Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eynollah khareh-عین الله خره

Eynollah khareh-عین الله خره

Ratings: (0)|Views: 2,695|Likes:
Published by 00farah00
.کتابی با چند داستان کوتاه عین الله خره
.کتابی با چند داستان کوتاه عین الله خره

More info:

Published by: 00farah00 on Mar 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
ﯼرﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ  
 
ﻩﺮﺧ 
 
ﷲا 
 
ﻦﻴﻋ 
 
ﻩﺎﺗﻮﮐ 
 
نﺎﺘﺳاد 
 
ﺪﻨﭼ 
 
 
 
www.nadereh-afshari.com
 
٢ 
 
ﺪﻣﺁرد 
 
مدﻮﺧ 
 
ِ دﻮﺧ 
 
زا 
 
و 
 
مدﻮﺧ 
 
زا 
 
ﻢهاﻮﺨﻴﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا 
 
رﺎﺑ 
 
ﻦﻴﻟوا 
 
ﺶﺘﺳار 
 
ﯽﺴﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺪیﺎﺒﻧ 
 
ﻻﻮﻤﻌﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ما 
 
ﯽﮔﺪﻧز 
 
زا 
 
ﯽﺷراﺰﮔ  
 
ﺪیﺎﺑ 
 
ﺪﺑﻻ 
 
ﺲﭘ 
 
،ﻢﺴیﻮﻨﺑ 
 
ﻢهﺪﺑ 
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
طﻮﺑﺮﻣ 
.
ﻪﻤﺕﺎﺧ 
 
ﺎه 
 
ﻪﻌیﺎﺷ 
 
زا 
 
ﯽﻠﻴﺧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﻦیا 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﻢه 
 
نﺁ  
 
لﺎﻴﺧ 
 
ﻪﮐ 
 
ﻢهﺪﺑ اﺮﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﻘﻴﻓر 
 
نﺁ  
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﺎی 
 
،ﻢﺘﺴه 
 
ﯽﺒﻴﮐﺮﺕﺪﺑ 
 
نز 
 
ﺪﻨﻨﮑﻧ 
 
شﺎﭘ 
 
ﻪﮐ 
 
ﻢﻨﮐ 
 
لﺎﻴﺧ 
 
،ﺪیﺪﻴﻣ 
 
ﻦﻴﺟ 
 
راﻮﻠﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﺸﻴﻤه 
 ] 
ﻦﻣ 
 
ﯼﺎﭘ 
 
ﯽﻨﻌی 
ﻪﺘﺧﻮﺳ ما 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻦﻴﺸﻧ 
 
ﻪﻧﺎﺧ 
 
ﯽﻧﺎﺒﻨﺕ 
 
ﯽﺑ 
 
زا 
 
و 
!!  
نﻮﭼ 
 
،ﺖﺴﻴﻧ 
 
مﻮﻠﻌﻣ 
 
ﯽﺘﺳرد 
 
ﻪﺑ 
 
مﺪﻟﻮﺕ 
 
ﺦیرﺎﺕ 
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺷ 
 
ضﺮﻋ 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
مﻮﻠﻌﻣ 
 
ﺪهاﻮﺨﻴﻤﻧ 
 
ﻢﻟد 
 
مدﻮﺧ 
.
ﻢﻟﺎﺳ 
 
و 
 
ﻦﺳ 
 
زا 
 
ﯽﺴﮐ 
 
ﺮﮔا 
 
ﻊﻗاو 
 
رد ﺪﺳﺮﭙﺑ رود 
 
،رود 
 
ﺪﻨﭼ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
دروﺎﻴﺑرد 
 
ﺪهاﻮﺨﺑ 
 
و 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
دﺎیز 
 
شور 
 
و 
 
ﯼ 
 
ﻩﺮﮐ 
 
ﻦیا 
 
ﺎﺑ 
 
رود 
 
ﺪﻨﭼ 
 
مﻮﺣﺮﻣ 
 
ﯼ 
 
ﻪﻠﻴﻟﺎﮔ  
 
لﻮﻗ  
 
ﻪﺑ 
 
ﺎی 
 
،ما 
 
ﻪﺘﺸﮔ  
 
ﺪﻴﺷرﻮﺧ 
 
ﺪﺼﺘﺸه 
 
ارﻮﻓ 
 
،ما 
 
ﻩﺪﻴﺧﺮﭼ 
 
ﻦﻴﺸﺕﺁ  
 
ﯼﻮﮔ  
 
نﺁ  
 
رود 
 
ﻪﺘﺨﻠﺷ 
 
و 
 
تﺮﺷ 
 
ﯽﮐﺎﺧ 
 
ﺮﮑﺷ 
 
زا 
 
فﺮﻃ 
 
ﻪﮐ 
 
ﻢﻨﮑﻴﻣ 
 
ﯼرﺎﮐ 
 
و 
 
ﻢﻨﮑﻴﻣ 
 
ضﻮﻋ 
 
ار 
 
فﺮﺣ 
 
و 
 
ﻢﻧﺰﻴﻣ دﻮﺷ 
 
نﺎﻤﻴﺸﭘ 
 
ﺶﻧدﺮﮐ 
 
ﻞﻴﻣ 
. 
اﻮﺘﻴﻣ 
 
ﺎﻣا ﻪﮐ 
 
ﻢیﻮﮕﺑ 
 
ﻢﻧ 
 » 
ﺪﻴﻋ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩﺪﻧﺎﻣ 
 
زور 
 
ﺪﻨﭼ 
 
،ﻩﺎﻣ 
 
ﺪﻨﻔﺳا 
 
ﺮﻴﮕﻧا 
 
لد 
 
زور 
 
ﻚی 
 
رد 
 
مﺪﻣﺁ  
 
ﺎﻴﻧد 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩﺎﺸﻏﺎﺑ 
 
ﺖﺸﭘ 
 
ناﺮﻬﺕ 
 
رد 
 
،زورﻮﻧ 
.
ﻪﻓﺎﻴﻗ  
 
شﻮﺧ 
 
دﺮﻣ 
 
ﺪﻴﺠﻣ ﯼا شﻮﺧ 
 
ﯽﻧﺎﻤﺸﭼ 
 
،ﺪﻨﻠﺑ 
 
ﯼﺪﻗ  
 
ﺎﺑ 
 
دﻮﺑ و 
 
رﺎﻜﺷزرو 
 
،ﺖﻟﺎﺣ 
 
شﻮﺧ 
 
و 
 
ﮓﻧر 
 
لﺎﺳ 
 
ﻪآ 
 
ـ 
 
ﻢه 
 
ﻩﺎﮔ  
 
،ﯼﺪﺟ 
 
،فﺮﺣ 
 
ﻢآ 
 
،ﯽﻣﺎﻈﻧ ﻚﻠﺘﻣ 
 
مﻮﻬﻔﻣ 
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺎه ار 
 
ﺶیﺎه ﻴﺷ 
 
ـ 
 
مﺪﻴﻤﻬﻓ ﻪﻟﺬﺑ 
 
و 
 
نﺎﻄ ﻮﮔ  
.
 
