You are on page 1of 108

Pengurusan

Kontrak

EDI AMIN ISMAIL
Penolong Pengarah J41
Bahagian Kerja Keselamatan
Cawangan Kontrak & Ukur Bahan
Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur
Email: ediamin@jkr.gov.my
2
Secara Konventional
3
bulan
3
bulan
TEMPOH SIAP KERJA = 24 bulan 12 bulan
PENGURUSAN KONTRAK SEPINTASLALU
PEMILIKAN TAPAKBINA,
SEMAK LUKISAN,
PROGRAM KERJA,
INSURANS & SOCSO
BON PELAKSANAAN /WJP
ARAHAN & TUGAS PP & WPP
PERJANJIAN, DOKUMEN KONTRAK
& TANDATANGANI KONTRAK
BAY. PENDAHULUAN & INTERIM
MESYUARAT TAPAK,
MESYUARAT TEKNIKAL,
OBLIGASI STATUTORI,
PERUBAHAN & PENILAIAN
WKP & WPS,
PELARASAN HARGA KONTRAK,
TUNTUTAN,
LANJUTAN MASA, TAK SIAP KERJA,
DENDA & PENAMATAN
TEMPOH TANGGUNGAN
KECACATAN
Jadual Kecacatan terakhir
Tidak lewat drp 14 hari,
Selepas tamat DLP.
CPC
EXPIRY
OF DLP
CMGD
Perakuan
Muktamad
PERFORMANCE BOND VALIDITY UNTIL 12 months after EXPIRY of DLP
3
Perkara-perkara Pos Kontrak

1. Penyediaan Dokumen Kontrak
2. Bayaran pendahuluan / bayaran interim /wang jaminan
pelaksanaan
3. Perubahan kerja dan penilaian
4. Perlantikan NSC / NS/Wang Peruntukan Sementara
5. Lanjutan masa
6. Penyiapan kerja / Tak siap
7. Penamatan
8. Tuntutan
9. Kecacatan selepas siap
10. Perakuan Muktamad

4
Takrif kontrak
• Di bawah Seksyen 2(h), Akta Kontrak 1950
(Pindaan 1976), perkataan kontrak ditakrifkan
sebagai

– “suatu perjanjian yang berkuatkuasa di bawah
undang-undang”

– Iaitu suatu perjanjian yang mengikat pihak-pihak di
sisi undang-undang
5
Tatacara Perlaksanaan Kontrak/Perolehan
Kerja Kerajaan
Kaedah Perlaksanaan Kaedah Perolehan Kaedah Penentuan
Harga
1. Konventional
2. Reka & Bina
3. Turnkey
4. Pengswastaan
5. Deferred Payment
6. PFI
1. Lantikan Terus
2. Undi
3. Gotong Royong
4. Sebutharga
5. Tender Terbuka
6. Khas Bumiputera
7. Tender Terhad
8. Rundingan Terus
9. Perbelanjaan Darurat
10. Pra-kelayakan
1. Lump Sum
(berdasarkan lukisan
& spesifikasi)
2. Senarai Kuantiti
a. Tetap
b. Sementara
3. Jadual Kadar Harga
4. Wang Peruntukan
Sementara

5. Wang Kos Prima
6. Pakej
6
Borang Piawai Kontrak Pembinaan
1. Kontrak secara Konventional:

A. Kontrak Untuk Kontraktor Utama:
i. Borang JKR 203 – Lukisan &
Spesifikasi
ii. Borang JKR 203A – Senarai Kuantiti

B. Kontrak Untuk Sub-
Kontraktor/Pembekal Dinamakan
i. Borang 203N – Sub-Kontraktor
Dinamakan
ii. Borang 203P – Pembekal
Dinamakan

7
Syarat-syarat Kontrak
1. JKR 203 - kontrak kerja (Lukisan &
Spesifikasi)
2. JKR 203A - kontrak kerja (Senarai
Kuantiti)
3. JKR 203N - Subkontrak Kerja yang
Dinamakan
4. JKR 203P - Subkontrak Pembekal yang
Dinamakan
5. JKR 203H (12/83)- Bekalan Barang-barang Stor
6. JKR 203E (10/89) – Bekalan Jentera & Peralatan
Kejuruteraan
7. JKR 203Q – Bekalan batu Kuari
8. JKR 203R – Mengangkut Bahan dalam
satu daerah
8
Pengurusan Kontrak

Peranan & Tanggungjawab P.P.

Apakah
Peranan & Tanggungjawab Saya
selaku PP selaras dengan
Syarat-syarat Kontrak JKR 203/203A?
9
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)
• Kontraktor Utama:
– Kontrak ditandatangani
antara Kontraktor Utama &
Kerajaan

• Sub-Kontraktor /Pembekal
Dinamakan
– Dilantik oleh Kerajaan
– Kontrak antara Kontraktor
Utama dan Sub-Kontraktor
/Pembekal Dinamakan

• Sub-Kontraktor Domestik
– Dilantik sendiri oleh
Kontraktor Utama
Kerajaan
Pegawai
Penguasa
Kontraktor Utama
Sub-Kontraktor
Dinamakan
Pembekal
Dinamakan
Sub-Kontraktor
Domestik
10
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)
Siapakah PP?
Bolehkah saya jadi
PP?
Hanya Pegawai yang
dinamakan
Kontrak sahaja
11
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)

• Apakah peranan & tanggungjawab utama P.P.
berdasarkan Syarat-syarat Kontrak JKR 203
(Fasal 2(a))?

1. P.P. bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan
arahan keseluruhan Kerja selaras dengan
peruntukan kontrak; dan

2. Kontraktor tidak boleh dihalang atau disekat atau
ditegah daripada menjalankan kerja-kerjanya

12
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)
1. Kelulusan & Arahan PP – Fasal 5 berkenaan dgn:

i. Boleh menurut budi bicaranya yang mutlak
mengeluarkan arahan & perubahan;
ii. Boleh menyelesaikan apa-apa percanggahan
antara dokumen kontrak;
iii. Pengalihkan dari Tapakbina apa-apa bahan yang
dibawa oleh Kontraktor;
iv. Penghapusan dan/atau pelaksanaan semula apa-
apa kerja yang telah dilakukan oleh Kontraktor;
v. Pembuangan kerja mana-mana orang daripada
Kerja yang telah diambil bekerja disitu;
vi. Pendedahan untuk diperiksa apa-apa kerja yang
tertutup;

13
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)
1. Kelulusan & Arahan PP (samb.)

