Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GENEL YETENEK 3-www.sozelciyiz.net

GENEL YETENEK 3-www.sozelciyiz.net

Ratings: (0)|Views: 1,163 |Likes:
Published by kubilay_oral

More info:

Published by: kubilay_oral on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
-TÜRKÇE-
 
ANLATIM BİÇİMLERİ
 
Paragraf; aralarında konu ve düşünce birliği bulunancümleler topluluğudur. Paragraf soruları sınavdakiTürkçe sorularının büyük bir kısmını oluşturmakta
-
dır. Bu da bizim için bu konunun önemini artırmak
-
tadır. Bu bölümün sorularını çözerken; » Paragrafı
bir defada okuyup anlamaya » Seçeneklerdenhareketle paragraf çözümü
 
yapmaya » Kendi düşüncelerimizi katmayıpparçayı esas
 
almaya
 
» "... ulaşılamaz?", "... varılamaz?", "...çıkarılamaz?", "... değinilmemiştir?" soru
ka-
lıplarında, seçeneklerden hareket etmeye
dikkat edilmelidir.
 
Anlatım
Özellikleri:
 
İyi bir yazıda aşağıdaki anlatım özelliklerinin bulun
-
ması gerekir:
 
1.
 
Açıklık:
 
Anlatılanın kolayca anlaşılabilecek, farklı yorumlarayol açmayacak nitelikte olmasıdır. Bi
r cümleden
birden fazla anlam çıkıyorsa, buna açık anlatım
denilemez.
 
2.
 
 Yalınlık:
 
Süslü, gösterişli anlatımdan uzak, herkesin anlamınıbildiği kelimelerle, yapılan anlatımdır.
 
3.
 
Duruluk:
 
Anlatımın yeterli sayıda sözcükle düzenlenmesi,
gereksiz hiçbir söz
cüğe yer verilmemesidir.
 
4.
 
Özlülük:
 
Az sözle çok şey anlatma niteliğidir. Sözcüklerinkonu dışına çıkmayan nitelikte olmasıdır.
 
5
.Doğallık:
 
Yapmacık bir anlatıma kaçmadan, yazarın anlattık
-
larına bir şey katmamasıdır. Yazar ne görüyorsa,onu anlatır.
 
ço
'o
 
UJ Q
 
<n 
 
CL
 
'5
 
UJ
 
6.
 
Özgünlük:
 
Düşünce ve üslubun taklit ve kopya olmaması, anla
-
tıcıya
ait olmasıdır.
 
7.
 
Akıcılık:
 
Anlatımın her açıdan pürüzsüz olmasıdır.
 
8.
 
Tutarlılık:
 
Parçada birbirini çürütecek nitelikte ifadelerin kulla-
nılmamasıdır.
 
ÖRNEK:
 
0 şiirlerde duygular, düşünceler, bütün yabancıöğelerden, fazlalıklardan, süsten arınmış olarak, ensaf, en katıksız biçimiyle belirir. İki nokta arasında
-
ki, en kısa çizginin düz çizgi olması gibi.
 
Parçada sözü edilen özellik, aşağıdakilerden
hangisi ile adl
andırılır?
 
A)
Yoğunluk
 B) EtkililikC)
Açıklık
 D)
Yalınlık
 E)
 
Bütünlük
 
Parçada sözü edilen özellik yalınlıktır.
 
(Cevap D)
 
ÖRNEK:
 
Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Annem, İstan
-
bul'luydu, Anadolu'yu yakından görüp tanımıştı.Halkın dil ve düşünce gerçeklerini içine i
yice sin-
dirmişti. Okur yazardı; ama gramer bilmezdi. Ede
-
biyat bilgisi kıt bir kadındı. Sezgisi güçlüydü. Yaz
-
dıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım.Yazdıklarımın kimi yerlerini, "Burası olmamış" diyeeleştirirdi. Nedenini sorduğumda, "Böyle denm
ezde ondan" derdi.
 
 
-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-
 
Parçaya göre, yazarın annesinin, onun anlatı
-
mında bulunmasını istediği nitelik nedir?
 
A)
Doğallık
 B) DurulukC)
Akıcılık
 D) ÖzlülükE)
 
Tutarlılık
 
Yazıda beğenmediği bir yer görünce "Böyle denmez"
demesi yazar
ın annesinin doğal bir söyleyişe önemverdiğini gösterir.
 
(Cevap A)
ÖRNEK:
 
"Şiirlerinde gereksiz sözcüklerden olabildiğince ka
-
çınıyor. Sıfatlar, benzetmeler için de böyle bu.Okuyucuyu bir takım soyut, düğümlü sözcüklerleyorduğu da söylenemez. Öğretici bir hava taşıma
-
larına karşın, yine de bu şiirlerde bir eksiklik var:Başka şiirleri anımsatıyor; bunları daha önce oku
-
muş gibi bir duyguya kapılıyorsunuz."
 
Diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği şiirlerde >;
 
bulduğu eksiklik nedir?
 
£
 
A)
Yalınlık
 B)
İçtenlik
 C)
Yoğun
lukD) ÖzgünlükE)
 
Açıkhk
 
"Başka şiirleri anımsatıyor." İfadesi sözü edilen şiir 
-
lerdeki eksikliğin "özgünlük" olduğunu kanıtlar. Baş
-
kalarını taklit ettiği için, bu şiirlere özgün şiirler diye
-meyiz.
 
(Cevap D)
 
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yol
-la
rı:
 
Bu bölümde öğrenmemiz gereken en önemli şey;paragrafta anlatılmak istenen düşünceyle paragrafınanlatım biçimi arasında sıkı bir ilişki olduğudur.Paragrafta kullanılan anlatım tekniğini bilirsek, pa
-ragraftaki en önemli bölümleri tespit edebilir ve ana
düşünceyi daha kolay bulabiliriz.
 
Anlatım Biçimleri:
 
Bir düşünceyi aktarırken, izienen tarza anlatım biçi
-
mi denir. Başlıca anlatım biçimleri şunlardır:
 
1.
 
Açıklama:
 
Paragrafın genelinde bize bir şeyler öğretilmeyeçalışılıyor, bilgi veriliyorsa söz konusu paragrafınanlatım biçimi "Açıklama"dır. Ağır olmayan anlaşılır bir dil kullanılır. Tanımlama cümleleri sıkça kullanılır.
 
ÖRNEK:
 
Edebiyatımızdaki en güzel romanlardan biri de,Çalıkuşu'dur. Romanın yazarı Reşat Nuri
Güntekin'dir. Bu romandaki olaylar,
romanın asılkahramanı olan Feride etrafında gerçekleşir. Feri
-
de'nin, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlikyaparken başından geçen olaylar roman boyuncaanlatılır. Roman, çok okunduğu için bu güne kadar birçok baskısı yapılmıştır.
 
2.
 
Betimleme:
 
Bir
varlığın ayırt edici özelliklerinin belirtilerek, sözkonusu varlığın tanıtılmasına betimleme denir. Be
-
timlemeyi, sözle resim çizme sanatı olarak da tanım
-
layabiliriz. Varlığın ya da durumun özellikleri sayılır 
-
ken tanıtılan şey zihnimizde canlanır.
 
ÖRNEK:
 
On beş yaşlarında bir köy çocuğuydu. Boyu, hepi
-
mizin boyundan daha uzundu. Alnına düşen sap
-
sarı saçları dümdüz kesilmişti. Her an mutluluk sa
-
çan renkli gözleri de saçlarıyla uyum oluşturuyor 
-
du. Çok sıkılgan bir hali vardı. Boyası gitmiş, siyah
renkl
i, çivili, sağlam kunduralar giymişti.
 
3.
 
Öyküleme:
 
Anlatılmak istenen bir olay içinde verilir. Yaşanan bir olay ve olayı yaşayan kahramanlar, olayın
yaşandığı
zaman ve yer mutlaka vardır. Bir olay kurgulanarakmesaj verilmeye çalışılır.
 
ÖRNEK:
 
Savaş yıllarıydı. Annem, bir sabah ekmeğin üstünebelli belirsiz tereyağı sürmüştü. Ben her zaman boltereyağı sürülmüş ekmekler yemiştim; ama her halde savaş yıllarının getirdiği kıtlığın bir sonucuolacak 0 günkü tereyağından duyduğum sevincibaşka hiçbir şeyde duymamıştım.
 
4.
 
Tartışma:
 
Bir düşünceyi reddedip, onun yerine başka bir dü
-
şünceyi kabul ettirmek için başvurulan anlatım biçi
-
 
 
-TÜRKÇE-
 
midir. Genellikle paragrafın başında karşı görüşortaya konur daha sonra yazar kendi düşüncesinisöyleyip karşı görüşü çürütmeye çalışır.
 
