You are on page 1of 16

KAUNAS / 2010 M. GEGUŽĖS 7 D.

, PENKTADIENIS
Nr. 46 (881). ISSN 1882-5322.

RYTOJ
+20 °C
PORYT
+20 °C
Kirilicai pritapti
nebuvo galimybių
AKTUALIJOS / 6 psl.
Seksualinių mažumų
atstovai pas prezidentę
ieškojo užtarimo

KAUNAS / 3 psl.
Savaitgalį senamiesty
veiksmo netrūks
Kauno senamiesčio bendruome-
nė visus miestiečius kviečia į
vasaros sezono atidarymą.

GARSENYBĖS / 12 psl.
Aktoriai nekomentuoja
kalbų apie jų romaną A.Smetonos nuomone, tautinį
sąmoningumą stiprinanti
laisvesnė spauda itin prisidėjo
ir prie valstybės atkūrimo.
I.Gelūno nuotr.

Шяндиен швясдами draudimo rašyti lietuviškai loty- ir neleisdami savo vaikų į cari- 1890 metų kirilica parašytų knygų
Спаудос атгавимо, калбос niškais rašmenimis. Žinoma, ne- nę mokyklą. autoriai ėmė orientuotis į bendrinę
ир книгос диена лиетувяй būtų buvę ir ko švęsti. Lietuvių kova prieš rusinimą lietuvių kalbą, susiformavusią per
гали джяугтис – ю гимтои Dabar rusiškais rašmenimis buvo pasiekusi tokį mastą, kad, pa- nelegalią spaudą – perrašinėdami
калба ниекада небуво токя išspausdintas lietuviškas teks- sak Ilinojaus universitete Čikago- žodžius tiesiog keitė raides rusiš-
Šiandien su laikraščiu – стипри кайп шяндиен. tas atrodo kaip pokštas. Tačiau je dirbančio lietuvių kalbos ir li- komis. Be to, caro atstovų darbas
1904 metų gegužės 7-oji vainika- teratūros profesoriaus Giedriaus neprilygo pačių lietuvių pastan-
Maždaug taip būtų atrodęs sa- vo 40 metų trukusią kovą už tau- Subačiaus, praktiškai nebuvo ga- goms: per 40 metų išleistos vos
kinys „Šiandien švęsdami Spaudos tos gyvastį, už kurią kovojo knyg- limybių, kad lietuvių kalbos ra- 56 kirilica parašytos knygos. Nele-
Apie sveikatą, atgavimo, kalbos ir knygos dieną nešiai, slaptų kaimiškų mokyklų šyba kirilica būtų įsigalėjusi. Iš galių knygų lietuviškais rašmeni-
grožį ir gerą lietuviai gali džiaugtis – jų gimtoji daraktoriai ir savo tyliu pasiprie- pradžių imperijos administracija mis Rusijoje ir Amerikoje per tuos
kalba niekada nebuvo tokia stipri šinimu daugybė lietuvių, skaity- bandė slaviškais rašmenimis imi- 40 metų išleista beveik 4 tūkst. –
sa vijautą. kaip šiandien“, jeigu caro valdžia dami nelegaliai gautą lietuvišką tuoti atskiras lietuvių tarmes ar 66 kartus daugiau.
prieš 106 metus nebūtų atšaukusi spaudą lotyniškais rašmenimis jų mišinius, tačiau maždaug nuo Nukelta į 4 psl.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

2 / KAUNAS
E.Ūsas įsivėlė į susišaudymą
Biblioteka ragina Vadinamojoje pedofilijos byloje fi-
gūruojančio verslininko Andriaus
Ūso brolis Evaldas įsivėlė į konflik-
tus ir ėmė šaudyti. Konflikto
metu nukentėjo abu jo dalyviai.
Tyrimą atliekantys pareigūnai

grąžinti knygas
tą, pasibaigusį susišaudymu, skel- šiuo metu namuose sužeidimus
bia lrytas.lt besigydantį„Audi A8“ vairuoto-
ją ketina apklausti kitos savai-
Incidentas, kurio metu buvo tės pradžioje. Šiam vyrui atsto-
sužeistas E.Ūsas ir su juo konf- vaujantis advokatas lrytas.lt ti-
liktavęs vyras, praėjusį penk- kino, jog viskas buvo priešingai
RAIMONDA
tadienį įvyko Kauno rajone. nei nurodė E.Ūsas.
MIKALČIŪTĖ Po šūviais pasibaigusio konf- Anot teisininko, kelią blo-
r.mikalciute
likto į policiją kreipęsis E.Ūsas kavo būtent E.Ūsas. Be to, advo-
@15min.lt pasakojo, jog kelyje Kaunas – katas įrodinėjo, jog jo atsto-
Marijampolė jį užblokavo au- vaujamas klientas neturėjo jo-
Daugėjant žmonių, ilgą laiką ne- tomobilis „Audi A8“. Abiems kio ginklo.
grąžinančių iš bibliotekų pasiim- vairuotojams išlipus, įsiplies- Kauno rajono policija dėl vie-
tų knygų, Kauno apskrities biblio- kė konfl iktas, kurio metu vy- šosios tvarkos sutrikdymo pra-
tekos darbuotojai imasi ryžtingų rai išsitraukė dujinius pistole- dėjo ikiteisminį tyrimą.
priemonių.

Siekiant paraginti skaityto- susisiekite su redakcija


jus laikytis leidinių naudojimo-
si termino ir laiku grąžinti juos Turite svarbių žinių ir norite jomis pasidalinti?
bibliotekai, nuspręsta kreiptis į
skolų išieškojimo bendrovę. „To-
kių žingsnių ėmėmės dėl to, kad
bibliotekoje ėmė trūkti knygų. Bendradarbiauti su skolų išieškojimo įmone biblioteki-
Sumažinus finansavimą, šie- ninkai nutarė praradę viltį kitais būdais susigrąžinti skai-
met biblioteka įsigijo tik 15 nau- tytojų ilgam „pasiskolintus“ leidinius. E.Ovčarenko nuotr. Tiesiai iš įvykio vietos El.paštu: Įkraukite žinių:
jų leidinių. Palyginimui, pernai tel. +370 5 2105894 redakcija@15min.lt www.ikrauk.lt
per tą patį laikotarpį – 1170 leidi- biblioteka bendradarbiauja su bo dienos pradedami skaičiuo- „Tie skaitytojai, kurie yra
nių egzempliorių“, – sakė Kau- skolų išieškotojais“, – sakė bib- ti delspinigiai. Vienam leidiniui negrąžinę bibliotekai leidi-

www.ikrauk.lt
no apskrities viešosios biblio- liotekos Skaitytojų aptarnavi- už 1 pavėluotą dieną skaičiuo- nių, bet dar negavo įspėjamųjų
tekos viešųjų ryšių specialistė mo skyriaus vedėja Vilma Tra- jama 0,10 Lt. Delspinigiai ne- laiškų, gali knygas grąžinti ne-
Edita Urbonavičienė. kimienė. Dalį skolininkų jau tu- skaičiuojami tik už tas dienas, mokamai. Atnešus į biblioteką
Bibliotekos duomenimis, rėjo pasiekti skolų išieškojimo kai biblioteka nedirba. knygas jiems nereikės mokėti
šiuo metu skaitytojai nėra su- bendrovės įspėjamieji laiškai. „Tačiau skola negali išaug- delspinigių. Tačiau vėliau ne-
grąžinę maždaug 650 iš ti iki šimtų litų. Yra „lu- bebus išduodamos knygos na-
bibliotekos pasiimtų įvai- Norime susigrą- bos“. Šiuo metu didžiau- mo. Naudotis bibliotekos leidi-
Penktadienis, 05-07 d.
rių leidinių. sia skola su delspinigiais niais jie galės tik bibliotekoje“, –
„Norime susigrąžinti žinti leidinius, gali siekti 122 litus“, – sakė E.Urbonavičienė. Į biblio-
leidinius, kuriuos skaityto-
jai pasiskolino nuo 2004–
kuriuos skaitytojai sakė V.Trakimienė. To-
kia suma yra didžiausia
teką ji kvietė ateiti ir tuos, kurie
pasiskolintus leidinius yra pa-
Kviečia pirmasis Lietuvoje
2005 metų, kai Lietuvos pasiskolino nuo nepriklausomai nuo to, metę ar sugadinę. dviračių maratonas gatvėmis
bibliotekose pradėjo ga-
lioti bendrasis skaitytojo
2004–2005 metų. kiek skaitytojas turi pasi-
skolinęs leidinių – vieną,
„Bibliotekoje jus informuos,
kokiu leidiniu galite pakeisti „Įkrauk“ reporterė – Paulius
bilietas. Kadangi savo jė- Sakė V.Trakimienė. kelis ar keliolika. prarastuosius. Mes nesiekia-
gomis to padaryti nepa- Bibliotekos darbuo- me išgąsdinti savo skaityto-
vyksta, kreipėmės į skolų išieš- Juose bibliotekos lankytojams tojai ragina atsiliepti ne tik tuos jų. Tiesiog norime susigrąžin-
kojimo įmonę. Mes ne pirmieji primenama, kad laiku negrą- skaitytojus, kurie jau gavo įspė- ti leidinius“, – sakė bibliotekos
taip pasielgę. Lietuvoje ne viena žinus leidinių, nuo kitos dar- jamuosius laiškus. darbuotojos.

šou
Mados mylėtojų laukia „Apkalbos 2010“
Laisvalaikio namuose „Nautilus“ šį- Dvyliktus metus vykstančia- nų fakulteto studentai, svečiai na Kruopienytė ir kiti šiandien
vakar, 19 val., bus ką apkalbėti – me renginyje šiemet drabužių iš Vilniaus dailės akademijos, garsūs dizaineriai. „Džiugi žinia visiems dviračių mėgėjams - gegužės 16 die-
tradiciškai gegužės pradžioje Kaune kolekcijas pristatys Kauno kole- Vilniaus kolegijos, Kauno tech- Šiemet mados mylėtojų au- ną Kaune įvyks dviračių maratonas, kurį organizuoja Kau-
vyksta madų šou „Apkalbos“. gijos Justino Vienožinskio me- nologijos universiteto, Šiaulių ditorijai bus pristatyta 19 kolek- no orientavimosi sporto klubas „Takas“ ir Velomanų klubas.
universiteto. Atvyksta jaunieji cijų. Viena iš renginio organi- Kauno miesto savivaldybė yra šio renginio globėja. Šventės
dizaineriai ir iš užsienio – Suo- zatorių, Kauno kolegijos Kultū- pradžia 10 val.“ – rašo Paulius. Daugiau apie maratoną skai-
mijos bei Baltarusijos. ros centro vedėja Asta Valaity- tykite www.ikrauk.lt
Visų kolekcijų autoriai – tik tė, išdavė, jog šių metų mados
pradedantys kūrėjai. Būtent
jiems skirtas kasmet vykstan-
šou raktiniai žodžiai – stilius,
grožis ir geras skonis. Portalas „Įkrauk“
tis madų šou. Ne vienam „Ap- Publiką pamalonins ir žino- yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
kalbos“ tapo pirmuoju sėkmin- mas dizaineris Kęstutis Lekec- įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
gu „krikštu“. kas su savo kolekcija „Airy“. Ma- savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
Madų šou „Apkalbos“ pir- dos pasaulyje dizaineris garsėja va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
mąsias kolekcijas pristatė Egi- kaip puikus drabužio konstruk- tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
dijus Rainys, Egidijus Sidaras, torius bei transformatorius, jį vi- http://www.ikrauk.lt.
Vėjūnė Sudarytė, Lina Kriau- suomet žavi drabužis, geban- Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
čeliūnaitė, Laura Dailidėnie- tis keistis kartu su dėvinčiojo patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.
nė, Remigijus Uzdras, Kristi- nuotaika bei įvaizdžiu.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:30
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:02
Šiandien oro temperatūra 18-24 °C šilumos. Atėnai +24 Paryžius +13
Šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose KLAIPĖDA +21 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 15:32

prognozuojamas lietus. Ateinančią +18 +22 Berlynas +13 Praha +14 Mėnulio fazė – Delčia.
UTENA
naktį 8-13 °C, rytoj dieną 17-23 °C šilumos. Londonas +12 Ryga +12 vardadieniai
Daug kur palis. Panašūs orai turėtų +22 Madridas +19 Roma +15 Domicelė, Domicijonas, Butau-
išsilaikyti ir sekmadienį. 3-5
PIETRYČIŲ Maskva +21 Stokholmas +10
tas, Rimutė, Danutė, Stanislovas.

Artimiausiomis dienomis

Vilnius
05-08 NAKTĮ

+12
05-08 DIENĄ

+19
05-09 NAKTĮ

+8
05-09 DIENĄ

+19
KAUNAS
+22 VILNIUS
+22
Minskas
Oslas
+22
+10

Interaktyvus orų žemėlapis


Talinas
Varšuva
+8
+16
1904
Gegužės 7 d. buvo panaikintas
lietuviškos spaudos draudi-
Kaunas +12 +20 +6 +20 mas, trukęs 40 metų. Draudimą

Klaipėda +11 +13 +4 +17 www.15min.lt /orai Rusijos imperijos valdžia įvedė
po 1863–1864 m. sukilimo.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

KAUNAS / 3

Senamiestyje
veiksmo netrūks RAIMONDA
vis kitas muzikinis kolektyvas. vė Beatričė. „Norime pristatyti
MIKALČIŪTĖ Čia bus demonstruojamos lino senamiestį kauniečiams ir pa-
r.mikalciute
bei megztų drabužių kolekci- demonstruoti, kiek visko daug
@15min.lt jos. Ypatinga staigmena – sve- jame yra“, – apie Senamiesčio
čio iš Anglijos, rengiančio žy- sezono atidarymą pasakojo vie-
„Sezonas atidarytas!“ – šiandien gar- miausias Didžiosios Britani- na iš renginio iniciatorių Regi-
siai pareikš Kauno senamiestyje įsi- jos žvaigždes, Louiso Degamos na Randienė.
kūrusių galerijų, restoranų, kavinių, darbų pristatymas.
Sieks rekordo,
kepyklėlės, parduotuvių savininkai 21 val. toje pačioje scenoje
vilios menu
ir čia gyvenantys kauniečiai. kauniečiai galės išvysti miuzi-
klą „Senas miestas“. Spektaklyje Tie, kurių nesuvilios rengi-
Sezono atidarymo rengi- dainuos žinomi solistai Kristina niai lauke, galės užsukti į Sena-
niai truks visą vakarą: nuo 18 Siurbytė, Mindaugas Zimkus ir miestyje įsikūrusias parduotu-
iki 24 val. Šventinis šurmulys Žanas Voronovas, o skambant ves, kavines, galerijas, kuriose
vilnys visame Senamiestyje. Dainiaus Kepežinsko fortepijo- taip pat virs įvairios akcijos. Pa-
Vilniaus gatvėje, prie restora- ninėms improvizacijoms pasi- vyzdžiui, kepyklėlėje „Sotas“
nų „Avilys“ ir „Senieji rūsiai“, rodys šokių „Eurovizijos“ daly- nuo 18 val. bus pradėtas gamin-
bus įrengta laikina scena. Jo- vis Saulius Skambinas ir „Se- ti ilgiausias, net aštuonių met- kepėjai siekia Lietuvos rekordo.
je kas pusvalandį pasirodys namiesčio šokių klubo“ vado- rų, prancūziškas dešrainis. Jo O jį pasiekę žada šviežiu gami-
niu vaišinti visus šventės daly- Šalia autobuso rastas
vius ir žiūrovus.
Kauniečių dėmesio lauks ir
meninės akcijos: restorane „Se-
komos ištiktas vyras
nieji rūsiai“ vyks dvigubas pa- Kauno medicinos universiteto 303 309 (visą parą).
sirodymas: grafikė Jūratė Reke- klinikų reanimacijoje gydomas Kauno policijos atstovės
vičiūtė pristatys žinomų žmo- 56-erių vyras, kuris trečiadie- spaudai Ramunės Tarandės
nių drabužių įspaudų parodą, nį atvežtas iš viešojo transpor- teigimu, nelaimės aplinky-
o kaunietis floristas Modestas to stotelės „Dainų slėnis“. Prie bės labai neaiškios.
Vasiliauskas vėl sieks naujo re- miesto autobuso gulėjęs vyras Autobuso, prie kurio ras-
kordo – šįkart kurs suknelę iš buvo komos būklės. Medikų tei- tas sunkios būklės vyriškis,
vyno butelių kamščių. gimu, vakar jo sveikatos būklė vairuotojas teigia nieko ne-
Šventės organizatoriai kvie- tebebuvo labai sunki. matęs.
čia į renginius kauniečius ateiti „Autobusas stovėjo vieto-
kartu su vaikais. Jų lauks spe- Nelaimės aplinkybes aiš- je, niekur nenuvažiavo. Nors
ciali programa. kinasi Centro policijos komi- kol kas neaišku, darome prie-
Pirmą kartą Senamiesčio sariato pareigūnai. Jie prašo laidą, kad vyras iškrito būtent
sezono atidarymo šventę ren- visuomenės pagalbos: ma- iš jo. Tačiau daugiau aplinky-
gianti seniausios Kauno dalies čiusieji šio įv ykio aplinky- bių nėra žinoma, todėl ieško-
bendruomenė turi slaptą viltį, bes prašomi paskambinti te- mi liudininkai“, – sakė poli-
kad tai taps tradicija. lefonais Kaune 303 056 arba cijos atstovė.
Ne vieną rekordinę suknelę sukūręs floristas
M.Vasiliauskas vėl sieks naujo rekordo. Norėda-
mas, kad viskas sklandžiai vyktų, kaunietis sa-
vaitės pradžioje „Senuosiuose rūsiuose“ suren-
gė „generalinę repeticiją“. A.Koroliovo nuotr.

Dviračių prireikia ne tik turistams


Kauniečiai pastaruoju metu ras dviračių nuomos punk-
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
itin pamėgo dviračius. Vaka- tas bus atidarytas Kauno pi-
rais po darbo daug miestiečių lyje įsikūrusiame TIC fi lia-
t.grigalevicius
@15min.lt sėda ant dviračių ir išvažiuo- le. Tai turėtų įvykti tuomet,
ja pabūti gryname ore. Būna, kai bus baigta Kauno pilies
Prieš tris savaites duris atvėręs kad pro mus pravažiuoja gru- rekonstrukcija.
dviračių nuomos punktas ne- pės po 30 dviratininkų. Aišku, Kauno TIC direktorius at-
stokoja šios transporto priemo- kauniečiai vis dar skaudžiai skleidė, jog tuomet dviračius
nės gerbėjų dėmesio – dviračius pratinasi prie to, kad Laisvės išsinuomoję klientai juos ga-
kasdien nuomojasi ir kauniečiai, alėjoje yra dviračių takas. O lės priduoti ir Laisvės alėjo-
ir į Kauną užsukantys svečiai iš pratinasi tuomet, kai į juos at- je, ir Kauno pilyje.
užsienio. sitrenkia dviratininkas ir jie Išsinuomoti dviratį vie-
nugriūva. Ne kartą teko ma- nai valandai Laisvės alėjoje
Kauno regiono turizmo tyti tokią situaciją. Deja, dar esančiame punkte šiuo me-
informacijos centro (TIC), ne visi supranta, kad nevalia tu kainuoja 10 Lt, dviem va-
kuriame ir įsikūrė nuomos eiti dviračių taku, o jį kertant landoms – 15 Lt, o keturioms
punktas, vadovas Sigitas Si- – būtina apsidairyti“. – 20 Lt. Važinėtis išsinuomotu
daravičius prieš tris savaites S.Sidaravičius patikino, dviračiu visą dieną kainuoja
tvirtino, jog iki tol dažnas tu- jog jau artėjantį rudenį ant- 35 Lt, o visą parą – 50 Lt.
ristas teiraudavosi apie gali-
mybę pusdieniui išsinuomo- Išsinuomoti dviratį norintis klientas turi
ti dviratį. pateikti savo asmens dokumentą bei
nusifotografuoti. Tuomet, pasirašęs vie-
„Dviračius pradėjo nuo-
toje parengtą sutartį, žmogus jau gali
motis nuo pat pirmos dienos, sėsti ant dviračio. E.Ovčarenko nuotr.
susidomėjimas tikrai didelis.
Vienu metu net buvo išnuo-
moti 18 iš 20 pas mus esančių
dviračių. Ši paslauga itin po-
puliari savaitgaliais“, – tvir-
tino S.Sidaravičius.
Laisvės alėjoje atidarant
nuomos punktą, buvo svars-
toma, ar galimybe išsinuomo-
ti dviratį susidomės ir kau-
niečiai.
„Po trijų savaičių galiu
pasakyti, kad to reikėjo ne
tik turistams, bet ir kaunie-
čiams. Dviračius nuomojasi
panašus skaičius tų ir tų, –
tikino Kauno TIC vadovas. –
1904 metais, kai spaudos draudimas
Lietuvai oficialiai buvo panaikintas,
bendrinė lietuvių kalba praktiškai
jau buvo susiformavusi. Prie to,
kokia rašybos forma bendrinei
kalbai buvo pasirinkta, tam
GEDIMINAS
tikra prasme prisidėjo ir
CIBULSKIS Rusijos imperija.
g.cibulskis
@15min.lt Lietuviški tekstai nuo XVI a. pab.
Didžiojoje Lietuvoje buvo rašomi raštu,
kurį dabar kai kas vadina lenkišku:
Atkelta iš 1 psl.
sz – „š“, cz – „č“, w – „v“. Tačiau
Galiausiai Lietuvoje nebuvo rašymo XIX a. pabaigoje nuspręsta jo atsisakyti.
kirilica tradicijos. G.Subačius pasako- „Dabar sakome, kad mums draudė rašyti
jo iki 7-o XIX a. dešimtmečio neradęs lotyniškomis raidėmis. Imperija iš tiesų
nė vieno lietuviškai kirilica parašyto uždraudė rašyti lenkiškomis raidėmis,
teksto. Be to, katalikams perimti sta-
kad nebūtume lenkų kalbos ir kultūros
čiatikių rašybą tuo metu būtų buvusi
erezija, mat raidės forma veikiami ir kad su lenkais į sukilimus nei-
laikyta šventa. tume. Taigi lietuvių inteligentai XIX a.
pabaigoje ne tik bandė patys atsiriboti nuo
Pasak Vilniaus universiteto Filologi- Šiuolaikinės bendrinės kalbos ištakos – XIX a. antroji pusė, kartu su „Aušra“, „Varpu“.
jos fakulteto dekano Antano Smeto- lenkų įtakos, bet ir siekdami gauti teisę
nos, bendrinė lietuvių kalba pradėjo riu turėjo absoliučią laisvę, todėl, anot tuvių kalba, kaip ir kitos, pastaruoju rašyti lotyniškomis raidėmis, visokiais
formuotis su Martyno Mažvydo „Ka- A.Smetonos, „geltonojoje literatūroje metu buitiškėja: „Dėl įvairių techno- būdais siekė Rusijos valdžiai įrodyti, kad
tekizmu“, tačiau šiuolaikinės bendri- ir puskalbės pasitaikydavo“. logijų, ypač kompiuterio, įtakos saky- jie nerašo lenkiškomis raidėmis“, –
nės kalbos ištakos – XIX a. antroji tinė, gyvoji kalba priartėja prie rašy-
Nors sovietmečiu mūsų kalba buvo pasakojo G.Subačius.
pusė – kartu su „Aušra“, „Varpu“, ku- tinės, šnekamosios kalbos žodžiai ir
rie sprendė ne tik kultūrinius, ideolo-
stumiama iš viešosios erdvės, masiš- XIX a. pab. lietuvių kalboje atsirado ir
intonacijos persmelkia visus stilius ir
kai lietuviai išmoko rašyti per pirmuo- nauji garsai: f, h, ch, iki tol žmonės, net
ginius klausimus, bet ir lietuvių kalbos žanrus, vis rečiau pasitaiko žmonių,
sius okupacijos dešimtmečius. Be to,
rašybos, normų problemas. „Tai, ma- kurie kalba „lyg iš rašto“. ir pats J.Jablonskis, sakydavo: „pabri-
tuomet sistemiškai pradedami ruoš-
tyt, būdinga lietuviams: kol jiems ge- kas“. Naujausia lietuviška raidė – ū.
ti specialistai, leidžiami žodynai. Nors Ar galime būti tikri, kad tie, kurie
rai, tol jie viskuo patenkinti ir puikiai J.Jablonskis pradėjo ją diegti dar „Varpe“.
spaudos turinys anuomet ir buvo pro- kalbėjo lietuviškai 1904 metais, su-
tinginiauja. Kai tik tai juos pradedi
pagandinis, pasak A.Smetonos, „kal- sikalbėtų su lietuviškai kalbančiais Jis sulaukė milžiniško pasipriešinimo,
spausti, drausti, jie ima taip priešintis,
bos kokybės požiūriu spauda nei pir- 2200 ar 2300 metais? A.Smetona at- tačiau vis tiek įdėjo ją į savo 1901 metų
kad pridaro daug gerų dalykų“, –
mojoje respublikoje, nei dabar nėra kreipė dėmesį, kad per tūkstantme- gramatiką, kuri greitai įgijo autoritetą.
pastebėjo lituanistas.
tokia tvarkinga“. tį lietuvių kalba kito daug lėčiau nei
Kai 1904 metų pabaigoje išėjo
1904 metais atgavę dauguma kitų kalbų, tačiau nuo
Anot lituanistų, dabar lietuvių kal- „Vilniaus žinios“, ū jau buvo vartojama.
spaudos laisvę, lietuviai XIX a. ir XX a. sandūros šis procesas
ba – stipri kaip niekada. Pasau-
pradėjo spausdin- labai paspartėjo. „Kaip lietuvių kalba
lyje yra apie 5–6 tūkst. kalbų,
ti savo tekstus taip, pasikeis po 200 metų, aš nežinau, bet
kas keli mėnesiai po vieną jų
kaip jie nori, turint galvoje tai, kad ji keičiasi daug
o ne kaip diktuoja Kokia lietuvių miršta. Tuo tarpu lietuvių kalba
sparčiau nei iki šiol, yra pavojų, kad
yra tarp 10 proc. stipriausių pa-
iš imperijos centro, bendrinei kal- nesusikalbėtume su tais būsimais lie-
saulio kalbų. „O tie keli angliški
galėjo plėtotis da- bai yra žala, užrašai Gedimino prospekte... tuviais. Bet tai vis tiek bus ta pati lie-
raktorinė mokykla. jeigu du vai- Visada sakau, kad man tik tada tuvių kalba“, – įsitikinęs dekanas.
Dar spaudos drau-
G.Subačius

dimo metais pradė-


kai rašo pasidarys baisu, kad praranda- Pasak G.Subačiaus, per šimtą metų
tos leisti Jono Ja- trumpąsias me savo kalbą, jei jūs pagau- kalboje pasikeičia 10–20 proc. žodžių.
site save dažniau galvojantį ar „Po 200 metų, manau, būtų susikal-
blonskio gramatikos žinutes be
sapnuojantį angliškai, o ne lie- bama, nors ne viskas visai tiksliai su-
iki pat 3-iojo dešim- nosinių tuviškai“, – kalbėjo G.Subačius. prantama. Antra vertus, senstanti kal-
tmečio padarė di- raidžių? Jis nesureikšmina ir šiuolaiki- ba ima atrodyti juokinga – paimkite
džiausią įtaką kal-
nių technologijų neva keliamo paskaityti fotografuotiniu būdu išleis-
bos norminimui.
pavojaus: „Kokia lietuvių bendrinei tus „Varpo“ numerius – paskaitę il-
Atgavus Nepriklausomybę imta tvar- kalbai yra žala, jeigu du vaikai rašo giau būtinai arba nusišypsosite, arba
kyti kalbą valstybiniu mastu. Ypač trumpąsias žinutes be nusijuoksite dėl „keistos“ kalbos. Taip
prisidėjo Švietimo ministerija, įgy- nosinių raidžių?“ mūsų šiandienos laikraščius po 200 Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kal-
vendintas privalomas pradinis mo- metų skaitys ir juoksis, bet visai ne-
Vytauto Didžiojo universiteto Lietu- bos katedros profesorė R.Marcinkevičienė,
kymas, tauta darėsi vis raštingesnė. blogai supras“, – prognozavo
vių kalbos katedros profesorė Rūta trumpai apžvelgdama lietuvių kalbos raidą
Tačiau ministerija reguliavo tik peda- profesorius.
Marcinkevičienė pastebėjo, kad lie- nuo XIX a. pab. iki dabar, nurodė, kad
goginę sritį, o spauda kalbos požiū-
per tą laiką susiformavo bendrinė kalba,
išnyko buvusi tarminė įvairovė – pašnektės,
šnektos, patarmės – gerokai apnyko tarmės,
tačiau susiformavo socialiniai dialektai,
slengas, atsirado žymiai didesnė prara-
Caras Nikolajus II 1904 m. gegužės 7 d. patvirtino ja tarp kultūringų ir nekultūringų žmonių
Po 1863–1864 m. sukilimo, 1864-ųjų gegužės Rusijos ministrų komiteto nutarimą panaikinti vi- kalbos. „Be to, į mūsų kalbą atkeliavo, prie
14 dieną Vilniaus generalgubernatorius sus anksčiau priimtus vyriausybės nutarimus jos daugiau ar mažiau pritapo ir joje pasi-
Michailas Muravjovas kreipėsi į carą ir gavo ir potvarkius dėl lietuvių bei žemaičių rašto ir liko daug skolintų žodžių iš kitų kalbų, buvo
jo pritarimą lietuviškai spaudai lotyniškomis leisti leidiniuose vartoti, be rusiškojo, taip pat sukurta gyvenimo pokyčius atspindinčių
raidėmis uždrausti. lotyniškąjį arba kitokį raidyną. naujadarų“, – dėstė profesorė.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

KAUNAS / 5
renginiai
TEATRAI
Konkurse 16-mečių Festivalyje pristatys
12 monospektaklių
Gegužės 7 diena, penktadienis
Kauno valstybinis muzikinis teatras
IX tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų
šiais metais nebus RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
met pateiks ir į tradicijas preten-
duojančių renginių: tai festiva-
lio dalyvių, komisijos, žiniask-
festivalis„Avanscena 2010“. @15min.lt laidos atstovų ir organizatorių
15 val. Kauno vaikų ir jaunimo teatro diskusijos. „Mūsų tikslas festi-
„Vilkolakis“ spektaklis„Kaip Pagrandukas Gegužės 5–9 dienomis Kauno ka- valį padaryti šeimynišku ren-
išminties ieškojo“. meriniame teatre vyksiančiame giniu, kuriame bendraminčiai
festivalyje „MonoBaltija“, kaip ir ir žiūrovai bendrautų, keistų-
Kauno kamerinis teatras
pernai, dalyvaus Baltijos jūros ša- si idėjomis. Svečiams ketina-
II tarptautinis vieno aktoriaus teatro
lių aktoriai, pristatantys vieno ak- me pristatyti ne tik lietuvišką
festivalis„MonoBaltija“.
toriaus spektaklius. teatrą, bet ir parodyti Kauną.
17 val. Indrek Taaalmaa (Estija)„Adolfas“
Bus ekskursijų po miestą“, –
(spektaklis estų kalba su lietuviškais
„Šių metų festivalis pailgė- žadėjo A.Rubinovas.
subtitrais).
jo: pernai vyko keturias, šiemet Kaip ir pernai, festivalio
19 val. Kristine Kletniece (Latvija)„Ledi
– penkias dienas. Prie Baltijos spektaklius vertins ne tik tarp-
Kapuleti“ (spektaklis rusų kalba).
jūros šalių šiemet prijungėme tautinė specialistų komisija, ku-
20 val. Anna Skubik (Lenkija)„Nulūžę
ir vieną, neturinčią savo jūros, riai šiemet pirmininkaus teat-
nagai. Marlene Dietrich“ (spektaklis
– Vengriją. Iš viso 12 spektak- ro kritikas iš Lenkijos Tomaszas
anglų kalba).
lių festivalyje rodys 9 šalių ak- Milkowskis, bet ir žiūrovai. Žiū-
Kauno valstybinis dramos teatras toriai“, – pasako-
19 val. Koncertas ir paroda Vytautui
Kernagiui atminti.
jo festivalio „Mo-
noBaltija“ direkto-
Kaunas – idealus
Kauno mažasis teatras
Dėl žaviausios kaunietės titulo šiemet
varžosi 14 merginų. Organizatorių nuotr.
rius Aleksandras miestas tokiems
19 val. Spektaklis„Mylimiausi“.
Šiandien, 19 val., restorane-nakti- vyresnės ir gyvenimo tikslus nio dalyvės šoks įvairių stilių
Rubinovas. Nau-
jiena ir tai, kad
festivaliams. Čia kaip nie-
KITI RENGINIAI niame klube „Combo“ vėl bus ren- jau apsibrėžusios merginos“, šokius, gros, rodys gimnasti- šiemet festivaly- kur kitur daug kamerinių,
kama žaviausia kaunietė. Konkur- – sakė konkurso organizatorė kos etiudus, pristatinės savo je originalo kalba puikiai sutvarkytų, salių.
Gegužės 7 diena, penktadienis sas „Mis laikinoji sostinė 2010“ Kristina Šermukšnytė. sukurtas drabužių kolekcijas – lenkų, rusų, vo-
Vytauto Didžiojo vyks jau tryliktą kartą. bei tapybos darbus. kiečių ir kt. – ro- Sakė festivalio meno vadovas
Atsižvelgs į visumą
karo muziejaus sodelis Renginio pabaigoje verti- domus spektak- Stanislovas Rubinovas.
13 val. Tradicinis Spaudos atgavimo, Šiemet dėl šio titulo ir ap- Konkurso rengėjai pabrė- nimo komisija paskelbs septy- lius nuspręsta pa-
kalbos ir knygos dienos minėjimas. dovanojimų varžysis 14 kau- žė ir tai, jog šis renginys – ne nias finalo dalyves, kurios tar- bandyti versti. Spektaklio me- ri išrinks trijų pagrindinių vie-
Kauno apskrities viešoji biblioteka niečių. Jauniausiai – 17, vy- grožio, bet žavesio rinkimai. pusavyje rungsis atsakinėda- tu žiūrovai galės matyti titrus tų laureatus ir specialiojo pri-
13 val. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio riausiai – 25-eri. Pasak orga- Todėl net ir įprasti tokiems mos į garsių Lietuvos žmonių – jie bus rodomi salėje esančia- zo laimėtoją, o neprofesionalų
atsiminimų knygos„Iš atminties ekrano: nizatorių, daugiausia merginų konkursams etapai – dalyvių pateiktus klausimus. Vertini- me televizoriaus ekrane. komisija savo simpatijas skirs
rašyta ir pasakota“ sutiktuvės. studijuoja įvairiose aukštosio- prisistatymas, talentų šou, mo kriterijų neišduodanti ko- Greta naujienų festivalis šie- vienam spektakliui.
se mokyklose, keletas baigė madų demonstravimas – bus misija, kuriai vadovaus teatro
Maironio lietuvių literatūros muzie- ne vieną aukštąjį išsilavinimą kitokie. Pavyzdžiui, nuspręsta ir kino aktorė Nijolė Narmon-
jus (Rotušės g. 13) teikiančią įstaigą ir šiuo metu atsisakyti tradicinių konkur- taitė, tikino atsižvelgsianti į vi-
17 val. Kauno tautinės kultūros centras ir dirba. Tarp kandidačių į „Mis so dalyvių prisistatymų, mer- sumą: dalyvių grožį, eleganci-
Dzūkų bendrija kviečia į vakarą- koncertą, laikinoji sostinė“ karūną yra ginas trumpai apibūdins ren- ją, elgesį ir erudiciją.
skirtą Motinos dienai. ir moksleivių. Tačiau kur kas ginio vedėjas aktorius Marius „Mis laikinoji sostinė 2010“
Kauno miesto muziejus mažiau nei ankstesniuose kon- Jampolskis. nugalėtojai bus įteikta origi-
17 val. Spaudos atgavimo ir knygos kursuose. Be to, šiemet, skir- Pirmą kartą vieną iš pa- nali sidabrinė karūna, kurią
šventė, kurioje bus pristatytas Žaliakalnio tingai nei anksčiau, dėl žaviau- sirodymui skirtų kolekcijų – uždės konkursų „Mis laiki-
kultūros almanachas„Fontanas“ bei sios kaunietės titulo nesivar- kokteilines sukneles – kūrė pa- noji sostinė 2009“ ir konkurso
atsiminimų knyga„Neužmirštamas žo nė viena 16-metė. „Šiemet čios dalyvės. Tiesa, ranką prie „Mis Lietuva 2009“ nugalėto-
Vienas iš šiandien rodomų festiva-
Vaižgantas“. pirmą kartą tarp fi nalo daly- suknelių prikišo ir septyni di- ja Vaida Petraškaitė. Šių me- lio spektaklių – Annos Skubik (Len-
vių nebus jaunesnių nei 17 me- zaineriai. Tačiau teigiama, jog tų konkurso nugalėtoja taip kija) monodrama „Nulūžę nagai.
Ryšių istorijos muziejus
tų dalyvių, nes siekiame, jog jie buvo tik patarėjais. pat bus apdovanota pažinti- Marlena Dietrich“. Teatro nuotr.
18 val. Prasideda 21-asis Lietuvos fantas-
konkurse dalyvautų šiek tiek Talentų konkurse rengi- ne kelione po Italiją.
tikos mėgėjų konventas„Lituanicon XXI“.
KTU Studentų miestelis
19 val. KTU studentų festivalis„Rafes“
su DJs EMma, Donatello, Marius Ivanoff,
gyvai – Justas iš DiDi, Atviras ratas &
Sugrįžta pasikeitęs projektas „Einam“
Praėjusią vasarą Kauno centrą organizacinius aspektus kalbė- ateinantis į Laisvės alėją, di- Restoranas Kino teatro „Romuva“
A.Giniotis, Red Hot Chili Peppers project, gaivinę projekto „Einam“ rengi- jo Kauno miesto savivaldybės džiuotųsi, kad joje lanko- „Miesto sodas“ 21.30–23.30 val. Akcija „Žmo-
Thundertale ir kt. niai grįžta. Nuo šiandien Laisvės Švietimo ir kultūros departa- si. Žmonėms turėtų susifor- 18.30–20.30 val. Klasika nės kavingais veidais“: Kauno
„Girstučio“ sporto ir kultūros centras alėjoje vėl skambės jaunųjų atli- mento direktorius Edmundas muoti vidinis poreikis ir su- „Miesto sode“: „Sostinės vario apskrities J.Gruodžio konser-
18 val. Tarptautinei Šokio dienai skirtas kėjų muzika. Balasevičius. pratimas“, – įsitikinęs vers- kvinteto“ koncertas, Giedriaus vatorijos akordeono skyriaus
festivalis„Šoku tau“. Į projektą šiemet įsitrau- lininkas. Prunskaus (baritonas) ir Živi- auklėtinių koncertas, video
„Laisvės alėja – pagrindi- kė ir verslininkai. Vienas to- lės Lamauskienės (sopranas) projekcijos.
Nacionaliniame M.K.Čiurlionio Artimiausi „Einam 2010“
nė miesto gatvė, atspindinti kių – Laisvės alėjoje esančio koncertas. Kauno Šv. arkangelo
dailės muziejujs renginiai
Kauno pulsą, todėl pasimo- restorano „Miesto sodas“ di- Kauno bohema „55“ Mykolo (Įgulos)
16 val. Žaliosios muziejaus salės duris
kėme iš pernykščio „Einam rektorius Gintaras Ruminas Penktadienį, gegužės 7 dieną (Laisvės al. 79) bažnyčia
atvers jubiliejinė, 100-osioms Vaclovo
2009“ ir šiemet renginius or- – įsitikinęs, kad kauniečiai ir Laisvės alėja 19–21 val. Menininkai Kęs- 19–21 val. „Ugnies rato“
Rato-Rataiskio (1910–1973) gimimo
ganizuosime taip, kad pagrin- miesto svečiai sugrįžtų į Lais- 16–17 val. Dūdų pasivaikš- tutis Navakas ir Gintaras Če- žongliravimo pamokos kau-
metinėms skirta paroda. Jos atidarymo diniai renginiai vyktų ten, kur vės alėją, jei jaustų, kad joje čiojimai Laisvės alėjoje – Kau- sonis poetiškai apie „Sutiktas niečiams.
metu koncertuos Kauno šokio teatras didžiausi traukos centrai, pa- yra ką veikti. no apskrities J.Gruodžio kon- Kaunas“. 23.30–24 val. Akcija „Soboro
„Aura“. trauklios miesto erdvės“, – apie „Svarbu, kad kiekvienas, servatorijos pučiamųjų ins- Kavinė „Pizza Jazz“ naujos dienos pasveikinimai“:
trumentų orkestro eisena – (Laisvės al. 68) „Ugnies rato“ ir kauniečių ugni-
koncertas. 21–23.30 val. DJ CoFee. niai linkėjimai Kaunui.

kinas
CINAMON „Košmaras Guobų gatvėje“ 14:00 16:15
18:45 21:15 23:30*
„Atsarginis planas“ 12.15 14.30 16.45
19.00 21.15 „Kloja“ 22:30*
„Košmaras Guobų gatvėje“ 13.30 15.45 „Titanų susidūrimas“ 3D 20:30
18.00 20.05 22.15
Visos „Įsikūnijimas“ 3D 22:50*
„Auklė Makfi ir didysis sprogimas“ 11.45
laidojimo 14.00 16.15 18.30 20.45
„Auklė Makfi ir didysis sprogimas“ 10:30
12:45 15:15 17:30
paslaugos ir „Geležinis žmogus 2“ 11.30 14.15 16.40 „Veronika ryžtasi mirti“ 20:00
prekės 19.15 21.45
„Geležinis žmogus 2“ 11:00 13:45 16:30
M.Daukšos g. 37 „Brangusis Džonai“ 19.30
19:15 21:50
„Titanų susidūrimas“ 21.50
„Alisa stebuklų šalyje“ (dubliuota LT) 11:30**
Šarvojimo salės “Naktinis pasimatymas“ 11.15
„Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubliuota LT)
Vytauto pr. 44a „Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubliuota 10:45 13:00 15:30
lietuviškai) 11.00 13.00 15.15 17.30
„Dorianas Grėjus“ 18:15 20:45 23:15*
IŠTISĄ PARĄ „Brangusis Džonai“ 11:45** 18:00
FORUM CINEMAS
M.Daukšos g. 37, Kaunas „Saulės nualinti: pasipriešinimas“ 14:15
„Atsarginis planas“ 11:15 13:30 16:00 18:30
Tel. (8-37) 20 08 39, 22 72 93 20:15
21:00 23:45*
Mob. tel.: (8-614) 78 785 „Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos“
* Seansas vyks gegužės 7–8 dienomis
(8-687) 73 307 3D 10:15 12:30 15:00 17:45 ** Seansas vyks gegužės 8–9 dienomis
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Ieškojo užtarimo
LINA
priešinasi tų principų įgyven-
Žurnalisto žudikui
teismo malonė
SAULIUS CHADASEVIČIUS
BALSYTĖ dinimui, todėl, manau, atėjo V.Simonko nuo-
mone, nors pre- s.chadasevicius@15min.lt
laikas prašyti prezidentės pa-
l.balsyte zidentė D.Gry-
@15min.lt galbos. Ji gali viešojoje erdvė- Už žurnalisto Vito Lingio nužudy-
bauskaitė negali
je pareikšti poziciją ir vienaip mą nuteistam buvusiam „Vilniaus
kištis į teismų dar-
Šiandien Lietuvos vyriausiasis admi- ar kitaip (paveikti – aut. past.) bą, ji gali padė-
brigados“ nariui Igoriui Achremo-
nistracinis teismas nagrinės sek- kai kurių pareigūnų apsispren- ti išspręsti proble- vui (nuotr.) teismo sprendimu va-
sualinių mažumų eitynių organi- dimą, kurie galbūt galėtų at- mą pareikšdama kar atsivėrė kalėjimo vartai. Ta-
zatorių skundą dėl žemesnės ins- siimti savo skundą“, – kalbė- savo nuomonę. čiau prokurorai paskelbė skųsią šį
tancijos teismo sprendimo sustab- jo V.Simonko. I.Gelūno nuotr. sprendimą.
dyti šeštadienį sostinėje turinčias Gėjų lygos vadovas taip
įvykti eitynes. pat stebėjosi laikinojo gene- Vilniaus 3-iasis apylin-
ralinio prokuroro Raimondo kės teismas patenkino Patai-
Nelaukdami teismo spren- Petrausko kreipimusi į teismą, sos namų atstovų teikimą dėl
dimo, tarptautinės nevyriau- prašant uždrausti seksualinių 45 metų I.Achremovo lygtinio
sybinės organizacijos „Am- mažumų eitynes, dėl esą ky- paleidimo. Jį varžys tik įparei-
nesty International“ atstovai lančio pavojaus eisenos daly- gojimas du kartus per mėne-
vakar įteikė 14,5 tūkst. šalies viams ir policijos nesugebėji- sį registruotis policijoje ir būti Sutrumpinti bausmę I.Ach-
prezidentei Daliai Grybaus- mo užtikrinti saugumą rengi- namuose nuo 22 iki 6 val. removas prašė 5-ąjį kartą. Jo
kaitei adresuotų parašų, ra- nio metu. Vyras iš pradžių buvo nu- svajonę išpildžiusi teisėja Li-
ginančių neuždrausti supla- teistas kalėti iki gyvos galvos, lija Tarčevskaja vakar pabrė-
„Nuogų užpakalių
nuoto renginio. vėliau bausmės laikas sutrum- žė, kad Pataisos namai kali-
nepamatys“
„Paprašėme savo organi- pintas iki 25 metų. Už grotų jis niui jau ne pirmą sykį patei-
zacijos narių visame pasauly- Pasak V.Simonko, festiva- praleido 16 metų, o į laisvę pa- kia nepriekaištingą charak-
je pasirašyti šią peticiją, nes lio organizatoriai tris mėne- leidžiamas iki viso bausmės ter- teristiką.
esame išties susirūpinę, kad sius bendradarbiavo su poli- mino pabaigos likus 8 metams, Už dienraščio „Respubli-
numatytos „Baltic Pride“ ei- cijos pareigūnais, apsvarstė 5 mėnesiams ir 16 parų. ka“ žurnalisto V.Lingio nužu-
tynės neįvyks. Jei taip nutiks, visus įmanomus būsimų ei- Prokurorė Danutė Kisinie- dymą, įvykdytą 1993 metų spa-
tai bus žmogaus teisių pažei- tynių scenarijus. „Todėl man nė vakar iš pradžių sakė ne- lio 12 dieną Vilniuje, 1994-ųjų
dimas“, – vakar žurnalistams lieka tik spėti, kieno tai žaidi- matanti motyvų skųsti ket- rudenį buvo nuteisti „Vilniaus
sakė „Amnesty International“ mai. Bet aš tikiu, kad jie grei- virtadienį Vilniaus miesto 3- brigados“ vadeiva Borisas De-
atstovė Helle Jacobsen. tai baigsis ir jūs galėsite išvys- iojo apylinkės teismo priimtą kanidzė ir trys jo parankiniai:
ti žmogaus teisių demonstra- sprendimą. Tačiau vakarop pa- I.Achremovas, Viačeslavas Sla-
Tikisi, kad persigalvos
ciją – eitynes Lietuvoje“, – sa- skelbė, jog pirmadienį pateiks vickis bei Borisas Bobičenka.
Prezidentūroje vakar ap- kė V.Simonko. skundą. „Motyvai bus išdės- B.Dekanidzei teismas skyrė iš-
silankęs Lietuvos gėjų lygos Nors vakar paskelbti tyri- tyti skunde. Tikriausiai – kad imtinę mirties bausmę, ji bu-
www.15min.lt/s96390
(LGL) pirmininkas Vladimi- mų bendrovės RAIT atliktos Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, už labai sunkius nusikaltimus vo įvykdyta.
ras Simonko įsitikinęs, kad apklausos duomenys atsklei- rasite interviu su Vladimiru Simonko nuteistas ir neatlikta gana di- I.Achremovui taip pat bu-
nors D.Grybauskaitė nega- dė, kad beveik trys ketvirtada- tamų žmonių. visuomenę. Lietuvos piliečiai delė bausmės dalis“, – kalbėjo vo skirta mirties bausmė, ta-
li kištis į teismų darbą, ji ga- liai lietuvių nepritaria seksua- „Žiniasklaida suformavo tikrai nematys nuogų užpaka- D.Kisinienė. Jeigu prokurorai čiau tuo pačiu nuosprendžiu
li padėti išspręsti problemą linių mažumų eitynėms sosti- tokį dar neįvykusių eitynių lių. Ir ačiū Dievui. Pažiūrėsi- teismo neįtikins, kalinys į lais- ji pakeista į laisvės atėmimą
pareikšdama savo nuomonę. nėje, V.Simonko atkreipė dė- įvaizdį ir tokiu būdu labai iš- me, ką paskui sakys politikai, vę išeis trečiadienį. iki gyvos galvos.
„Prezidentė ne kartą pareiškė, mesį, kad „trys ketvirtadaliai gąsdino kai kuriuos politikus. pamatę tvarkingai apsirengu-
kad ji bus tų žmonių pusėje, – tai ne visa Lietuva“ ir pažy- Todėl ir bijoma nuogų užpaka- sių žmonių su transparantais
kurie gerbia žmogaus teises. mėjo sulaukiąs paramos ne lių, šiuo argumentu naudojasi eiseną“, – interviu „15min“ sa- www.15min.lt/s96451
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Kai kurios valdžios struktūros tik iš draugų, bet iš nepažįs- mūsų oponentai, klaidinantys kė V.Simonko.

Dar teks
skolintis
Finansų ministrė Ingrida Ši-
monytė teigia, kad Lietuvai iki
metų pabaigos dar teks pasisko-
linti kelis milijardus litų.
„Mūsų skolinimosi strate-
gija visada yra daugiau mažiau
tokia pati, ji netgi išliko pana-
ši ir 2009 metais. Maždaug apie
trečdalį skolinimosi poreikio
mes skolinamės Lietuvoje, leis-
dami vidaus vertybinius popie-
rius, kitą dalį stengiamės sko-
lintis tarptautinėse rinkose“, –
vakar „Žinių radijuje“ kalbėjo
finansų ministrė.
Paprašyta patikslinti, koks
yra Lietuvos skolos poreikis
iki metų pabaigos, I.Šimonytė
konkrečiai jo neįvardijo. „Tik-
rai dar teks pasiskolinti keletą
milijardų litų, tačiau tai yra tiek
refinansavimo poreikis, tiek ir
apyvartinių lėšų poreikis“, – sa-
kė ji. Ministrės nuomone, atsi-
gauti Lietuvai padės tai, jog ant-
roje metų pusėje turėtų mažėti
nedarbas. Šiuo metu nedarbas
Lietuvoje siekia 15 proc.
Finansų ministerija progno-
zuoja, kad šiemet bendrasis vi-
daus produktas (BVP) augs 1,5
proc., nors Europos Komisija
trečiadienį paskelbė 0,6 proc.
BVP augimą.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5322.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
Kiekvieno mėnesio 1-ą jį as
penktadienį. Kitas pried
pasirodys birželio 4 d.


Redaktorė Jurga Vaičiū
iciute@15min.lt
„15MIN“ PRIEDAS APIE SVEIKATĄ, GROŽĮ IR GERĄ SAVIJAUTĄ j.va

Erkių pavojaus šalta


žiema nesumažino
Gegužę, kai sužaliuoja medžiai ir krū-
mai, prasideda iškylų ir pasivaikš-
Gyvename
pavojingoje zonoje Erkės „pabunda“, kai dirvožemio tem-
čiojimų gryname ore metas. Tačiau Erkės paprastai „pabun- peratūra siekia 5-7 laipsnius šilumos
susiruošus į gamtą reikia būti ati- da“ tada, kai dirvožemio tem- ir būna aktyvios iki spalio ar net lakri-
čio mėnesio. E.Ovčarenko nuotr.
diems ir, kaip ir kasmet, saugotis peratūra siekia 5–7 laipsnius
tykančių erkių. šilumos. Tad galimybė, jog įsi-
siurbs erkė, atsiranda jau anks-
Jos bus aktyvios dar ilgai – iki tyvą pavasarį.
spalio ar net lapkričio. Neverta Lietuva, kaip ir kitos Balti-
tikėtis, kad po šaltos žiemos er- jos šalys, priskiriama didelės
kių bus mažiau, nes, pasak spe- erkinio encefalito rizikos teri-
cialistų, jų paplitimą lemia ne torijoms. Čia yra didesnė tiki-
tik oro temperatūra. Stora snie- mybė užsikrėsti erkiniu encefa-
go danga kaip tik padeda joms litu nei daugelyje kitų Europos
„peržiemoti“. šalių. Kaip teigė N.Kuprevičienė,
Be to, Lietuva yra erkinio vienareikšmio atsakymo, kodėl
encefalito rizikos teritorija, kur taip yra, nėra.
tikimybė užsikrėsti šia liga eg- Pasak specialistės, susi-
zistuoja nuolat, todėl tikėtis, klosčius daugeliui sąlygų su-
kad šiemet erkių reikia saugo- siformuoja erkinio encefalito
tis mažiau – neverta. židiniai, kuriuos lemia kli-
mato sąlygos, gyvūnų,
Užsikrėtusiųjų
ypač smulkiųjų grau-
skaičius augo
žikų, populiacija, er-
Per pastaruosius trejus me- kių vystymosi ciklo
tus erkių perduodamomis ligo- ypatumai ir pan. To-
mis – Laimo liga ir erkiniu en- dėl nustatomos teri-
cefalitu – Lietuvoje sirgo per 10 torijos (tarp jų ir Lie-
000 žmonių, neišvengta ir mir- tuva bei kitos Baltijos
čių. Vien pernai šiomis ligomis šalys), kuriose yra pa-
susirgo 4205 tautiečiai. Pernai lankios sąlygos erkinio
Lietuvoje užregistruota 617 erki- encefalito virusui cirku- Laimo liga: simptomai
nio encefalito atvejų. Tai beveik liuoti, ir jos vertinamos kaip Kol Dažniausiai ši liga perduodama žmogui tada, kai parazitas buvo
tris kartus daugiau nei 2008 me- rizikos užsikrėsti erkiniu ence- erkė ran- įsisiurbęs į kūną daugiau nei 48 valandas.
Ar saugotės erkių?
tais. Pernai nuo erkinio encefa- falitu teritorijos. „Žmonių ser- da tinkamą vietą, kur įsisiurb- Laimo liga lėtinė, neretai jos pradžia nepastebima. Apie 60–70
lito mirė vienas žmogus. gamumą erkiniu encefalitu taip ti, prabėga 2–3 valandos. Erkė proc. pacientų erkės įsisiurbimo vietoje atsiranda lėtai besi-
Pasak Valstybinės visuome- pat lemia tai, kokia dalis visuo- kraują siurbia apie 15 minučių. plečianti, raudona dėmė. Ji gali būti matoma nuo kelių dienų
nės sveikatos priežiūros tarny- menės pasiskiepija nuo šios li- Erkinio encefalito užkratas yra iki kelių mėnesių. Tuo pačiu metu kartais atsiranda ir kitokių
bos Užkrečiamųjų ligų skyriaus gos. Kol kas Lietuvoje nuo šios šiuo virusu užsikrėtusių para- neryškių negalavimų. Ant mažesniosios dalies užsikrėtusiųjų
vedėjos Nerijos Kuprevičienės, ligos pasiskiepijusi gana nedi- zitų seilėse, o Laimo ligos – pa- kūno minėta raudona dėmė net neatsiranda.
didžiausi sergamumo erkiniu delė gyventojų dalis. Kai kuriose razito žarnyne.
Pirmieji ligos požymiai paprastai praeina savaime, net negy-
encefalitu rodikliai 2009-ai- Vakarų Europos šalyse nuo erki-
Svarbu nesutrikti dant, tačiau kartais prabėga kelios savaitės ar net mėnesiai ir
siais užregistruoti Kauno, Pa- nio encefalito pasiskiepija 80 ir
ir nedelsti ima reikštis šios klastingos ligos simptomai – ilgainiui gali su-
Renata
nevėžio, Šiaulių, Alytaus ir Ute- daugiau procentų gyventojų“, – bibliotekos darbuotoja
trikti miegas, širdies veikla, atmintis, regėjimas, atsirasti są-
nos apskrityse. pasakojo N.Kuprevičienė. Radus įsisiurbusią erkę bū- Erkių nesisaugau. Net nežinau,
narių, galvos, ausų, nugaros skausmų ir pan. Dažnas simp-
Specialistai nuogąstau- tina ją kuo greičiau ištraukti. Er- kodėl, bet iki šiol nesisaugojau.
Reaguoja į tomas – nugaros ar sprando srities radikulitas. Ligonis dažnai
ja, kad šiemet šia liga gali už- kės galvutę reikia tvirtai suim- Tačiau gal šiemet kokį purš-
šilumą ir kvapą jaučia nuolatinį nuovargį. Lėtai besivystydama, per kelis me-
sikrėsti dar daugiau žmonių, ti pincetu ar pirštais kuo arčiau kaliuką ir nusipirksiu.
nes sunkmečiu dalis jų neiš- Savo auką – žmogų ar gyvū- odos ir tvirtu judesiu ištraukti. tus ši liga gali baigtis sunkiu invalidumu. Tačiau nuo Laimo li-
galės skirti pinigų skiepams. ną – erkės aptinka reaguodamos Negalima traukti už erkės kūne- gos nemirštama.
Be to, tikėtina, kad šiemet bus į jo iškvepiamą anglies dvidegi- lio, nes jos galvutė gali likti odo-
dar aktyvesni grybautojai ir uo- nį arba nuo kūno sklindančią ši- je. Ištraukus erkę, įsisiurbimo didelę jo tikimybę. Tokiu atveju trijų mėnesių intervalu, o trečio-
gautojai, nes vargingiau gyve- lumą, prakaito kvapą. Parazito vietą reikėtų dezinfekuoti spi- būtų paskirtas prevencinis gy- ji skiriama nuo antrosios praė-
nantiems žmonėms tai vienas seilėse yra analgetikų, priešuž- ritiniu tirpalu. Vaistinėse par- dymo kursas. Šis tyrimas taiko- jus 5–12 mėnesių.
iš būdų papildyti racioną ar pa- degiminių bei kraujo krešumą duodamos ir specialios pagal- mas tik Laimo ligai. Pasiskiepijus imunitetas su-
pildomai užsidirbti. stabdančių medžiagų, todėl žmo- binės priemonės, padedančios sidaro praėjus 40 dienų. Po tre-
gus jo įkandimo nejaučia. saugiai ištraukti erkes. Efektyviausi – skiepai čiojo skiepo imunitetas įgyja- Vilius
Ištrauktos erkės nereikė- Einant į mišką ar parką rei- mas penkeriems metams. Nuo dirbantis studentas
Erkinis encefalitas: simptomai tų išmesti. Gyvą erkę kartu su kėtų rengtis šviesius drabužius erkių reikia ypač saugoti vai- Taip, labai saugausi. Sten-
Slaptasis erkinio encefalito periodas trunka 2–4 dienas. Ligos keletu žolės lapelių reikia įdėti ilgomis rankovėmis – ant jų leng- kus, juos galima skiepyti nuo giuosi vengti tokių vietovių,
požymiai panašūs į gripo – pakyla temperatūra, skauda galvą, į švarų buteliuką ir skubiai pri- va pastebėti ropinėjančius para- vienerių metų. kur daug krūmų, kur aukšta
maudžia kūną, kartais ligonis vemia. Po savaitės pranykus ligos statyti tyrimams į laboratoriją. zitus. Kelnių klešnes sukiškite Kaip teigė filialus daugely- žolė, vaikščioju takais. O va-
požymiams ligonis lyg ir pasveiksta. Erkinis encefalitas klastin- Iki tol ją patariama laikyti vė- į batus ar kojines, užsagstykite je šalies miestų turinčios medi- žiuodamas į gamtą naudoju
gas tuo, kad po savaitės ligos simptomai vėl pasikartoja. siai, pvz., šaldytuve. apykaklę, galvą reikėtų pridengti cinos įstaigos „Endemik“ atsto- specialius purškiklius.
Kaip liudija statistika, tik trečdalis sirgusiųjų erkiniu encefali- Jei nepavyko ištraukti erkės kepure ar skarele. Atbaidyti er- vė, palyginus su praėjusiais me-
tu visiškai pasveiksta. Dar trečdalis gydosi 1–3 metus, o liku- gyvos, apie užsikrėtimą Laimo kes padeda ir repelentai, kurių tais, šiemet vienos vakcinos do-
sieji tampa nedarbingi, patiria ilgalaikių neurologinių sutriki- liga, dar prieš prasidedant li- pasiūla vaistinėse išties nema- zės kaina nekito – išliko 99 litai.
mų: juos gali kamuoti galvos skausmai, miego sutrikimai, rau- gai ir pasireiškiant jos simpto- ža. Tačiau tai tik šalutiniai ap- Kaina gali būti ir mažesnė tuo
menų silpnumas ar paralyžius, sutrikti kalba, kamuoti koncen- mams, galima sužinoti atlikus sisaugojimo būdai. metu, kai paskelbiamos specia-
tracijos problemos. Dažniausiai vienam asmeniui pasireiškia kraujo tyrimą. Tiesa, pirmą- Vienintelė efektyvi prie- lios nuolaidų akcijos.
po 2–4 iš išvardintųjų negalių. Apie 2 proc. susirgusiųjų erki- jį kraujo mėginį reikia paimti monė nuo erkinio encefalito – Tiesa, skiepai apsaugo tik nuo
kuo anksčiau – ne vėliau kaip skiepai. Kuo anksčiau žmogus erkinio encefalito, nuo Laimo li-
niu encefalitu miršta.
per 7 dienas po erkės įsisiurbi- pasiskiepys, tuo greičiau spės gos skiepų nėra. Tačiau Laimo Dalia
Efektyvaus šios ligos gydymo nėra. Geriausia ir kol kas vienin- valstybės tarnautoja
mo, o antrą – po 4–5 savaičių. įgyti imunitetą. Rekomenduo- ligą sukeliančių erkių platina-
telė absoliuti apsaugos priemonė nuo erkinio encefalito yra Ne, nesisaugau. Niekada apie
Palyginus tyrimų rezultatus ir jamos trys vakcinos dozės. Pir- mą bakteriją galima sunaikin-
skiepai. tai nepagalvojau.
galima nustatyti užsikrėtimą ar mosios dvi suleidžiamos vieno– ti antibiotikais.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

„Švininių“ kojų pojūtis


Turintieji polinkį sirgti kojų venų li-
gomis ar jau kamuojami šių nega-
lavimų šiltų orų laukia su šiokiu to- Skrendant lėktuvu, ilgiau va-
kiu nerimu. Būtent vėlyvą pavasarį, žiuojant automobiliu ar Pasak mokslų dakta-
vasarą kojos ima tinti, kamuoja kiti
nemalonūs pojūčiai. Tačiau galima traukiniu, reikėtų dėvėti kompresi- rės I.Taluntienės, kaitrūs
saulės spinduliai ar kai-
imtis priemonių, kad nemalonūs po- nes kojines, gerti kuo daugiau skys- tinimasis pirtyje skati-
jūčiai neapkartintų nei kelionių, nei na kraujagyslių plėtimą-
ramaus poilsio prie jūros. čių ir daryti nors paprasčiausią si, todėl kenčiantiems dėl
mankštą – judinti, kraipyti pėdas. kojų venų ligų geriau to
vengti. I.Gelūno nuotr.
Kaip „15min“ teigė Santa-
riškių klinikų Kraujagyslių chi-
rurgijos skyriuje dirbanti me- būtent jis ir skirs tinkamą gy- liui kojų venų ligų kamuojamų
dicinos mokslų daktarė Ilona dymą.“ Pasak medikės, tai ga- žmonių pažįstamas „sustingu-
Taluntienė, atšilus orams, pa- li būti ir geriamieji preparatai – sių“ kojų ar varginanti sunku-
vasarį, vasarą medikai išties tabletės, kapsulės, ir tepalai, ir mo būsena porą trejetą valan-
sulaukia daugiau ligonių, be- kompresinė terapija – jos me- dų praleidus lėktuve ar maši-
siskundžiančių dėl sunkumo tu kojos suspaudžiamos spe- noje. Paklausta, ką patartų to-
kojose, skausmų bei patini- cialiais tvarsčiais ir tada krau- kiems keliautojams, I.Taluntienė
mo. Prastesnė savijauta paaiš- jas geriau cirkuliuoja. Specialis- akcentavo, kad pirmiausia bū-
kinama tuo, kad esant šiltiems tė patarė užklupus skausmams tina pasirūpinti giliųjų venų
orams kraujagyslės darosi pra- nedelsti, juolab kad patekti pas trombozės profilaktika. Pasak
laidesnės, silpnėja venų siene- kraujagyslių chirurgą nėra su- jos, kai ilgai nejudame, varto-
lių tonusas, būtent todėl kojos dėtinga – tereikia šeimos gydy- jame mažai skysčių, giliosiose
ir tinsta, venos plečiasi. tojo siuntimo. venose kraujo tekėjimas lėtėja,
Kenčiantiems dėl išsiplėtu- o tai didina trombozės galimy- ligas turinčioms moterims de- ligomis. Pasak mokslų dakta- labiau rūpinasi ligų profi lak-
sių venų I.Taluntienė pirmiau- Patarimai keliaujantiems bę. Todėl ir skrendant lėktuvu, rėtų pamiršti aukštakulnius, rės, jei giminėje buvo sergan- tika, gydytoja nebuvo labai di-
sia patarė nekentėti bei neuž- ir poilsiaujantiems ir ilgiau važiuojant automobi- kulniuko aukštis turėtų būti čių kojų venų ligomis, tikimy- delė optimistė, tačiau pripaži-
siimti savigyda: „Dėl kamuo- Ne už kalnų vasara – kelio- liu ar traukiniu, reikėtų dėvė- ne daugiau kaip 3 cm. bė, kad susirgsite ir jūs, išlieka no matanti, kad jaunoji karta
jančių skausmų ar kitokių dis- nių metas, kai nemažai daliai ti kompresines kojines, gerti apie 60 proc. yra aktyvesnė, labiau rūpina-
Profilaktika labiau rūpi
komfortą sukeliančių būsenų žmonių tenka skristi lėktuvu ar kuo daugiau skysčių ir daryti „Todėl jei yra paveldėtas po- si savo sveikata.
jaunajai kartai
pirmiausia reikėtų pasikonsul- įveikti šimtus kilometrų trau- nors paprasčiausią mankštą – linkis sirgti venų ligomis, ver- „Manau, jiems tiesiog rei-
tuoti su kraujagyslių chirurgu, kiniais, automobiliais. Dauge- judinti, kraipyti pėdas. Nors vasarą kojų venų ligų ta nuo pat paauglystės stebėti kia būti sveikiems, gerai atro-
Nesvarbu, atostogausite Lie- problemos paaštrėja, paprastai savijautą ir kuo anksčiau imtis dyti, išlikti konkurencingiems
tuvoje, ar užsienyje, geriau sau- šiuo metų laiku venų operacijų profilaktinių priemonių, pasi- darbo rinkoje. Tuo tarpu vy-
Venų ligos goti kojas nuo karščio, tiesiogi- daroma mažiau. „Dėl pačių ope- konsultuoti su specialistais“, – resnės kartos atstovai dažniau
Venų varikozė – tai poodinių venų išsiplėtimas, sukeltas jų nių saulės spindulių. Karštis – racijų jokių apribojimų, susiju- patarė medikė. Paklausta, gal- išlieka gana konservatyvūs“, –
vožtuvų nesandarumo ir venos sienelės raumeninio-elastinio nesvarbu, ar tai būtų saulė, ar sių su metų laikais, nėra, tačiau būt lietuviai pastaruoju metu apibendrino medikė.
sluoksnio silpnumo. Dėl varikozės atliekama daugiausiai kojų kaitinimasis pirtyje – skatina vasarą, kai šilta, nepatogus pats
venų operacijų. Tiesa, jei liga nėra labai pažengusi, tai dažniau- kraujagyslių plėtimąsi, todėl pooperacinis periodas. Juk ta-
siai būna kosmetinės operacijos. Paviršinių venų varikozė daž- jo patartina vengti. „Jau geriau da reikia, kad koja būtų subin-
niausiai išryškėja iki 35 metų, o vėliau progresuoja. pabraidyti ar paplaukioti vėses- tuota, tenka nešioti kompresi-
Tromboflebitas – tai paviršinių venų uždegimas. Viena iš šios niame vandenyje, gerai veikia nes pėdkelnes“, – aiškino medi-
ligos priežasčių – venų išsiplėtimas. Tromboflebitas gali išsivys- ir šaltas ar kontrastinis dušas. kė. Būtent todėl, anot jos, venų
tyti, kai sutrinka kraujo apytaka varikoziniuose mazguose ir dėl Be to, jei tik yra galimybė, ilsin- operacijai dalis žmonių verčiau
to jose atsiranda uždegiminių pakitimų. Jei tromboflebitas iš- tis kojas rekomenduojama lai- renkasi šaltąjį sezoną.
plitęs, gali būti reikalinga chirurginė operacija. kyti šiek tiek pakeltas“, – pata- Medikai iki šiol negali pa-
Tromozės arba kraujagyslių užsikimšimai dažniausiai pasi- rė I.Taluntienė. Ir darbo metu, guosti tų, kurių giminėje išryš-
taiko giliau esančiose kojų ir dubens venose. Ūminės trombo- ir besiilsint, polinkį į kojų venų kėjęs polinkis sirgti kojų venų
zės atveju, norint išvengti pavojingų pasekmių, būtinas skubus
medicininis gydymas. Kada kreiptis į medikus?
Į kraujagyslių chirurgą verta kreiptis, jei pasireiškia tokie venų
ligų požymiai:
Vasarą atliekama mažiau - kojos greitai pavargsta, kamuoja „švininių“ kojų pojūtis;
kojų venų operacijų, nes - kojas skauda ilgai sėdėjus ar stovėjus;
kai karšta, keblus būna - vakarais kojos patinsta;
pooperacinis periodas. - išryškėjęs kojų poodinių venų piešinys;
- naktimis vargina pasikartojantis mėšlungis;
- pakinta kojų odos spalva;
- giminėje buvo žmonių, sirgusių kojų venų ligomis.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

Pavasarinio nuovargio šaknys


Visu pajėgumu įsigalėjus pavasa-
riui, tuo metu, kai rodos pats laikas Kaip išvengti pavasarinio nuovargio:
džiaugtis saule ir šiluma, nemažai - aktyviai judėkite – ne tik vasarą, bet ir vėlyvą rudenį, žiemą;
žmonių skundžiasi prasta savijau- - gerai išsimiegokite;
ta. Neretai jiems nei iš šio nei iš to - atidžiai sekite, ką valgote, rinkitės kuo natūralesnį maistą;
svaigsta galva, duria širdį, trūksta - ribokite išgeriamą kavos, alkoholio kiekį;
jėgų ir motyvacijos atlikti net pa- - pavasarį organizmui trūksta riebaluose tirpių ir B grupės vi-
prasčiausius darbus. Tokią savijau- taminų, todėl verta juos vartoti;
tą dažnas vadina tiesiog pavasari- - jei leidžia galimybės, rudenį ir pavasarį leiskite sau bent po sa-
niu nuovargiu. Pasak R.Maciulevičienės, di-
vaitę atostogų kalnuose ar ten, kur netrūksta saulės.
džiulę įtaką savijautai daro ilga-
„15min“ kalbintos pediat- ję su mūsų klimato zona, ki- mą aš tikrai imčiau slides, pa- laikis saulės šviesos trūkumas.
rės, vaikų nervų ligų ir bendro- tus būtų galima įvardinti kaip čiūžas, čiuožinėčiau… Bet tai Todėl pavasarinis nuovargis vi-
sios praktikos gydytojos Rūtos kultūrinius. būk tu lietuvis ir čiuožk, slidi- sada dažniau kamuoja šiaurie-
čius. I.Gelūno nuotr.
Maciulevičienės teigimu, nors Pirmiausia, teigė medikė, nėk, judėk!“ – su įkarščiu ragi-
pavasarinis nuovargis nėra me- didžiulę įtaką daro ilgalaikis no medikė.
dicininis terminas, pacientų su saulės šviesos trūkumas: 6–7 Trečias svarbus dalykas –
aukščiau išvardintais simpto- mėnesius gyvename dirbtinėje per žiemą mūsų organizmą la-
mais medikai sulaukia kiek- šviesoje arba prietemoje. Taigi, bai išvargina buvimas sausose
vieną pavasarį. Paprastai jų ne- pasak jos, pavasariniu nuovar- patalpose. Organizmas kom-
trūksta visus tris pavasario mė- giu visada dažniau skundžia- fortabiliai jaučiasi esant 40–60
nesius, o ryškesnis atoslūgis at- si šiauriečiai. Kita nuovargio proc. oro drėgnumui, o žiemą
eina tik gegužės pabaigoje, kai priežastis labiau kultūrinė: lie- orą patalpose mes išsausina-
stipriai sušyla oras, nebetrūksta tuviai šaltuoju metų laiku itin me iki 20 ar net 12 proc. Kokią
saulės ir daugelis ima planuo- mažai juda. „Daugelio judėji- įtaką tai turi mūsų savijautai? ti oro, nei iš šio nei iš to skauda laimingas ir pakylėtas. lina. R.Maciulevičienės nuo-
ti atostogas. „15min“ gydyto- mas šaltuoju metų laiku apsi- Išdžiūsta gleivinės, keičiasi pa- tai nugarą, tai šoną – kitaip ta- Galbūt jau daug sykių gir- mone, lietuviai ne itin apgal-
jos teiravosi, ką galima pada- riboja paėjėjimu iki mašinos“, ti oda ir jos imuninės savybės, riant, kamuoja migruojantys dėta, tačiau bet kuriuo metų votai elgiasi, vasarą, kai ir pas
ryti, kaip keisti gyvenimo bū- – ironizavo gydytoja. Dažnas mažiau prakaituojame, tad skausmai. Be to, kai kurie jau- laiku turėtume atidžiau sek- mus netrūksta saulės bei šilu-
dą, kad pasibaigus žiemai savi- tautietis skundžiasi, kad Lie- oda pati savaime nesusitepa. čiasi nežinia dėl ko prislėgti ir ti, ką ir kiek valgome. Tiesa, mos, skubėdami atostogau-
jauta būtų kuo geresnė. tuvoje žiemą pernelyg šalta, Ko gero, penktąją nuovargio neturi jokio noro ir motyvaci- pridūrė R.Maciulevičienė, net ti šiltuose kraštuose. Anot jos,
kad būtų galima sportuoti gry- priežastį patys sau linksniuo- jos dirbti.“ Net du trečdaliai šių jei visą vasarą ir rudenį valgy- būtų kur kas protingiau, jei tik
Įvairių veiksnių rinkinys
name ore, kartais priduriama, jame dažniausiai – trūksta vi- simptomų būdingi sergantiems sime daug vaisių ir daržovių, leidžia finansinės galimybės,
Anot R.Maciulevičienės, kad ir žiemos sporto infrastruk- taminų. Išties artėjant pavasa- depresija, o kai kuriais atvejais pasikrauti vitaminų ir mine- pasiimti savaitę atostogų vė-
keistų ir nemalonių pavasarį tūra prastai išvystyta, tačiau, riui vitaminų kiekis daržovėse pavasarinis nuovargis ir gali iš- ralinių medžiagų atsargų vi- lai rudenį ir pavasarį – net ne-
pasireiškiančių sindromų rin- R.Maciulevičienės nuomone, ir vaisiuose sumažėja, be to, per sivystyti į depresiją. Pavasari- sai žiemai tiesiog neįmanoma būtina skristi į egzotiškus kraš-
kinys turi biologinį pagrindą, tai tiesiog tingumas ir išsisu- žiemą vartojame daug konser- niais negalavimais skundžiasi – organizmas įsisavina tiek me- tus, pakaks ir paslidinėti, palai-
o prastą savijautą lemia dau- kinėjimas: „Lietuvis sako, kad vuoto maisto, perkame produk- įvairaus amžiaus, skirtingo so- džiagų, kiek jam tuo metu rei- pioti po kalnus – tiesiog akty-
gybė veiksnių – vieni jų susi- štai, jei būčiau norvegas, tai žie- tus su konservantais, neaiškiais cialinio sluoksnio žmonės. kia, o perteklių tiesiog paša- viai pajudėti.
priedais, be to, labai dažnai ir
Rūpintis savimi
persivalgome.
reikia visus metus
Prireikia ir medikų
Visiškai apsidrausti, kad
pagalbos
niekada neužklups pavasari-
Visų šių veiksnių suma ir le- nis nuovargis, sunku, tačiau pa-
mia vadinamąjį pavasarinį nuo- keitus gyvenimo būdą savijauta
vargį, su kuriuo vieni susitvarko tikrai bus geresnė. Pirmiausia,
savarankiškai ar jis tiesiog pra- ragino R.Maciulevičienė, reikia
eina savaime, o kitiems prirei- nuolat judėti – nesvarbu, pava-
kia ir medikų pagalbos. Pasak saris, vasara, ruduo ar žiema.
R.Maciulevičienės, tokie pa- Judant žmogus prakaituoja, iš
cientai pirmiausia išsiskiria tuo, organizmo šalinasi šlakai, be
kad gydytojui pateikia sunkiai to, ima skirtis endorfinai, va-
Prasta savijauta, motyvacijos stoka pavasarį skundžiasi apčiuopiamų skundų rinkinį: dinamieji laimės hormonai, to-
įvairaus amžiaus, skirtingo socialinio sluoksnio žmonės. „Jie skundžiasi, kad skauda gal- dėl gerai pasportavęs, intensy-
vą, duria širdį, staiga ima trūk- viai pajudėjęs žmogus jaučiasi

subtilios problemos
Subtili sveikatos problema: 3 mitai apie šlapimo nelaikymą
Šlapimo nelaikymas – sveikatos mas – „kažkur anapus“ ir jiems nė – šiuo negalavimu skundžia- ropatinės ir liaudies medicinos taiko kaulų lūžių paslydus ant go šlapinimosi kontrole susi-
problema, apie kurią daugeliui ne- tikrai negresia. Tačiau nuo šio, si 1 iš 5 senjorų. priemonės, šlapinimosi sutri- savo šlapimo ir pan. jusioms problemoms, tiesiog
jauku ir nedrąsu kalbėti. Todėl daž- daugeliu atveju sėkmingai įvei- Mitas: jei šlapimo nelaiky- kimas – ne ta liga, kurią galima Kuo anksčiau imamasi gy- būtina naudoti specialius ga-
niausiai apie šią būseną neprasita- kiamo, negalavimo neapdraus- mas nėra gausus, neverta iš to įveikti savarankiškai. Todėl be dymo, tuo lengviau ši liga įvei- minius, skirtus šlapimo nelai-
riama net savo šeimos gydytojui, tas nė vienas. Labai gali būti, daryti problemos – galima „su- perdėto drovumo reikia nedel- kiama. Pradinėse ligos stadijose kančioms moterims ir vyrams.
su liga kovojama savais būdais, o kad jūsų įmonėje prie gretimo sitvarkyti“ savarankiškai, ilgai- siant kreiptis pagalbos į kvalifi- galima apsieiti be operacijų ir Mat tik individualius poreikius
pagalbos ieškoma pavėluotai, kai stalo besidarbuojanti energin- niui „apsiprasti“ su šia proble- kuotus specialistus. Tik kvalifi- medikamentinio gydymo – ga- atitinkančios, tinkamai parink-
užklupusios bėdos nebeleidžia nor- ga, visuomet pasitempusi ko- ma ir normaliai gyventi. kuotas, individualiai parinktas li pakakti dubens dugną stipri- tos šlapimą sugeriančios prie-
maliai gyventi. Gajausius mitus, legė paniškai vengia čiaudu- Nepaisant to, jog mūsų die- gydymas gali padėti atsikraty- nančių pratimų arba truputėlį monės gali užtikrinti visavertį,
susijusius su šlapimo nelaikymu, lio, o aplinkiniams kvatojant, nomis vis madingesnės natū- ti šio sveikatos sutrikimo. Dėl pakeisti gyvenimo būdą. maksimaliai komfortišką gyve-
komentavo gydytoja ginekologė sukandusi lūpas šypsosi ir to- šlapimo nelaikymo gali pakon- Paprastai šlapimo nelai- nimą. Šios priemonės „užraki-
Aušra Čyrienė. kiu būdu stengiasi išvengti ne- sultuoti ir bend- kymo gydymui, atsižvelgiant na“ ne vien tik skysčius ir ne-
valingo šlapimo nutekėjimo. O rosios praktikos į kiekvieną individualų atvejį, gerą kvapą, bet ir leidžia jaus-
Mitas: šlapimo nelaikymas įtartinai dažnai į tualetą vaikš- gydytojas, ir uro- taikomi labai skirtingi gydymo tis užtikrintai.
– tai sveikatos problema, ka- tantis valdingasis jūsų vadovas logas ar ginekolo- būdai: kineziterapija (tai įvairūs Šiuo metu ne tik vaistinėse,
muojanti mažus vaikus ar la- taip pat gali turėti bėdų dėl šla- gas. Nenustačius pratimai dubens dugno raume- bet prekybos centruose galima
bai senus žmones, nepagydo- pinimosi. Beje, dėl šlapinimosi tikslios diagnozės nų stiprinimui), psichoterapi- įsigyti specialių šlapimą suge-
mus ligonius. sutrikimų būtent vyrai jaučia- ir nesigydant, pa- ja, gydymas vaistais, gydymas riančių gaminių, kurie padeda
Ne taip seniai mūsų visuo- si drąsiau. Paprastai jie mano, ciento būklė nere- elektrostimuliacija, chirurginis jaustis komfortabiliai ir saugiai.
menėje kenčiančių dėl šlapimo kad problemos dėl šlapinimo- tai blogėja, nes ne- gydymas ir kiti. Priklausomai nuo negalavi-
nelaikymo lyg ir nebuvo. Mūsų si – išimtinai silpnosios lyties, gydomas šlapimo Mitas: kenčiant nuo negau- mo sunkumo, galima rinktis
sąmonėje šis negalavimas bu- nuolat kenčiančios dėl šlapimo nelaikymas linkęs saus šlapimo nelaikymo gali- įklotus arba sauskelnes. Įklo-
vo siejamas su prie patalo pri- pūslės uždegimo, bėda. Deja, progresuoti. Tuomet ma naudoti įprastus higieni- tai dažniausiai naudojami
kaustytais ligoniais. Tačiau va- vyrams šis negalavimas pasi- greta emocinių išgy- nius paketus. esant lengvam moterų šlapi-
lingo šlapinimosi sutrikimas reiškia vos perpus rečiau nei venimų, nuolatinio Kiekvienas gaminys tu- mo nelaikymui, tuo tarpu vi-
nėra koks nors išimtinai mū- moterims ir paūmėja, kai pra- diskomforto ir apati- ri būti naudojamas pagal pa- dutiniam ir sunkiam šlapimo
sų laikmečiui būdingas svei- sideda bėdos su prostata. jos pradeda kamuoti skirtį, juk sriubos irgi niekas nelaikymui kontroliuoti reikia
katos sutrikimas – tiesiog trū- Tam tikrų bėdų dėl šlapi- pasikartojančios šla- nevalgo su šakute. Taip ir su rinktis anatominius įklotus ar
ko apie tai informacijos. Deja, mo nelaikymo turi kas ketvir- pimo takų infekcijos, higienos priemonėmis. Įpras- sauskelnes.
nepaisant šiuolaikinių infor- ta penkta moteris ir maždaug seksualinė disfunkcija, ti higieniniai įklotai yra skir- Todėl pastebėjus, jog kaž-
macijos priemonių pastangų kas dešimtas vyras. Persiri- depresija. Sunkaus šla- ti sveikos moters kasdienei hi- kas netvarkoje su šlapinimu-
šviesti visuomenę, mūsų su- tus į antrąją gyvenimo pu- pimo nelaikymo atve- gienai. Apie vyrams skirtus kas- si, nereikia laukti, kol aplinki-
pratimas apie šią ligą gana mig- sę ši prob- ju daž- dienės higienos gaminius iš vi- niai ims į šalį „sukti nosį“. Rei-
lotas. Daugelis moterų ir vyrų lema tampa niau so neteko girdėti. Todėl pasi- kia tiesiog imti ir išspręsti šią
mano, jog šlapinimosi sutriki- vis aktuales- pa si- reiškus specifinėms, su valin- problemą.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

Sveikai odai saulės Problemos dėl


„apelsino žievelės“
spinduliai nebaisūs Artėjantis atostogų ir maudymosi
kostiumėlių sezonas ne vieną mo-
terį verčia dūsauti, vien pagalvo-
jus apie celiulito pažeistą odą. Nors
„apelsino žievelės“ efektas nėra li-
perteklius. Celiulitas dažniau-
siai pažeidžia šlaunų, sėdmenų
sričių, rankų ar pilvo odą – tas
vietas, kur yra didžiausias poo-
dinis riebalinis sluoksnis. Pas-
ga, ši estetinė problema varo į ne- tebima, kad ši problema aktua-
Pasak L.Jakaitės, odą būtina maitin- viltį daugybę moterų. lesnė apkūnesnėms moterims,
ti ir drėkinti ne tik iš išorės, bet ir iš taip pat toms, kurių silpnas jun-
vidaus – sveikai maitintis, gerti švie- Kaip liudija statistika, celiu- giamasis audinys.
žių sulčių. I.Gelūno nuotr.
litas būdingas net 90 proc. bran-
Daug lemiančių veiksnių
daus amžiaus moterų. Ši este-
tinė problema kelia daug klau- Nors kol kas nėra aiškios tiks-
simų, į kuriuos kol kas nerasta lios celiulito išsivystymo prie-
aiškaus atsakymo. Kol kas nė- žastys, kalbama apie veiksnius,
ra tiksliai nustatyta, kokios yra kurie gali lemti odos struktūros
celiulito išsivystymo priežastys. pakitimą:
Be to, pastebima, kad pastaruoju - kalorijų perteklius, per di-
metu šis defektas darko vis jau- delis riebalų kaupimasis or-
nesių moterų odą, kartais pasi- ganizme;
reiškia ir vyrams. - alkoholis, nikotinas, ko-
feinas;
Kaupiasi ląstelėse
- didelis cukraus kiekis or-
Pagrindiniai celiulito simp- ganizme;
tomai – tai raukšlės ir nelygumai - nejudrus gyvenimo būdas;
bei vadinamoji apelsino žieve- - endokrininės sistemos su-
lė pažeistuose odos audiniuo- sirgimai;
se. Šie odos pakitimai išsivys- - hormoniniai pakitimai bren-
to, kai dėl sulėtėjusios medžia- dimo, nėštumo, menopau-
gų apykaitos riebalinėse ląstelė- zės metu;
se ima kauptis vandens, riebalų - ilgas hormoninių medžiagų
ir ne visai oksiduotų produktų vartojimas.

Tinkamai nesirūpinant veido oda, Kiekvieno tipo oda dar


ji kentės bet kuriuo metų laiku: gali turėti ir savų problemų, Nors oda gali atrodyti normali,
žiemą vargins temperatūrų svy- tačiau bendrai kalbant apie Kad oda gerai reaguotų į neretai „apelsino žievelės“ efektas
išryškėja suėmus odos raukšlę.
ravimai, sausas patalpų oras, o odos būklę po žiemos, išsau- saulės spindulius, kad jų nebi-
vasarą – saulės spinduliai, karš- sėjimas ir odos ląstelių su-
tis ir nešvarumai. Vėlyvas pavasa- silpnėjimas būdingas visų ti- jotų, ji turi būti sveika, gyvybinga,
ris – pats laikas pasirūpinti, kad pų veido odai. gerai drėkinama.
oda atlaikytų išbandymus karš- Kaip odą paruošti vasa-
čiu, saulės spinduliais ir išliktų ros sezonui?
sveika. Apie šią pavasarišką už- Kad oda gerai reaguotų į sugalvojote naudoti įvairias esantį karotiną. Tiesa, pridur-
duotį „15min“ kalbėjosi su kos- saulės spindulius, kad jų ne- liaudiškas priemones, prisi- siu, kad karotino nereikėtų pa-
metologe Lina Jakaite. bijotų, ji turi būti sveika, gyvy- minkite, kad tam tikri mais- dauginti, nes priešingu atve-
binga, gerai drėkinama. Taigi tui skirti produktai gali sukel- ju organizmas jo neįsisavins, Skirtingoms stadijoms – skirtingi
Kokios veido odos prob- pirmiausia rekomenduočiau ti alerginę odos reakciją, todėl apie tai praneš gelsvą atspal- kovos būdai
lemos aktualiausios pava- pasirūpinti tinkamu odos drė- pasigaminus kaukę pirmiau- vį įgavusi oda.
Skirtingų moterų oda nuo celiulito nukenčia nevienodai, tačiau
sarį? kinimu ir, jei ji praradusi to- sia ją rekomenduočiau išban- Kiek aktyviai veido odą
Pavasaris ir ruduo yra tas nusą, susilpnėjusi, taip pat ir dyti užtepus ant vidinės dil- reikėtų saugoti nuo saulės ėmusis reikalingų priemonių estetinį vaizdą galima pagerinti.
metų laikas, kai oda jaučia- maitinimu. Tačiau dėl to, ko- bio pusės. spindulių? Skirtingoms šio defekto išsivystymo stadijoms rekomenduoja-
si komfortiškiausiai. Vasara kios priemonės tiks konkre- Ko gero, visi žino tiesą, Jau minėjau, kad jei oda mos skirtingos priemonės.
ir žiema šiuo požiūriu yra žy- čiam žmogui, patarti sudėtin- kad oda gerai parodo, kaip sveika, drėkinama ir pamai- Pirmoji stadija
miai sudėtingesni sezonai. ga. Mano patarimas paprastas mes maitinamės, todėl patar- tinta, saulės spinduliai jai ne Oda kol kas lygi, tačiau organizme vyksta skysčių kaupimo-
Tačiau pavasarį neretai ten- – keičiantis sezonui ar tiesiog čiau ją maitinti ne tik iš išorės tik nekenkia, bet ir veikia tei- si procesas, vėliau jis gali išsivystyti į celiulitą. Pagrindinis šios
ka kovoti su tomis odos prob- akivaizdžiai matant, kad oda – kremais, kaukėmis, bet ir iš giamai – odoje gaminasi vita- stadijos požymis – nedidelis patinimas.
lemomis, kurios susikaupė per atrodo ne taip, kaip jūs norė- vidaus. Gerkite sulčių, valgy- minas D, kokio mes negauna- Vykstant maisto medžiagų apykaitai riebalinėse ląstelėse pasi-
žiemą. Veido oda dažnai būna tumėte – papilkėjusi, nešvari, kite daržovių – kad oda gautų me su maistu. Todėl nereikia gamina daug šlakų, kurie išmetami į tarpląstelinį skystį. Jie sun-
išsausėjusi, netekusi gyvybin- labai išsausėjusi – apsilanky- jai reikalingų vitaminų A, E, C, tepti odos kremais, kurie visiš- kiai pašalinami, todėl palaipsniui kaupiasi. Per didelis jų kie-
gumo, susilpnėjusios jos ląs- ti pas kosmetologę. D. Būtų ne pro šalį pavartoti kai blokuoja saulės spindulius, kis užspaudžia limfagysles ir joms tampa sunkiau šalinti iš or-
telės. Tiesa, gegužės mėne- Paminėjote ne tik odos ir žuvų taukų, kuriuose gau- siūlau nepasiduoti paranojai. ganizmo nereikalingus skysčius ir šlakus.
sį odos būklė dažniausiai jau drėkinimą, bet ir maitini- su vitamino D. Gegužę Lietuvoje gali pakakti Priemonės: daugiau vaikščiokite, bėgiokite, lankykitės pirtyje, kad
būna pagerėjusi, bet tam rei- mą, stiprinimą. Kokias prie- Mėgstantiems morkų sul- ir kremų, kurių SPF yra 7–12. atsikratytumėte nereikalingų skysčių ir šlakų. Gali padėti ir spe-
kia įdėti pastangų. mones tam rinktis? tis, priminsiu, kad jas geriau- Tačiau jei ruošiatės į tas šalis, cialūs kremai, kuriuos turėtumėte įmasažuoti ryte ir vakare.
Ar išvardintos pavasari- Tai gali būti maitinamasis siai gerti su lašeliu aliejaus ar kur saulė agresyvesnė, reikės Antroji stadija
nės problemos būdingos vi- kremas su vitaminais, tiesa, jį šlakeliu grietinėlės, taip or- stipresnio poveikio priemonių, Ir limfos, ir venų sistema sunkiai šalina susikaupusį audinių
sų tipų odai? būtų geriau tepti nakčiai. Jei ganizmas įsisavins morkose kurių SPF 25–30. skystį. Odoje jau gali būti apčiuopiamos riebalų sankaupos.
Kita kalba apie žmones, ku- Priemonės: kuo aktyvesnis gydymas – lankykitės pirtyje, didin-
rių oda iš prigimties labai bal- kite fizinį krūvį, kai maudotės po dušu, besikeičiančius odos
ta, alergiška. Jiems visada rei- plotus aktyviau pamasažuokite šiurkščia plaušine, anticeliuli-
kės kremų su didesniu SPF ar tinius kremus naudokite ilgesnį laiką. Gali padėti limfodrena-
net kremų su cinku, kuris odą žo seansai ar specialūs anticeliulitiniai masažai.
padengia balkšvu sluoksniu Trečioji stadija
ir taip tiesiog atspindi saulės Išryškėjęs „apelsino žievelės“ efektas, ryškiai matomi gumbe-
spindulius. liai. Oda gali atrodyti gana normali, tačiau suėmus odos raukš-
Kokią dekoratyvinę kos- lę pakitusi oda labai ryški.
metiką patartumėte rinktis Priemonės: išryškėjusį celiulitą panaikinti labai sunku, oda jau
šiltuoju metų laiku? pakitusi, tačiau verta pasistengti dėl geresnio estetinio vaizdo.
Vėlyvą pavasarį, vasarą, kai
Padės ir fizinis aktyvumas, ir pirtis, ir reguliarūs masažai, ir in-
šilta, dekoratyvinės kosmeti-
tensyvaus poveikio anticeliulitiniai kremai.
kos galima ir visai nenaudoti.
Tačiau jei to reikalauja darbo
pobūdis arba tiesiog negalite
be makiažo, verta rinktis „leng-
vesnes“, vandeninio pagrindo
priemones.
Kosmetikos parduotuvė-
se rasite tokių priemonių, ku-
Jei oda sveika, jai netrūksta drėgmės, saulė rios neapkraus veido odos, o
jai ne tik nekenkia, bet ir veikia teigiamai. tik padengs plonučiu sluoks-
niu ir suteiks jai bendrą svei-
ką ir lygų toną.
Gegužės 7 d.
Prekybos miestelio NAUJIENOS Nr. 3/2010

Nuotykiai Bagažinių turguje:


„Zaporožietis“, „Metallica“ ir geriausi žmonės pasaulyje!
Linas BAGAŽINAUSKAS Šį šeštadienį būtinai reikės paieškoti dau-
giau tokių perliukų.

Važiuodamas į pirm¹jį Baga- Puikiausi žmonės pasaulyje!


žinių turgų šiek tiek nerima- Dar vienas dalykas, kuris labai patiko
vau kaip èia kas bus. Juk dar bevaikštant po turgų – tai žmonių gera
niekada neteko turguje pre- nuotaika ir geranoriškumas. Su kiekvie-
kiauti. Be to, g¹sdino nekoks nu galima papokštauti, smagiai paside-
oras – gal niekas neatvažiuos rėti, išgirsti kiekvieno daikto istorij¹ ar
ir būsiu be reikalo taip anksti netgi šiaip, apie gyvenim¹ pasikalbėti.
atsikėlês. Taèiau vos tik at- Ties¹ sakant tiek daug puikių žmonių
vykau į viet¹, visas abejones vienoje vietoje jau seniai buvau regėjês.
iš karto išsklaidė žavi mano Ir ne aš vienas tai pastebėjau. Daugelis
kaimynės šypsena. žmonių, atėjusių pasižvalgyti gailėjosi,
kad patys šį kart¹ nieko neatsivežė ir ža-
dėjo tai būtinai padaryti kit¹ kart¹.
Taigi. Dėl jos aš nedvejodamas kel-
èiausi kiekvien¹ ryt¹ taip anksti, kaip
Štai – mano Sugrįžês iš kelionės po turgų, padė-
kojau kaimynei už daiktų priežiūr¹ ir èia
tik reikėtų. Na, bet apie mano kaimynê
dar pakalbėsime. O dabar pasižvalgyki-
naujasis pirkinys! pat sulaukiau iš jos pasiūlymo padėti iš-
mokti groti gitara. Tad, kaip turbūt jau
me po turgų. Ties¹ sakant, važiuodamas
supratote, ne tik noras gauti Mikutavi-
èia turėjau dar vien¹ nuog¹stavim¹: ar Noriu Mamontovo gitaros por¹ jos rankų darbo smulkmenų. Knyg¹ èiaus ar Mamontovo paraš¹ paskatino
nebūsiu èia vienas tarp senjorų? Pasiro- Patenkintas sandoriu skubėjau papa- iškeièiau į savo puodelį su katinu, o už mane pasilaikyti gitar¹.
do, nerimavau visai veltui: didžioji dalis sakoti apie tai savo naujajai pažįstamai, rankdarbius vos įkalbėjau paimti pinigus Su kaimyne gražiai atsisveikinome,
prekiaujanèiųjų – jaunos šeimos, taèiau, o èia, pasirodo, veiksmas irgi vyksta. Kol norėjo – norėjo padovanoti... pažadėjome vienas kitam, kad greitu
žinoma, žmonių buvo paèių įvairiausių manês nebuvo, ji spėjo parduoti krepši- metu susitiksime. Ir tik bevažiuodamas
nuo studento iki jau garbaus amžiaus nio kamuolį ir vos spėjo atsakinėti į klau- „Metallica“ – už 1 lit¹! namo supratau, kad nežinosiu kaip su ja
sulaukusiųjų. simus kiek kainuoja gitara. Bet kadangi Tada suskubau pasivaikšèioti po tur- susisiekti, nes nepasiėmiau jokio kontak-
Vos tik pardavimui išrikiavau savo nebuvau nusiteikês jos atiduoti už labai gų, kad spėèiau dar k¹ nors įdomaus to... Net vardo nepaklausiau... Ir kodėl
daiktus, paprašiau juos pasaugoti savo jau simbolinê kain¹, taip ir nepardaviau. įsigyti. Beveik visi prekiaujantieji turėjo man taip visada atsitinka?!
žaviosios kaimynės, nes turėjau atlikti Kaip jau rašiau „Facebook‘e“ nuspren- knygų, puodelių, servizų ir kitokių stalo Tad priežasèių, kodėl mano „zapu-
dar vien¹ labai svarbi¹ misij¹. džiau j¹ apskritai patausoti ir palaukti. įrankių. Nemaža dalis atsivežė drabužių, kas“ jau stovi kieme prikrautas daiktų
Jei koks Mamontovas ar Mikutavèius šia- avalynės. Buvo galima ir naudotų mo- – daugiau negu reikia. Šeštadienį iš pat
„Zaporožietis“ – mano! me turguje pasirodys – gal sutiktų mainy- biliųjų telefonų, ir netgi dviraèių įsigyti. ryto riedėsiu prekybos miestelin „Urmas“
Kai tik „Facebook‘e“ sužinojau, kad ti į savo ir dar autografo paprašyèiau... Atkreipė dėmesį vienos moteriškės par- ieškoti savo žaviosios kaimynės, parduoti
į šį turgų atvažiuos specialus „Zaporo- Mano kaimynė pasirodė beesanti pui- duodamas „tarybinis“ raudonas telefo- nereikalingų daiktų ir gerai praleisti lai-
žietis“ užsimojau žūtbūt jį nusipirkti. Aš ki pašnekovė, tad bendraudami su pir- no aparatas. k¹ su paèiais puikiausiais žmonėmis pa-
– visokių keistenybių mėgėjas – jau seniai kėjais ir diskutuodami įvairiais aktualiais Optimizmo jai nestinga, jei nori par- saulyje!
apie tokį svajojau, o èia tokia proga pa- klausimais nepastebėjome, kaip laikas duoti tokį daikt¹ už tiek, kiek kainuoja
sitaikė. Ir dar su lagaminu ant stogo ba- persirito popiet. Èia turguje šurmulį kaip naujas telefono aparatas... Kam tokio Laikas: antrasis Bagažinių turgus
gažinės... tik sukėlė atvykusi dainininkė Daina Bi- reiks? Na nebent kokiam visiškam keis- vyks gegužės 8 d., šeštadienį, nuo 8 val.
Suradau jį nesunkiai. Sunkiau buvo levièiūtė, atsivežusi kaln¹ savo rankinių. tuoliui. Arba sendaikèių kolekcionieriui, Vieta: automobilių aikštelė, esanti
įtikinti renginio organizatorius, kad par- Mano kaimynė taip pat susigundė įsigyti kuris po keliasdešimties metų tikėsis jį prekybos miestelyje „Urmas“, prie Ryti-
duotų, juk tai Bagažinių turgaus simbo- vien¹, o tuo tarpu aš turėjau prog¹ atsi- brangiau parduoti... nės galerijos. Įvažiavimas: iš Taikos pros-
lis! Bet aš nenusileidau ir mes susitarėme: lyginti už paslaug¹ ir prižiūrėti jos maši- Bet labiausiai mane sudomino senos pekto, per Garažų gatvê.
zaporožietis – mano, bet kiekvien¹ mė- niuk¹ ir prekes. plokštelės ir kompaktiniai diskai. Įsigijau
nesį èia turėsiu atvažiuoti su savo nau- Per t¹ laik¹, kol jos nebuvo, nusižiūrė- „Metallicos“ album¹, kurį kažkur prieš
Už prekybos viet¹
juoju pirkiniu. jau tarp jos daiktų IQ testų knyg¹ ir dar kelet¹ metų buvau pradanginês! Už lit¹! mokėti nereikia.

Pirmasis Bagažinių turgus: Įsimintiniausio


kadro konkursas!
daiktų gausybė ir geros nuotaikos užtaisas Gegužės 8 d. apsilankykite preky-
bos miestelyje „Urmas“ vyksian-
Balandžio 10 d. įvykês pirmasis èiame „Bagažinių turguje“ ir įam-
Bagažinių turgus pirkėjus pasi- žinkite įdomiausias jo akimirkas.
tiko ne tik įvairių daiktų gausa, Įsimintiniausio kadro savinink¹
kuriuos žmonės ištempė iš savo apdovanosime firminiais „Bagaži-
palėpių ir sandėliukų, bet ir pui- nių turgaus“ marškinėliais.
kia nuotaik¹.
Viso sezono nugalėtojui atiteks
Bagažinių turguje kalbinti prekiau-
3000 Lt vertės stogo bagažinė iš
tojai palankiai vertino ši¹ idėj¹ ir ža-
www.stogobagazines.lt.
dėjo, kad atvyks ir kit¹ kart¹. Kai kurie
Nuotraukas įkelkite socialiniame in-
dalyviai pasakojo buvê ir rengiamuose RIMVYDAS DAINA terneto tinkle „Facebook“, prisijungê
panašiuose turguose užsienyje ir džiau- Neperseniausiai netekau darbo, todėl Buvo tikrai labai smagu sudalyvauti, pa- prie grupės „Bagažinių turgus“. Arba
gėsi, kad tai jau atėjo ir į Lietuv¹. èia gera proga šiek tiek prisidurti pinigėlio. bendrauti su žmonėmis. Pati įsigijau dvi ka- siųskite jas mums el. paštu info@bagazi-
„Šis turgus turi toki¹ savotišk¹ aur¹, K¹ parduoti randu, tai dviratį ar nereikalin- tinų statulėles: balt¹ porcelianinê ir medinê. niuturgus.lt. Nuotraukas reikia pateikti
kuriai negalima atsispirti“, – turgaus g¹ skėtį. Vienas žmogus nupirko visas seno Tai bus pirmieji eksponatai mano kuriamam iki gegužės 31 d.
lankytojams pritarė renginio organiza- patefono plokšteles, kurias buvau atsivežês Meniniam katės muziejui. Turgaus idėja labai
Sveikiname balandžio mėnesio nu-
torius Jonas Plenta. èia parduoti. gera, planuoju daryti dar vien¹ savo daiktų
galėtoj¹ Juoz¹ Stonį, atsiuntusį šį, ba-
perkraustym¹ ir po mėnesio atvykti dar kart¹.
gažinės su neįprastais jos gyventojais,
vaizdelį!

JŪRATĖ
GERDA Pardavinėju senovines bižuterijos dėžu- REMIGIJUS
Pati neriu papuošalus, atsivežiau, ir ne- tes, senus žurnalus, taip pat ir rieduèius, nes Trigonometrijos formulių lentelê parduo-
pasigailėjau – žmonės domisi, perka. Turime jau išaugau (juokiasi). Apie turgų sužinojau du tik už 59 litus. Pridedame prie s¹siuvinio ir
knygų, ženkliukų ir dar daug visokių smul- internete, tada ir pagalvojau, kad galiu par- uždavinys išsisprendžia pats. Juokauju. Popu-
kmenų. Tikrai atvažiuosime kit¹ kart¹, nes duoti man jau nebereikalingų daiktų, kurie liariausi – seni mokyklos vadovėliai, kuriuos
viskas, k¹ norėjome atvežti, netilpo į mašin¹. kitiems gali praversti. net ne visi šiuolaikiniai mokytojai yra matê.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI

Baldai Grožis, sveikata Gyvūnai Mokslas


GAMINAME BALDUS PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS. PIGIAI PARDUO- Optika A.J. Mums rūpi jūsų akys ! Tyri- Dovanoju savarankiškus labai gražius
DAM STANDARTINES SPINTAS, KOMODAS, VIRTUVĖS BALDUS. TEL. 8 698 mas autorefraktometru NEMOKAMAS. juodos spalvos kačiukus. Galiu atvežti Bushido ir savigynos treniruotės pas Rytų
Registracija tel. 8 37 42 03 33. Kęstučio kovos menų meistrą Jordaną Poškaitį,
48255. į namus. Tel. 8 682 00239.
69 , Kaunas. daugiau informacijos www.naglisgym.
Veislynas parduoda kilmingus rusų lt. Tel.: 8 655 03225, 8 618 88776.
Išblaivinimas, priklausomybės gydymas. žaisliukų šuniukus. Trumpaplaukiai, su
Psichiatro konsultacijos. Atvykstu į namus.
Tel. 8 686 31649.
kilmės dokumentais, skiepyti gražuoliai
ieško šeimininkų. Tel. 8 688 47456, www.
Nekilnojamasis turtas
blekas.weebly.com. Išnuomojamas 1 kambario butas Petrašiū-
nuose (netoli„Šilo“ parduotuvė). Plastikiniai
langai, parketas, po kapitalinio remonto, su
baldais, buitine įranga. Tel. 8 614 75001.
Poilsis, turizmas,
Išnuomojamas 3 kambarių butas su baldais
pramogos ir buitine technika. V. Krėvės pr. Tel.: 8 685
30321, 8 37 380853.
2010 m. gegužės mėn. 7-9 dienomis VDU
Kauno botanikos sode vyks pavasario Parduodamas 1 kambario butas Kazlų
sodinukų ir amatininkų tarptautinė Rūdoje, Maironio g. 3/4 a., 26 kv.m, su
patogumais. Tel. 8 699 62587.
mugė „Pakalnutės žiedas 2010“. Daugiau
informacijos: http://botanika.vdu.lt Perkame – parduodame: butus, namus,
sodus, sklypus ir t.t. KAUNE. Konsultuojame
Kartingo sporto centras (Raudondvario ir tarpininkaujame. www.ntedvinas.lt. Tel.
pl. 105 – Autobusų parkas) kviečia pra- 8 650 84277.
mogauti, dalyvauti kartingų varžybose.
Tel. 8 671 11166, www.amsport.lt Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
Paslaugos suremontuotą, šviesų butą antrame
aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie pat
Mikroautobusų „Mercedes Benz“ nuo-
„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , Pensionatas „Gerumo namai“. Globojam ma įvairioms progoms ir kelionėms Teatro aikštės, yra vieta mašinai. Po butu
visų šaldytuvų remontas, prekyba at- ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius, pirmame aukšte yra 30 kv.m neįrengta
Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, patalpa. Name tik trys gyventojai. Tel.
sarginėmis dalimis ir šaldytuvais. Tel. apleistus vienišus žmones, gulinčius ir
nuoma.litaksa@gmail.com. 8 623 92031.
8 37 341876. su visiška negalia. Ilgalaikės – neribotos,
trumpalaikės – nuo 1 mėn., ir t.t Priima-
„Volvo“ savivarčiu pigiai atvežame (1
mi žmonės iš Kauno ir kitų apskričių ir

.
– 10 kub.) žvyro, juodžemio, smėlio,
skaldos, atsijų. Tel. 8 698 04350. miestų. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940,

Atvežame sunkvežimiu GAZ 53: juod-


žemio, žvyro, skaldos, atsijų, mėšlo.
8 37 384699.

Perkraustymas – pervežimas Kaune,


skelbkites
Išvežame statybinį laužą, šiukšles. visoje Lietuvoje. Dirbame greitai, ko-
Vežu krovinius. Tel. 8 671 70006. kybiškai, nebrangiai ir savaitgaliais. Tel.

Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį.


8 606 25036.
SMS žinutėmis Transportas
Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname. Pigiausiai išsiurbiame nuotekų šulinius, AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990-
1. Žinutės tekste rašykite:
Tel. 8 618 87203. pasikrauname ir išvežame šiukšles, 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. 8
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) 654 40004.
statybines atliekas, šakas. Tel. 8 685
Išnuomojamos suknelės PIRMAJAI (tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
KOMUNIJAI, su visais priedais. Pigiai. 30321. Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. automobilių važiuoklės ir variklių remonto
Tel. 8 609 58339.
Santechnikas suvirintojas keičia: vamz- darbus. Tel. 8 679 59330.
Nemokamai išvežame nebenaudojamą dynus, vonias, kabinas, katilus, WC, ra- 2. Sulaukę atsakymo žinutės,
buitinę techniką – šaldytuvus, skal- diatorius. Tel. 8 601 29943. siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
bykles, virykles ir kitus elektronikos VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) Siūlo darbą
prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. Taisau automatines skalbimo mašinas
Kaune ir rajonuose. Atvykstu į namus. (tarpelis) PATVIRTINU. Nemokamas įdarbinimas Olandijoje! Že-
Tel. 8 641 99000. mės ūkio dabai moterims. Tel. 8 5 2131164,
Tel. 8 678 32604.
Nemokamas kūrybinis nuotraukų, www.qbis.lt.
vestuvinių kvietimų, sveikinimų Taisomi įvairių tipų televizoriai kliento Dėmesio! Palankiomis sąlygomis priimami į darbą taksi
bei reklamos maketavimas. www. namuose. Atliktiems darbams suteikiama Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas vairuotojai. Tel. 8 604 41144, el.p: taxikau-
sreklamos.lt . garantija. Iškvietimas nemokamas. Tel.: nas@gmail.com. www.taxikaunas.lt
719765, 8 652 39176.
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių (20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. Reikalingi atraminių sienučių ir pamatų
remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. Televizorių taisymas kliento namuo- betonuotojai. Tel. 8 620 84733.
8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. se. Iškvietimas nemokamas, suteikia- Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų Siuvimo įmonei esančiai Kaune reikalingos
8 679 66799. www.pc-help.lt.. ma garantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671 laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP (-i) patirtį turinčios lygintojos (-ai), darbas
Nuomoju 8 vietų limuziną „Lincolu“ 55064. rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). viena pamaina, atlyginimas du kartus per
mėnesį, priklauso nuo išlygintų gaminių kie-
įvairioms progoms. 1 val. – 80–90 Lt. VALYMO PASLAUGOS: kilimų, kiliminių kio. Puikios darbo sąlygos.Laukiame norinčių
(Min 2 val.). Tel. 8 677 26666. dirbti ir užsidirbti.Tel. 8 685 11951.
dangų, minkštų baldų, patalynės gilu-
Kompiuterių remontas ir atnauji- minis valymas su JAV įranga ir plovimas.
Skubiai reikalingas:STATYBOS DARBŲVADO-
nimas, programų įrašymas, virusų Langų, patalpų valymas po remonto Mokamos linijos telefonu VAS SPECIALIEMS DARBAMS.Reikalavimai:
valymas. Atvykstu į namus. Tel. 8 ir kt. švaros paslaugos. Tel.: 77 09 44; aukštasis arba aukštesnysis ( statybinis) iš-
684 01014. 868818946. Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. silavinimas; darbo patirtis, vykdant lauko
inžinierinių tinklų įrengimą; kvalifikacinis
EUROSKYRYBOS – MŪSŲ PAVADINIMAS PASAKO VISKĄ: 8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, atestatas ypatingos svarbos statiniams;
EUROPIETIŠKAI, GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI! (skelbimas iki 20 žodžių). statinių grupė: inžinierinai tinklai ( van-
Kalvarijų g. 44-1, LT-09304, Vilnius Tel.: 8 677 87377, 867020813 dentiekio ir nuotekų šalinimo);vairuotojo
El. paštas: euroskyrybos@gmail.com www.euroskyrybos.lt 8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, pažymėjimas. Gyvenimo aprašymą ( CV )
siųsti adresu: el. paštas - valentina@sienojus.
(skelbimas iki 20 žodžių). lt. Fak.8 34 956444. Tel.: 8 34 956436, 8 34
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE ŽALĄ? Kreipkitės į mus! Mes nepralai-
956961 darbo dienomis.
mėjome nei vienos bylos prieš gydymo įstaigas! „Asmenų, nukentėjusių
nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų asociacija“ Trikotažo gamybos įmonei reikalingas
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002 www.medicinoszala.lt energetikas-elektronikas.Privalumas:darbo
Biure Kaune patirtis su elektroninėm mezgimo mašinom.
Mezgėjos (-ai), pageidautina su patirtimi.
TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL TEISĖJŲ DARBO? Kreipkitės į mus! UAB „15 minučių“ Kreiptis tel.: 393804, 393893.
„Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002
Tel.: 8 37 207887, 8 655 34257 UAB „MD Group”, plečią veiklą kauno
El. paštas: skelbimaikaunas@15min.lt mieste ir ieško: A U T O M O B I L I Ų
TURITE SKOLININKŲ? NORITE IŠSIVADUOTI NUO NEPAGRĮSTŲ KREDITO- autoelektrikų, saugos sistemų mon-
RIŲ REIKALAVIMŲ? Kreipkitės į mus! Išspręsime Jūsų problemą greitai, tuotojų, garso ir multimedijos sistemų
teisėtai, veiksmingai! „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ instaliuotojų. Būtina ne mažesnė kaip
Mob. tel. 868740002, (8-5) 237 58 63, www.skolorana.lt 1 m. darbo patirtis. Tel.: 8 620 32767,
www.mdg.lt.

„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”


Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
www.krizesiveikimas.lt Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami kiekvieną darbo dieną


Visi žodiniai skelbimai nemokamai talpinami
KAINA: PAPILDOMAI: į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt. Juodas paryškinimas – 5 Lt. Paprastas rėmelis – 5 Lt.
Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt.
Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt. Žalias paryškinimas – 10 Lt. Žalias rėmelis - 10 Lt.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
Teniso kortuose
Lietuvos teniso lyderius – Ričardą
Berankį (nuotr.) ir Lauryną Grige-
lį – kortuose vakar lydėjo skirtin-
(prizų fondas – apie 26,6 tūkst.
Lt) aštuntfinalyje 18-metis lie-
tuvis 6:4, 5:7, 6:4 įveikė 26 metų
Trofėjų dalybos
Nacionaliniams Europos šalių fut-
sprintas
Šokiai
Klaipėdos universiteto sporti-
ga sėkmė. italą Marco Viola (ATP 654). bolo čempionatams ir taurės var- nių šokių ansamblis „Žuvėdra“
2 ATP reitingo taškus jau žyboms sparčiai artėjant prie pa- šeštadienį Brėmene (Vokieti-
R.Berankiui (ATP 200) ne- užsidirbęs L.Grigelis ketvirtfi- baigos, futbolo stadionuose išsida- ja) gins pernai Vilniuje iškovo-
pavyko pratęsti pergalių seri- nalyje jėgas tikrinsis su 19 me- linama vis daugiau trofėjų. tą Lotynų Amerikos šokių Eu-
jos Ramat Hašarone (Izraelis) tų britu Danieliu Evansu (ATP ropos čempionų vardą.
vykstančiame „Challenger“ se- 367), kurį prieš du mėnesius Italija „Pasirodysime su nauja dar
rijos teniso turnyre, kurio prizų įveikė lemiamame Daviso tau- neapšlifuota programa, todėl
fondą sudaro 100 tūkst. JAV do- rės mače Vilniuje. Milano „Inter“ vienuolikė apie titulą kalbame atsargiai“,
lerių (apie 265,7 tūkst. Lt). šeštą kartą klubo istorijoje iš- – „15min“ sakė „Žuvėdros“ va-
Varžybų ketvirtfinalyje kovojo Italijos futbolo taurę. dovas Romaldas Idzelevičius,
19-metis lietuvis 3:6, 4:6 pripa- Finale Jose Mourinho auklė- kurio auklėtiniai Europos čem-
žino 27 metų brazilo Tiago Al- tiniai 1:0 palaužė „AS Roma“ pionais yra tapę septynis, o pa-
veso (ATP 127) pranašumą. Tur- komandą. Paskutinį kartą „In- saulio – šešis kartus.
Kas dveji metai šokių progra-
nyre Izraelyje R.Berankis užsi- ter“ šalies taurę buvo laimėjęs
mą atnaujinantys Romaldas ir
dirbo apie 7,8 tūkst. Lt čekį bei 2006 metais.
Skaistė Idzelevičiai šį kartą pa-
18 ATP reitingo taškų.
Ispanija M.Stankevičius (c.) ir „Sevilla“ Ispanijoje susigrą- ruošė naują programą skam-
Pažįstamas varžovas žino ketvirtąją vietą, garantuojančią bilietą į kito biu pavadinimu „Aš einu kaip
Nuo 79-osios minutės rung- sezono Čempionų lygą. AFP/Scanpix nuotr. uraganas“ pagal garsios gru-
Antroji Lietuvos raketė tyniavęs Marius Stankevičius ir pės „Scorpions“ muziką. Kar-
L.Grigelis (ATP 452) vakar šven- „Sevilla“ ekipa išvykoje 5:1 su- nų lygos atrankos turnyre, o, pionų titulus. Nors iki čempio- tu vykstanti antroji „Žuvėdros“
tė pergalę. Viterbe (Italija) vyks- triuškino Santandero „Racing“ britų spaudos skaičiavimais, nato pabaigos liko dar vienas komanda šoks prieš kelerius
tančio „Futures“ serijos turnyro bei susigrąžino ketvirtąją Is- komandos pajamas tai padi- turas, penktą kartą klubo is- metus kurtą programą „Cuba“.
panijos pirmenybių vietą, ga- dins net 60 mln. svarų sterlin- torijoje šalies pirmenybes lai-
ralis rantuojančią bilietą į kito sezo- gų (apie 240 mln. Lt). mėjusi „Shakhtar“ ekipa jau Regbis
Pradės vasaros sezoną no UEFA Čempionų lygą. Pas-
laugą „Sevilla“ klubui padarė
Prancūzija
nebegali nukristi žemiau pir-
mos vietos. Pasaulio regbio čempionato
atrankos mače šeštadienį Šiau-
Šeštadienį startuosiančiu tradiciniu šas ralio organizatoriai – Lietu- dėl čempiono titulo kovojan- Marselio „Olympique“ vie-
liuose Lietuvos rinktinė pečius
raliu „Vilnius 2010“ bus pakelta Lie- vos automobilių klubas – varžy- tis Madrido „Real“, svečiuose nuolikė po 18 metų pertraukos Baltijos lyga surems su Ukraina. 18-a perga-
tuvos automobilių ralio vasaros se- bų startą šiemet surengs ne Vil- 4:1 įveikęs į penktąją vietą nu- vėl tapo stipriausia Prancūzijoje.
Baltijos futbolo lygos pusfina- lių iš eilės iškovoję ir pasaulio
zono uždanga. niuje, o Ukmergės rajone. Lenk- kritusius Maljorkos „Real“ fut- Nors iki šalies pirmenybių pa-
lyje Lietuvos garbę gins vie- rekordą pasiekę mūsiškiai ban-
tynių pradžia – 8.22 val. Finišas bolininkus. baigos liko dar du turai, „Olym- dys pratęsti įspūdingą seriją.
nintelė Marijampolės „Sūdu-
Nuo 1961-ųjų istoriją skai- ir apdovanojimai numatomi pique“ futbolininkai tapo varžo- „Laukia sunkios grumtynės.
Anglija va“, kurios varžove bus Latvi-
čiuojantis ralis bus 2-asis šio rytoj po 17 val. šalia Vilniaus vams nebepavejami. Tai devin- Ukrainos komanda – labai pa-
jos čempionė Liepojos „Me-
sezono Lietuvos ralio čempio- miesto savivaldybės. Londono „Tottenham“ sve- tasis čempionų titulas „Olym- jėgi, tai įrodo jų patekimas į
talurgs“ ekipa. Kitame pusfi-
nato (LARČ) etapas bei 1-asis – LARČ įskaitoje varžytis čiuose 1:0 įveikė „Manchester pique“ klubo istorijoje. elitinę Europos grupę. Tačiau
„B“ lygos pirmenybėse. planuoja 45, o „B“ lygoje – 17 City“ vienuolikę ir nebenukris nalyje kovos atitinkamai Pa-
Ukraina mes, žinoma, tikimės perga-
Taupydami sportininkų lė- ekipažų. žemiau ketvirtosios Anglijos nevėžio „Ekraną“ ir Vilniaus
lės“, – sakė Lietuvos regbio
čempionato vietos. Tai reiš- Donecko „Shakhtar“ fut- „Vėtrą“ iš tolimesnių kovų eli-
www.15min.lt/rally rinktinės treneris Anatolijus
kia, jog kitą sezoną „Totten- bolininkai po metų pertrau- minavusios Talino „Floros“ ir
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba Smirnovas.
telefone, rasite specialią ralio rubriką ham“ galės varžytis Čempio- kos susigrąžino Ukrainos čem- „Ventspils“ komandos.

klasifikuoti skelbimai
Perka Kita DINGUSIŲ
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. Jauna Pralgauskų šeima prašo pagalbos, nes tai - vienintelė galimybė padėti jų ŽMONIŲ
PAIEŠKA
Išveža senus automobilius. Ateities pl. 34, dzukijosmediena.lt. sūnui Astijui, kuriam reikalinga kochlearinė implantacija (klausos implantai).
Kaunas, tel.: 8 37 441414, 8 698 08051. Vieno implanto kaina – apie 78 000 Lt. Jaunai šeimai, kurioje dėl vyrą ištikusios
Dirbame ir šeštadieniais. Superkame Eur‘o ir vienkartinius medinius nelaimės, yra tik vienas dirbantysis, tai labai dideli pinigai. Šeima prašo parem-
padėklus. Tel. 8 613 71766. ti, pervedant pinigus į Labdaros ir paramos fondo „Saulė danguje“sąskaitą:
LT804010043300087158, kodas 300100911, adresas Birutės g. 5, Akmenė.
Tel.: +370 653 32237
Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų
METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža Superkame įvairių markių automobilius. Visa Jūsų suteikta finansinė parama bus skirta Pralgauskų sūnaus operacijai
senus automobilius. Vandžiogalos pl. Atsiskaitome iškarto, dirbame be poilsio finansuoti. Informacija tel.: 8 670 46688, 8 683 23573. www.inspectorsoffice.eu
106, Domeikava, tel.: 8 682 69307, 8 dienų. Tel. 8 646 15047.
37 478989. Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalo
laužą. Didesnį kiekį išvešime patys. Raudon-
Parduoda
Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų
METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame patys. Išve- dvario pl. 112, tel.: 267424, 8 650 50353. Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparneliai - Mulčius (smulkinta pušų žievė), kompostinę Gaminame vartus, vartelius. Tveriame įvai- BUITINĖS TECHNIKOS IŠPARDUOTUVĖ.
žame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 4.59, sprandinė - 10.80, šonkauliai - 7.90, žemę 50 l – 10 Lt. (maišeliais) Atvežame. rių tipų tvoras. Dirbame su metalu pagal Nauja ir su išorės defektais buitinė
Superkame visus automobilius: neva- grill dešrelės - 3.99, pangasijos filė - 5.99, Tel. 8 604 95317.
19, Garliava, tel. 8 611 39500. Dirbame žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasiimame individualius užsakymus. www.tvoruva.lt technika mažomis kainomis.AKCIJA -
ir šeštadieniais. menkės filė s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. skalbimo mašinos tik 649 Lt. Savanorių
patys, išrašome pažymas. Tel.: 8 673 31752, Kaina su PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Parduodame statybinę medieną, vidaus Tel. 8 674 52897.
8 607 97663. – lauko dailylentes, grindlentes, terasines pr,214, Kaunas tel. 8 670 25245.
Perkame dirbama žemę ir pievas visoje Lie- Tel.: 8 37 353966, 8 652 92227.
tuvoje, brandų mišką. Gali būti išnuomota. lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849.
Tel.: 8 670 23652, 8 676 41155. UAB„Baltic metal“ aukštomis kainomis AKCIJA! Plieninė stogui danga 17,- Lt . Su-
neribotais kiekiais perka juodųjų ir teikiama garantija. UAB SAB BALTIC. Tel.: 37
Perkame katalizatorius, akumuliatorius, spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaito- 327477, 8 612 36100, 8 698 31771.
automobilių laidus, personalinių kom- me iš karto. Kreiptis: R.Kalantos g. 49,
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius. Tel. Kaunas, telefonais 8 37 215092, 8 NAUJI VYRIŠKI KOSTIUMAI MAŽIAUSIO-
8 687 21210. 698 55553. MIS KAINOMIS.(NUO 100 LITŲ) Tel. 8 656
28182. PILIAKALNIO 21 A, KAUNAS.
Superkame senus automobilius, išsive-
žame patys. Išrašome utilizavimo pa- BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys
žymas. Tel. 8 600 00292, autominute@ švediški anoduoto aliuminio profilių
gmail.com. langai. Pertvarų, terasų montavimas.
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS
Statyba, remonto darbai DURYS. www.sistemax.lt, el.p.:
kn.sistemax@gmail.com. Tel.: 8 673
Asfaltuojame sandėlius, kiemus, kelius. Kokybiškai dažau, tapetuoju, dedu plyteles, 05596.
Parduodame asfalto drožles, - pigiausia laminatą, gipso kartono darbai. Santech-
medžiaga keliui, įvažiavimui. Klojame, nikos darbai. Tel. 8 646 05650. BFO langai gamintojo kainomis. Pro-
lyginame, tankiname. Tel.: 8 699 44563, fesionalus montavimas, garantinis
8 699 34 113. Kvalifikuotų žmonių grupė atlieka vidaus aptarnavimas. Birželio 23-iosios 1, prie
elektros instaliacijos ir lauko komunikacijų „Samsono“, tel. 8 617 60936.
Atliekame vidaus apdailos darbus. Palankios klojimo darbus, trinkelių klojimas, gerbūvis.
kainos ir kokybė. Tel. 8 675 11487. Tel.: 8 656 35907, 8 677 08482. KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros, turėklai,
baldai ir metalinės laiptų konstrukcijos.
ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T): SMĖLĮ, ŽVY- MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių Tel. 8 654 72829.
RĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ. REMON- stogų dengimas ir renovacija. Bituminė
TUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ (NUOTEKŲ) danga visų tipų stogams. WWW. MEDINIAI LANGAI. VIDAUS IR ŠAR-
IŠSIURBIMAS, IŠVEŽIMAS (9 KUB). TEL.: 8 BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518. VUOTOS DURYS. Didelis asortimen-
698 15777, 8 37 383791. tas: laminuotų, faneruotų ir medinių.
Meistro pagalba: santechnika, elektra, Spalvų ir raštų įvairovė, montavimo
Degiame bei remontuojame stogus pri- buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t. darbai. Suteikiama garantija. Mažiau-
lydomosiomis bituminėmis dangomis. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700. sių kainų garantija. Konsultacija. Tel.:
Suteikiame garantiją. Tel. 8 656 14140. 8 605 32023, 8 678 53714.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. EKO-
Parengta pagal BNS, Sport1 ir „15min“ inf.

Elektriko paslaugos (gedimų šalinimas, vata, termoputa, polistireno granulėmis.


instaliacija, varžų matavimas). Tel.: 8 671 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame visoje
34278, 242081. Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Glaistome, dažome, tapetuojame, montuo- Skardinimo darbai. Gaminu ir montuoju.
jame gipso kartoną. Pristatome medžiagas. Tel. 8 680 97668.
Tel. 8 652 46770.
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTONO
Karkasinių namų statyba. Rekonstrukcija. MONTAVIMAS, FASADŲ ŠILTINIMAS. TEL.
Pamatų įrengimas. Stogų remontas. Tel.: 8 699 98866.
8 37 440285, 8 601 33257.
Atliekame visus santechnikos darbus. Šil-
Klojame trinkeles, dedam akmenis, bor- dymas, vandentiekis, kanalizacija. Avarijų
tus, tveriam įvairių tipų tvoras. Tel. 8 685 likvidavimas. Garantija. Medžiagų komplek-
85550. tavimas. Tel.: 8 37 725660, 8 686 07840.
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

10 / PRAMOGOS

Europos dienos linksmybės kis“, kurį pasitikę moksleiviai Veiklos netrūks 20 val. Vakarinis koncer-
KARINA
ZIMINAITĖ iškilminga eisena patrauks į pa- ir sostinėje tas, V.Kudirkos aikštė. Dalyvau- Šventė Druskininkuose – šeštadienį
grindinę renginio vietą – Drus- Nors Vilniuje šį savaitgalį ja grupės „Gerai gerai & Miss 13.30 val. - Ekologinio plausto „Bliuškis“ pasitikimas prieplau-
k.ziminaite
@15min.lt kininkų pramogų aikštę. Čia kaip niekada gausu renginių, Sheep“ ir „Skyders“. koje prie Kolonados.
vyksiančiuose nemokamuose Europos diena mieste atsiskleis Gegužės 9 d. 13.45 val. – Renginio dalyvių eisena į Pramogų aikštę.
Šį savaitgalį visą Lietuvą apims eu- renginiuose ką veikti ras ir ma- šurmulingoje restoranų, kny- 11 val. V.Kudirkos aikštėje 14.00 val. – Šventės atidarymas.
ropietiškas šurmulys – šalyje bus žas, ir didelis. „Tolerancijos alė- gų ir amatininkų mugėje, ku- bus atidaryta speciali meni- 14.20 – 18.00 val. Veiks kūrybinių dirbtuvių kultūros parkas,
švenčiama Europos diena, kurios di- ja“ supažindins su socialiniais rios svečiai galės paragauti tra- nė instaliacija, pristatysianti tolerancijos alėja, stadionas, kino teatras.
džiausi renginiai kviečia į „Savaitga- projektais, o greta veiks muzi- dicinių Europos šalių virtuvių visuomenei socialinės atskir- 19.30 - 22.00 val. Vakaro koncertas, pasirodys: „Saulės kliošas“,
lio sostinę“ Druskininkus ir tradicinę kos terapijos, fotografijos, de- patiekalų, susipažinti garsiau- ties grupes, veiks gyvoji bib- Jurga Šeduikytė, „Skamp“, jungtinė atlikėjų grupė atliks šven-
mugę Vilniuje. kupažo, vilnos vėlimo ir dau- siais Europos autoriais ir jų kū- lioteka. tės himną „Jei aš būčiau tu“.
gybė kitų nuotaikingų kūrybi- riniais bei pasigrožėti Lietuvos
Europos Komisijos atstovy- nių dirbtuvių. ir kaimyninių šalių amatinin-
bės Lietuvoje ir Europos Parla- Šalia pagrindinės renginio kų dirbiniais ir demonstruoja-
mento Informacijos biuro Lie- zonos įrengtoje krepšinio aikš- mais amatais.
tuvoje, kurie kartu su daugybe telėje dienos metu parodomą- Visą savaitgalį kviesiančią
partnerių organizuoja šventinį sias rungtynes žais žmonės, Europos šalių mugę papildys dau-
minėjimą, teigimu, šiemet di- turintys judėjimo negalią (sė- gybė koncertų Vinco Kudirkos
džiausias dėmesys skiriamas dintys vežimėliuose). Po paro- aikštėje. Čia penktadienį pasi-
socialinei atskirčiai ir toleran- domųjų rungtynių šventės sve- rodys grupė „Biplan“, šeštadie-
cijos svarbai. Beje, šiemet yra ly- čiai galės išbandyti savo jėgas nį – „Gerai gerai & Miss Sheep“
giai 60 metų nuo tada, kai 1950- žaisdami krepšinį vežimėlyje. bei „Skyders“ kolektyvai.
aisiais gegužės 9-ąją prancūzas Taip pat norintys galės pajusti,
Renginiai Vilniuje
Robertas Schumanas pasiū- ką reiškia gyventi su regos ne-
lė sukurti suvienytą Europą ir galia, apsilankyti senolių, romų Gegužės 7–9 d. Gedimi-
tai padėjo pamatus dabartinei namuose. Šventę vainikuos iš- no prospekte 6-oji Europos ša-
Europos Sąjungai. kilmingas koncertas, kurio me- lių mugė.
Pagrindinė Europos dienos tu pasirodys garsios grupės – Gegužės 7 d.
šventė šiemet lankysis Drus- „Saulės kliošas“, sukūręs Euro- 15 val. Jaunųjų europiečių
kininkuose – ji bus atidaryta į pos dienos himną „Jei aš būčiau koncertas, V.Kudirkos aikštė. Da-
Nemuno prieplauką atplaukus tu“, Jurga Šeduikytė–Bareikienė lyvauja LRT vaikų choras
ekologiniam plaustui „Bliuš- ir linksmieji „Skamp“. 16 val. Šventės atidarymas,
V.Kudirkos aikštė. Dalyvauja dai-
nų ir šokių ansamblis „Jorė“
18 val. Dainuojamosios poe-
zijos koncertas, V. Kudirkos aikš-
tė. Dalyvauja grupė „Lijam“
19 val. Vakarinis koncer-
tas, V.Kudirkos aikštė. Grupė
„Biplan“
Gegužės 8 d.
14 val. Tarptautinis pučia-
mųjų instrumentų orkestrų
festivalis „Skambėkite, trimi-
tai!“, skirtas dirigentui R. Bal-
čiūnui atminti.
16 val. Koncertas „Dau-
giakalbis Vilnius“, skirtas Eu-
ropos operos dienai, V. Kudir-
kos aikštė. Dalyvauja LNOBT
vaikų operos studija ir kolek-
tyvas „Polėkis“
18 val. Dainuojamosios poe-
zijos koncertas, V. Kudirkos aikš-
tė. Dalyvauja G. Storpirščio va-
Druskininkuose koncertuos ir Justė Starinskaitė
dovaujama teatro studija „Ele-
su grupe „Saulės kliošas“. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
mentorius“.

tv gegužės 8 d. www.15min.lt/tvprograma

06.35 „Yu-Gi-Oh! GX“ (38) (N-7). 07.00 „Raganosio mokykla“ 06.30 „Šiupininis“ (4). 06.55 „Nenuorama Džunė Li“ (21). 08.00 Krikščionio žodis. 08.15„Tufiai ir Tuniai“ (46). 08.30„Paslap- 07.05 Sveikatai ir laimei (kart.). 08.00 Gimnazistai (kart.). 06.55 Programa. 07.00 Žinios. Orai (kart.). 07.20 Kauniečių
(1). 07.25„Bakuganas“ (2/1). 07.55„H2O“ (31, 32). 09.00 Apie 07.20 „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių komanda“ (24). 07.45 čių sodas“ (54). 09.00 Švarus pienas. 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 09.00 „Valstybės kelias“ (kart.). 10.00 Autopilotas. 10.30 Šeš- akimis (kart.). 07.30 Muzika. 08.30 Vaikų muzikinis rytmetys
ūkį ir bites. 09.30 Mamyčių klubas. 10.00„Kaštonas - Centrinio „Antinas Gudruolis“ (16). 08.10„Finas ir Ferbis“ (42). 08.35„Di- Ryto suktinis. 11.30 Durys atsidaro. 12.15 Pulsas. 12.45 „Labiau tadienio rytas. 11.30 Grožis ir estetika. 12.30„Nacionalinio sau- 09.00 Muzika. 10.10„Gyvūnų pasaulio legendos“. 11.10„Pasi-
parko didvyris“. Komedija, 2004 m. 11.40 „Šeimos paslaptys“. nozaurų karalius“ (22). 09.00 Karoluko ir Pencės rytas. 09.30 už viską“ (41). 13.45 Klausimėlis. 14.00 „Jūrų žvalgas“ (2/21). gumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.30 Lietuvos galiūnų koman- vaikščiojimas su pabaisomis“. 11.50„Raganaitė Sabrina“. 12.50
Drama, 2001 m. (N-7). 13.10 „Gorilos rūke“. Nuotykių drama, Žalioji akademija. 10.00„Stebuklingas kardas“. 11.30„Malonus 15.00 „Hitleris ir Stalinas. Kova dėl viešpatavimo“ (1). Vokietija, dinis čempionatas (kart.). 14.55 „Juodasis riteris“ (N-7) (kart.). „Betmenas“. 13.15„Laslo stovykla“. 13.40„Linksmųjų melodijų
1988 m. 15.40 Be grimo (N-7) (kart.). 16.30 Gyvenimas yra miestelis“. Komedija, 1998 m. (N-7). 13.55„Kremas“ (4). 14.50 2008 m. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 16.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 16.30 To dar nebuvo... Geros šou“. 14.05„Karvė ir viščiukas“. 14.30„Senosios Kristinos nutiki-
Sveikinimų koncertas. 18.15„Tadas Blinda“ (2). Rež. B.Bratkauskas.
gražus (N-7) (kart.). 17.10 „Moterų alėja“ (2/34-36) (N-7). „Deginanti aistra“ (145, 146). 17.00 Švarūs pinigai. 17.45 nuotaikos žurnalas (kart.). 17.00 Ekstrasensų mūšis (kart.). mai“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30„Į gamtą su Jeffu Corwinu“.
1972 m. 19.05„Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“.„Bas-
18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV orai. 19.00 Superkakadu (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 18.00 Nepatvirtinta diagnozė (N-7). 19.00 „Ką daryti?“ (N-7). 16.00 „Ligoninės priimamasis“ (N-7). 16.55 Žodis - ne žvirblis
kervilių šuo“ (2). Detektyvas, 1981 m. (N-7). 20.25 Loterija„Perlas“.
Šeimų dainos. 21.00 „Atgal į gamtą“. Nuotykių drama, 2007 19.00 Žvaigždžių duetai IV. Muzikinis šou.Vedėjai I.Jankauskaitė 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio pa-
20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 „Nacionalinio (kart.). 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (kart.). 18.50 Kau-
m. (N-14). 00.00 „Šaltakraujis“. Veiksmo komedija. JAV, 1995 ir R.Vilkončius. 22.45„Antrininkas“. Veiksmo. Rež. R.Lamas. Vaid. norama. 21.30 Kelias į 2010 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatą. saugumo agentas VI“ (7) (N-7). 21.20„Tik pirmyn“. Trileris, 2008 niečių akimis (kart.). 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzi-
m. (N-14). 01.45„Mano gyvenimo žuvis“. Nuotykių drama. JAV, J.C.Van Damme'as, M.Rookeris, C.Dent. JAV, 2001 m. (N-14). 7 dalis: Anglija ir Graikija, 8 dalis: Kamerūnas ir Šveicarija. 22.30 m. (N-7). 23.30„Van Helsingas“, 2004 m. (N-14). 02.05 Bamba. ka. 20.35 „Midsomerio žmogžudystės X“. „Nekalta nuotrauka“.
2003 m. (N-7). 00.50„Sąžiningas žaidimas“. Veiksmo. JAV, 1995 m. (N-7). Kine kaip kine. 23.00„Faktas“. Drama. 1980 m. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S). Detektyvas (N-7). 22.30„Geležinkelio kaina“. Veiksmo (N-7).

