You are on page 1of 87

RMJAI: Lietuvos Respublikos Krato apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos Kultros ministerija Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo,

auk rmimo ir aminimo fondas Panevio miesto savivaldyb Panevio rajono savivaldyb Lietuvos Laisvs kovos sjdis

U K 355.42-(474.5)(084) D MA 471

NUOIRDZIAI DKOJAME: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkui dim. plk. Jonui eponiui, Birutei Bilinaitei, Algirdui Blaiui, Adolfui Bulovui, Rolandai Gudynienei, Stasiui Jaglai, Vidmantui Jankauskui, Jonui Kadioniui, Algiui Kazulnui, Vilijai Kubilitei, Albertui Mekauskui, Bronei Painskienei, Albertui Petroniui, Stasiui Slukai, Antanui imnui, Genocido auk, Rokikio krato ir Utenos kratotyros muziej darbuotojams Elena Markuckyt, 2008 Donatas Pilkauskas, 2008 Panevio kratotyros muziejus, 2008

ISBN 978-9955-9643-8-4

Elena Markuckyt, Donatas Pilkauskas

ALGIMANTO APYGARDOS PARTIZAN ISTORIJA

PANEVYS 2008

Mieli

skaitytojai,

Ms tautos istorija - tai kov u Laisv istorija. Susikrusi Lietuvos valstyb imtmeius kovojo dl teiss gyventi laisvai ir savarankikai. Sudtingoje kov istorijoje iskirtiniai yra XX a. vykiai, kai atsikrusi valstyb gyn 1918-1920 m. savanoriai, rinktins kariai. 1941 m. Birelio sukilimo dalyviai ir Vietins Taiau deimtmet trukusi pokario partizan kova Lietuvoje yra iskirtinis reikinys. Ji veik tuometinse

iame albume pateikiama istorija apie partizanus, 1947-1950 m. kovojusius bene istorikai reikmingiausioje Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Algimanto apygardoje. iauli bei Utenos apskrii teritorijas. penkiose - Kupikio, Pasvalio, Panevio, Rokikio ir Anyki - apskrityse. Atskiri briai pasiekdavo ir Todl, siekdami isaugoti istorin ties, skaitytojus supaindiname su tokia apygardos struktra, koki j buvo susiformav patys Laisvs kovotojai. Tai svarbu, nes Algimanto apygardos teritorijoje vyko nemaa dalis Auktaitijos bei visos Lietuvos partizan veiklos centralizavimo proces, veik gerai suorganizuota pasiprieinimo struktra. Apygardos partizanai sijung ypa aktyvi ir vairiapusik kov. Ms tikslas - istorikai kuo tiksliau nuviesti situacij mintoje teritorijoje, pateikti sudting vyki apvalg ir skaitytojus supaindinti su partizan vad biografijomis. Jas parengme remdamiesi archyv mediaga ir partizan artimj pateikta informacija. Svarbus ir reikalaujantis objektyvaus istorinio vertinimo pasirod ir faktas apie aukiausi srities bei apygardos vad kraupi t 1949 m. ruden dl vieno asmens idavysts. Galbt tam pasitarnaus Lietuvos ypatingajame archyve ilikusi muziej fonduose ir prisoviet saugumo byl mediaga, autentiki vyki liudinink prisiminimai, iandien buvusios apygardos

vaiuose archyvuose isaugota unikali foto mediaga. Kartu Js rasite ir nuotrauk, liudijani, kaip teritorijoje amintas skaudiose kovose kritusij atminimas. Mes nuoirdiai tikime, kad iame albume pateikta istorija apie Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Algimanto apygardos partizan kovas ir ryt vis skaitytoj irdyse ugdys patriotizmo jausm ir skatins artimiau painti garbing ms krato praeit. Autoriai

DIANA GLEMAIT

MES MOKSIM NUMIRT

Mes m o k s i m numirt, jei Tvyn aukos reikalauja. Nesuri m s gret nieks vergovs pikta grandine. Neimoksim sulinkt prie ateivi statym nauj: Savo brol parduot - dar visi neimokome, ne!

Krat ginsime , kaip senovje protviai gyn, Bals ems gimtos ineioj giliausiai irdy. Nors laukai ir keliai p a v e r g t j dejone nutvin, Kur klausysies - aplink s v e t i m j ingsnius tegirdi.

O juk b u s dar diena, kai pro vliav plazdant mik Baltas V y t i s pakils ir padangj auktoj suspinds! Ms kraujas giedos pro gimtins veln itryks, Ir ant kapo nykaus viesios taurs lelij yds.

Pardunds traukiniai, isive jaunatvik dali, Visi monai idils, tarsi p j a u t u v a s dyla delios. Gr m s tvai, m s sess i Komi, Uralo, Atsiklaup ionai, verkdami gimt em buiuos.

Partizan poets Dianos Glemaits eilratis Mes moksim numirt" uraytas jos vyro, Algimanto apygardos Kunigaikio Margio rinktins Gedimino kuopos vado Juozo Bulovo-Ikso ranka.

Mes moksim n u m i r t ne u svetim mint ar od, Ne u tuos, kurie skriaus, dengdami visk melo tamsa. Tik u ryt, kuris laisvs saul diding parodys Mes m o k s i m n u m i r t giedriu veidu ir tvirta dvasia.

1949 m. rugpjtis

A L G I M A N T O APYGARDOS PARTIZAN KOVOS

Partizanin kova Auktaitijoje prasidjo kartu su antrja soviet okupacija - 1944-j vasar. Patriotikai nusiteik gyventojai, ypa Lietuvos kariuomens karininkai, auliai ir kaimo jaunimas, ruosi kovai. Svetimos armijos gretose nenorj tarnauti vyrai pradjo slapstytis ir kurti ginkluot kovotoj brius, kurie vliau peraugo didesnius karinius junginius. 1945 m. iaurs ryt Auktaitijos kovotojus suvienijo Vytauto apygarda su Panevio, Utenos, Rokikio ir Zaras apskrityse veikusiais partizan daliniais. Tuo metu ji buvo didiausia Lietuvoje. Laikui bgant, tokioje teritorijoje dl nema atstum tapo nemanoma efektyviai palaikyti ryius. Dl to vyriausioji partizan vadovyb - Bendrasis demokratinio pasiprieinimo sjdis (toliau - BDPS) - nusprend steigti nauj teritorin vienet. Tad 1 9 4 7 m. sausio mn. Auktaitijoje buvo kurta iaurs ryt sritis, sujungusi iki tol veikusias partizan grupuotes, ir vadu, pareigojant suformuoti atskir apygard, paskirtas Jonas Kimtas -algiris. Jis, remdamasis BDPS 1 9 4 7 m. balandio 11 d. sprendimu, balandio 19 d. dav sakym, kad naujai Algimanto apygardai vadovauti skiriamas buvs arno rinktins vadas Antanas Sluka-arnas. Balandio 21 d. pagrindins ryininks pareigos patiktos Onutei eimytei-ivilei. Beje, atkreiptinas dmesys, kad dokumentai apie mint dviej atsaking asmen paskyrim, matyt, dl situacijos sudtingumo buvo surayti vliau - gegus 1 d. mnes sudarytas ir Algimanto apygardos tabas: jo virininku tapo atsargos leitenantas gydytojas Antanas Palavenis-Skirmantas, adjutantu - Antanas Kisielius-Sakalas, Visuomenins dalies virininku - Jurgis Urbonas-Laktutis. Vis dlto galutinis tabo formavimas tssi kelis mnesius. Kuriant apygard suformuotos trys rinktins: alioji, Kunigaikio Margio ir arno. Pastarj, veikusi Anyki, Trokn, Kavarsko, Svdas, Vieint ir imoni valsiuose, kr ir pirmasis vadovavo Antanas Sluka-arnas. J a m pradjus rpintis Algimanto apygardos reikalais, 1 9 4 7 m. birelio 30 d. naujuoju vadu paskirtas Antanas Starkus-Blinda, Mont - buvs Algirdo kuopos vadas. 1 9 4 8 m. Algirdo kuopa jungta Kunigaikio Margio rinktin ir i pradi vadinta algirio, vliau - Dariaus ir Girno vardu. Pai arno rinktin sudar trys kuopos: be mintosios (Algirdo), dar buvo Butegeidio (vadas - A n t a n a s Jagla -uolas) ir Grainos (vadas - Jonas Staneviius-Dd, Vaitkus). Jis rinktinei vadovavo iki 1 9 4 7 m. lapkriio, o 1 9 4 8 m. spalio mn. 13 d. buvo suimtas. J pakeit Povilas Tunkeviius-Kastantas, uvs 1 9 5 0 m. rugsjo mn. Kartu pastebtina, kad 1 9 4 9 m. baland arno rinktins veikimo teritorijoje kurta ir ketvirtoji - Plechaviiaus kuopa (vadas - Stasys Gimbutis-Tarzanas, o nuo 1 9 4 9 m. rugpjio - Vladas Karosas-Vilkas). 1 9 4 9 m. liepos 1 d. Stasys Gimbutis-Tarzanas paskirtas paskutiniu arno rinktins vadu, Feliksas Niaura-Cipras - jos tabo virininku.

1 9 4 8 m. kovo mnes tabo virininko sakymu Algimanto apygardai priskirtas Vytauto esnakaviiaus-Valo partizan brys, vliau perorganizuotas alij rinktin (kai kuriuose altiniuose io brio prijungimo prie Algimanto apygardos data nurodoma 1 9 4 7 m. liepos 1 d.). Jos vadu iki ties buvo mintasis Vytautas esnakaviius-Daujotas, Valas, adjutantu ir valgybos skyriaus virininku - Algirdas Mekauskas-Lapinas, Vanagaitis, o tabo virininku - Jonas Janueviius-Vilkas, Raknys. 1 9 4 9 m. kovo mn., Valui uvus, aliosios rinktins vadu paskirtas Jonas Janueviius-Vilkas, Raknys. Kadangi i rinktin veik Pasvalio ir Panevio apskrii teritorijose, partizanai pasiekdavo ir atskirus kaimynini Radvilikio bei iauli valsius, ypa Rozalim. Vliausiai, 1 9 4 8 m. birelio 15 d., Algimanto apygardos sudt jungta Kunigaikio Margio rinktin (vadas - Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis, uolo apsaugos brio vadas - Pranas Kemeklis-Tvas, valgybos skyriaus virininkas - Petras Dilys -Eimutis). Nuo 1 9 4 8 m. spalio mn. jos Organizaciniam skyriui vadovavo Bronius Narbutas-ernas, Radvila (suimtas 1 9 5 0 m. balandio 14 d.). Pirmuoju tabo virininku buvo Vytautas Baltrnas-Strazdelis, o 1 9 4 9 m. vasario 16 d. j pakeit Kazys Jureviius-Dobilas. Kovo mnes iam uvus, ankstesnes pareigas vl gro Vytautas Baltrnas -Strazdelis, kuris nuo prieo rankos krito 1 9 4 9 m. rugpjio mn. Tada Kunigaikio Margio rinktins tabo virininku tapo Stasys Gimbutis-Rkas. J a m 1 9 4 9 m. lapkriio 2 d. uvus - Bronius Stasikis-Skurys (uvo 1949-j pabaigoje). 1 9 4 9 m. sausio 25 d. Margio rinktins vado sakymu suformuotos trys kuopos: algirio, Gedimino ir Vaiganto. Pirmoji sudaryta i buvusios Algirdo kuopos, vliau vadintos Dariaus ir Girno vardu. Jai vadovavo Kazys Jureviius-Dobilas, 1 9 4 6 m. rugsjo mn. kurto algirio brio vadas. 1 9 4 9 m. vasario 16 d. Dariaus ir Girno kuopos vadu paskirtas Antanas Baukys-Sakalas, buvs algirio brio vadas ir Dariaus ir Girno kuopos vado pavaduotojas. J a m 1 9 4 9 m. kovo 18 d. uvus, to paties mnesio 30 d. ias pareigas perm Petras ernius-Tigras, Laisvnas. Dariaus ir Girno kuopoje veik trys briai: uolo (vadas - Pranas Kemeklis-Tvas), algirio (vadas - Jonas Mackus-Don Kichotas), Audros (vadas - Feliksas Stasikis-Smgis). Antrajai - Gedimino - kuopai, kurioje buvo tik vienas Kstuio brys, iki ties 1 9 4 8 m. lapkriio 16 d. vadovavo Antanas Vamas-Plechaviius, Radvila. Vliau j pakeit Juozas BulovasIksas, Dmas, kuris uvo Plunksnoi mike 1 9 4 9 m. lapkriio 14 d. Tokia pati lemtis itiko ir jo mon Dian Glemait, inom partizan poet, bei Kstuio brio vad Petr Andriukeviiiaui. Provokatoriui idavus, i viso i dien uvo 6 partizanai. Albertas Nakutis-Viesulas, uvs 1 9 4 9 m. lapkriio 2 d., vadovavo treiajai -Vaiganto - kuopai. Joje veik du briai: Viesulo brio vadas buvo Nakutis-Viesulas, Vaidevuio briui vadovavo Kazys Indrel-Strausas. 1950-j vasar Margio rinktin sudar du briai: Audros Upali valsiuje (Utenos apskr.) ir uolo, veiks Jintuose ir Kamajuose (Rokikio apskr.). Mikuose kovojusius partizanus nuolat persekiojo represins okupant valdios pareignai ir j nurodymus vykd vidaus kariuomens daliniai. Jau 1 9 4 7 m. Algimanto apygardos teritorijoje pradjo veikti A. Sokolovo specialiosios grups provokatoriai. Patyrus daug kovotoj neteki, 1 9 4 8 m. balandio 15 d. buvo suformuotas naujas Algimanto apygardos tabas: jo virininku paskirtas Antanas Starkus-Mont, adjutantu - Aleksas Matelis-Audenis, valgybos skyriaus virininku - Jonas Boiulis-Dragnas. I ilikusi partizan dokument ir kitos archyvins mediagos matyti, kad 1 9 4 7 - 1 9 4 9 m. Algimanto apygarda buvo pagrindin Auktaitijos kovotojus vienijusi organizacija. Jos teritorijoje laiksi Siaurs ryt Lietuvos srities partizan vadovyb, nuolat vykdavo svarbiausi Auktaitijos partizan vad sskrydiai ir pasitarimai.

1 9 4 8 m. rugpjio mnes suformuotas iaurs ryt Lietuvos srities tabas. Srities vadu paskirtas Jonas Kimtas -algiris, jo pirmuoju pavaduotoju - Algimanto apygardos vadas Antanas Sluka-arnas, antruoju - Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Mikinis. tabo adjutanto pareigos patiktos Juozui Skurskiui-Laisvnui, tabo karininko - Broniui Kalyiui-Siaubui. Tais paiais metais iaurs ryt sritis pavadinta Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sritimi (partizan dokumentuose vartotas Kaln srities pavadinimas). Karaliaus Mindaugo srities tabas jung Algimanto, Vyio, Vytauto ir Didiosios kovos apygardas. Be aktyvi ginkluot kovotoj, nuo 1 9 4 9 m. pavasario Algimanto apygardos teritorijoje veik jos vado sakymu suformuoti rajon operatyviniai sektoriai (toliau - OS). Jiems vadovavo kuop vadai. Sunkiomis pogrindio slygomis apygardos partizanai leido ir savo teritorijoje platino laikrat Partizan kova. Redaktoriumi buvo Jurgis Urbonas-Laktutis, Nironi pradins mokyklos mokytojas, poetas. Jo rpesiu leista ir platinta ir kit leidini. Meniniu j apipavidalinimu rpinosi Panevio gimnazijos pieimo mokytoja Vanda Pazukait, su partizanais bendradarbiavusi nuo 1946-j. Ji vliau buvo suimta ir teista. Apie dvejus metus prie Algimanto partizan apygardos veik Juostino pogrindin organizacija. Jos nariai duodavo priesaik paiam vadui. Pamau organizacijoje, kuriai vadovavo Antanas Kubilius-Arnas, susidar 7 moni branduolys. Visi nariai turjo konkreias uduotis: vieni platino partizan spaud, parinkdavo patikimus mones galimai mobilizacijai, kiti paddavo gyvenantiems nelegaliai, parpindavo jiems dokumentus ir pan. Bet organizacijoje atsirado provokatorius. Per krat pas jos vadov A. Kubili-Arn rasta Algimanto apygardos vadui rayta ataskaita. Jis buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. vairiais bdais veikiant, Algimanto apygardos kovotojams pavyko umegzti ryius su MGB (rus. MGB - Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopastnosti - Valstybs Saugumo ministerija) pareignais. Pavyzdiui, talkininku tapo Trokn MGB darbuotojas Leonas Giniuotis, gavs Finio slapyvard. Per j partizanams pavyko suinoti dal MGB agent ir informatori, gauti informacijos apie planuojamas karines operacijas. Vis dlto po kurio laiko MGB susek toki Giniuoio veikl, u tai j sum ir nuteis 25 metus kalti. inomas ir kitas tokio bendradarbiavimo faktas. 1 9 4 8 m. savo namuose su partizanais Starkumi ir Gimbuiu susitiko ir pradjo ginkluotam pogrindiui teikti param Albinas Striukas, Kdaini MGB darbuotojas. 1949 m. Algimanto apygardoje vyko valdios pakeitim. Vasar Jon Kimt-algir paskyrus Vyriausiosios partizan vadovybs - Lietuvos Laisvs kovos sjdio (toliau - LLKS) Tarybos prezidiumo nariu ir tabo virininku, gegus mnes Karaliaus Mindaugo srities vado pareigos pavestos Antanui Slukai-arnui. Buvo valdios permain ir liep. Stasys Gimbutis-Tarzanas paskirtas naujuoju arno rinktins vadu, o jos tabo virininku - Feliksas Niaura-Cipras. Lig tol mintas abejas pareigas jo Antanas Starkus-Mont. Dabar jam patiktas Algimanto apygardos vado postas. Visa tai matyti i agentrini praneim ir minto arno rinktins tabo virininko F. Niauros-Cipro, suimto 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d., tardymo parodym. Turdami gerus vadus ir bdami sumans, Algimanto apygardos kovotojai savo pus patrauk ir dal vadinam liaudies gynj" - kai kurie i j partizanams tiekdavo ovini ar net ginkl, kas sudar geresnes slygas veikti aktyviau ir iekoti vairesni pasiprieinimo bd. T paliudija keletas konkrei vyki. 1948 m. gegus 23-ij, trmim dien, arno rinktins vadas Antanas Starkus-Mont su Jono Mazureviiaus-Briedio brio partizanais mike, netoli Bugailiki kaimo, sureng pasal. Per susirmim nukauti 7 soviet karikiai. 1 9 4 9 m. kovo mn. lietuvi tremtinius gabenusius

soviet kareivius partizanai apaud prie Galvydi kaimo. Po 1 9 4 9 m. kovo mn. vykdytos antrosios pagal dyd masini trmim bangos Algimanto apygardos partizanai paskelb gedul. Nekreipdamas tai dmesio gegus 1 d. imoni klube partinis vietos aktyvas sureng ikilming Gegus 1-osios minjim ir oki vakar. Reaguodami tok vyk, nakt partizanai klubo patalpas met min - sueista 13, uvo 16 asmen. Dalis j - komjaunuoliai, aktyvistai ar iaip sovietams prijautusieji. 1 9 4 9 m. spalio 17 d., sureng pasal, partizanai nuov imoni valsiaus milicijos virinink ltn. Janin ir du milicininkus. Per i operacij apygardos vadas Antanas Starkus-Mont buvo sueistas. Beje, i archyvini duomen matyti, kad jis ir tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras 1 9 4 9 m. lapkriio 7 - 8 d. planavo susprogdinti Svdas miestelio pato pastate gyvenusi valsiaus komiteto instruktoriaus, sekretoriaus ir vietos s a u g u m o pareign butus. Tam tikslui Mont turjo pasiruos keturias minas. Deja, netikta tragika jo tis aktyvios kovos planus paliko negyvendintus. Visoje apygardos teritorijoje buvo platinami atsiaukimai, kuriuose gyventojai agituoti nebalsuoti per soviet rengiamus rinkimus ir raginti nestoti kolkius. Tiesa, vliau taktika iuo klausimu buvo pakeista: rekomenduota, kad kolki pirmininkais ar kitais atsakingais vadovais tapt partizanams lojals asmenys. Taip pat asmenikais praneimais buvo spjami soviet valdios pagalbininkai ir nipai. 1949-ieji metai Algimanto apygardai buvo lemtingi. Mat jau 1 9 4 8 m. rugpjio mn. MGB 2N valdyboje pradta gyvendinti Agentrin byl" Kanibalai nusprendus nuudyti arba suimti Algimanto apygardos, o vliau Karaliaus Mindaugo srities vad Antan Sluk-arn, Atlant. Tuo tikslu 1 9 4 8 m. lapkrit uverbuotas sulaikyto Algimanto apygardos atstovo Kaune Jono Staneviiaus-Dds, Vaitkaus (ten gyvenusio ir turjusio d o k u m e n t u s Jono Jankausko vardu) pastamas Vytautas Kuys-agentas Mikas. 1 9 4 4 - 1 9 4 5 m. V y t a u t a s Kuys buvo partizanas, vliau palaik ryius su apygardos vadu arnu ir tabo Ryi skyriaus virininku Albinu Kubiliumi-Rgtymu. Saugumo darbuotoj pareigotas informuoti apie J. Staneviiaus-Dds, Vaitkaus sulaikym agentas Mikas nukreiptas pas arn. inoma, kad 1 9 4 8 m. lapkriio - gruodio mnesiais jie susitiko du kartus ir Mikas 5 dienas gyveno arno b u n k e r y j e imoni girioje. T pai met gruod is asmuo soviet saugumo pareignams prane, kad apygardos vadas jam udraud vainti Kaun. I ties iame mieste agentas pasirod ir su s a u g u m o darbuotojais susitiko tiktai 1 9 4 9 m. gegu, iki tol teko apsiriboti uifruot laikeli siuntimu. Atvyks Kaun Mikas pateik informacij, kad iaurs Ryt Lietuvos sriiai vadovauja algiris, o jos tabo virininkas arnas yra ir Algimanto apygardos vadas. Taip pat is uverbuotas a s m u o perdav inias, jog Albinas KubiliusRgtymas - Ryi skyriaus virininkas, jo inioje yra Algimanto apygardos korespondencija su Vyio, Vytauto apygardomis, Didiosios Kovos apygardos Plieno rinktine ir srities vadovybe. Remdamiesi Miko pateikta informacija, soviet s a u g u m o darbuotojai nesnaud. 1 9 4 9 m. gegus 30 d. nakt Pasmod mike buvo nuudyti 6 Algimanto apygardos Grainos kuopos partizanai, 1 suimtas. vykdius i operacij, Mikas tuojau grintas Rgtymo, kur nutarta paimti gyv", inion. Saugumui skmingai seksi nukreipti dmes nuo tikrojo blogio altinio - agentas pragaiting veikl ts toliau. Rugpjio mnes jis su Rgtymu susitiko savo kyje Piktagalio kaime netoli Anyki. ia agentas Mikas suinojo, kad prie kelias dienas Paupio kaimo apylinkse vyko iaurs ryt Lietuvos sriiai pavaldi apygard atstov pasitarimas, kuriame Algimanto apygardai atstovavo Albinas Kubilius-Rgtymas, Eimutis, Antanas Starkus -Mont ir Vytautas Magyla -Vairas ir kad susirinkusius partizanus apsupo MGB kariuomens daliniai. Per susiaudym daug io su-

sitikimo dalyvi uvo, bet minti Algimanto apygardos atstovai skmingai pasitrauk. Taip pat, nieko blogo netardamas, Rgtymas agentui pasisak, kad, jei gaut dokumentus, iem nort gyventi Kauno mieste, taiau iuo metu tam neturi pinig ir fotonuotraukos. A b u sutar kit kart pasimatyti rugsjo 21 d., taiau dl tuomet apylinkse vykdyt soviet MGB karini operacij susitikimas t mnes nevyko. MGB 2N valdyba ir toliau minties sulaikyti A. Kubili neatsisak. Prieingai, tikslui pasiekti jie nutar panaudoti migdomuosius preparatus Neptun-20" ir alkohol. Buvo nusprsta susitikim atidti iki spalio 23 d., sekmadienio. Tad sutartu laiku drauge su Rgtymu agento Miko sodyb Piktagaly atjo ir asmeninis arno ryininkas Alfonsas Vildinas-Vijoklis, prie kelias dienas pasitrauks i arno bunkerio. Pagal i anksto suplanuot veiklos schem, Mikas abu vyrus pavaiino vakariene ir migdomaisiais pagerinta" degtine. Rgtymui ir Vijokliui umigus, agentas dav sutart enkl netoliese sikrusioms saugumo pajgoms. Taip nuginkluoti partizanai pateko negailestingas rankas. Tardant atsakingus apygardos partizan pareignus, panaudotos visos manomos poveikio priemons" - net elektros srov. Tiktai spalio 27 d. Vijoklis nurod arno bunkerio viet. Mat apnuodyti Rgtymas ir Vijoklis, sulaikyti gana neaikiomis aplinkybmis, man, kad bunkeriai jau tuti, nes laisvje likusiems partizanams j sumimo faktas inomas, ir kad j parodymai nepakenks kovos draugams. Vis dlto situacija susiklost kitaip. 1 9 4 9 m. spalio 28 d. MGB 298-ojo auli pulko 3-iojo bataliono kareiviai apsupo Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan tabo bstin Andrionikio valsiaus Butkiki vienkiemyje, kininko Juozo Jovaios sodyboje (ji buvo u vieno kilometro nuo Andrionikio miestelio). ia i karto buvo sulaikytas ir gerai umaskuot bunker pasistas eiminink snus, partizanas Juozas Jovaia-Lokys. Jis pasak, kad viduje yra tiktai jo netikras brolis Balys ukauskas-Komendantas, Princas. Priverstas ieiti i bunkerio, i pradi ukauskas MGB darbuotojams tvirtino viduje buvs vienas, bet tardomas pasak, kad toliau esaniame, antrajame, bunkeryje liko arnas su mona. Matydami, kad kitos ieities nra, bet nenordami pasiduoti prieui gyvi, srities vadas Antanas Sluka-arnas, jo mona, srities Finans skyriaus virinink Joana Railait-Neringa, Vincukas, Pga ir partizanas Juozas Jovaia-Lokys sunaikino svarbius dokumentus ir bunkeryje susisprogdino. tabo adjutantas Balys ukauskas-Komendantas, Princas suimtas. Lapkriio 1 d., remiantis suimto ir iauriai tardomo Balio ukausko-Komendanto parodymais, vienu metu buvo apsupti arno rinktins, Algimanto apygardos tabo ir kio dalies virininko Prano Galvydio-Valterio (pagal kitus duomenis, Plechaviiaus kuopos kio dalies virininko) bunkeriai. is kovotojas ten ir uvo. Apsuptas MGB 298-ojo auli pulko 3-iojo bataliono kareivi apygardos tabo bunkeryje prie Priegodo eero susisprogdino Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Mont, Blinda, Herkus, tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras, vado adjutantas Aleksas Matelis-Audenis, tabo narys Julius Burneika-Tardytojas, Danileviiaus-Vidmanto adjutantas Juozas Lekys - A l g i s , Birut niuolyt-Ida, Ramun ir Stas Vigelyt-ivil. Kaip matome, n vienas i buvusi kovotoj nepasidav gyvas. arno rinktins partizan bunker imoni girioje netoli Denioni eero apsupo MGB 137-ojo auli pulko kareiviai. Bunkeryje uvo LLKS vyriausiosios vadovybs atstovas Karaliaus Mindaugo sriiai Henrikas Danileviius-Vidmantas, ernas, Danila, Kertas, partizanas Aloyzas ilys-irnis ir arno rinktins vado adjutantas Juozas Lapienis-Darius. arno rinktins vadas Stasys Gimbutis-Tarzanas, tabo virininkas Feliksas Niaura-Cipras, partizan Elena Valeviit-Nida, Plechaviiaus kuopos vadas Vladas Karosas-Vilkas ir Stasys Kriauinas-Liutauras, suimti gyvi.

I suimto ir tardyto arno rinktins vado Stasio Gimbuio-Tarzano parodym matyti, kad lapkriio 2 d. kruvina mirties grandin Algimanto apygardoje tssi toliau. Prie Ienos upelio, imoni girioje, soviet kareivi a p s u p t a m e b u n k e r y j e susisprogdino 6 Briedio brio partizanai: vadas J o n a s Mazureviius-Briedis, Vladas Janys-Tvukas, Gasparas Lapienis-Dudutis, V y t a u t a s Kirdeikis-Papartis, A n t a n a s Janys-aibas ir Regina Janyt. T pai dien susprogdintas ir Alberto ilio-algirio v a d o v a u j a m o Kstuio brio bunkeris imoni girioje. I 5 ten buvusi partizan n vienas nepasidav. Bunkeryje uvo Juozas Paktas-Vytenis, Bronius Birkus-Klevas, A l f o n s a s Niaura-Tursas ir Pauriki pradins mokyklos mokytoja, partizan ryinink Vlada Vizbarien-Graina. Upuolus J u r g i o Treioko-Ryto slptuv imoni girioje, Barios kalne, 1 partizanas uvo, 4 paimti gyvi. 1 9 4 9 m. lapkriio 2 d. uvo ir Kunigaikio Margio rinktins valgybos skyriaus virininkas Petras Dilys-Tarzanlis, Eimutis, vado adjutantas Stasys Gimbutis-Rkas, Dariaus ir Girno kuopos vadas Petras ernius-Tigras bei Vaiganto kuopos vadas Albertas Nakutis-Viesulas ir partizanas Kazys Palskys-uolas. Skmingai pasitraukti pavyko tik rinktins vadui Juozui KemekliuiRokui, Rimtuiui. Taigi, g y v e n d i n u s Agentrin byl" Kanibalai, uvo 38 partizanai, i j 16 - vadai. Be to, suimta 15 partizan, 21 ryininkas ir rmjas. I j - pagrindiniai apygardos ryininkai: Didiulis-Kalnas, Riaubait-Audron, Palepyt-Egl. s a u g u m o rankas pakliuvo ir Kdaini MGB darbuotojas Albinas Striukas, kaip jau minta, palaiks ry su A n t a n u Starkumi-Monte bei Stasiu Gimbuiu-Tarzanu. Pasibaigus kraupioms operacijoms, 1 9 4 9 m. gruodio 21 d. slaptoje soviet s a u g u m o paymoje apie arno rinktins veikl Kupikio apskrityje raoma, kad partizanai veikia nedidelmis grupelmis, po 3 - 1 0 asmen kiekvienoje. 1 9 5 0 m. vasar rinktins s u d t y j e buvo apie 1 0 0 kovotoj. Lapkriio 1 d. soviet s a u g u m a s p a y m o s e ufiksavo 73 laisvs kovotojus, i kuri 29 buvo suimti arba nuudyti, 44 - besislapstantys. Tarp p a s t a r j - Teofilis Gudas-Eskimas, Viktoras Sabaliauskas-Kirvis, Kazimieras Kregd-Hitleris, Janina Valeviit-Astra ir Juozas Valonis-Merkys. Po i neteki Algimanto apygardos tabas n e b u v o atkurtas. Laikinai iki likvidavimo jai vadovavo Kunigaikio Margio rinktins vadas Juozas Kemeklis-Rokas, pagal kitus duomenis Povilas Tunkeviius-Kastantas. 1 9 5 0 m. lapkriio mnes Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vado Broniaus Kalyio -Liutauro, Siaubo s a k y m u s u j u n g t i Kunigaikio Margio bei arno rinktini likuiai pavadinti Tumo-Vaiganto rinktine ir priskirti V y t a u t o apygardai. J o s vadu tapo Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis (uvo 1 9 5 1 m. gruodio 22 d.). alioji rinktin j u n g t a Vyio apygardos sudt, o lapkriio 25 d. Algimanto apygarda panaikinta. Algimanto apygarda buvo viena vliausiai kurt ir trumpiausiai gyvavusi Lietuvoje. Vis dlto ir tie treji jos temptos veiklos metai amiams ra garbing Laisvs kovotoj vard ms tautos istorijos puslapius.

PARTIZAN

BIOGRAFIJOS

IAURS RYT SRITIES IR ALGIMANTO APYGARDOS VADAI JONAS KIMTAS-algiris, Dobilas, ygnas Gim 1 9 1 1 m. Vilniuje. Baig pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos Karo mokykl Kaune, gavo jaunesniojo leitenanto laipsn, tarnavo Lietuvos kariuomenje, o 1 9 4 1 m. - savisaugos daliniuose, vliau dirbo Darbo biroje Vilniuje. 1944-aisiais, tarnaujant Vietinje rinktinje, jam suteiktas leitenanto laipsnis. Prasidjus antrajai soviet okupacijai, Jonas Kimtas pasitrauk partizan gretas, buvo vienas i Vytauto apygardos krj ir pirmasis vadas. Nuo 1 9 4 7 m. sausio mn. jis - iaurs ryt Lietuvos srities partizan vadas, o nuo 1 9 4 9 m. vasario - LLKS Tarybos prezidiumo narys ir tabo virininkas. io partizan vado likimas susiklost tragikai. 1 9 5 2 m. rugpjio mn. nakt i 15 16 dien MGB agentai-smogikai pakviet algir susitikim imoni girioje ir ten sum. iauriai kankinamas, jis buvo priverstas prisidti prie paskutini Auktaitijos partizan vad sunaikinimo. Mir Vilniuje 1 9 7 4 m. ANTANAS SLUKA-arnas, Atlantas Gim 1 9 1 7 m. balandio 19 d. Troknuose, Viktorijos ir Prancikaus Sluk eimoje. Mokydamasis to paties miestelio progimnazijoje, artimai bendravo su vienuoliais prancikonais. Anksti jaunystje jis mgino pasirinkti vienuolio keli, bet vliau pasuko pasaulieio gyvenim ir ijo savanoriu Lietuvos kariuomen. Tarnavo Didiojo Lietuvos Kunigaikio Algirdo 2-ajame pstinink pulke. Vokiei okupacijos metais studijavo medicin, 1 9 4 4 m. ijo savanoriu Vietin rinktin. ia jam suteiktas leitenanto laipsnis. Grs gimtin, Trokn apylinkse suformavo pirmj partizan br. 1 9 4 5 m. kr arno rinktin ir jai vadovavo. 1 9 4 7 m. balandio 19 d. iaurs ryt Lietuvos srities vado sakymu jis paskirtas naujai kuriamos Algimanto apygardos vadu. Nuo 1 9 4 9 m. gegus buvo Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas. I slaptuose saugumo dokumentuose esani apraym matyti, kad Antanas Sluka buvo vidutinio gio, rudais plaukais, vilkjo Lietuvos kariuomens uniform su auli herbu ant rankovs ir urau Gyvenimas Tvynei, siela Dievui". 1 9 4 7 m. rugpjt drauge su Vytauto apygardos vadu Vincu KauliniuMikiniu jis skmingai iveng MGB pinkli ir sueistas (stiklo uk supjaust veid) gro i Vilniaus savo apygard. Po io vykio paaikjo, kad BDPS vadovas Juozas Markulis-Erelis yra MGB bendradarbis.

Jonas
Lietuvos

Kimtas-algiris.
ypatingasis archyvas

Antanas Sluka-arnas, Atlantas.


Genocido auk muziejus

Kadangi buvo moksis medicinos, arnas operuodavo sueistus kovos draugus. Dl drsos susiremiant su prieu ne kart buvo sueistas ir pats. Ypa sunkiai - 1 9 4 7 m. lapkrit per susidrim su MGB kareiviais prie Trokn-Vieint valsi ribos. Antanas Sluka daug ra pogrindin spaud, aktyviai palaik ginkluoto pogrindio centralizacijos idj, prisidjo kuriant vyriausij partizan vadovyb. 1 9 4 9 m. kovo mn. Andrionikio valsiaus Butkikio vienkiemyje rengtame srities tabo bunkeryje jis susituok su partizane, nale Joana Railaite-Variuviene (g. 1 9 2 3 m.), spausdinusia apygardos dokumentus (pagal profesij ji - buhalter). Ten pat jie abu 1 9 4 9 m. spalio 28 d. kartu su sodybos eimininko snumi Juozu Jovaia-Lokiu uvo: pamat, kad yra apsupti, partizanai sunaikino dokumentus ir susisprogdino. J palaikai buvo igabenti Kaun, palaidojimo vieta iki iol neinoma. 1 9 8 9 m. rugpjt ties vietoje artimj rpesiu pastatytas medinis kryius ir paminklinis akmuo. 1 9 9 8 m. gegus 19 d. Antanui Slukai-arnui buvo suteiktas partizan pulkininko laipsnis ir tos dienos Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis (po mirties) apdovanotas Vyio kryiaus I-ojo laipsnio ordinu. ANTANAS STARKUS -Blinda, Mont Gim 1 9 1 9 m. spalio 29 d. Panevio apskrities imoni valsiaus Zubiki (dab. Vairiki) kaime. Lietuvos kariuomen ijo savanoriu. Dalyvavo 1 9 4 1 m. birelio sukilime. Ne visai tiksliais duomenimis, Antrojo pasaulinio karo metais Antanas Starkus kovojo Vokietijos kariuomens sudtyje prie Raudonj armij. 1 9 4 4 m. pabaigoje, sovietams antr kart okupavus Lietuv, Antanas Starkus ivyko Abvero valgybos mokykl Nr. 203, dislokuot Ryt Prsijoje, netoli lezbergo miesto. Ten bsimasis Algimanto apygardos partizan vadas moksi keturis mnesius. 1 9 4 5 m. sausio 21 d. su 8 desantininkais jis buvo nuleistas Kupikio apylinkse. Sausio 22 d. i grup susidr su Raudonosios armijos daliniu. Per susiaudym sueistas ir suimtas desantinink grups vadas Antanas Gogelis (slapyvardis - Jonas Laukaitis). Jo pavaduotojas Starkus (slapyvardis - A n t a n a s Riekus) skmingai pasiek gimtin, kur suorganizavo partizan br, vliau sijungus arno rinktin. 1 9 4 6 - 1 9 4 7 m. jis vadovavo imoni, Kupikio ir Svdas valsiuose veikusiai Algirdo kuopai. 1 9 4 7 m. saus jau buvo suformuoti 8 briai su 93 Starkui-Blindai, Montei pavaldiais partizanais. 1 9 4 7 m. birelio 30 d. Mont paskirtas arno rinktins vadu, o 1 9 4 8 m. balandio 15 d., suformavus nauj Algimanto apygardos tab, - jo virininku. Pagal suimto arno rinktins tabo virininko R Niauros-Cipro parodymus, Starkus -Mont apygardos vadu paskirtas tik 1 9 4 9 m. liep. Antano Starkaus brolis partizanas Feliksas Starkus, Birelio sukilimo imoni miestelyje vadas, uvo 1 9 4 7 m. rugsjo 29 d. Okupant persekidjama broli Stark motina savo namuose nebegyveno. T inodamas, Mont eimos sodyb uminavo. Tad keli okupacins valdios atstovai, no-

Antanas Starkus-Blinda, Mont, Herkus


A. imno asmeninis archyvas

rj patekti nam, buvo sueisti. Vliau n a m a s sudegintas. Tarp partizan Mont garsjo kaip bebaimis karys. Ne vien kart tik dl jo sumanumo, geros orientacijos ir taiklaus a u d y m o p a r t i z a n a m s pavyko isiverti i okupant kariuomens apsupties. Be to, Mont sugebjo organizuoti aktyvi pasiprieinimo kov, nuolatos rengdavo pasalas ir panaias akcijas. 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. A n t a n a s Starkus -Mont uvo MGB kareivi apsuptame apygardos tabo b u n k e r y j e imoni girioje prie Priegodo eero. Jis, po atkakli kautyni sueistas ir nenordamas pasiduoti gyvas, k a r t u su kitais kovos draugais susisprogdino. Partizan artimieji uvusiuosius slapta palaidojo A d o m y n s miestelio kapinse. ia j atminimui aminti 1 9 8 9 m. lapkriio 1 d. atidengtas paminklinis akmuo. 1 9 9 9 m. narsiam kovotojui Antanui Starkui suteiktas kario savanorio statusas ir pulkininko laipsnis (po mirties).

APYGARDOS TABO PAREIGNAI ANTANAS PALAVENIS-Skirmantas Gim 1 9 1 7 m. Pilyp kaime, Kavarsko valsiuje. 1 9 3 7 m. baig Ukmergs gimnazij ir stojo VDU Medicinos fakultet. 1 9 3 8 m. p a a u k t a s Lietuvos kariuomen, paskirtas Didiojo Lietuvos Kunigaikio V y t a u t o 3-ij pstinink pulk. 1 9 3 9 m. baig Karo mokykl ir gavo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsn. 1 9 3 9 m. paleistas atsarg, ts studijas VDU Medicinos fakultete. 1 9 4 4 m. baig studijas, gijo g y d y t o j o kvalifikacij. Buvo arno rinktins partizanas, nuo 1 9 4 7 m. gegus mn. - Algimanto apygardos tabo virininkas. uvo 1 9 4 8 m. iem. ANTANAS KISIELIUS-Sakalas Gim 1 9 2 4 m. Trokn miestelyje. Kovojo kaip Traidenio brio partizanas, nuo 1 9 4 7 m. gegus b u v o Algimanto apygardos vado A n t a n o Slukos-arno adjutantas. uvo 1 9 4 8 m. vasario 9 d. JURGIS URBONAS-Laktutis Gim 1 9 2 3 m. Utenos apskrityje, Anyki valsiuje, Nironi kaime. Poetas, Nironi pradins mokyklos mokytojas. Buvo Algimanto apygardos t a b o Visuomenins dalies virininkas. Redagavo tabo periodin leidin Partizan kova ( 1 9 4 7 m. g e g u s - 1 9 4 8 m. vasario mn.), arno rinktins tabo periodin leidin Pragiedruliai ( 1 9 4 7 - 1 9 4 8 m.), reng ir redagavo neperiodin apygardos leidin Neveiksi, snau, iaurs. 1 9 4 8 m. vasario 2 d. uvo prie Duobuls miko Andrionikio valsiuje. Palaidotas Inkn kapinse.

Albinas Pajarskas-Bebras.
Genocido auk muziejus

ALBINAS PAJARSKAS -Bebras Gim 1 9 2 3 m. Jotkoni kaime, Svdas valsiuje. Tvas Steponas Pajarskas - Lietuvos kariuomens savanoris, sesuo Veronika - partizan ryinink. Baig Rokikio gimanzij. Nuo 1 9 4 5 m. vasaros jis - algirio brio partizanas, nuo 1 9 4 9 m. vasaros - Algimanto apygardos tabo virininkas. 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. uvo apygardos tabo b u n k e r y j e imoni girioje, prie Priegodo eero. Palaidotas A d o m y n s kapinse. 1 9 9 9 m. Albinas Pajarskas apdovanotas Vyio kryiaus IlI-iojo laipsnio ordinu (po mirties), jam suteiktas kario savanorio statusas ir pulkininko leitenanto laipsnis. ALEKSAS MATELIS-Audenis Gim 1 9 1 9 m. Vikoni kaime, Svdas valsiuje. algirio brio partizanas nuo 1 9 4 5 m. pavasario, Algimanto apygardos vado adjutantas. uvo tabo b u n k e r y j e 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. imoni girioje, prie Priegodo eero. Palaidotas A d o m y n s kapinse. JULIJONAS B U R N E I K A - M y t o j a s Gim 1 9 1 8 m. Miknin kaime, Skapikio valsiuje. Partizanas, Algim a n t o apygardos tabo narys. 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. k a r t u su kitais uvo apygardos tabo b u n k e r y j e imoni girioje, prie Priegodo eero. Palaidotas A d o m y n s kapinse. PRANCIKUS GALVYDIS-Valteris Gim 1 9 1 0 m. Svdas miestelyje. algirio brio partizanas, Algimanto apygardos tabo kio skyriaus virininkas. uvo 1 9 4 9 m. lapkriio l d . b u n k e r y j e imoni girioje, netoli Aluot kaimo. Palaidotas Sliepsikio kaimo kapinse. ALBINAS KUBILIUS-Rgtymas, Eimutis Gim 1 9 2 3 m. Pajuostinio kaime, Trokn valsiuje. Gim 1 9 2 3 m. Pajuostinio kaime, Trokn valsiuje. 1 9 4 4 m. buvo Vietins rinktins karys savanoris, tarnavo Vokietijos kariuomens darbo batalione Ryt Prsijoje. Lietuv gro 1 9 4 5 m. birelio mn. ir sijung savo krato partizan gretas. Buvo Drsuio brio, vliau - Grainos kuopos vadas. Algimanto apygardos, vliau Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Ryi skyriaus virininkas. MGB agentui idavus, 1 9 4 9 m. spalio 23 d. suimtas k a r t u su srities vado ryininku A l f o n s u Vildinu-Vijokliu. Nuteistas 25 m e t a m s lagerio ir 5 m e t a m s tremties. Kaljo Komi ASSR, Vorkutos lageryje. Lietuv gro 1 9 5 7 m., g y v e n o Trokn miestelyje. Mir 1 9 9 2 m.

Aleksas Matelis -Audenis.


Genocido auk muziejus

Prancikus Galvydis-Valteris.
Genocido auk muziejus

ARNO RINKTIN
Algimanto apygardos pagrindas buvo arno rinktin, kurioje buvo sikr tabai, leista pogrindin spauda. Priklaus Trokn, Vieint, imoni, Subaiaus, Kupikio, Skapikio, Kavarsko, Anyki, Svdas ir Kamaj apylinkse veik partizan daliniai. Daugiausia partizanai telksi imoni girioje, Trokn ir Dabui mikuose. 1 9 4 5 m. suburtos rinktins pirmasis vadas ir krjas buvo Antanas Sluka-arnas. Ilgainiui jos sudtyje suformuotos trys kuopos: Butegeidio, Grainos ir Plechaviiaus. 1 9 4 7 m. baland Slukai tapus Algimanto apygardos vadu, birelio 30 d. vadovavim rinktinei perm Antanas Starkus-Mont. 1 9 4 9 m. liepos 1 d. arno rinktins vadu paskirtas Stasys Gimbutis-Tarzanas. T pai met lapkriio mn., vykdant apygardos likvidavimo operacij, jis suimtas. 1 9 4 9 m. pabaigoje - 1 9 5 0 m. pradioje Kunigaikio Margio rinktins vado Juozo Kemeklio-Roko, Rimtuio pastangomis arno rinktins tabas buvo atkurtas. 1 9 5 0 m. lapkrit Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vado Broniaus Kalyio-Liutauro sakymu Kunigaikio Margio ir arno rinktini likuiai sujungti, pavadinti Tumo-Vaiganto rinktine ir priskirti Vytauto apygardai.

RINKTINES VADAI STASYS GIMBUTIS-Tarzanas Gim 1 9 1 6 m. Liepagiri kaime, Svdas valsiuje. 1 9 4 2 - 1 9 4 4 m. tarnavo Svdas miestelio policijoje. 1 9 4 4 m. pradjo kov Patrimpo bryje Upali valsiuje, vliau persikl imoni giri ir buvo Svdas valsiaus partizanas. Nuo 1 9 4 8 m. liepos iki 1 9 4 9 m. balandio 23 d. Vytauto apygardos Lito rinktins algirio brio, nuo 1 9 4 9 m. balandio 23 d. iki 1949 m. liepos 1 d. - Algimanto apygardos arno rinktins Plechaviiaus kuopos, o nuo liepos 1 d. - Algimanto apygardos arno rinktins vadas. 1 9 4 9 m. rugsjo mn. vykusiame Auktaitijos partizan vad pasitarime imoni girioje paskirtas bsimos Nepriklausomos Lietuvos Kupikio apskrities vadu. Suimtas 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. imoni girioje, bunkeryje prie Dienioni eero. Nuteistas 25 metus kalti, vliau perteistas ir lageryje suaudytas. POVILAS TUNKEVIIUS-Kastantas Gim 1 9 1 6 m. Stukoni kaime, Trokn valsiuje. Tarnavo Lietuvos kariuomenje, turjo puskarininkio laipsn. Kaip partizanas nuo 1 9 4 4 m. veik Trokn, Vieint ir Subaiaus valsiuose. Buvo arUno rinktins Grainos kuopos, o nuo 1 9 4 9 m. pabaigos - Algimanto apygardos arno rinktins vadas. uvo 1 9 5 0 m. rugsjo mn. 30 d. Margavons kaime, Vieint valsiuje. Palaidotas Trokn kapinse.

Stasys Gimbutis-Tarzanas.
Utenos kratotyros muziejus

Povilas Tunkeviius-Kastantas.
B. Bilinaits asmeninis archyvas

ARNO RINKTINS TABO PAREIGNAI VACYS GIRDNAS-Laknas Gim 1 9 1 7 m., 1 9 3 5 m. baig Vilkijos gimnazij, 1 9 3 8 m. - Karo aviacijos puskarininki mokykl, gavo jaunesniojo puskarininkio laipsn. Tarnavo 4-tojoje aviacijos eskadrilje iauliuose. 1 9 4 0 m. spalio 28 d. okupacins soviet valdios paleistas atsarg. Partizanas nuo 1 9 4 4 m., pirmasis arno rinktins tabo virininkas. uvo 1 9 4 5 m. birelio 24 d. Dauguli kaime. Palaidotas Andrionikio miestelio kapinse. VINCAS DEKSNYS-Ramunis Gim 1 9 1 2 m. Vederiki kaime, Rokikio valsiuje. Mokytojas, Degui pradios mokyklos vedjas. Buvo arno rinktins Margio brio partizanas, vliau - Algimanto apygardos arno rinktins tabo virininkas. uvo 1 9 4 8 m. birelio 3 d. Kupikio apskrityje, Milin kaime, idavus agentui smogikui. FELIKSAS NIAURA-Cipras Gim 1 9 2 3 m. Svdas valsiaus Bajor kaime. Vytauto apygardos algirio brio partizanas, vliau Algimanto apygardos partizanas. 1 9 4 9 m. liep paskirtas arno rinktins tabo virininku. Suimtas 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d., nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Mir 1 9 9 0 m.

KUOP VADAI

GRAINOS KUOPA JONAS STANEVIIUS-Dd, Vaitkus Gim 1 9 2 1 m. Vilkatupi kaime, Subaiaus valsiuje. Buvo auli sjungos narys, 1 9 4 1 m. birelio sukilimo dalyvis, Lietuvos laisvs armijos (toliau - LLA) narys nuo 1 9 4 3 met. 1944-aisiais ijo, partizanauti, 1 9 4 5 m. birelio - spalio mn. jo arno rinktins vado adjutanto pareigas. 1946-j birel paskirtas Grainos kuopos vadu. Susikrus Algimanto apygardai, nuo 1 9 4 7 m. rudens Jono Jankausko slapyvardiu gyveno Kaune ir jo Algimanto apygardos Operatyvinio ir organizacinio skyriaus virininko pareigas. 1 9 4 8 m. spalio 12 d. suimtas, nuteistas 25 metus kalti lageryje ir 5 metus praleisti tremtyje. Kaljo Komi ASSR, Vorkutoje, mir 1 9 8 2 m.

BUTEGEIDIO KUOPA ANTANAS JAGLA-uolas Gim 1 9 1 3 m. oveni kaime, Kavarsko valsiuje. Lietuvos kariuomens puskarininkis, auli sjungos narys. Naci okupacijos metais buvo Kavarsko valsiaus seninas. Nuo 1 9 4 5 m. spalio - rinktins vado arno adjutantas. krus Algimanto apygard, paskirtas Butegeidio kuopos vadu. uvo 1 9 4 8 m. lapkriio 13 d. Pavenio mike, Kavarsko valsiuje. Palaidotas Traupio miestelio kapinse. 2 0 0 3 m. apdovanotas Vyio kryiaus IV-ojo laipsnio ordinu (po mirties).
Antanas Jagla-uolas.

ALEKSAS VELANIS-Tigras Gim 1 9 0 5 m. Rusijoje, dabartins Ukrainos teritorijoje. Buvo Tigro brio, vliau Butegeidio kuopos vadas. Suimtas 1 9 4 9 m. ruden, nuteistas 25 metams kaljimo ir 5 metams tremties. Kaljo Intoje, kur ir uvo.

S.

Jaglos asmeninis archyvas

PLECHAVIIAUS KUOPA VLADAS KAROSAS-Vilkas Kils i Svdas valsiaus Drobin kaimo, stambaus kininko eimos. 1 9 3 7 - 1 9 3 9 m. tarnavo Lietuvos kariuomenje, buvo puskarininkis. 1941 m. sukilimo dalyvis Svdas miestelyje. 1 9 4 2 - 1 9 4 4 m. tarnavo policijoje, 1 9 4 5 m. baland tapo partizanu. 1 9 4 5 m. - Geleinio vilko, 1 9 4 8 m. - Viesulo partizan brio vadas. Nuo 1 9 4 9 m. rugpjio paskirtas arno rinktins Plechaviiaus kuopos vadu. Suimtas 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d. imoni girioje, arno rinktins tabo bunkeryje prie Denioni eero. Nuteistas 25 metams lagerio ir 5 m e t a m s tremties.

A L I O J I RINKTIN
alioji rinktin kurta 1 9 4 5 m. kovo mn. Ji vienijo Pakruojo, Radvilikio, Baisogalos, Smilgi ir eduvos apylinki partizanus. Rinktinei vadovavo Izidorius Puceviius-Radvila, o po jo ties 1 9 4 5 m. rugpjio 25 d. - karininkas Vladas Juozokas-Petraitis. 1 9 4 7 m. liepos 1 d. (pagal kitus duomenis - 1 9 4 8 m. kovo mn.) Algimanto apygardos vado sakymu apygardos sudt jungta alioji rinktin ir jos vadu paskirtas Vytautas esnakaviius-Valas, Daujotas (uvo 1 9 4 9 m. kovo mn.). 1 9 4 9 m. gegus 15 d. rinktins vado pareigos patiktos Jonui Janueviiui-Rakniui (uvo 1 9 5 1 m. balandio 4 d.). 1 9 5 0 m. birel alioji rinktin prijungta prie Vyio apygardos.

RINKTINS VADAI VYTAUTAS ESNAKAVIIUS-Valas, Daujotas Gim 1 9 2 4 m. Valdeiki kaime, Smilgi valsiuje. 1 9 4 4 m. baig Kauno auktesnij technikos mokykl, tais paiais metais stojo LLA. 1 9 4 4 m. pabaigoje ivyko Abvero valgybos mokykl Vokietijoje. 1 9 4 5 m. sausio 21 d. k a r t u su kitais eiais desantininkais nusileido Smilgi valsiuje (Grupei vadovavo ltn. Bronius Giedrikas-Jonas vitrigaila). 1 9 4 5 m. kovo 27 d. dalyvavo Aag - Eimulikio kautynse ir 1 9 4 5 m. liepos 8 d. uimant Rozalimo miestel. Jo v a d o v a u j a m a s partizan b r y s , veiks Smilgi ir Pualoto valsiuose, 1 9 4 8 m. kovo mn. perorganizuotas alij rinktin ir j u n g t a s Algimanto apygardos sudt. Valas uvo 1 9 4 9 m. kovo mn. 1 9 9 9 m. Vytautui esnakaviiui suteiktas kario savanorio statusas ir majoro laipsnis (po mirties). JONAS J ANUSEVIIUS-Vilkas, Raknys Gim 1 9 1 8 m. Girpetri kaime, Pualoto valsiuje, Panevio apskrityje. Vilniaus universitete studijavo urnalistik. Nebaigs moksl, 1 9 4 5 m. tapo aliosios rinktins partizanu. Dalyvavo Aag-Eimulikio kautynse. Po j buvo suimtas, bet sugebjo pabgti. 1 9 4 8 m., Algimanto apygardos sudtyje sukrus alij rinktin, dirbo jos tabo virininku. 1 9 4 9 m. gegus 15 d. paskirtas tos paios aliosios rinktins vadu. uvo 1 9 5 1 m. balandio 4 d. per kautynes Monin kaime (Rozalimo valsius).

Jonas Janueviaus-Vilkas, Raknys.


A. Mekausko asmeninis archyvas

KUNIGAIKIO MARGIO RINKTIN


Kunigaikio Margio r i n k t i n k u r t a 1 9 4 8 m. birelio 15 d. (vadas Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis). 1 9 4 8 m. pabaigoje - 1 9 4 9 m. pradioje n u s i s t o v j o Rokikio a p s k r i t y j e veikusi partizan bri organizacin struktra. Margio rinktin s u d a r t r y s k u o p o s : Vaiganto, Gedimino, Dariaus ir Girno. 1 9 4 9 m. ruden, s u n a i k i n u s apygardos v a d o v y b , Rokas, Rimtutis pradjo v a d o v a u t i arno rinktinei. 1 9 5 0 m. lapkriio mn. Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vado Broniaus Kalyio-Liutauro s a k y m u Kunigaikio Margio ir arno rinktini likuiai b u v o s u j u n g t i , pavadinti Tumo-Vaiganto r i n k t i n e ir priskirti V y t a u t o apygardai.

RINKTINES VADAI JUOZAS KEMEKLIS-Rokas, Rimtutis Gim 1 9 1 8 m. gegus 8 d. arki kaime, J i n t valsiuje. 1 9 3 9 m. baig Gruzdi auktesnij ems kio mokykl, gijo veterinaro specialyb. Tarnavo Lietuvos kariuomenje, Kaune baig puskarininki kursus. Buvo aulys. Dalyvavo 1 9 4 1 m. birelio sukilime Duokikyje. 1 9 4 5 m. suorganizavo uolo partizan br. 1 9 4 8 m. tapo Algimanto apygardos s u d t y j e kurtos Kunigaikio Margio rinktins vadu. Nuo 1 9 4 9 m. vidurio paskirtas apygardos Propagandos ir agitacijos skyriaus virininku. Organizavo laikraio Partizan kova leidyb. 1 9 5 0 m. lapkriio mn. jam patiktos Tumo-Vaiganto rinktins, s u f o r m u o t o s i s u j u n g t Kunigaikio Margio ir arno rinktini, vado pareigos. Nuo 1 9 5 1 m. gegus jis - Karaliaus Mindaugo srities t a b o virininkas. uvo 1 9 5 1 m. gruodio 22 d. Peleni-Vidin mike (Kuktiki apyl.). 2 0 0 0 m. Juozui Kemekliui suteiktas kario savanorio statusas ir pulkininko leitenanto laipsnis (po mirties).

Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis.


Genocido auk muziejus

KUOP VADAI

DARIAUS IR GIRNO (BUV. ALGIRIO) KUOPA KAZYS JUREVIIUS-Dobilas Gim 1 9 2 4 m. Koveli kaime, Rokikio valsiuje. Buvo Algimanto apygardos Kunigaikio Margio rinktins Dariaus ir Girno k u o p o s vadas. 1 9 4 9 m. vasario 16 d. paskirtas Kun. Margio rinktins tabo virininku. Idavus agentui Dalgiui, uvo 1 9 4 9 m. kovo 18 d. ANTANAS BAUKYS-Sakalas Gim 1 9 1 7 m. ernopadinoje, Saratovo gubernijoje, Rusijoje. Vadovavo algirio partizan briui. 1 9 4 9 m. vasario 16 d. paskirtas Dariaus ir Girno k u o p o s vadu. Idavus agentui Dalgiui, uvo 1 9 4 9 m. kovo 18 d. PETRAS ERNIUS-Tigras Gim 1 9 2 1 m. Namajn kaime, Kamaj valsiuje. Algimanto apygardos, Kunigaikio Margio rinktins partizanas. Po A n t a n o Baukio-Sakalo ties, 1 9 4 9 m. kovo 30 d. paskirtas Dariaus ir Girno kuopos vadu. uvo 1 9 4 9 m. lapkriio 2 d.

GEDIMINO KUOPA ANTANAS VARNAS -Plechaviius, Radvila Kils i Maionikio kaimo, Rokikio valsiaus (?). Vjo brio partizanas. 1 9 4 7 m. gruodio 17 d. uvus brio vadui J o n u i Bulovui-Vjui, perm vadovavim briui. ( 1 9 4 8 m. vasar i io brio s u k u r t a Gedimino kuopa.) Pirmasis Algimanto apygardos Kunigaikio Margio rinktins Gedimino kuopos vadas. uvo 1 9 4 8 m. lapkriio mn. Sodeli kaime, J u o d u p s valsiuje. JUOZAS BULOVAS -Iksas, Dmas Gim 1 9 2 2 m. Kalpokiki kaime, Rokikio valsiuje. Buvo A n t a n o Varno-Plechaviiaus, Radvilos pavaduotojas. Po pastarojo ties paskirtas Gedimino k u o p o s vadu. 1 9 4 9 m. lapkriio 14 d., provokatoriui Maskvai idavus, kartu su mona Diana Glemaite ir 4 partizanais uvo Plunksnoi mike tarp iobikio ir J u o d u p s .

Juozas Bulovas-Iksas. Pie Diana Glemait-Bulovien.


Lietuvos ypatingasis archyvas

DIANA GLEMAIT Gim 1 9 2 5 m. spalio 29 d. Zaras apskrities Degui kaime. Moksi Pandlyje, Rokikyje ir Kupikyje. 1 9 4 4 m. stojo VDU Filologijos fakultet. 1 9 4 7 m. pavasar met studijas, gro tvik ir sitrauk pogrindio veikl. Palaik ryius su Algimanto apygardos Kunigaikio Margio rinktins partizanais. 1 9 4 8 m. jos eima atsidr Sibire. Tais paiais metais ji susituok su mintos rinktins Gedimino kuopos vadu Juozu Bulovu-Iksu. Ra eilraius, kurie plito tarp moni, buvo skelbiami partizan spaudoje. Provokatoriui idavus, 1 9 4 9 m. lapkriio 14 d. uvo Plunksnoi mike tarp iobikio ir Juodups. 1 9 9 4 m. ileistas Dianos Glemaits poezijos rinkinys Mes moksim numirt. 1 9 9 7 m. partizan poetei suteiktas kario savanorio statusas (po mirties). 1 9 9 9 m. gegus 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Diana Glemait apdovanota Vyio Kryiaus IV-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

Dianos Glemaits autoportretas.


Lietuvos ypatingasis archyvas

VAIGANTO KUOPA ALBERTAS NAKUTIS-Viesulas Gim 1 9 1 0 m. Maleii kaime, Svdas valsiuje. Buvo aulys. Pirmaisiais pokario kovos metais vadovavo Svdas valsiaus partizan briui. Vliau jam patiktos arno rinktins Algirdo kuopos sudtyje veikusio Viesulo brio vado pareigos. 1 9 4 8 m. vasar perjo Kunigaikio Margio rinktin, vadovavo Vaiganto kuopai. uvo 1 9 4 9 m. lapkriio 2 d. Drobin mike, Svdas valsiuje. Palaidotas Kunigiki kaimo kapinse. 2 0 0 7 m. a p d o v a n o t a s Vyio k r y i a u s III-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

Algimanto apygardos vadovyb 1 9 4 7 - 1 9 4 8 m. Priklaup i kairs: apygardos tabo virininkas Antanas Palavenis-Skirmantas, kiti asmenys neatpainti. Stovi i kairs: Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities tabo narys Juozas Sibaila-Diedukas, Merainis, partizans Zuzana Railait-Laktingala, Joana Railait-Neringa ir Algimanto apygardos vadas Antanas Sluka-arnas.
A. Mekausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus -Mont, LLKS vyriausiosios vadovybs specialusis atstovas Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sriiai, buvs Kstuio apygardos vadas Henrikas Danileviius-Vidmantas ir jo adjutantas Juozas Lekys-Algis. 1949 m.
Genocido auk muziejus

Algimanto ir Vyio apygard partizan susitikimas 1 9 4 7 m. vasar. I eilje i kairs: Bronius Juospaitis-Direktorius, Edvardas Dauinas-Jokeris, neatpaintas asmuo; u j - Algimanto apygardos tabo visuomenins dalies virininkas Jurgis Urbonas-Laktutis. Stovi i kairs: Alfonsas Smetona-ygaudas, neatpaintas asmuo, Mykolas emeys-Aras, Vyio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, Algimanto apygardos vadas Antanas Sluka-arnas, jo adjutantas Antanas Kisielius -Sakalas, Antanas Burokas -Mokytojas, Vytautas Zakaras ir Antanas ilys-aibas.
J. Kadionio asmeninis archyvas

I kairs: Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Mikinis, Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas Jonas Kimtas -algiris ir Algimanto apygardos vadas Antanas Sluka-arnas.
Utenos kratotyros muziejus

Antanas Sluka-arnas, Atlantas - arno rinktins krjas (1945 m.) ir pirmasis vadas, Algimanto apygardos pirmasis vadas (nuo 1 9 4 7 m. balandio 19 d.), Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas (nuo 1949 m. gegus mn.). uvo 1 9 4 9 m. spalio 28 d.
Genocido auk muziejus

Antanas Sluka-arnas.
A. Petronio asmeninis archyvas

Antanas Sluka-arnas studij metais.


