You are on page 1of 6

ஐந்தாம் ஆண்டுக்கா஦ செய்யுளும் சநாமினணிகளும்

b
திருக்கு஫ள்
t
1. எப்பதாருள் ஦ார்஦ார்஬ாய்க் கேட்தினும் அப்பதாருள்
u ப஥ய்ப்பதாருள் ோண்த ஡நிவு.(423)
ச஧ாருள்: எப்பதாருளப ஦ார் ஦ாரிடம் கேட்டாலும் அ஡ளணக்
p
கேட்ட஬ாகந போள்பா஥ல் அ஡ில் எது உண்ள஥ என்தள஡க்

s ேண்டநி஦ச் பெய்஬து஡ான் அநிவு.

r
2. அன்தின் ஬஫ி஦து உ஦ிர்஢ிளன அஃ஡ினார்க்கு

. என்புக஡ால் கதார்த்஡ உடம்பு.(80)
ச஧ாருள்: அன்தின் ஬஫ி஦ில் ஢டந்து போள்ேின்ந ஥ணி஡ர்ேள்஡ாம்
b உ஦ிருள்ப஬ர்ேள். அன்பு இல்னா஡஬ரின் உடம்பு ப஬றும் க஡ானால்
கதார்த்஡ப்தட்ட உடம்தாேக் ேரு஡ப்தடுேிநது.
l

o 3. ஬ாய்ள஥ எணப்தடு஬து ஦ாப஡ணின் ஦ா ன்றும்
஡ீள஥ இனா஡ பொனல்.(291)
g
ச஧ாருள்: ஬ாய்ள஥ எணக் கூநப்தடு஬து எது என்நால், அது

s ஥ற்ந஬ர்க்கு ெிநிதும் ஡ீள஥ இல்னா஡ பொற்ேளபச் பொல்லு஡ல்
ஆகும்.
p

o 4. க஥ாப்தக் குள஫யும் அணிச்ெம் ப௃ேந்஡ிரிந்து
க஢ாக்ேக் குள஫யும் ஬ிருந்து.(90)
t ச஧ாருள்: அணிச்ெப்பூ க஥ாந்஡ டன் ஬ாடி஬ிடும்.அதுகதால் ப௃ேம்
஥ன஧ா஥ல் க஬றுதட்டு க஢ாக்ேி஦வுடன் ஬ிருந்஡ிணர் ஬ாடி ஢ிற்தர்.
.

c 5. ஡ீ஦ள஬த் ஡ீ஦ த஦த்஡னால் ஡ீ஦ள஬
஡ீ஦ினும் அஞ்ெப் தடும்.(202)
o
பதாருள்: ஡ீ஦ச் பெ஦ல்ேள் ஡ீள஥ள஦ ஬ிளப஬ிக்கும் ஡ன்ள஥ள஦

m உளட஦஡ாே இருக்ேின்நண. ஆ ல், ப஢ருப்புக்கு அஞ்சு஬ள஡க்
ோட்டிலும் ஡ீங்கு பெய்஬஡ற்கு அ஡ிேம் அஞ்ெ க஬ண்டும்

கே.தானப௃ருேன் http://btuspr.blogspot.com

6.(102) ச஧ாருள்: ஒரு஬ர்க்குத் ஡குந்஡ க஢஧த்஡ில் பெய்஡ உ஡஬ி ெிநி஡ாே s இருந்஡ாலும் அ஡ன் ஡ன்ள஥ள஦ ஆ஧ாய்ந்஡ால் அது r இவ்வுனேத்஡ிளண ஬ிட ஥ிேவும் பதரி஡ாேக் ேரு஡ப்தடும்.(400) b ச஧ாருள்: ஒரு஬ர்க்கு அ஫ிவு இல்னா஡ பெல்஬ம் ேல்஬ிக஦ ஆகும்.தானப௃ருேன் http://btuspr. ஥ற்நப் பதாருள்ேள் பெல்஬஥ாேக் ேரு஡ப்தடாது. 3.com . ஡ட஡ட பதாருள்: ஬ன்ள஥஦ாண ஒனியுடன் கூடி஦ பெ஦ல் c o m கே. u 7. ோனத்஡ி ற்பெய்஡ ஢ன்நி ெிநிப஡ணினும் p ஞானத்஡ி ஥ா஠ப் பதரிது. கேடில் ஬ிழுச்பெல்஬ம் ேல்஬ி ஒரு஬ற்கு ஥ாடல்ன ஥ற்ளந ஦ள஬. . 8. (398) ச஧ாருள்: ஒரு திநப்தில் ஒரு஬ர் ேற்றுக்போள்ளும் ஢ல்னநிவு t அ஬ருக்குத் ப஡ாடர்ந்து ஬஧க்கூடி஦ ஏழு திந஬ிேளுக்கும் தாதுோப்தாே இருக்கும். தப ீர் தப ீர் p பதாருள்: ொட்ளட஦ால் அடிக்கும்கதாது ஏற்தடும் ஒனி o 2.blogspot. ஒருள஥க்ேண் ஡ான்ேற்ந ேல்஬ி ஒரு஬ற்கு b எழுள஥யும் ஏ஥ாப் புளடத்து. ஥ட஥ட t பதாருள்: ஬ிள஧ந்து ெரி஡ல் . l o g இபட்டைக்கி஭யி s 1.

ெிணந்஡ிருந்஡ார் ஬ாெல்஬஫ிச் கெநல் க஬ண்டாம். ஡ரு஥த்ள஡ ப஦ாரு஢ாளும் ஥நக்ே க஬ண்டாம். ெிணந்க஡டி ஦ல்னளனயுந் க஡ட க஬ண்டாம். c 5. ஡ணந்க஡டி யுண்஠ா஥ற் புள஡க்ே க஬ண்டாம். டகயும் க஭வுநாய்: குற்நம் அல்னது ஡஬று இள஫க்கும் m ஡ரு஠த்஡ிகனக஦ 8. g பதாருள்: கோதங்போண்கடார் ஬ட்டின் ீ ஬஫ிக஦ கதாே க஬ண்டாம். ச஧னர் ச஧ா஫ித்தல்: புேள஫ ஢ிளன஢ாட்டு஡ல். ஥ாற்நாளண யுநப஬ன்று ஢ம்த க஬ண்டாம். பதாருள்: அநம் பெய்஦ ஒருகதாதும் ஥நக்ேக் கூடாது. s பதாருள்: பெல்஬த்ள஡த் க஡டி. டக கூடுதல்: ஢ிளநக஬று஡ல் t 2. l பதாருள்: கோதத்ள஡ ஬ரு஬ித்துக்போண்டு துன்தம் அளட஦னாோது. 9. அள஡ அனுத஬ிக்ோ஥ல் பூ஥ி஦ில் r புள஡த்து ள஬க்ே க஬ண்டாம். ஈயிபக்கம்: ஥ணக்ேெிவு/ ேருள஠ . கிள்ளுக் கீ டப: அற்த஥ாண ஒரு஬ர் அல்னது ஒன்று 10.தானப௃ருேன் http://btuspr. டக சகாடுத்தல்: ஡க்ே க஢஧த்஡ில் உ஡஬ி பெய்஡ல் கே. p 3. உ஬க ஥ீ தி b 1. 4. 6. b 5. u 2. . o 6.com . s நபபுத்சதாைர் p o 1. பதாருள்: தளே஬ன் உநவு போண்டாலும் அ஬ளண ஢ம்தக்கூடாது.blogspot. கடபத்துக் குடித்தல்: ஒரு ேளனள஦ அல்னது துளநள஦ப் தற்நி ப௃ழுக்ேப் தடித்து அநி஡ல். ஥ணம்கதாண கதாக்பேல்னாம் கதாே க஬ண்டாம் t பதாருள்: ஥ணம் பெல்லும் ஬஫ிப஦ல்னாம் பெல்ன க஬ண்டாம். தட்டிக் கமித்தல்: ஏ஡ா஬து ோ஧஠ம் கூநித் ஡஬ிர்த்஡ல் 3. 4. காது குத்துதல்: ொ஥ர்த்஡ி஦஥ாேப் பதாய் பொல்லு஡ல். திட்ை யட்ைம்: உறு஡ி஦ாே o 7.

அநிவுளட ஒரு஬ளண அ஧ெனும் ஬ிரும்பும் . கே. ஬ருந்஡ிணால் ஬஧ா஡து இல்ளன. m 5. s 2.தானப௃ருேன் http://btuspr. ஢ீ஡ிக஦ாடு ஆட்ெி ஢டத்து஡ல் ஆகும். ஬ல்ன஬னுக்குப் புல்லும் ஆயு஡ம். g ஒரு பெ஦ளனச் பெய்து ப௃டிக்ே ப௃டியும் எண ஥ணவுறு஡ி s போண்டால் அ஡ளணச் பெய்யும் ஬஫ிேளும் ஡ாணாேப் திநக்கும். இல்ளன. ஥ன்ணர்க் ே஫கு பெங்கோன் ப௃ளநள஥ பதாருள்: அ஧ெர்க்குரி஦ ெிநப்பு. c 4.com . o அநி஬ாபி஦ாே இருப்த஬கண ஆற்நல் ஥ிக்ே஬ணாேத் ஡ிேழ்஬ான். உந஬ிணர்ேளப ஆ஡ரித்஡ல் p ஆகும். ஡ிநள஥ொனி ஡ன் ஆற்நனால் அற்தப் பதாருளபயும் போண்டு ஒரு ோரி஦த்ள஡ச் ொ஡ித்துக் போள்஬ான்.blogspot. பெல்஬ர்க் ே஫கு பெழுங்ேிளப ஡ாங்கு஡ல். பதாருள்: அநி஬ாபிள஦ ஥ிே உ஦ர்ந்஡ ஢ிளன஦ில் இருக்கும் அ஧ெரும் ஬ிரும்பு஬ார். b l ஧மசநாமி o 1.b சயற்஫ி வயற்டக t 1. ப஬ள்பம் ஬ருப௃ன் அள஠கதாடு. அக்ேளநப஦டுத்துக் போண்டால் ஢ாம் அளட஦ ப௃டி஦ா஡து ஒன்றுக஥ . p 2. r 3. ஥ணம் உண்டாணால் ஥ார்க்ேம் உண்டு. புத்஡ி஥ான் தன஬ான். t 3. u பதாருள்: த஠க்ோ஧ர்ேளுக்குச் ெிறப்பு. ஬ாழ்க்ளே஦ில் எச்ெரிக்ளேயுடன் ஢ட஬டிக்ளேேளப க஥ற்போண்டால் o எ஡ிர்஬ரும் துன்தங்ேளபக஦ா இடர்ேளபக஦ா ஡஬ிர்க்ேனாம்.

blogspot. t ஒக஧ ெ஦த்஡ில் இரு ப஬வ்க஬று பெ஦ல்ேபில் ஈடுதட்டால் u எக்ோரி஦த்ள஡யும் பெவ்஬கண பெய்து ப௃டிக்ே ப௃டி஦ாது. t : ற ற . r 9. 6. . ஢ாம் ஈடுதடும் பெ஦னின் தின்஬ிளபவுேளப ஢ன்கு ஆ஧ாய்ந்஡ திநகே l அச்பெ஦னில் ஈடுதட க஬ண்டும். ஢ி஧ம்தக் ேற்ந஬ர்ேள் அ஡ளண ப஬பிதடுத்஡ா஥ல் அள஥஡ி஦ாேவும் ஆ஧஬ா஧஥ின்நியும் ஢டந்து போள்஬ர். ஢ி஫னின் அருள஥ ப஬஦ினில் ப஡ரியும்.com . ஡ீட்டிண ஥஧த்஡ிகன கூர் தார்ப்த஡ா? ஢஥க்கு ஢ன்ள஥ பெய்஡஬ருக்கு ஢ாம் ஡ீள஥ பெய்஦க்கூடாது. ஆ஫ம் அநி஦ா஥ல் ோளன ஬ிடாக஡. ஒரு பதாருபின் அல்னது ஒரு஬ரின் அருள஥ அதுக஬ா அ஬க஧ா s இல்னா஡ கதாது஡ான் ப஬பிப்தடும். ஢ிளநகுடம் ஡ளும்தாது. p 8. . o g s p ற o ற . c ற . ஆற்நிகன ஒரு ோல் கெற்நிகன ஒரு ோல். b 7. கே.தானப௃ருேன் http://btuspr. b 10. ற ற ற . o ற ற ற m ற ற .

. r : ற . l . http://btupsr.com . o g ( ) s p - o . ற . . : .blogspot.b t u p – s . . t : . b ற ற ற .com ( 0164806241) கே.blogspot. ற ற . m .தானப௃ருேன் http://btuspr. ற c ற o ற .