ﺪﻨﺘﺷاد 
 
ﻢه 
 
ﺎﺑ 
 
ﯼرود 
 
ﺖﺒﺴﻧ 
.
ﻪآ 
 
ﯽﻧﺎﻤﻬﻴﻣ 
 
ﻚی 
 
رد 
 
ار 
 
ﺮﮕیﺪﻤه 
 
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻩﺪید 
 
،دﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺧاﺪﻧا 
 
ﻩار 
 
نﺎﺸآﺮﺘﺸﻣ 
 
ﻞﻴﻣﺎﻓ 
.
ﯼزاﺮﻴﺷ 
 
ﻢﻧﺎﺧ 
 
زا 
 
ﺪﻴﺠﻣ دﻮﺑ 
 
ﻩﺪﻴﺳﺮﭘ 
سﺮﭙﺑ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻦﻣ 
 
نز 
 
ﻦﻴﺒﺑ دﻮﺑ 
 
ﻪﺘﻔﮔ  
 
ﻩﺪﻨﺧ 
 
ﺎﺑ 
 
ﯼزاﺮﻴﺷ 
 
ﻢﻧﺎﺧ 
 
؟دﻮﺷ 
ﯽآ 
 
،ﻪﻧ 
 
ﻪآ 
 
اﺮﭼ ﺮﺘﻬﺑ 
 
ﻮﺕ 
 
زا 
ﺪهاﻮﺨﺑ 
 
اﺪﺧ 
 
زا 
و 
 
ﻮﻴﻣ 
 
ﻦﻴﻟوا 
 
ﻦﻣ 
 
ﻩ مدﻮﺑ 
 
نﺎﺸﻘﺸﻋ 
 
ﯼ 
. 
 
 
www.nadereh-afshari.com
 
٣ 
 
ﻪﻤه 
 
ﻼﻴﻬﺳ دﻮﺑ 
 
ﻩدﺮآ 
 
ار 
 
ﺎهرﺎآ 
 
ﯼ 
.
ﻩﺪﺷ 
 
گرﺰﺑ 
 
ﯽﻠﻴﺧ 
 
ﺶﻤﻜﺷ 
 
ﻢیﺎﻴﺑ 
 
ﺎﻴﻧد 
 
ﻪﺑ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻦﻜﻤﻣ 
 
زور 
 
ﺮه 
 
شدﻮﺧ 
 
بﺎﺴﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
و 
 
دﻮﺑ 
.
ﻩرﺎﺘﺳ 
 
ﯽﻣ 
 
ﺶﻜﻤآ ﻪﻧﺎﺧ 
 
و 
 
دﺮآ ﻪﻧﺎﺧ 
 
ﯽﻧﺎﻜﺕ ﯽﻜی 
 
ﻪآ 
 
ﯼا 
 / 
ﯽﺸآ 
 
بﺎﺒﺳا 
 
زا 
 
ﯽﻟﺎﺳ 
 
ود 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
مﺎﻤﺕ 
 
،دﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ  
 
نﺁ  
 
ﻪﺑ 
.
ﻪﺸﻴﺷ ﯽﻣ 
 
قﺮﺑ 
 
ﺎه دز 
.
ﻦﻴﭼﺮﭘ 
 
ﯼور 
 
طﺎﻴﺣ 
 
راﻮید ﻪﻧﺎﺧ ﻦﻣ 
 
لﺎﻣ 
 
ﺎهﺪﻌﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﯼا مﺪﻨﮔ  
 
،ﺪﺷ 
 
ﻢه 
 
سﺪﻋ 
 
و 
 
ﺎه ﯼﺎه 
 
ﯽﻣ 
 
ﯼرﺎﻤﺷ 
 
ﻪﻈﺤﻟ  
 
ﯽﺧﺮﺳ 
 
نﻮﻴﭘﺎﭘ 
 
و 
 
نﺎﺑور 
 
رﺎﻈﺘﻧا 
 
رد 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﺰﺒﺳ ﺪﻧدﺮآ 
.
ﻪﻜ ﺳ ﻩﺮﻔﺳ 
 
ﻞیﺎﺳو 
 
مﺎﻤﺕ 
 
ﺎﺒیﺮﻘﺕ 
 
و 
 
،دﻮﺑ 
 
ﻩدﺎ ﻣﺁ  
 
ﺪﻴﺠﻣ 
 
ﯼﻼﻃ 
 
ﯼﺎه ﺖﻔه 
 
ﯼ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻩدﺎﻣﺁ  
 
ـ 
 
ﺪﻴﻔﺳ 
 
ﯽهﺎﻣ 
 
و 
 
ﻮآﻮآ 
 
ﯼﺰﺒﺳ 
 
و 
 
ﻮﻠﭘ 
 
ﯼﺰﺒﺳ 
 
ﺰﺠﺑ 
 
ـ 
 
ﻦﻴﺳ 
. 
ﺎﻤیاز 
 
ﺎﺕ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺷاد 
 
ﻪﻠﺠﻋ 
 
ﻼﻴﻬﺳ ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاﺪﻧ 
 
ﻩدﺮﻜﻧ 
 
ﯼرﺎآ 
 
ن 
.
و 
 
ﯽﻨیﺮﻴﺷ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩدﺎﻣﺁ  
 
ﺪﻴﻋ 
 
ﻞﻴﺟﺁ  
.
دﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﺰﻴﻤﺕ 
 
و 
 
ﻩدﺎﻣﺁ  
 
ﻢه 
 
ﻪﺒﻨﺷرﺎﻬﭼ 
 
ﻞﻴﺟﺁ  
 
ﺎﺘﺣ 
.
ﻖﻠﺳﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻩﺪیﺮﺑ 
 
ار 
 
ﺎه 
.
ﻪﺘﺳد ﻪﺕﻮﺑ 
 
ﯼا ﺎﺟ 
 
طﺎﻴﺣ 
 
رﺎﻨآ 
 
ﻢه 
 
ﻚﺸﺧ 
 
ﯼ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩدﺮآ 
 
شﻮﺧ 
.
شﻮﺧ 
 
ﻦیرﻮﻠﺑ 
 
ﮓﻨﺕ 
 
نورد 
 
،ﻚﭼﻮآ 
 
