You are on page 1of 1

Đề tài thảo luận Luật Thương Mại

:
Bài tập 1
Điều lệ công ty hợp danh ABC có một số nội dung như sau:

• Các thành viên hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty
• Các thành viên hợp danh có quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề quản lý
công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty
• Các thành viên hợp danh hưởng lãi và chịu lỗ theo nguyên tắc ngang nhau, không
phụ thuộc vào tỷ lệ phần vốn góp trong công ty.
• Các thành viên góp vốn có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết về tất cả các
công việc của công ty

Yêu cầu : Nêu nhận xét về các nội dung trên trong điều lệ của công ty hợp danh ABC

Phân công:

Ý1 + 2 : Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thu Hằng, Nguyễn Thu Hà, Hằng C4
Ý3 + 4 : Đặng Thị Gấm, Bùi Hương Giang, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Thu Hà

Bài tuy ngắn nhưng tớ đã chia nhỏ thành 2 phần, rút bớt lượng bài các bạn phải nghiên
cứu.
Mong các bạn làm bài chất lượng, giải thích đầy đủ và dài dòng một chút :D
Mọi người gửi bài cho tớ trước ngày 24/04/2010 nhé.

Mọi chi tiết liên lạc với tớ : Hà Hằng C3 : 0983 653 555
Mail: Hahang90@gmail.com