Introduksyon Ang mga Pilipino ay may mayamang kultura na nagsimula pa bago dumating ang mga Kastila.

Ang mga sinaunang Pilipino ay may magagandang tradisyon at pag-uugali noon na maaaring nailipat sa kasalukuyang henerasyon o tuluyan nang nawala sa lipunan. Sa kabila nito, nananatiling mayaman ang Pilipinas sa kulturang kinagisnan nito. Isa sa mga malalaking bahagi ng kulturang Pilipino ang pagkain. Ang pagkain ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao upang mabuhay. Samakatuwid, ang kapaligiran ng tao ay nakaaapekto sa uri ng pagkain ng mga tao sa lugar na iyon. Sa pagkaing Pilipino, sapat na ang kanin at ulam na maaaring gulay, isda o lamang-dagat at karne upang maitawid ang pamilya sa gutom. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng iba’t ibang mga salik sa pagbabago ng kultura ng mga Pilipino sa pagkain. Isa na sa mga ito ang paglitaw ng mga produktong gawa sa ibang bansa. Ang mga ito ay lubusang nakaapekto sa mga Pilipino sa paraang nagkaroon ng pagkakaiba sa pagtingin ng mga Pilipino sa sariling gawang mga produkto at sa gawang ibang bansa. Ito ang konsepto ng colonial mentality na nagbigay-pansin sa pagkain ng mga Pilipino. Sa kadahilanang ito, nilayon ng pag-aaral na ito ang masagutan ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang epekto ng colonial mentality ng mga Pilipino sa a. ekonomiya ng bansa? b. kultura ng mga Pilipino? c. lipunan?

2. Ano ang tuwirang dahilan ng pagsibol ng colonial mentality sa mga Pilipino particular na sa kultura ng pagkain? 3. Anu-ano ang mga kaugalian, paniniwala at prinspiyo ng mga Pilipino ukol sa pagkakaroon nito ng colonial mentality sa pagkain at sa iba pang mga produktong pangkalakalan? Sa pag-aaral na ito malalaman at mapatutunayan kung may katotohanan o wala ang mga sumusunod na pahayag: 1. Ang colonial mentality ay buhat sa kolonyalismo sa pilipinas. 2. May colonial mentality na ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. 3. Ang mga Pilipino lamang sa mundo ang may colonial mentality lalo na sa pagkain. 4. Walang mabuting epekto sa atin ang pagkakaroon ng colonial mentality kahit taglay natin ito. 5. ang colonial mentality ay buhat sa: a. Authoritative na pag-iisip ng mga Pilipino sa gawang ibang bansa. b. Kakulangan sa promosyon sa mga produktong Pilipino c. Dahilang pangkasaysayan (pananakop ng mga dayuhan) d. Dahilang pang-ekonomiko (mas mura ang mga produktong gawang ibang bansa).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful