You are on page 1of 7

ARTICULATIONES PEDIS

Delimo ih u 2 grupe: 1) zglob potkolenice sa stopalom 2) zglobovi kostiju stopala meu sobom

1. ARTICULATIO TALOCRURALIS (gornji skoni zglob)


Facies articulares: - tibia: - facies articularis inferior tibiae - facies articularis malleoli tibiae - fibula: - facies articularis malleoli fibulae - talus: - facies malleolaris medialis (facies articularis malleoli tibiae) - facies malleolaris lateralis (facies articularis malleoli fibulae) - troclea tali (facies articularis inferior tibiae) Capsula articularis: - membrana fibrosa (pripaja se na susednim ko tanim strukurama! zatvaraju"i potpuno zglobnu upljinu) - membrana s#novialis (obla$e sve strukture unutar membrana fibrosa! koje ne obla$e hijalina hrskavica) Veze: 1) lig. m !i"l s. ! l#oi! $m (oja%ava unutra nju stranu) a) pars tibionavicularis (malleolus medialis tibiae & os naviculare) b) pars tibiocalcanea (malleolus medialis tibiae & sustentaculum tali) c) pars tibiotalaris anterior (malleolus medialis tibiae & talus (unutra nja strana) d) pars tibiotalaris posterior (malleolus medialis tibiae & processus posterior tali-tuberculum mediale ) 2) s%olj"&j" s#r"n" 1) lig'talofibulare anterius (malleolus lateralis & collum tali) 2) lig' talofibulare posterius (fossa malleoli lateralis & processus posterior tali-tuberculum laterale) () lig'calcaneofibulare (malleolus lateralis(spolja nja strana) & calcaneus (spolja nja strana)) * lig.mediale et lig.calcaneofibulare su zajednike veze gornjeg i donjeg skonog zgloba *

Pokreti: dorzalna (2)o) i plantarna fleksija (*)o)

' . DON(I S)O*NI +,LO1) ART. SU-TALARIS (povezuje talus i calcaneus) Facies articulares: - talus: - facies articularis calcanea posterior - calcaneus: - facies articularis talaris posterior Capsula articularis: ima svoju sopstvenu zglobnu %ahuru standardne grae i izgleda

') ART.TALOCALCANEONA.ICULARIS (povezuje talus! calcaneus i os naviculare) Facies articulares: - talus: - facies articularis calcanea anterior - facies articularis calcanea media - facies articularis navicularis - calcaneus: - facies articularis talaris anterior - facies articularis talaris media - os naviculare: - konkavna zglobna povr ina na zadnjoj strani (facies art'navicularis) - lig'calcaneonaviculare plantare (fibrocartilago navicularis)

Capsula articularis: ima svoju sopstvenu zglobnu %ahuru standardne grae i izgleda

Veze donjeg skonog zgloba: 1) lig'talocalcaneum interosseum (glavna veza) & ispunjava sinus tarsi (sulcus tali+sulcus calcanei) 2) lig'talocalcaneum laterale & processus lateralis tali & calcaneus (spolja nja strana) () lig'talocalcaneum mediale & processus posterior tali (tuberculum mediale) & sustentaculum tali *) lig'talonaviculare & talus (gornja strana) & os naviculare (gornja strana)

Pokreti donjeg skonog zgloba: - plantarna i dorzalna fleksija - abdukcija i adukcija - inverzija (pes valgus) - everzija (pes varus) * poznata je dosta esta uroena mana polo aja pes e!uinovarus "plantarna fleksija # inverzija$ *

/. ARTICULATIO TARSI TRANS.ERSA 0 C1OPARTI


1) ART. TALOCALCANEONA.ICULARIS ') ART. CALCANEOCU-OIDEA Facies articulares: - calcaneus: facies articularis cuboidea - os cuboideum: zglobna povr ina na zadnjoj strani Capsula articularis: - capsula fibrosa & pripaja se oko zglobnih povr ina - membrana s#novialis - obla$e sve ko tane elemente unutar zgloba koji nisu pokriveni hrskavicom',dvojena je od membrana s#novialis art'talocalcaneonavicularis pomo"u lig'bifurcatum! koji se postavlja u vidu sagitalne pregrade izmeu ova 2 zgloba! i potrebno ga je prese"i prilikom amputacije da bi se zglob mogao otvoriti' Veze: 1) lig'bifurcatum: - lig'calcaneonaviculare - lig'calcaneocuboideum 2) lig'calcaneocuboideum plantare (predstavlja duboki deo lig'plantare longum)

2. ARTICULATIO CU-OIDEONA.ICULARIS
%paja: os cuboideum et os naviculare

3. ARTICULATIO CU-OIDEOCUNEI4OR5IS
%paja: os cuboideum et os cuneiforme laterale

6. ARTICULATIO CUNEONA.ICULARIS
%paja: ossa cuneifromia et os naviculare

7. ARTICULATIONES INTERCUNEALES
%pajaju: ossa cuneiformia

8. ARTICULATIONES TARSO5ETATARSEAE 0 LIS4RANCI


&ip: art'plana -ovezuje svih ) ossa metatarsi sa os cuboideum et ossa cuneiformia' .astavljen je od ( zgloba od kojih svaki ima svoju %ahuru: 1) os cuneiforme mediale & os metatarsale / 2) os cuneiforme intermedium et laterale & os metatarsale // et /// () os cuboideum & os metatarsale /0 et 0 Veze: - ligg'tarsometatarsea dorsalia (1) - ligg' tarsometatarsea plantaria (2) - ligg' cuneometatarsea interossea (() * lig.cuneometatarseum interosseum primum ' klu (isfrankovog zgloba * Pokreti: pokreti kli$enja

9. ARTICULATIONES INTER5ETATARSEAE (art'plana)

1:. ARTICULATIONES 5ETATARSOP1ALAN,EAE (art'ellipsoidea)

11. ARTICULATIONES INTERP1ALAN,EAE (art'gingl#mus)

5E;USO-NI +,LO-O.I )OSTI(U POT)OLENICE

1. ARTICULATIO TI-IO4I-ULARIS (art'plana) Facies articulares: - tibia: - facies articularis fibularis - fibula: - facies articularis capitis fibulae Capsula articularis: standard Veze: - lig'capitis fibuale anterius - lig'capitis fibulae posterius Pokreti: minimalni pokreti kli$enja

'. S<NDES5OSIS TI-IO4I-ULARIS Facies articulares: - tibia: - incisura fibularis tibiae - fibula: zglobna povr ina Veze: - lig'tibiofibulare anterius - lig'tibiofibulare posterius Pokreti: primicanje i odmicanje

/. 5E5-RANA INTEROSSEA CRURIS -ovezuje crista interossea tibiae et fibulae' 3 gornjem delu ima mali otvor za prolaz krvnih sudova'

ARTICULATIO ,ENUS (art'bicond#laris)


Facies articulares: - femur: - cond#lus lateralis - cond#lus medialis - facies patellaris - tibia: - facies articularis cond#li lateralis - facies articularis cond#li medialis - patella: - facies articularis )enisci articulares genus: - meniscus lateralis (u obliku solva ,! ima cornu anterius et posterius) - meniscus medialis (u obliku slova 4! ima cornu ant' et post' ispredi iza prethodnog) - oba meniskusa na popre%nom preseku imaju trouglast oblik (sekire)! sa bazom okrenutom upolje! koja je jedina vaskularizovana' Capsula articularis: - capsula fibrosa: u potpunosti zatvara zglog! pripajaju"i se na femuru i iznad facies patellaris! a na patelli oko obodnih ivica! tako da nedostaje napred' - membrana s#novialis: obla$e sve ko tane delove unutar cavum articulare osim onih pokrivenih hijalinom hrskavicom! a na prednjoj strani zgloba i pagove: - lateralni i medijalni suprapatelarni - lateralni i medijalni infrapatelarni * punkcija kroz lateralni suprapatelarni *

formira

Veze: Prednje 1) lig'patellae (zadebljana tetiva m'5uadriceps femoris) & ape6 pateallae & tuberositas tibiae 2) retinaculum patellae laterale et mediale () aponeuroze m'5uadriceps femoris! m'tensor fasciae latae! fascia lata' Bone *) lig'collaterale fibulare & epicond#lus lateralis femoris & ape6 capitis fibulae )) lig'collaterales tibiale & epicond#lus medialis femoris & facies medialis tibiae Zadnje 7) lig'popliteum obli5uum (produ$etak tetive m'semimembranosusa) & cond#lus medialis tibiae & condulus lateralis femoris 1) lig'popliteum arcuatum & cond#lus lateralis femoris & capsula articularis (zadnja strana) Intraartikularne 2) lig'cruciatum anterius & cond#lus lateralis femoris (unutra nja strana) & area intercond#laris anterior

8) lig'cruciatum posterius & cond#lus medialis femoris & area intercond#laris posterior 19) lig'meniscofemorale & cornu posterius menisci lateralis & pridru$uje se lig'cruciatum posterius -okreti: - fleksija i e6tenzija u cond#lus laterlis et medialis - rotacija u cond#lus medialis

ARTICULATIO CO=AE (art'cot#lica)


Facies articulares: - os co6ae: - facies lunata acetabuli - femur: - caput femoris Capsula articularis: standard Veze: 1) zona orbicularis & na unutra njoj strani capsula articularis 2) lig'iliofemorale & spina iliaca anterior inferior & linea intertrochanterica () lig'ischiofemorale & tuber ischiadicum & u blizini fossa trochanterica *) lig'pubofemorale & eminentia iliopectinea & linea intertrochanterica )) lig'capitis femoris & unutar capsula articularis- fovea capitis femoris & limbus et incisura acetabuli et pulvinar Pokreti: pokreti u svim pravcima