Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philippine Collegian Tomo 90 Issue 27

Philippine Collegian Tomo 90 Issue 27

Ratings: (0)|Views: 104 |Likes:
Issue 27 | Thursday, 7 March 2012 | 12 pages | C O N T E N T S | Editorial: Dahas sa dahas | News: Kaisa to lead next year's USC | Students raise issues in STFAP reform consultations | POLICE BRIEFS | 'Downgraded' charges vs suspects in Leonard Co slay | UHS doctors challenge admin over promotion rules | Features: Power play | Mis[s]Representation | Kultura: Saysay ng kasaysayan: Ang Martial Law at ang mga lente ng pagbabalik-tanaw | Consummatum Est | Opinion: Lakas tama: The perks of staying silent | Wakas | Simula* | Editor's Note | Eksenang Peyups
Issue 27 | Thursday, 7 March 2012 | 12 pages | C O N T E N T S | Editorial: Dahas sa dahas | News: Kaisa to lead next year's USC | Students raise issues in STFAP reform consultations | POLICE BRIEFS | 'Downgraded' charges vs suspects in Leonard Co slay | UHS doctors challenge admin over promotion rules | Features: Power play | Mis[s]Representation | Kultura: Saysay ng kasaysayan: Ang Martial Law at ang mga lente ng pagbabalik-tanaw | Consummatum Est | Opinion: Lakas tama: The perks of staying silent | Wakas | Simula* | Editor's Note | Eksenang Peyups

More info:

Published by: Philippine Collegian on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
Opisyal na lingguhangpahayagan ng mgamag-aaral ng Unibersidadng Pilipinas - DilmanTomo 90, Blg. 27Marso 7, 2013
Lathalain
FOR HOLDING KEY GOVERNMENT POSITIONS, WOMENHAVE SEEMINGLY TRANSGRESSED THE DOUBLE STANDARDSAND SOCIAL NORMS THAT HAVE ENSLAVED THEM FOR THELONGEST TIME. YET TRUE EMPOWERMENT GOES BEYONDHOLDING SEATS OF POWER, ESPECIALLY WHEN THEDISMAL CONDITION OF WOMEN CONTINUE OUTSIDETTHE HALLOWED HALLS OF GOVERNMENT OFFICES.
 
sa mga lugar na naapektuhan ngbagyo. Sa postura ng pagtulong samga nasalantang Pilipino, patuloynilang iginiit ang kakayahan nilanglabagin at yurakan ang soberanyang Pilipinas, na siya namanghinahayaan ng gobyernong Aquino.Malayo sa Maynila ang mgabiktima ng bagyong Pablo, ngunithindi nalalayo ang kanilangkaranasan sa sanlaksang mahihirapna hindi agad makabangon tuwingmay dumarating na sakuna. At sahalip na tulungan silang makaahon,ipinupukol pa sa kanila ang sisi sadahilan ng kanilang pagkasadlaksa kahirapan.May sakuna man o wala,humupa man ang baha at bumutiang lagay ng panahon, nananatilipa rin ang batayang mga problemang mamamayan na hinditinutugunan ng pamahalaan. Higitpa sa mga donasyong bigas anghiling ng mamamayan. Nananawagansila para sa nakabubuhay natrabaho, sa sariling lupang masasaka,sa proteksyon sa kanilangkarapatang pantao.Hindi habambuhay magtitiis angmga Pilipino. Hangga’t hindi nilatinatamasa ang kanilang karapatansa batayang serbisyo, hahantongat hahantong sila sa tugatog ngpananahimik—at darating angpanahon kung kailan sisingilin atbabawiin nila ang matagal nangdapat ay sa kanila.
Punong PatnugotKapatnugotPatnugot sa BalitaPatnugot sa LathalainPatnugot sa GrapixMga KawaniTagapamahala ng SirkulasyonSirkulasyon
As a harbringer o change,the youth in no wayassumes a strange role.Rather, it becomes onewith history in providingthe enthusiasm, i not theleadership, or change
DAHAS SA DAHAS
 
Mga Katuwang na KawaniPinansya
Editor’sNotes
As the Philippine Collegiancelebrates its 90th year, we revisit linesrom prized editorials that helpeddefne the publication’s tradition ocritical and earless journalism.
Pamuhatan
Silid 401 BulwagangVinzons, Unibersidad ng PilipinasDiliman, Lungsod Quezon
Telefax
981-8500 lokal 4522
Email
kule1213@gmail.com
Website
philippinecollegian.org
Kasapi
Solidaridad: UP SystemwideAlliance o Student Publicationsand Writers’ Organizations,College Editors Guildo the Philippines
Ukol sa Pabalat
Dibuho ni Ysa Calinawan
The University Studentin the Contemporary Scene:Defnitions and DirectionsJaime J. Yambao1 March 1967
NAGLULUWAL NG DAHAS ANGPANDARAHAS.Kamakailan lang, napabalita angpagsugod ng mahigit 3,000 biktimang bagyong Pablo sa himpilan ngDepartment o Social Welare andDevelopment (DSWD) Region XIupang kumpiskahin ang libo-libongsako ng bigas at relie goodsna matagal nang nakaimbak sanasabing tanggapan.Sa kabila ng organisadongpagkumpiska ng mga biktima ngbagyong Pablo sa relie goods namatagal nang ipinagkait sa kanilang DSWD, pinatampok pa rin ngmidya ang karahasan umano ngmga biktimang nagmula pa saCompostela Valley at DavaoOriental. Sinusugan pa ito ng mgapasaring ni DSWD Secretary DinkySoliman na “nasulsulan” lamangumano ng mga pwersangmakakaliwa ang mga biktima.Ngunit anumang pasaring angipukol ng DSWD sa mahigit 3,000biktima ng bagyong Pablo, hindinito maikukubli ang kabagalan atpagkukulang ng nasabing ahensyang gobyerno sa pagtugon sa mgapangangailan ng mga biktima.Sa katotohanan, ang barikadangisinagawa ng mahigit 3,000 biktimang bagyong Pablo kamakailan nahumantong sa pagkumpiska ngrelie goods ay ikalawa nangmalakihang pagkilos ng mga biktimaupang hilingin sa DSWD na agadna ipamahagi ang bigas at laangpagkain para sa kanila. Kalakhansa mga biktima ay nawalan ngkabuhayan at tirahan at umaasana lamang sa relie goods upangmaitawid ang bawat araw.Sa unang pagbabarikada nggrupo noong Enero, mismong siSoliman ang nangako na maglalabasang kanyang ahensya ng 10,000sakong bigas para sa mga biktima.Ngunit halos isang buwan ang lumipasat napako ang pangakong bigas.Sa halip na agad na tugunan angbatayang pangangailangan ng mganasalanta, dahas at panlilinlang angitinugon ng pamahalaan. Mataposang unang barikada noong Enero,agad kinasuhan ang mga lider ngnasabing pagkilos dahil umano sapanggugulo at pag-abala sa trapiko.Madaling sabihin na marapatlamang na maghintay ang mgabiktima, at hindi katanggap-tanggapang ginawa nilang panggugulo saisang pampublikong opisina. Madaliring gawing palusot ang dahilangnaghihintay ang DSWD ng pormalna listahan ng mga biktima bagomamahagi ng relie goods. Ngunitwala na sa lohika kung angpagkaantala sa pamamahagi ay abotna ng tatlong buwan.May sukdulan ang pagkamagalangng mamamayang humihingi ngsaklolo. Kung dahas ang pilit isinusubong pamahalaan sa mga biktimanggutom at walang tirahan, dahas rinang isusuka at ipupukol nila pabaliksa pamahalaan.Dahil sa katotohanan, higit pa angpandarambong at pandarahas napinaiiral ng estado kung ihahambingsa panandaliang pagkabalahaw ngtrapiko at opisinang idinulot ngbarikadang bayan.Taon-taon mang sinasalakayng bagyo ang bansa, hindi pa rinnaisasaayos ng pamahalaan angsistema ng pagtugon sa mga biktimang mga kalamidad. Bagaman lagingnariyan ang banta ng bagyo, patuloypa ring pinahihintulutan ngadministrasyon ang mga palisiyangsumisira sa kalikasan, na kalauna’ynagdudulot ng labis-labis na pasakitsa taumbayan.Talamak ang pagtotroso atpagmimina sa maraming bahagi ngbansa. Sa katunayan, hindi kabilangang may 83,000 ektaryang trosohansa Davao Oriental, isa sa mgaprobinsyang nasalanta ng bagyongPablo, sa log ban ng administrasyongAquino. Libo-libong ektarya nglupa din sa Campostela Valley anghinayaan ng gobyerno na linanginbilang plantasyong pang-eksportng mga dayuhang kumpanya.Batbat din ng alegasyon ngkorupsyon ang mga proyekto ngDSWD na dapat ay tutugon sapangangailangan ng mga nasalanta.Batay sa mga tala, overpriced umanoang bunkhouses na ipinagagawang ahensya para sa mga biktima.Dalawang trabahador din ngnasabing proyekto ang lumantadat nagsabing hindi umano nilanatanggap ang sinasabi ng DSWDna ibinayad nito sa kanila.May mga ulat din ukol sa presensyang mga sundalong Amerikano,kasama ang mga opisyal ng mgabanyagang non-government ofce,
(on leave)
Rosette Abogado
 
KAISA to lead next year’s USC
KAISA-NAGKAKAISANG ISKOLARpara sa Pamantasan at Sambayanan(KAISA) will head next year’s UPDiliman (UPD) University StudentCouncil (USC), clinching 14 out o34 seats in the February 28 UPDUSC polls, including the top postso chair, vice chair, and the numberone councilor.KAISA’s chair candidate AnaAlexandra Castro garnered 4944votes, winning over StudentAlliance or the Advancemento Democratic Rights in UP(STANDUP)’s Jose Miguel Solis with2804 votes and Alyansa ng mgaMagaaral para sa PanlipunangKatwiran at Kaunlaran (ALYANSA)’scandidate Raphael Carlo Brolagdawith 2713 votes.KAISA also won eight out o 20college representative posts.ALYANSA clinched nine slots inthe USC, with three councilors andsix college representatives, whileSTANDUP won eight seats, withfve councilors and three collegerepresentatives.The number one councilor orthis year’s elections is KAISA’s CarlaMonica Gonzalez with 3379 votes,ollowed by STANDUP’s ChristianLemuel Magaling with 3307 votesand ALYANSA’s Raphael AaronLetaba with 3081 votes.“Nagpapasalamat kami sa mgabumoto sa amin, sa mga naniwalasa aming mga prinsipyo atplataporma,” said Castro.Winning this election is achallenge to the leadership o theUSC, which nears its centennialanniversary, said incoming USCVice Chair Julliano FernandoGuiang, who got 3365 votes overrivals Hanna Keila Garcia oSTANDUP, who got 3302 votes andAlexandra Maria Francia Santos oALYANSA, who got 3174 votes.The main goal or this USC is toconsolidate the student body, saidCastro. ”Ang goal natin ay strongerrelationship o the USC with dierentsectors [o UP], college councils,organizations, the Student Regent,and even student councils o otheruniversities,” added Castro.Meanwhile, ALYANSA said itplans to continue the programs ithighlighted during the campaignthrough its successul candidates,said ALYANSA Chairperson AceLigsay. These include its call ortransparency and accountabilityand the zero tolerance againstraternity violence campaign,explained Ligsay.Winning candidates romSTANDUP will ocus on basicstudent rights and the welare oother sectors o the UP community,uch as the assailed reorms to theuniversity’s Socialized Tuition andFinancial Assistance Program,tuition and other ee increases,and the regularization o UPemployees, said Solis.Guiang, meanwhile, alsoacknowledged the need or the nextUSC to promptly present unifedstances on university and nationalissues. “Meron namang discussions[ang current USC.] Nakakapaglabas naman [ng statements]. Kulanglang sa ollowthrough [ng mgacommittees] kaya napapatagalyung paglalabas,” said Guiang.The USC should be able toengage its committees, said Guiang.“I committees are tapped to bemore proactive in dierent issues,committeelevel debates, wheredeliberations are longest, wouldbe aster and more efcient,”added Guiang.To ormulate unifed stances, theUSC must strengthen the Leagueo Representatives under theLeague o College Councils, saidCastro. “Students have to realizethat [the] victory [o] the USClies on the hands o the students.What we need to ocus on is [theinvolvement o] the students.”
WHO WONIN WHICHCOLLEGE?
#votewatchUPD
ECON
(CH) Carlo Brolagda - 219VC Alex Santos - 241Turnout 531/817
ENGG
(CH) Alex Castro - 1349VC Alex Santos - 1086Turnout 2955/5931
CBA
(CH) Alex Castro - 426VC Alex Santos - 278Turnout 833/909
LAW
(CH) Mijo Solis - 181VC Kei Garcia - 325Turnout 527/736
 AIT
(CH) Alex Castro - 172VC Jules Guiang - 143Turnout 244/353
CMC
(CH) Alex Castro - 221VC Kei Garcia - 262Turnout 585/1071
MUSIC
(CH) Carlo Brolagda - 72VC Alex Santos - 80Turnout 188/428
CFA
(CH) Alex Castro - 125VC Kei Garcia - 111Turnout 277/701
NCPAG
(CH) Alex Castro - 92VC Jules Guiang - 115Turnout 214/603
SOLAIR / SURP / ASIANCENTER / INSTITUTEOF ISLAMIC STUDIES
(CH) Alex Castro - 45VC Kei Garcia - 40Turnout 105/1398
CHK
(CH) Alex Castro - 157VC Jules Guiang - 118Turnout 209/657
SLIS
(CH) Mijo Solis - 40VC Kei Garcia - 40Turnout 89/353
CSWCD
(CH) Mijo Solis - 78VC Kei Garcia - 85Turnout 136/442
 ARKI
(CH) Alex Castro - 208VC Jules Guiang - 119Turnout 332/687
CAL
(CH) Mijo Solis - 235VC Kei Garcia - 281Turnout 589/1397
CS
(CH) Alex Castro - 555VC Jules Guiang - 436Turnout 1172/2665
CHE
(CH) Alex Castro - 265VC Jules Guiang - 220Turnout 469/1189
EDUK
(CH) Alex Castro - 131VC Jules Guiang - 103Turnout 273/1749
CSSP
(CH) Carlo Brolagda - 395VC Alex Santos - 394Turnout 1123/2167
STAT
(CH) Alex Castro - 140VC Kei Garcia - 120Turnout 336/566
UNIVERSITY TURNOUT
11187/24819 (45.07%)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->