KESEDIAAN BELAJAR

Ditakrifkan sebagai satu tahap dimana seorang individu bersedia untuk melakukan sesuatu tingkahlaku dan membuatnya dengan baik. Boleh dibahagikan kepada tiga jenis : 1)kesediaan afektif 2)kesediaan psikomotor 3)kesediaan kognitif Dalam keadaan ini, seorang individu akan berasa sangat puas apabila dapat melakukan sesuatu tugasan. 

Seseorang individu mesti bersedia dari aspek-aspek

kognitif, emosi, sosial dan fikizal. 
Seorang pelajar perlu bersedia untuk menjalankan

proses pembelajaran dan bergantung kepada faktor pengalaman atau kematangan. 
Merujuk kepada hasil daripada perubahan fizikal dan

biologi dalam badan individu.

JENIS-JENIS KEMATANGAN :
mental Kematangan fizikal Kematangan emosi Kematangan sosial 
Kematangan

y Perubahan dalam pemikiran kognitif yang berlaku

dalam minda kanak-kanak. Kadar perkembangan mental atau kognitif tidak sama untuk semua kanakkanak kerana ia berlaku mengikut peringkat umur. y Kematangan fizikal merujuk kepada perkembangan mengikut organik dalam tubuh manusia iaitu ia akan menjadi sempurna apabila seseorang mencapai akil baligh. y Kematangan emosi merujuk kepada kebolehan seseorang untuk mengawal aspek dalaman diri individu itu sendiri. y Kematangan sosial merujuk kepada kebolehan murid untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain dalam aktiviti kumpulan.

TIGA JENIS KESEDIAAN BELAJAR :
I)Kesediaan afektif II)Kesediaan kognitif
III)Kesediaan psikomotor

KESEDIAAN AFEKTIF
y Merupakan kesediaan yang melibatkan emosi dan y y y y

perasaan seseorang. Merupakan tahap kesediaan emosi seseorang untuk menghadapi sesuatu situasi. Murid yang afektif tidak merasa takut atau bimbang. Guru perlu memastikan suasana P&P berada dalam keadaan yang sedia dan bersahaja. Murid yang afektif akan mewujudkan sikap keinginan dan ketekunan

KESEDIAAN KOGNITIF
y Kanak-kanak yang bersedia dari aspek kognitif akan

bersedia dari segi mental, menaakul, menganalisis dan membina konsep dalam menyelesaikan sesuatu masalah. y Guru mesti memastikan bahawa P&P adalah lebih bermakna dengan menyediakan bahan yang berkaitan dengan kehidupan. y Guru perlu mengelolakan aktiviti menyiasat, mengumpul maklumat, membuat analisis dan inkuri penemuan dalam proses P&P.

KESEDIAAN PSIKOMOTOR
y Merujuk kepada penguasaan kemahiran yang berpusat

kepada tindakan fizikal. y Merangkumi penguasaan kemahiran motor kasar dan motor halus. y Kemahiran psikomotor dapat dilihat dalam aktivitiaktiviti seperti bermain dengan bola, menulis dan mewarna serta bermain di taman pra sekolah. y Murid harus diberitahu tentang objektif P&P dalam kelas pendidikan jasmani.

IMPLIKASI GAYA PEMBELAJARAN KE ATAS PROSES P&P
Murid akan lebih sensitif terhadap kesediaan belajar. Memberi panduan kepada murid untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang sepadan dengan murid itu sendiri. Murid didedahkan dengan gaya pembelajaran yang betul dalam pembelajaran. Murid akan memberi respond terhadap setiap persekitaran pembelajaran. Pelbagai teknik kemahiran belajar dapat memberi kesan kepada kaedah pembelajaran yang fleksibel.

KESIMPULAN
Individu yang berbeza menyebabkan kesediaan belajar yang berbeza. Oleh itu, kanak-kanak yang sama umur tidak semestinya berada diperingkat kesediaan belajar yang sama. Perbezaan disebabkan oleh kadar kematangan, kecerdasan, latar belakang keluarga dan pengalaman. Fahaman guru terhadap perbezaan kesediaan belajar membolehkan guru melayani murid secara individu atau kumpulan mengikut kaedah yang berbeza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful