Feedbackdocumenten DRAMA / Kunstvaardig 1.1.1.

Auteur: derk.doijer@hu.nl versie 21 juli’14

In dit schema vind je de feedbackopdrachten die gelden voor drama/dans en de bijpassende documenten die je
daarbij hanteert.
 De documenten A, B&Cvind je na dit schema.
 De gegeven feedback zet je op je blog.

Opdracht:
De student geeft individueel
feedback op het scèneplan
en het theatrale product van
één ander groepje en plaatst
de feedback op zijn weblog

Indiv.
Groepsopdracht opdracht

X

De student verwerkt de
gekregen feedback van de
medestudenten op het
scèneplan en het theatrale
product zichtbaar in de
weblog en verwerkt dit
eventueel in de uiteindelijke
instructiefilm

X

Document

Wanneer in te vullen

A. Feedback op het scèneplan en
het theatrale product van één
ander groepje.

In de week van de derde les.

B. Verwerking van feedback .

In de week van de derde les.

De student geeft via het
weblog feedback op de
instructiefilm van één ander
groepje.

X

C. Feedback op de instructiefilm
van één ander groepje; reflectie
op de eigen instructiefilm en de
samenwerking.

In toetsweek 1.

De student reflecteert op zijn
eigen instructiefilm en op de
onderlinge samenwerking.
De reflectie plaats je op je
blog.

X

C. Feedback op de instructiefilm
van één ander groepje; reflectie
op de eigen instructiefilm en de
samenwerking.

In toetsweek 1.

A) Feedback op het scèneplan en het theatrale product van één andere subgroep
Naam student: Gulsah Sonmezcan
Namen groepsleden: Mounir, Frans, Willemijn, Kaoutar B, Kaoutar F Roos
Het scèneplan voor deze presentatie vormt een
goede basis voor deze presentatie

Onvoldoende

Werkvorm:Vertelpantomime

Voldoende

Goed

x

Motivatie: Ze hebben alles goed

toegepast.
Iedere student speelt een theatrale rol in de
presentatie;
Spelers/dansers zijn goed voorbereid,
geconcentreerd en vallen niet uit hun rol;

Ja/Nee
Onvoldoende

Voldoende

Goed

x

Motivatie: Ze zijn serieus en

geconcentreerd en vallen niet
uit hun rol
Er is een goede samenwerking op toneel:
Onvoldoende
spelers/dansers zijn goed op elkaar afgestemd en
ingespeeld;
Motivatie: Ze luisteren goed naar wat er

Voldoende

Goed

x

gedaan moet worden.
De presentatie is een afgerond geheel met een
Onvoldoende
duidelijk begin en einde;
Motivatie: Het begint goed en eindigt ook

Voldoende

Goed
x

Voldoende

Goed
x

Voldoende
x

Goed

Voldoende

Goed

goed.
De speelruimte wordt optimaal gebruikt;

Onvoldoende
Motivatie: Ze zijn goed verdeeld over de

speelruimte.
Kleding en attributen, decor, muziek/geluid zijn
Onvoldoende
passend en versterken het spel;
Motivatie: Er was niet echt een decor,

muziek of wat dan ook en wat
ze aan hadden was ook
alledaags kleding.
Er is nagedacht over positie en ‘rol’ van het publiek
(receptie) tijdens de voorstelling;

Onvoldoende

Motivatie: Er is nagedacht over positie.

x

De presentatie is afgestemd op de doelgroep (=
Onvoldoende
een basisschoolgroep of -bouw)
Motivatie: Het is afgestemd op de

Voldoende

doelgroep.

B. Verwerking van feedback.
Naam student: Gulsah Sonmezcan
Namen groepsleden: Gulsah Eser Ayse Moniek Monica en Rebecca

Werkvorm: Dans

Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons scèneplan over:
We hadden geen scèneplan waar we een feedback op konden krijgen.

Hierin kan ik me vinden: Ja
Motivatie: We moesten de opdracht beter lezen en een scèneplan maken.
Hierin kan ik me niet vinden: Motivatie: Op grond van de ontvangen feedback zou ik het scèneplan een volgende keer op deze wijze aanpassen:
Het instructiestukje erbij toevoegen en het beter uitwerken.

Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons theatrale product hierover:
Het dansje was in orde alleen er moest nog een instructiegedeelte bij.
Hierin kan ik me vinden: Ja
Motivatie: Dat stukje waren we vergeten.
Hierin kan ik me niet vinden: Motivatie: -

Goed
x

Op grond van de ontvangen feedback zou ik het theatrale product een volgende keer op deze wijze aanpassen:
De instructies van het werkvorm dans erbij toevoegen.

C. Feedback op de instructiefilm van één andere subgroep; reflectie op de eigen instructiefilm
en de samenwerking
Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de samenwerking, onderaan dit schema!

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen Onvoldoende
bij hetaanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Motivatie:
Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
Onvoldoende
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen

Voldoende

goed
x

Voldoende

goed

x

Motivatie:
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
Onvoldoende
• De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
• Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
• Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
• Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
• Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25 –
30 leerlingen uit te voeren

Voldoende
x

goed

x
x
x
x

Motivatie:
Onvoldoende

In de film is de onderstaande informatie verwerkt
Wie welke productierol op zich heeft genomen.
De datum

Voldoende

goed

x
x

Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)

x

De naam van de Hogeschool.
Motivatie:

Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
Onvoldoende
spelen een rol.
Motivatie: Kaoutar F is in het
begin niet duidelijk
zichtbaar.
In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
Onvoldoende
• De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
• De detail-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.

Voldoende x

goed

Voldoende
x

goed

x

Motivatie:
De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.

Onvoldoende

Voldoende

goed
x

Motivatie:
Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.

Motivatie:
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Ja/nee

Voor de feedback op je eigen instructiefilm geldt dat je op basis van het bovenstaande schema:

 een korte reflectie (gebruik Korthagen!) schrijft waarin je de hoofdpunten verwoordt en  bovendien de
samenwerking binnen je groep evalueert  Deze reflectie beslaat ca. één A4.
Als inleiding op deze reflectie beschrijf je beknopt
wat de verschillende functies en betekenissen van dans en theater in de samenleving zijn,
wat het vak voor jou betekent en
hoe je je visie en kennis daarover in deze cursus hebt ontwikkeld.
Je ondersteunt je verhaal met voorbeelden