Bab 5

Kaedah-Kaedah Fiqh

Kaedah Fiqh

  

Definisi: asas atau dasar kpd sesuatu. Hukum kulliy (menyelurh) atau kebanyakan (majoriti) yang dgnnya boleh diketahui hukum juz’iyat. Keistimewaan Faedah Mempelajari Perbezaan
– Qawa’id fiqhiyyah & qawa’id usuliyyah – al-qa’idah (‫ )القاعدة‬dan dabit (‫(الضابط‬

Lima kaedah utama

Definisi
 

Dari Segi Bahasa: Asas atau dasar sesuatu Dari Segi Istilah: ‫.حكم أكثري ل كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه‬ Kaedah Fiqh ialah hukum kebanyakan – bukan keseluruhan- yang terpakai ke atas kebanyakan permasalah fiqh, untuk mengetahui hukumnya berdasarkan kaedah tersebut.

Kedudukan

Mempunyai kedudukan yang penting dan amat besar faedahnya Dapat menampilkan hakikat fiqh dan tempat pengambilannya, sumber dan rahsia-rahsianya Dalil sampingan bagi mengisbat dan memahami permasalahan fiqh

Keistimewaan

Mempunyai kaedah-kaedah yang banyak Perkataan yang ringkas, tetapi mengandungi makna yang umum Setiap kaedah menentukan ciri khusus yang ada pada beberapa himpunan permasalahan sekalipun ia datang daripada pelbagai tajuk dan bab yang berlainan

Faedah Mempelajari
     

Memudahkan fuqahak dan mufti menentukan hukum Mudah dihafal dan dihimpunlan pelbagai masalah di bawah satu kaedah Membentuk kemampuan fiqh yang kuat Membentuk kebolehan membeza dan membandingkan mazhab Boleh mengetahui rahsia dan hikmat hukum Menyerlahkan keluasan cakupan fiqh Islamiyy terhadap segala hukum masalah yang berlaku

Perbezaan Antara Qawa’id Fiqhiyyah & Qawa’id usuliyyah
 

Usul Fiqh adalah neraca ilmu fiqh bagi mengistinbat hukum yang sahih Kaedah usul dicipta bagi mengeluarkan hukum, kaedah fiqh pula untuk mengikat pelbagai masalah dengan satu kaedah Hanya hukum yang ijmaliyy dibina di atas kaedah usul. Kaedah fiqh pula adalah ‘illah kepada hukum masalah Kaedah usul hanya terbatas dalam bab usul fiqh sahaja, sedangkan kaedah

Perbezaan Antara Qawa’id Fiqhiyyah & Qawa’id usuliyyah

Kaedah usul yang disepakati tidak mengecualikan apa-apa, tetapi kaedah fiqh akan sentiasa mempunyai pengecualian Kaedah fiqh adalah terkemudian daripada kaedah usul dari segi kewujudan Jika berlaku percanggahan, maka hendaklah didahulukan hukum

Perbezaan antara al-qa’idah )‫ (الضابط‬dan dabit )‫(القاعدة‬

Kaedah menghimpunkan pelbagai furu’ daripada pelbagai bab. Dabit hanya khusus untuk satu bab fiqh sahaja Kebiasaannya, kandungan kaedah adalah disepakati di kalangan seluruh atau kebanyakan ulama sesuatu mazhab, tetapi dabit hanya tertentu kepada satu mazhab sahaja, bahkan kepada seseorang faqih sahaja

Perbezaan antara al-Qawa’id alFiqhiyyah dan al-Nazariyyah alFiqhiyyah
‫موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية‬ ‫حقيقتها أركان وشروط وأحكام تقوم بي كل منها صلة فقهية تمعها‬ .‫وحدة موضوعية تكم هذه العناصر جيعا‬

Satu atau beberapa tajuk dalam bidang fiqh yang mengandungi permasalahanpermasalahan atau isu-isu fiqh yang terdiri daripada rukun, syarat dan hukum hakam yang dihubungkaitkan oleh satu bentuk hubungan fiqh, dan dihimpunkan oleh satu kesatuan tajuk yang meletakkan hukum terhadap elemen-elemen tersebut.

Perbezaan antara al-Qawa’id alFiqhiyyah dan al-Nazariyyah alFiqhiyyah

Kaedah fiqh adalah pengawal kepada teori fiqh.

Perbezaan antara kaedah fiqh dan al-qa’idah al-tashri’iyyah

al-Qawa’id al-tashri’iyyah adalah kaedah yang diturunkan oleh Allah dengan jalan yang diyakini sama ada dari sudut wurud dan dalalah. Kaedah fiqh hanya bersifat rajih sedangkan al-qawa’id altashri’iyyah bersifat yakin.

Lima Kaedah Fiqh Utama

Segala amalan berdasarkan niat (‫المور‬ ‫(بمقاصدها‬ Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan (‫(اليقين ل يزول بالشك‬ Kemudaratan hendaklah dihilangkan (‫(الضرر يزال‬ Kesulitan membawa peringanan (‫المشقة تجلب‬ ‫(التيسير‬ Adat diterima sebagai hukum (‫(العادة محكمة‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful