You are on page 1of 346

DÜSTUR

ÜÇÜNCÜ TERTİP

Kanunları, Tefsirleri, ve B. M. M. si Kararlarını,


Nizamname ve Muahede ve Umumî hizmetlere
ait Mukavelâtı muhtevidir.

CİLT tl. M. M.

5 E«. Ko. : - . / / <_


Fteraiz : ../. / / ' |

il ağustos 1339— 19 teşrinievvel 1340 h

^BaşvekalerMüdevvenat Müdiriyeti tarafından


tab'ettirilmiştir.

istanbul
Necmi İstikbal Matbaası
No : 7 — Lozan Sulh Mııahedenamesinin
kabulüne dair k a n u n l a r [1]
10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339

Kanun No : 340

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile


Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan
ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında
1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozân-
da akit ve imza olunan Sulh Muahedenamesile berveçhi zir
tadat olunan Mukavelât ve Senedat Türkiye Büyük Millet Mec­
lisince kabul ve tasdik olunmuştur.
1 — Boğazların usulü idaresine dair 24 temmuz 1923
tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename .
2 — Trakiya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde
Lozanda imzalanan Mukavelename.
3 — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kânu­
nusani 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Mukavelename.
4 — Affi umumîye dair 24 temmuz 1923 tarihinde
Lozanda imzalanan Beyanname ve Protokol.
5 — Lozanda imza edilen Senedatın bazı ahkâmına Bel­
çika ve Portekiz Devletlerinin iltihakına dair 24 temmuz 1923
tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.
6 — Britanya , Fransa , İtalya kıtaatı tarafından işgal
edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 24 Temmuz 1923 tari­
hinde Lozanda imza olunan Protokol.
[1] Kanun lâyihasının tevdii tarihi : 21 ağustos 1339
Müzakere tarihi 22 , 23 , ağustos 1339
Zabıt ceridesi Cilt — 1
Sahife — 104 ten 237 ye 2 4 0 , 241
242 , 243 , 244 , 245 , 246 ,
247 , 248 , 249 dan 277
ye kadar.
7 — Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve imroz adalarına
dair olup Türkiye ve Britanya imparatorluğu , Frarjsa, italya T

Japonya, Yunanistan tarafından 24 temmuz 1923 tarihinde


Lozanda imzalanan Protokol.
8 — Sırp - H ı r v a t ve Sloven Devleti tarafından Muahedei
sulhiyenin imzasına mütedair 24 temmuz 1923 tarihinde
Lozanda imza olunan Protokol.
MADDE 2 — işbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti
memurdur .

10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339


Kanun No : 341

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetile


Britanya imparatorluğu , Fransa, italya , Japonya, Yuna­
nistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları
arasında 1339/1923 temmuzunun yirmi dördüncü günü.
Lozanda akit ve imza olunan ikamet ve salâhiyeti adliyeye
dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul
ve tasdik olunmuştur.
MADDE 2 — işbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti
memurdur.

10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339


Kanun No : 342

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetile


Britanya imparatorluğu , Fransa, İtalya , Japonya , Yunanis­
tan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhalsan
arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü
Lozanda akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.
MADDE 2 — İşbu Kanunun icrasına icra Vekilleri
Heyeti memurdur.
10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339
Kanun No : 343

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetile


Britanya İmparatorluğu , Fransa , İtalya , Japonya , Yunanis­
tan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları
arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü
Lozanda akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından
verilmiş bazı imtiyazata dair Protokol Türkiye Büyük Millet
Meclisince tasdik olunmuştur .
MADDE 2 — İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
SULH I. T R A I T E D E PAIX
MUAHEDENAMESI SIGNÉ LE 24 JUILLET 1923

Bir taraftan, L'Empire Britannique, la France,


Britanya İmparatorluğu, Fransa, VItalie, le Japon, la Grèce, la Rou­
İtalya , Japonya , Yunanistan , manie, VEtal Serbe-croate-Slovène,
Romanya, Sırp - Hırvat - Sloven d'une part,
Devleti, El la Turquie,
Ve diğer taraftan, d'autre part,
Türkiye, Animés du même désir de met­
tre fin définitivement à l'état
1914 senesinden beri şarkın
de guerre qui, depuis 1914, a
sükûnunu ihlâl eden hali harbe
troublé l'Orient,
kat'î surette hatime vermek
arzuyi mütekabilile mütehassis Soucieux de rétablir entre eux
olarak, les relations d'amitié et de com­
Ve kendi milletlerinin müşte­ merce nécessaires au bien-être
rek refah ve saadeti için elzem commun de leurs nations respec­
olan dostane ve ticarî münase- tives ,
batı beyinlerinde yeniden tesis Et considérant que ces rela­
etmek emelinde bulunarak, tions doivent être basées sur le
Ve bu münasebatın Devletlerin respect de l'indépendance et de
istiklâl ve hâkimiyetine hürmet la souveraineté des Etats,
esasına müstenit olması vücu- Ont décidé de conclure un
bunu mülâhaza ederek, bu hu­ Traité à cet effet et ont désigné
susta bir Muahede aktine karar pour leurs Plénipotentiaires ,
vermişler ve murahhas olarak : savoir :
Haşmetlu Büyük Britanya ve Sa majesté le Roi du Royaume-
İrlanda Kraliyeti Müttehidesi, Ma­ Uni de Grande - Bretangne et des
verayı ebhar Britanya arazisi Territoires Britanniques au delà
Kıralı ve Hindistan İmparatoru des Mers, Empereur des Indes :
Hazretleri :
Le Très Honorable Sir Horace
Istanbulda Fevkalâde Komiser George Montagu Rumbold, Ba­
Asaletlu Sir Horace Geoge Mon- ronet, G. C. M. G., Haut-Com­
tagu Rumbold,Baronet,G.O.M.G., missaire à Constantinople;
Fransa Cumhuriyeti : Le président de la République
Française :
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhu­
M.le Général de division Mauri­
riyetin şarkta Fevkalâde Komi­
ce Pelle, Ambassadeur de Fran­
seri, Lejyon Donör nişanı millîsi­
ce, Haut-Commissaire de la Ré­
nin Grandofisiye rütbesini haiz
publique en Orient, Grand Offi­
Ferik General Müsyü Maurice
Pellé; cier de l'Ordre national de la
Légion d'Honneur ;
Haşmetlu İtalya Kıralı Hazretleri : Sa majesté le Roi d'Italie :
Ayandan İtalya Sefiri Kebiri, L'Honorable Marquis Camille
İstanbulda Fevkalâde Komiser, Garroni,Sénateur du Royaume,
Senmoris ve Lazar ve Kuron Ambassadeur d'Italie , Haut-
Ditali nişanlarının Grankruva Commissaire à Constantinople T

rütbesini haiz Asaletlu Marki Grand Croix des Ordres Saints


Camille Garroni : Maurice et Lazare et de la
Atina Fevkalâde Murahhas ve Couronne d'Italie;
Orta Elçisi, Senmoris ve Lazar M. Jules César Montagna, En­
nişanlarının Komandör ve Kuron voyé extraordinaire et Ministre
Ditali nişanının Grandofisiye rüt­
plénipotentiaire à Athènes, Com­
besini haiz Müsyü Jules César
Montagna ; mandeur de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, Grand Offi­
Haşmetlu Japonya imparatoru cier de la Couronne d'Italie ;
Hazretleri :
Sa Majesté L'Empereur du Japon:
Soleylövan nişanının birinci M. Kentaro Otchiai, Jusammi,
rütbesini haiz Roma Fevkalâde Première classe de l'Ordre du
;
Sefiri Kebir ve Murahhası Müs­ Soleil Levant, Ambassadeur ext­
yü Kentaro Otchiai Jusammi ; raordinaire et plénipotentiaire à
Haşmetlu Yunanlılar Kıralı Haz- Rome ;
retleri
Sa Majes't le Roi des Hellènes:
Esbak Heyeti Nüzzar Reisi, M. Eleftherios K. Veniselos ,
Sovör nişanının Grankruva rüt­ ancien Président du Conseil des
besini haiz Müsyü Eleftherios Ministres,Grand-Croix de l'Ordre
K. Venizelos, du Sauveur ;
Londra Orta Elçisi, Sovör M. Démètre Caclamanos, Mi­
nişanının Komandör rütbesini nistre plénipotentiaire à Londres,
haiz Müsyü Démtère Caclamanos Commandeur de l'Ordre du Sau-
Haşmetlu Romanya Kiralı Haz­ Sa Majesté le Roi de Roumanie
retleri : M . Constantin I. Diamandy ,,-
Orta Elçi Müsyü Costantin I. Ministre plénipotentiaire ;
Diamandy, M. Constantin Contzesco, Mi­
Orta Elçi Müsyü Costantin nistre plénipotentiaire ;
Contzesco ; Sa Majesté le Roi des Serbes,des
Haşmetlu Sırplar — Hırvatlar — Croates et des Slovènes :
Slovenler Kiralı Hazretleri : M. le Docteur Miloutine Yo-
vanovitch,Envoyé extraordinaire
Bernde Fevkalâde Murahhas et Ministre plénipotentiaire à
v e Orta Elçi Müsyü Doktor Berne ;
Miloutine Yovanovitch ;
Le Gouvernement de la Grande
Türkiye Büyük Millet Meclisi Assemblée Nationale de Turquie :
Hükümeti : Ismet Pacha, Ministre des Af­
Umuru Hariciye Vekili, Edirne faires étrangères, Député d'An-
Meb'usu İsmet Paşa, drinople ;
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti Le Docteur Riza Nour Bey ,
içtimaiye Vekili, Sinop Meb'usu Ministre des Affaires sanitaires
Doktor Rıza Nur B e y , et de l'Assistance sociale,Dépu-
Sabık Vekil, Trabzun Meb'usu té de Sinope ;
Hasan bey; Hassan Bey, ancien Minisire,
Hazeratını tayin etmişlerdir. Député de Tiébizonde ;
Müşarüileyhim usulüne muvafık Lesquels , après avoir exhibé
v e muteber görülen salâhiyet- leurs pleins pouvoirs reconnus
namelerini ibrazdan sonra atide­ en bonne et due forme.ont con­
ki mevaddı kararlaştırmışlardır. venu des dispositions suivantes:

KISIM I. PARTIE I.
Siyasî ahkâm. Clauses politiques.

MADDE 1 — İşbu Muahede­ ARTICLE 1 — A dater de la


nin mevkii Mer'iyete vaz'ı mise en vigueur du présent Trai-
tarihinden itibaren bir taraftan té,l'état de paix sera définitive­
Britanya İmparatorluğu, Fransa ment rétabli entre l'Empire bri-
italya, Japonya, Yunanistan, tanique , la France , l'Italie , le
Komanya, Sırp— Hırvat —Slo­ Japon, la Grèce , la Roumanie,
ven Devleti ve diğer taraftan l'Etat Serbe - Croate - Slovène,
Türkiye arasında ve kezalik d'une part, et la Turquie,d'aut-
Tarafeyn tebaaları beyninde hali re part, ainsi qu'entre leurs res­
sulh sureti kafiyede tekrar tees­ sortissants respectifs.
süs edecektir.
De part et d'autre il y aura
Tarafeyn arasında münasebatı
relations officielles et,sur les ter­
resmiye vücut bulacak ve Tara­
ritoires re8pectifs,les agents dip­
feynin arazileri dahilinde siyasî
ve şehbenderî memurin, vaki lomatiques et consulaires recev­
olacak itilâfatı hususiyeye halel ront, sans préjudice d'accords
gelmeksizin, hukuku düvel esa- particuliers à intervenir, le trai­
saü umumiyesile tayin edilmiş tement consacré par les principes
olan muameleye mazhar olacak­ généraux du droit des gens.
lardır .

FASIL I. SECTION I.
1 . Araziye mütaallik ahkâm. 1. Clauses territoriales.

MADDE 2 — Bahrisiyahtan ARTICLE 2—De la Mer Noi­


Adalardenizine kadar Türkiye- re à la Mer Egée, la frontière
nin hududu berveçhi z r tesbit de la Turquie est fixée comme
edilmiştir. (Merbut bir numaralı il suit (voir Carte n° 1) :
Haritaya müracaat ) :
0
Evvelâ — Bulgaristan ile : İ Avec la Bulgarie :

Rezvaya munsabından Türki- De l'embouchure de la Rez­


V e
y e , Bulgaristan ve Yunanis- vaya jusqu' à la Maritza, point
tana ait üç hududun Meriç üze­ de jonction des trois frontières
rinde kâin noktai iltisakına de la Turquie, de la Bulgarie
kadar ; et de la Grèce :
Bulgaristanm elyevm tahdit la frontière Sud de la Bulga-
edilmiş olduğu şekilde cenup rie,telle qu'elle est actuellement
hududu ; délimitée ;
Saniyen — Yunanistan ile:
2° Avec la Grèce :
Oradan Arda ve Meriç nehir­ De là jusqu'au confluent de
lerinin birleştiği noktaya kadar:
l'Aida et de la Maritza :
Meriç mecrası; l le cours de la Maritza ;
Oradan Arda membaına doğru I De là vers l'amont de l'Arda,
bu nehir üzerinde ve Çörek jusqu'à un point sur cette rivi­
köyün hemen civarında olmak ère à fixer sur le terrain dans
üzre arazi üzerinde tayin edile­ le voisinage immédiat du village
cek bir noktaya kadar: de Tchörek Keuy :
Arda mecrası ; le cours de l'Arda ;
Oradan cenubu şarkî istikame­ De là dans la direction da Sud
tinde Bosna köyün bir kilometre Est jusqu'à un point situé sur
munsap cihetinde Meriç üzerinde la Maritza, à 1 kilomètre en
kâin bir noktaya k a d a r ; aval de Bosna—Keuy :
Bosna köyünü Türkiyede bıra- une ligne sensiblement droite
kan hisselunacak derecede laissant en Turquie le village de
müstakim bir hat. Çörek köyü, Bosna—Keuy , Le village de
beşinci maddede zikredilen Tchörek—Keuy sera attribué à
komisyon tarafından ahalisi la Grèce ou à la Turquie, selon
ckseTİyet itibarile Türk veya (lue la majorité d? la popula­
Rum olarak tanılacağına tion y sera reconnue par la Com­
göre Türkiyeye veya Yunanis- mission prévue à l'Article 5 com­
tana verilecektir. 11 teşrinievel me étant grecque ou turque, la
1922 tarihinden sonra bu köye
population immigrée dans ce vil­
hicret eden ahali bu hususta
lage postérieurement au 11 oc­
hesaba alınmayacaktır.; tobre 1922 n'entrant pas en ligue
Oradan Adalardenizine kadar de compte ;
Meriç mecrası. De là jusqu'à la Mer Egée :
MADDE 3 — Bahrisefitten le cours de la Maritza .
İran hududuna kadar Türkiyenin ARTICLE 3 — De la Mer
hududu berveçhi zir tesbit edil­ Méditerranée à la frontière de
miştir : Perse, la frontière de la Turquie
Evvelâ — Suriye ile: est fixée comme il suit :
20 teşrinevvel 1921 tarihinde 1° Avec la Syrie :
öktolunan Fransa — Türkiye
La frontière défi aie dans l'Ar­
îtüâfnamesinin 8 inci maddesinde
ticle 8 de l'Accord franco-turc
musarrah ve muayyen hudut ;
du 20 octobre 1921 ;
Saniyen — Irak ile: 2° Avec l'Irak :
Türkiye ile Irak arasındaki La fontière entre la Turquie
hudut dokuz ay zarfında Türki­ et l'Irak sera déterminée à l'a­
ye ile Büyük Britanya arasında miable entre la Turquie et la
sureti muslihanede tayin edile­ Gronde-Bretagne dans un délai
cektir . de neuf mois .
Tayin olunan müddet zarfında A défaut d'accord entre les
iki Hükümet arasında itilâf hu­ deux Gouvernements dans le
sule gelemediği takdirde, ihtilâf délai prévu, le litige sera porté
Cemiyeti Akvam Meclisine âr- devant le Conseil de la Société
zolunacaktır . des Nations .
Hattı hudut hakkında ittihaz Les ( iouvernements turc et
olunacak karara intizareııTürkiye britannique s'engagent récipro­
ve Britanya Hükümetleri mukad­ quement à ce (îue, en attendant
deratı kafiyesi bu karara mual­ la décision à prendre au sujet
lâk olan arazinin hali hazırında de la frontière, il ne sera procé­
her hangi bir tebeddül ikaına dé à aucun mouvement militaire
bais olacak mahiyette hiç bir ou autre, de nature à apporter
hareketi askeriye veya sairede un changement quelcuonque
bulunmamağı mütekabilen taah­ dans l'état actuel des territoires
hüt ederler . dont le sort définitif dépendra
de cette décision .
MADDE 4 — İşbu Muahede-
namede zikredilen hudutlar işbu ARTICLE 4— Les frontières
Muahedenameye merbut 1/1000000 décrites par le présent Traité
mikyasındaki haritalar üzerinde sont tracées sur les cartes au
e
tersim edilmiştir. Muohedename l/l,000,000 an nexées au présent
metni ile haritalar arasında ih­ Traité. En cas de divergence
tilâf vukuunda rauahedename entre le texte et la carte, c'est.
metni muteber olacaktır. le texte qui fera foi.
MADDE 5 — ikinci maddenin ARTICLE 5— Une Commis­
fıkrai saniyesinde muharrer hu­ sion de délimitation sera chargée
dudu arazi üzerinde çizmeğe bir de tracer, sur le terrain, la fron­
a
tahtiti hudut Komisyonu memur tière décrite dans l'Article 2- i
edilecektir . Bu Komisyon her (Jette Commission sera composée
Devlet için birer murahhas olmak de représentants de la Grèce et
üzre Yunanistan ve Türkiye mu-r de la Turquie, à raison d'un par
almaşlarından mezkûr Hüküme­ cha que Puissance, et d'un Pré­
tlerce bir Devleti salise tebaası sident choisi par eux parmi les
meyanından müntahap bir reis­ ressotissants d'une tierce Puis­
ten terekküp edecektir . sance .
Mezkûr Komisyon idarî hudut- Elle s'tfforcera, dans tous les
ları ve mahallî menafii iktısadi- cas, de suivre au plus près le»
yeyi mümkün olduğu kadar na­ définitions données dans le pré­
zarı dikkate alarak işbu Muahe- sent Traité, en tenant compte,
denamedeki tarifatı en yakından autant que possible, des limites
takip etmeğe her hal ve kârda administiratives et des intérêts
cehdü gayret edecektir . économiques locaux .
Komisyonun mukarreratı ek­ Les décision de la Commis­
seriyeti âra ile ittihaz edilecek sion seront prises à la majorité
ve mukarreratı mezkûre alâka­ des voix et seront obligatoires
dar Taraflar için mecburiyülifa pour les Parties intéressées .
olacaktır.
Les dépenses de la Commis­
Komisyonun masarifi alâkadar
sion seront supportées également
Taraflar canibinden mütesaviyen
deruhde edilecektir . par les Parties intéressées.
MADDE 6 — Bir nehir veya ARTICLE 6— En ce qui con­
ırmağın sahillerile tayin olunma- cerne les frontières définies par
yıpta mecralarile tayin edilen le cours d'un fleuve ou d'une
hududa gelince işbu Muahede- rivière et non par ses rives, les
namede tarifatında istimal edilen termes«cours» ou «chenal» em­
(Cours) mecra ve ( Chenal ) ka­ ployés dans les descriptions du
nal tabirleri bir taraftan seyrü
présent Traité signifient : d'une
sefere gayri müsait olan nehir­
part, pour les fleuves non navi-
lerde su mecrasının veyahut
gables,la ligne médiane du cours
başlıca kolunun, diğer taraftan
seyrü sefere müsait olan nehir­ d'eau ou de son bras principal,
lerde başlıca seyrü sefer kana­ et d'autre part,pour les fleuves
lının mutavassıt hattı manasını navigables, la ligne médiane du
ifade eder . chenal de navigation principal.
Maahaza hattı hududun muh­ Toutefois, il appartiendra à la
temel olan tebeddülatında hattı commission de délimitation
mezkûrun bu suretle tayin edilen de spécifier si la ligne frontière
mecra veya kanalı mı takip suivra , dans ses déplacements
edeceğini veyahut mezkûr mecra éventuels, le cours ou le chenal
veya kanalın işbu Muahedename ainsi défini, ou si elle sera
mevkii mer'iyete vaz'edildiği déterminée d'une manière
ande haiz bulunduğu vaziyette définitive par la position du
mi sureti kat'iyede tayin edile­ cours ou du chenal au moment
ceğini tasrih etmek tahtiti hudut de la mise en vigueur du pré-
Komisyonuna ait olacaktır . tsen Traité .
işbu Muahedede hilâfına bir A moins de stipulations con­
Sıükûm olmadıkça, hududu bah­ traires du présent Traitédes fron­
riye , sahilden üç milden dun tières maritimes comprennent
mesafede kâin ada ve adacıkları les îles et les îlots situés à mo­
ihtiva eder . ins de trois milles de la côte.
MADDE 7 — Alâkadar Dev­ ARTICLE 7— Les Etats in­
letler tahtit Komisiyoauna vazi­ téressés s'engagent à fournir à
feleri için lâzımgelen her türlü la Commission de délimitation
vesaiki , bilhassa hududu hazıra tousdocumeuts nécessaires à ses
ve sabıkanın tahdidine müteallik travaux, notamment des copies
zabıtnamelerin sureti musadda- authentiques des procès-verbaux
kalarını, mevcut büyük mikyas­ de délimitation des frontières ac­
taki bütün haritaları . mesahaya tuelles ou anciennes, toutes les
müteallik malûmatı, tertip ve tan­ cartes à grande échelle existan-
zim edilip neşredilmemiş mesaha tes,les données géodésiques, les
haritalarını ve hudut boyundaki levés exécutés et non publiés,
nehirlerin yatak tebdil etmesi les renseignements sur les diva­
hakkındaki malûmatı ita etmeği gations des cours d'eau fronti­
taalıhüt ederler. Türk memurini ères. Les cartes, données géo-
nezdinde bulunan haritalar, me- désiques et levés, même non pu­
sahaye müteallik malûmat ve bliés, se trouvant en la posses­
hatta neşredilmemiş haritalar sion des autorités turques, dev­
işbu Muahedenin mevkii icraya ront être remis à Constantinople
vaz'ı anından itibaren müddeti dans le plus bref délai possible
kasirei mümküne zarfında Kom- dès la mise en vigueur du pré­
syon reisine dersaadette teslim sent Traité, au Président d i la
edilecektir. Commission.
Bundan maada alâkadar Dev-
Les Etats intéressés s'engagent,
letler,Komisyona bütün vesaikin
en outre, à prescrire aux auto­
bilhassa plânlar ve kadastroların
rités locales, de communiquer à
ve tapu defterlerinin tevdii ve
la Commission tous decuments,
mezkûr Komisyonun talebi üze­
rine emlâk ve araziye ve iktisadî notamment les plans, cadastres
cereyanlara dair bilcümle malû­ et livres fonciers, et de lui four­
matın ve izahatı lâzimei sairenin nir sur sa demande tous rensei­
itası zımnında memurini mahal- gnements sur la propriété,
âiyeye talimat vereceklerini taah- les courants économiques et
ihüt ederler. autres informations nécessaires-
MADDE 8 — Alâkadar Dev­ ARTICLE 8 — Les Etats i n ­
letler, tahtiti hudut komisyonuna téressés s'engagent à prêter as­
vazifesinin ifası için lâzım olan sistance à la Commission de dé­
münakalât, mesken, amele ve limitation, soit directement, soit
malzemeye (direkler, hudut alâ­ par l'entremise des autorités lo-
metleri ) müteallik muaveneti cales,pour tout ce qui concerne
gerek doğrudan doğruya ve ge­ le transport, le logement , la
rekse memurini mahalliye vasıta- main - d'oeuvre , les matériaux
eile ifa eylemeği taahhüt ederler, (poteaux, bornes) nécessaires à
Bilhassa Türkiye Hükümeti, l'accomplissement de sa mission.
icabı takdirinde , vazifesinin ifa­ En particulier , le Gouverne­
sından tahtiti hudutKomisyonuna ment turc s'engage à fournir ,
muavenet etmeğe salih memurini s'il est nécessaire, le personnel
fenniye ila etmeği taahhüt ey­ technique propre à assister la
lerler . Commission d o délimiation dans
l'accomplissement de sa tâche.
MADDE 9 — Alâkadar Dev­
letler, Komisyon tarafından vaz' ARTICLE 9—Les Etats inté­
edilmiş olan nirengi noktalarını, ressés s'engagent à faire respec­
işaretlerini ve direk veya hudut ter les repères trigonométriques,
işaretlerini hüsnü muhafaza et­ signaux, poteaux ou bornes fron­
meği taahhüt eylerler. tières placés par la Commission .
MA DDE 10 — Hudut alâmet ARTICLE 10 — Les bornes
leri bir birinden gözle görülebi­ seront placées à distance de vue
lecek mesafelere vaz'olunacak- l'une de l'autre; elles seront nu­
lardır. Bunlara numara vaz'edi- mérotées ; leur en pincement et
lecek, bulundukları mevkiler ve
leur numéro seıoııt portés sur
Lumaraları bir harita üzerinde
işaret edilecektir. un document cartographique.

MADDE 11 _ Tahtiti hududa ARTICLE 11 — Les procès


ait kat'î zabıtnameler ve merbu­ verbaux définitifs de délimitati­
tu haritalarla vesaik üç nüshai on, les cartes et documents an­
asliye olarak tanzim olunacak­ nexés seront établis en triple or-
lardır. Bunlardan ikisi hem ginal, dont deux seront transmis
hudut Devletler Hükümetlerine aux Gouvernements des Etats
tevdi edilecek v e üçüncü nüshası limitrophes et le troisième sera
da işbu Muahedeye vaz'ı imza transmis au Gouvernem* nt de
eyleyen Devletlere birer sureti la République française, qui er*
musaddakasını tevdi edecek j délivera des expéditions authen­
Fransa Cumhuriyeti Hükü­ tiques aux Puissances signa­
metine irsal kılınacaktır. taires du présent Traité .
MADDE 12 — imroz ve Boz­ ARTICLE 12 — La décision
ca adalarile Tavşan adalarından prise le 13 février 1914 par la
gayri şarkî Bahrisefit adaları ve Conférence de Londres, en exé­
bilhassa Limni , Semendirek , cution des Articles 5 du Traité
Midilli, Sakız , Sisam ve Nikar- de Londres du 17/30 mai 1913
ya adaları üzerinde Yunan haki­ et 15 du Traité d'Athènes du
miyetine dair 17/30 mayıs 1913 1/14 novembre 1913, ladite dé­
tarihli Londra mııahedenamesinin cision notifiée au ( ïouvemement
beşinci ve 1/14 teşrinisani 1913 hellénique le 13 février 1914 ,
tarihli Atina Mııahedenamesinin concernant la souveraineté de la
on beşinci maddeleri ahkamına Grèce sur les îles delà Méditer­
tebaan 13 şubat 1914 tarihli ranée orientale , autres que les
Londra Konferansında ittihaz îles de Irnbros, Tenedos et les
edilip 13 şubat 1914 tarihinde îles aux Lapins, notamment les
Yunan Hükümetine tebliğ edilen îles de Lemnos , Samothraee ,
MityJène, ( 'hio, Samos et Kika-
karar,işbu Muahedenamenin 1ta-
lyanm hakimiyeti altına vaz'edi- ria, est confirmée, sous lé-erve
len ve on beşinci maddede mez­ des stipulations du présent Trai­
kûr olan adalara müteallik ahk­ té relatives aux îles placées sous
âmı mahfuz kalmak şartile, teyit la souveraineté de l'Italie et vi­
edilmiştir.Asya sahilinden üç mil­ sées à l'Article 15. Sauf stipu­
den dun mesafede kâin adalar, lation contraire du présent Trai­
işbu Muahedede hilâfına sarahat té, les îles situées à moins de
trois milles de la côte asiatique
bulunmadıkça , Türkiye hâkimi
yeti altında kalacaklardır. restent placées sous la souverai­
neté turque.
MADDE 13 — Sulhun muha­
fazasını temin zımnında Yunan ARTICLE 13- En vue d'as­
Hükümeti Midilli, Sakız, Sisam surer le maintien de la paix, le
ve Nikarya adalarında atideki Goiiv. rnement helléniques'enga-
tedabire riayet etmeği taahhüt ge à observer les mesures sui­
eyler : vantes dans les îles de Mitylèue,
Emtia — Mezkûr adalarda Chio, Samos et Nikaria :
hiç bir üssü behrî, hiçbir ist li­ 1° Aucune base navale ni au­
kam tesis ve inşa edilmeyecek cune fortification ne seront étab­
tir. lies dans lesdites îles.
Saniyen — Yunan askeri tay­ 2° Il sera interdit à l'avitation
yarelerinin ve sair merakibi ha- militaire grecque de survoler le
vaiyesinin Anadolu sahili arazisi territoire de la côte d'Anatolie.
üzerinde tayaran etmesi mene- Réciproquement, le Gouverne­
-dilecektir. ment turc interdira à son avia­
Mukabeleten Türkiye Hükü­ tion militaire de survoler lesdites
meti dahi askerî tayyarelerinin îles.
ve sair merakibi havaiyesinin
3° Les forces militaires hellé­
mezkûr adalar üzerinde tayara-
niques dans lesdites îles seront
nını menedecektir.
limitées au contingent normal,
Salisen — Mezkûr adalarda
appelé pour le service militaire,
Yunan kuvayı askeriyesi, tahtı
qui pourra être instruit surplace,
6İlâha alınıp mahallinde talim
ainsi qu'à un effectif de gen­
ve terbiye edilebilecek olan
darmerie et de la police propor­
esnan erbabının miktarı muta­
tionné à l'effectif de gendarme­
dına ve bütün Yunan arazisinde
rie et de la police existant sur
mevcut bulunan jandarma ve
l'ensemble du territoire hellé­
polis miktan ile mütenasip ola­
nique .
cak jandarma ve polis mikta­
rına münhasır kalacaktır. ARTICLE 14 — Les îles de
Imbros et Tenedos, demeurant
MADDE 14 — Türkiye haki­
sous la souveraineté turque, jou­
miyeti altında kalan imroz ve
iront d'une organisation admi-
Bozca adaları idarei mahalliye
nistrative spéciale composée d'é­
ile eşhas ve emvalin himayesi
léments locaux et donnant toute
hususunda gayri muslini
garantie à la population indigène
ahalii mahalliyeye her türlü
non-musulumane, en ce qui con­
teminatı bahşeden anasırı mahal-
cerne l'administration locale ain­
•liyeden mürekkep bir teşkilâtı
si que la protection des person­
mahsusai idariyeye nail olacak­
nes et des biens. Le maintien de
tır. Salifüzzikir adalarda emniyet
ve asayiş balâda mezkûr idarei l'ordre y sera assuré par une
mahalliye marifetile ahalii rnaha- police qui sera recrutée parmi
la population indigène par les
liye meyanından alınan ve ida­
soins et placée sous les ordres
rei mahalliyenin emri tahtında
de l'administration locale ci-des­
bulunan bir heyeti zabıta vası-
tasile temin edilecektir. sus prévue.
Rum ve Türk ahalinin müba­ Les stipulations conclues ou à
delesine dair Yunanistan ile conclure entre la Grèce et la
"Türkiye arasında aktedilmiş Turquie concerant l'échange des
•veya aktedilecek ahkâm imroz populations grecques et turques
ve Bozca adaları ahalisine kabili ne seront pas applicables aux
tatbik olmayacaktır, habitants des îles de Imbros et
Tenedos.
MADDE 15 — Türkiye zirde
tadat olunan adalar üzerindeki ARTICLE 15 — La Turquie
bilcümle hukuk ve müstenida- renonce en faveur de l'Italie à
tmdan italya lehine feragat eder. tous ses droits et titres sur les
Elyevm Italyanın tahtı işgalinde îles ci-après énumérées, savoir:
bulunan Astampalya [Astropalia] Stampalia (Astropalia ), Rhodes
Rodos [ Rhodes ], Kalki [ Carki ] (Rhodos), Calki (Kharki), Scar-
Skarpanto, Kazos [ Gasso ] , Pis
panto, Casos (Casso), Piscopïs
kopis [ Tilos ], Misiros [ Misyros ]
(Tilos), Misiros (Nisyros),Calim-
Kalimnos [ Kalymnos ] , Leros ,
nos (Kalymnos),Leros, Pafcmos,
Patmos .Lipsos ( Lipso ] , Som-
Lİ8pos (Lipso), Simi (Symi ), et
beki [ Simi] ve lstanköy[ [ Kos ]
Cos(Kos),actuellement occupées
adaları ile bunların tevabiinden
par l'Italie et les îlots qui en dé­
olan adacıklar ve Meis [üas-
pendent, ainsi que sur l'île de
tellorizo ] adası [2 numaralı hari­
taya müracaat. ] Ca8tellorizo (voir Carte n° 2).

MADDE 16 — Türkiye işbu ARTICLE 16 — La Turquie


Muahedede musarrah hududtlar déclare renoncer à tous droits et
haricinde kâin bilcümle arazi titres, de quelque nature que ce
üzerinde ve bu araziye müteallik soit, sur ou concernant les ter­
ve kezalik işbu Muahede ile üzer­ ritoires situés au delà des fron­
lerinde kendi hakkı hâkimiyeti tières prévues par le présent
tanınmış olan adalardan gayri Traité et sur les îles autres que
cezireler üzerinde—ki bu arazi
ve cezirelerin mukadderatı alâ­ celles sur lesquelles la souverai­
kadarlar tarafından tayin edilmiş neté lui est reconnue par ledit
veya edilecektir —her ne mahi­ Traité, le sort de ces territoires
yette olursa olsun haiz olduğu et îles étant réglé ou à régler
bilcümle hukuk ve müstenida- par les intéressés.
tından feragat ettiğini beyan
eyler . Les dispositions du présent Ar­
işbu Maddenin ahkâmi müca- ticle ne portent pas atteinte aux
veret münasebetile Türkiye ile stipulations particulières interve­
hem huiut memleketler arasında nues ou à intervenir entre la
takarrür etmiş veya edecek olan Turquie et les pays limitrophes
ahkâmı hıısusiyeyi ihlâl etmez . en raison de leur voisinage.
MADDE 17— Türkiyenin Mı­ ARTICLE 17— L'effet de la
sır ve Sudan üzerindeki bütün renonciation par la Turquie à
hukuk ve müstenidatnıdan fe­ tous droits et titres sur l'Egypte
ragatinin hükmü 5 teşrinisani et sur le Soudan prendra date
1914 tarihinnden muteberdir. du 5 novembre 1914.
MADDE 18— Mısır vergisile ARTICLE 18 — La Turquie
temin edilen Osmanlı istikrazla­ est libérée de tous engagements
rına yani 1855, 1891, 1804 is­ et obligations à l'égard des em­
tikrazlarına müteallik bilcümle prunts ottomans garantis sur le
taahhüdat ve mükellefiyattan tiibut d'Egypte, savoir les em­
prunts de 1855, 1891 et 1894.
Türkiye ibra olunmuştur . İşbu
Les payements annuels effectués
üç istikraz mürettebatı için Mısır
par l'Egypte pour le service de
tarafından vaki olan tediyatı
ces trois emprunts constituant
seneviye, elhaletühazihi Mısır aujourd'hui une partie du service
Düyunu Unıumiyesi müıette-
de la Dette Publique Egyptien­
batının bir kısmını teşkil etmekte ne, l'Egypte est hbéiée de tou­
olduğundan, Düyunu Umumiyei tes autres obligations en ce qui
osmanijeye müteallik sair bil­ ocnccrne la Dette Publique
cümle mükellefiyattan Mısır Ottomane.
ibra olunmuştur . ARTICLE 19 — Des stipula­
MADDE 19 — Mısır Devleti­ tions ultérieures, à intervenir
nin tanınmasından mütevellit dans des conditions à déterminer
mesail, alâkadar Devletler ara­ entre les Puissances intéressées,
sında tayin edilecek şerait da­ régleront les questions naissant
ire siı.de muahharen takarrür de la reconnaissance de l'Etat
edecek ahkâm ile helledilecek égyptien, auquel ne s'appliquent
pas les dispositions eiu piéseut
ve Tü.-kiyeden ayırılan araziye
Traité relatives aux territoires
müteallik olan Muahedename
détachés de la Turquie en vertu
ahkâmı Mısır Devletine tatbik
dudit Traité.
edilmeyecektir .

MADDE 20 — Türkiye, Bri­ ARTICLE 20— La Turquie dé­


tanya Hükümeti tarafından Kib­ clare reconnaître l'annexion de
risin 5 teşrinisani 1914 de ilân Chypre proclamée par le Gou­
olunan ilhakını tanıdığını beyan vernement britannique le 5
eder . novembre 1914.
MADDE 21 — 5 teşrinisani j ARTICLE 21 — L e s ressor­
1914 tarihinde Kıbrıs adasında tissants turcs, établis dans l'île
tnütemekkin olan Türk tebaası de Chypre à la date du 5 no­
kanunu mahallînin tayin ettiği vembre 1914, acquerront, dans
şerait dairesinde İngiltere tabii­ les conditions de la loi locrde, la
yetini iktisap ve bu yüzden Türk nationalité britannique, et per-
tabiiyetini zay iedeceklerdir.Maa- i dront de ce chef la nationalisé
haza işbu Muahedenamenin mev­ turque. Toutefois, ils auront la
faculté, pendant une période
kii mer'iyete vaz'ından itibaren
de deux ans à dater de la mise
iki senelik bir müddet zarfında
en vigueur du présent Traité,
Türk tabiiyetini ihtiyar edebile­
d'opter pour la nationalité tur­
ceklerdir ; bu takdirde hakkı
que; dans ce cas ils devront
hıyarlarını istimal ettikleri tarihi
takip eden on iki ay zarfında quitter l'île de Chypre dans les
Kıbrıs adasını terketmeğe mec­ douze mois qui suivront l'exer­
bur olacaklardır . cice du droit d'option.
Les ressortissants turcs, étab­
işbu Muahedenamenin mevkii
lis dans l'île de Chypre à la
mer'iyott, vaz'ı tarihinde Kıbrıs
adasında mütemekkin olup ta date de la mise en vigueur du
kanunu mahallînin tayin ettiği présent Traité, et qui, à cette
şerait dairesinde vukubulan mü­ date, auront acquis ou seront en
racaat üzerine tarihi mezkûrda voie d'acquérir la nationalité
İngiltere tabiiyetini ihraz etmiş britannique sur demande faite
veya etmek üzre bulunmuş olan dans les conditions de la loi
Türk tebaası dahi bundan dolayı locale, perdront également de
Türk tabiiyetini zayi edecek­ ce chef la nationalité turque.
lerdir . - II demeure entendu que le
Şurası mukarrerdir ki Kıbrıs Gouvernement de Chypre aura
Hükümeti, Türkiye Hükümetinin la faculté de refuser la nationa­
muvafakati olmaksızınTürk tabi- lité britannique aux personnes
yetinden başka bir tabiiyet ihraz qui avaient acquis, sans le con­
etmiş olan kimselere ingiltere sentement du Gouvernement
tabiiyetini tef fizden imtina etmek turc, une nationalité autre que
salâhiyetini haiz olacaktır . la nationalité turque.
MADDE 22 — Türkiye, yirmi ARTICLE 22 — Sans préju­
yedinci maddenin ahkâmı umu- dice des dispositions générales
miyesine halel gelmemek şartile de l'Article 27, la Turquie déc­
18 teşrinievvel 1912 tarihli Lozan lare reconnaître l'abolition défi-
Muahedenamesi ve ona müteal­ nitive de tous droits et privilèges*
lik Senedat mucibince her ne de quelque nature que ce soit,.
mahiyette olursa olsun Trablosu-
dont elle jouissait en Libye en
garp [Libye] üzerinde haiz ol­
vertu du Traité de Lausanne du
muş olduğu kâffei hukuk ve
imtiyazatın ilgayı kat'îsini tanı­ 18 octobre 1912 et des Actes y
dığını beyan eder. relatifs.

2. Ahkâmı mahsusa. 2. Dispositions spéciales.


MADDE 23 — Tarafeyni Âli- ARTICLE 23 — Les Hautes
yeyDİ âkideyn , boğazların usu­ Parties contractantes sont d'ac­
lüne dair bu günkü tarihle cord pour reconnaître et déclarer
münakit Mukavelenamei mah­ le principe de la liberté de pas­
susta beyan olunduğu veçhile sage et de navigation, par mer
Çanakkale boğazında, Marmara et dans les airs, en temps de
denizinde ve Karadeniz boğazın­ paix comme en temps de guerre,
da balıren ve luıuku havaiye daDs le détroit des Dardanelles,
ile gerek sulh ve gerek harp la Mer de Marmara et le Bos-
zamanlarında seıbestii mürur ve phore,ainsi qu'il est prévu dans
seyrisefain esasını tasdik ve la Convention spéciale conclue
beyan hususunda müttehittirler. à la date de ce jour, relative­
Mezkûr Mukavelename , bura­ ment au régime des Détroits.
daki Tarafeyni Aliyeyni âkideyn Cette Convention aura même
nazarında, işbu Muahedenamede force et valeur au regard des
münderiç olduğu takdirde haiz Hautes Parties ici contractantes
olacağı hüküm ve kuvvetin que si elle figurait dans le pré­
aynini haiz olacaktır . sent Traité.
MADDE 24 — İşbu Muahe­ ARTICLE 24 — La Conven­
denamenin ikinci maddesinde tion spéciale, conclue à la date
tarif edilen hududun usulüne
de ce jour, relativement au régi­
müteallik ve bu günkü tarihle
münakit Mukavelenamei mahsus me de la frontière décrite dans
buradaki Tarafeyni Aliyeyni âki­ l'Article 2 du présent Traité,
deyn nazarında, işbu Muahede­ aura même force et valeur au
namede münderiç olduğu takdir­ regard des Hautes Parties ici
de haiz bulunacağı hüküm ve contractantes que si elle figurait
kuvvetin aynını haiz olacaktır . dans le présent Traité.
MADDE 25 — Türkiye, ken- ARTICLE 25 — La Turquie
disile yan yana harp etmiş olan s'engage à reconnaître la pleine
Devletler ile diğer Düveli âkide valeur des Traités de paix et
beyninde münakit Muahedatı sul- Conventions additionnelles con­
clues par les autres Puissances
hiye ve mukavelâtı munzamme-
contractantes avec les Puissan­
nin tamamii mer'iyetini tanımağı
ces ayant combattu aux côtés de
ve eski Almanya imparatorluğu,
la Turquie, à agréer les disposi­
Avusturya, Macaristan ve Bul­
tions qui ont été ou seront prises
garistan arazisine dair ittihaz
concernant les territoires de
olunmuş veya olunacak mukar­ l'ancien Empire allemand, de
reratı kabul etmeği ve böylece l'Autriche, de la Hongrie et de
tayin edilen hudut dahilindeki la Bulgarie, et à reconnaître les
yeni Devletleri tanımağı taahhüt nouveaux Etats dans les fron­
eder. tières ainsi fixées .
MADDE 26 — Türkiye şim­ ARTICEE26—La Turquie dé­
diden Almanyanın, Avusturya- clare dès à présent reconnaître
nın , Bulgaristanın , Yunanista- et agréer les frontières de l'Alle­
nın, Macaristanın, Lehistanın , magne, de l'Autriche, de la Bul­
Romanyanın , Sırp — Hırvat — garie, de la Grèce,de la Hongrie,
Sloven Devleti ile Çek—Slovak- de la Pologne, de la Roumanie,
ya Devletinin hududunu , işbu de l'Etat Serbe-Croate-Slovène
hudut yirmi beşinci maddede et de l'Etat Tchéco - Slovaque,
işaret olunan Muahedeler veya­ telles que ces frontières ont été
hut mütemmim bilcümle muka­ ou seront fixées par les Traités
velelerle tesbit edilmiş veya visés à l'Artiele 25 ou par toutes
edilecek olduğu şekilde tasdik couventions complémentaires .
ve kabul ettiğini beyan eder .
ARTICLE 27 — Aucun pou­
MADDE 27 —Türkiye Hükü­ voir ou juridiction en matière
meti veya Türkiye memurini politique, législative ou admi­
tarafından Türkiye arazisi harici­ nistrative, ne seront exercés,
nde işbu Muahedeye vaziülimza pour quelque motif que ce soit,
diğer Devletlerin tahtı hâkimiye­ par le Gouvernement ou les
tinde vaya himayesinde bulunan autorités de la Turquie hors du
arazi tebaası ile Türkiyeden ayrı­ territoire turc sur les ressortis­
lan arazi tebaası üzerinde siyasî, sants d'un territoire placé sous
teşriî veya idarî hususatta her la souveraineté ou le protectorat
hangi bir sebebe müstenit olursa des autres Puissances signataires
olsun hiç bir salâhiyet veya du présent Traité et sur les res­
hakkı kaza istimal edilmeye­ sortissants d'un territoire détaché
cektir . de la Turquie.
Şurası mukarrerdir ki memu­ İ1 demeure entendu qu'il n'est
rini mezhebiyei islâmiyenin va- pas porté atteinte aux attribu­
zaifi diniyelerine halel iras edil­ tions spirituelles des autorités
miş değildir . religieuses musulmanes.
MADDE 28 — Tarafeyni Ali­ ARTICLE 28 — Les Hautes
yeyni âkideyn Türkiyede Kapi­ Parties contranctantes déclarent
tülâsyonların kâffei nokatı nazar­ accepter, chacune en ce qui la
dan tamamen ilgasını her biri concerne, l'abolition complète
kendisine taallûku cihetinden des Capitulations en Turquie à
kabul ettiklerini beyan ederler . tous les points de vue .
MADDE 29 — Fransız tebaası AIÏTICLE 29 — Les Marocains
Faslılar ve Tunuslular Tdrkiyede ressortissants français et les
diğer Fransız tebaasının tabi ol­ Tunisiens seront à tous égards
duğu usulün her hususfa aynına soumis, en Turquie, au même
tabi olacaklardır . Trablosugarp régime que les autres ressortis­
ve Bingazi ahalisi, Türkiyede sants français.
diğer italyan tebaasının tabi Les ressortissants libyens se­
olduğu usulün her hususta aynı­ ront à tous égards soumis, en
na tabi olacaklardır. Turquie, au même régime que
Bu maddenin ahkâmı aslen les autres ressortissants italiens.
Tunuslu, Trablosugarpli ve Faslı Les dispositions du présent
olupta Türkiyede yerleşmiş bulu­ Article ne préjugent pas de la
nanların tabiiyetleri hususunda nationalité des personnes origi­
bir hükmü tazammun etmez. naires de Tunisie, de Libye et
Mütekabilen Türk tebaası, du Maroc établies en Turquie.
Birinci ve ikinci fırkalardaki Réciproquement, les ressortis­
ahkâmdan ahalisinin müstefit sants turcs bénéficieront, dans
bulunduğu memleketlerde ve les pays dont les habitants
memleketlerin tabi oldukları jouissent des dispositions des
Fransa veya İtalyadaki usulün alinéas 1 et 2, du même régime
aynından mütekabilen müstefit qu'en France et en Italie res­
olacaklardır . pectivement
Birinci fırkadaki ahkâmdan Le régime auquel seront sou-
ahalisi müstefit olan memleket­ mises en Turquie les marchan­
lerden vürut eden veya o memle­ dises en provenance ou à des­
tination des pays dont les habi­
ketlere sevkolunan eşyanın Tür­
tants jouissent des dispositions
kiyede tâbi olacağı usul ile bil­ de l'alinéa 1, et,réciproquement,
mukabele Türkiyeden vürut eden le régime auquel seront soumises
veya Türkiyeye sevkedilen eşya­ dans lesdits pays les marchan­
nın mezkûr memleketlerde tâbi dises en provenance ou à des­
olacağı usul , Fransa Hükümeti tination de la Turquie, seront
ile Türkiye Hükümeti arasında déterminés d'accord entre le
cbilitilâf tayin edilecektir . Gouvernement français et le
Gouvernement turc.

FASIL II. SECTION n.


Tabiiyet. Nationalité.
MADDE 30 —İşbu Muahede- ARTICLE 30 —Les ressortis­
aıame ahkâmı mucibince Türkiye­ sants turcs établis sur les terri­
den ayırlan arazide yerleşmiş toires qui, en vertu des disposi­
Türk tebaası bihakkin ve kavani- tions du présent Traité, sont dé­
tachés delaTurquie,deviendront,
ni mahalliyece mevzu şerait da­
de plein droit et dans les condi­
hilinde işbu arazinin intikal etti- tions de la législation locale,
,ği Devletin tebaası olacaklardır. ressortissants de l'Etat auquel
le territoire est transféré.
MADDE 31 — 18 yaşını mü­
ARTICLE 31—Les personnes
tecaviz olup ta 30 uncu Madde
âgées de plus de 18 ans, perdant
ahkâmı mucibince Türk tabiiye­ leur nationalité turque et acqué­
tini zayi ve bihakkin yeni bir rant de plein droit une nouvelle
tabiiyet iktisap eden eşhas işbu nationalité en vertu de l'Article
Muahedenin mevkii mer'iyete 30, auront la faculté, pendant
vaz'ı tarihinden itibaren iki sene une période de deux ans à dater
müddet zarfında Türk tabiiyetini de la mise en vigueur du pré­
ihtiyar etmek salâhiyetini haiz sent Traité, d'opter pour la na­
olacaklardır . tionalité turque.
MADDE 32 —İşbu Muahede- ARTICLE 32—Les personnes,
' itıameye tevfikan Türkiyeden âgées de plus de 18 ans, qui
3
1
ayrılan bir kısım arazide yerleş­ sont établies sur un territoire
miş ve mezkûr arazideki ekse­ détaché de la Turquie en con­
riyeti ahaliden ırk itibarile ayrı formité du préset Traité, et qui
olan 18 yaşını mütecaviz eşhas, y diffèrent, par la race, de la
işbu Muahedenin mevkii mer'i- majorité de la population dudit
yete vaz'ından itibaren iki sene territoire, pourront, dans le délai
müddet zarfında ahalisinin ekse­ de deux ans à dater de la mise
riyeti kendisinin ırkına mensup en vigueur du présent Traité,
olan Devletlerden birinin tabii­ opter pour la nationalité d'un
yetini, mezkûr Devletin muva­ des Etats où la majorité de la
fakati şartile ihtiyar edebile­ population est de la même race
que la personne exerçant le
ceklerdir .
droit d'option, et sous îéserve
MADDE 33 — 31 ve 32 inci du consentement de cet Etat.
Maddeler ahkâmına tevfikan
ARTICLE 33 — Les person­
hakkı hiyarlannı istimal eden
nes ayant exercé le droit d'op­
eşhas, bunu takip eden on iki
tion, conformément aux dispo­
ay zarfında ikametgâhlarını ,
sitions des Articles 31 et 32,
hakkı hiyarlannı lehine istimal
devront, dans les douze mois
ettikleri Devlet arazisine nakle
qui suivront, transporter leur
mecburdurlar.
domicile dans l'Etat en faveur
İşbu hakkı hiyarlannı istimal­
duquel elles auront opté.
den mukaddem mukim bulun­
Elles seront libres de conserver
dukları diğer Devletin arazisinde
les biens immobiliers qu'elles
malik oldukları emvali gayri
possèdent sur le territoire de
menkuleyi muhafaza etmekte
l'autre Etat où elles auraient
serbest olacaklardır.
eu leur domicile antérieurement
İşbu eşhas her nevi emvali à leur option .
menkulelerini beraberlerinde Elles pourront emporter leurs
götürebileceklerdir. Bundan biens meubles de toute nature.
dolayı kendilerine ne ihraç, ne Il ne leur sera imposé, de ce
ithal için hiç bir harç veya fait, aucun droit ou taxe, soit
resim tarh olunmayacaktır. de sortie, soit d'entrée.
MADDE 34 — İşbu Muahede ARTICLE 34— Sous réserve
ahkâmı mucibince Türkiyeden des accords qui pourraient être
ayrılan bir mahal ahalii asliye­ nécessaires entre les Gouverne­
sinden olup 18 yaşını mütecaviz ments exerçant l'autorité dans les-
olan ve işbu Muahedenamenin pays détachés de la Turquie et
mevkii icraya vaz'ı anında me ma­ les Gouvernements des pays où
liki ecnebiyede yerleşmiş bulunan ils sont établis, les ressortissants
Türk tabaası, Türkiyeden ayrı­ turcs, âgés de plus de 18 ans,
lan memalikte icrayı hükmeden originaires d'un territoire déta­
Hükümetler ile kendilerinin yerleş­ ché de la Turquie en vertu du
miş bulundukları memleketlerin présent Traité, et qui, au mo­
Hükümetleri arasında aktine lü­
ment de la mise en vigueur de
zum görülebilecek itilâfat kaydi
ihtirazîsi tahtında, ahaüi asliye­ celui-ci, sont établis à l'étranger,
sinden bulundukları arazide mer'i pourront opter pour la nationa­
olan tabiiyeti iktisapta muhay­ lité en vigueur dans le territoire
yerdirler. Şu şartla ki, ırkları dont ils sont originaires, s'il se
itibarile bu arazi ahalisinin ekse­ rattachent par leur race à la
riyetine mensup olalar ve o majorité de la population de ce
arazide icrayı hükmeden Hükü­ territoire, et si le Gouvernement
met te buna muvafakat ede . Bu y exerçant l'autorité y consent.
hakkı hiyar işbu Muahedename­ Ce droit d'option devra être exer­
nin mevkii mer'iyete vaz'ı tari­ cé dans le délai de deux ans
hinden itibaren iki sene müddet à dater de la mise en vigueur
zarfında istimal edilmelidir. du présent Traité.

MADDE 35 — Düveli âkide, ARTICLE 35— Les Puissan­


işbu Muahedenamede veya Al­ ces contractantes s'engagent à,
manya, Avusturya, Bulgaristan n'apporter aucune entrave à
veya Macaristanla münakit Sulh l'exercice du droit d'option prévu
Muahedenamelerinde veyahut par le présent Traité où par
Türkiyeden başka Düveli âkidei
les Traités de paix conclus avec
mezkûre ile veya onlardan birile
Rusya beyninde veya kendi l'Allemagne, l'Autriche, la Bul­
aralarında münakit bir Muahe­ garie ou la Hongrie, ou par un
denamede beyan edilen ve alâ- Traité conclu par lesdites Puis­
kadarana, kendileri için iktisabı sances autres que la Turquie,ou
mümkün olan , her hangi bir
l'une d'elles, avec la Russie, ou
başka tabiiyeti ihraz müsaadesini
entre elles-mêmes,et permettant
bahşeden hakkı hiyarın istima­
line hiç bir veçhile mümanaat aux intéressés d'acquérir toute
göstermeyeceklerini taahhüt autre nationalité qui leur serait
ederler. ouverte.
MADDE 36 — İşbu fasıl ah­ ARTICLE 36 — Les femmes
kâmının tatbikına mütedair olan mariées suivront la condition de
kâffei hususatta zatüzzevç kadın leurs maris et les enfants âgés
lar zevçlerinin ve on sekiz de moins de 18 ans suivront la
yaşından dun olan çocuklar da condition de leurs parents pour
ebeveynlerinin tâbi oldukları tout ce qui concerne l'applica­
şeraite ittiba edeceklerdir . tion des dispositions de la pré­
sente Section.
FASIL III. SECTION IH.
AkalUyetlerin himayesi.
Protection des Minorités.

MADDE 37 — Türkiye , 38 ARTICLE 37 — La Turquie


den 44 e kadar olan Madde­ s'engage à ce que les stipulati­
lerde musarrah ahkâmın kava- ons contenues dans les Articles
nini asliye şeklinde tanınmasını 38 à 44 soient reconnues comme
ve hiç bir kanun, hiç bir nizam lois fondamentales, à ce qu'au­
ve hiç bir muamelei resmiyenin cune loi, aucun règlement, ni au­
bu ahkâma münafi veya mua­ cune action officielle ne soient en
rız olmamasını ve hiç bir ka­ contradiction ou en opposition
nun , hiç bir nizam ve hiç bir avec ces stipulations et à ce
qu'aucune loi, aucun règlement
muamelei resmiyeuin ahkâmı
ni aucune action officielle ne
mezkûreye ihrazı tefevvuk etme­
prévalent contre elles.
mesini taahhüt eder .
ARTICLE 38 —Le Gouverne­
MADDE 38 — Türkiye Hükü­ ment turc s'engage à accorder
meti , tevellüt, milliyet, lisan, à tous les habitants de la Tur­
ırk veya din tefrik etmeksizin quie ,pleine et entière protecti­
Türkiye ahalisinin kâffesine ha­ on de leur vie et de leur liber­
yat ve hürriyetlerince himayei té, sans distinction de naissance,
tamme ve kâmile bahşetmeği de nationalité,de langue, de race
taahhüt eder. ou de religion.
Tous les habitants de la Tur­
Türkiyenin bütün ahalisi inti­ quie auront droit au libre exer­
zamı âm ve adabı umumiye ile cice, tant puplic que privé , de
gayri kabili telif olmayan her toute foi, religion ou croyance
din, mezhep veya itikadın gerek dont la pratique ne sera pas in­
umumî ve gerek hususî surette compatible avec l'ordre puplic
serbestii icrası hakkına malik ] et les bonnes mœurs.
olacaklardır. Gayri müslim akal- Les minorités non-muslumanes
liyetler, bütün Türk tebaasına jouiront pleinement de la liber­
tatbik edilen ve Türkiye Hükü­ té de circulation et d'émigration
meti tarafından müdafaai milliye sous réserve des mesurs s'appli-
veya intizamı âmmın muhafazası quant, sur la totalité ou'sur une
için memleketin her tarafında partie du territoire, à tous les
veya bir kısmında ittihaz edilen ressortissants turcs et qui serai­
tedabir mahfuz kalmak şartile ent prises parle Gouvernement
serbestli seyrü sefer ve hicret­ turc pour la défense nationale
ten tamamile istifade edecek­ ou pour le maintien de l'ordre
lerdir . public.
MADDE 39 — Gayri müslim ARTICLE 39— Les ressortis­
akalliyetlere mensup Tüık taba- sants turcs appartenant aux mi­
ası , müslümanların istifade et­ norité non-musulmanes jouiront
tikleri ayni hukuku medeniye des mêmes droits civils et poli­
ve siyasiyeden istifade edecek tiques que les musulmans.
lerdir . Tous les habitants de la Tur­
quie, sans distinction de religion,
Türkiyenin bütün ahalisi din
seront égaux devant la loi.
tefrik edilmeksizin kanun naza­
rında müsavi olacaklardır. La différence de religion, de
croyance ou de confession ne
D i n , itikat veya mezhep devra nuire à aucun ressortissant
farkı hiç bir Türk tebaasının turc en ce qui concerne la jouis­
hukuku medeniye ve siyasiye­ sance des droits civils et poli­
den istifadesine ve bilhassa hi- tiques, notamment pour l'admis­
dematı umumiyeye kabulüne, sion aux emplois puplics, fonc­
memuriyete ve meratibe naili- tions et honneurs ou l'exercice
yetine veya muhtelif mesaliki des différentes professions et in­
ve sanayii icra etmesine bir dustries.
mania teşkil etmeyecektir. Il ne sera édicté aucune res­
Her hangi Türkiye tebaasınm triction contre le libre usage par
gerek münasebatı hususiye veya tout ressortissant turc d'une lan­
ticariyede , gerek din , matbuat gue quelconque, soit dans les
veya her nevi neşriyat husu­ relations privées ou de commer­
sunda ve gerek içtımaatı umu- ce, soit en matière de religion,
miyede her hangi bir lisanı de presse ou de puplications de
serbestçe istimal etmesine karşı toute nature, soit dans les réu­
hiç bir kayit vaz'edilmeyecektir. nions pupliques.
Lisanı resmî mevcut olmakla Nonobstant l'existence de la
beraber , Türkçeden gayri lisan langue officielle, des facilités ap­
ile mütekellim bulunan Türk propriées seront données aux res­
tebaasına mehakim huzurunda
sortissants turcs de langue autre
kendi lisanlarını şifahî surette
istimal edebilmeleri zımnında que le turc, pour l'usage oral
teshilâtı münasibt ibraz oluna­ de leur langue devant les tribu­
caktır . naux.
MADDE 40 — Gayrimüslim ARTICLE 40 —Les ressortis­
akalliyetlere mensup olan Türk sants turcs appartenant à des
tebaası hukukan ve filen diğer minorités non-musulmanes jou­
Türk tebaaya tatbik edilen ayni
iront du même traitement et des
muamele ve ayni teminattan
mêmes garanties en droit et en
müstefit olacaklar ve bilhassa ,
fait que les autres ressortissants
masrafları kendilerine ait olmak
üzre her türlü müessesatı hayri- turcs. Ils auront notamment un
ye , diniye veya içtimaiyeyi , droit égal à créer, diriger et con­
her türlü mektep ve sair mües­ trôler à leurs frais toutes insti­
sesatı talim ve terbiyeyi tesis , tutions charitables , religieuses
idare ve murakabe etmek ve ou sociales, toutes écoles et
buralarda kendi lisanlarını ser­ autres établissements d'ensei­
bestçe istimal ve âyini dinilerini gnement et d'éducation, avec le
serbestçe icra etmek hususların­ droit d'y faire librement usage
da müsavi bir hakka malik bu­ de leur propre langue et d'y
lunacaklardır . exercer librement leur religion.

MADDE 41 — Tedrisatı um­ ARTICLE 41 — En matière


umiye hususunda, Türkiye Hü­ d'enseignement public, le Gou­
vernement turc accordera dans
kümeti gayri müslim tebaanın
les villes et districts oû ré­
mühim bir nisbet dahilinde mü- side une proportion considé­
temekkin oldukları şehirler ve rable de ressortissants non-mu­
kazalarda bu Türk tebaasının sulmans, des facilités appro-,
çocuklarının iptidaî mekteplerde priées pour assurer que dans les
écoles primaires l'instruction
kendi lisanlarile tahsil etmelerini
soit donnée dans leur propre
temin zımmnda teshilâtı münasi­ langue aux enfants de ces res­
be ibraz edecektir . Bu hüküm sortissants turcs. Cette stipula­
Türkiye Hükümetinin mezkûr tion n'empêchera pas le Gouver-
«mekteplerde Türk lisanının ted­ nement turc de rendre obligatoi­
risini mecburî kılmasına mâni re l'enseignement de la langue
olmayacaktır. turque dans lesdites écoles.
Gayri müslim akalliyetlere Dans les villes ou districts où
mensup Türk tebaasının mühim existe une proportion considé­
nisbette mevcut oldukları şehir­ rable de ressortissants turcs
appartenant à des minorités
lerde veya kazalarda Devlet
bütçesi belediye veya sair büt­ non musulmanes, ces minorités
se verront assurer une part
çeler tarafından terbiye , din
équitable dans le bénéfice et
veya emri hayır maksadile vari-
l'affectation des sommes qui
-datı umumiyeden tahsis edile­
pourraient être attribuées sur
cek mebaliğden istifade ve tah­ les fonds publics par le budget
sisat ifrazı hususunda mezkûr de l'Etat, les budgets munici­
ekalliyetler adilâne bir surette paux ou autres, dans un but
hissement olacaklardır. d'éducation, de religion ou de
bienfaisance.
Mebaliğı mezkûre alâkadar
«nüessesatın sahibi salâhiyet Les fonds en question seront
versés aux représentants quali­
mümessillerine tesviye edile­
fiés des établissements et insti­
cektir .
tutions intéressés.
MADDE 42— Türkiye Hükü­
ARTICLE 42 — Le Gouver­
meti gayri müslim akalliyetlerin nement turc agrée de prendre à
hukuku aile veya ahkâmı şah- l'égard des minorités non-musul­
siyeleri bahsinde bu mesailin manes, en ce qui concerne leur
mezkûr akalliyetlerin örf ve statut familial ou personnel,
âdetlerinde hal ve fasledilmesine toutes dispositions permettant
müsait her türlü ahkâm vaz'ına de régler ces questions selon
muvafakat eder . les usages de ces minorités.
Ces dispositions seront élabo­
işbu ahkâm Türkiye Hükümeti rées par des commissions spécia­
ile alâkadar akalliyetlerden her les composées en nombre égal de
birinin müsavi miktarda mümes­ représentants du Gouvernement
sillerinden mürekkep hususî ko­ turc et de représentants de
misyonlar tarafından tanzim olu­ chacune des minorités intérssées.
nacaktır, ihtilâf vukuunda Tür­ En cas de divergence, le Gou­
kiye Hükümeti ile Cemiyeti vernement turc et lu Conseil de
.Akvam Meclisi bilittifak Avrupa la Société des Nations nomme-
hukukşinaslan meyanındanmün- ront d'un commun accord un*
tehap bir hakem alelhakem ta­ surarbitre choisi parmi les juris­
yin edeceklerdir. consultes européens.
Le Gouvernement turc s'en­
TürkiyeHükûmeti mezkûr akal- gage à accorder toute protection
liyetlere ait kiliselere, havralara, aux églises, synagogues, cimeti­
mezarlıklara ve sair müessesatı ères et autres établissements
diniyeye her türlü himayeyi religieux des minorités précitées.
bahşeylemeği taahhüt eder. Toutes facilités et autorisations
Ayni akalliyetlerin hali hazır­ seront données aux fondations-
da Türkiyede mevcut olan ev­ pieuses et aux établissements-
kafına ve müessesatı diniye ve religieux et charitables des mê­
hayriyelerine her türlü teshilât mes minorités actuellement e x i s -
ve müsaadat ita olunacak ve tant en Turquie, et le Gouver­
Türkiye Hükümeti yeni müesse­ nement turc ne refusera pas,
satı diniye ve hayriye ihdası pour la création de nouveaux
için bu kabil sair müessesatı établissements religieux et cha­
hususiyeye temin edilmiş olan ritables, aucune des facilités-
teshilâtı lâzimeden hiç birini nécessaires qui sont garanties-
diriğ etmeyecektir. aux autres établissements pri­
vés de cette nature.
MADDE 43 — Gayri müslim
ekalliyetlere mensup Türk teba­ ARTICLE 43— Les ressortis­
ası, ahkâmı itikadiyelerine mu­ sants turcs, appartenant aux
gayir veya dinî ayinlerini muhil minorités non-musulmanes, n e
her hangi bir muamelenin ifa­ seront pas astreints à accomplir
sına mecbur tutulınayacakran un acte quelconque constituant
gibi hafta tatilleri gününde mah­ une violation de leur foi ou de
kemelerde ispatı vücut etmekten leurs pratiques religieuses, ni>
veya her hangi bir muamelei frappés d'aucune incapacité s'ils
kanuniye icrasından istinkâf et­ refusent de comparaître devant
tiklerinden dolayı bunların hiç les tribunaux ou d'accomplir
bir hakları sakit olmayacaktır. quelque acte légal le jour de
leur repos hebdomadaire.
Maamafih bu hüküm, mezkûr Toutefois, cette disposition ne
Türk tebaasını intizamı âmme­ dispensera pas ces ressortissants
nin muhafazası için diğer her turcs des obligations imposées à
hangi Türk tebaasına tahmil tous autres ressortissants turcs-
edilen mecburiyetlerden azade en vue du maintien de l'ordre?
kılmayacaktır . public.
MADDE 44 — Türkiye, işbu ARTICLE 44 — La Turquie
Fashn yukarıki maddeleriuia convient que, dans la mesure
Türkiyenin gayri müslim akalli- oû les articles précédents de la
yetlerine teallük ettiği mertebede présente Section affectent les
mezkûr maddeler ahkâmının ressortissants non-musulmans de
beynelmilel menfaati haiz taah- la Turquie, ces stipulations cons­
hüdat teşkil etmelerini ve Cemi­ tituent des obligations d'intérêt
yeti Akvamın kefaleti altına international et soient placées
vaz'edilmelerini kabul eyler . sous la garantie de la Société
İşbu ahkâm Cemiyeti Akvam des Nations. Elles ne pourront
Meclisinin ekseriyetinin muva­ être modifiées sans l'assentiment
fakati olmaksızın tadil edilemeye­ de la majorité du Conseil de la
ceklerdir . Britanya imparator­ Société des Nations. L'Empire
luğu , Fransa, İ t 8 İ y a ve Japon­ britannique, la France, l'Italie et
ya , Cemiyeti Akvam Meclisi le Japon s'engagent, par les
ekseriyeti tarafından işbu mevat présentes, à ne pas refuser leur
hakkında usulü dairesinde kabul assentiment à toute modification
edilecek olan her türlü tadilâtı desdits articles qui serait con­
reddetmemeği Muahedei hazıra sentie en due forme par la
ile taahhüt eylerler. majorité du Conseil de la Soci­
Türkiye , Cemiyeti Akvam été des Nations.
Meclisi âzasından her birinin bu La Turquie agiée que tout
taahhüdattan her hangi birine membre du Conseil de la Soci­
karşı vuku bulan tecavüzü veya été des Nations aura le droit de
tecavüz tehdidini Meclisin nazari signaler à l'attention du Conseil
dikkatine arza salâhiyettar ola­ toute infraction ou danger d'in­
cağı ve Meclisin icabı hale fraction à l'une quelconque de
göre münasip ve müessir telâkki ces obligations, et que le Conseil
edilecek bir sureti hareket itti­ pourra procéder de telle façon
haz ve talimat ita edebileceğini et donner telles instructions qui
kabul eder . paraîtront appropriées et effic 1-
Bundan başaka Türkiye, işbu ces dans la circonstance.
maddelere mütedair hukuku ve­ La Turquie agrée, en outre,
ya filî mesailde Türkiye Hükû­ qu'en cas de divergence d'opini­
metile vaziülimza diğer Devlet­ on sur des questions de droit
lerden her hangi biri veya ou de fait concernant ces artic­
Cemiyeti Akvam Meclisi âza­ les, entre le Gouvernement turc
sından her hangi diğer bir Devlet et l'une quelconque des autres
beyninde ihtilâfı efkâr vukua Puissances signataires ou toute
geldiği takdirde işbu ihtilâfın , autre Puissance, membre du
Cemiyeti Akvam Ahitnamesinin Conseil de la Société des Nati­
ons, cette divergence sera consi­
14 üncü maddesi mefadına na­
dérée comme un différend ayant
zaran beynelmilel mahiyeti haiz un caractère international selon
bir ihtilâf gibi telâkki edilmesini les termes de l'Article 14 du
kabul eder . Türkiye Hükümeti Pacte de la Société des Nation.
bu kabilden olan her hangi Le Gouvernement turc agrée
ihtilâfın, diğer taraf talep ettiği que tout différend de ce genre
takdirde Beynelmilel Adalet sera, si l'autre partie le deman­
Mahkemei Daimesine tevdiini de, déféré à la Cour permanente
kabul eder. Mahkemi Daimenin de Justice internationale. La
kararı kabili istinaf olmayıp décision de la Cour permanente
Cemiyeti Akvam Ahitnamesinin sera sans appel et aura la mê­
on üçüncü Maddesi mucibince me force et valeur qu'une déci­
verilmiş bir kararın kuvvet ve sion rendue en vertu de l'Ar­
hükmünün aynını haiz olacaktır. ticle 13 du Pacte .
MADDE 45 — işbu Fasıl ah­ ARTICLE 45 — Les droits
kâmı ile Tiirkiynin gayri müslim reconnus par les stipulations de
akalliyetlcri hakkında tanınan la présente Section aux minori­
hukuk , Yunanistan tarafından tés non-musulmanes de la Tur­
dahi kendi arazisinde bulunan quie, sont également reconnus
par la Grèce à la minorité mu­
müslüman akalliyet hakkında sulmane se trouvant sur son
tanınmıştır . territoire .

KISIM II. PARTIE II.


Malî ahkâm. Clauses Financières.

FASIL I. SECTION I.
Düyunu Umumiyei Osmaniye . Ditte publique ottomane.
MADDE 46— işbu Fasla mer­ ARTICLE 46 — La Dette
but Cetvelde muharrer Düyunu Publique Ottomane, telle qu'elle
Umumiyei Osmaniye işbu Fasıl­ est définie dans le Tableau
da münderiç şerait dairesinde annexé à la présente Section,
'Türkiye ile 1912-1913 Balkan mu­ sera répartie dans les conditions
harebeleri neticesinde lehlerine stipulées dans la présente Section
Osmanlı imparatorluğundan ara­ entre la Turquie, les Etats en
zi tefrik edilmiş olan Devletler faveur desquels des territoires
ve işbu Muahedenin 12 ve 15 ont été détachés de l'Empire
inci Maddelerinde mevzuu bahis Ottoman à la suite des guerres
olan adaların ve işbu Maddenin balkaniques de 1912-1913, les
son fıkrasında mezkûr arazinin Etats auxquels les îles visées
kendilerine ilhak olunduğu Dev­ par les Articles 12 et 15 du pré­
sent Traité et la territoire visé
letler ve nihayet işbu Muahede
par le dernier alinéa du présent
mucibince Osmanlı İmparatorlu­
Article ont été attribuées; et
ğundan ayırılan Asya arazisi
enfin les Etats nouvellement
üzerinde müceddeden teşekkül créés sur les territoires asiatiques
eden Devletler arasında taksim détachés de l'Empire Ottoman
edilecektir. Bundan maada balâ­ en vertu du présent Traité .Tous
d a zikrolunan Devletlerin kâffesi les Etats indiqués ci-dessus dev­
53 üncü Maddede gösterilen ront, en outre, participer dans
tarihlerden itibaren işbu Fasılda les conditons indiquées dans la
münderiç şerait dairesindeDüyu- présente Section aux charges
nu Umumiyei Osmaniye mürette­ annuelles afférentes au service
batına ait mükellefiyatı senevi- de la Dette Publique Ottomane
yeye dahi iştirak edeceklerdir. à partir des dates prévues par
.53 üncü Maddede tesbit edi­ l'Article 53.
len tarihlerden itibaren Türkiye A compter des dates fixées
diğer Devletlerin uhdesine tah­ par l'Article 53, la Turquie ne
pourra en aucune façon être
mil edilen hısası iştirakiyeden
rendue responsable des parts
hiç bir veçhile mes'ul tutula­ contributives mises à la charge
mayacaktır .
des autres Etats.
1 Ağustos 1914 tarihinde Os­ Le territoire de Thrace qui,
manlı hâkimiyeti altında olup au 1 e r
août 1914, était sous la
Türkiyenin işbu Muahedename­ souveraineté ottomane et qui se
nin 2 inci Maddesinde tayin trouve en dehors des limites de
edilen hudut haricinde bulunan la Turquie fixées par l'Article
Trakya arazisi, Düyunu Umumi­ 2 du présent Traité sera, en ce
yei Osmaniyenin taksimi husu­ qui concerne la répartition de
sunda mezkûr Muahedename la Dette Publique Ottomane,
mucibince Osmanlı imparator­ considéré comme détaché de
luğundan ayrılmış gibi telâkki l'Empire Ottoman en vertu du-
edilecektir . dit Traité.
MADDE 47 —Düyunu Umu­ ARTICLE 47 — Le ConseiE
miyei Osmaniye Meclisi , işbu de la Dette Publique Ottomane
Fasla merbut Cetvelin[A]Kısmın- devra, dans le délai de trois-
da münderiç istıkrazata ait olan mois à dater de la mise en vi­
ve alâkadar Devletlerden her gueur du présent Traité, déter­
birine isabet eden tekasiti sene- miner sur les bases établies par
viyenin miktarını işbu Muahede­ les Articles 50 et 51 le montant
namenin mevkii mer'iyete vaz'ı des annuités afférentes aux em­
tarihinden itibaren üç ay zarfında prunts visés à la Partie A du
50 ve 51 inci Maddelerde mevzu Tableau annexé à la présente
esasat üzerine tayin edecek ve Section et incombant à chacun
mezkûr miktarı Düveli mezkfi­ des Etats intéressés et leur
reye tebliğ eyleyecektir . notifier ce montant.
Salifüzzikir Devletler Düyunu Ces Etats auront la faculté-
Umumiyei Osmaniye Meclisinin d'envoyer à Constantinople des
bu husustaki mesaisini takip délégués pour suivre à cet égard
etmek üzre îstanbula murahhas­ les travaux du Conseil de la
lar göndermek salâhiyetini haiz Dette Publique Ottomane.
olacaklardır . Le Conseil de la Dette rem­
Düyunu Umumiye Meclisi, plira les fonctions qui sont pré­
Bulgaristan ile 27 teşrinisani vues par l'Article 134 du Traité-
1919 tarihinde münakit Sulh de paix du 27 novembre 1919
Muahedenamesinin 134 üncü avec la Bulgarie.
Maddesinde zikrolunan vezaifi
ifa edecektir. Tous différends pouvant surgir
îşbu Maddede muharrer esa- entre les parties intéressées rela­
8 a t ı n tatbikına müteallik olarak
tivement à l'application des prin­
alâkadar taraflar beyninde tehad- cipes formulés dans le présent
düs edebilecek olan bütün ihti­ Article,seront déférés, un mois
lâf at , birinci fikrada musarrah au plus tard après la notifica­
tebligatın ifasından sonra nihayet tion prévue à l'alinéa premier,
bir ay zarfında, Cemiyeti Ak­ à un arbitre que le Conseil de
la Société des Nations sera prié
vam Meclisinden iraesi rica
edilecek bir hakeme tevdi oluna­ de désigner et qui devra statuer
dans un délai maximum de trois-
cak ve işbu hakem azamî üç
ay müddet zarfında kararını ita mois.Les honoraires de l'arbitre
edecektir. Hakeme verilecek seront fixés par le Conseil de
ücret , Cemiyeti Akvam la Société des Nations et mis,.
Meclisi tarafından tayin ve diğer ainsi que les autres frais d'arbi­
masarifi tahkimiye ile beraber trage, à la charge des parties
alâkadar taraflara tahmil edile­ intéressées. Les décisions de
cektir . Hakemin mukarreratı l'arbitre seront souveraines. Le
kat'î olacaktır. Zikrolıınan hake­ renvoi audit arbitre ne suspendra
me müracaat tekasiti seneviye- pas le payemet des annuités.
nin tediyesini tehir etmeyecektir. ARTICLE 48 — Les Etats
MADDE 48—işbu Fasla mer­ autres que la Turquie entre les­
but Cetvelin[A]Kısmmda gösteri­ quels laDette PubliqueOttomane,
len Düyunu Umumiyei Osmani- telle qu'elle est définie dans la
yenin aralarında taksim edileceği Partie A du Tableau annexé à
Devletlerden Türkiyeden maadası, la présente Sectionnera répartie,
47inci Maddede mevzuu bahs olan devront, dans le délai de trois
tekasiti seneviyeden her birinin mois à compter du jour où la
mütenazıran uhdesine isabet eden notification leur aura été faite
hisseler hakkında Maddei mez- aux termes de l'Article 47 de la
kûre mefadı mucibince kendile­ part qui leur incombe respec­
rine vuku bulacek tebligat gü­ tivement dans les charges an­
nünden itibaren üç ay müddet nuelles visées audit Article, don­
zarfında DüyunuUmumiyeMecli- ner au Conseil de laDette des
sine kendi hisselerinin tediyesini gages suffisants pour garantir
temin için kâfi miktarda karşılık le payement de leur part. Dans
[rehin] ita edeceklerdir . Balâda le cas où ces gages n'auraient
muharrer müddet zarfında mez­ pas été constitués dans le délai
kûr karşılıklar tesis olunmadığı sus-indiqué, ou en cas de diver­
veyahut tesis olunan karşılıklarin gence sur la convenance des
muvafık olup olmadığı hakkında gages constitués, il pourra être
ihtilâf zuhur ettiği takdirde işbu fait appel au Conseil de la Société
Muahedenameye vazii imza her . des Nations par tout Gouver­
hangi bir Devlet tarafından J nement signataire du présent
Cemiyeti Akvam Meclisine j Traité.
müracaat edilebilecektir. Le Conseil de la Société des
Cemiyeti Akvam Meclisi, kar­ Nations pourra confier aux orga­
şılık olarak tahsis olunan varida­ nisations financières internatio­
tın cibayetini,Türkiyeden maada nales existant dans les pays autres
aralarında Düyunu Umumiye que la Turquie entre lesquels la
-taksim edilecek olan Devletler Dette est répartie, la perception
arazisinde mevcut beynelmilel des revenus donnés en gage. Les
teşkilâtı maliyeye tevdi edebile­ décisions du Conseil de la Société?
cektir. Cemiyeti Akvam Mecli­ des Nations seront souveraines.
sinin mukarreratı kat'î olacaktır. ARTICLE 49 —Dans le délai
MADDE 49 — Alâkadar Dev­ d'un mois à compter du jour où
letlerden her birine isabet eden il aura été procédé à la déter­
tekasiti seneviye miktarının , 47 mination définitive,conformément
inci Madde ahkâmına tevfikan aux stipulations de l'Article 47,
tayini kafisine tevessül olunduğu du montant des annuités incom­
günden itibaren bir ay müddet bant à chacun des Etats intéres­
sés,une commission sera réunie
zarfında işbu Fasla merbut Cetve-
à Paris en vue de fixer les mo­
lin[A]işaretli Kısmında muayyen
dalités de la répartition du ca­
Düyunu Umumiyei Osmaniyenin pital nominal de la Dette Pub­
resülmali itibarîsinin tarzı taksi­ lique Ottomane, telle qu'elle est
mini tesbit etmek üzre Pariste définie dans la Partie A du Tab­
bir komisyon içtima edecektir. leau annexé à la présente Section-
işbu taksim, tekasiti seneviyenin Cette répartition devra être faite
tevzii için kabul edilmiş olan d'après les proportions adoptées
pour le partage des annuités
nisbetlere göre ve istikraz muka­
et en tenant compte des stipu­
velenamelerde işbu Faslın ahkâmı
lations des conventions d'em­
nazarı itibare alınarak yapıla­ prunt ainsi que des dispositions
caktır . de la présente Section.
Birinci fıkrada muharrer Ko­ La Commission prévue à l'ali­
misyon Türkiye Hükümetinin bir e r
néa 1 sera composée d'un re­
mümessili ile Düyunu Umumiyei présentant du Gouvernement
Osmaniye Meclisinin bir mümes­ turc, d'un représentant du Con­
silinden ve Düyunu Muvalı- seil de la Dette Publique Otto­
hade ile Rumeli demir yolu mane, d'un représentant de la
tahvilâtından gayri düyunun bir dette 8 utre que la Dette Unifiée
mümessilinden ve alâkadar Dev­ et les Lots turcs, ainsi que du
letlerden her birinin tayin edece­ représentant que chacun des
ği mümessilden müteşekkil ola­ Etats intéressés aura la faculté
caktır. Komisyonda itilâfa mün­ de désigner. Toutes questions
cer olamayan kâffei mesail 47inci sur lesquelles la Commission ne
Maddenin [4] üncü fıkrasında pourrait arriver à un accord, se­
muharrer hakeme tevdi edile­ ront déférées à l'arbitre prévu
cektir . par l'Article 47, alinéa 4.
Türkiye kendi hissesi için yeni Au cas où la Turquie décide­
esham ihracına karar verdiği rait de créer de nouveaux titres
takdirde Türkiye Hükümeti mü­ en représentation de sa part, la
messili ile Düyunu Umumiye répartition du capital de la Det­
Meclisi mümessilinden veDüyunu te sera faite en premier heu, en
Muvahhade ile Rumeli demir ce qui concerne la Turquie, par
yolu tahvilâtından gayri düyun un comité composé du représen­
mümessilinden mürekkep bir tant du Gouvernement turc, du
komite marifetile, evel beevel représentant du Conseil de la
Türkiyeye müteallik olmak üzre, Dette Publique Ottomane et du
düyun resülmalinin taksimi icra représentant de la dette autre
edilecektir. Müceddeden ihdas que la Dette Unifiée et les Lots
edilecek esham Komisyona tevdi turcs. Les titres nouvellement
edilecek ve Komisyon, Türkiye- créés seront remis à la Commis­
nin ibrasını ve diğer taraftan sion, qui en assurera la délivran­
Düyunu Umumiyei Osmaniyeden ce aux porteurs dans des condi­
uhdelerine birer hisse tahmil olu­ tions constatant la libération de
nan diğer Devletlere karşı hâmil­ la Turquie ainsi que le droit des
lerin hukukunu mübeyyin şerait porteurs â l'égard des autres
dairesinde eshamı mezkûrenin Etats auxquels incombe une part
hâmillere itasını temin edecektir. de la Dette Publique Ottomane.
Düyunu UmumiyeiOsmaniyeden Les titres émis en représentati­
her Devletin hissesini temsilen on de la part de chaque Etat
ihraç edilecek esham Tarafeyni dans la Dette PubliqueOttomane
Aliyeyni âkideyn arazisinde her seront exempts sur le territoire
türlü damga resminden veya des Hautes Parties contractantes
işbu ihraçtan tevellüt edecek sair de tous droits de timbre ou aut­
rüsumdan muaf tutulacaktır . res taxes qui résulteraient de
Alâkadar Devletlerden her cette émission.
birine isabet eden mürettebatı Le payement des annuités in­
seneviyenin tediyesi, resülmali combant à chacun des Etats in­
itibarîsinin taksimine müteallik téressés ne pourra pas être dif­
işbu Maddede münderiç bulunan féré par suite des dispositions
ahkâmdan dolayı tehir edile­ du présent Article relatives à la
meyecektir . répartition du capital nominal .
MADDE 50 — 47 inci Mad­ ARTICLE 50 — La répartiti­
dede mezkûr mürettebatı sene­ on des charges annuelles visées
viyenin ve [ 49 ] uncu Maddede à l'Article 47 et celle du capital
mevzuu bahis olan Düyunu nominal de la Dette Publique
Umumiyei Osmaniye resülmali Ottomane, dont il est fait menti­
itibarîsinin taksimleri berveçhi on à l'Article 49, seront effectu­
ati vuku bulacaktır : ées de la manière suivante:
Evvelâ — 17 teşrinievel 1912 1° Les emprunts antérieurs
tarihinden evelki istikrazlar ile au 17 octobre 1912 et les charges
onlara ait mürettebatı seneviye, y afférentes seront répartis entre
1912/1913 Balkan harpleri neti­ l'Emprie ottoman tel qu'il exis­
cesinde bulunmuş olduğu hal tait à la suite des guerres balka­
üzre, Osmanlı imparatorluğu ile niques de 1912/1913,lesEtats bal­
muharebatı mezkûre neticesin­ kaniques en faveur desquels un
de Osmanlı Devletinden lehleri­ territoire a été détaché de l'Em­
ne arazi tefrik olunan Balkan
pire ottoman à la suite desdites
Hükümetleri ve işbu Muahede­
guerres, et les Etats auxquels
nin 12 inci ve 15 inci Madde­
lerinde mevzuu bahis adaların les îles visées aux Articles 12
kendilerine ilhak olunduğu Dev­ et 15 du présent Traité ont été
letler arasında taksim olunacak attribuées; il sera tenu compte
ve mezkûr muharebata hatime des changements territoriaux
veren Muahedelerin veya muah- intervenus depuis la mise en vi­
haren aktedilmiş Muahedatın gueur des traités qui ont mis
mevkii mer'iyete vazilarından fin à ces guerres, ou des traités
sonra vuku bulan , arazi tehav- postérieurs.
vülâtı nazarı itibare alınacaktır.
2° Le solde des emprunts res­
Saniyen — Bu ilk taksimden tant à la charge de l'Empire ot­
sonra Devleti Osmaniyenin uh­ toman après cette première ré­
desinde kalan istıkrazat bakiyesi partition et le solde des annuités
ile onlara ait mürettebatı sene­ y afférentes, augmentés des em­
viye bakiyesine Devleti Osma­ prunts contractés par ledit Em­
niye tarafından 17 teşrinievel pire entre le 17 octobre 1912 et
1912 tarihi ile 1 teşrinisani 1914 1 e r
novembre 1914, ainsi que
tarihi arasında aktolunan istık­ des annuités y afférentes, seront
razat ve bunlara ait mürettebatı répartis entre la Turquie, les
seneviye ilâve olunmak suretile Etats nouvellement créés en
hâsıl olacak yekûn, Türkiye ve Asie en faveur desquels un ter­
Asyada yeni teşkil olunup işbu ritoire a été détaché de l'Empire
Muahede mucibince Devleti Os- ottoman en vertu du présent
maniyeden lehlerine arazi tefrik Traité, et l'Etat auquel le territoi­
edilenDevletler ve mezkûr Mua­ re visé au dernier alinéa de l'Arti­
hedenin 46 ıncı Maddesinin son cle 46 dudit Traité a été attribué.
fıkrasındaki arazi kendisine La répartition du capital se fe­
ilhak edilen Devlet arasında ra pour chaque emprunt sur le
taksim olunacaktır . montant du capital existant à la
Resülmalin taksimi işbu Mua­
hedenin mevkii mer'iyete vaz'ı date de la mise en vigueur du
tarihinde her istikrazın resül- présent Traité.
malinin baliğ olduğu miktar ARTICLE 51 — Le montant
üzerinden icra olunacaktır. de la part incombant à chaque
MADDE 51— 50 inci Mad­ Etat intéressé dans les charges
dede beyan olunan taksim neti­ annuelles de la Dette Publique
cesi olarak Düyunu Umumiyei Ottomane par suite de la répar­
•Osmaniye mürettebatı seneviye- tition prévue à l'Article 50, se­
sinden alâkadar her Devlete isa­ ra déterminé comme il suit:
bet eden hisse ber veçhi ati 1° En ce qui concerne la ré­
tayin olunacaktır : partition prévue au paragraphe
Evvelâ — 50 inci Maddenin
1° de l'Article 50,il sera d'abord
i k r a i ulâsında beyan edilen tak­
sim için , evvelemirde 12 inci procédé à la fixation de la part
ve 15 inci Maddelerde zikrolu- incombant à l'ensemble des îles
nan adalar ile Balkan harpleri visées aux Articles 12 et 15 et
neticesinde Osmanlı Devletinden des territoires détachés de l'Em­
ayrılan arazinin mecmuuna isa­ pire ottoman à la suite des guer­
bet eyleyecek hisse miktarının res balkaniques. Le montant
takdirine tevessül olunacaktır . de cette part devra être,par rap­
İşbu hisse miktarı, 50_inci Mad­
port à la somme totale des an­
denin birinci fıkrası ahkâmına
nuités à répartir d'après les dis­
tevfikan taksim olunacak taka-
positions du paragraphe 1° de
siti seneviye yekûnuna nisbetle
baliği, 1907 senesinde mevzu l'Article 50, dans la même pro­
gümrük rüsumu munzamması ha­ portion que le revenu moyen
sılatı da dahil olduğu halde, [1910 total des îles et des territoires
—1911] ve [1911—1912] senei susmentionnés, pris en commun,
maliyeleri esnasında Osmanlı par rapport au revenu moyen
Devletinin varidatı umumiyesi total de l'Empire ottoman pen­
yekûnu vasatîsi ile salifüzzikir dant les années frnanières 1910-
adalar ve arazii münfekkenin , 1911 et 1911-1912, y compris
hirlikte olarak, varidatı umumi- le produit des surtaxes douani­
yresi yekûnu vasatîsi arasındaki ères établies en 1907.
ayni nisbet dairesinde olacaktır. Le montant ainsi déterminé se­
Böylece tayin edilecek miktar, ra ensuite réparti entre les Etats
4
lehlerine balâdaki fıkrada mez­ auxquels ont été attribués les^
kûr arazi ilhak edilen Devletler territoires visés dans l'alinéa pie--
arasında badehu taksim edilecek cèdent et la part qui, de ce fait,
ve bu suretle mezkûr Devletler­
incombera à chacun de ces Etats
den her birine isabet edecek
hissenin , beyinlerinde taksim devra être, par rapport au mon­
edilecek yekûnu umumîye nis- tant total réparti entre eux, dans
betle baliği bu Devletlerden her la même proportion que le reve­
birine ilhak edilen arazi varidatı nu moyen du territoire attribué
vasatîsi ile Balkan harbi netice­ à chaque Etat par rapport au
sinde Osmanlı Devletinden ayrı­ revenu moyen total pendant les
lan arazinin ve 12 inci ve 15 inci années finacières 1910 - 1911 et
Maddelerde zikrolunan adaların 1911-1912 de l'ensemble des ter­
mecmuunun [ 1910—1911 ] ve ritoires détachés de l'Empire ot­
[ 1911—1912 ] senei maliyeleri
toman à la suite des guerres
zarfındaki varidatı umumiye
balkaniques et des îles visées
vasatîsi arasındaki ayni nisbet
aux Articles 12 et 15. Dans le
dairesinde olacaktır . İşbu fıkra­
calcul des revenus prévu par le
da mevzuu bahis varidatın hesa­
présent alinéa, il ne sera pas te­
bında gümrük hasılatı nazarı nu compte des recettes des dou­
itibara alınmayacaktır . anes.
Saniyen — 46 ıncı Maddenin 2° En ce qui concerne les ter­
son fıkrasında zikrolunan arazi ritoires détachés de l'Emire ot­
dahil olduğu halde işbu Muahe­ toman en vertu du présent Trai­
de mucibince Osmanlı Devletin­ té, y compris le territoire visé
den ayrılan araziye gelince , au dernier alinéa de l'Article 46,
alâkadar her Devlete isabet eden le montant de la part incombant
hissenin , 50 inci Maddenin à chaque Etat intéressé devra
2 inci fıkrası ahkâmına tevfikan être, par rapport â la somme
taksim kılınacak tekasiti senevi­ totale des annuités à répartir
ye yekûnu umumiyesine nisbetle d'après les dispositions du para­
miktarı [ 1910—1911] ve [ 1911 graphe 2° de l'Article 50 , dans
—1912 ] senei maliyeleri esna­ la même proportion que le reve­
sında [ 1907 senesinde mevzu nu moyen du territoire détaché
gümrük rüsumu munzamması ha­ par rapport au revenu moyen
sılatı da dahil olduğu halde] Os­
total de l'Empire ottoman pen-
manlı Devletinin vasatî varidatı
nmumiy esin den , birinci fıkrada pendant les années financières-
zikrolunan arazi ve adalar hisse- 1910-1911 et 1911-1912 (y corn-
sinin badettenzil arazii münfekke pris le produit des surtaxes dou­
vasatî varidatı arasında buluna­ anières établies en 1907), dimi­
cak miktara nisbetle ayni nisbet nué de l'appoint des territoires
dairesinde olacaktır. et îles visés au paragraphe 1*.
MADDE 52— İşbu Fasla mer­ ARTICLE 52 — L e s avances
but Cetvelin [B ] kısmında mez­ prévues à la Partie B du Tab­
kûr avanslar Türkiye ile 46 inci leau annexé à la présente Sec­
Maddede zikrolunan diğer Dev­ tion, seront réparties, entre la
letler arasında şeraiti atiye dai­ Turquie et les autres Etats visés
resinde taksim olunacaktır : à l'Article 46, dans les condi­
tions suivantes:
Evvelâ — Cetvelde musarrah
1° En ce qui concerne les
olup 17 teşrinievel 1912 de mev­
avances prévues au Tableau qui
cut bulunan avanslar hususunda,
existaient au 17 octobre 1912, le
işbu Muahedenin mevkii icraya
montant du capital non rem­
vaz'ı tarihinde tesviye olunma­ boursé, s'il en existe, à la date
yan resülmali var ise işbu resül-
de la mise en vigueur du pré­
mal ve kezalik 53 üncü Madde­
sent Traité,ainsi que les intérêts
nin birinci fıkrasında zikredilen échus depuis les dates mention­
tarihlerden beri müterakim faiz nées au premier alinéa de l'Ar­
1er ile tevarihi mezkûreden beri ticle 53 et les remboursements
vuku bulan tediyat, 50 inci effectués depuis ces dates,seront
Maddenin birinci ve 51 inci répartis d'après les dispositions
Maddenin keza birinci fıkrasında prévues par le paragraphe 1° de
münderiç ahkâma tevfikan tak­ l'Article 50 et par le paragraphe
sim olunacaktır . 1° de l'Article 51.
Samyeıı — İşbu ilk taksim 2° En ce qui concerne les
neticesinde Osmanlı Devletine sommes incombant à l'Empire
isabet eden mebaliğ ve Cetvelde ottoman par suite de cette pre­
musarrah olup Devleti mezkûre mière répartition et les avances
tarafından 17 teşrinievel 1912 prévues au Tableau qui ont été
tarihi ile 1 teşrinisani 1914 tarihi contractées par ledit Empire
arasında aktedilmiş bulunan entre le 17 octobre 1912 et le
e r

avanslar ve işbu Muahedename­ 1 novembre 1914, le montant


nin mevkii mer'iyete vaz'ı tari­ du capital non remboursé, s'il
hinde tesviye olunmayan resül­ en existe, à la date de la mise
mali var ise işbu resülmal, ve en vigueur du'présent Traité,
kezalik lmartl920 tarihine kadar ainsi que les intérêts échus
e r
müterakim faizler ile mezkûr depuis le 1 mars 1920 et les
tarihten beri vukubulan tediyat remboursements effectués depu­
50 inci Maddenin ikinci ve 51 is ladite date, seront répartis
inci Maddenin ikinci fıkrasında d'après les dispositions prévues
münderiç ahkâma tevfikan tak­ par le paragraphe 2° de l'Article
sim olunacaktır . 50 et le paragraphe 2° de
Düyunu Umumiyei Osmaniye l'Article 51.
Meclisi mezkûr avanslardan alâ­ Le Conseil de la Dette Pub­
kadar Devletlerden her birine lique Ottomane devra, dans le
isabet eden hisse miktarını işbu délai de trois mois à compter
de la mise en vigueur du pré­
Muahedenin mevkii mer'iyete
vaz'ından itibaren üç ay müddet sent Traité, déterminer le mon­
tant de la part de ces avances
zarfında tayin ve bu miktarı
mezkûr Devletlere tebliğ eyle­ incombant à chacun des Etats
yecektir . intéressés et leur notifier ce
montant.
Türkiyeden maada Devletlere Les sommes mises à la char­
tahmil edilen mebaliğ , mezkûr ge des Etats autres que la
Devletler tarafındanDüyunu Umu Turquie seront versées par les-
miye Meclisine tediye edilecek dits Etats au Conseil de la
ve Düyunu Umumiye Meclisince Dette et seront payées par ce
de ya dayinlere tesviye edilecek dernier aux créanciers ou portés
veyahut Türkiyenin , mezkûr par lui au crédit du Gouverne­
Devletler hesabına gerek faiz ve ment turc jusqu'à concurrence
gerek resülmal akçesi namile des sommes payées par la Tur­
tediye etmiş bulunduğu mebaliğ quie soit comme intérêts, soit
miktarına tekabül edinceye ka­ comme remboursements pour le
dar Türkiye Hükümeti hesabına compte desdits Etats.
irat kaydolunacaktır .
Les versements prévus à l'ali­
Fıkrai anifede icrası zikroluuan néa précédent auront lieu au
tediyat, işbu Muahedenamenin moyen de cinq annuités égales
mevkii mer'iyete vaz'ından itiba­ à compter de la mise en vi­
ren müsavi beş taksiti senevi gueur du présent Traité. La part
ile ifa olunacaktır. Tediyatı mez- desdits payements qui devra
kûrenin Osmanlı Devleti dayin- être versée aux créanciers de
lerine ifa edilecek kısmı, avans l'Empire ottoman, portera les
mukavelâtında mukarrer faizleri intérêts stipulés dans les con­
ihtiva edecek ve Türkiye Hükü­ trats d'avances; la part qui revi­
metine ait olan kısmı bilâ faiz ent au Gouvernement turc6era
eda olunacaktır. versée sans intérêts.
MADDE 53 — Balkan muha- ARTICLE 53 — Les annuités
rebatı neticesinde lehlerine Os­ des emprunts de la Dette Pub­
manlı Devletinden arazi ayrılmış lique Ottomane, telle qu'elle est
olan Devletlerin borçlu olup délinie à la Partie A du Tableau
işbu Fasla merbut Cetvelin [ A ] annexé à la présente Section,
Kısmında münderiç,bulunan Dü­ dues par les Etats en faveur
yunu UmumiyeiOsmaniye istikra desquels un territoire a été dé­
zatı tekasiti seneviyesi, mebhusü- taché de l'Empire ottoman à la
anh arazinin Düveli mezkûreye suite des guerres balkaniques,
intikalini mübeyyin olan muahe­ seront exigibles à dater de la
delerin mevkii mer'iyete vaz'ı mise en vigueur des Traités qui
tarihinden itibaren lâzımüttediye ont consacré le transfert de ces
olacaktır. 12 inci Maddede mu­ territoires auxdits Etats. En ce
sarrah adalara gelince bunların qui concerne les îles visées à
taksiti senevisi 1/14 teşrinisani l'Article 12, l'annuité sera exigi­
1913 tarihinden itibaren ve 15 er
ble à partir du 1 / 1 4 novembre
inci Maddede mevzuu bahsolan 1913, et, en ce qui concerne
adaların taksiti senevisi 17 teşri­ les îles visées à l'article 15, l'a-
nievel 1912 tarihinden itibaren nuité sera exigible à partir du
vacibüttediye olacaktır. 17 octobre 1912.
îşbu Muahede mucibince Os­ Les annuités dues par les
manlı Devletinden fekkedilen Etats nouvellement créés sur les
Asyadaki arazi üzerinde yeni territoires asiatiques détachés de
müteşekkil Devletlerin ve 46ıncı l'Empire ottoman en vertu du
Maddenin son fıkrasında muhar­ présent Traité et par l'Etat au­
rer arazi kendisine ilhak edilen quel le territoire visé au dernier
Devletin borçlu oldukları takasiti alinéa de l'Article 46 a été
seneviye 1 mart 1920 tarihinden attribué, seront exigibles à dater
e r

itibaren lâzımüttediye olacaktır. du 1 mars 1920.

MADDE 54 — işbu Fasla mer­ ARTICLE 54 — Les Bons du


but Cetvelin [A] Kısmında tadat Trésor de 1911, 1912 et 1913,
edilen 1911,1912 ve 1913 hazine énumérés dans la Partie A du
tahvilâtı, mukavelâtta tayin olu­ Tableau annexé à la présente
Section, seront, dans le délai de
nan tediye tarihlerinden itibaren dixans à compter des dates de
on sene müddet zarfında mukar­ remboursement fixées par les
rer faizlerile beraber tesviye contrats, remboursés avec les
olunacaktır. intérêts stipulés.
MADDE 55 — Türkiye dahi ARTICLE 5 5 — Les Etats
dahil olduğu halde 46 ıncı mad­ visés à l'article 46, y compris la
dede zikrolunan Devletler , işbu Turquie, verseront au Conseil
Fasla merbut Cetvelin [A] Kıs­ de la Dette Publique Ottomane
mında tasrih olunduğu veçhile le montant des annuités afféren­
Düyunu Umumiyei Osmaniyeden tes à la part de la Dette Pub­
kendilerine isabet eden ve 53 lique Ottomane, telle qu'elle est
üncü Maddede muayyen tarih­ définie à la Partie A du Tableau
lerden itibaren lâzimüttediye annexé à la présente Section, et
olup tesviye edilmemiş bulunan qui, leur incombant et devenues
tekasiti seneviye miktarını Düyu­ exigibles à partir des dates
nu Umumiyei Osmaniye Mecli­ fixées à l'Article 53, sont restées
sine tediye edeceklerdir. Bu en souffrance. Ce payement sera
tediye işbu Muahedenamenin effectué sans intérêts au moyen
mevkii mer'iyete vaz'ından itiba- de vingt annuités égales à
Ten müsavi yirmi taksiti senevi compter de la mise en vigueur
ile ve bilâ faiz ifa edilecektir . du présent Traité.
Türkiyeden maada Devletler Le montant de3 annuités ver­
tarafından Düyunu Umumiye sées par les Etats autres que la
Meclisine tediye olunan takasiti Turquie au Conseil de la Dette
seneviye idarei merkeziye tara­ sera porté, par ce dernier, jus­
fından Düveli mezkûre hesabına qu'à concurrence des sommes
Türkiye tarafından tediye edil­ payées par la Turquie pour le
miş olan mebaliğ miktarına compte desdits Etats, en déduc­
tekabül edinceye kadar Tür- tion des sommes arriérées dont
kiyenin^ borçlu kalabileceği la Turquie se trouverait encore
takasiti mütedahileye mahsup redevable.
edilecektir .
ARTICLE 56 — Le Conseil
MADDE 56 — Badezin Dü­ d'administration de la Dette Pu­
yunu Umumiyei Osmaniye Mec­ blique Ottomane ne comprendra
lisi idaresinde Alman, Avustur­ plus de délégués des porteurs
allemands, autrichiens et hon­
yalı ve Macar hâmillerin murah­
grois.
hasları bulunmayacaktır .
ARTICLE 57 — Sur le terri­
MADDE 57 — Düyunu Umu­ toire des Hautes Parties cont­
miyei Osmaniye istikraz ve ractantes, les délais de présen­
avanslarına ve karşılığı Mısır tation de coupons d'intérêts affé­
vergisi ile temin edilmiş olan rents aux emprunts et avances
1855,1891 ve 1894 Osmanlı istik­ de la Dette Publique Ottomane
razlarına ait faiz kuponlarının et des emprunts ottomans de
ibraz mühletleri ile salifüzzikir 1855, 1891 et 1894 gagés sur le
istikrazlardan kurası çıkmış olan tribut d'Egypte, et les délais de
eshamın tahsili bedelâtı için présentation des titres desdits
ibraz mühletleri, Tarafeyni Ali­ emprunts sortis au tirage en vue
yeyni âkideyn arazisinde, 29 de leur remboursement, seront
teşrinievel 1914 tarihinden itiba­ considérés comme ayant été sus­
ren işbu Muahedenin mevkii pendus depuis le 29 octobre
mer'iyete vaz'ından sonra üç 1914 jusqu'à l'expiration de trois
ayın inkızasına kadar tecil edil­ mois après la mise en vigueur
miş addolunacaktır . du présent Traité.
B İ P t N C t F A S L A M E R B U T L A H İ K A I.
1 TEŞRİNİSANİ 1914 JTARlHlNDEN EVVELKİ DL'YL'NU UMUıVltYEl
O S M A N İ Y E ' N CETVELİ.
A KISMI.
MUKAVELENA­ Devrei İHRAÇ EDEN
İSTİKRAZ MENİN TARİHİ itl'a BANKA
ı 3 5
4
%
Düyunu muvabhade 1-14/9/1903-8-21/6/1906
4
lkramiyeli Türk tah­
vilâtı 5/1/1870 . .
Osmaniye 18-30/4/1890 • 1931 Osmanlı' Bankası
Tömbeki 26/4-8/5/1893 . 1954 » »
40,000,000 franklık 1-13/3/1894 , 1957 Doyçebank ve yrupu en­
şark şimendiferleri ternasyonal banka ve iki
fransız bankası dahil
Yüzde 5 1896 .... 29/2-12/3/1896 . . . . 1946 olduğu halde
Gümrük 1902 . . . . 17-29/5/1886-28/9-11/ Osmanlı Harikası
10/1902 1958
Yüzde 4 1903 say-
dibahri 3/10/1888-21/2-6/3/1903 1958 Doyçe Bank
Bağdat birinci tertip 20/2-5/3/1903 . . . . 2001 » »
Yüzde 4 1904 . . . 4-17/9/1903 1960 Osmanlı Bankası
» 4 1901-1905 21/11-4/12/1901-6/11/
1903-25/4-8/5/1905 . 1961
Teçhizatı askeriye . . 4-17/4/1905 1961 Doyçe Bank
Bağdat 2 inci tertip 20/5-2/6/1Q08 . . . . 2006
Bağdat 3 üncü tertip 20/5-2/6/1908 . . . . 2010 » » |
Yüzde 4 1908 . . . 6-19/9/1908 1905 Osmanlı Bankası j
» 4 1909 30/9-13/10/1909 . . 1950 » »
Soma — Bandırma 20/11-3/12/1910 . . • 1992 » »
Hüdeyde — San'a . 24/2-9/3/1911 . . . . 2006 Fransız Bankası
Gümrük 1911 . . . . 27/10-9/11/1910 • • • 1952 Doyçe Bank ve grupu
Konya ovası irva ve
isle> sı 5-18/11/1913 .... 1932
Dok tersane ve inşaatı
bahriye 19/11-2/12/1913 . . . 0,D1943
Yüzde 5 1914 . . . 13-26/4/1914 . . . . 5 1962 Osmanh Bankası
Tütün idarei inhisa-
riyesi avansı . . . . 4/8/1913
Yüzde 5 1911 hazine
tahvilâtı ( sefaini
harbiye mubayaası ) 13/7/1911 . . 1916 Türkiye millî bankası
Bankı osmani 1912
8-21/11/1912 . 1915* Osmanlı Bankası
Hazine tahvilâtı . . .
Doğrudan doğruya
ihraç edilen tahvilât
19/1-1/2/1913 1918< Periye ve şürekâsı
dahi t
J*J 64 üncü maddeye müracaat.
A N N E X E A L A S E C T I O N I.
TABLEAU D E LA DETTE PUBLIQUE OTTOMANE
e r
ANTÉRIEUR AU 1 NOVEMBRE 1914.
PARTIE A.

DATE DE -5 BANQUE
EMPRUNT.
CONTRAT. D'ÉMISSION.
i 2 - 4
p.°/(
Dette unifiée 1-14/9/1903-8-21/6/1906 4
Lots turcs 5/1/1870
Osmanié 18-30/4/1890 1931 Banque impériale ottomane.

Priorité Tombac . . , 26/4-8/5/1893 . . . . 1954 » » »


40.000.000 fr. Chemins Deutsche Bank et son
de fer oritnlaux . . . 1-13/3/1894 1957 groujie y compris la
Banque 'tnt. et 2 ban­
ques françaises.
5% 1896 29/2-/12/3/1896 . . . . 1946 Banque impériale ottomane.
Douanes 1902 . . . . 17-29/5/1886-28/9-11/10
1902 958 » » »
% 1003, Pêcheries. 3/10/1888-21/2-6/3/1903 1958 Deutsche Bank.
Bagdad, Série T. . . . 20/2-5/3/1903 2001 » »
4% 1904 4-17/9/1903 1960 "Banque impériale ottomane.

4% 1901-1905 . . . 21/11-4/12/1901-6/11
1903-25/4-8/5/1905 . . 1961 » » »
ledjhizat- Askériê . 4-17/4/1905 1961 Deutsche Bank.
Botjdad, Série II. 20/5-2/6/1908 006 » »
Bnqdud. Série 111. 20/5-2/6/1Ç08 2010 » »
4 % 1908 Ö-19/9/1908 1965 Banque impériale ottomane.

4 % 1909 30/9-13/10/1909 . . . . 1950 » » »


Sonia-Panderma . . 20/11-3/12/1910 • . . . 1992 » » »
Ilode'idii-Sanaa . . 24/2 9/3/1911 2006 Banque française.
Dounanes 1911 . . 27/10-9/11/1910 . . . . 1952 Deutsche Bank et son groupe
Irrigation de la -plaine
de Koııiah . . . . 5-18/11/1913 1932
Docks, arsenaux et cons­
tructions navales . . 19/11-2/12/1913 ï 50 1943
13-26/4/1914 . . (1962 Banque impériale ottomane.
5 % MM
Avance Régie des Ta 4/8/1913
bac<
Bons du Trésor 5%1911
( achat de visseaux de 13/7/19H 1916 Banque nationale Je Turquie
guerre)
Bons du Trésor, Ban­
que impériale ottomane, 8-2İ/H/1912 1915 Banque impériale ottomane.
1912
Bor.s du Trésor, 1913
ie
'y compris les Bons 19/1-1/2/1913 1918 Périer et C .
\mis directement . .
[*i Voir Article 54..
B KISMI.

İTİBARI
MUKAVELENAMENİN Csl resiilnıal
AVANSLAR.
TARİHÎ. < Türk
l.rası.
Pu
B'iğdat şirketi . 3/16 haziran 1908 . 300,000
Fenerler idaresi 5j 18 ağustos 1904 . 55,000
5J18 temmuz 1907 . 300,000
Köstence kablo şirketi . . . 27/9 teşrinievel 1904 17,335
Tünel şirketi 3,000
Eytam sandığı Muhtelif tarihlerde . 153,147
Doyçe Butik 13126 ağustos 1912 5,5 33,0<m
h ener 1er idaresi 3116 nisan 1913 . . 7 500.000
Anadolu demir yolu şirketi. 23J5 mart 1914 . . 6 200,000

PARTIE B.

1 H CAPITAL
DATE •» nominal
AVANCES. cri
originaire
1>K C O N T R A T . -w
Livres
H
turques.

P.°/o-
3116 juin 1908. . 7 300,000
Administration des Phares . . . . 5118 août 1904 . . 8 55,000
» » 5J18 juillet 1907 . 7 300,000
Société du câble constanza . . . . 27J9 octobre 1904. 4 17,335
3,000
Dates diverses. . . 153,147
Deutsche Bank 13j26 août 1912. 5,5 33,000
3J16 avril 1913 . 7 500,000
Société du Chemin de fer d'Anatolie 23/5 mars 1914 . 6 200,000
FASIL IL SECTION II.
Ahkâmı muhtelife. Claus'S Diverses.

MADDE 58 — Bir taraftan ARTICLE 58 —La Turquie,


'Türkiye , diğer taraftan [ Yuna­ d'une part, et les autres Puis­
nistan hariç olduğu halde ] Dü­ sances contractantes(à l'excepti­
veli sairei âkide , Türkiye ile on de la Grèce) d'autre part, re­
Düveli mezkûrenin ve kezalik noncent réciproquement à toute
[ eşhası hükmiye de dahil olduğu réclamation pécuniaire pour les
halde ] tebaalarının, 1 ağustos pertes et dommages subis par la
1914 tarihile Muahedei haziranın Turquie et lesdites Puissances
mevkii mer'iyete vaz'ı tarihi ainsi que par leurs ressortissants
beyninde güzeran olan müddet (y compris les personnes mo­
zarfında garek ef'ali harbiyeden, rales), pendant la période com­
gerek istimval, zabıt, sekvestro, e r
prise entre le 1 août 1914 et
tasarruf veya müsadere tedabi- la mise en vigueur du présent
rinden münbais zayiat ve zarar Traité, et résultant soit de faits
ve ziyanlardan dolayı her türlü de guerre, soit de mesures de
metalibi naktiyede bulunmaktan réquisition, séquestre, dispositon
mütekabilen feragat ederler . ou confiscation.
Maamafih balâdaki hüküm,
Toutefois, la disposition qui
işbu Muahedenin üçüncü Kısmın­
da muharrer ahkâma [ İktisadî précède ne portera pas atteinte
aux stipulations de la PartielII
ahkâm ] halel vermeyecektir .
(Clauses économiques) du pré­
Almanya ile münakit 28 hazi­
sent Traité.
ran 1919 tarihli Sulh Muahede-
namesinin 259 uncu Maddesinin La Turquie renonce en faveur
fi] işaretli fıkrası ve Avusturya des autres Parties contractantes
ile münakit 10 eylül 1919 tarihli (à l'exception de la Grèce) à
Sulh Mııahedenamesinin 210 un­ tout droit sur les sommes en or
cu Maddesinin[l] işaretli fıkrası transférées par l'Allemagne et
mucibince Almanya ve Avus­ l'Autriche en vertu de l'Article
turya tarafından devredilmiş 259-1° du Traité de Paix du 28
olan altın nukut üzerindeki her juin 1919 avec l'Allemagne et
türlü hukukundan , Türkiye[ Yu­ de l'Article 210-1° du Traité de
nanistan müstesna olarak] diğer Paix du 10 septembre 1919
âkit Devletler lehine feragat eder. avec l'Autriche.
Birinci tertip Türk evrakı Sont annulées toutes obliga­
naktiyesi hakkında gerek 20 tions de payement mises à la
haziran 1331 [3 temmuz 1915] charge du Conseil d'administra­
tarihli Mukavelename ile gerek tion de laDette Publique Otto­
mezkûr evrakı naktiyenin zah- mane tant par la Convention du
rında muharrer metne nazaran 20 juin 1331 ( 3 juillet 1915 )
Düyunu Umumiyei Osmaniye relative aux bons de monnaie
Meclisine tahmil edilmiş olan turcs de la première émission,
bilcümle tediye mükellefiyatı que par le texte porté au verso
fesholunmuştur . de ces bons.
Kezalik Türkiye, Hükümeti La Turquie convient également
Osmaniye tarafından tngiitereye de ne pas demander au Gou­
sipariş olunup Britanya Hükü­ vernement britannique ni à ses
ressortissants la restitution des
meti tarafından 1914 tarihinde
sommes payées pour les bâti­
vazıyet edilmiş olan harp sefi­
ments de guerre qui avaient été
neleri için tediye kılınmış bulu­
commandés en Angleterre par le
nan mebaliğm iadesini ne Bri­
Gouvernement ottoman et qui
tanya Hükümetinden ve ne de
ont été réquisitionnés par le-
tebaalarından talep etmemeği
Gouvernement britannique en
kabul ve bundan dolayı her türlü
1914; elle renonce à toute réc­
metalibinden feragat eder .
lamation de ce chef.
MADDE 59 — Yunanistan harp
ARTICLE 59 — la Grèce re­
kavaninine mugayir olarak Ana-
connaît son obligation de réparer
doluda Yunan ordu veya idare­ les dommages causés en Ana-
sinin ef'alinden mütevellit haşa­ tolie par des actes de l'armée
ratın tamiri mecburiyetini tanır. ou de l'administrationhelléniques
contraires aux lois de la guerre.
Diğer taraftan Türkiye, Yuna- D'autre part, la Turquie, pre­
nistanın harbin temadisinden ve nant en considération la situation
bunun netayicinden mütevellit financière de la Grèce telle qu'el­
vaziyeti maliyesini nazarı dikkate le résulte de la prolongation de-
alarak tamirat hususunda Yuna­ la guerre et de ses conséquences,
renonce définitivement à toute
nistan Hükümetine karşı her
réclamation contre le Gouver­
türlü mutalebattan sureti kaf­ nement hellénique pour d e *
iyede feragat eder . réparations.
MADDE 60 — Gerek Balkan ARTICLE 60 — Les Etats en
muharebeleri neticesinde ve ge­ faveur desquels un territoire a
rek işbu Muahede ile lehlerine été ou est détaché de l'Empire
Osmanlı İmparatorluğundan arazi
ottoman, soit à la suite des
aymlmış veya ayırılmakta olan
Devletler Osmanlı İmparatorlu­ guerres balkaniques, soit par le
ğunun işbu arazi üzerinde bulu­ présent Traité, acquerront gratu­
nan kâffei emval ve emlâkini itement tous biens et propriétés
meccanen iktisap edeceklerdir. de l'Empire ottoman situés dans
Şurası mukarrerdir ki 26 ağus­ ce territoire.
tos 132-4 [ 8 eylül 1908 ] ve 20
Il est entendu que les biens
nisan 1325 12 mayıs 1909] tarihli
iradelerin Hazinei Hassadan Dev­ et propriétés dont les Iradés du
lete naklini emrettikleri emval 26 août 1324 (8 septembre 1908),
ve emlâk ve kezalik 30 teşri ni- du 20 avril 1325 (2 mai 1909)
evel 1918 de Hazinei Hassa tara­ ont ordonné le transfert de la
fından hidematı umumiye men­ Liste Civile à l'Etat ainsi que
faatine idare edilmekte bulun­ ceux qui, au 30 octobre 1918
muş olan emval ve emlâk,l)üveli étaient administrés par la Liste
mezkûre işbu emval ve emlâke
Civile au profit d'un service
müteallik hususatta Osmanlı
public, sont compris parmi les
imparatorluğu yerine kaim ola­
cakları ve emvali mezkûre üze­ biens et propriétés visés à l'alinéa
rine müesses olan vakıfların précédent, lesdits Etats étant su­
muteber tanınması lâzım gele­ brogés à l'Empire ottoman en ce
ceği cihetle, fıkrai anifede göste­ qui concerne ces biens et propri­
rilen emval ve emlâk meyanına étés, les Vakoufs constitués sur
dahildir . ces biens devant être respectés.
Gerek Balkan muharebeleri Le litige surgi entre le Gouver­
neticesinde ve gerek bilâhare nement hellénique et le gou­
Yunanistana intikal etmiş olan vernement turc relativement aux
eski Osmanli imparatorluğu biens et propriétés passés de la
arazisi üzerinde kâin olup Hazi­ Liste Civile à l'Etat et situés
nei Hassadan Devlete geçmiş sur les territoire de l'ancien
bulunan emval ve emlâk hak­ Empire ottoman transférés à la
kında Türkiye Hükümeti ile
Hükümeti Yunaniye arasında Grèce, soit à la suite des guer­
mütekevvin ihtilâf, aktolunacak res balkaniques, soit postéri­
fbir tahkimnameye tevfikan ve eurement, sera soumis, selon un
1 — 14 teşrinsani 1913 tarihli compromis à conclure,à un tribu­
Atina Muahedesine merbut 2 nu­ nal arbitral à La Haye, confor­
maralı hususî Protokol mucibin­ mément au Protocole spécial n°
ce Lâheyde bir mahkemei hâke- 2 attaché au Traité d'Athènes
miyeye tevdi olunacaktır . du 1/14 novembre 1913.
Bu Maddenin ahkâmı, Hazinei
Les dispositions du présent
Hassa namına mukayyet olup
veya onun tarafından idare edi­ Article ne modifieront pas la
lip işbu Maddenin ikinci ve nature juridique des biens et
üçüncü fıkralarında mevzuu ba- propriétés inscrits au nom de la
hsolmayan emval ve emlâkin Liste Civile ou administrés par
mahiyeti hukukiyesini tebdil elle et non visés aux alinéas 2
etmeyecektir . et 3 du présent Article.
MADDE 61 —İşbu Muahede
ARTICLE 61 — Les bénéfi­
mucibince Türkiyeden gayri bir
ciaires de pensions civiles et
Devletin tebaası meyanına giren
militaires turques devenus, en
ve mülkî ve askerî tekaüt ve
vertu du présent Traité, ressor­
mazuliyet ve eytam ve eramil
tissants d'un Etat autre que la
maaşatından istifade edenler
Turquie/ne pourront exercer du
maaşlarından dolayı Türkiye
chef de leurs pensions aucun
Hükümetine karşı hiç bir talep
recours contre le Gouvernement
dermeyan edemeyeceklerdir .
turc.
MADDE 62 — Almanya ile
ARTICLE 62 — La Turquie
münakit 28 haziran 1919 tarihli
reconnaît le transfert de toutes
Versay Sulh Muahedenamesinin
les ciéances que l'Allemagne,
261 inci Maddesi ve 10 eylül
1919 tarihinde Avusturya ile ve l'Autriche, la Bulgarie et la
Hongrie possèdent contre elle,
27 teşrinisani 1919 tarihinde
conformément à l'Article 261 du
Bulgaristan ile ve 4 haziran
Traité de Paix conclu à Ver­
1920 tarihinde Macaristan ile
sailles le 28 juin 1919 avec l'Al­
münakit Sulh Muahedenameleri-
nin mevaddı mütenazırası muci­ lemagne et aux articles corres­
bince Almanya , Avusturya , pondants des Traités de Paix
Bulgaristan ve Macaristan Tür­ du 10 septembre 1919 avec
kiyeden alacaklı bulundukları l'Autriche, du 27 novembre 1919
bilcümle matlubatm devrini Tür­ avec la Bulgarie et du 4 juin-
kiye kabul eyler . 1920 avec la Hongrie,
Sair Düveli âkide bu husustan Les autres Puissances con­
dolayı Türkiye zimmetine teret­ tractantes conviennent de libérer
tüp eden düyundan Türkiyeyi la Turquie des dettes qui lui
ibra eylemeği kabul ederler . incombent de ce chef.
Türkiyenin Almanya , Avus- Les créances que la Turquie
turya,Bulgaristan ve Macaristan- possède contre l'Allemagne ,
dan alacağı olan matlubat dahi l'Autriche, la Bulgarie et la Hon­
sair Düveli âkide lehine devro- grie sont également transférées
lunmuştur . auxdites Puissances contractantes,
MADDE 63 —Harpten sonra ARTICLE 63 — Le Gouver­
Almanyadan Tuıkıyeye ihraç nement turc, d'accord avec les
olunacak emtia bedelâtına mu­ autres Puissances contractantes,
kabil Almanya Hükümetinin déclare libérer le Gouvernement
Türkiye evrakı naktiyesini mu­ allemand des obligations contrac­
ayyen bir kambiyo fiatile kabul tées par celui-ci pendant la
edeceğine dair vaki olan taah- guerre d'accepter des billets
émis par le Gouvernement turc
hüdattan mezkûr Almanya Hü­
à un taux de change déterminé,
kümetini ibra eylediğini,Türkiye
en payement de marchandises
Hükümeti, sair Düveli âkide ile à exporter d'Allemagne en
bilittifak beyan eder. Turquie après la guerre.

PARTIE III.
KISIM III.
Clauses économiques.
İktisadî ahkâm. ARTICLE 64 — Dans la pré­
sente Partie, l'expression «Puis­
MADDE 64 — Bu Kısımda sances alliées » s'entend des
« Düveli müttefika» tahririden Puissances contractés autres que
maksat Türkiyeden maada Dü­ la Turquie; les termes « ressor­
veli âkidedir . «Müttefikin teba­ tissants alliés» comprennent les
ası» tabiri, Türkiyenin gayri personnes physiques, les socié­
Düveli âkide tebaasından bulu­ tés , associations et établisse­
nan veyahut Düveli mezkûreden ments, ressortissant aux Puis­
birinin tahtı himayesindeki bir sances contractantes autres que
Devlet veya arazi tebaasından la Turquie, ou à un Etat ou
olan eşhası hakikiye , şirekât, territoire sous le protectorat
cemiyat ve müessesata şamildir. d'une desdites Puissances.
Bu Kısmın «Müttefikin tebaa­ Les dispositions de la présente
sına» müteallik bulunan ahkâmı, Partie relatives aux «ressortis­
Düveli müttefika tabiiyetini haiz sants alliés» profiteront aux per­
olmadıkları halde filen bu Dev­ sonnes qui,sans avoir la nationa­
letler taraf mdan mazharı himaye lité des Puissances alliées, ont,
olmuş bulunmalarından dolayı en raison de la protection dont
Memurini Osmaniye canibinden elles étaient, en fait, l'objet de
müttefikin tebaası gibi muamele la part de ces Puissances, reçu
görmüş ve bu yüzden zarara des autorités ottomanes le même
duçar olmuş olan eşhas hakkın­ traitement que les ressortissants
da da tatbik edilecektir. alliés et ont, de ce chef, subi
des dommages.

FASIL I. SECTION I.
Emval, hukuk vc menafi. Biens, droits et intérêts.
MADDE 65 — 29 teşrinievel ARTICLE 65 — Les biens,
1914 tarihinde Düveli müttefika droits et intérêts, qui existent
tebaası olan eşhasa ait olup işbu encore et pourront être identifiés
Muahedenin mevkii icraya vaz'ı sur les territoires restés turcs à
tarihinde Türk kalacak arazi la date de la mise en vigueur
üzerinde halen mevcut ve kabili du présent Traité, et qui appar­
teşhis olan emval, hukuk ve tiennent à des personnes étant,
menafi, bulundukları hal üzre, au 29 octobre 1914,ressortissants
menlehülhaklarına derhal iade alliés, seront immédiatement res­
olunacaktır. titués aux ayants droit, dans
Bilmukabele, Türk tebaasına l'état où ils se trouvent.
ait olup 29 teşrinievel 1914 tari­ Réciproquement, les biens,droits
hinde Düveli müttefikanın haki­ et intérêts, qui existent encore
miyeti veya himayesi altında et pourront être identifiés sur
bulunan veyahut Balkan muha­ les territoires placés sous la sou­
rebelerini müteakip Osmah im­ veraineté ou le protectorat des
paratorluğundan fekkedilerek Puissances alliées au 29 octobre
bu gün Düveli mezkûrenin tahtı 1914, ou sur des territoires dé­
hakimiyetinde bulunan arazi üze­ tachés de l'Empire ottoman à la
rinde halen mevcut ve kabili suite des guerres balkaniques et
teşhis olan emval, hukuk ve placés aujourd'hui sous la sou­
menafi de bulundukları hal veraineté desdites Puissances, et
üzre menlehülhaklarına derhal qui appartiennent à des ressor­
iade edilecektir. Kezalik bu tissants turcs, seront immédiate­
Muahede ile Osmanlı İmparator­ ment restitués aux ayants droit,
luğundan ayrılmış arazi üzerinde dans l'état où ils se trouvent. Il
bulunup Türk tebaasına ait olan en sera de même des biens, droits
ve Düveli müttefika memurini et intérêts qui appartiennent à
des ressortissants turcs sur les
canibinden tasfiye edilmiş veya
territoires détachés de l'Empire
lâalettayin sair tedabiri istisna-
ottoman en vertu du présent
iyeye tâbi kılınmış bulunan em­
Traité et qui auraient été l'objet
val, hukuk ve menafi hakkında
de liquidations ou autres mesures
da ayni iade muamelesi de exceptionnelles quelconques de
derhal yapılacaktır . la part des autorités des Puissan­
İşbu Muahede ile Osmanlı ces alliées.
İmparatorluğundan ayrılan bir Tous biens, droits et intérêts,
toprakta kâin olup Osmaulı Hü­ qui sont situés sur un territoire
kümeti tarafından tedabiri fev- détaché de l'Empire ottoman en
kalâdei harbiyeye tâbi tutulmuş vertu du présent Traité et qui,
olduktan sonra mezkûr topra­ après avoir été l'objet d'une me­
kta icrayı hakimiyet eden Dev­ sure exceptionnelle de guerre
leti âkideniu elyevm yedinde par le Gouvernement ottoman,
bulunan kabili teşhis kâffei em­ sont actuellement entre les mains
val ve hukuk ve menafi sahibi de la Puissance contractante
meşrularına, bulundukları hal exerçant l'autorité sur ledit ter­
üzre, iade edilecektir. Mezkûr ritoire, et qui peuvent être iden­
tifiés, seront restitués à leur légi­
arazi üzerinde icrayı hâkimiyet
time propriétaire, dans l'état où
eden Devleti âkide canibinden ile se trouvent. Il en sera de
tasfiye edilmiş olan emvali gayri même des biens immobiliers qui
menkule dahi ayni iade mua­ auraient été liquidés par la Puis­
melesine tâbi tutulacaktır. Efrat
sance contractante exerçant l'au­
arasında bunlardan maada olan torité sur ledit territoire. Toutes
bilcümle istihkak müddeiyatı,
autres revendications entre par­
salâhiyettar mahallî mahkeme­
ticuliers seront soumises à la
lerine raci olacaktır.
juridiction compétente locale.
İstihkak iddia olunan emvalin Tous litiges relatifs à l'identité
teşhisine veya iadesine müteallik ou à la restitution des biens ré­
kâffei ihtilâfat bu Kısmın beşinci clamés seront soumis au Tribunal
Faslında muharrer Muhtelit Ha- Arbitral Mixte prévu dans la
;kem Mahkemesine arzedilecektir. Section V de la présente Partie.
5
MADDE 66 — Atlmış beşinci ARTICLE 66 —Pour l'exécu­
Maddenin birinci ve ikinci fık­ tion des dispositions de l'Article -

raları ahkâmının tenfiz ve icrası 65, alinéas 1 et 2, les Hautes-


için Tarafeyni Aliyeyni âkideyn
Parties contractantes remettront,
menlehülhakları en seri bir
par la procédure la plus rapide,
usul ile ve kendilerinin rızası
olmaksızın tahmil edilmiş olabi­ les ayants droit en la posses­
lecek her gûna tekâlif ve kııyut- sion de leurs biens , droits
tan azade bir halde emval , et intérêts, libres des charges
hukuk ve menafilerine mutasar­ ou servitudes dont ceux-ci au­
rıf kalacaklardır. Emval ve
raient été grevés sans le con­
hukuk ve menafii mezkûreyi
sentement desdits ayants droit.
bu iadeyi icra edecek olan Hü­
Il appartiendra auGouvernement-
kümetten bilvasıta veya bilâ
de la Puissance effectuant la
vasıta iktisap etmiş olup ta
restitution, de pourvoir à l'indem­
iadeden dolayı mutazarnr olmuş
nisation des tiers qui auraient
bulunacak olan eşhası salisenin
acquis directement ou indirec­
tazmini zararı dahi o Hükü­
tement dudit Gouvernement et
mete ait olacaktır. İşbu tazmini
qui se trouveraient lésés par cette
zarar keyfiyetinden tahaddüs
restitution.Les différends pouvant
edebilecek ihtilâfatm halli meha-
s'élever au sujet de cette indem­
kimi umumiyenin dairei salâhi­ nisation seront de la compétence
yetinde bulunacaktır . des tribunanx de droit commun.
Sair kâffei ahvalde , tazmini Dans tous les autres cas, il
zarar için eşhası müteallıka appartiendra aux tiers lésés d'agir
aleyhine ikamei dava etmek contre qui de dioit pour être
mutazarrır olan eşhası saliseye indemnisés.
ait olacaktır. A cet effet, tous actes de dis­
Bu maksatla düşman emval position ou autres mesures excep­
ve hukuk ve menafii hakkında tionnelles de guerre auxquelles
Tarafeyni Aliyeyni âkideyn tara­ les Hautes Parties contractantes
fından tevessül ve ittihaz olu­ auraient procédé à l'égard des
nan bilcümle muamelâtı tasar- biens, droits et intérêts ennemis,
rufiye veya diğer tedabiri istis-
seront immédiatement levés et
naiyei harbiye, tasfiye mua­
melesi henüz hitam bulmamış arrêtés s'il s'agit d'une liquidation
ise , derhal ref ve tevkif edile­ non encore terminée. Les pro­
cektir . Sahiplerinin metalibi priétaires réclamants recevront-
emval ve hukuk ve menafii satisfaction par la restitution
mezkûre tayin olunur olunmaz immédiate de leurs biens, droits
hemen iade kılınmak surenle et intérêts, dès que ceux-ci au­
is'af olunacaktır. ront été identifiés.
Altmış beşinci Madde ile ia­ Au cas où, à la date de la
desi mukarrer olan emval, hukuk signature du présent Traité, les
ve menafi işbu Muahedenamenin biens, droits et intérêts, dont la
imzası tarihinde Tarafeyni Aliy­ restitution est prévue par l'Article
eyni âkideyn Hükümetlerinden 65, se trouveraient avoir été
birinin memurini canibiden tas­ liquidés par les auotrité3 de l'une
fiye edilmiş bulunursa , mezkûr des Hautes Parties contractan­
hükümet, bedeli tasfiyeyi sahip­ tes, celle-ci se trouvera libérée de
lerine tesviye etmek sureti le em­ l'obligation de restituer lesdits
val ve hukuk ve menafii mez- biens, droits et intérêts par le
kûreyi aynen iade etmek mec­ payement à leur propriétaire
buriyetinden vareste kalacaktır. du produit de la liquidation. Au
Eğer sahibinin müracaatı üzeri­ cas oû, sur la demande du pro­
ne beşinci Fasılda zikrolunan priétaire, le Tirbunal Arbitral
Muhtelit Hakem Mahkemesi, tas­ Mixte prévu à la Section V es­
fiyenin, değer fiatını bulduracak timerait que la liquidation n'a
şerait altında icra edümemiş pas été effectuée dans des con­
olduğu reyinde bulunursa mez­ ditions assurant la réalisation
kûr Mahkeme, tarafeyn arasında d'un juste prix, il pourra,à défaut
itilâf hasıl olmadığı takdirde , d'accord entre les parties, aug­
muhik göreceği miktarda bedeli menter le produit de la liquida­
tasfiyeyi tezyit edebilecektir.Mal tion de telle somme qu'il jugera
sahibi ile hasıl olan itilâftan équitable. Lesdits, droit et inté­
veyahut anifüzzikir Muhtelit Ha­ rêts seront restitués si le paye­
kem Mahkemesi kararından iti­ ment n'est pas effectué dans u n
baren iki ay müddet zarfında délai de deux mois à compter
tediye vuku bulamadığı takdirde, de l'accord avec le propriétaire
emval ve hukuk ve menafii ou de la décision du Tribunal.
mezkûre iade edilecektir. Arbitral Mixte visé ci-dessus.
MADDE 67—Bir taraftanYu- ARTICLE 67— La Grèce, la
nanistan , Romanya , Sırp-Hır- Romanie, l'Etat Serbe-Croate-
vat-Sloven Devleti ve diğer ta­ Slovène d'une part et la Turquie
raftan Türkiye, kendi orduları ve d'autre part, s'engagent à faciliter
devairi canibinden Türkiye ara­ réciproquement, tant par des
zisinde veya müteuazıran Yuna­ mesures administratives appro­
nistan , Romanya ve Sırp-Hır­ priées que par la livraison de
vat-Sloven Devleti arazisinde tous documents y afférents, la
alız ve zaptedilmiş veya sek- recherche sur leur territoire et
vestro olunmuş olup ta elyem la restitution des objets mobiliers
kendi arazileri dahilimle bulu­ de toutes sortes enlevés, saisis
nan her nevi emvali menkulenin ou séquestrés par leurs armées
et leurs administrations sur le ter­
memleketlerinde taharri ve
ritoire de la Turquie ou respecti­
iadesi hususunda gerek te­
vement sur le territoire de la Gré-
dabiri idariyei münasibe-
ce, de la Roumanie et de l'Etat
nin ittihazı, gerek evrak Serbe- Croite-Slovène et qui se
ve vesaiki aidesinin teslimi sure­ trouvent actuellement sur ce
nle teshilât iraesiui mütekabilen territoire.
taahhüt ederler . La recherche et la restitution
işbu taharri ve iade keyfiyeti, s'effectueront aussi pour les
kezalik Alman,Avusturya-Macar obobjets susvisés saisis ou séqu­
veya Bulgar orduları ve devairi estrés par les armées et admi­
tarafından Yunan, Romanya ve­ nistrations allemandes, austro -
hongroises ou bulgares, sur le
ya Sırp-Hırvat-Sloven Devleti
territoire de la Grèce, de la
arazisi üzerinde zapt veya sek-
Roumanie ou de l'Etat Serbe
vestro olunup ta Türkiyeye veya Croate-Slovuèe, et qui auraient
tebaasına devrolunmuş bulunan été attribués à la Turquie ou à
anifüzzikir eşya ile Yunan , ses ressortissants, ainsi que
Romanya veya Sırp orduları pour les objets saisis ou
tarafından Türk toprağında zapt séquestrés par les armées grec­
veya sekvestro edilerek Yuna- ques, roumaines ou serbes sur
nistana, Romanyaya veya Sırp le territoire de la Turquie et qui
Hırvat - Sloven Devletine veya auraient été attribués à la Grèce,
tebaalarına devredilmiş olan à la Roumanie ou à l'Etat Ser­
eşya hakkında dahi cari olacaktır be-Croate - Slovène ou à leurs
ressortissants.
işbu taharri ve iadeye müteal­ Les requêtes afférentes à ces
lik istidanameler, Muahedenin recherches et restitutions seront
mevkii mer'iyete vaz'ından iti­ présentées dans un délai de six
baren altı ay zarfında ita olu­ mois à dater de la mise en vi­
nacaktır . gueur du présent Traité.
MADDE 68 — Türkiyenin Yu­ ARTICLE 68 — Les dettes
nan ordusu tarafından işgal résultant des contrats passés,
edilmiş bulunan menatıkında bir dans les régions occupées en
taraftan Yunanistan memurini Turquie par l'armée grecque, en
ve devairi ve diğer taraftan tre les autrorité3 et administra­
Türk tebaası arasında aktolun- tions helléniques, d'une part, et
rnuş mıık.ıvelâttan mütevellit dü­ des ressortissants turcs, de l'aut­
yun, mezkûr mukavelelerde mün­ re, seront payées par le Gou­
deriç şerait dairesinde Yunanis­ vernement hellénique dans les
tan hükümeti tarafından tesvi­ conditions prévues par lesdits
ye olunacaktır. contrats.
MADDE 6 9 — 1 ağustos 1914 ARTICLE 69 — Il ne sera
te müstefit oldukları usule göre perçu sur les ressortissants alliés
düveli müttefika tebaasının ve ou sur leurs biens, au titre des
mallarının tâbi olduklaııhiç bir exercices antérieurs à l'exercice
vergi, resim veya resmi munzam 1922—1923, aucun impôt, taxe
1922 — 1923 senei maliyesi ou surtaxe auxquels, en vertu
tehakkukatından mukaddemki du statut dont ils jouissaient au
seneler için tebaai me/.kûreden e r
1 août 1914, les ressortissants
veya mallayrmdan cibayet edil­ alliés et leurs biens n'étaient pas
meyecektir . assujettis.
1932—1923 senei maliyesin­
Au cas où des sommes aurai­
den mukaddemki seneler hesa-
ent été perçues après le 15 mai
batına ait olmak üzre 15 mayıs
1923 au titre d'exercices anté­
1923 ten sonra mebaliğ alız ve
rieurs à l'exercice 1922-1923, le
tahsil edilmiş bulunur ise işbu
montant en sera remboursé aux
muahedenin mevkii mer'iyete
ayants droit dè.-> la mise en vi­
vaz'ında, mukabili menlehülhak-
gueur du présent Traité.
lara reddolunacaktır .
1923 mayısının on beşinden Aucun recours ne porra être
mukaddem tahsil edilen mebaliğ exercé en ce qui concerne les-
hakkında hiç bir talep ve iddia sommes encaissées antérieure­
dermeyan olunamayacaktır. ment au 15 mai 1923.
MADDE 70 — 65,66,68 ve 69 ARTICLE 70 — Les deman­
uncu maddelere müstenit meta- des fondées sur les Articles 65,
lip , işbu Muahedenin mevkii 66 et 69 devront être introduites j
icraya vaz'ından itibaren altı ay auprès des autroités compétntes
müddet zarfında salâhiyettar dans le délai de six mois, et, à
memurin nezdinde ve itilâf hasıl défaut d'accord, auprès du Tri­
olmazsa, gene işbu Muahedenin bunal Arbitral Mixte dans le
mevkii mer'iyete vaz'ından délai de douze mois à partir de
itibaren on iki ay müddet la mise en vigueur du présent
zarfında Muhtelit Hakem Mah­
kemesi nezdinde dermeyan ve Traité.
ikame olunacaktır . ARTICLE 71—L'Empire bri­
MADDE 71—Birtanya İmpa­ tannique, la France, l'Italie, la
ratorluğu, Fransa, İtalya, Ro­ Roumanie et l'Etat serbe-croate-
manya ve Sırp-Hırvat - Sloven slovène, ou leurs ressortissants,
Devleti veya bunların tebaaları ayant introduit des réclamations
kendi emval ve hukuk ve mena- ou actions auprès du Gouverne­
filerihakkında 29 teşrinievel 1914 ment ottoman au sujet de leurs
tarihinden evel Hükümeti Osma­ biens, droits et intérêts antéri­
niye nezdinde serdimetalip veya eurement au 29 octobre 1914,
ikamei dava etmiş olduklarından, les dispositions de la présente
işbu Kısmın ahkâmı , mezkûr Section ne porteront point pré­
metalip veya daaviyi bir suretle judice à ces réclamations ou ac­
ihlâl edemeyecektir. Britanya , tions. Il en sera de même des
Fransa , İtalya , Romanya ve réclamations ou actions introdu­
Sırp - IJırvat-Sloven Hükûmet- ites auprès des Gouvernements
ri nezdinde Hükümeti Osma­ britannique, français, italien, rou­
niye veya tebaası tarafından main et serbe-croate-slovne par
serd veya ikame olunmuş meta­ le Gouvernement ottoman ou ses
lip veya deavi hakkında da ayni ressortissants. Ces réclamations
muamele cari olacaktir. Bu me- ou actions seront poursuivies au­
alip veya deavi Türkiye Hükû­ près du Gouvernement turc et
metile işbu Maddede gösterilen auprès des autres Gouverne­
hükümetler nrzdinde,Kapitülas- ment visés au présent Article
yonlarm ilagası nazarı itabare dans les mêmes conditions, tout
alınmak şartile, ayni şerait altın­ en tenant compte de l'abolition
da takip olunacaktır . des Capitulations.
MADDE 72—Muahedei hazıra ARTICLE 72— Dans les ter­
ile Türk kalan arazi dahilinde ritoires demeurant turcs en ver­
Almanya, Avusurya , Macaris­ tu du présent Traité, les biens,
tan ve Bulgaristana veya onların droits et intérêts appartenant à
•tebaalarınaait olupta işbu Mua­ l'Allemagne, à l'Autriche, à la
hedenin mevkii mer'iyete vaz'ın- Hongrie et à la Bulgarie ou à
dan mukaddem Hiikûmatı müt­ leurs ressortissants qui auraient
tefika canibinden haciz veya fait l'objet, avant la mise en vi­
işgal edilmiş bulunan emval ve gueur du présent Traité, de sai­
hukuk ve menafi, mezkûr Ilühû- sie ou d'occupation de la part
roetler ile Almanya, Avusturya, des Gouvernements alliés , de­
meureront en la possession de ces
Macarista ve Bulgaristan Hükü­
derniers jusqu'à la conculusion
metleri veya onların alâka­ d'arrangements à inertvenir entre
dar tebaaları arasında takarrür ces Gouvernements et les Gou­
edecek itilâfların in'ikadına kadar vernements allemand,autrichien,
hükûmatı müttefika yetlerinde hongrois et bulgare ou leurs
kalacaktır. Eğer emval ve hukuk ressortissants intéressés. Si ces
ve menafii mezkûre tasfiye edil­ biens, droits et intérêts ont fait
miş ise bu tasfiye muamelâtı l'objet de liquidations, ces liqui­
tasdik edilmiştir . dations sont confirmées .
Dans les territoires détachés
işbu Muahede ile Türkiyeden
de la Turquie en vertu du pré­
ayrılmış olan arazı dahilinde
sent Traité, les Gouvernements
icrayı hâkimiyet eden Hükümet­
y exerçant l'autorité pourront,
ler, bu Muahedenin mevkii icra­
dans le délai d'un an à dater de
ya vaz'ından itibaren bir sene
la mise en vigueur du présent
zarfında o arazide bulunan Al­
Traité, liquider les biens, droits
manya, Avusturya, Mecaristan
et intérêts appartenant à l'Alle­
ve Bulgaristana veya tebaa­ magne, à l'Autriche, à la Hon­
larına ait emval ve hukuk ve grie et à la Bulgarie ou à leurs
raenafii tasfiye edebileceklerdir. ressortissants.
Şimdiye kadar icra edilmiş Le produit des liquidations,
olsun veya henüz icra edilmemiş qu'elles aient été déjà ou non
bulunsun tasfiyelerin hasılatı , effectuées, sera versé à la Com­
eğer bu emval Alman, Avustur­ mission des Réparations établie
ya , Macar ve Bulgar Devletle­ par le Traité de Paix conclu avec
rine ait ise, alâkadar Devlet ile l'Etat intéressé si les biens liqui­
aktolunmuş olan Sulh Muahe- dés sont la propriété de l'Etat
denamesile müesses tamirat ko­ allemand , autrichien , hongrois
misyonuna ita edilecektir. Eğer ou bulgare. Il sera versé direc­
•tasfiye edilen emval, emvali tement aux propriétaires si les
hususiyetleri ise bedeli doğrudan biens liquidés sont une propri­
doğruya sahiplerine verilecektir. été privée .
Bu Maddenin ahkâmı Osmanlı Les dispositions du présent
anonim şirketlerine tatbik olun­ Article ne s'appliquent pas aux
maz . sociétés anonymes ottomanes.
İşbu Madde ile irae edilen Le Gouvernement turc ne sera
tedabirden dolayı Türkiye Hü­ en aucune manière responsable
kümeti hiç bir veçhile mes'ul des mesures visées par le pré­
olmayacaktır. sent Article.

FASİL İL SECTION IL

Mukavelenameler ve Müruruzamanlar Conlrals et prescriptions.

MADDE 73 — Seksen ikinci ARTICLE 73—Restent en vi­


Maddede tarif edildiği veçhile gueur, sous réserve des dispositi­
muahharen düşman olmuş olan ons qui y sont contenues ainsi que"
taraflar beyninde ve mezkûr des stipulations du piésent Trai­
Maddede gösterilen tarihten mu­ té, les contrats appartenant aux
kaddem münakit olup atide zik­ catégories indiquées c i a p i è s ,
redilen envaa mensup bulunan conclus entre parties devenues
mukaveleler, ihtiva ettikleri parla suite ennemies telles qu'el­
ahkâma ve işbu Muahedenin les sont définies à l'Article 82,et
ahkâmına tâbi bulunmak şartile,
antérieurement à la date indi­
mer'i kalırlar : quée audit Article:
a ) Emvali gayrimenkule
a ) Les contrats ayant pour
satışına müteallik mukavelena­
objet une vente immobilière en­
meler seksen ikinci Madde muci­
core que la vente elle-même
bince tarafeynin düşman olduğu
n'ait pas encore été légulière-
tarihten mukaddem teslim mua­
ment réalisée si, en fait, la liv­
melesi filen icra olunmuş ve
raison à été effectuée avant la
fakat nefsi beyi muamelesi usu­
date à laquelle les parties sont
len tahakkuk ettirilmemiş bu­
'i devenues ennemies aux termes
lunmasa bile ;
b ) Efrat arasında münakit de l'Article 82;
icar ve isticar mukavelename­ b ) Les baux, contrats de loca­
lerde bedeli icar ve vadi icar tion et et promesses de location-.
mukavelenameleri ; passés entre particuliers;
c ) Efrat arasında münakit c ) Les contrats passés entre
maadin , orman veyahut ziraat particuliers relatifs à l'exploita­
edilecek arazi işletilmesine mü­ tion de mines, de forêts ou de
teallik mukavelenameler ; domaines agricoles;
d ) Gayrimenkulâtın temi­ d) Les contrats d'hypothèque,
nat olarak iraesiııe müteallik de gage et de nantissement;
mukavelenameler ile menkulâ- e) Les contrats constitutifs de
tın rehniue ve teminat gösteril­ sociéés, sans que cette disposi­
mesine dair mukavenameler;
e ) Şirket tesisine mütedair tion s'applique aux sociétés en
mukavelenameler, bu hüküm nom collectif ne constituant pas,
tâbi olduklaıı kanuna göre şüre- d'après la loi qui les régit, une
kânınkinden başka bir şahsiyeti personnalité distincte de celle
bulunmayan kollektif şirketlere des parties (jiarlnerships);
[ partnerşip] tatbik olunamaz; f ) Les contrats, quel qu'en
f ) Mevzuu ne olursa olsun soit l'objet, passés entre les
efrada veya şirketlerle Devlet, particuliers ou sociétés et l'Etat,
ve vilâyat ve belediyeler veya­ les provinces, municipalités ou
hut buna mümasil diğer eşhası autres personnes juridiques ad­
hükmiyei idariye arasında mü­ ministratives analogues;
nakit mukavelenameler ; g ) Les contrats relatifs au
g ) Aile ahkâmma müteallik statut familial;
mukavelenameler ; h) Les contrats relatifs à des
h ) Hibelere veya ne mahi­ donations ou à des libéralités de
yette olursa olsun teberruata quelque nature que ce soit.
ait mukavelenameler . Le présent Article ne pourra
İşbu Madde, mukavelename­
être invoqué pour donner à d ta
lere hini akitlerinde bizzat haiz
contrats une autre valeur tpie
oldukları kıymetten başka bir
celle qu'ils avaient par eux-mê­
kıymet izafesi için ihticaca salih
mes lorsqu'ils ont été conclus.
olamaz .
İşbu Madde imtiyazat muka­ II ne s'appliquera pas aux
velenamelerine tatbik olunma­ contrats de concession.
yacaktır . A RT1CLE 74 — Les contrats
MADDE 74 — Sigorta muka­ d'asiiirance sont régis par les
velenameleri işbu Faslın Lahika­ dispositions prévues par l'An­
sında münderiç ahkâma tâbidir. nexe à la présente Section.
MADDE 75 — 73 üncü ve74 ARTICLE 75— Les contrats,
üncü Maddelerde tadat olunun au rc3 que ceux énuméiés aux
mukavelenamelerden ve imti­ Articles 73 et 74 et autres que
yaz mukavelenamelerinden gayri les contrats de concession, pas­
sés entre personnes devenues
bilâhare yekdiğerine düşman olan ultérieurement ennemies, seront
efrat beyninde münakit mukave­ considérés comme ayant été an­
lenameler , tarafeynin düşman nulés à partir de la date à la­
oldukları tarihten itibaren mün­ quelle les parties sont devenues
fesih olmuş addedileceklerdir . ennemies.
Toutefois, chacune des parties
Maamafih mukavele âkitlerin- au contrat pourra en réclamer
den her biri, işbu Muahedenin l'exécution jusqu'à l'expiration
mevkii mer'iyete vaz'ından itiba­ I d'un délai de trois mois à partir
ren üç ay zarfında, icap ederse, I de la mise en vigueur du pré­
tarafı diğere, mukavelenin akdi sent Traité, à la condition de
tarih irj d eki şerait ile ipkası talep verser à l'autre partie, s'il y a
olunduğu tarihdeki şerait arasın­ lieu, une indemnité correspon­
dant à la différence entre les
da mevcut farka tekabül edecek
conditions du moment où le
tazminatı tediye etmek şartile, contrat à été conclu et celles
mukavelenamenin icrasını talep i du moment où son maintien est
edebilecektir. Bu tazminat, tara­ réclamé. Cette indemnité, à dé­
feyn arasında itilâf edilemediği faut d'accord entre les parties,
halde , Muhtelit Hakem Mahke­ sera fixée par le Tribunal Arbit­
mesi tarafından tayin edilecektir. ral Mixte.

MADDE 76 — İşbu Muahe­ ARTICLE 76 — Est confir­


denamenin mevkii mer'iyete mée la validité de toutes transac­
vaz'ından evel 73 ilâ 75 inci tions intervenues avant la mise
maddelerle muharrer mu­ en vigueur du présent Traité
kavelenamelerin Düveli âkide entre les ressortissants des Puis­
tebaasından olan akitleri arasın­ sances contractantes, parties aux
da ve bilhassa bu nıukavelâtın contrats indiqués aux Articles
feshine, idamesine , suveri icra- 73 à 75, et ayant pour objet
iyesine veyahut tadiline dair ve notamment la résiliation, le main­
tediye edilecek akçenin cinsine , tien, les modalités d'exécution
veya kambiyo rayicine müteallik ou la modification de ces con­
itilâflar da dahil olduğu halde trats, y compris les accords por­
vukua gelen suveri tesviyenin tant surla monnaie de payement
muteber olduğu tasdik olunur . ou sur le taux de change.
MADDE 77 — 30 teşrinievel ARTICLE 77 — Restent en
3.91 S den sonra müttefikin teba- vigueur et soumis au droit com­
asile Türkiye tebaası beyninde mun les contrats entre ressortis­
münakit mukavelenameler mu- sants alliés et turcs conclus
-teber ve hukuku umumiye ah­ postérieurement au 30 octobre
kâmına tâbidir . 30 teşrinievel 1918.
1918 tarihinden sonra 16 mart Restent également en vigueur
1920 tarihine kadar İstanbul Hü­ et soumis au droit commun les
kümeti ile usulü dairesinde akto- contrats dûment intervenus avec
lunuıuş mukavelenameler dahi le Gouvernement de Constanti-
kezalik muteber ve hukuku nople postérieurement au 30
umumiye ahkâmına tâbidir. octobre 1918 jusqu'au 16 mars
16 mart 1920 den sonra İstan­ 1920.
bul Hükûmetile usulü dairesinde
aktolunmuş ve mezkûr Hüküme­ Tous contrats et arrangements
tin hâkimiyeti filiyesi altındaki dûment conclus postérieurement
araziye müteallik bulunmuş olan au 16 mars 1920 avec le Gou­
bütün mukavelenameler ile iti- vernement de Constantinople et
lâfuameler, işbu Muahedenin intéressant les territoires demeu­
mevkii mer'iyete vaz'ından itiba­ rés sous l'autorité effective
ren üç ay müddet zerfında,alâka- dudit Gouvernement seront sou­
darların vuku bulacak müraca- mis à l'approbation de la Grande
atieri üzerine , Türkiye Büyük Assemblée Nationale de Turquie
Millet Meclisinin tasvibine arzo- sur la demande des intéressés
lunacaktır. Bu mukavelenameler présentée dans un délai de trois
mucibince vukubulmuş olan mois, à compter de la mise en
tediyat, tediyatı mezkûreyi icra vigueur du présent Traité. Les
etmiş olan taraf hesabına payements effectués en vertu
usulen matlup kaydedilecektir. de ces contrats seront dûment
Tasvip vaki olmadığı halde , portés au crédit de la partie qui
alâkadar tarafın-eğer icap eder les aurait effectués.
ise-doğrudan doğruya ve filen Au cas oû l'approbation ne
tluçar olduğu zarara tekabül serait pas accordée, la partie
edecek mikterda bir tazmine intéressée aura droit, s'il y a
istihkakı olacak ve bu tazmin , lieu, à une indemnité correspon­
muslihane bir itilâf hâsıl olma­ dant au dommage direct effecti­
dığı takdirde , Muhtelit Hakem vement subi et qui, à défaut
Mahkemesi canibinden tayin d'accord amiable, sera fixée par
edilecektir . le Tribunal Arbitral Mixte.
Bu Maddenin ahkâmı ne imti­ Les dispositions du présent
yaz mukavelenamelerine ne de Article ne sont applicables ni
imtiyazatın devir ve ferağına aux contrats de concession ni
tatbik olunamaz. aux transferts de concessions.
MADDE 78 — Bilâhare düş­ ARTICLE 78 — Tous les dif­
man olmuş tarafeyn arasında, férends déjà existants, ou pou­
imtiyaz muktavelerıamelerinden vant s'élever avant l'expiration
başka münakit mukaveleleı e ait du délai de six mois prévu ci-a
olarak zuhur etmiş veya zirde près, au sujet des contrats autres
gösterilen altı ay müddetin inkı- que les contrats de concession
a
za ından evel zuhur edebilecek intervenus entre parties deve­
olan bilcümle ihtilâfat, Muhtelit nues parla suite ennemies, seront
Hakem Mahkemesi taı afin dan réglés par le Tribunal Arbitral
halledilecektir . Maahaza bitaraf Mixte, à l'exception des diffé­
Devletlerin kanunlarının tatbi- rends (jui, par application des
kıııdan dolayı Düveli mezkûre lois des Puissances neutres serai­
nıehakimi milliyesinin dairei salâ­ ent de la compétence des tribu­
hiyetine dahil olan ihtilâfat müs­ naux nationaux de ces Puissan­
tesnadır . İşbu şıkkı ahirde ihti- ces. En ce dernier cas, ces dif­
lâfatı mezkûre, Muhtelit Hakem férends seront réglés par ces
Mahkemesi tarafından değil me­ tribunaux nationaux à l'exclu­
ri a ki mi milliyei nıebhu-ün anha sion du Tribunal Arbitral Mixte.
tarafından hal ve fasledilecektir. Les plaintes relatives aux diffé­
Bu Madde mucibince Muhtelit rends, qui, en vertu du présent
ILikemMahkemesinin dairei salâ­ Article, sont de la compétence du
hiyetinde olan ihtilâfata müteal­ Tribunal Arbitral Mixte, devront
lik şikâyatın , mezkûr Mahke­ être présentées audit Tribunal
meye teşekkülü tarihinden itiba­ dans un délai de six mois à
ren altı ay müddet zarfında compter de la date de constitu­
arzedilmiş olması lâzımdır .
tion de ce Tribunal.
Bu müddetin inkızasında Muh­
telit Hakem Mahkemesine arze- Ce délai expiré,les différends
dilmemiş olacak ihtilâfat,lıukuku qui n'auraient pas été soumis au
umnmiye ahkâmına tevfikan Tribunal Arbitral Mixte seront
salâhiyettar mehakim tarafından réglés parles juridictions compé­
hal ve fasledilecektir . tentes d'après le droit commun.
Bu Maddenin ahkâmı, ne harp Les dispositions du présent
'esnasında ayni memlekette otur­ Article ne sont pas applicables
muş ve şahıslarile mallarına lorsque toutes les parties au
serbestçe mutasarrıf bulunmuş contrat résidaient dans le même
olan bütün taraflar arasında mü­ pays pendant la guerre et y
disposaient librement de leurs
nakit mukavelenamelere, ne de personnes et de leurs biens, ni
tarafeynin düşman oldukları tarih . lorsqu'il s'agit d'un différend au
ten mukaddem salâhiyettar bir sujet duquel un jugement a été
mahkeme tarafından bir hükme rendu par uti tribunal compétent
iktiran etmiş ilıtilâfata tatbik antérieurement à la date à la­
olunamaz . quelle les parties sont devenues
ennemies.
MADDE 79 — Tarafeyni Ali­
ARTICLE 79 — Sur le terri­
yeyni âkideyn arazisi üzerinde
düşmanlar arasındaki ınünase- toire des Hautes Parties cont­
batta müruruzamana, aıehli ka­ ractantes, dans les rapports entre
nunînin mürurundan mütevellit ennemis, tous délais quelconques
.ademi istimai davaya veya de prescription, de péremption
sukutu hakka dair her türlü ou conclusion de procédure.qu'ils
müddetler, ister harbin bidaye­ I aient commencé à courir avant
tinden evel, ister ondan sonra | le début de la guerre ou après,
seront considérés comme ayant
cereyana başlamış olsun, 29
teşrinievel 1914 ten Muahedei ! été suspendus depuis le 29 oc-
haziranın mevkii mer'iyete vaz'­ j tobre 1914 jusqu'à l'expiration
ından üç ayın inkızasına kadar de trois mois après la mise en
tatil edilmiş addolunacaktır. vigueur du présent Traité.
Cette disposition s'applique
işbu hüküm , bilhassa faiz notamment aux délais de pré­
ve temettü kuponlarının ibrazı sentation de coupons d'intérêts
müddetlerine ve lieclittediye et de dividendes, et de présen­
kurası isabet etmiş bulunan ve­ tation, en vue du rembourse­
yahut sair bir suretle vacibüt- ment, d>es valeurs sorties au
tediye olan eshamın ibraz müd­ : tirage ou remboursables à tout
detlerine tatbik edilir . : autre titre.
Romanyaya taalluk eden hu- En ce qui concerne la Rou­
eusatta balâda mezkûr müd­ manie, les délais ci-dessus seront
detler 27 ağustos 1916 tarihin­ considérés comme ayant été
den itibaren tatil edilmiş addo­ suspendus à partir du 27 août
lunacaklardır . 1916.
MADDE80— Düşmanlar bey­ ARTICLE 80 — Dans les-
nindeki münasebatta kablelharp rapports entre ennemis, aucun
effet de commerce émis avant
tanzim edilmiş olan hiç bir la guerre ne sera considéré com­
8enedi ticarî, mahza kabul veya me invalide par le seul fait de
tediye için müddeti matlube n'avoir pas été présenté pour
zarfında ibraz edilmediğinden acceptation ou pour payement
veya harp esnasında nekeşide- dans les délais voulus, ni pour
cilere ne cirantalara ademi ka­ défaut d'avis aux tireurs ou aux
bul veya ademi tediyeden dolayı endosseurs de non-acceptation
ihbar vuku bulmadığından ne ou de non-payement ni en raison
protesto ve ne de her hangi bir du défaut de protêt ni pour
muamelenin ademi ifasından défaut d'accomplissement d'une
dolayı gayri muteber addedil­ formalité quelconque pendant la
guerre.
meyecektir .
Si la période pendant laquelle
Eğer bir sendi ticarînin kabul
un effet de commerce aurait dû
veya tediyesi zımnında mecbu­
être présenté à l'acceptation ou
riyeti ibrazı yahut ademi kabul
au payement, ou pendant laqu­
veya ademi tediyenin keşideci
elle l'avis de non-acceptation
veya cirantalarla mecburiyeti
ou de non- payement aurait dû
ihbarı veya o senedin protesto
être donné aux tireurs ou
mecburiyeti için muktazi müddet,
endesseurs, ou pendant laquelle
haıp esnasında munkazı olmuş il aurait dû être protesté, est
ve senedi ibraz veya protesto échue pendant la guerre, et si
etmek veya ademi kabul veya la partie qui aurait dû présenter
ademi tediyesini ihbar eylemek ou protester l'effet ou donner
ile mükellef olan taraf bunu avis de la non acceptation ou du
harp zamanında ifa etmemiş ise, non-payement ne l'a pas fait
senedi ibraz, ademi kabul veya pendant Ja guerre, il lui sera
ademi tediyeyi ihbar veyahut accordé trois mois après la mise
protesto tanzimi için kendisine en vigueur du présent Traité
jşbu Muahedenamenin mevkii pour présenter l'effet, donner
mer'iyete vaz'ından itidaren, üç avis de non-acceptation ou de
ay müddet verilecektir. non-payement ou dresser protêt.

MADDE 81 — Vacibüttediye ARTICLE 81 — Les ventes


olmuş düyunu teminen harpten effectuées pendant la guerre
evel tesis kılınmış menkul veya en réalisation de nantissement»
gayri menkul merhunat veya ou d'hypothèques constitués
teminatı akçeye tahvil için harp avant la guerre et garantissant
esnasında yapılmış olan satışlar des dettes devenues exigibles,
medyunu heberdar etmek üzre seront réputées acquises, encore
muktazi merasim kamilen ifa que toutes les formalités requi­
olunamamış olsa bile—medyuuu ses pour avertir le débiteur n'ai­
mezkûrun her türlü zarar ve ent pu être observées et sous
léserve expresse du droit dudit
ziyanlar hakkmda rüy'eti muha­
débiteur d'assigner le créancier
sebe için,dayini Muhtelit Hakem
devant le Tridunal Arbitral Mixte
Mahkemesine davet edebilmesi
en reddition de comptes à peine
hakkı mahfuz kalmak kay di
de tous dommages et intérêts.
sarihi ihtirazîsi tahdında —
Le Tribunal aura pour mission
muteber tanınacaktır.
d'apurer les comptes entre les
Mahkeme tarafeyn arasındaki
paıtıes,de vérifier les conditions
hesabatı tasfiye etmek ve rehin
dans lesqulles le bien donné en
veya teminat olarak verilen ma­
nantissement ou en hypothèque
lın şeraiti füruhtunu tetkik eyle­
a été vendu et de mettre à la
mek ve eğer dayiu sui niyetle charge du créancier la réparation
hareket etmiş veyahut relini du préjudice qu'aurait subi le
satmaktan içtinap için veya bu débiteur par suite de la vente,
satsın fii hakikî ile vukuunu si le créancier a agi de mauvai­
temin zımnında yedi iktidarında se foi,ou s'il n'a pas fait toutes
olan her vasıtaya müracaat et­ diligences en son pouvoir pour
memiş ise medyunun satış hase- éviter de recourir à la vente, ou
bile uğradığı zararı tamir mec­ pour que celle-ci soit effectuée
buriyetini dayine tahmil eyle­ dans des conditious assurant la
mek vazifesini haiz olacaktır. réalisation d'un juste prix.
Bu ahkâm ancak düşmanlar La présente disposition ne sera
arasında kabili tatbik olacak applicable qu'entre ennemis et
ve balâda muharrer muamelât­ ne s'éteudra pas aux opérations
tan 1 mayıs 1923 tarihinden ci-dessus visées qui auraient é'.é
e r
sonra icra edilmiş olanlarına effectuées postérieurement au 1
teşmil edilmeyecektir . mai 1923.
MADDE 82 — Bu Faslın ARTICLE 82 — Au sens de
mefadınca , bir mukavelena­ la présente Section, les person­
menin tarafeynini teşkil eden nes parties à un contrat seront
eşhas , aralarında ticaretin considérées comme ennemies à
filen gayri mümkün olduğu ve­ partir de la date à laquelle le
ya mezkûr eşhastan birisinin commerce entre elles sera devenu
tâbi olduğu kavanin , evamir impossible en fait ou aura été
veya nizamat ile ticaret mene- interdit ou sera devenu illégal
dildiği veya gayri kanunî bir
en vertu des lois, décrets ou
mahiyet iktisap ettiği tarihten
itibaren düşman ad ve telâkki règlements auxquels une de ces
olunacaklardır . parties était soumise.
Akti mukavele edenlerden bi­ Par dérogation aux Articles
risi için düşman memleketi oldu­
73 à 75,79 et 80, seront soumis
ğu halde harp esnasında orada
ikamet ederek şahıs ve emvali au droit commun les contrats
hakkında serbestçe tasarrufatta conclus sur le territoire de l'une
bulunabilmiş olduğu Tarafeyni des Hautes Parties Contractan­
Aliyeyni âkideynden birinin ara­ tes entre personnes ennemies
zisi dahilinde [şirketler de dahil (y compris les sociétés) ou leurs
olmak üzrej düşman eşhas veya agents si ce territoire était pays
onların memurları arasında ak ennemi pour l'un des contrac­
tohınmuş mukavelenameler, 73, tants qui y est resté pendant la
75,79,80 inci Maddeler ahkâmın­ guerre en y pouvant libre­
dan müstesna olarak ahkâmı ment disposer de sa personne
umumiyeye tâbi tutulacaktır . et de ses biens.
MADDE 83 — işbu Faslın
ahkâmı Japonya ile Türkiye ARTICLE 83 — Les disposi­
arasında tatbik olunmayacak tions de la présente Section ne
ve ahkâmı mezkûrede mevzuu s'appliqueront pas entre le Ja­
bahsolan mevat , salifülbe- pon et la Turquie et les matières
yan iki memleketin her birinde qui en font l'objet seront, dans
kavanmi mahalliyeye tevfikan chacun de ces deux pays, réglées
hal ve fasledilecektir . d'après la législation locale.

LAHİKA ANNEXE
1. Hayat sigortaları. /. Assurances sur la vie.
§ I. § i.
Bir sigortacı ile bilâhare düş­ Les contrats d'assurances sur
man olmuş bir şahıs arasında la vie, passés entre un assureur
aktedilmiş olan hayat sigorta et une personne devenue par la
mukavelenameleri muhasamatın suite ennemie,ne seront pas con-
i i i ş a d ı veya şahsı mezkûrun sidérés comme annulés par l'ou­
.düşman olması dolayısile mefsuh verture des hostilités ou par le
addedilmeyecektir . fait que la personne est devenue
Fıkrai salifeve göre mefsuh ad­ ennemie.
dedilmeyen bir mukavelename
Toute somme assurée devenue
.ahkâmınca harp esnasında vaci- effectivsment exigible pendant
büttediye olmuş olan her sigorta
la guerre, aux termes d'un con­
edilmiş meblâğ badelharp kabili
tesviye olacaktır . İşbu meblâğa trat qui, en vertu de l'alinéa pré­
vacibüttediye olduğu zamandan cédent, n'est pas considéré comme
tevsiye edildiği tarihe kadar annulé, sera recouvrable après
senevi yüzde beş faiz zamme- la guerre.Cette somme sera aug­
dilecektir. mentée des intérêts à 5 p. %
Harp esnasında sigorta ücu- l'an depuis la date de son exigi­
jatının ademi tediyesinden veya­ bilité jusqu'au jour du payement.
hut mukavelename ahkâmının Si le contrat est devenu caduc
ademi icrasından naşi şayet bir pendant la guerre par suite du
mukavelename hükümsüz veya non-payement des primes,ou s'il
tesirsiz kalmış ise sigorta olan
est devenu sans effet par suite
şahıs veya vekilleri veyahut
du non accomplissemet des clau­
menlehülhukuku işbu muahede­
ses du contrat, l'assuré ou ses
namenin mevkii mer'iyete vaz'ı
représentants ou ayants droit au­
tarihinden itibaren on iki ay
ront le droit,atout moment,peu-
zarfında , her zaman poliçanın dant douze mois à dater du jour
hükümsüz kaldığı veyahut mef­ de la mise en vigueur du présent
suh addedildiği günkü kıymeti
Traité, de réclamer à l'assureur
iştiraiyesini sigortacıdan senevi
la valeur de rachat de la police
yüzde beş zammı faizle talep
au jour de sa caducité ou de
edecektir .
Hayat sigorta mukavelename­ son annulation, augmentée des
leri 29 teşrinievel 1914 tarihin­ intérêts à 5 p. % l'an.
den mukaddem imza edilip işbu Les ressortissants turcs dout
mukavelenamelerin ahkâmına les contrats d'assurances sur la
nazaran ücuratın ademi tediye­ vie, souscrits antérieurement au
sinden naşi işbu muahedename- 29 octobre 1914, ont été annulés
den evel fesih veya tenzil edil­ ou réduits, antérieurement au
miş olan Türk tebaası işbu présent Traité, pour non-paye­
muahedenamenin mevkii mer'i­ ment des primes, conformément
yete vaz'ı tarihinden itibaren aux dispositions desdits contrats,
üç ay zarfında ve şayet o esnada auront la faculté pendant un délai
6
berhayat iseler , sigorta edilen de trois mois, à compter de la
sermayenin tamamı için poliça- mise en vigueur du présent Traité,.
lannı yeniden tanzim etmeğe et s'ils sont alors vivants, de
salâhiyattar olacaktır . rétablir leurs polices pour le plein
Bunun için kumpanya dokto­ du capital assuré. A cet effet,
runun yapacağı ve kumpanya­ ils devront, après avoir passé
nın matluba muvafık göreceği devant le médecin de la Com­
bir muayenei tıbbiyıden geçtik­
pagnie une visite médicale jugée
ten sonra mütedahil ücuratı
satisfaisante par celle-ci, v e i s e r
yüzde beş faizi mürekkep zam-
mile tediyeye mecbur olacak­ les primes aniéiées augmentées-
lardır. des intérêts composes ci v p. ^/o*
§ 2. §2.
Elyevm bir müttefik devlet Il est entendu que les contrais
tebaası olan şirketler ile Türkiye d'assurances sur la vie,souscrits
tebaası arasında 1914 senesi 29 en monnaie autre que la livre
teşrinievelinden mukaddem ak­ turque , conclus avant 1929
dedilmiş olup Türk altınından octobre 1914 entre les sociétés
gayri bir nakit ile tediyesi kabul actuellement ressortissantes
ve ücratı 18 teşrinisani 1915 d une Puissance alliée et les
tarihinden evel ve sonra veya­ ressortissants turcs , pour les-
hut yalnızca bu tarihten mukad­ quele des prime ont été payées
dem tediye edilen hayat sigor­ antérieurement et postérieure­
tası mukavelenameleri berveçhi ment au 18 novembre 1915 ,
ati tesviye edilecektir : ou même seulement avant cette
Evvelâ — 18 teşrinisani 1915 date, seront réglés : 1° en arrê­
tarihinden evelki zamanlar için tant les droits de l'assuré, confor­
mukavelenamede zikredilen cins mément aux conditions générales
para ile ve bu cinsnaktı ihraç de la police, pour la période an­
eyleyen memleketin rayicine térieure au 18 novembre 1915,
göre sigorta edilen şahsın huku­ dans la monnaie stipulée au con­
ku poliçanm şeraiti umumiyesine trat, telle qu'elle a cours dans
tevfikan tesbit edilecektir . (Me­ le pays dont cette monnaie
selâ frank , altın frank , yahut émane (par exemple,toute somme
evrakı naktiye frank olarak stipulée en francs, en francs or,
tasrih edilen her meblâğ fransız ou en francs effectifs, sera payée
frankile tesviye edilecektir ); en francs français); 2° en livres
Saniyen — 18 teşrinisani 1915 turques papier — la livre étant
tarihinden sonraki müddet için censée valoir le pair d'avant-
—Türk lirasının kıymeti harptenı guerre — pour la période posté­
evelki kıymetine müsavi farzo- rieure au 18 novembre 1915.
olunduğundan — Türk evrakı
naktiyesi ile tesviye edilecektir. Si les ressortissants turcs dont
Şayet mukavelenameleri Türk les contrats sont conclus dans
parasından gayri bir nakit ile une monnaie autre que la mon­
aktedilmiş olan Türkiye te­ naie turque, justifient avoir con­
baası , 18 teşrinisani 1915 tinué depuis le 18 novembre 1915
den beri ücretlerini mukave­ à acquitter leurs primes en la
lenamelerde zikredilen nakit monnaie stipulée aux contrats,
ile tediye ettiklerini ispat eder­ lesdits contrats seront réglés dans
lerse mezkûr mukavelename­ cette même monnaie,telIe qu'elle
ler , 18 teşrinsani 1915 ten
sonraki zamanlar için bile işbu a cours dans le pays dont elle
nakti ihraç etmiş olan memle­ émane, même pour la période
ketin rayicine göre tesviye postérieure aul8 novembrel915.
edilecektir.
Mukavelenameleri elyevm müt­ Les ressortissants turcs dont
tefik bir devletin tahtı tabiiyetin­ les contrats,conclus avant le 29
de bnlunan şirketlerle 29 teşrini­ octobre 1914,dans une monnaie
evel 1914 tarihinden evel Türk
autre que la monnaie turque,
parasından gayri bir nakit ile
aktedilmiş ve ücuratın tediyesi avec des sociétés actuellement
dolayısile el'an mevkii meriyette ressortissantes d'une Puissance
kalmiş olan Türkiye tebaası , alliée, sont,par suite du payement
İşbu muahedenamenin mevkii de s primes, encore en vigueur,
mer'iyete vaz'ı tarihinden itiba­ auront la faculté,pendant un délai
ren üç ay zarfında işbu mukave­
de trois mois à compter de la
lenamelerde mezkûr para ile ve
o nakti ihraç eyleyen memleke- mise en vigueur du présent Traité,
1

