Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
125Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vat Ly Dai Cuong A1 - Bai Giang

Vat Ly Dai Cuong A1 - Bai Giang

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 21,239|Likes:
Published by api-3700036

More info:

Published by: api-3700036 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2015

pdf

text

original

 
H
C VI
 N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
 N THÔNG
- - - - - - -
- - - - - - -
BÀI GI
 NG
V
T LÝ
ĐẠ
I C
ƯƠ 
NG (A1)
(Dùng cho sinh viên h
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư
u hành n
i b
 
N
I - 2005
 
 
Ch
ươ 
ng I:
 Độ
ng h
c ch
ấ 
đ 
i
ể 
m
2
CH
ƯƠ
NG I:
ĐỘ
NG H
C CH
T
Đ
I
M
 Độ
ng h
c nghiên c
ứ 
u các
đặ 
c tr 
ư 
ng c
a chuy
ể 
n
độ
ng c
ơ 
h
c (ph
ươ 
ng trình chuy
ể 
n
độ
ng, ph
ươ 
ng trình qu
 ỹ 
 
đạ
o, quãng 
đườ 
ng d 
ch chuy
ể 
n, v
n t 
ố 
c, gia t 
ố 
c) nh
ư 
ng không xét 
đế 
n nguyênnhân gây ra s
ự 
thay
đổ 
i tr 
ng thái chuy
ể 
n
độ
ng.
§1. S
Ự 
CHUY
N
ĐỘ
NG C
A M
T V
T
Trong th
ự 
c
ế 
ta th
ườ 
ng nói máy bay bay trên tr 
ờ 
i, ôtô ch
 y trên
đườ 
ng…Trong v
t lý,ng 
ườ 
i ta g 
i chung các hi
n t 
ượ 
ng 
đ 
ó là chuy
ể 
n
độ
ng.
1. Chuy
ể 
n
độ
ng.
 Theo
đị
nh ngh
 ĩ 
a,
chuy
ể 
n
độ
ng c
a m
t v
t là s
ự 
chuy
ể 
n d 
ờ 
i v
trí c
a v
đ 
ó
đố 
i v
ớ 
i các v
khác trong không gian và th
ờ 
i gian.
 
Để
xác
đị
nh v
trí c
a m
t v
t chuy
n
độ
ng, ta ph
i xác
đị
nhkho
ng cách t
v
t
đ
ó
đế
n m
t v
t (ho
c m
t h
v
t) khác
đượ 
c qui
ướ 
c là
đứ
ng yên. Nh
ư
v
y, v
trí c
a m
t v
t chuy
n
độ
ng là v
trí t
ươ 
ng
đố
i c
a v
t
đ
ó so v
ớ 
i m
t v
t ho
cm
t h
v
t
đượ 
c qui
ướ 
c là
đứ
ng yên. T
 
đ
ó ng
ừơ 
i ta
đư
a ra
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
h
qui chi
ế
u.
đượ 
c qui
ướ 
c là
đứ 
ng yên dùng làm m
ố 
c
để 
xác
đị
nh v
trí c
a các v
t trong không gian
đựơ 
c g 
i là
h
ệ 
qui chi 
ế 
u
.
Để
xác
đị
nh th
ờ 
i gian chuy
n
độ
ng c
a m
t v
t, ng
ườ 
i ta g
n h
qui chi
ế
u v
ớ 
i m
t
đồ
ng h
.
Khi m
t v
t chuy
n
độ
ng thì v
trí c
a nó so v
ớ 
i
h
qui chi
ế 
u
thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian.V
y chuy
n
độ
ng c
a m
t v
t ch
tính ch
ấ 
t t 
ươ 
ng 
đố 
i
tùy theo h
qui chi
ế
u
đượ 
c ch
n,
đố
iv
ớ 
i h
qui chi
ế
u này nó là chuy
n
độ
ng, nh
ư
ng
đố
i v
ớ 
i h
qui chi
ế
u khác nó có th
đứ
ng yên.
2. Ch
ấ 
đ 
ể 
m, h
ệ 
ch
ấ 
đ 
ể 
m, v
t r 
ắ 
n.
 
B
t k 
v
t nào trong t
nhiên c
ũ
ng có kích th
ướ 
c xác
đị
nh. Tuy nhiên, trong nhi
u bài toáncó th
b
qua kích th
ướ 
c c
a v
t
đượ 
c kh
o sát. Khi
đ
ó ta có khái ni
m v
ch
t
đ
i
m:
Ch
ấ 
đ 
ể 
m
 là m
t v
t mà kích th
ướ 
c c
a nó có th
ể 
b
qua trong bài toán
đượ 
c xét 
.Kích th
ướ 
c c
a m
t v
t có th
b
qua
đượ 
c khi kích th
ướ 
c
đ
ó r 
t nh
so v
ớ 
i kích th
ướ 
c c
acác v
t khác hay r 
t nh
so v
ớ 
i kho
ng cách t
nó t
ớ 
i các v
t khác. V
y, c
ũ
ng có th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a:
t v
t có kích th
ướ 
c nh
không 
đ 
áng k 
ể 
so v
ớ 
i nh
ữ 
ng kho
ng cách, nh
ữ 
ng kích th
ướ 
c màta
đ 
ang kh
o sát 
đượ 
c g 
i là
ch
ấ 
đ 
ể 
m
.
 Nh
ư
v
y, tùy thu
c vào
đ
i
u ki
n bài toán ta nghiên c
u mà có th
xem m
t v
t là ch
t
đ
i
m hay không. Ví d
khi xét chuy
n
độ
ng c
a viên
đạ
n trong không khí, chuy
n
độ
ng c
a qu
 
đấ
t chung quanh m
t tr 
ờ 
i, ta có th
coi viên
đạ
n, qu
 
đấ
t là ch
t
đ
i
m n
ế
u b
qua chuy
n
độ
ngquay c
a chúng. Nhi
u khi ng
ườ 
i ta còn g
i ch
t
đ
i
m là
h
hay
v
t.
 
 
Ch
ươ 
ng I:
 Độ
ng h
c ch
ấ 
đ 
i
ể 
m
3
T
 p h
ợ 
 p các ch
t
đ
i
m
đượ 
c g
i là
h
ch
ấ 
đ 
i
ể 
m
. N
ế
u kho
ng cách t
ươ 
ng
đố
i gi
a các ch
t
đ
i
m c
a h
không thay
đổ
i, thì h
ch
t
đ
i
m
đ
ó
đượ 
c g
i là
v
t r 
ắ 
n.
3. Ph
ươ 
ng trình chuy
ể 
n
độ
ng c
a ch
ấ 
đ 
ể 
m
 
Để
xác
đị
nh chuy
n
độ
ng c
a m
t ch
t
đ
i
m, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng g
n vào h
qui chi
ế
u m
t h
 t
a
độ
, ch
ng h
n h
t
a
độ
Descartes có ba tr 
c
ox, oy, oz
vuông góc t
ng
đ
ôi m
t h
ợ 
 p thành tamdi
n thu
n
Oxyz
g
c t
a
độ
t
i
O
. H
qui chi
ế
u
đượ 
c g
n v
ớ 
i g
c
O
. Nh
ư
v
y vi
c xét ch
t
đ
i
m chuy
n
độ
ng trong không gian s
 
đượ 
c xác
đị
nh b
ng vi
c xét chuy
n
độ
ng c
a ch
t
đ
i
m
đ
ó trong h
t
a
độ
 
đ
ã ch
n. V
trí
c
a ch
t
đ
i
m s
 
đượ 
c xác
đị
nh b
ở 
i các t
a
độ
c
a nó. V
ớ 
i h
 t
a
độ
Descartes
Oxyz
, các t
a
độ
này là
 x,y,z
. Bán kính vect
ơ 
 
OM 
r
=
c
ũ
ng có các t
a
độ
 
 x,y,z
 trên ba tr 
c
ox, oy, oz
( hình 1-1), và có m
i liên h
:
 ) z j ) yi ) x
rrrr
++=
. Khi ch
t
đ
i
m chuy
n
độ
ng, v
trí
thay
đổ
i theo th
ờ 
i gian,
 
các t
a
độ
 
 x, y, z
c
a
nh
ng hàm c
a th
ờ 
i gian
:
 x = x(t) y = y(t)
(1-1)
  z = z(t)
Do
đ
ó bán kính vect
ơ 
 
r
c
a ch
t
đ
i
mchuy
n
độ
ng c
ũ
ng là m
t hàm c
a th
ờ 
i gian
:
)(
rr
=
(1-2)Các ph
ươ 
ng trình (1-1) hay (1-2) xác
đị
nh v
 trí c
a ch
t
đ
i
m t
i th
ờ 
i
đ
i
m
đượ 
c g
i
 ph
ươ 
ng trình chuy
ể 
n
độ
ng 
c
a ch
t
đ
i
m. Vì
ở 
m
ith
ờ 
i
đ
i
m
, ch
t
đ
i
m có m
t v
trí xác
đị
nh, và khith
ờ 
i gian t thay
đổ
i, v
trí M c
a ch
t
đ
i
m thay
đổ
iliên t
c nên các hàm
 x(t), y(t), z(t)
hay
r
(
) là nh
nghàm
 xác
đị
nh
,
đơ 
n tr 
liên t 
c
c
a th
ờ 
i gian
.
 4. Q
ũ
 y
đạ
o
 
Qu
 ỹ 
 
đạ
o
 
c
a ch
ấ 
đ 
i
ể 
m chuy
ể 
n
độ
ng là
đườ 
ng cong t 
o b
ở 
i
 p h
ợ 
 p
ấ 
t c
các v
trí c
ach
ấ 
đ 
i
ể 
m trong không gian trong su
ố 
t quá trình chuy
ể 
n
độ
ng.
 Tìm ph
ươ 
ng trình Qu
 
đạ
o c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a là tìm m
i liên h
gi
a các t
a
độ
 
 x,y,z
c
a ch
t
đ
i
m
trên qu
 
đạ
o c
a nó. Mu
n v
y ta có th
kh
th
ờ 
i gian
trong các ph
ươ 
ng trình tham s
 (1-1) và (1-2).
Ví d
.
M
t ch
t
đ
i
m
đượ 
c ném t
m
t cái tháp theo ph
ươ 
ng ngangtrong m
t ph
ng xoy s
có ph
ươ 
ng trình chuy
n
độ
ng:x =
0
t,y =
2
gt21
, z = 0 .
x
y
O
 
Hình 1-1’Qu
 
đạ
o c
a ch
t
đ
i
m
 
z
z
+
A
.
M
 
r
(c)O
y y
xx
Hình (1-1)V
trí c
a ch
t
đ
i
m chuy
n
độ
ng
 

Activity (125)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jean Paul liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ngo Khue liked this
nnthinh88_957225437 liked this
Thu Kieu liked this
Trung Nguyễn liked this
Tớ Yêu Cậu liked this
Hung Giaosu liked this
Hoàng Văn Tân liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->