tv gegužės 9 d. www.15min.lt/tvprograma

06.35 s„Yu-Gi-Oh! GX“ (39) (N-7). 07.00„Raganosio mokykla“ 06.30 „Šiupininis“ (5). 06.55 „Nenuorama Džunė Li“ (22). 08.15„Tufiai ir Tuniai“ (47). 08.30„Paslapčių sodas“ (55). 09.00 07.05 Grožis ir estetika (kart.). 08.00 Girių horizontai (kart.). 06.55 Programa. 07.00 Kauniečių akimis (kart.). 07.15 Mu-
(2). 07.25 „Bakuganas“ (2/2). 07.55 „H2O“ (33, 34). 09.00 07.20 „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių komanda“ (25). 07.45 „Pašėlę Tornberiai“ (53). 09.25 „Aviukas Šonas“ (2/7). 09.35 08.30 Statybų TV. 09.00 Tauro ragas. 09.30 Žvejų mūšis. 10.00 zika. 08.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 09.00 Muzika. 11.10
Sveikas žmogus. 10.00 „Angelas“. Nuotykių, 2002 m. 11.40 „Antinas Gudruolis“ (17). 08.10„Finas ir Ferbis“ (43). 08.35„Di- „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (2/2). 10.00 Gustavo enciklopedi- Kunfu išmintis. 10.30 Sekmadienio rytas. 11.30 Sveikatai ir Liūtų tėvas. 11.50 „Raganaitė Sabrina“. 12.50 „Betmenas“.
„Laukinė upė“. Nuotykių drama, 1994 m. (N-7). 13.50„Tiesiog nozaurų karalius“ (23). 09.00 Sveikatos ABC. 10.00 „Jaunėlis“. ja. 10.30 Kine kaip kine (kart.). 11.00 „Faktas“. Drama, 1980 laimei. 12.30 „Nacionalinio saugumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.15„Laslo stovykla“. 13.40„Linksmųjų melodijų šou“. 14.05
žavinga“. Romantinė komedija, 1999 m. (N-7). 15.50 Akistata. Komedija, 1994 m. (N-7). 12.15„Eisas Ventura. Kai gamta šau- m. (kart.). 12.45 „Neregėta Brazilija: „Discovery“ žemėlapis“ 13.35 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 14.00 Sveikinimų kon- „Karvė ir viščiukas“. 14.30„Senosios Kristinos nutikimai“. 15.00
Kriminalinės publicistikos laida (N-7) (kart.). 16.40 Nuodėmių kia“. Komedija, 1995 m. (N-7). 13.55„Kremas“ (5). 14.50„Degi- (2). 13.45 „Puaro“ (2/5, 6) (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. certas. Tel. (8 5) 278 0803, mob. (8 618) 77 654. 16.00 Girių ho- Teleparduotuvė. 15.30 „Į gamtą su Jeffu Corwinu“. 16.00 „Li-
dešimtukas (N-7) (kart.). 17.30 Farai (N-7) (kart.). 18.10 Asis- nanti aistra“ (147, 148). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 rizontai. 16.30„Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.). 17.00„Valstybės goninės priimamasis“ (N-7). 16.55 Žodis - ne žvirblis (kart.).
tentai. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių „Dainų dainelė 2010“. 18.00 7Kauno dienos. 18.30 Popietė kelias“. 18.00 Kainos kodas. 18.30 Svarbus pokalbis. Laida apie 17.00 „Mano čempionas“. 18.00 Kitokia Lietuva (kart.). 19.05
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Tu gali šokti? Šokių kon- „Top 5“. 19.30 2minutės šlovės. 22.00 „Nepavykęs sandėris“. su Algimantu Čekuoliu. 19.00 Keliaukim! 19.30 Bėdų turgus. ekonomiką. 19.00 Ekstrasensų mūšis VII (N-7). 20.00 Žinios. Kauniečių akimis (kart.). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja.
kursas. Vedėjas L.Pobedonoscevas. 21.10 „Mongolas“. Drama, Veiksmo, 2003 m. (N-14). 23.45 Snobo naktis. „Labas ir sudie“. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 Ar kiekvienas laimingas? 20.30 Muzika. 21.00 „Tristanas ir Izolda“. Nuotykių drama
2007 m. 23.25 „Karo aukos“. Nuotykių. Rež. B.De Palma. JAV, Kriminalinis trileris. Rež. R.Kaufmannas. Vaid. M.Hosemannas, 21.15 Savaitės filmų filmas. Vaidybinis f. „Schindlerio sąrašas“. 21.15„Mano svajonių vyras“. Melodrama, 2007 m. (N-7). 23.05 (N-7). 23.25 „Senosios Kristinos nutikimai“. 23.55 Dok. ciklas
1989 m. (N-14). S.Melles, N.Krebitz. Vokietija, 1999 m. (N-14). Rež. S.Spielbergas. JAV, 1993 m. (N-7). „Absolonas“. Trileris, 2003 m. (N-14). 01.00 Bamba (S). „Lietuvos kultūros paveldas“.„Lietuviai Latvijoje“.
2010 gegužės 7 d., penktadienis 5 M I N
„ 1
pramogos / 11

I.Norkutė: neturiu
15 k
g

I O
horoskopai gegužės 7 d.

P
N

E
N
K T A D I E
Avinas. Yra tikimybė, kad jūs galite įsimy-

laiko vestuvėms
lėti darbo vietoje. Tačiau neleiskite, kad ro-
mantiniai santykiai būtų atskleisti, stenkitės,
kad tai netrukdytų jūsų darbui.
Jautis. Jus greičiausiai pavergs jūsų myli-
mo asmens nekaltas veidas, todėl negalėsite
trūko, tai viskas buvo puiku. greitai prabėgo: atrodo, tik va- patikėti, kad jus apgaudinėja. Visgi sukaup-
kristina kite dvasines jėgas ir rimtai pasikalbėkite, ar
mažeikaitė Labai gerai atsipalaidavau.
O kaip atrodė tikroji gim-
sarą Palangoje filmavome „Mo-
terys meluoja geriau“, o jau ir
Pagal 15 kg jūsų nekvailina.
k.mazeikaite
@15min.lt tadienio diena? vėl netrukus reikės važiuoti į Zodiaką Dvyniai. Šiuo metu kils daug prieštaravimų,
Miegojau (kvatojasi). Nie- Palangą. Nors darbo dabar ma- aš Jautis, bet ir agresijos, tačiau ir naudingų idėjų. Nelengva 15 kg
TV serialų „Moterys meluoja ge- ko nedariau, ilsėjausi. Gulėjau, žiau, tačiau jo tikrai netrūks- bus atsirinkti, kur perspektyvūs pasiūlymai,
riau“, „Svetimi“ aktorei, laidos tvarkiau Aurimo tėvų terasą, ta – teatre repetuoju vaikišką jaučių skirtin- o kur vienadienės iliuzijos ar apgaulė.
„2 minutės šlovės“ komisijos na- taip ir praėjo gimtadienis. spektaklį, dalyvauju „2 minu-
rei Ingai Norkutei šią savaitę su- Kokie jums buvo praė- tės šlovės“ komisijoje.
gų būna: vie- Vėžys. Jei norite patraukti kieno nors dėme-
ėjo 38 metai. Šią šventę moteris ję metai? Ar padidėjęs populia- ni koridoje, kiti sį, būkite įtaigus, bendraukite aiškiai ir be
su vienuolika metų jaunesniu su- Nuolat gyvenau maršrutu rumas jūsų nesusargdino užuolankų. Darbe 15stenkitės
kg
įžiūrėti aiškes-
žadėtiniu aktoriumi Aurimu Žvi- Vilnius-Šiauliai. Metai labai „žvaigždžių liga“?
žemę aria... nį vaizdą visa apimančioje migloje.
niu griausmingai paminėjo gru- Man atrodo, kad tą ligą Liūtas. Darbe imkite vadžias į savo rankas.
pės „Metallica“ koncerte.

x
žmonės kartais sukuria pa- „2 minutės šlovės“ – drąsių Tai laikas, kai turite judėti į priekį nepaisant
tys. Kartais norisi visiems keistuolių laida ir šaunu, kad nieko - neleiskite kolegoms ar draugams jū-
Gimtadienio proga ėjo- parodyti dėmesį, nusišyp- jų Lietuvoje tiek daug, bet... Sė- sų įkalbinėti susilaikyti nuo seniai planuo-
te į „Metallicos“ koncer- soti, o kartais norisi nuo dėti laidos komisijoje ir priimti tų žingsnių.
tą. Ar buvote patenkin- visų pasislėpti, nieko ne- sprendimus yra labai sunku,
ta tokiu muzikaliu gim- matyti aplinkui ir, žiū- nes čia dalyvauja labai skirtin-15 kg Mergelė. Jūsų laukia reikšmingi pokyčiai,
tadieniu? rėk, tuoj kas nors sako: gų sugebėjimų žmonės. todėl naudokitės patarimais tų žmonių, ku-
Labai patiko. Tai buvo „O, ji pasikėlusi“. Taip Jūsų gyslomis teka ukrai- rie karjerai turės pozityvią įtaką. Prieš imda-
dešimt dienų prieš gim- nutinka dėl nesusipra- niečių, lenkų ir lietuvių krau- masis ko nors, išsiaiškinkite detales ir apgal-
jas. Kurios šaknys nulemia jūsų vokite savo veiksmus.

x
tadienį. Aš nesu didelė timų. Apie save tokių at-
„Metallicos“ gerbėja, bet siliepimų negirdėjau. ugningą temperamentą? Svarstyklės. Lengvai įgyvendinsite
15 kg
visus
tiesiog norėjau pamatyti Dirbate „2 minutės šlo- Mamos tėvas – ukrainie- 15 kg savo sumanymus, jei tik išdrįsite žengti vi-
patį šou. Šalia buvo drau- vės“ komisijoje, ieško- tis, o iš tėčio pusės yra len- sus reikiamus žingsnius. Nuotaiką praskaid-
te talentingų žmonių. Ar

x
gų, kurie liūdėjo, kad nebu- kų. Daug kas sako, kad ma- rins romantiškas pasimatymas su jums pa-
vo kokių nors senesnių „ga- pati save vadinate talen- no būdas kaip slavės. Iš šono
15 kg tinkančiu žmogumi.
balų“, kurių jie labai lau- tinga? Juk esate ne tik akto- gal geriau matosi, kaip yra iš
kė, o kadangi rė, bet ir gera kulina- tikrųjų, nors aš sakau, kad Skorpionas. Būsite linkęs dairytis atgal,
man to ne- rė, mezgėja, gė- esu lietuvė. Pagal Zodiaką aš abejoti ir tikrinti tai, kas anksčiau parašy-
lininkė... Jautis, bet ir jaučių skirtingų ta, pasakyta ar nuspręsta. Vertėtų atidžiau
Pastarieji būna: vieni koridoje, kiti že- dirbti su dokumentais, neskubėkite pasira-
yra daugiau mę aria... šyti rimtų sutarčių.
p omė g i a i Esate susižadėjusi su ak- Šaulys. Darbe būsite dėmesio centre, į jus
(šypsosi). toriumi A.Žviniu, kartu esa- kreipsis ne tik patarimų ar pagalbos, tačiau
te jau ketverius metus. Gal- galite sulaukti ir pasiūlymų, kaip plėtoti vie-

x
būt jau paaiškėjo, kada lauk- ną ar kitą projektą. Neskubėkite įsipareigoti
ti jūsų vestuvių? šeimai ar draugams.
Mes laukiam geresnių lai-
kų – vestuvėms nėra laiko. Jei- Ožiaragis. Jus lydės sėkmė daugelyje sri-
gu jau per televiziją pasakėme, čių. Svarbiausia – neatidėliokite skubių klau-
simų sprendimo. Jei abejojate savo jėgomis,
I.Gelūno nuotr.

tai vestuvės tikrai bus, niekur


nepabėgsime (šypsosi). paprašykite artimo žmogaus patarimo, nuo-
monės.

x
www.15min.lt/s96474 Vandenis. Būsite labai užimtas, mat lau-
Surinkę šį adresą, rasite visą interviu su I.Norkute.
kia nemažai susitikimų. Vakare greičiausiai
15 kg
būsite pavargęs ir nenusiteikęs bendrauti su
namiškiais, tačiau neatimkite dėmesio iš vai-
poligonas sudoku kų ar sutuoktinio.

x
Žuvys. Diena kupina išskirtinių galimybių,
Taisyklės:
1 5 2 8 1 7 8 3
O A R
greičiausiai laukia permainos. Labai svarbu
Kiekviename žodyje turi būti panau- bus teisingai suvokti tendencijas, galimy-
15 kg
dota raidė, esanti dėlionės vidu- bes, jausti laiką, kada galite sėkmingai veikti,
ryje. Negalima žodyje panaudo-
6 4 ? 9 5 6 8
o kada geriau palūkėti.
T N P ti raidės daugiau kartų negu nu-

4 5 3 7 8 1 2 1 3 4 7
rodyta dėlionėje. Galima naudo- www.15min.lt/horoskopai
I S ti raides, giminingas duotosioms Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams

D (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,


jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei- 5 6 4 8 2 7 6 1 9
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti). 9 7 mano augintinis
2 7
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
8 6 5 7 3 3 5 4 1
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė- 7 1 8 9 2 6 4 6 9 2 5
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 3 8 7 6 1 8
2 8 7 4 5 8 2 3
Labai lengvas
V. EASY # 97 V. EASY # 98

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
tuku pažymėtame langelyje esan-
anekdotai tį skaičių siųskite SMS žinute nu-
meriu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt,
Tėvas atėjo pasiimt vaiko iš Eina ežiukas miško keliuku, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OM-
darželio: mato guli batas. Priėjo ežiukas, NITEL, TELE2 abonentai). Žinutės
– Kuris jūsų vaikas? pauostė batą ir sako: langelyje rašykite: 15MIN SU (gau- Vardas – Smaugliukė.
– Nesvarbu, vis tiek rytoj - Žinai, puma, man atrodo tu tas skaičius) Vardas Pavardė Mies- Amžius – 10 mėn.
atvesiu... jau padvėsei. Mėgsta – šildytis po lempa, ilgai miegoti bei gaudyti skanius
tas. Vienas iš teisingą atsakymą at-

Gaisrininkas laiko egzaminą į – Seneli, ar tu buvai mažas?


5 2 Meilė – nuostabus,
siuntusių žmonių burtų tvarka lai-
net magiškas jausmas
peliukus.
9 2 6
Būdas – labai draugiška ir smalsi. 3
mės S.Mallery knygą „Paskutinis
7 1 9 4 8 4 8 9 7 6
muzikos mokyklą. Klausimas: – Žinoma, anūkėli! Nemėgsta – kai ją netikėtai pažadini, norėdamas paimti į rankas.
pirmasis pasimatymas“. Šeimininkai – Ilona ir Ernestas.
– Kuo skiriasi smuikas nuo – Tikriausiai visi iš tavo plikės
rojalio? juokėsi...
– Rojalis ilgiau dega...
anekdotai@15min.lt
4 www.15min.lt/sudoku
6 3 9 2
Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku
1 8
www.15min.lt/augintinis 5
Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją

1 7 5 2 6 4 7 9 1 5
2010 GEGUŽĖS 7 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
karuselė
Pakurstė gandus
Pagauti švelniai besibučiuojan- ber“). Dabar žurnalistai spė- riuo buvo kartu 9 metus. Garse-
konkursas
Laimėk „InCulto“ singlą
tys aktoriai Keanu Reevesas ir
Charlize Theron sutriko ir spruko
lioja, ar prieš dešimtmetį po-
puliarumo sulaukusios jų mei-
nybių gyvenimu besidomintis
tinklalapis Tmz.com paskel-
ir kvietimą į koncertus
nuo paparacų. lės istorijos ir romantiški san- bė trumpą filmuką, kur matyti „15min“ skelbia konkursą ištiki-
tykiai pagaliau perkelti į tikrą aktorių apsikabinimai. miausiems „Eurovizijos“ ir „InCul-
Moterų numylėtinis 45-erių gyvenimą. K.Reeveso gyvenime iki to“ gerbėjams.
K.Reevesas ir žavingoji vyrų Aktoriai buvo pastebėti šiol tebuvo viena rimta, ta-
simpatijų nestokojanti 34-erių kartu išeinantys iš vieno Be- čiau nelaiminga meilės is- Daly vauk kūrybiškame
Ch.Theron yra kartu pasiro- verli Hilso restoranų. Atsisvei- torija. Nors aktorius ir norė- konkurse ir įrodyk, kad „Eu-
dę keliuose fi lmuose: 1997-ai- kindami jie ne tik apsikabino, jo vesti, nespėjo – jo mergina rovizijoje“ Lietuvos atstovams
siais juostoje „Velnio advoka- bet ir bučiavosi. Jennifer Syme mirė per auto- linki sėkmės.
tas“ („The Devil's Advocate“) ir Ch.Theron šiemet sausį iš- mobilio avariją 2001-ųjų ba- Prizas – kvietimas. Siųsk
2001-aisiais „Meilės lapkrityje“ siskyrė su airių aktoriumi Stu- landį. Praėjus dvejiems me- savo ir savo draugų nuotrau-
(angl. „Sweet artu Townsen- tams po to, kai porai gimė ne- kas, kuriose jūs esate panašūs
Novem- du, su ku- gyvas kūdikis. į „InCulto“ narius. Pabandy-
Futbolo dievukai Dailymail.co.uk žiniomis, kite originaliai atkartoti „In-
Futbolo aistruoliai ir futbolininkų praėjusiais metais K.Reevesas Culto“ aprangos stilių, šukuo- su grupe „InCulto“ išvyks ge-
gerbėjos nekantriai laukia šiemet mėgino megzti romaną su senas ar muzikavimo manie- gužės 17 dieną.
vyksiančio pasaulio futbolo čem- 40-mete mažo biudžeto rą. O gal turi net blizgius šor- Prizas – singlas. Jei no-
pionato Pietų Afrikoje. Kaitindami fi lmų aktore Parker Po- tus? Įrodyk, kad esi „InCulto“ ri laimėti grupės eurovizi-
aistras sportininkai nusifotografa- sey, tačiau pastaruoju gerbėjas ir laimėk pakvietimą nį singlą „Eastern European
vo žurnalui„Vanity Fair“, vilkėdami metu ji buvo pastebėta dviem į „InCulto“ palydėtuvių Funk“, vienas arba su drau-
tik savo atstovaujamų šalių vėliavų su kitu vyru. koncertus. Jie prasideda gegu- gais sudainuok šią dainą, nu-
spalvų trumpikėmis. „Labai stengiuosi nebū- žės 13 d. Kauno klube „Nauti- fi lmuok klipą ir atsiųsk redak-
Madingo žurnalo viršelį pa- ti vienas. Žinote, tai ne- lus“, gegužės 14 d. Klaipėdos cijai. Geriausių vaizdo klipų
puošė „pilvo grotelių karaliumi“ lengva. Noriu vesti ir klube „Kiwi“ ir gegužės 15 d. autoriai bus apdovanoti „In-
tituluojamas Madrido „Real“ fut- turėti vaikų. Tai ma- Vilniaus klube „Niujorkas“. Į Culto“ singlais.
bolininkas Cristiano Ronaldo ir
no svajonių viršukal- 55-ąjį „Eurovizijos“ dainų kon- Nuotraukas ir video siųsk
Dramblio Kaulo Krantui atstovau-
nė. Tačiau visų pir- kursą Osle Lietuvos delegacija eurovizija@15min.lt.
jantis Didier Drogba.
ma, kad ją pasiek-
čiau, turiu įkopti
Grupės „Poison“
porelė
į kalną. Padary-
vokalistas sveiksta siu tai, tik duoki-
te man laiko“, –
anksčiau yra sa- Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
kęs K.Reevesas. savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
Garsenybės kal- vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
bų apie jų ga-
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
limą romaną .lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
K.Reevesas ir Ch.Theron nekomentuoja kalbų, kol kas neko- in.lt
ar ekrane vaidinę mylimuosius jie pamilo mentuoja.
vienas kitą ir realybėje. Sipa/Scanpix nuotr.

Grupės „Poison“ lyderis Bretas


Michaelsas (nuotr.) atsigavo ir
jau gali pats vaikščioti. Jis neu-
rochirurgijos klinikoje buvo gy-
domas nuo balandžio 22 dienos,
kai jam buvo konstatuotas krau-
jo išsiliejimas į smegenis.
B.Michaelso gydytojo Josep-
ho Zabramskio teigimu, atlikėjas
jau gali vaikščioti ir kalbėti, mano-
ma, kad jis visiškai pasveiks. „Jis –
vienas iš labai laimingų žmonių.
Tik 20 proc. ligonių po tokio krau-
jo išsiliejimo pasveiksta ir išsaugo
visas organizmo funkcijas“, – sakė
daktaras. Gydytojas neatskleidė,
ar B.Michaelsas vis dar medicinos
klinikoje, ar jau grįžo namo.

„Kiss“ kviečia
Lady GaGą

Legendinė amerikiečių roko gru-


pė„Kiss“ kviečia į savo sudėtį ne ką
kitą, o ekscentriškąją Lady GaGą.
Grupės bosistas, 60-metis Gene
Simmonsas (nuotr.) pakvietė jau-
ną atlikėją prisijungti prie „Kiss“.
Kaip pranešė „Daily Star“, muzi-
kanto nuomone, hito „Bad Ro-
mance“ dainininkė puikiai tiktų
į „Kiss“ ir taptų visateise penktą-
ja grupės nare. G.Simmonsas ne-
slėpė susižavėjimo 24-erių Lady
GaGos muzika, stiliumi ir pasiro-
dymais. „Ji ne Lady GaGa, ji tikra
Lady Kiss. Jos muzika ir vaizdas, su
kuriuo ji ją pateikia, nuostabūs. Ji
pats geriausias įvykis scenoje nuo
mūsų atsiradimo. Ji – moteriška
„Kiss“ versija“, – sakė beveik 4 de-
šimtmečius scenoje praleidusios
grupės „Kiss“ bosistas.