vii. Pemindahan dan pembaikan apa-apa jua
kecacatan;
viii. Apa-apa perkara yg perlu dan bersampingan dgn
pelaksanaan dan penyiapan Kerja di bawah
Kontrak ini;
ix. Apa-apa perkara yang mengenainya P.P. diberi
kuasa secara nyata oleh Kontrak ini untuk
mengeluarkan arahan
Semua arahan yang dikeluarkan oleh P.P. hendaklah
secara bertulis. Tetapi jika lisan hendaklah
disahkan secara bertulis oleh Kontraktor kepada
P.P. dalam tempoh 7 hari selepas penerimaan
arahan lisan tersebut
14
Pengurusan Kontrak
(Peranan & Tanggungjawab P.P.)
2. Kualiti bahan dan mutu hasil kerja

PP hendaklah mengkaji dan mengetahui:

a. Spesifikasi; dan
b. Apa-apa peruntukan yang terdapat di dalam
kontrak, diantaranya:
i. Meminta contoh atau sampel serta perakuan
ujian pengilang
ii. Memeriksa dan menjalankan ujian ke atas
bahan atau ke atas kerja yang terlaksana
15
Pentadbiran Kontrak
(Pengurusan Tapak)
2. Perlantikan WPP… (Samb.)

iv. Carta WPP?
Pegawai
Penguasa
(PP)
Wakil PP
(Utama)
Wakil
PP Pakar
Elektrik
Wakil
PP Pakar
Mekanikal
Wakil
PP Pakar
Ukur Bahan
Wakil
PP Pakar Lain
(Nayatakan)
16
Penyediaan Dokumen Kontrak
• Pelarasan Harga Kontrak Perlu dibuat selaras dengan arahan KPKR
(55)dlm.JKR.KPKR.020.050/03 Klt.6 21hb Feb. 2006
• Penyediaan dokumen bermula selepas LA dikeluarkan
• Mohon No. Kontrak dengan Kementerian.
• Sediakan dokumen menggunakan senarai semakan SPK JKR
• Mohon dokumen berikut :-
– Polis Insurans (serta resit pembayaran)
– Jaminan Bank/Surat WJP
– Surat PERKESO
– CPM (Jika Perlu)
– Untuk Projek Kej. Awam Kuantiti VOP perlu disahkan
• Setiap perubahan perlu ditandatangani ringkas oleh kerajaan dan
kontraktor.
• Edaran seperti dalam SST 203D Pind. 6/2005

17
Kandungan Dokumen Kontrak
JILID 1
– Arahan Kepada Pentender
– Borang Tender (t.t)
– LA (t.t)
– Syarat-syarat Kontrak (t.t - 2), Addendum (t.t - 2)dan Lampiran
– Peruntukan Khas kepada Syarat-syarat Kontrak
• VOP
• Advance Payment
• Restriction & procedure of imported materials
• Performance bond
– Pengukuran dan faktor menghargakan senarai kuantiti
(Preambles)/MOM
– Tender Summary & BQ
– Miscellaneous (Lampiran-Lampiran)
– Senarai Lukisan Kontrak (t.t)
JILID II – Spesifikasi
JILID III - Lukisan
Bayaran dalam
kontrak
19
Jenis bayaran
Jenis bayaran kepada Kontraktor:

1. Bayaran Wang Pendahuluan

2. Bayaran Interim (bulanan)

3. Bayaran Perakuan Muktamad
20
Bayaran Wang Pendahuluan
1. Hendaklah
diperuntukan
sebagai
Peruntukan Khas
kepada Syarat-
syarat Kontrak

2. Jika ada
permohonan
daripada
Kontraktor,
setelah
mengembalikan
SST
2. Dokumen-dokumen berikut hendaklah
disifatkan menjadi dan dibaca dan
ditafsirkan sebagai sebahagian daripada Kontrak
ini, iaitu:
(a) Perkara-perkara Perjanjian;
(b) Borang Tender;
(c) Surat Setujuterima Tender;
Addenda No. 1,2,3,4,5, 6 & 7
(d) Syarat-Syarat Kontrak dan /_ Lampiran tambahan
kepadanya;
(e) Peruntukan-peruntukan Khas kepada Syarat-syarat
Kontrak untuk :
i) Bayaran Wang Pendahuluan
......................................................................
ii) Turun Naik Harga
......................................................................
iii) Larangan Penggunaan Barang-barang Impot
......................................................................
iv) Wang Jaminan Pelaksanaan
......................................................................

......................................................................
(f) Pelan-pelan Kontrak;
(g) Senarai Kuantiti;
(h) Spesifikasi & Addenda Spesifikasi
(I) Arahan Perbendaharaan sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-
Syarat Kontrak.
21
Bayaran Wang Pendahuluan
3. Permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh
3 bulan daripada Tarikh Milik Tapak

4. Sebaiknya disediakan Bayaran Wang Pendahuluan ini
sebelum bayaran interim pertama diperakukan

5. Amaunnya (SPP 10/2002):
a. Kontraktor Utama: 25% dari Nilai Kerja Pembina tertakluk
maksimum RM10.0juta
– Sub-Kontraktor Dinamakan: 10% dari Nilai Kontraknya
tertakluk maksimum RM5.00juta
– 25% dari jumlah kontrak/ RM10 juta utk kontrak bekalan
- 15% dari jumlah kontrak/RM5 juta utk kontrak perkhidmatan
22
Bayaran Wang Pendahuluan
6. Bentuk Jaminan hendaklah samada:
a. Jaminan Bank
b. Jaminan Syarikat Kewangan
c. Jaminan Insuran
d. Jaminan Bank Islam
e. Jaminan Takaful
f. Jaminan Bank Pembangunan &
Infrastruktur Malaysia Bhd
23
Bayaran Wang Pendahuluan
7. Dokumen yang perlu disertakan semasa memproses
Bayaran Wang Pendahuluan, ialah:

a. Perakuan Bayaran Pendahuluan (Borang JKR 66)
b. Surat Setujuterima Tender yang telah ditandatangani;
c. Jaminan keatas pendahuluan;
d. Bon Pelaksanaan (sekiranya tiada sertakan persetujuan
terhadap WJP)
e. Polisi-polisi insurans & Perkeso
f. Jaminan nagi Kontraktor Utama & NSC hendaklah dibuat
secara berasingan
24
Bayaran Wang Pendahuluan
8. Bayaran balik (recoupment) Wang Pendahuluan:

a. Recoupment dibuat apabila nila kerja termasuk bahan-
bahan tak pasang mencapai 25% (dari nilai kerja pembina)
b. Pastikan pemotongan dibuat sepenuhnya apabila
kemajuan mencapai 75%

Perbezaan bagi kontrak/perkhidmatan, pastikan potongan
hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran
terakhir
25
Bayaran Wang Pendahuluan
9. Formula Pembayaran balik (kontraktor utama):
A
D = 200 ------- % P
B

Dimana: D = Potongan kumulatif yang perlu
dibuat dalam setiap Sijil Perakuan
Interim
A = Amuan Wang Pendahuluan yg telah
dibayar
B = Nilai Kerja Pembina
P = Nilai kerja pembina termasuk 90%
bahan tak pasang (% > 25% of B)
26
Bayaran Wang Pendahuluan
10. Formula Pembayaran balik (Kontraktor NSC):
A
D = 200 ------- % P
B

Dimana: D = Potongan kumulatif yang perlu
dibuat dalam setiap Sijil Perakuan
Interim
A = Amuan Wang Pendahuluan yg telah
dibayar
B = Nilai Kerja Pakej
P = Nilai kerja pembina termasuk 90%
bahan tak pasang (% > 25% of B)
27
Bayaran Interim
(Fasal 47)
1. Bayaran dibuat apabila:

- Kontraktor telah laksanakan kerja dgn sempurna termasuk
kerja perubahan
- Hantar bahan-bahan ke tapak (90%)
- Tiada bayaran kepada item yang NCR
- Nilai kerja telah mencapai had minima yg ditetapkan


2. Kekerapan bayaran:

O Setiap bulan; atau
O Sekerap yang mungkin, ikut bicara PP

28
Bayaran Interim
(Fasal 47)
3. Borang bayaran:

- Borang Perakuan Interim JKR 66 – Pin 3/99


4. Boleh Buat Bayar Tanpa Dokumen Kontrak?

O Rujuk SPP 5/2007
O Dibenarkan membuat bayaran interim sebanyak 3 kali dalam
tempoh tidak melebihi 4 bulan dari tarikh SST

29
Bayaran Interim
(Fasal 47)
5. Dokumen yg perlu disertakan semasa bayaran
pertama:

- Borang Perakuan Interim JKR 66 – Pin 3/99
- Surat Setujuterima Tender yg telah ditandatangani &
disaksikan
- Bon Pelaksanaan (sekiranya tiada, Wang Jaminan
Perlaksanaan)
- Polisi insurans termasuk Perkeso (Cover Note tidak diterima
semasa pembayaran)
- Surat kelulusan Lembaga Perolehan)
30
Bayaran Interim
(Fasal 47)
6. Kaedah & Prosidur bayaran

i. Tetapkan satu tarikh penilaian
ii. Interim pertama tidak lewat dari 1 bulan selepas milik
tapak
iii. Nilai kerja (termasuk kerja awalan & NSC), kerja
perubahan, VOP dan bahan tak pasang (90%)
iv. Hanya ambilkira bahan tak pasang yg diberi
perlindungan yg cukup & tidak dihantar terlalu awal
v. Subkontraktor Dinamakan (NSC) & Pembekal
Dinamakan (NS) dibayar secara terus
31
Bayaran Interim
(Fasal 47)
6. Kaedah & Prosidur bayaran

vi. APK & PHK yang telah diluluskan hendak dibayar mengikut
kemajuannya
vii. Bahan yang dibekal/kerja yang dilaksanakan oleh pemegang
serah hak boleh dibayar terus mengikut invoice / tuntutan
viii. Sekiranya bayaran disyorkan tidak mencukupi, ikut
keutamaan:
a. NSC / NS
b. Pemegang serah hak
c. Kontraktor utama
32
Bayaran Interim
(Fasal 47)
7. Perakuan Interim yang pertama

× Nilai kerja yg dilaksanakan; dan
× 90% drpd nilai bahan-bahan tak pasang yg diserah-
hantarkan ke tapak bina mestilah bernilai bernilai
RM1,000.00

8. Perakuan Interim berikutnya (bulanan)
+ Nilai kerja yg dilaksanakan; dan
+ 90% drpd nilai bahan-bahan tak pasang yg diserah-
hantarkan ke tapak bina mestilah bernilai bernilai
RM1,000.00
33
Bayaran Interim
(Fasal 47)
9. Tempoh bayaran

4 Perakuan Interim JKR 66 hendaklah disediakan dalam
tempoh 14 hari dari tarikh penilaian

4 Tempoh menunaikan bayaran dari tarikah perakuan
dikeluarkan adalah 30 hari
34
Perakuan Muktamad
1. Obligasi Kerajaan
C Pastikan Kontraktor dibayar dalam tempoh yang
ditetapkan dalam kontrak;
C Akaun Mukatamad mesti disediakan secepat mungkin
setelah Kontrakotr menunaikan obligasinya

2. Obligasi Kontraktor
4 Kemukakan semua butiran terperinci tuntutan,
sekiranya tidak lewat drpd 3 bulan selepas CPC
dikeluarkan
4 Kemukakan Akaun Statutori bahawa semua
bayaran/upah/caruman di bawah mana-mana kontrak
telah dipatuhi atau dijelaskan
35
Perakuan Muktamad
3. Tempoh penyediaan

O Rujuk Syarat-syarat Kontrak, Fasal 48
O Tidak lewat daripada:
- tiga (3) bulan selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan;
atau
- tiga (3) bulan selepas dikeluarkan Perakuan Siap
Memperbaiki Kecacatan;

Mengikut mana yang terkemudian
36
Perakuan Muktamad
4. Sediakan dengan mengambilkira:

i. Semua PHK – untuk perubahan, tuntutan, pengukuran kuantiti
sementara, pelarasan VOP dan pelarasan lain;
ii. Bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor utama,
Subkontraktor dan Pembekal Dinamakan dan pemegang
serahhak;
iii. Potongan dari wang yag akan dibayar kepada Kontraktor,
khususnya kos memperbaiki kecacatan dan amaun kesusutan
nilai kerja oleh sebab kecacatan
37
Perakuan Muktamad
5. Nilai muktamad

i. Nilai muktamad untuk pihak-pihak yang terbabit dinyatakan
secara berasingan di dalam Lampiran A kepada Perakuan
Akuan & Bayaran Muktamad

ii. Jika bayaran yang diperakukan tidak mencukupi, bayaran
hendaklah dibuat mengikut keutamaan:
a. Subkontraktor dan Pembekal Dinamakan
b. Pemengang Serahhak
c. Kontraktor Utame
38
Perakuan Muktamad
6. Borang Perakuan Muktamad

i. Sediakan bayaran dengan menggunakan Perakuan Akaun
dan Bayaran Muktamad (Borang JKR 66a Pin 2/1999)

39
PERUBAHAN
• AP 202.1(a)
– „Sebarang penyimpangan drpd perjanjian
kontrak berkaitan dengan:
• Pelan
• Spesifikasi, dan/atau
• Senarai Kuantiti
– Samada;
• Dipinda
• Ditambah, atau
• Dikurangkan
40
PERUBAHAN
• Borang Kontrak 203 A
– Fasal 24(b) (addenda no. 4)
• “perubahan atau ubahsuaian tentang rekabentuk,
kualiti atau kuantiti Kerja sebagaimana ditunjukkan
dalam Pelan-pelan Kontrak, Senarai Kuantiti dan
Spesifikasi, dan termasuklah tambahan,
peninggalan atau penggantian apa-apa kerja,
perubahan tentang jenis atau piawaian apa-apa
bahan atau barang yang dilaksanakan atau
dibawa ke tempat Kerja oleh Kontraktor bagi
maksud Kerja itu selain daripada kerja, bahan-
bahan atau barang-barang yang tidak mamatuhi
Kontrak ini‟.
41
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25

FASAL 24 (a) – Kuasa memberi arahan dan pengesahan
kemudiannya

• PP boleh mengeluarkan arahan berkehendakkan
perubahan
• PP boleh memberi pengesahan bertulis menurut Fasal 5
(c) mengenai arahan lisan
• Kontraktor perlu mengesahkan arahan lisan dlm 7 hari.
• Jika tiada bantahan dlm 7 hari secara bertulis maka
arahan lisan itu berkuatkuasa dari tarikh tamat tempoh 7
hari
•Tiada apa-apa perubahan yang dikehendaki PP atau
disahkan kemudiannya oleh PP boleh membatalkan
kontrak ini
• Kontraktor boleh memberi notis tuntutan kerugian sekiranya melibatkan
perbelanjaan dan kerugian (dlm tempoh satu bulan selepas menerima arahan)
42
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25

FASAL 24 (b) – Takrif

1. Perubahan atau ubahsuaian kepada kerja tentang
• Rekabentuk
• Kualiti
• Kuantiti

2. Sebagaimana yg ditunjukkan dlm plan kontrak, BQ
dan atau spesifikasi
• Termasuk tambahan, peninggalan, penggantian apa-apa
kerja, perubahan tentang jenis atau piawaian apa-apa
bahan dan pengalihan dari tapak bina apa-apa kerja,
bahan yang dilaksana/dibawa kontraktor bagi maksud
kerja43
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25

FASAL 25 – Penilaian

Kaedah Penilaian – fasal 25 (b)

1. Kerja yg serupa jenis & dilaksanakan dibawah keadaan
sama – guna kadar harga kontrak
2. Kerja tidak sama jenis / tidak dilaksana dibawah keadaan
sama – guna fair rates / pro rata rates setakat mana
berpatutan
3. Kerja yang ditinggalkan – guna kadar harga kontrak dgn
syarat peninggalan tidak menjejas keadaan baki kerja
dilaksanakan. Jika terjejas nilai baki kerja, guna kaedah
(2) diatas


44
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25

FASAL 25 – Penilaian

Fasal 25 (c) - Kuantiti sementara penilaian perubahan
Adalah seperti sub Fasal 25 (b) 1 dan 2

Fasal 25 (d) – Kerja hari
– bagi kerja yang tidak dapat diukur atau dinilai sewajarnya,
kontraktor hendaklah dibenarkan mendapat harga kerja hari
ditambah 15 % ( overheads & profit ) dengan syarat
kontraktor sertakan baucar, resit Gaji ( menyatakan masa
bagi buruh ) loji dan bahan yang digunakan kpd PP dalam
tempoh 7 hari selepas kerja dilaksanakan.45
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25

FASAL 25 – Penilaian

Fasal 25 (e) – Notis perlu diberi oleh PP kpd kontraktor jika
PP mahu melakukan apa-apa pengukuran. Kontraktor atau
agennya perlu hadir dan bantu PP/wakil PP buat pengukuran
dan beri semua butir yg dikehendaki. Sekiranya gagal hadir,
ukuran yang dibuat oleh PP/wakilnyav dikira sebagai ukuran
Betul

Fasal 25 (f) – Amaun yang dibenarkan berkenaan perubahan
akan ditambah kepada atau dipotong daripada Jumlah
Harga Kontrak46
Proses Penyediaan Perubahan Kerja
Input:
Dokumen
Kontrak
yang telah
ditanda
tangani
Kaji
Keperluan
PK
(Semak
Senarai
Semakan)
Sediakan
Anggaran
Nilai
Tentukan
peruntukan
mencukupi/
Peruntukan
tambahan
projek
disediakan
Semak
had kuasa
luluskan
PK
Sediakan
Laporan
Justifikasi
PK
Hantar utk
kelulusan
Treasury/
PKewN
Dapatkan
kelulusan
JKPK
Peringkat
Jabatan
Sediakan
Arahan
Perubahan
Kerja
Sediakan
Pelarasan
Harga
Kontrak
PK Kurangan
PK Tambahan
>
H
a
d
k
u
a
s
aJ
a
b
a
t
a
n

<
H
a
d
k
u
a
s
a


J
a
b
a
t
a
n

ATDA
Sediakan
KPK
47
Proses Penyediaan Perubahan Kerja
(RUJUK SKPKR 4hb OKTOBER 2006)
Kaji keperluan Perubahan Kerja
i. Samada Perubahan Kerja tersebut perlu
dilaksanakan dalam kontrak ini;
ii. Adakah ianya benar-benar Perubahan
Kerja atau disebabkan kesilapan oleh
Kontraktor;
iii. Jika Perubahan Kerja perlu
dilaksanakan, apakah pra-syarat
perubahan boleh dikeluarkan

48
• Amaun APK yang dikeluarkan adalah sementara
shj.
• Semakan butiran ATDA – samada peruntukan
mencukupi.
• Pastikan ada arahan bertulis dari PP/wakil
PP/Jabatan Pelanggan.
• Hendaklah dikemukakan butiran pengiraan.
• Penyediaan APK perlu mendapat kelulusan
JKPK (Borang KPK pind. 1/2006) Prosidur
terbaru APK disediakan bersama KPK bagi
mempercepatkan proses.
• Gunakan senarai semakan SPK
• Dapatkan t.t PP/wakil PP dan kontraktor dan
edar.
49
Proses Penyediaan Perubahan Kerja
Pra-syarat Keluarkan PK
1. Nilai perubahan tidak melebihi kuasa Jabatan
yakni 30% drp Harga Kontrak / RM6.00juta
2. Skop & tahap kerja tambahan hendaklah
dirangkumi dalam kontrak sahaja
3. Permohonan drp Jabatan Pelanggan, dibuat
secara bertulis & oleh Pegawai yang ditauliah
4. Jika PK diluar skop Kontrak, dapatkan kelulusan
JKPK, EPU sebelum kerja dilaksanakan
Bukan Jabatan teknikal,
<20% H/Kontrak / RM4.0juta
50
Proses Penyediaan Perubahan Kerja
Pra-syarat Keluarkan PK (samb.)
5. Jika peruntukan tidak mencukupi, dapatkan
peruntukan tambahan daripada
Kementerian Pelanggan/Treasury
6. PK tidak boleh diarahkan selepas Tarikh Siap
Kerja (CPC) atau tarikh lanjutan masa
7. PK hendaklah tidak mengganggu kemajuan
kerja Kontraktor
51
Proses Penyediaan Perubahan Kerja
Pra-syarat Keluarkan PK (samb.)
8. Jika PK kurangan, mestilah benar-benar
tidak diperlukan. Tidak boleh dikeluarkan
dgn tujuan untuk dilaksanakan oleh org lain
9. PK hendaklah dilaksanakan dalam tapak
pembinaan tersebut
10. PK hendaklah dibuat secara bertulis
52
Pelarasan Harga Kontrak (PHK)
• Tujuan – memuktamadkan amaun sebenar
– APK, WPS, KKS, VOP, Tuntutan, Kesilapan Kuantiti,
Kurangan.
• Nilai kurangan atau tambahan
• Borang JKR-PHK (Pind. 1/2001)
• Amaun PHK adalah nilai bersih (nett).
• Pengukuran muktamad – Ukur dari lukisan jika
boleh ukur dgn tepat atau ukur ditapak bina jika
ianya perlu ditunggu disiapkan (pastikan direkod
dan dipersetujui. e.g. external works ).
• Jika kontraktor lambat mempersetujui
kadarharga gunakan klausa 25(b).


53
Pelarasan Harga Kontrak (PHK)
5. Tatacara Mengeluarkan PHK
MULA Tentukan
Nilai
Muktamad
APK
Sediakan
KPK &
dapatkan
kelulusan
JKPK yang
lebih
tinggi
Sediakan
PHK
Hantarkan
PHK
Kepada
Kontraktor
Untuk
tandatangan
Hantarkan
PHK
Untuk
Kelulusan
PP/
Wakil PP
Edarkan
kepada
pihak
terlibat
Nilai Tambahan
Kumulatif sebenar
> JKPK yg meluluskan
Input
Dokumen Kontrak/
APK

Semak
Nilai
Setuju?
YA
TIDAK,
Dgn justifikasi
Semak
&
sediakan
semula
PHK
TIDAK, tanpa
justifikasi
Luluskan
Oleh
PP/Wakil
TIDAK,
Melebihi
kelulusan
54
PERLANTIKAN NSC DAN NS – FASAL 28

Fasal 28 (b) – Penamaan

• PP panggil tender
• PP arah kontrakor induk secara bertulis membuat
sub-kontrak dengan NSC yg dilantik

Fasal 28 (c) – Bantahan terhadap penamaan
PP tidak boleh membuat penamaan NSC/NS

• Seseorang yang dibantah oleh kontraktor utama
( bantahan mesti dibuat dlm tempoh 14 hari )
• Seseorang yg enggan mengikat sub kontrak atas
syarat yang ditetapkan dalam JKR 203 N / JKR 203 P

55
PERLANTIKAN NSC DAN NS – FASAL 28

Fasal 28 (d) – Susulan dari bantahan

• PP boleh menamakan NSC/NS alternatif ( syarat 28 c
masih terpakai )
• PP boleh mengarah perubahan kerja termasuk jika
perlu membuat peninggalan supaya ianya dapat
dilaksanakan oleh pihak yg dilantik oleh kerajaan
secara serentak dgn Kerja atau pada tarikh lain
• Mengatur supaya kontraktor induk sendiri
melaksanakan kerja


56
PERLANTIKAN NSC DAN NS – FASAL 28

Fasal 28 (e) – Bayaran
NSC/NS dibayar terus oleh kerajaan

Fasal 28 (g) – Tiada kontrak yg ujud diantara NSC/NS
dengan kerajaan.

Fasal 29 (a) – Kontraktor induk bertanggung jawab
Sepenuhnya terhadap NSC/NS ( termasuk perbuatan,
Kemungkiran,pelanggaran mana-mana syarat )

Fasal 29 (a) – Penamatan sub-kontrak
Kontraktor induk boleh menamatkan kontrak NSC/NS
( lazimnya atas pengesyoran PP ) Jika ini berlaku
Kontraktor induk sendiri mengakujanji menyiapkan
Sub kontrak berkenaan atau melantik sub kontrator
lain57
Perbelanjaan Wang Peruntukan
Sementara (WPS)
1. Syarat-syarat Kontrak 203, perbelanjaan WPS termasuk kuasa
mengarahkan Kontraktor atau melantik mana-mana subkontraktor
untuk melaksanakan kerja tersebut adalah di bawah bidangkuasa
PP.

2. Takrif:
a) Kerja biasa – item kerjanya kebanyakan terdapat dalam kontrak atau
kemunasabahan kosnya tidak sukar diperolehi, biasanya PP
mengarahkan Kontraktor untuk laksanakan

b) Kerja pakar – melibatkan kepakaran termasuk kerja elektrik dan
mekanikal atau;
Kerja lain yang mana rundingan dijangkakan sukar untuk
mendapatkan satu harga yang munasabah. Dalam keadaan ini
tatacara perolehan WPS digunakan.
58
Tatacara Perolehan bagi
WPS
59
Tatacara Perolehan WPS
„Runcit‟
1. Spesifikasi asas oleh Wakil PP & serahkan kepada
Kontraktor
2. Wakil PP kaji harga dan perihal kerja
3. Perolehan secara „Pesanan Tempatan‟ dibuat oleh
Kontraktor
4. Wakil PP tidak boleh namakan Sub-kontraktor,
terpulang kepada Kontraktor sahaja dgn syarat harga
tidak lebih
5. Harga sebenar antara Kontraktor & sub + 7.5% bagi
fees
6. Bawa ke J/kuasa VO peringkat PP untuk kelulusan.
60
Tatacara Perolehan WPS
„Sebutharga‟
1. Wakil PP sediakan spesifikasi asas & serahkan
kepada Kontraktor
2. Wakil PP sediakan nama Sub
3. Kontraktor sediakan dokumen sebutharga + borang
203N + nama-nama Sub
4. Wakil PP pastikan dokumen teratur & campuran
nama-nama Sub; sebaik > 5 orang
5. Sub hargakan sebutharga & sediakan dalam 2 salinan
untuk dihantar ke pejabat PP pada tarikh & masa tutup
sebutharga
6. Sebutharga oleh J/kuasa dari Wakil PP & Kontraktor
61
Tatacara Perolehan WPS
„Sebutharga‟ (samb.)
1. 1 set disimpan oleh PP & 1 set oleh Kontraktor untuk
penilaian
2. Kontraktor perakukan sebutharga terendah yang
menepati spesifikasi dan/atau teknikal sebagi asas
kadar harga
3. Wakil PP kaji dan perakukan ke J/kuasa VO peringkat
PP + 7.5% fees
4. Wakil PP maklumkan keputusan tersebut kepada
Kontraktor untuk buat perlantikan
5. Kontraktor sediakan sub-kontrak berasaskan 203N
62
Tatacara Perolehan WPS
„Tender‟
Sama seperti „sebutharga‟ kecuali
1. Wakil PP nilai tender untuk dipertimbangkan oleh
Lembaga Perolehan
2. Harga tender hendaklah termasuk fees kepada
Kontraktor seperti berikut:
i. <RM500,000 7.5%
ii. RM500,000 – RM1 juta 5%
iii. RM1 juta – RM5 juta 4%
iv. RM5 juta – RM10 juta 3%
v. >RM10 juta <3%
3. Wakil PP maklumkan nama Sub kepada Kontraktor
untuk buat perlantikan.
63
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
1. Maksud Tempoh Kelambatan atau Lanjutan Masa

► Suatu tempoh yang terlewat daripada tempoh siap asal yang
telah dinyatakan dalam Surat Setujuterima Tender

2. Tempoh Berdenda:
i. Berlaku jika Kontraktor tidak dapat menyiapkan Kerja pada
“Tarikh Siap” yang dibenarkan
ii. PP perlu mengeluarkan “Perakuan Kerja Tidak Siap”
iii. Kontraktor pada tempoh ini akan dikenakan denda ataua
dipanggil “Ganti Rugi Tertentu dan Ganti Rugi Ditetapkan”
iv. Kadarnya mengikut dalam Dokumen Kontrak
64
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
3. Adakah Lanjutan Masa yang dibenarkan?

i. Ya

ii. Tapi dengan syarat Kontraktor selaras dengan fasal 43
Syarat-syarat Kontrak hendaklah:
a. Memberi botis bertulis, dan
b. Menyatakan sebab-sebab kelambatan kepada PP

iii. Kontraktor tidak boleh mengharapkan lanjutan masa diberi
sekiranya berlaku kelambatan, sebaliknya tindakan kontraktor
mengenai perkara berikut perlu diambilkira:
a. Mencuba sedaya upaya untuk mengelakkan kelambatan
b. Memprogramkan semula kerja untuk meminimumkan kelambatan
c. Majukan jadual perlaksanaan asal dan pindaan

65
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
4. Apakah sebab lanjutan masa boleh dipertimbangkan:

a. Force majeure
b. Cuaca buruk (sertakan rekod dari kajicuaca untuk beberapa
tahun terdahulu)
c. Arahan PP akibat pertikaian dgn tuan punya berjiran
d. Kerugian / kerosakan akibat perkara luar jangka yg diliputi
dibawah Fasal 36 – insuran kerja)
e. Arahan PP dibawah Fasal 5
f. Lewat menerima arahan daripada PP

66
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
4. Apakah sebab lanjutan masa boleh
dipertimbangkan: (Samb.)

g. Lewat diberi milik tapak dibawah Fasal 38 (d)
h. Berpunca daripada penyatuan pekerja , mogok
i. Kelambatan oleh pihak artisan yang ditugaskan oleh Kerajaan
j. Ketidakupayaan kontraktor meramal/mengamal penerimaan
bahan binaan
k. Kelambatan pihak Sub-kontraktor Dinamakan atas alasan (a)
– (k)
67
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
PMK – Pegawai yang Menguruskan Kontrak
68
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
5. Mempertimbangkan lanjutan masa:

i. Perkara yang perlu diberi perhatian:
O Kelambatan sebenar yang dialami
O Kesan kelambatan terhadap tempoh siap keseluruhan
O Program kerja dan hubungkait operasi dengan
keseluruhan kerja.
O Kontraktor hendaklah melanjutkan insurans

ii. PP hendaklah mengeluarkan “Perakuan Kelambatan dan
Lanjutan Masa”

69
Pengurusan Kontrak
(Kelambatan & Lanjutan Masa)
6. Apakah keutamaan pada Kontraktor Bumiputera?

i. Pada dasarnya tiada peruntukan keutamaan dalam Syarat-
syarat Kontrak. Jika Kontraktor tersebut lewat, maka
Kontraktor perlu dikenakan denda sehingga projek tersebut
disiapkan dengan praktikal

ii. Walaubagaimanapun, PP boleh mempertimbangkan denda
dibayar balik dengan syarat (rujuk SPP 8 Tahun 1995):
a. Mengikut merit masing-masing dan bukan secara otomatik;
b. Kontraktor masih lagi bertaraf Bumiputera
c. Kerja hendaklah disiapkan terlebih dahulu
d. Maksimum tempoh denda yang boleh dilepaskan tidak melebihi 3
bulan
e. Jumlah pengecualian ni dikira semasa penyediaan Penyata
Akaun Akhir
70
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
1. Mungkir
Syarat-syarat Kontrak 2. Kebankrapan /
ketaksolvenan
71
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
72
Hak Kerajaan di bawah Fasal 51 – Kemungkiran oleh
Kontraktor:

1. Menggantung seluruh / sebahagian Kerja tanpa sebab

2. Gagal meneruskan Kerja / kemajuan tidak memuaskan

3. Gagal melaksanakan Kerja mengikut kontrak / Kerap
mengabaikan obligasi di bawah Kontrak

4. Mungkir / berulangkali mengabaikan Notis bertulis dari PP
untuk menukar & mengganti Kerja yang cacat / bahan yang
tidak sesuai
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
73
Hak Kerajaan di bawah Fasal 51 – Kemungkiran oleh
Kontraktor: (samb.)

5. Tidak mematuhi peruntukan-peruntukan mengenai sub-sewa
dan menyerah hak

Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
PP boleh bertindak melalui proses-proses
Notis sepertiyang terkandung dalam fasal
51(a):
Notis
Untuk
Tujuan
Penanmatan
74
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
DALAM KES TIDAK BERUPAYA:

1. Gagal mula kerja 2 minggu selepas Tarikh Milik Tapak

2. Menghadapi tindakan kebankrapan

3. Menjadi taksolvenan / membuat penyelesaian dengan
pemiutang / membuat perkiraan dgn mereka

4. Syarikat menghadapi perintah penggulungan

5. Mempunyai likuidator, penerima/pengurus sementara bagi
urusan / pengusahannya /menyerahkan pelilikan supaya
diambil oleh atau bagi pihak pemiutang atau pemegang
dibentuk bercagar dengan gadaian terapung akan apa-apa
harta dalam gadaian terapung itu
PP
boleh
serta-merta
keluarkan
Notis
Penamatan
75
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Sebelum tindakan penamatan, fikirkan tentang:

- Kepentingan Kerajaan dalam menyiapkan projek

- Kesulitan pentadbiran

- Implikasi sosial & politik

- Memastikan baki kerja dapat disiapkan dalam
tempoh munasabah disamping harga yang
ekonomik

- Bentuk bantuan jika ada untuk menyelamatkan
kerja Kontraktor
76
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Sebelum penamatan ddiambil:

Hak kuasa untuk mengambil
tindakan / memulakan prosiding
bagi pihak Kerajaan adalah
dikhaskan kepada Pegawai Yang
Dinamakan di dalam Lampiran
kepada Syarat-syarat Kontrak.