A. Petronio asmeninis archyvas

Su studij draugais. Antanas Sluka - pirmas i deins.


A. Petronio asmeninis archyvas

Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas Antanas Sluka-arnas su mona, srities Finans skyriaus virininke Joana Railaite-Neringa ir adjutantu Baliu ukausku-Princu.
Genocido auk muziejus

Antano Slukos-arno ir Joanos Railaits-Neringos vestuvs. 1949 m. kovo mn.


A. Petronio asmeninis archyvas

Algimanto apygardos tabo ratved, Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Finans skyriaus virinink Joana Railait-Slukien-Neringa, Pga, Vincukas. Su vyru uvo 1949 m. spalio 28 d.
A. Petronio asmeninis archyvas

Algimanto apygardos partizans seserys Zuzana-Laktingala ir Joana-Neringa Railaits.


Genocido auk muziejus

Motina Viktorija Urbonait-Slukien.


A. Petronio asmeninis archyvas

Tvas Prancikus Sluka.


A. Petronio asmenims archyvas

Sluk eima. Antanas Sluka stovi pirmas i kairs.


A. Petronio asmeninis archyvas

Algimanto apygardos partizan vadai: Antanas Starkus-Mont ir pirmasis apygardos vadas Antanas Sluka-arnas.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos partizanai. I kairs: Algimanto apygardos Ryi skyriaus virininkas Albinas Kubilius-Rgtymas, aliosios rinktins vadas Vytautas esnakaviius-Valas, arno rinktins vadas Antanas Starkus-Mont. Fotografuota ne vliau kaip 1949 m. kov.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos arno rinktins Kstuio brio partizanai: Stanislovas Astravas -Rytojus ir brio vadas Juozas Valonis-Merkys.
A. imno asmeninis archyvas

Algimanto apygardos Algirdo kuopos vadas (1946 - 1 9 4 7 m.), apygardos tabo virininkas (1948 - 1 9 4 9 m.), Algimanto apygardos vadas (nuo 1949 m. liepos mn.) Antanas Starkus-Mont. uvo 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d.
Genocido auk muziejus

35

Algimanto apygardos tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras ir apygardos vadas Antanas Starkus-Mont. 1949 m.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus -Blinda, Mont, Herkus.


A. imno asmeninis archyvas

Algimanto apygardos tabo Visuomenins dalies virininkas, apygardos leidini redaktorius, partizan poetas Jurgis Urbonas -Laktutis. uvo 1 9 4 8 m. vasario 2 d.
A. imno asmeninis archyvas

arno rinktins vado adjutantas, Grainos kuopos vadas, nuo 1947 m. rudens - Algimanto apygardos Operatyvinio ir organizacinio skyriaus virininkas Jonas StaneviiusDd, Vaitkus, Vorkutos lagerio kalinys (apie 1950 m.).
Panevio kratotyros muziejus

Vorkutos lagerio politiniai kaliniai Zigmantas Pltys ir Albinas Kubilius.


Z. Plio asmenims archyvas

Vorkutos lagerio politiniai kaliniai: partizan ryininkas Antanas Staneviius, Zaikauskas (?), Algimanto apygardos partizanai Jonas Staneviius-Vaitkus ir Albinas Kubilius-Rgtymas, Kauno MVD darbuotojas Povilas Puteikis ir partizan rmjas Painskas.
A. Petronio asmeninis archyvas.

Partizan Drsuio brio, vliau - Grainos kuopos vadas, Algimanto apygardos, nuo 1 9 4 9 m. - Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Ryi skyriaus virininkas Albinas Kubilius-Rgtymas.
A. Mekausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos partizanai 1949 m. Priekyje - apygardos kio skyriaus virininkas Prancikus Galvydis-Valteris. Stovi i kairs: neatpaintas asmuo, apygardos tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras ir arno rinktins vadas Stasys Gimbutis-Tarzanas.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos tabo pareignai Julijonas Burneika-Tardytojas ir tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos tabo virininkas Albinas Pajarskas-Bebras.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos kio skyriaus virininkas Prancikus Galvydis-Valteris.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos vado adjutantas Aleksas Matelis -Audenis.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos tabo virininkas Albinas Pajarskas -Bebras.


Genocido auk muziejus

arno rinktins vadas (1949 m.) Stasys Gimbutis-Tarzanas.


Utenos kratotyros muziejus

Partizanai Stasys Gimbutis-Tarzanas, jo sesuo, partizan ryinink Val Gimbutyt-Piligrimas ir Albinas Pajarskas-Bebras. 1 9 4 7 m.
Utenos kratotyros muziejus

Pirmas i kairs - paskutinis arno rinktins vadas (nuo 1 9 4 9 m. rudens) Povilas Tunkeviius-Kastantas.
B. Bilinaits asmeninis archyvas

arno rinktins tabo virininkas (1949 m.) Feliksas Niaura-Cipras.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos arno rinktins partizanai: Balys ukauskas -aibas, Princas, Elena Valeviit-Nida, Plechaviiaus kuopos, vliau arno rinktins vadas Stasys Gimbutis-Tarzanas.
Utenos kratotyros muziejus

arno rinktins Eskimo brio partizanai. I kairs: Bronius Stukas-Saulius ir Teofilis Gudas -Eskimas.
V. Jankausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos arno rinktins Butegeidio kuopos vadas Antanas Jagla-uolas.


S. Jaglos asmeninis archyvas

Algimanto apygardos arno rinktins Butegeidio kuopos partizanai ygyje. Pirmas i kairs - kuopos vadas Antanas Jagla-uolas.
B. Bilinaits asmeninis archyvas

Algimanto apygardos arno rinktins partizanai 1947 m. I eilje i kairs: Julijonas Burneika-Tardytojas, Albinas Pajarskas-Bebras, Grainos kuopos vadas Jonas Staneviius-Dd, Vaitkus ir neatpaintas asmuo. II eilje i kairs: neatpaintas asmuo ir rinktins vadas Antanas Starkus-Mont.
A. imno asmeninis archyvas.

arno rinktins partizanas, mokytojas Vytautas Magyla-Vairas.


B. Bilinaits asmeninis archyvas

Algimanto apygardos arno rinktins Butegeidio kuopos partizanai. III eilje treias i kairs - rinktins vadas Antanas Jagla-uolas.
S. Jaglos asmeninis archyvas

Algimanto apygardos arno rinktins partizanai. Pasirms ranka sdi apygardos vadas Antanas Starkus-Mont.
Lietuvos ypatingasis archyvas

Kunigaikio Margio, nuo 1950 m. - Tumo-Vaiganto rinktini vadas, nuo 1 9 5 1 m.- Karaliaus Mindaugo srities tabo virininkas Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtutis.
Genocido auk muziejus

Kunigaikio Margio rinktins partizanai per pasitarim. I kairs: rinktins vadas Juozas Kemeklis-Rokas, Vaiganto kuopos vadas Albertas Nakutis-Viesulas, Vladas Karosas-Vilkas, Pranas Urbonaviius-Dd, Vytautas Baltrnas-Strazdelis, Pranas Kemeklis-Tvas, Stasys Gimbutis-Rkas.
Genocido auk muziejus

Kunigaikio Margio rinktins Vaiganto kuopos vadas Albertas Nakutis-Viesulas ir rinktins vadas Juozas Kemeklis-Rokas.
Genocido auk muziejus

Kunigaikio Margio rinktins uolo apsaugos brio partizanai 1949 m. gegus 16 d. I eilje ketvirtas i kairs - brio vadas Pranas Kemeklis-Tvas.
Utenos kratotyros muziejus

Kunigaikio Margio rinktins uolo apsaugos brio partizanai. I eilje antras i kairs - brio vadas Pranas Kemeklis-Tvas.
Utenos kratotyros muziejus

Kunigaikio Margio rinktins Gedimino kuopos partizanai. I kairs: kuopos vadas Juozas Bulovas-Iksas, Antanas Bulovas -Budrys.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos Kunigaikio Margio rinktins partizanai per audymo pratybas.


Genocido auk muziejus

1948 m. ioje Laukminiki kaimo sodyboje vyko Dianos Glemaits ir Juozo Bulovo-Ikso vestuvs. I kairs: Irena Gurklyt, sodybos eiminink Gurklien, Diana Glemait.
A. Bulovo asmeninis archyvas

Partizan, poet Diana Glemait su Stasiu ir Viliumi Utupais.


V. Jankausko asmeninis archyvas

Kunigaikio Margio rinktins Gedimino kuopos partizanai. I kairs: Antanas eiys-Vanaglis, Povilas Kaupas-Poviliukas, Juozas Bulovas-Iksas, Povilas Gaigalas -ukovas, Petras Gaigalas-Laas, Antanas Bulovas-Budrys. Fotografuota 1 9 4 7 m. Kryaukoje, alia partizan rmjo Iniros namo. Dabar toje teritorijoje Kupikio marios.
Genocido auk muziejus

Partizan, poet Diana Glemait su savo globja G. Niinskiene Pakrmje" - sodyboje Lailn kaime, prie Pandlio.
A. Bulovo asmeninis archyvas

Algimanto apygardos aliosios rinktins kovotoj kariniai mokymai. Instruktuoja rinktins vadas Vytautas esnakaviius-Valas.
A. Mekausko asmenims archyvas

Algimanto apygardos partizanai ir ryininks 1 9 4 7 m. I eilje i kairs: Juozas Katinas -ernas, Antanas Matuliauskas-Adaska, aliosios rinktins vadas Vytautas esnakaviius-Valas; II eilje i kairs: Balys ukauskas-Princas, Birut Kiauleviit-Neumirtuol, Onut Talantait-Katinien-Jonukas (abi uvo 1 9 4 9 m. balandio 27 d.), Joana Railait-Neringa, Balys Ramanauskas-Narsutis; III eilje i kairs: arno rinktins vadas Antanas Starkus-Mont, Algimanto apygardos vadas Antanas Sluka-arnas ir kiti neatpainti asmenys.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos aliosios rinktins partizanai. II eilje i kairs: pirmas rinktins vado adjutantas Algirdas Mekauskas-Vanagaitis, antras rinktins tabo virininkas Jonas Janueviius-Raknys, ketvirtas rinktins vadas Vytautas esnakaviius-Valas. Fotografuota ne vliau kaip 1 9 4 9 m. kovo mn.
A. Mekausko asmeninis archyvas

aliosios rinktins partizan stovykla. Deinje stovi rinktins tabo virininkas Jonas Janueviius-Raknys. Sdi antras i deins rinktins vado adjutantas Algirdas Mekauskas-Vanagaitis. Fotografuota ne vliau kaip 1949 m. kovo mn.
A. Mekausko asmeninis archyvas

