You are on page 1of 4

AORTA

Aorta je glavni i najvei arterijski sud ovjeka. Izlazi iz ventriculus sinister iza truncus pulmonalis-a, ide
gore prema naprijed i udesno. U visini T 3 zavija u luku pre-ma nazad i povie bronchus sinister, te iza njega
silazi prema dolje, na lijevoj strani columnae vertebralis do T 7-8, odakle ide prema medijalnoj liniji, probija
dijafra-gmu kroz hiatus aorticus, dolazi u abdomen ventralno od columnae vertebralis u medijalnoj liniji i
tako do-pire do L4 gdje daje dvije velike grane: aa. iliacae co-mmunes, a sama nastavlja kao aorta caudalis.
S obzirom na pravac i poloaj na aorti razlikujemo ne-koliko dijelova: pars ascedens s. aorta ascedens,
arcus aortae, pars descedens aortae s. aorta descedens (pars thoracica aortae s. aorta thoracica i pars
abdominalis aortae s. aorta abdominalis).
PARS ASCEDENS AORTAE
s. AORTA ASCEDENS
Ushodni dio aortae poinje od baze ventriculus sini-ster od ostium aortae. Ovaj dio aortae upravljen je gore desno i naprijed, a zavrava se u nivou angulus ste-rni (sprijeda) i u visini T 3 (straga), gdje prelazi u
arcus aortae. Duina mu je 5-6 cm, prenika 26-27 mm. Na prijelazu u arcus aortae prenik je vei (32-33
mm). Proireni dio naziva se sinus maximus aortae. Usho-dni dio aortae naziva se i intraperikardijalni dio
aorte.
Poetni dio je proiren i naziva se bulbus aortae. Zi-dovi bulbus aortae i valvae aortae zaklapaju sinus aortae-Valsalvae iz kojih odlaze aa. coronarie i vv. cordis.
U poetku ovaj dio aortae nalazi se iza tr. pulmonalisa koji mu zatim prelazi na lijevu stranu. Sa desne
strane nalazi se auricula dextra i v. cava superior. Nazad su a. pulmonalis dextra gore i sinus transversus
pericardii dolje. Sprijed je dio arterijskog omotaa kojeg gradi pericard, a ispred njega prednji sinus
pleurae.
ARCUS AORTAE

Luk aortae je horizontalni dio aortae koji je upravljen koso unazad i ulijevo od prednjeg prema zadnjem trbunom zidu. Njegov poetak je sinus maximus aorte a kraj isthmus aortae. Dug je 5-6 cm, konveksan je
naogre. Od suenja isthmus aortae nastavlja se pars descedens aortae. U pogledu odnosa arcus ima 4 strane: anterolateralnu, posteromedijalnu, gornju i donju.
Anterolateralna strana orijentisana je ulijevo i napri-jed. Preko nje prelazi n. vagus sin., n. phrenicus sin..
Ova strana nalijee na pleuru mediastinalis sinistra i ostavlja otisak na unutranjoj strani pulmo sinister.
Posteromedijalna strana orijentisana je nazad i ude-sno. U odnosu je sa v. cava superior. Nalijee na lijevu
stranu tracheae i oesophagusa, te ove organe potisk-je udesno prouzrokujui odgovarajua suenja. Ovu
stranu ukrtaju ductus thoracicus, n. laryngealis recu-rrens sinister. Izmeu ove strane arcus aortae i prednje strane bifurcatio tracheae prolazi prednji plexus cardiacus.
Donja strana je konkavna. U pravilnom luku prelazi preko a. pulmonalis dex. Na sredini ove strane nalazi se
lig. arteriosum Botallo, a lijevo od njega n. larynge-alis recurrens sinister. Arcus se zatim sputa dolje te
odozgo ukrta bronchus principalis sin., a. pulmonalis sin. i ostale elemente radix pumonalis sin.
Lig. arteriosum Botallo polazi sa gornje strane a. pu-lmonalis sin. i zavrava se na sredini donje strane arcus aortae. Ova veza je obliterirani ductus arteriosus. Ako ductus arteriosus ne obliterira, taj zaostatak ductusa nazivamo ductus arteriosus persistens.
Gornja strana arcus aortae je konveksna. Od nje pola-ze velike pobone grane arcus aortae: truncus
brachi-ocephalicus, a. carotis communis sin., a subclavia sin.
PARS THORACICA AORTAE
s. AORTA THORACICA
Grudni dio je supradijafragmatini dio pars ascedens aortae. Protee se od isthmus aortae (T 4), silazi dolje
naprijed, koso i udesno, sve vie se pribliava srenjoj ravni columne vertebralis, do hiatus aorticusa (T 12).
ispod kojeg se nastvalja pars abdominalis aortae.

Zadnju stranu ukrtaju v. hemiazygos, v. hemiazygos accessoria te vv. intercostales post. Desnom stranom
ide ductus thoracicus koji zajedno sa njom prolazi kr-oz hiatus aorticus. U gornjem dijelu oesophagus je na
desnoj strani, a prema dolje je ukrta i prelazi sprijeda a odvojeni su sa recessus interaorticoesophageus.
Li-jevu stranu gore dodiruje pleura i pulmo sininster na kojem ostaje impressio aortica. Nalazi se cavum
me-diastinale posterius.
Visceralne grane pars thoracis aortae: rr. bronchiales, 6-10 rr. oesophagei, rr. mediastinales et pericardiaci.
Parijetalne grane: aa. intercostales post. (R 3-11 osim R4), a. subcostalis (prati ivicu R 12), a. phrenica superior
koja gradi anastomoze sa aa. intercostales i a. musculo-phrenicom

TRUNCUS PULMONALIS
Truncus pulmonalis pripada circulus sanguinus min. ili malom krvotoku, i predstavlja jedini dovodni sud
funkcionalnog krvotoka plua - vasa publica pulmo-num. Polazi od conus arteriosus s. infundibuluma ventriculus dexter, te ide gore, lijevo i prema natrag. 2/3 tr. pulmonalisa je obavijeno pericardiumom.
S prednje strane tr. pulmonalisa kod djece se nalazi thymus a kod odraslih retrosternalno masno tkivo od
kojeg je odvojen perikardom. Auskultaciju vrimo u 2. lijevom meurebarnom prostoru. Sa stranje strane
se nalazi sinus transversus pericardii. Lijevo je auricula sinistra a desno aorta ascedens.
Bifurcatio trunci pulmonalis nije obavijen pericardiu-mom. Nalazi se ispod arcus aortae, izmeu kojih se
provlai povrni plexus cardiacus. Iza je bifurcatio tr-acheae. Dijeli se na a. pulmonalis dextra et sinistra.
A. pulmonalis dextra upravljena je horizontalno i de-sno ispod arcus aortae, ispred bronchus principalis
dexter, iza aortae descedens i v. cavae superior. Nepo-sredno prije hilus pulmonis dijeli se na rr. lobares,
go-rnju i donju granu za renjeve pulmo dexter. Ulazi u hilus pulmonis ispod bronchus-a.

A. pulmonalis sinistra je kraa od desne. Poetak lei ispod arcus aortae. Donji dio arcus aortae je u odnosu
sa bifurcatio trunci pulmonalis ili sa a. pulmonalis sin. preko lig. arteriosum Botallo s. chorda ductus arteriosi Botallo. Ide ispred i iznad bronchus principalis sin. Nalazi se ispred gornjeg dijela aortae thoracicae. Neposredno prije hilusa dijeli se na gornji i donji rr. loba-res za renjeve plua. U hilus ulazi iznad bronchusa.
Vene plua i na hilus pulmonis dexter et sinister izla-ze ispod bronchusa.