ÖRNEK:
 
İnsanlar genellikle geceleri sabaha kadar bir şey
-
lerle uğraşıp, gündüzlerini uyumakla geçiriyorlar;oysa ki çalışmak için en uygun vakit gündüzdür.Bugün ise bunun tersi bir durum yaşandığı için in
-
sanlar çoğu zaman harcadıkları çabanın karşılığınıalamamaktadır. Ne zaman gündüz çalışmayı öğre
-
nirsek, o zaman çabalarımızın karşılığını alabiliriz.
 
Düşünceyi Geliştirme Yolları:
 
Paragrafta ortaya konulan düşünceyi okuyucuyaaktarabilmek için kullanılan yöntemlere düşünceyigeliştirme yollan denir. Bir düşünce bir çok yoldanortaya konabilir. Başlıca düşünceyi geliştirme yollarışunlardır:
 
1
.
Tammlama:
 
 _
 
Bir nesnenin yada kavramın en belirgin özellikleriyle §
 
tanıtılmasıdır. Tanım; "... nedir?" sorusuna verilen S
 
cevaptır. Tanım, genellikle paragrafın girişinde yapı
- «hr.
 
&
 
ÖRNEK:
 
Sanatçı, dünyayı başkalarından farklı görebilen ki
-
şidir. Onun bakış açısıyla, başka insanların bakışaçısı farklıdır. 0, her şeyden bir anlam çıkarmayıbilir. Çıkarttığı bu anlamı da esere dönüştürebile
n
kişidir sanatçı.
 
2. Karşılaştırma:
 
İki varlık, durum yada kavramın benzer veya farklıözellikleriyle kıyaslanmasıdır.
 
ÖRNEK:
 
Ertepınar'ın şiirleri, hayatına ve kişiliğine bağlı ol
-
makla birlikte, bencillikten uzaktır. Bu bakımdan Zi
-ya Osman Saba ile Ert
epınar'ın ortak yanları var 
-
dır. İkisi de hemen hemen ortak temaları işlemiştir.Dili kullanma açısından Ziya Osman Saba'nın ba
-
şarılı olduğu söylenebilir.
 
3.
 
Tanık Gösterme:
 
Anlatılan düşünceyi inandırıcı hale getirmek için
sözü edilen alanda uzman birin
in görüşlerine yer 
vermektir.
 
ÖRNEK:
 
Malerme'nin sözü doğrudur: "Şiir duygulardan de
-
ğil, kelimelerden doğar." Ama seçtiğimiz kelimelereşair, kendinden ötede, gündelik yaşantılarından,saplantılarında kopmuş, boşlukta bir dünyayı değil;katıldığı, çekim alanı içinde bulunduğu şeyleri ko
-
yacaktır.
 
4.
 
Ömekleme:
 
Soyut olan bir düşünceye, görünürlük, somutlukkazandırmak amacıyla konuya uygun ömek ya daörneklerin verildiği düşünceyi geliştirme biçimidir.
 
ÖRNEK:
 
Birlikte çalıştığımız arkadaşların her birinin g
arip ve
ayırıcı özellikleri vardır. Sekreterimiz telefonla ko
-
nuşurken bir yandan da makyajının bozulup bo
-
zulmadığını kontrol eder. Personel şefimiz, evdençıkarken çöpe atmak için eline aldığı çöp poşetiniçöpe atmayı unuttuğu için o poşetle gelir. Çaycımızda izlediği filmin etkisinden kurtulamadığı için ken
-
dini o filmin başrol oyuncusu zannedip gün oyunca
onun hareketlerini yapar.
 
5.
 
Benzetme:
 
Bir durumu ya da bir düşünceyi anlatırken söze güçkazandırmak amacıyla zayıf olanın güçlü olana
benzetilmesidir.
 
ÖRNEK:
 
Bir mühendisin eğitim programı yazması, öğret
-
menlik üzerine fikir bildirmesi doğru değildir. Bunungibi bizim toplumumuzda yetişmemiş, toplumumu
-
zun sorunlarını bilmeyen kişilerin sorunlarımıza çö
-
züm üretmesi düşünülemez.
 
6.
 
Sayısal Verilerden
Yararlanma:
 
Savunulan düşünceyi desteklemek için sayısal veri
-lerden yararlanma metodunda, istatistiklerden vbverilerden faydalanma yoluna gidilir.
 
o
 
UJ
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
whoneedsluck liked this
böhmit liked this
Doruk Yaman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->