em 4.260 4.236 4.252 4.260 4.320 centrala 246 241 235 245 246 oddzia$y 4.014 3995 4.017 4.015 4.074 ogó$em 4.193,83 4.186,06 4.188,07 4.201,84 4.261,05 Etaty centrala 241,00 236,50 230,70 242,45 243,45 oddzia$y 3 952,83 3.949,56 3.957,37 3.959,39 4 017,60

W trakcie 2006 roku stan osobowy pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia uleg! zwi"kszeniu o 67,22 etaty. By!o to spowodowane zwi"kszeniem liczby pracowników w pionie medycznym, w tym zajmuj.cych si" kontrol., a tak-e zmianami organizacyjnymi w OW NFZ. Najwi"kszy wzrost zatrudnienia nast.pi! w oddziale: ! ! ! ! ! ! #wi"tokrzyskim - 12 etatów wielkopolskim - 10,48 etatów kujawsko-pomorskim - 10,50 etatów lubuskim mazowieckim opolskim - 7 etatów - 6,15 etatów - 0,70 etatu

Zmniejszenie zatrudnienia nast.pi!o w oddziale:

4.2. Wykszta!cenie pracowników NFZ W Narodowym Funduszu Zdrowia wed!ug stanu na dzie0 31.12.2006 r. zatrudnionych by!o 4.320 pracowników. Wykszta!cenie wy-sze posiada!y 3.244 osoby, tj. 75 % ogó!u zatrudnionych. Wykszta!cenie #rednie posiada!o 1.025 pracowników, tj. ok. 23 % ogó!u zatrudnionych. Wykszta!ceniem ni-szym ni- #rednie legitymowa!o si" 51 osób. Najwi"cej pracowników z wykszta!ceniem wy-szym odnotowano w nast"puj.cych oddzia!ach:
175

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! ! ! !

#wi"tokrzyskim - 91 %, podlaskim lubelskim podkarpackim - 87 %, - 86 %, -84 %

W Centrali odnotowano 84 % pracowników z wy-szym wykszta!ceniem. 4.3. Fluktuacja zatrudnienia W 2006 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia umow" o prac" rozwi.zano z 402 osobami (roczny wska$nik fluktuacji to 9,3 %). Najwi"kszy odsetek pracowników, z którymi Fundusz rozwi.za! umow" o prac" odnotowano w nast"puj.cych jednostkach organizacyjnych: ! ! ! ! ! ! lubuskim OW - 20,2 %, Centrali NFZ - 18,3 %, #wi"tokrzyskim OW - 17,2 %. podkarpackim - 2,8 %, warmi0sko- mazurskim - 4%, kujawsko-pomorskim - 4,3 %.

Natomiast najni-szy wska$nik fluktuacji odnotowano w oddzia!ach:

4.4. Wynagrodzenie Przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie w Narodowym Funduszu Zdrowia wynios!o ok. 3704 z! i by!o wy-sze w stosunku do przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia w roku 2005 o 9,1% w tym wzrost p!acy zasadniczej #rednio o 0,4%. Najwi"kszy wzrost wynagrodze0 odnotowano w Oddziale Lubuskim o 16,2%, najni-szy wzrost wynagrodze0 nast.pi! w Oddziale Mazowieckim o 5,3%. Przyczyn. wzrostu przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia w 2006 roku by!y: indeksacja p!ac, wprowadzenie dodatku sta-owego od 01.01.2006 roku, wyp!ata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz premie przy jednoczesnym zmniejszaniu zatrudnienia. W podziale na grupy pracownicze przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie kszta!towa!o si" w sposób nast"puj.cy: ! ! ! ! Prezes i Zast"pcy Prezesa Dyrektorzy Oddzia!ów i ich Zast"pcy Kadra Kierownicza Pozostali pracownicy 16 119 z!, 9 903 z!, 6 178 z!, 3 111 z!.

176

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia to: ! W Centrali Funduszu wynios!o 5 354 z!

Najwy-sze wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Oddzia!ów: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Wielkopolskiego Mazowieckiego Kujawsko Pomorskiego Opolskiego Pomorskim Ma!opolskim %wi"tokrzyskim Podkarpackim Dolno#l.skim Podlaskim 3958 z! 3844 z! 3825 z! 3819 z! 3309 z!, 3324 z! 3352 z! 3422 z! 3439 z! 3486 z!

Najni-sze wynagrodzenie otrzymali pracownicy w Oddzia!ach:

5. Dzia!ania edukacyjne i informacyjne Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje zadania z zakresu edukacji i informacji, okre#lone w ustawie o #wiadczeniach opieki zdrowotnej, ustawie o dost"pie do informacji publicznej oraz ustawie Prawo prasowe – poprzez #rodki spo!ecznego przekazu, publikacje w!asne, serwis internetowy oraz udzia! w wydarzeniach specjalnych. 5.1. $rodki spo!ecznego przekazu: NFZ wspó!pracuje ze wszystkimi #rodkami masowego przekazu (ogólnokrajowymi i regionalnymi): prasa, radio, telewizja, portale internetowe, poprzez: ! Bie-.ce kontakty Bie-.ca obs!uga dziennikarzy, dostarczanie materia!ów prasowych, udzielanie odpowiedzi na pytania, przekazywanie informacji w formie komunikatów prasowych odno#nie do dzia!alno#ci NFZ. ! Konferencje i briefingi prasowe W roku 2006 w Centrali NFZ oraz oddzia!ach wojewódzkich NFZ konferencje i briefingi prasowe dotyczy!y w szczególno#ci: - sprawozdania z dzia!alno#ci NFZ w roku 2005;
177

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

- zasad funkcjonowania i gospodarki finansowej NFZ, ze szczególnym uwzgl"dnieniem zmian w planie finansowym i rozdysponowania rezerw finansowych; - refundacja leków oraz kontroli aptek w aspekcie prawid!owo#ci wystawiania recept; - opracowania i wdro-enia programów profilaktycznych realizowanych przez NFZ w roku 2006; - zasad korzystania ze #wiadcze0 zdrowotnych oraz dost"pu do opieki zdrowotnej; - realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu #rodków finansowych #wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze0; - dzia!a0 podj"tych przez NFZ w celu ustalenia to-samo#ci pacjentów, którym zosta! przepisany lek Corhydron (w zwi.zku z tzw. afer. corhydronow.). ! Cykliczne artyku!y prasowe Oddzia!y wojewódzkie NFZ nawi.za!y sta!. wspó!prac" z pras. regionaln., w ramach której cyklicznie publikowane by!y artyku!y dotycz.ce dzia!alno#ci NFZ, zasad korzystania z opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, np.: - Kujawsko-Pomorski OW NFZ - „Droga do zdrowia” w Gazecie Pomorskiej oraz publikacje w Gazecie Wyborczej; - (ódzki OW NFZ – publikacje w Dzienniku (ódzkim, Expressie i Gazecie Wyborczej; - Ma!opolski OW NFZ - sta!a kolumna w Dzienniku Polskim; - Podlaski OW NFZ – publikacja artyku!ów odno#nie programów profilaktycznych w dodatku „Zdrowie i Uroda” w Gazecie Wyborczej. ! Udzia! w audycjach radiowych i programach telewizyjnych (media regionalne i ogólnokrajowe) Przedstawiciele NFZ przez ca!y rok uczestniczyli w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, których tematem by!y m.in.: programy profilaktyczne, zasady korzystania z opieki zdrowotnej, dost"p do #wiadcze0 medycznych. - Redakcyjne dy-ury telefoniczne: Przedstawiciele NFZ uczestniczyli w tzw. „redakcyjnych dy-urach telefonicznych”, w ramach których w okre#lonych godzinach pe!nili dy-ur telefoniczny w redakcjach gazet ogólnokrajowych i regionalnych. W tym czasie czytelnicy mieli mo-liwo#/ uzyskiwania od pracowników merytorycznych informacji telefonicznej na interesuj.cy ich temat z zakresu dzia!alno#ci NFZ. Najciekawsze tematy poruszane w rozmowach lub odpowiedzi na najcz"#ciej zadawane przez czytelników pytania publikowane by!y w kolejnym wydaniu gazety. - Spoty telewizyjne: Przy wspó!pracy z regionalnymi stacjami telewizyjnymi OW NFZ wyprodukowa!y spoty telewizyjne promuj.ce korzystanie z bada0 w ramach programów profilaktycznych (w szczególno#ci Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy), które emitowane by!y w drugiej po!owie roku 2006 (Dolno#l.ski OW
178

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

NFZ, Kujawsko-Pomorski OW NFZ, (ódzki OW NFZ, Ma!opolski OW NFZ, Opolski OW NFZ, Wielkopolski OW NFZ. - Spoty radiowe: Przy wspó!pracy z regionalnymi stacjami radiowymi OW NFZ wyprodukowa!y spoty telewizyjne promuj.ce badania w ramach programów profilaktycznych, które emitowane by!y w drugiej po!owie roku 2006 (Kujawsko-Pomorski OW NFZ, Lubelski OW NFZ, Ma!opolski OW NFZ, Opolski OW NFZ, Podkarpacki OW NFZ, Pomorski OW NFZ, Warmi0sko-Mazurski OW NFZ, Wielkopolski OW NFZ, Zachodniopomorski OW NFZ). 5.2. Publikacje W 2006 roku zapocz.tkowano publikowanie zbiorczych analiz przedstawiaj.cych wyniki dzia!alno#ci NFZ na tle sytuacji spo!ecznoekonomicznej kraju. Jako pierwsze ukaza!y si" „Raport NFZ za 2004 rok” oraz „Raport NFZ za 2005 rok” – zestawienia za lata 2004 i 2005. W ramach dzia!alno#ci wydawniczej NFZ publikuje tak-e: ! Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym zamieszczane s. materia!y dotycz.ce aktualnego stanu prawnego w zakresie ochrony zdrowia, zmian w zasadach opisy programów profilaktycznych udzielania #wiadcze0 medycznych, i terapeutycznych. Biuletyn dost"pny jest w wersji elektronicznej na stronie www.nfz.gov.pl.; broszury informacyjne, które po#wi"cone s. poszczególnym tematom, np.: programom profilaktycznym (Kujawsko-Pomorski OW NFZ, Lubelski OW NFZ, Lubuski OW NFZ, (ódzki OW NFZ), zasadom korzystania ze #wiadcze0 zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej (Podkarpacki OW NFZ), dzia!alno#ci NFZ (Ma!opolski OW NFZ – Gazeta Wyborcza „Przyjazny Urz.d”); informatory zawieraj.ce wykaz #wiadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie #wiadcze0 zdrowotnych z NFZ w bie-.cym roku plakaty i ulotki, dotycz.ce finansowanych w bie-.cym roku przez NFZ programów profilaktycznych; inne – okresowo wydawane s. równie- inne publikacje, np.: miesi"cznik %wi"tokrzyskiego OW NFZ - „Magazyn dla Zdrowia oraz publikacja Lubelskiego OW NFZ „ABC Opieki Zdrowotnej”.

!

! ! !

5.3 Wydarzenia specjalne Przedstawiciele NFZ udzielali informacji m.in. na temat: zasad korzystania ze #wiadcze0 zdrowotnych, programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego, podczas konferencji, sympozjów, szkole0 oraz wydarze0 specjalnych, takich jak:. ! ! ! cykliczne imprezy prozdrowotne w przychodniach (Dolno#l.ski OW NFZ); bia!e niedziele (Kujawsko-Pomorski, Lubelski OW NFZ) imprezy organizowane z okazji: %wiatowego Dnia Chorego (Kujawsko-Pomorski OW
179

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

NFZ), Mi"dzynarodowego Dnia Osób Starszych (Kujawsko-Pomorski OW NFZ), %wiatowego Dnia Rzucania Palenia (Kujawsko-Pomorski OW NFZ), %wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego (Kujawsko-Pomorski OW NFZ), Dnia Solidarno#ci z Chorymi na Schizofreni" (Kujawsko-Pomorski OW NFZ), Dni walki z rakiem piersi (Kujawsko-Pomorski OW NFZ, Lubelski OW NFZ, Zachodniopomorski OW NFZ); ! ! spotkania z samorz.dowcami, lokalnymi organizacjami kobiecymi, spo!eczno#ciami wiejskimi; festynów i plenerowych imprez zdrowotnych;

Ponadto przy wspó!pracy z urz"dami miejskimi, instytucjami i organizacjami dzia!aj.cymi w ramach systemu opieki zdrowotnej organizowano specjalne akcje i programy, m.in.: ! ! akcja w aptekach maj.ca na celu pomoc #wiadczeniobiorcom w wyborze leku oraz jego zamienników (Opolski OW NFZ); program „Leczenie bólu w szpitalach województwa opolskiego”, którego celem jest optymalizacja post"powania przeciwbólowego u pacjenta w okresie pooperacyjnym i pourazowym (Opolski OW NFZ); program „Leczenie udarów mózgu w województwie opolskim” – szkolenia i publikacje na temat udarów mózgu, pierwszych objawów i czynno#ci jakie nale-y wykona/ w ramach pierwszej pomocy; program „Analizator medyczno-finansowy”, w ramach którego uruchomiono portal internetowy , który ma na celu autoryzowany dost"p do informacji o #wiadczeniach realizowanych przez lekarzy oraz o kosztach refundowanych przez nich leków;

!

!

5.4. Internet W 2006 roku we wspó!pracy z oddzia!ami opracowano nowy, ujednolicony serwis internetowy NFZ. Uruchomienie (upublicznienie) nowopowsta!ego portalu NFZ nie zosta!o przeprowadzone ze wzgl"du na opó$nienia w fazie realizacji oprogramowania portalu oraz brak uregulowa0 zobowi.zuj.cych oddzia!y do prowadzenia wspólnego serwisu internetowego. Na dotychczasowych stronach internetowych NFZ publikowano nast"puj.ce informacje: " cotygodniowy biuletyn „Nasz Fundusz” z informacjami dla pacjenta, odpowiedziami na nadsy!ane pytania oraz poradami prawnymi, " ABC pacjenta – informator o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej, " serwis informacyjny na temat bie-.cej dzia!alno#ci Funduszu w ramach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ, " komunikaty prasowe, " serwis informacyjny o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EOG (w wersjach j"zykowych: angielskiej, niemieckiej, hiszpa0skiej, francuskiej), W 2006 roku uruchomiono tak-e nowy serwis informacyjny dla ubezpieczonych, dotycz.cy programów profilaktycznych realizowanych przez NFZ.

180

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

6. Informatyzacja

Priorytetowe zadania informatyczne w 2006 roku realizowano w trzech g!ównych obszarach. I Rozwój Centralnego Wykazu Ubezpieczonych ! Wprowadzenie Centralnej Weryfikacji POZ. Centralna Weryfikacja POZ dotyczy weryfikacji danych z list lekarzy POZ (rodzinnych), piel"gniarek #rodowiskowo – rodzinnych oraz po!o-nych #rodowiskowo – rodzinnych. Celem uruchomienia Centralnej Weryfikacji POZ by!o uszczelnienie systemu poprzez integracj" z CWU i zamkni"cie weryfikacji w jednym okresie rozliczeniowym a tak-e, przekazanie jednego, pe!nego raportu zwrotnego (uwzgl"dniaj.cego wszystkie weryfikacje) do #wiadczeniodawcy tak aby móg! wystawi/ rachunek. Za!o-eniem podstawowym by!a eliminacja powtórze0 mi"dzyoddzia!owych, jak równiewykorzystanie wszystkich informacji jakimi dysponuje CWU, maj.cych wp!yw na poprawno#/ wyst"powania danych na listach POZ. Dodatkowym za!o-eniem by!o udost"pnienie wyników weryfikacji i historii na stronach www. Przy tworzeniu projektu za!o-ono, -e nie ulegnie zmianie sposób komunikacji systemu OW z systemem #wiadczeniodawcy. Po!o-ono nacisk na wzrost obligatoryjno#ci danych co w za!o-eniu zak!ada!o poprawienie ich identyfikacji.

Informacje przekazywane z systemu lokalnego (2) rozszerzono ilo#ciowo o wszystkie przekazane deklaracje z numerem PESEL, oraz jako#ciowo o dane personelu i kategori" specjaln. osoby. Pozwoli!o to na dodatkowe weryfikacje merytoryczne opisane w algorytmie weryfikacji (3) oraz na praktyczn. likwidacj" weryfikacji na poziomie oddzia!u. Niezale-nie od schematu przep!ywu informacji, w celu poprawienia sprawno#ci jej przep!ywu zosta! zmieniony sposób przekazywania danych z OW do Centrali. „R"czny”, za po#rednictwem pracownika Centrali, zast.piono automatycznym kontrolowanym przez pracowników OW. Zmieniono równie- tryb przekazywania raportów zwrotnych z Centrali
181

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

do OW NFZ. Przekazywanie poczt. p!yt CD zast.piono dost"pem do systemu CWPOZ i umo-liwiono pobierania raportów bezpo#rednio z mo-liwo#ci. wczytywania do systemów Oddzia!ów Wojewódzkich. Wszystkie przewidziane etapy zosta!y zako0czone. Miesi"czne przetwarzania s. justandardowym, uporz.dkowanym procesem. Jako sta!e zadanie zwi.zane z przetwarzaniem w CWPOZ prowadzone jest „porz.dkowanie” danych (daty rejestracji, poprawno#ci danych personelu medycznego) u #wiadczeniodawców z wykorzystaniem narz"dzia CWPOZ. ! Wprowadzenie do systemu CWU danych o ubezpieczonych w ramach tzw. Bilansu Otwarcia.

Projekt zwi.zany z jednorazow. implementacj. do systemu Centralnego Wykazu Ubezpieczonych danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Termin rozpocz"cia – kwiecie0 2006 r. Przekazanie danych poprzedzi!y tzw. testy wydajno#ciowe oprogramowania, które zosta!y przeprowadzone na prze!omie marca i kwietnia 2006 r. Przekazywanie danych odbywa!o si" w transzach wg typów plików uzgodnionych w ramach „Interfejsu wymiany danych, wersja 3.1”. Po ka-dorazowym imporcie danych do CWU weryfikowano przekazane informacje i analizowano dane. Uwagi by!y przekazywane do ZUS na bie-.co. Proces gromadzenia danych o ubezpieczonych zako0czono w maju 2006 roku. Kolejne pliki, z danymi o cz!onkach rodzin ubezpieczonych, p!atnikach sk!adek i z danymi dotycz.cymi okresów ubezpieczenia przekazywane by!y do ko0ca 2006 r. III Rozwój infrastruktury technicznej W 2006 roku po!o-ono g!ówny nacisk na kwestie zwi.zane z podniesieniem poziomu bezpiecze0stwa ochrony danych, realizuj.c nast"puj.ce zadania: ! W pe!ni wdro-ono i skonfigurowano sieci rozleg!e mi"dzy Oddzia!ami Wojewódzkimi, a Central. NFZ typu WAN, zawieraj.c umow" dwuletni. z firm. EXATEL. Przygotowano i uruchomiono post"powanie na zapasow. sie/ WAN, dzi"ki czemu znacznie zosta! poniesiony poziom bezpiecze0stwa i niezawodno#ci dost"pu do us!ug teleinformatycznych w NFZ co pozwoli!o na zastosowanie jeszcze bardziej wydajnych technologii przesy!ania i zabezpieczenia danych. Usprawniono funkcjonowanie lokalnej sieci komputerowej LAN Centrali poprzez wymian" g!ównych urz.dze0 aktywnych sieci lokalnej. Wdro-ono system zabezpiecze0 dla strefy serwerów aplikacyjnych w sieci Internet, dzi"ki czemu wzrós! poziom bezpiecze0stwa i ochrony aplikacji oraz zgromadzonych danych. Opracowano dokumentacj" techniczn. i przeprowadzono post"powanie przetargowe na wykonanie lokalnej sieci WAN w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. W 2006 r. prowadzono prace nad wdro-eniem nowego portalu internetowego NFZ. Opracowano koncepcj" architektury portalu oraz dostosowano infrastruktur" i oprogramowanie na potrzeby tego zadania. W I kwartale 2006 roku dokonano w Centrali wymiany wyeksploatowanego sprz"tu komputerowego.
182

!

! !

! !

!

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

!

Opracowano dokumentacj" techniczn. i dokonano rozbudowy oraz zakupu urz.dze0 serwerowych klasy iSeries.

II Rozwój systemów aplikacyjnych ! ! Dostosowanie systemów OW NFZ do ‘otwarto#ci systemu NFZ’, b"d.ce realizacj. postanowie0 ustawowych tzw. „otwarcie I”. Prace przygotowawcze zwi.zane z konkursem ofert na rok 2007 oraz dostosowanie systemów informatycznych NFZ do nowej procedury kontraktowania. Opracowanie elektronicznego monitoringu konkursu ofert na poziomie Centrali NFZ. Dostosowanie centralnego systemu kontraktowania uzdrowiskowego do nowej procedury kontraktowania. w zakresie lecznictwa

! ! ! ! ! ! !

Prowadzenie i wdra-anie projektu SMZ (Sprawozdawczo#/ dla Ministerstwa Zdrowia). Prowadzenie i wdro-enie projektu SIMP (System Informatyczny Monitoringu Profilaktyki w zakresie programów raka szyjki macicy oraz raka piersi). Prowadzenie i wdro-eniu projektu Windykacje (zgodnie z obowi.zuj.c. procedura w NFZ). Uruchomienie aplikacji centralnych regu! walidacji (Walidacje). Przeprowadzenie pilota-u w wybranych OW NFZ. Prowadzenie i wdro-enie projektu Weryfikacje w systemie firmy Computerland (CL). Przeprowadzenie pilota-u w wybranych OW NFZ. Opracowanie koncepcji i wdro-enie przekazywania danych za pomoc. zintegrowanego komunikatu MSX (dane dotycz.ce monitoringu #wiadcze0 w zakresie umów, ich realizacji). Uruchomienie automatycznych mechanizmów przekazywania danych za pomoc. narz"dzia MQ Series. Opracowanie koncepcji i wdra-anie przekazywania danych do centrali za pomoc. nowego formatu migracyjnego (nazwanego kosztami leczenia pacjentów – dane z raportów statystycznych z OW NFZ, do numeru PESEL). Uruchomienie automatycznych mechanizmów przekazywania danych za pomoc. narz"dzia MQ Series (wdro-enie nie zako0czone – w trakcie realizacji). Uruchomienie automatycznych mechanizmów przekazywania danych za pomoc. narz"dzia MQ Series z OW NFZ do Centrali NFZ w zakresie: raportów aptecznych, zestawie0 refundacyjnych oraz recept numerowanych (w 2006 tylko oddzia!y obs!ugiwane przez Konsorcjum Kamsoft-Spin, oddzia!y obs!ugiwane przez CL przekazuj. dane manualnie). Opracowanie i uruchomienie (dostosowanie aplikacji #wiadczeniodawców, systemu OW NFZ i systemu Centrali NFZ) nowego formatu wymiany w zakresie kolejek oczekuj.cych zgodnie z wymaganiami Departamentu Spraw %wiadczeniobiorców.

!

!

!

183

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

7. Kontrola wewn*trzna W 2006r. Wydzia! Kontroli Wewn"trznej przeprowadzi! 20 kontroli planowanych oraz 7 kontroli dora$nych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Funduszu. Przedmiotem kontroli planowanych przeprowadzonych w oddzia!ach wojewódzkich NFZ i w komórkach organizacyjnych Centrali NFZ by!y m.in.: ! Realizacja programów terapeutycznych i realizacja #wiadcze0 z zakresu onkologii okre#lonych w katalogu #wiadcze0 onkologicznych-chemioterapia w 2004r. i I pó!roczu 2005r. - kontrol" przeprowadzono w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim, %l.skim Oddziale Wojewódzkim oraz w Warmi0sko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim. Poprawno#/ stosowania procedury w post"powaniu konkursowym na 2006r.- kontrol" przeprowadzono w 16 oddzia!ach wojewódzkich. Prawid!owo#/ obiegu, realizacji i zachowania terminowo#ci udzielania odpowiedzi na pisma parlamentarne - kontrola przeprowadzona w komórkach organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

! !

Przedmiotem kontroli dora$nych przeprowadzonych w oddzia!ach wojewódzkich NFZ i w komórkach organizacyjnych Centrali NFZ by!y m.in.: ! ! Prawid!owo#/ funkcjonowania Wydzia!u Kontroli %l.skiego OW NFZ w #wietle zarzutów stawianych przez pracownika – %l.ski Oddzia! Wojewódzki. Realizacja zalece0 pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie realizacji programów terapeutycznych i chemioterapii oraz kontrola umowy przelewu wierzytelno#ci zawartej przez Pomorsk. Regionaln. Kas" Chorych z ORFE S.A. – Pomorski Oddzia! Wojewódzki. Ocena prawid!owo#ci zamawiania, realizacji i rozliczania umów zlecenia i umów o dzie!o zawartych przez Central" NFZ w 2005r. – Centrala NFZ. Sprawdzenie #wiadczenia pracy przez by!ego Dyrektora (ódzkiego OW NFZ – (ódzki Oddzia! Wojewódzki. Kontrola na podstawie skargi %wiadczeniodawcy w zakresie przeprowadzenia post"powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej – Podkarpacki Oddzia! Wojewódzki. Kontrola dzia!alno#ci %l.skiego OW NFZ w #wietle zarzutów przedstawionych w artykule zamieszczonym w tygodniku Newsweek – %l.ski Oddzia! Wojewódzki. Prawid!owo#/ przeprowadzenia post"powania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie #wiadcze0 opieki zdrowotnej w Wielkopolskim OW NFZ w rodzaju rehabilitacja lecznicza - Wielkopolski Oddzia! Wojewódzki.

! ! !

! !

Wydano równie- 67 upowa-nie0 do przeprowadzenia kontroli wewn"trznej pracownikom innych komórek organizacyjnych Centrali, w tym: ! ! ! 28 upowa-nie0 dla pracowników Departamentu ds. S!u-b Mundurowych. 2 upowa-nienia dla pracowników Departamentu Spraw %wiadczeniobiorców. 17 upowa-nie0 dla pracowników Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.
184

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

! ! ! ! ! !

11 upowa-nie0 dla pracowników Biura Ksi"gowo#ci. 1 upowa-nienie dla pracownika Biura Prawnego. 1 upowa-nienie dla Pe!nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 2 upowa-nienia dla pracowników Wydzia!u Spraw Pracowniczych i Szkole0. 2 upowa-nienia dla pracowników Gabinetu Prezesa. 3 upowa-nienia dla pracowników Departamentu %wiadcze0 Opieki Zdrowotnej.

Wydzia! Kontroli Wewn"trznej na bie-.co monitorowa! wykonywanie zalece0 pokontrolnych wydanych w ramach przeprowadzonych post"powa0 kontrolnych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne NFZ oraz z kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewn"trzne w oddzia!ach wojewódzkich.

8. Audyt wewn*trzny Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w planie audytu wewn"trznego na 2006 r. zosta!o zaplanowane do wykonania odpowiednio sze#/ zada0 w Centrali i w oddzia!ach wojewódzkich NFZ. Ponadto w czterech oddzia!ach wojewódzkich przeprowadzono pozaplanowe zadania audytowe, odpowiednio: w Podkarpackim – 1 zadanie, w Dolno#l.skim – 2 zadania, Kujawsko-Pomorskim – 2 i w Lubelskim – 3. W trzech oddzia!ach wojewódzkich NFZ wykonano wszystkie zaplanowane zadania audytowi (stan na dzie0 31 grudnia 2006 r). We wszystkich jednostkach organizacyjnych NFZ, w których wyst.pi!y opó$nienia, zadania audytowe s. w ko0cowej fazie wykonania. Opó$nienia w realizacji planu wynika!y z nast"puj.cych przyczyn: ! ! Centrala – opó$nienia w realizacji planu audytu z 2005 r. OW - opó$nienia w realizacji planu audytu z 2005 r., przeprowadzenie zada0 pozaplanowych oraz wykonywanie innych czynno#ci zlecanych przez Dyrektorów OW absencje chorobowe.

W Centrali i w 14 oddzia!ach wojewódzkich w 2006 r. by! zatrudniony jeden audytor wewn"trzny. W %wi"tokrzyskim OW nie by!o zatrudnionego audytora wewn"trznego, natomiast w Lubuskim OW audytor by!y zatrudniony w okresie 4.05.2006r-13.09.2006 r. W przeprowadzanych zadaniach audytowych planowych wydano 445 uwag i wniosków.

185

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Wydane uwagi i wnioski (zalecenia) zalecenia w ramach zada& audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym
Przestrzeganie procedur kontraktowania %wiadcze& zdrowotnych Audyt sprawozdawczo%ci rzeczowej i rozlicze& finansowych kontraktów 56 Przestrzeganie zasad i procedur wynikaj!cych z przepisów o koordynacji

Temat zadania audytowego

Zarz!dzani e mieniem

Przestrzeganie procedur zwi!zanych z refundacj!

Rozrachunki i egzekucja roszcze&

Liczba wydanych zalece'

132

84

110

40

23

Tematyka zada%, g!ówne zalecenia oraz ich wp!yw na funkcjonowanie i efektywno", zarz(dzania NFZ
Zadanie audytowe 1/2006 Zarz!dzanie mieniem
lp 1 2 3 4 Uwagi i wnioski (zalecenia) Ujednolicenie obiegu dokumentów w zakresie inwentaryzacji sk!adników maj'tkowych Przestrzeganie zasad przekazywania elementów sk!adników maj'tkowych pracownikom Uzupe!nienie braków w dokumentacji dot. "rodków trwa!ych Przestrzeganie zasad rozporz'dzania niezagospodarowanymi sk!adnikami maj'tkowymi Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej, Usprawnienie procesu gospodarowania maj'tkiem W!a"ciwe gospodarowanie maj'tkiem Poprawa efektywno"ci wykorzystania zasobów jednostki.

Zadanie audytowe 2/2006 Przestrzeganie procedur kontraktowania %wiadcze& zdrowotnych
lp 1 2 3 4 Uwagi i wnioski (zalecenia) Przestrzeganie zasad wyboru oferty przy kontraktowaniu "wiadcze$ zdrowotnych Usprawnienie obiegu dokumentów w trakcie kontraktowania "wiadcze$ Ewidencjonowanie czasu pracy w trakcie przeprowadzania konkursu Przeprowadzanie precyzyjnej analizy wielko"ci "rodków przewidzianych na poszczególne rodzaje Przestrzeganie procedur kontraktowania "wiadcze$ zdrowotnych Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Obiektywne i zgodne z przepisami rozstrzyganie konkursu Usprawnienie procesu kontraktowania "wiadcze$ zdrowotnych, Poprawa efektywno"ci systemu komunikacji wewn&trznej w trakcie procesu kontraktowania, Poprawa efektywno"ci wykorzystania zasobów. Wprowadzenie systemu monitorowania realizacji zada$ Funduszu w zakresie kontraktowania

Zadanie audytowe 3/2006 Audyt sprawozdawczo%ci rzeczowej i rozlicze& finansowych kontraktów
lp 1 Uwagi i wnioski (zalecenia) Przygotowanie za!o#e$ kryteriów weryfikacji rzeczowej i formalnorachunkowej przed dokonaniem wyp!aty Wprowadzenie zasad weryfikacji danych w systemie informatycznym przed dokonaniem wyp!aty Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Przedstawienie zapewnienia, #e obszar sprawozdawczo"ci rzeczowej i rozliczania kontraktów dzia!a prawid!owo, Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej (finansowej), Wprowadzenie systemu monitorowania wyp!aty nale#no"ci "wiadczeniodawcom. Usprawnienie procesu weryfikacji wyp!aty nale#no"ci "wiadczeniodawcom

2

186

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Zadanie audytowe 4/2006 Przestrzeganie procedur zwi!zanych z refundacj!
lp 1 2 3 Uwagi i wnioski (zalecenia) Przestrzeganie prawid!owego wype!niania dokumentacji dot. refundacji zaopatrzenia w sprz&t ortopedyczny i "rodki pomocnicze Przestrzeganie terminów zwi'zanych z obiegiem dokumentów ksi&gowych dot. refundacji zaopatrzenia w sprz&t ortopedyczny i "rodki pomocnicze Okre"lenie zasad monitorowania kolejek oczekuj'cych na przedmioty ortopedyczne i "rodki pomocnicze Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej (finansowej), Wprowadzenie procedur skuteczniejszej weryfikacji w procesie refundacji Wprowadzenie systemu monitorowania procesu refundacji,

Zadanie audytowe 5/2006 Przestrzeganie zasad i procedur wynikaj!cych z przepisów o koordynacji
lp 1 2 3 4 Uwagi i wnioski (zalecenia) Wprowadzenie systemu informatycznego dot. rozlicze$ pomi&dzy krajami UE Przestrzeganie procedur w zakresie przyjmowania wniosków o zwrot kosztów leczenia Przyznanie upowa#nie$ osobom wydaj'cym i podpisuj'cym formularze E-126 Stosowanie w!a"ciwych wniosków o zwrot kosztów leczenia w krajach UE Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Skuteczna weryfikacja dokonywanych rozlicze$ Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej (finansowej), Usprawnienie procesu wydawania dokumentów w!a"ciwych do ubiegania si& o zwrot kosztów leczenia za granic' Zwi&kszenie skuteczno"ci monitorowania wydatkowania "rodków w ramach realizacji przepisów o koordynacji

Zadanie audytowe 6/2006 Rozrachunki i egzekucja roszcze&
lp Uwagi i wnioski (zalecenia) Przestrzeganie zasad windykacji nale#no"ci, w tym w szczególno"ci terminowo"ci podejmowanych dzia!a$. Zapewnienie w!a"ciwego obiegu dokumentów zwi'zanych z windykacj' nale#no"ci Prowadzenie chronologicznie rejestru wystawionych not ksi&gowych Ocena wykorzystania zg$oszonych zalece", ich wp$yw na funkcjonowanie i efektywno!# zarz'dzania jednostk' Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej (finansowej), Zwi&kszenie skuteczno"ci prowadzonej windykacji w szczególno"ci w stosunku do "wiadczeniodawców i aptek. Poprawa efektywno"ci i skuteczno"ci mechanizmów kontroli wewn&trznej (finansowej). Wprowadzenie systemu monitorowania skuteczno"ci windykacji nale#no"ci.

1

2 3

9. Kontrole zewn*trzne przeprowadzone w Funduszu w 2006 r. W okresie sprawozdawczym w Narodowym Funduszu Zdrowia przeprowadzono 4 kontrole przez nast"puj.ce podmioty zewn"trzne: Najwy-sz. Izb" Kontroli, Zak!ad Ubezpiecze0 Spo!ecznych oraz Ministerstwo Finansów. Zakres tematyczny kontroli okre#la poni-sza tabela.

187

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

L.p. 1

Organ zlecaj'cy kontrol% w NFZ Najwy#sza Izba Kontroli

Zakres kontroli Wykonanie planu finansowego NFZ w 2005r. 1. Prawid!owo"- i rzetelno"- obliczania, potr'cania i op!acania sk!adek i innych sk!adek i wp!at do których pobierania zobowi'zany jest Zak!ad oraz zg!aszanie do ubezpiecze$ spo!ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnie$ do "wiadcze$ pieni&#nych z ubezpieczenia spo!ecznego w razie choroby i macierzy$stwa, zasi!ków rodzinnych i piel&gnacyjnych oraz "wiadcze$ rodzinnych, wyp!acanie "wiadcze$ i zasi!ków oraz dokonywanie rozlicze$ z tego tytu!u. 3. Prawid!owo"- i terminowo"- opracowywania wniosków o "wiadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie kapita!u pocz'tkowego. 4. Prawid!owo"- wystawiania za"wiadcze$ lub zg!aszania danych dla celów ubezpiecze$ spo!ecznych. Ocena stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansów i audytu wewn&trznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansów i audytu wewn&trznego. Gospodarka finansowa NFZ z uwzgl&dnieniem wydatków w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo!ecznego w 2006r.

Czas trwania kontroli 26/01/2006 – 18/04/2006

2

Zak!ad Ubezpiecze$ Spo!ecznych

29/08/2006 – 05/09/2006

3 4

Ministerstwo Finansów Najwy#sza Izba Kontroli

04/09/2006 – 15/09/2006 18/09/2006 – 13/04/2007

10. Sprawy s(dowe Centrala NFZ w 2006 roku by!a stron. 155 post"powa0 s.dowych, w tym: ! Post"powania przed s.dami powszechnymi - Sprawy pracownicze – 7 spraw, 1 wniesiona w roku 2006, -adna nie zako0czona w roku 2006. - O zap!at" (cywilne) – 6 spraw na !.czn. kwot" 42 430 995,00 z! - Spór mar-owo-cenowy – 32 sprawy na !.czn. kwot" 327 321 064,62 z! ! Post"powania przed Wojewódzkim S.dem Administracyjnym - Ustalenie prawa do #wiadcze0 – 37 spraw, 13 wniesionych w roku 2006. Zako0czonych zosta!o 22 sprawy, w tym w 17 przypadkach spraw" oddalono, w 3 przypadkach sprawa zosta!a odrzucona, w 1 przypadku post"powanie zosta!o umorzone i w 1 zosta!a uchylona. - Refundacje – 78 spraw, 21 wniesiono w roku 2006. Zako0czonych spraw 44: w 27 przypadkach sprawy zako0czy!y si" oddaleniem, w 7 przypadkach sprawa zosta!a odrzucona, w 8 uchylone, w 1 przypadku umorzono post"powania i w 1 przypadku stwierdzono niewa-no#/ zaskar-anej decyzji. - Obj"cie ubezpieczeniem zdrowotnym – 18 spraw, 10 wniesionych w roku 2006. Zako0czonych spraw 6: w 5 przypadkach spraw" oddalono, w 4 przypadkach sprawa zosta!a odrzucona. - Inne – 5 spraw, 1 wniesiona w roku 2006. Zako0czona jedna sprawa, wniosek oddalono. - Odwo!ania od wyników konkursu ofert – 35 spraw, 7 wniesionych w roku 2006. Zako0czonych spraw 7: w 5 przypadkach spraw" oddalono, w 2 przypadkach spraw" odrzucono. - O zap!at" sk!adki – 2 sprawy, obie wniesione w 2006 roku, -adna nie zosta!a zako0czona w roku 2006.
188

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Oddzia!y wojewódzkie NFZ na koniec 2006 roku by!y stron. 1502 post"powa0 s.dowych, w których najwi"ksz. liczb", bo a- 497, stanowi. sprawy z zakresu tzw. „ustawy 203”. (.czna kwota roszcze0 z tego tytu!u wynosi!a ponad 2 miliardy z!otych. W 2006 roku uda!o si" zako0czy/ ponad 70 tego typu post"powa0 s.dowych, z czego nieliczne wyroki by!y niekorzystne dla NFZ. (.cznie zas.dzono z tego tytu!u kwot" oko!o 17 milionów z!otych. Kolejn. wa-n. grup. s. sprawy zwi.zane ze #wiadczeniami zdrowotnymi udzielonymi ponad zakontraktowan. liczb", która by!a okre#lona w umowach z NFZ. Z tej grupy w roku sprawozdawczym uda!o si" zako0czy/ niewiele ponad 100 spraw, z czego oko!o 30 spraw zosta!o zamkni"tych w (ódzkim OW NFZ. Ogó!em w roku 2006 zosta!o zamkni"tych oko!o 400 spraw, w których zas.dzono oko!o 55 milionów z!otych na niekorzy#/ NFZ. Wi"kszo#/ spraw ko0czy!a si" oddaleniem wniosku b.d$ jego odrzuceniem przez s.d. Liczb" i kwoty roszcze0 przeciw oddzia!om wojewódzkim NFZ szczegó!owo przedstawiono w za!.czniku bior.c pod uwag" sprawy b"d.ce w toku na koniec 2006 roku.

189

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIA!ALNO"CI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2006 ROK

ZA(+CZNIKI:

190

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Za!(cznik 1 - Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego –wg stanu na koniec 2006 roku

lp.

oddzia$ wojewódzki NFZ

liczba decyzji wydanych przez liczba skarg na decyzje liczba zmienionych lub uchylonych dyrektora OW NFZ w indywidualnych liczba odwo$a" od decyzji dyrektorów Prezesa NFZ decyzji przez sprawach z zakresu ubezpieczenia wniesionych do Prezesa NFZ wniesionych do s'du Prezesa NFZ zdrowotnego administracyjnego dotycz'cych obj%cia dotycz'cych dotycz'cych obj%cia dotycz'cych dotycz'cych obj%cia dotycz'cych dotycz'cych obj%cia dotycz'cych ubezpieczeniem ustalenia prawa ustalenia prawa ubezpieczeniem ustalenia prawa ubezpieczeniem ubezpieczeniem ustalenia prawa zdrowotnym zdrowotnym do !wiadcze" zdrowotnym do !wiadcze" do !wiadcze" zdrowotnym do !wiadcze" 4 121 101 93 103 452 126 798 424 186 94 14 269 28 97 235 79 3220 87 1 3 0 7 2 21 39 2 430 18 58 15 9 12 23 0 37 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 6 90 1 10 38 1 0 34 0 1 2 7 1 1 2 1 2 0 2 3 0 23 11 17 0 0 0 17 0 0 3 17 1 0 1 22 0 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 14 3 1 1 3 2 34 5 6 7 8 9 10 11 8 2 4 9 9 8 0 9 2 2 11 0 7 7 1 90

1

2

3

1.

Dolno"l'ski

31

2.

Kujawsko-Pomorski

18

3.

Lubelski

1

4.

Lubuski

41

5.

(ódzki

0

6.

Ma!opolski

82

7.

Mazowiecki

68

8.

Opolski

7

9.

Podkarpacki

5

10.

Podlaski

33

11.

Pomorski

202

12.

)l'ski

301

13.

)wi&tokrzyski

8

14.

Warmi$sko-Mazurski

4

15.

Wielkopolski

32

16.

Zachodniopomorski

73

RAZEM

906

190

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Za!(cznik 2 - Roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego NFZ na rok 2006 (dane w tys. z!)
Poz Wyszczególnienie 1 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 A. A1 A2 A3 B. B1 B2 B2.1 B2.1.1 B2.2 B2.2.1 B2.3 B2.3.1 B2.4 B2.4.1 B2.5 B2.5.1 B2.6 B2.6.1 B2.7 B2.7.1 B2.8 B2.8.1 B2.9 B2.9.1 B2.10 B2.10.1 B2.11 B2.11.1 B2.12 B2.13 Sk$adka nale(na brutto w roku planowania równa przypisowi sk$adki (1.1+1.2), w tym: od ZUS od KRUS Planowany odpis aktualizuj'cy sk$adk% nale(n' (2.1+2.2), w tym: w stosunku do ZUS w stosunku do KRUS Koszt poboru i ewidencjonowania sk$adek (3.1+3.2) koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez ZUS koszty poboru i ewidencjonowania sk!adek przez KRUS Przychody netto z dzia$alno!ci (1 - 2 - 3+A1+A2+A3) przychody wynikaj'ce z przepisów o koordynacji przychody z tytu!u realizacji zada$ zleconych dotacja z bud#etu pa$stwa na realizacj& zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy Koszty realizacji zada" (B1+B2+B3) Obowiazkowy odpis na rezerw% ogóln' Koszty !wiadcze" zdrowotnych (B2.1+...+B2.15 ), w tym: podstawowa opieka zdrowotna wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ ambulatoryjna opieka specjalistyczna wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ lecznictwo szpitalne wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ opieka psychiatryczna i leczenie uzale(nie" wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ rehabilitacja lecznicza wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ opieka d$ugoterminowa wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ leczenie stomatologiczne wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ lecznictwo uzdrowiskowe wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ pomoc dora+na i transport sanitarny wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze !rodków w$asnych Funduszu wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ !wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr%bnie wzrost kosztów "wiadcze$ zdrowotnych z tytu!u ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu "rodków finansowych "wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze$ zaopatrzenie w sprz%t ortopedyczny, !rodki pomocnicze i lecznicze !rodki techniczne refundacja cen leków Obowi'zuj'cy plan finansowy NFZ za 2006 r. 2 36 526 107,00 33 915 114,00 2 610 993,00 0,00 0,00 0,00 66 268,00 61 047,00 5 221,00 36 504 481,00 12 308,00 18 268,00 14 066,00 36 421 906,00 0,00 36 403 638,00 4 006 782,00 0,00 2 728 762,00 110 348,00 15 781 774,00 615 273,00 1 194 372,00 57 857,00 1 050 138,00 46 206,00 591 525,00 29 022,00 1 082 468,00 53 795,00 359 583,00 7 320,00 1 017 511,00 51 407,00 147 760,00 4 056,00 978 179,00 17 770,00 506 110,00 6 748 674,00 Wykonanie planu finansowego NFZ za 2006 r. 3 37 071 559,46 34 503 566,09 2 567 993,37 0,00 0,00 0,00 71 766,59 66 630,75 5 135,84 37 029 976,30 14 837,92 4 308,52 11 036,99 35 970 148,12 0,00 35 965 839,60 3 988 042,23 0,00 2 672 447,38 109 949,74 15 688 120,55 613 357,47 1 169 877,06 57 725,43 1 035 827,17 46 010,35 578 042,77 28 775,77 1 058 123,29 53 314,37 346 362,80 7 260,29 1 015 510,12 51 171,30 103 266,81 3 929,31 957 846,25 17 721,77 495 296,57 6 695 760,88 Ró(nica ( 2-3 ) 4 -545 452,46 -588 452,09 42 999,63 0,00 0,00 0,00 -5 498,59 -5 583,75 85,16 -525 495,30 -2 529,92 13 959,48 3 029,01 451 757,88 0,00 437 798,40 18 739,77 0,00 56 314,62 398,26 93 653,45 1 915,53 24 494,94 131,57 14 310,83 195,65 13 482,23 246,23 24 344,71 480,63 13 220,20 59,71 2 000,88 235,70 44 493,19 126,69 20 332,75 48,23 10 813,43 52 913,12 Udzia$ wykonania ( 3/2 ) w % 5 101,49% 101,74% 98,35% 108,30% 109,15% 98,37% 101,44% 120,56% 23,59% 78,47% 98,76% 98,80% 99,53% 97,94% 99,64% 99,41% 99,69% 97,95% 99,77% 98,64% 99,58% 97,72% 99,15% 97,75% 99,11% 96,32% 99,18% 99,80% 99,54% 69,89% 96,88% 97,92% 99,73% 97,86% 99,22%