A L G I M A N T O

A P Y G A R D O S

P A R T I Z A N

I S T O R I J A

35

Algimanto apygardos aliosios rinktins partizanai. Palinks prie kulkosvaidio - rinktins vadas Vytautas esnakaviius-Valas, stovi antras i deins vado adjutantas Algirdas Mekauskas-Vanagaitis, ketvirtas - rinktins tabo virininkas Jonas Janueviius-Raknys. Fotografuota ne vliau kaip 1 9 4 9 m. kovo mn.
A. Mekausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos aliosios rinktins tabo virininkas, nuo 1949 m. gegus - aliosios rinktins vadas Jonas Janueviius-Vilkas, Raknys.
A. Mekausko asmeninis archyvas

PARTIZAN SPAUDA

Partizanai spaud suvok kaip vien pagrindini kovos form, kaip efektyvi priemon, galini monms atskleisti tikrj okupacijos esm. Todl jie kovojo ne tik ginklu, bet ir spausdintu odiu. Pats gyvenimas partizan spaudai diktavo ir tem vairov. Kiekviename laikratlyje buvo galima rasti apvalg apie pasaulio politik ir krato padt. Ypa daug dmesio skirta tautinms ir katalikikoms ventms paminti. Pirmiausia tai skaitytoj dmes atkreipdavo redakciniai straipsniai. Partizan laikraiai reaguodavo ir svarbiausias aktualijas - pavyzdiui, pateikdavo sovietini rinkim organizavimo ar kolki krimo proceso vertinim. Toki klausim nagrinjimas partizan spaudos puslapiuose leido daryti platesnius apibendrinimus, apmstyti opias bties problemas, pateikti kovos tiksl ir bd analiz. Taip partizan spaudos puslapiuose buvo suformuluotas galutinis ginkluotos kovos tikslas - atkurti nepriklausom demokratin Lietuv. Algimanto apygardoje leisti ie partizan periodiniai leidiniai: Pragiedruliai ( 1 9 4 7 - 1 9 4 8 m., redaktorius Jurgis Urbonas-Laktutis) ir Partizan kova ( 1 9 4 7 - 1 9 5 1 m., redaktorius Jurgis Urbonas-Laktutis, vliau - Vincas DeksnysRamunis, Jonas Kemeklis-Tauras ir Juozas Kemeklis-Rokas). 1 9 4 7 m. Algimanto apygardos arno rinktins partizanai leido poezijos ir prozos urnal Neveiksi, snau, iaurs, spaudin Pavergtos ventosios kloniais ir satyrin urnal Istrebiteliada. Visus juos redagavo Algimanto apygardos tabo Visuomenins dalies virininkas Jurgis Urbonas-Laktutis.

Partizano Jurgio Urbono -Laktuio redaguotas Algimanto apygardos laikratis Partizan kova. 1947 m. gegus 31 d. Nr. 1.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos laikratis Partizanin kova. 1949 m. balandio 16 d. Nr. 5/17.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos laikratis Partizanin kova. 1950 m. spalio 31 d. Nr. 4/21.


Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos laikratis Partizanin kova. 1 9 5 0 m. spalio 31 d. Nr. 4/28.


Genocido auk muziejus

LLKS Karaliaus Mindaugo srities partizan leidinys Auktaii kova. 1 9 4 9 m. rugsjo 27 d. Nr. 2/22.
Genocido auk muziejus

Andrionikio valsiaus Butkiki vienkiemis, kininko Juozo Jovaios sodyba - ia, Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan tabo bstinje, 1 9 4 9 m. spalio 28 d. uvo srities vadas Antanas Sluka-arnas.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos partizan ivaikioti keliai imoni girioje. Jais atslino ir mirtis...
Genocido auk muziejus

Partizan ryinink Leonora Jovaiait.


A. Petronio asmeninis archyvas

Partizan rmjas Juozas Jovaia.


A. Petronio asmeninis archyvas

Partizan rmja Karolina ukauskien-Jovaiien.


A. Petronio asmeninis archyvas

Partizanas Juozas Jovaia-Lokys, uvs 1 9 4 8 m. spalio 28 d. Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan tabo bstinje.
A. Petronio asmeninis archyvas

Partizan ryinink Bron Jovaiait-Painskien.


A. Petronio asmeninis archyvas

Paimti partizan ginklai ir amunicija i Algimanto apygardos partizan bunkeri per 1949 m. spalio lapkriio mnesi operacijas. Fotografuota MGB pastato kieme Vilniuje.
Genocido auk muziejus

Susprogdintas Algimanto apygardos tabo bunkeris imoni girioje. 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d.


Genocido auk muziejus

Soviet saugumo darbuotoj sudaryta Algimanto apygardos tabo bunkerio imoni girioje schema. 1949 m.
Genocido auk muziejus

Soviet saugumo darbuotoj nufotografuotas jimas Algimanto apygardos tabo bunker imoni girioje. 1 9 4 9 m. lapkriio 1 d.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos partizan atsiaukimas Vasario 16-osios vents proga.


Genocido auk muziejus

arno rinktins vado antspaudas.


Genocido auk muziejus

Lietuvos Laisvs kovos sjdio Kaln (Karaliaus Mindaugo) srities partizan uniformos projektas. Brai Algimanto apygardos tabo narys Julijonas Burneika-Tardytojas.
Genocido auk muziejus

Kaln (Karaliaus Mindaugo) srities vadov sveikinimas v. Velyk proga Algimanto apygardos vadovybei. 1949 m. balandio 17 d.
Genocido auk muziejus

Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vado Antano Slukos-arno ratas apygard vadams dl aukimo Raudonj armij. 1949 m. spalio 22 d.
Genocido auk muziejus

Ratas partizan ryininkei Onutei eimytei-ivilei dl jos paskyrimo Algimanto apygardos pagrindine ryininke. 1 9 4 7 m. gegus 1 d.
Lietuvos ypatingasis archyvas

Ryt Lietuvos (Kaln) srities vado Antano Slukos-arno sveikinimas Vasario 16-osios proga Vyriausiosios partizan vadovybs Visuomenins dalies virininkui. 1 9 4 9 m. vasario 15 d.
Genocido auk muziejus

Algimanto apygardos partizan atsiaukimas. 1 9 4 8 m. lapkriio mn.


Lietuvos ypatingasis archyvas

Algimanto apygardos partizan skiriamasis enklas.


Genocido auk muziejus

Ratas partizanui Juozui Jovaiai-Lokiui dl jo paskyrimo Algimanto apygardos tabo ryi pareignu. 1949 m. vasario 16 d.
Genocido auk muziejus

arno rinktins partizan organizacins struktros projektas. 1946 m. birelio 30 d.


Lietuvos ypatingasis archyvas

Paminklas Algimanto apygardos partizanams Troknuose, Anyki raj. Skulpt. J. Jagla, archit. A. Kauinien, 1996 m.
T. Staseviiaus nuotr.

U ios emins sien buvo Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities tabo bunkeris. Prisiminimus pasakoja sodybos eiminink dukra, partizan ryinink Bron Jovaiait-Painskien.
T. Staseviiaus nuotr.

Paminklin lenta Trokn miestelyje ant pastato, kuriame gim ir gyveno Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan vadas A. Sluka-arnas.
T. Staseviiaus nuotr.

Paminklin kompozicija Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan vado A. Slukos-arno ties vietoje, Butkiki km. netoli Andrionikio.
T. Staseviiaus nuotr.

35

ioje vietoje Zubiki (dabar - Vairiki) km. stovjo Algimanto apygardos vado Antano Starkaus-Monts gimtoji sodyba.
E. Markuckyts nuotr.

Paminklin kompozicija Algimanto apygardos tabo bunkeryje uvusiems partizanams prisiminti.


T. Staseviiaus nuotr.

Paskutinis Algimanto apygardos arno rinktins vadas Povilas Tunkeviius-Kastantas palaidotas Trokn miestelio kapinse.
T. Staseviiaus nuotr.

Algimanto apygardos vado Antano Starkaus-Monts aminojo poilsio vieta Adomyns miestelio kapinse.
E. Markuckyts nuotr.

Algimanto apygardos tabo bunkerio vieta. 1949 m. lapkriio 1 d. ia uvo apygardos vadas Antanas Starkus -Mont ir ei partizanai.
T. Staseviiaus nuotr.

Paminklas uvusiems Algimanto apygardos partizanams Kupikyje. Skulpt. H. Orakauskas, 1996 m.


T. Staseviiaus nuotr.

Dienioni eeras imoni girioje. alia io eero buvo Algimanto apygardos partizan tabo bunkeris.
E. Markuckyts nuotr.

MA 4 7 1 Markuckyt, Elena, Pilkauskas, D o n a t a s Kovoj u brangi Tvyn: Algimanto apygardos partizan istorija/ Elena Markuckyt, Donatas Pilkauskas. - Panevys, 2008. - 88 p.: iliustr. ISBN 978-9955-9643-8-4 Algimanto apygarda - ymiausia, bet trumpiausiai Auktaitijoje gyvavusi ( 1 9 4 7 - 1 9 5 0 m.) Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizan apygarda. Jos kovotojai pasiymjo ypa aktyvia partizanine veikla. Iliekamj istorin vert turiniame albume skaitytojai supaindinami su apygardos struktra ir ymesni vad biografijomis. Atskirus apygardos partizan kovos ir j atminimo aminimo epizodus iliustruoja privai asmen ir muziej archyvuose ilikusios nuotraukos ir dokumentai. UDK 355.42 (474.5) (084)

Elena Markuckyt, Donatas Pilkauskas KOVOJ U BRANGI TVYN: ALGIMANTO APYGARDOS PARTIZAN ISTORIJA

VIRELYJE: Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities ir Algimanto apygardos partizan vadovyb 1 9 4 9 m. vasar. I eilje i kairs: Algimanto apygardos vado adjutantas Aleksas Matelis-Audenis, H. Danileviiaus adjutantas Juozas Lekys-Algis, u j - neatpaintas asmuo. II eilje i kairs: Algimanto apygardos tabo narys Julijonas Burneika-Tardytojas, arno rinktins vadas Stasys Gimbutis-Tarzanas, neatpaintas asmuo, LLKS Vyriausiosios vadovybs atstovas Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sriiai Henrikas Danileviius-Vidmantas, Algimanto apygardos tabo virininkas Albinas Pajarskas -Bebras, Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas Antanas Sluka-arnas, Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Mont, Ryt Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Finans skyriaus virinink Joana Railait-Neringa ir srities tabo adjutantas Balys ukauskas-Princas.
Genocido auk muziejus

Redaktor: Lion Lapinskien Dailininkas: Evaldas Ivanauskas Leidjas: Panevio kratotyros muziejus Pareng spausdinti: UABAmalkeros leidyba", Panevys Spausdino: UAB Standart spaustuv", Vilnius

You might also like