Hanya Pegawai yang dinamakan
hendaklah menandatangani
kedua-dua Notis untuk tujuan
dan Notis Penamatan
77
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)

Notis Tujuan Penamatan:

ONyatakan dgn jelas kemungkiran Kontraktor

O% Kerja yang sepatutnya telah siap berbanding dengan
% dicapai

OBentuk bantuan yang telah diberikan

ONyatakan dgn jelas Tempoh Notis selama 14 Hari

OBeri peringatan thd perbelanjaanlebihan yg timbul akibat
penamatan yg akan ditanggung olehnya

OBeri peringatan bahwa sekiranya dia ulangi kemungkiran
pada bila-bila masa selepas Notis Pertama Kerja
akan ditamatkan tanpa sebarang Notis lagi ‘

Hantar
melalui
Pos
Berdaftar
atau
Serahan
Berekod
78
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Satu Notis tujuan sahaja adalah memadai

Jika selepas notis tujuan dikeluarkan % kemajuan
meningkat pafa tahap yg memuaskan & tindakan
penamatan tidak jadi diambil

TETAPI

Beberapa bulan kemudian selepas itu mengulangi
kemungkiran, yakni kemungkiran lama yang
serupa

==> tidak perlu keluarkan Notis tujuan yang baru,
teruskan keluarkan Notis Penamatan
79
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Selepas tempoh Notis 14 hari - Masih tiada
kerja di Tapak

× Keluarkan Notis Penamatan
× Pastikan Pegawai Dinamakan dalam kontrak
t/tangan Notis
× Hantar secara Pos Berdaftar atau Serahan Berekod
× Buat tuntutan Bon Pelaksanaan kepada Penjamin
× Buat tuntutan Baki Wang Pendahuluan jika belum
habis dibayar balik

80
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Tindakan di Tapakbina:
-Arahkan Kontraktor berhenti kerja serta merta &
tinggalkan semua bahan binaan & peralatan
di tapak bina

-Tutup tapak bina & adakan kawalan keselamatan
sehingga diserahkan kepada Kontraktor kedua

-Rekod keadaan tapak bina dengan mengambilkira
alat jentera, bahan yang ada, bangunan sementara
dan buat penilaian keatas Kerja yang telah siap.
Ambil gambar sebagai bukti
81
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Tindakan di Tapakbina:
-Arahkan Kontraktor mengeluarkan alat atau bahan
yang tidak berguna. Loji yang disewa boleh
di keluarkan setelah hak empunya dikenalpasti

-Pastikan keselamatan kerja yang belum disiapkan
- Lubang yang digali mesti ditutup
- Bahan-bahan binaan ditutup atau dijaga supaya
tidak rosak.
82
Penyediaan Dokumen Tender Semula, Pastikan:

ESkop kerja tidak berubah
ESyarat-syarat Kontrak & Spesifikasi sama sepertimana kontrak
asal
EDimana ada perubahan, ianya hendaklah dikenalpasti &
diselaraskan sewajarnya dalam penyelesaiaan akaun dengan
Kontraktor asal
ELawat tapak untuk menilai baki kerja serta kerja pembaikan
dan ulangan dan nyatakan dengan jelas
EUkur bahan-bahan binaan, loji, peralatan dll yang ada di tapak
untuk kegunaan Kontraktor Baru. Catitkan dalam Ringkasan
Tender sebagai kredit kepada Kerajaan.
Pengurusan Kontrak
(Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor)
Penyerahan Projek
&
Kecacatan
84
Pengurusan Kontrak

Penyerahan Projek

1. Bilakah projek boleh diserahkan?
2. Bagaimanakah tatacara penyerahan projek?
3. Kecacatan pada projek?
4. Tempoh kecacatan?


85
Secara Konventional
3
bulan
3
bulan
TEMPOH SIAP KERJA = 24 bulan 12 bulan
PENYERAHAN PROJEK
TEMPOH TANGGUNGAN
KECACATAN
Jadual Kecacatan terakhir
Tidak lewat drp 14 hari,
Selepas tamat DLP.
CPC
EXPIRY
OF DLP
CMGD
Perakuan
Muktamad
PERFORMANCE BOND VALIDITY UNTIL 12 months after EXPIRY of DLP
86
Pengurusan Kontrak
(Penyerahan Projek)
1. Bilakah penyerahan projek?

– Setelah Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan,
Kerajaan akan mengambil milik Kerja tersebut.

– Kontraktor hanya bertanggungjawab atas kerugian
dan/atau kerosakan yang disebabkan oleh atau akibat
daripada Kerja cacat atau Kerja yang tidak mematuhi
Kontrak.

87

Penyiapan Kerja bermaksud:

-Telah mencapai penyiapan praktikal, apabila ianya
memenuhi fungsi pembinaan atau boleh
diduduki atau digunakan walaupun terdapat
sedikit baki yg tidak siap

-Tarikh siap dikira sebagai tarikh bermulanya
tempoh tanggungan kecacatan (TKK)


88
Proses Pra Penyerahan Projek

89
Pengurusan Kontrak
(Penyerahan Projek)
2. Tatacara penyerahan

– Bagi tujuan penyerahan Kerja kepada
Jabatan/Kementerian, satu pemeriksaan bersama oleh
Jabatan, PP, Kontraktor dan pihak lain yang terlibat
hendaklah diatur.

– Setelah bangunan diterima, kunci akan diserahkan
kepada pihak pelanggan, Jabatan adalah dinasihatkan
mengenai keperluan penyelenggaraan Kerja tersebut
termasuk penyelenggaraan Kerja-kerja Mekanikal dan
Elektrikal.

– Pastikan dokumen-dokumen berkaitan dengan
penyelenggaraan Kerja seperti „As Built Drawing‟,
manual operasi dan perjanjian penyelenggaraan
hendaklah diserahkan kepada Jabatan/Kementerian
Pelanggan.
90

3. Dokumen Yang Perlu Semasa Penyerahan, diantaranya:
i. Penyediaan Dokumen Penyerahan;
ii. Kunci Dilabelkan
iii. Penyediaan Pelan Kedudukan Kunci
iv. Sijil-sijil Kerja Awam
v. Sijil-sijil Kerja Akitek
vi. Sijil-sijil Kerja Elektrik
vii. Sijil-sijil Kerja Mekanikal
viii. Manual Operasi & Penyelenggaraan
ix. Latihan Penggunaan Sistem Mekanikal & Elektrik
x. Lukisan Siap Bina
xi. Inventori
Pengurusan Kontrak
(Penyerahan Projek)
91
Ada sedikit
lagi baki tidak
siap?

Bolehkah kita
ambil
bangunan ini?
Dalam kes dimana terdapat Kerja
diperakukan siap tetapi terdapat sedikit
baki yang belum siap, satu senarai baki
kerja yang tertinggal perlu diberikan
kepada Kontraktor bersama-sama
dengan CPC

Sertakan juga Senarai Kecacatan yang
perlu diperbaiki.
92
Apakah
tindakan lain
yang perlu
saya lakukan?
Rujuk SPP 5/2007

-PP boleh melepaskan 50% drp nilai
Bon Pelaksanaan/WJP
selepas CPC dikeluarkan;
-PP maklumkan kepada Kontraktor
bagi tujuan pelepasan
tersebut;
-Pastikan Jaminan yang baru
diterima sebelum Jaminan
asal dilepaskan
93
Pengurusan Kontrak

Kecacatan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Kecacatan
Selepas Siap
2. Berapa lamakah tempoh kecacatan?
3. Bagaimanakah jika Kontraktor mungkir?
4. Apakah kuasa yang ada pada PP?
94
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
1. Definasi Kecacatan

– sebagai sebarang kerosakan yang timbul pada
bahagian dalam dan/atau luar bangunan termasuk:
• kemudahan yang disebabkan oleh mutu kerja,
• Kontraktor yang tidak menepati spesifikasi
tetapi tidak termasuk kerosakan yang berpunca dari
penyalahgunaan oleh pengguna bangunan

2. Tempoh Kecacatan:
O Kontrak bernilai < RM0.5juta – 6 bulan
O Kontrak bernilai > RM0.5juta – 12 bulan

95
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
3. Tatacara

× Pengeluaran CPC menandakan permulaan
Tempoh Liabiliti Kecacatan yang ditetapkan
dalam kontrak.
× Sebarang kecacatan dan kerosakan di dalam
tempoh tersebut hendaklah diperbaiki oleh
Kontraktor atas perbelanjaannya sendiri.
× Satu tempoh yang munasabah hendaklah
ditetapkan bagi Kontraktor menyiapkan dan/atau
membaiki Kerja tersebut.
96
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
3. Tatacara

– Pemeriksaan bersama ke atas Kerja
membaiki kecacatan diadakan setelah tamat
Tempoh Liabiliti Kecacatan.

– Sekiranya Kerja membaiki kecacatan
memuaskan, PP keluarkan Perakuan Siap
Membaiki Kecacatan
97
Proses Pemantauan Penyenggaraan

98
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
4. Bagaimana jika Kontraktor Mungkir?

– Sekiranya Kontraktor gagal memperbaiki kecacatan
seperti yang diarahkan oleh PP dalam tempoh
tersebut, tindakan segera hendaklah diambil untuk
memperbaiki kecacatan dengan melantik pihak
ketiga untuk menyiapkannya.

– Kos perbelanjaan yang terlibat diperolehi dari
Kontraktor dengan memotong dari baki wang yang
perlu dibayar kepadanya, potongan atau tuntutan
dari Bon Perlaksanaan atau sebagai suatu wang
tuntutan tertentu.
99
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
5. Bagaimana jika kecacatan tidak praktikal
diperbaiki – Apakah kuasa tambahan bagi
PP?

– PP hendaklah menentukan susut nilai Kerja
oleh sebab kecacatan tersebut (Fasal 45(d))
– Memotong amaun kesusutan nilai daripada:
• Baki jumlah yang akan dibayar kepada Kontraktor,
atau
• Dapatkan balik daripada Bon Pelaksanaan, atau
• Suatu wang tuntutan tertentu
100
Pengurusan Kontrak
(Kecacatan)
6. Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan

– Jika pada pendapat PP. Kontraktor telah membaiki
kecacatan, PP hendaklah mengeluarkan “Perakuan
Siap Memperbaiki Kecacatan”

– Ini bermakna, obligasi Kontraktor kepada Kerajaan
sebagaimana yang diperuntukkan dalam Syarat-syarat
Kontrak telah berakhir.
101
Apa yg
perlu
buat
lagi?
Kecacatan dah siap!!!

1. Sediakan Laporan keatas Kontrak Yang
Sudah Disiapkan ¬ PKK

2. Obligasi Kontraktor tamat ¬ lepaskan baki
50% Bon Pelaksanaan/WJP
102
Selain AP, kena
rujuk Surat
Pekeliling
Perbendaharaan
(SPP) juga
JKR
103
104
TUNTUTAN
• Definasi :
„Sebarang tuntutan yang dibuat oleh kontraktor
untuk bayaran tambahan yang melampaui
atau melebihi harga asal yang ditetapkan
dalam kontrak‟
105
• Prinsip-prinsip tuntutan
1. Asas Tuntutan
2. Penilaian
Asas Tuntutan
1. Kerajaan melakukan pecah kontrak
• i.e kelewatan berei lukisan atau arahan
2. Perubahan kepada kualiti atau kuantiti
3. Peruntukan yang terkandung dalam
dokumen kontrak, yakni yang tidak
melibatkan pecah kontrak dan arahan
perubahan dari pihak kerajaan.

106
• Kuantum tuntutan boleh ditentukan
dengan :
– Undang-Undang Awam (Pecah Kontrak)
– Peruntukan dalam kontrak.
• Unsur-Unsur Tuntutan
– Perbelanjaan Tambahan . i,e kerja awalan
– Tambahan Interest & kos kewangan
– On-site Overhead
– Offsite Charges or Head office overheads
– Loss of profit


107
• Proses Tuntutan
– Rujuk SPKPKR Ruj(14) 19 Jan 2006
– Peta Proses SPK
– Fasal 44 – Notis bertulis dalam tempoh satu bulan
selepas berlakunya kejadian.
– Fasal 48 tidak lewat dari 3 bulan selepas CPC
submission butiran terperinci.
– Sedia laporan kepada J/K tuntutan. (Proses penilaian
hendaklah sulit, SPKPKR ruj(23) 4hb Okt. 2006.
– Maklum kepada kontraktor tentang keputusan.
– Kemuka kepada Perbendaharaan Jika keputusan
secara Ex-gratia.

108
Kita dah sampai ke hujung
rancangan, jadi ada apa-apa
yang boleh saya bantu?
TERIMA KASIH, JUMPA LAGI