191

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.
B2.14 B2.15 B3 C. D. D1 D2 D3 D3.1 D3.1.1 D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D4 D5 D5.1 D5.2 D5.3 D5.4 D6 D7 D8 D9 E. E1 E2 F. F1 F2 F3 F4 F5 G. G1 G2 H. H1 H2 I. J. J1 J2 K. L. M. P R koszty !wiadcze" zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikaj'ce z koordynacji systemów zabezpieczenia spo$ecznego dotycz'ce rzeczowych !wiadcze" leczniczych w UE rezerwa na koszty !wiadcze" zdrowotnych oraz refundacji cen leków Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie WYNIK NA DZIA&ALNO)CI ( A - B ) Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym zu(ycie materia$ów i energii us$ugi obce podatki i op$aty, w tym: podatki stanowi'ce dochody w!asne jednostek samorz'du terytorialnego, w tym: podatek od nieruchomo"ci op!aty stanowi'ce dochody w!asne jednostek samorz'du terytorialnego VAT podatek akcyzowy wp!aty na PFRON inne wynagrodzenia ubezpieczenia spo$eczne i inne !wiadczenia, w tym: sk!adki na Fundusz Ubezpiecze$ Spo!ecznych sk!adki na Fundusz Pracy sk!adki na Fundusz Gwarantowanych )wiadcze$ Pracowniczych pozosta!e "wiadczenia koszty funkcjonowania Rady Funduszu amortyzacja !rodków trwa$ych oraz warto!ci niematerialnych i prawnych zakupionych ze !rodków w$asnych Funduszu amortyzacja !rodków trwa$ych oraz warto!ci niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodp$atnie pozosta$e koszty administracyjne Pozosta$e przychody ( E1+E2 ) darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia maj'tku otrzymanego nieodp!atnie wynikaj'ca z rozlicze$ mi&dzyokresowych przypadaj'ca na rok planowania inne przychody Pozosta$e koszty ( F1+...+F5 ) utworzone rezerwy na sp!at& po#yczki udzielonej z bud#etu pa$stwa wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym cz&"ci sta!ych i zamiennych ksi'#eczek us!ug medycznych oraz recept) rezerwa na zobowi'zania wynikaj'ce z post&powa$ s'dowych inne rezerwy inne koszty Przychody finansowe (G1+G2) odsetki uzyskane z lokat i papierów warto"ciowych inne przychody Koszty finansowe ( H1+H2 ) odsetki od po#yczki udzielonej przez bud#et pa$stwa inne koszty finansowe WYNIK BRUTTO NA CA&OKSZTA&CIE DZIA&ALNO)CI (C-D+E-F+G-H) Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2) zyski nadzwyczajne - wielko"- dodatnia straty nadzwyczajne - wielko"- ujemna WYNIK FINANSOWY OGÓ&EM BRUTTO (I+J) Inne obowi'zkowe obci'(enia wyniku finansowego (w tym CIT) WYNIK FINANSOWY OGÓ&EM NETTO ( K -L ) PRZYCHODY - ogó$em KOSZTY - ogó$em 210 000,00 0,00 18 268,00 82 575,00 387 462,00 15 569,00 77 753,00 3 065,00 432,00 420,00 103,00 92,00 0,00 2 263,00 175,00 189 232,00 42 757,00 32 087,00 4 614,00 19,00 6 037,00 200,00 47 393,00 6 438,00 5 055,00 451 436,00 0,00 451 436,00 177 570,00 0,00 12 367,00 164 203,00 0,00 1 000,00 66 649,00 58 317,00 8 332,00 35 628,00 83,00 35 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 088 834,00 37 088 834,00 161 315,72 0,00 4 308,52 1 059 828,18 358 575,29 12 311,34 64 450,91 2 293,68 378,15 368,62 59,09 4,72 0,00 1 757,93 93,79 188 760,38 39 737,27 30 107,60 4 477,86 0,67 5 151,14 142,85 40 654,09 6 347,46 3 877,31 362 973,04 567,75 362 405,29 276 796,18 0,00 10 129,93 227 590,75 0,00 39 075,50 112 703,72 78 648,74 34 054,98 32 188,90 82,80 32 106,10 867 944,57 0,00 0,00 0,00 867 944,57 0,00 867 944,57 37 577 419,65 36 709 475,08 48 684,28 0,00 13 959,48 -977 253,18 28 886,71 3 257,66 13 302,09 771,32 53,85 51,38 43,91 87,28 0,00 505,07 81,21 471,62 3 019,73 1 979,40 136,14 18,33 885,86 57,15 6 738,91 90,54 1 177,69 88 462,96 -567,75 89 030,71 -99 226,18 0,00 2 237,07 -63 387,75 0,00 -38 075,50 -46 054,72 -20 331,74 -25 722,98 3 439,10 0,20 3 438,90 -867 944,57 0,00 0,00 0,00 -867 944,57 0,00 -867 944,57 -488 585,65 379 358,92 76,82% 23,59% 1283,47% 92,54% 79,08% 82,89% 74,83% 87,53% 87,77% 57,37% 5,13% 77,68% 53,59% 99,75% 92,94% 93,83% 97,05% 3,53% 85,33% 71,43% 85,78% 98,59% 76,70% 80,40% 80,28% 155,88% 81,91% 138,60% 3907,55% 169,10% 134,86% 408,73% 90,35% 99,76% 90,33% 101,32% 98,98%

193

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Za!(cznik 3 - #(czny bilans Narodowego Funduszu Zdrowia na dzie% 31.12.2006 roku
w z! i gr. AKTYWA A I. 1. 2. 3. 4. II. 1. AKTYWA TRWA&E Warto!ci niematerialne i prawne Koszty zako$czonych prac rozwojowych Warto"- firmy Inne warto"ci niematerialne i prawne Zaliczki na warto"ci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa$e )rodki trwa!e a) Grunty (w tym prawo do u#ytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty in#ynierii l'dowej i wodnej c) Urz'dzenia techniczne i maszyny d) )rodki transportu e) Inne "rodki trwa!e )rodki trwa!e w budowie Zaliczki na "rodki trwa!e w budowie Nale(no!ci d$ugoterminowe Od jednostek powi'zanych Od pozosta!ych jednostek Inwestycje d$ugoterminowe Nieruchomo"ci Warto"ci niematerialne i prawne D!ugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi'zanych - udzia!y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po#yczki - inne d!ugoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta!ych jednostkach - udzia!y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po#yczki - inne d!ugoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje d!ugoterminowe D$ugoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi&dzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Materia!y Pó!produkty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Nale(no!ci krótkoterminowe Nale#no"ci od jednostek powi'zanych a) z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie sp!aty: - do 12 miesi&cy - powy#ej 12 miesi&cy b) inne Nale#no"ci od pozosta!ych jednostek a) z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie sp!aty: - do 12 miesi&cy - powy#ej 12 miesi&cy z tytu!u podatków, dotacji, ce!, ubezpiecze$ spo!ecznych i b) zdrowotnych oraz innych "wiadcze$ c) inne d) dochodzone na drodze s'dowej Nale(no!ci wewn%trzne NFZ Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi'zanych - udzia!y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po#yczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta!ych jednostkach - udzia!y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po#yczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) "rodki pieni&#ne i inne aktywa pieni&#ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Stan na dzie" 31.12.2005 r. 232 372 196,44 7 738 899,05 0,00 0,00 7 738 899,05 0,00 224 423 482,75 216 661 014,44 9 845 598,99 160 966 913,01 42 065 303,49 219 985,30 3 563 213,65 7 762 468,31 0,00 209 814,64 0,00 209 814,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390 712 179,69 1 211 737,18 939 687,01 0,00 0,00 271 550,17 500,00 2 722 758 455,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722 758 455,62 2 708 174 006,20 2 708 174 006,20 0,00 291 331,22 10 066 810,59 4 226 307,61 0,00 1 664 700 978,11 1 664 700 978,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 664 700 978,11 31.12.2006 r. 250 588 082,11 24 513 038,84 0,00 0,00 24 513 038,84 0,00 225 794 832,93 213 768 200,05 9 631 351,21 156 359 740,39 44 671 047,82 80 127,69 3 025 932,94 12 026 632,88 0,00 280 210,34 0,00 280 210,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 566 317 606,97 1 505 558,83 1 239 406,18 0,00 0,00 265 152,65 1 000,00 3 268 858 121,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 268 858 121,11 3 256 383 807,13 3 256 383 807,13 0,00 548 272,96 7 848 002,06 4 078 038,96 0,00 2 293 900 123,71 2 293 900 123,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 293 900 123,71

2. 3. III. 1. 2. IV. 1. 2. 3.

4. V. 1. 2. B I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1.

2.

III. IV. 1.

193

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

2. V.

- "rodki pieni&#ne w kasie i na rachunkach - inne "rodki pieni&#ne - inne aktywa pieni&#ne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe AKTYWA RAZEM

71 72 73 74 75 76

2 606 819,74 1 662 092 779,87 1 378,50 0,00 2 041 008,78 4 623 084 376,13

5 137 940,81 2 288 760 592,52 1 590,38 0,00 2 053 803,32 5 816 905 689,08

w z! i gr. PASYWA A I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. B I. 1. 2. KAPITA& (FUNDUSZ) W&ASNY Kapita$ (fundusz) podstawowy Nale(ne wp$aty na kapita$ podstawowy (wielko!# ujemna) Udzia$y (akcje) w$asne (wielko!# ujemna) Kapita$ (fundusz) zapasowy Kapita$ (fundusz) z aktualizacji wyceny Fundusz wydzielony (CFI) Zysk (strata) z lat ubieg$ych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ci'gu okresu sprawozdawczego (wielko!# ujemna) ZOBOWI*ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI*ZANIA Rezerwy na zobowi'zania Rezerwa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na "wiadczenia emerytalne i podobne - d!ugoterminowa - krótkoterminowa Pozosta!e rezerwy - d!ugoterminowe - krótkoterminowe Zobowi'zania d$ugoterminowe Wobec jednostek powi'zanych Wobec pozosta!ych jednostek a) kredyty i po#yczki b) z tytu!u emisji d!u#nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) inne Zobowi'zania krótkoterminowe Wobec jednostek powi'zanych a) z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie wymagalno"ci: - do 12 miesi&cy - powy#ej 12 miesi&cy b) inne Wobec pozosta!ych jednostek a) kredyty i po#yczki b) z tytu!u emisji d!u#nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) z tytu!u dostaw i us!ug, o okresie wymagalno"ci: - do 12 miesi&cy - powy#ej 12 miesi&cy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowi'zania wekslowe g) z tytu!u podatków, ce!, ubezpiecze$ i innych "wiadcze$ h) z tytu!u wynagrodze$ i) inne Fundusze specjalne Fundusz wydzielony Zobowi'zania wewn%trzne NFZ Rozliczenia mi%dzyokresowe Ujemna warto"- firmy Inne rozliczenia mi&dzyokresowe - d!ugoterminowe - krótkoterminowe PASYWA RAZEM 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Stan na dzie" 31.12.2005 r. 457 560 824,09 141 549 868,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407 603 725,42 723 614 681,42 0,00 4 165 523 552,04 318 862 839,04 0,00 0,00 0,00 0,00 318 862 839,04 27 045,97 318 835 793,07 80 660 343,84 0,00 80 660 343,84 80 162 592,88 0,00 0,00 497 750,96 3 757 969 080,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 755 436 693,94 320 690 098,22 0,00 0,00 3 400 193 945,55 3 400 193 945,55 0,00 0,00 0,00 9 185 366,19 656 294,38 24 710 989,60 2 532 386,91 0,00 0,00 8 031 288,31 0,00 8 031 288,31 2 282 955,12 5 748 333,19 4 623 084 376,13 31.12.2006 r. 1 325 505 412,22 141 549 868,09 0,00 0,00 261 384 931,34 0,00 54 626 024,66 0,00 867 944 588,13 0,00 4 491 400 276,86 639 519 123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 639 519 123,48 29 518,48 639 489 605,00 207 635,62 0,00 207 635,62 0,00 0,00 0,00 207 635,62 3 844 219 267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 841 644 814,24 80 163 032,13 0,00 0,00 3 680 390 264,28 3 669 620 982,68 10 769 281,60 0,00 0,00 10 982 008,96 1 218 059,24 68 891 449,63 2 574 453,27 0,00 0,00 7 454 250,25 0,00 7 454 250,25 1 750 450,12 5 703 800,13 5 816 905 689,08

3.

II. 1. 2.

III. 1.

2.

3. IV. V. VI. 1. 2.

195

Sprawozdanie z dzia!alno"ci Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

Za!(cznik 4 - Sprawy s(dowe, w których stron( jest NFZ, wed!ug zakresu przedmiotowego w poszczególnych oddzia!ach wojewódzkich
Pozwy o zap$at% wynikaj'ce z wykonania umowy liczba spraw 7 2 234,81 92 440,58 1,17 514,90 219,52 941,89 3 872,92 8 224,91 202,39 595,02 8,56 8 928,12 3 394,57 580,53 0,00 4 983,00 2 260,80 82 487,86 0 1 27 0 2 34 5 113 1 191,91 0 0 25 2 0 0,00 0,00 273,28 0,00 0,00 0,00 106,36 0,00 0,00 0,00 323,02 23,00 0 0,00 6 52,20 50 23 70 54 266 26 21 17 24 114 27 27 103 41 940 19 537,18 5 467,43 40 131,44 103 095,81 206 242,48 2 150,82 0,00 7 156,44 3 790,08 702,16 2 747,86 663,05 18 685,73 35 634,01 540 679,88 103 8 15 0 3 7 5 1 4 1 27 10 6 2 2 1 325,26 8 52 11 88,79 47 759,56 3 36 8 9 10 11 12 170 287,94 247 167,17 152 015,31 58 057,36 253 133,94 243 576,22 543 532,33 51 602,39 104 974,68 51 629,86 78 312,13 317 517,52 124 774,95 76 129,38 301 588,46 88 536,81 2 862 836,45 kwota roszcze" (w tys z$) liczba spraw kwota roszcze" (w tys z$) liczba spraw 3 + 5 + 7 +.9 kwota roszcze" 4 6 +.8 + 10 (w tys. z$) Sprawy z zakresu obj%cia ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalenia prawa do !wiadcze" Post%powania s'dowe z zakresu !wiadcze" zdrowotnych $'cznie Inne post%powania s'dowe

Sprawy z tytu$u "ustawy 203" kwota roszcze" (w tys z$) 6

Lp.

Wojewódzki Oddzia$

Roszczenia zwi'zane ze !wiadczeniami zdrowotnymi udzielonymi ponad limity

liczba spraw 5 4 11 7 3 24 14 132 3 0 4 1 4 3 1 7 15 233

kwota roszcze" (w tys z$)

liczba spraw

liczba spraw 13 2 0 4 4 5 0 17 0 3 2 12 9 0 2 0 0 58

kwota roszcze" (w tys. z$) 14 7 ,14 0,00 0,00 0,00 90,70 0,00 760,35 0,00 567,09 22,66 17 684 ,00 166,31 0,00 839,26 0,00 0,00 20 130,37

1

2

3

4

1

dolno"l'ski

18

120 204,78

2

kujawsko-pomorski

32

154 400,16

3

lubelski

35

131 911,03

4

lubuski

18

52 370,41

5

!ódzki

40

212 060,61

6

ma!opolski

28

136 607,49

7

mazowiecki

82

328 791,66

8

opolski

11

49 249,18

9

podkarpacki

17

104 379,66

10

podlaski

12

44 464,86

11

pomorski

17

65 487,57

12

"l'ski

76

313 420,79

13

"wi&tokrzyski

21

121 446,56

14

warmi$sko-mazurski

24

75 466,33

15

wielkopolski

47

277 596,71

16

zachodniopomorski

13

50 619,00

Suma

491

2 238 476,80

-ród!o: na podstawie danych przekazanych przez oddzia!y wojewódzkie NFZ w dniu 28.03.2007 r.

195