ﺰﻣﺮﻗ  
 
ﯽهﺎﻣ 
 
ود ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻮﻧ 
 
لﺎﺳ 
 
ﻞیﻮﺤﺕ 
 
ﺮﻈﺘﻨﻣ 
 
،ﯽﺒﻴآﺮﺕ 
.
ﻈﺘﻧا 
 
رد 
 
ﻪﻤه ﺪﻧدﻮﺑ 
 
مﺪﻟﻮﺕ 
 
رﺎ 
. 
ﯽﺑ 
 
ﻪﻤه ﺪﻧدﻮﺑ 
 
بﺎﺕ 
.
دﻮﺑ 
 
بﻮﺧ 
 
ﺰﻴﭼ 
 
ﻪﻤه 
.
دﻮﺑ 
 
ﺎﺒیز 
 
ﺰﻴﭼ 
 
ﻪﻤه 
.
ﺖﺳرد 
 
ﻩﺪﺸ ﻤﮔ  
 
ﯼﺎهوزرﺁ  
 
ﻞﺜﻣ نﺎﺸﻣﻼﺳا 
 
رﺪ ﺹ 
 
دﻮ ﻋﻮﻣ 
 
ﺖﺸﻬﺑ 
 
زا 
 
ﻦﻴﻤﻠﺴ ﻣ 
 
ﯼ 
. 
ﯽﻣ 
 
داﺪﻴﺑ 
 
،ﯼرداﺮﺑ 
 
و 
 
ﯼﺮﺑاﺮﺑ 
 
و 
 
داد 
 
و 
 
ﺖﻟاﺪﻋ دﺮآ 
.
دﻮﺑ 
 
بﻮﺧ 
 
اﺪﺧ 
.
ﻩﺪﻨﺑ ﻩرﺎﭽﻴﺑ 
 
ﯼﺎه ﺖﺷاد 
 
ﺖﺳود 
 
ار 
 
شا 
.
ﯽﻠﺑﺎﻘﺕ 
 
ارﻮﺷﺎﻋ 
 
و 
 
ﺪﻴﻋ 
 
شاﺮﺑ ﺖﺷاﺪﻧ 
.
ﯽﻣ ﺷ ﺖﻓﻮآ 
 
ﻪﻨﻴﺳ 
 
و 
 
ﺮﺳ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻢه 
 
ادﺮﻓ 
 
و 
 
ﺖﻓﺮﮔ  
 
ﺪﻴﻋ 
 
ار 
 
زوﺮﻣا 
 
ﺪ 
 
ﺪﺷ 
 
ﯽﻤﺧز 
 
و 
.
ﯽﻣ 
 
ﯽﻧﺎﻣدﺎﺷ 
 
ار 
 
ﺪﻴﻋ 
 
ﻢه 
 
،مدﺮﻣ ار 
 
نﺎﺸﻣﺮﺤﻣ 
 
ﻢه 
 
و 
 
ﺪﻧدﺮآ ﯼراداﺰﻋ 
.
ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﺖﺨﺒﺷﻮﺧ 
.
ﺖﺨﺒﺷﻮﺧ 
 
ﺖﺨﺒﺷﻮﺧ 
.
ﯼﺮهﻮﺷ 
 
و 
 
نز 
 
ﺎﻬﻨﺕ 
 
لﺎﺳ 
 
مﺎﻤﺕ 
 
رد 
 
ـ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﮔﺪﻧز 
 
ﯼﺎه ﯽﺘﺨﺒﺷﻮﺧ 
 
ـ 
 
ما ﺲﺣ 
 
ار 
 
نﺎﺷ مدﺮآ 
.
ﺪﻴﺠﻣ 
 
و 
 
ﺪﻨﺘﺷاد 
 
ﺖﺳود 
 
ار 
 
ﺮﮕیﺪﻤه ـ 
 
دﻮﺒﻧ 
 
ﯽﺒهﺬﻣ 
 
نﻮﭼ 
 
ـ 
 
ﺖﺷاﺪﻧ 
 
ندز 
 
ﯼﺮﺳﻮﺕ 
 
ﻪﺑ 
 
ﯽﺟﺎﻴﺘﺣا 
.
ﯽﻤﻧ 
 
ﯼرﺎآ 
 
ﻢه 
 
ﻼﻴﻬﺳ 
 
ﻪﺘﺒﻟا دﺮآ 
.
مﺎﻤﺕ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻪﻧﺎﺧ 
 
رد 
 
ار 
 
ﺶﺘﻗو ﺪﻧارﺬﮔ  
.
ﯼﺰﻴهﺮﭘﺎﻧ 
 
ﺎﻬﻨﺕ ﻪﻠﺠﻣ 
 
شا ﻪآ 
 
دﻮﺑ 
 
ﯼا ﯽﻣ ،دﻮﺑ 
 
ﻪیﺮﺸﻧ 
 
نﻼﻓ 
 
ﯽﻗروﺎﭘ 
 
ﻪآ 
 
ار 
 
ﻮﮔﻮهرﻮﺘﻜیو 
 
نﺎیاﻮﻨﻴﺑ 
 
و 
 
ﺪﻧاﻮﺧ 
 
ﯽﺟﺎﺒﻧﺎﺧ 
 
و 
 
ﻪﻟﺎﺧ 
 
ﯼاﺮﺑ ﯽﻣ 
 
ﻒیﺮﻌﺕ 
 
ﺶﻧﻮﻣاﺮﻴﭘ 
 
ﯼﺎه دﺮآ 
.
ﺎﺑ 
 
ﺪﻴﺠﻣ و 
 
ﻪﻠﺠﻣ ﺖ ﺷاﺪﻧ 
 
ﯽﻠﻜﺸﻣ 
 
بﺎ ﺘآ 
.
ار 
 
ﻩﺎﻴﺳ 
 
و 
 
ﺪﻴﭙﺳ 
 
و 
 
تﺎﻋﻼﻃا 
 
ﯽهﺎ ﮔ  
 
ﻢ ه 
 
شدﻮﺧ 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fathan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->