tin rayicine göre, sermayelerini de rétablir leurs polices pour le


itmam için poliçalarını yeniden plein du capital dans la monnaie
tanzim ve tesis etmek hakkına stipulée dans leur contrat telle
malik olacaklardır. Bunun için, qu'elle a cours dans le pays
18 teşrinsanil915 ten beri vade­ dont elle émane.A cet effet, ils
leri hitam bulmuş olan ücuratı devront verser en cette monnaie
mezkûr para ile tesviye edecek­ les primes échues depuis le 18
lerdir. Buna mukabil mumailey­ novembre 1915. Par contre, les ]
himin mezkûr tarihten itibaren primes effectivement versées par
Türk evrakı naktiyesi ile tediye eux en livres turques papier de­
ettikleri ücurat kendilerine ayni puis ladite date leur seront rem­
cins nakit ile iade edilecektir . boursées dans la même monnaie.
§ 3. § 3.
Türk lirası olarak akdedilmiş E n c e qui concerne les assu­
olan sigorta mukavelenameleri rances contractées en livres tur­
bedelâtının tesviyesi Türk evrakı ques, le règlement sera fait eu
naktiyesile vuku bulacaktır. livres turques papier.
§ 4.
§4.
Les dispositions des paragra­
Sigota şirketi ile bir muka-
phes 2 et 3 ne seront pas appli­
velei mahsusa ile pobçaları-
cables aux assurés qui, par une
nın kıymetini ve ücuratın sureti
convention expresse, auront déjà
tediyesini evvlce tanzim etmiş
régularisé, avec la société d'as­
olan sigortalı şahıslarla işbu Mu­
surance la valorisation de leurs
ahedenamenin mevkii mer'iyete
polices et le mode de payement
vaz'ı tarihinde poliçaları sureti
de leurs primes, ni à ceux dont
kafiyede tediye edilmiş olan
les polices seront définitivement
şahıslara 2 ve 3 üncü fıkraların
réglées à la date de la mise en
ahkâmı tatbik edilmeyecektir . viguer du présent Traité.
§ 5.
§ 5.
Pour l'appilacition des para­
Fıkaratı salifenin tatbiki zım­
graphes précédents seront con­
nında tarafeynin tahhüdatı müte-
sidérés comme contrats d'assu­
kab delerini hesap için hayatı
rance sur la vie les contrats
beşerin ihtimalâtına faizin mik­
d'assurance qui se basent sur
tarını mezcederek istinat eden
les probabilitées de la vie hu­
sigorta mukavelenameleri hayat maine combinées avec le taux
üzerine yapılmış sigorta muka­ d'intérêt pour le calcul des
velenamesi hükmünde addoluna­ engagements réciproques des
caktır . deux parties .
II. Bahrî Sigortalar . II. Assurances Maritimes.
§ 6. § 6.
Tarafeynin düşman olmaların­ Ne sont pas considérés comme
dan mukaddem muhatara başla­ annulés, sous réserve des dispo­
mış olduğu takdirde ve sigorta­ sitions qui y sont contenues, les
cının tâbi olduğu devlet veya contrats d'assurance maritime au
işbu devletin müttefiklan tarafın­ cas où le risque avait commencé
dan vuku bulan harekâtı harbiye à courir avant que les parties fus­
neticesindeki haşaratı temin ve sent devenues ennemies et à la
tazmine dair olmamak şartile condition qu'il ne s'tgisse pas de
deniz sigorta mukavelenameleri, couvrir des sinistres résultant
muhtevi bulundukları ahkâm cari d'actes de guerre accomplis par
bulunmak üzre, mefsuh addedil­ la Puissance à laquelle ressortit
meyeceklerdir . l'assureur ou par les alliés de
cette Puissance.
777. Karık sigortaları ve
III. Assurances contre l'incendie
diğer sigortalar.
et autres assurances.
§ 7.
§ 7.
Fıkraı salifede zikredilen kay­ Ne sont pas considérés comme
dı ihtirazı tahtında harik veya annulés,sous la réserve énoncée
diğer sigorta mukavelenameleri au paragraphe précédent, les-
mefsuh addedilmeyeceklerdir . contrats d'assurance contre l'in­
cendie ainsi que tous autres con­
trats d'assurance.

FASIL III.
SECTION III.
Düyun.
Dettes.
MADDE 84 — Harpten evel ARTICLE 84 — Les Hautes
akdedilmiş mukavelenameler mu­ Parties contractantes sont d'ac­
cibince harpten evel veya harp cord pour reconnaître que les
esnasında vacibüttebiye olmuş dettes exigibles avant la guerre,
bulunan ve harp sebebile tesvi- ou devenues exigibles pendant
yesiz kalmış düyunun, mukave­ la guerre, en vertu de contrats-
lenamelerde münderiç şerait dai­ passés avant la guerre, et res­
resinde ve mukavele edilen para tées impayées par suite de la
i!e o paranın ihraç edildiği guerre, doivent être réglées et
memlekette cari rayici üzerinden payées dans les conditions pré­
tesviye ve tediyesi lâzım gele­ vues aux contrats et dans la
ceğini tanımak hususunda Tara­ monnaie convenue, telle qu'elle
feyni Aliyeyni âkideyn müt- a cours dans le pays ou elle
tefiktirlar. est émise.
işbu Kısmın ikinci Faslı Lahi­ Sans préjudice des dispositions
kasının ahkâmına hale] gelme­ de l'Annexe à la Section II de
mek şartile şu cihet mukarrerdir la présente Partie,il est entendu
ki harpten evelki bir mukavele qu'au cas où des payements à
mucibince icrası lâzımgelen te­ effectuer en vertu d'un contrat
diyat , harp esnasında mezkûr d'avant-guerre seraient la repré­
mukavelede gösterilen paradan sentation de sommes perçues en
gayri bir para ile kısmen veya tout ou en partie au cours de
tamamen tahsil edilmiş bulunan la guerre dans une monnaie
mebaliğın mukabili olduğu tak­ autre que celle indiquée audit
dirde , bu tediyat, hakikatte coutrat, ces payements pourront
tahsil olunmuş olan mebaliğı, être effectués par le versement,
tahsilatın vuku bulduğu para ile dans la monnaie ou elles ont
eda etmek suretile icra oluna­ été perçues, des sommes effecti­
bilecektir. Bu hüküm işbu mua­ vement perçues.Cette disposition
hedenamenin mevkii mer'iyete ne portera pas atteinte aux sti­
vaz'ından evel alâkadarlar ara­ pulations contraires qui,avant la
sında sureti muslıhanede vaki mise en vigueur du présent Trai­
olmuş olan ve taahhüdatı muha- té, seraient intervenues à l'ami­
lifeyi haleldar edemeyecektir . able entre les parties intéressées.
MADDE 85 — Düyunu Umu­ ARTICLE 85 — La Dette
miyei Osmaniye işbu Fasıldan ve Publique Ottomane est, d'un
işbu Kısmın ( iktisadî Ahkâm ) commun accord,laissée en dehors
diğer fusulünden bilittifak, hariç de la présente Section et des
bırakılmıştır.
autres Sections de la présente
Partie ( Clauses Economiques).

FASIL IV. SECTION IV.

Mülkiyeti sınaiye, edebiye veya Propriété industrielle, littéraire


sanayii nefise mülkiyeli. ou artistique .
MADDE 86— işbu muahede ARTICLE 8 6 - Sous réserve
ahkâmı mahfuz kalmak kaydile, des stipulations du présent Traité,
mülkiyeti sınaiye, edebiye veya les droits de propriété indust­
sanayii nefise mülkiyeti hukuku, rielle, littéraire ou artistique, tel s
âkit devletlerden her birinin e r
qu'ils existaient au l a o û t 1914
kavaninine nazaran 1 ağustos conformément à la législation de
1914 te mevcut bulunmuş oldu­ chacun des pays contractants,
kları hal üzre,Tarafeyni Aliyeyni seront értablis ou restaurés, à
âkideyn arazisinde, işbu muahe­ partir de la mise en vigueur du
denin mevkii mer'iyete vaz'ından présent Traité,dans les territoires
itibaren, bu hukuktan hali har­
des Hautes Parties contractantes,
bin başladığı anda miiteneffi
olan eşhasın veya menlebülhak- en faveur des personnes qui en
larıuın lehine tekrar tesis veya étaient dénéficiaires au moment
iade olunacaktır . Kezalik eğer où l'état de guerre a commencé
haıp vukua gelmemiş olsaydı ,
d'exister, ou de leurs ayants
bir mülkiyeti sınaiyenin ve
yahut edebiyata veya sanayii droit. De même, les droits qui,
nefiseye müteallik bir eser si la guerre n'avait pas eu lieu,
neşrinin himayesi için ka­ auraient pu être acquis pendant
nun dairesinde vaki olmuş la durée de la guerre, à la suite
bir müracaat üzerine harbin d'une demande légale faite pour
devam ettiği müddet esnasında la protection de la propriété
iktisap edilebilecek hukuk dahi industrielle ou de la publication
işbu muahedenamenin mevkii d'une œuvre littéraire ou artis­
mer'iyete vaz'ı tarihinden itiba­ tique, seront reconnus et rétablis
ren işbu hukuka istihkakı bulu­ en faveur des personnes qui y
nan eşhas lehine olarak tasdik auraient des titres, à partir de la
ve tesis edilecektir. mise en viguer du présent Traité.
Balâda münderiç ahkâm muci­ Sans préjudice des droits qui
bince ipkaen tesis edilecek olan doivent être restaurés en vertu
hukuka halel iras etmemek şar­ de la disposition ci-dessus, tous
tile, esnayı harpte müttefik dev­ actes(y compris l'octroi de licen­
letlerden birinin teşriî, icarî ve­
ces) faits en vertu des mesures
ya idarî bir makamı tarafından
spéciales qui auraient été prises
ittihaz kılınmış olabilen tedabiri
pendant la guerre par une auto­
mahsusaya iptinaen Osmalı te­
rité législative, executive ou
baasına müteallik mülkiyeti sına­
iye, edebiye veya sanayii nefise administrative d'une Puissance
mülkiyeti hususunda ifa edilen alliée à l'égard des droits des
bilcümle muamelât [ruhsat itası ressortissants ottomans en ma­
da dahil olmak üzre] mer'i kala­ tière de propriété indstrielle, litté­
cak ve hükümleri tamamile cari raire ou artistique, demeureront
olmakta devam edecektir . Bu valables et cotinueront à avoir
hüküm her hangi bir müttefik leurs pleins effets. Cette stipula-
devlet tebaasının hukuku hak­ tion s'appliquera mvlaHs mvlandis'
kında Türkiye makamatı tara­ aux mesures correspondantes
fından ittihaz edilmiş muamelâtı des au toritée turques prises à-
mümasile için dahi ayni veçhile l'égard des droits des ressortis­
caridir . sants d'une Puissance alliée
quelconque.
MADDE 87 — 1 ağustos 1914 ARTICLE 87 — Un délai
tarihinde zaten iktisap edilmiş minimum d'une année, à partir
olan veyahut eğer harp vaki de la mise en vigueur du pré­
olmamış bulunsaydı harpten evel sent Traité, sans surtaxe ci pé­
veya harbin devam ettiği müd­ nalité d'aucune sorte, sera ac­
det esnasında vuku bulmuş bir cordé aux ressortissants turcs
talep ile o tarihten beri ihrazı sur le territoire de chacune
mümkün bulunan mülkiyeti sı­ des autres Puissances contrac­
naiye hukukunu istihsal veya tantes et aux ressortissants de
muhafaza veya bu bapta itiraz ces puissances en Turquie pour
accomplir tout acte,rcmplir toute
dermeyan edebilmeleri için diğer
her bir âkit devlet arazisinde formalité, payer toute taxe et
Türk tebaasına ve Türkiyede généralement satisfaire à toute
obligation prescrite par les lois-
mezkûr devletlerin tebaasına,
et les règlements de chaque Etat
resmi munzam ve hiç bir nevi
ceza olmaksızın her müracaatı pour conserver ou obtenir les
icra her muameleyi ikmal her droits de propriété industrielle
e r

türlü rüsumu tesviye ve sureti déjà acquis au 1 août 1914


umumiyede her devlet kavanin ve ou qui, si la guerre n'avait pas
eu heu, auraient pu être acquis-
nizamatının istilzam ettiği kâffei
depuis cette date, à la suite
muamelâtı ifa eylemek üzre ,
d'une demande faite, avant la
işbu Muahedenin mevkii mer'i­
yete vaz'ı tarihinden itibaren guerre ou pendant sa durée, ain­
akalli bir sene mühlet verilmiştir si que pour y former oppositioni.
Bazı merasim ve muamelâtın Les droits de proriété indus­
trielle qui auraient été frappés'
ifa ve itmam eddmemesinden
de déchéance par suite d'un
veya bir resmin verilmemesinden
défaut d'accomplissement d'un
dolayı sakıt addedilmiş olan acte, d'exécution d'une formalité-
mülkiyeti sınaiye hukuku—ihtira ou de payement d'une taxe, se­
beratlarile resimlere ait husu- ront remis en vigueur, sous la ré­
eatta bunları gayri mer'i addo­ serve toutefois, en ce qui concer­
lunduğu zamanlarda işleten veya I 0
ne les brevets et dessin , que
istimal eden eşhası salisenin | chaque Puissance pourra prendre
hukukunu sıyanet için her dev­ les mesures qu'ell juegerait équi-
letin muktezayı nısfet addede­ tablement nécessaires pour la
ceği tedabiri ittihaz eyleye­ sauvegarde des droits des tiers
qui auraient exploité ou employé
bileceği kaydı ihtirezîsile—tekrar
des brevets ou dessins pendant
iktisabı mer'iyet edecektir .
le tepms où ils étaient frappés
Bir ihtira beratının mevkii de déchéance.
tatbika vaz'ı veyahut fabrika La période compris entre le
e r

alâmeti farikasının veya bir tica­ 1 août 1914 et la date de la


mise en vigueur du présent Trai­
retin veya bir resmin istimali
té, n'entrera pas en ligne de
için ve;ilen mehilde 1 ağustos compte dans le délai prévu pour
1914 ile işbu Muahedenin mevkii la mise en exploitation d'un
mer'iyete vaz'ı tarihi arasındaki brevet ou pour l'usage de mar­
müddet dahili hesap edilmeye­ ques de fabrique ou de commer­
cek ve bundan başka, 1 ağustos ce ou de dessins, et il est con­
1914 tarihinde balen muteber venu en outre qu'aucun brevet,
bulunmuş olan hiç bir ihtiıa marque de fabrique ou de com­
beratının ve fabrika veya tica­ merce ou dessin,qui était encore
e r
ret alâmeti farikasının veya en vigueur au 1 août 1914
resmin işbu muahedenin mevkii ne pourra être frappé de déché­
icraya vaz'ından itibaren iki se­ ance ou d'annulation, du seul-
ne müddet geçmedikçe, sırf chef de non-exploitaton ou de
mevkii tatbika ademi vaz'ı veya non-usage avant l'expiration
edemi istimali cihetile, sukut d'un délai de deux ans à partir
veya fesha tâbi olamayacağı de la mise en vigueur du présent
mukarrerdir. Traité.

MADDE 8S — Bir taraftan ARTICLE 88 — Aucune acti­


Türkiye tebaasile Türkiyede on ne pourra être intentée ni
aucune revendication exercée,
mukim olan veya Türkiyede d'une part, par des ressortissants-
san'atlerini icra etmekte turcs ou par des personnes rési­
bulunan eşhas ve diğer taıaftan dant ou exerçant leur industrie
müttefik devletlerin tebaası en Turquie et, d'autre part, par
ile müttefiklerin arazisinde de s ressortissants des Puissances
ikamet veya san'atlarmı icra alliées ou des personnes résidant
eden eşhas ve kezalik bu eşha­ ou exerçant leur industrie sur le
sın harp esnasında bazı hukuk te
:ritoire de ces Puissances, ni
devretmiş olduğu eşhası salise par les tiers auxquels ces per­
taraflarından,hali harp tarihile işbu sonnes auraient cédé leur droits
Muahedenamenin mevkii mer'i­ pendant la guerre, à raison de
yete vaz'ı tarihi arasında geçen faits qui se seraient produits sur
müddet zarfında, diğer tarafın la territoire de l'autre partie
arazisinde , hudusa gelmiş olup entre la date de l'état de guerre
csnayi harpte her hangi bir et celle de la mise en vigueur
zırmnda mevcut bulunmuş olan du présent Traité et qui auraient
veyahut 86 ıncı maddeye istina­ pu être considérés comme por­
den yeniden tesisi icap eden tant atteinte à des droits de
mülkiyeti sınaiye, edebiye veya propriété industrielle ou de pro­
sanayii nefise mü İkiyeti hukuku­ priété littéraire ou artistique ayant
nu haleldar etmiş gibi addoluna­ existé à un moment quelconque
bildi ef'alden dolayı bir dava pendant la guerre ou qui seront
ikame ve hiç bir talep dermeyan iétablis conformément à l'Article
edilemeyecektir . 86.
Parmi les faits ci-dessus visés,
Balâda zikrolunan ef'al meya- sont compris l'utilisation par les
nında.Tarafeyni Aliyeyni Âkideyn Gouvernements des Hautes Par­
hükümetleri veya onlar hesabına ties contractantes ou par toute
veya onların muvafakatile diğer personne pour le compte de ces
Gouvernements ou avec leur
eşhas tarafından mülkiyeti sına­
assentiment de droits de pro­
iye, edebiye veya sanayii nefise
priété industrielle, littéraire ou
mülkiyeti haklarının istimali ve
artistique, aussi bien que la
kezalik bu hukukun tatbik oluna­
vente, la mise en vente ou l'em­
bileceği mahsulât, alât ve edevat
ploi de produits , appareils ,
veya her türlü eşyanın furuhtu,
articles ou objets quelconques
mevkii fnrulıta vaz'ı veya isti­
auxquels s'appliqueraient ces
mali fiilleri de dahildir. droits.
MADDE 89— Mülkiyeti sına­ ARTICLE 89 —Les contrats
iye hukukundan istifade, veya­ de licence d'exploitation de
hut edebiyata veya sanayii nefi- droits de propriété industrielle ou
seye müteallik asan teksir hak­ de repioduction d'oeuvres littérai­
kında, bir taraftan müttefik Dev­ res ou artistiques, conclus avant
letler tebaaları veya bunların l'état de guerre entre les ressor­
topraklarında sakin veya orada tissants des Puissances alliées
san'atlerini icra etmekte olan ou des personnes résidant sur
«şhas ile diğer taraftan Osmanlı leurs territoires ou y exerçant
tebaası arasında hali harpten leur industrie d'une part, et des
mukaddem akdedilmiş olan ruh ressortissants ottomans, d'autre
sat mukavelenameleri Türkiye part, seront considérés comme
ile müttefik Devlet arasında mü- résiliés à dater de l'état de
tehaddis hali harp tarihinden guerre entre la Turquie et les
itibaren mefsuh addedileceklerdir Puissance alliées.Mais,dans tous
Ancak her halde , bu nevi bir les cas, le bénéficiaire primitif
mukavelenameden iptidaen müs d'un contrat de ce genre aura
tefıt olan kimse işbu Muahede­ le droit, dans un délai de six
nin mevkii mer'iyete vaz'ı tari­ mois à dater de la mise en vi­
hinden itibaren altı ay zarfında gueur du présent Traité,d'exiger
sahibi hukuktan yeni bir ruhsat du titulaire des droits la conces­
talep etmek hakkını haiz olacak sion d'une nouvelle licence dont
ve bunun şeraiti, tarafeyn ara­ les conditions, à défaut d'entente
sında bilitilâf kararlaşdırılmazsa, entre les parties, seront fixées
işbu Kısmın beşinci Faslında mün par le Tribunal Arbitral M>xte
deriç Muhtelit Hakem Mahkemesi prévu à la Section V de la pié-
tarafından tayin olunacaktır. O sente Partie.Le Tribunal pourra,
takdirde Mahkeme, icap ederse, s'il y a lieu, fixer alors le mon­
harp esnasında hukukunun isti- tant des redevances qui lui
nıu linden dolayı muhik göreceği paraîtrait justifié en raison de
lâzimüttesviye mebaliği tayin l'utilisation des droits pendant la
-edebilecektir . guerre.
MADDE 90— İşbu Muahede ARTICLE 90— Les habitants
mucibince Türkiyeden ayrılan des territoires détachés do la
arazi ahalisi, gerek bu infikâke Turquie en vertu du présent
Traité conserveront, nonobstant
ve gerek bunun neticesi olarak
hasıl olan tebeddülü tabiiyete cette séparation et le change­
rağmen,Osmanlıkavaninine göre ment de nationalité qui en résul­
bu tebeddül anında sahip olduk­ tera, la pleine et entière jouis­
sance en Turquie de tous les
ları mülkiyeti sınaiye, edebiye
droits de propriété industrielle et
ve sanayii nefise mülkiyeti hu­ de propriété littéraire et artisti­
kukundan Türkiyede tam ve que, dont ils étaient titulaires,
kâmil bir surette istifadelerini suivant la législation ottomane,
muhafaza edeceklerdir. I au moment de ce transfert.
Bu Muahede ile Türkiyeden Les droits de propriété indus­
ayrılan arazide bu infikâk anın­ trielle, littéraire et artistique en
da mer'i veya 86 ıncı madde vigueur sur les territoires déta­
mucibince yeniden tesis veya chés de la Turquie en vertu du
ipka edilecek olan mülkiyeti sı­ présent Traité au moment de
naiye , edebiye ve sanayii nefise cette séparation ou qui seront
mülkiyeti hukuku rnezkTır arazi­ rétablis ou restauié par l'appli­
nin intikal edeceği Devlet tara­ cation de l'Article 86, seront
fından tanınacak ve Osmanlı reconnus par l'Etat au quel sera
kavanini mucibince devamı ka­ transféré ledit territoire et de­
bul edilen müddetçe bu arazi meureront en vigueur sur ce ter­
üzerinde mevkii mer'iyette kala­ ritoire pour la duiée qui leur sera
caktır. accordée suivant la législation
MADDE 91— Osmanlı İmpa­ ottomane.
ratorluğu Hükümetinin Dersa- ARTICLE 91 — Tout octroi
adette veya mahalli sairede 30 de brevets d'invention ou enre­
teşrinievel 1918 tarihinden beri gistrement de marques de fab­
usulen vermiş olduğu ihtira be­ rique aussi bien que tout enre­
ratları veya fabrika alâmati fa­ gistrement de transfert ou ces­
rikası hakkında ifa etmiş olduğu sion de brevets ou de marques
muamelâtı tesciliye ve kezalik de fabrique, qui ont été dûment
işbu beratlarla alâmati farikanın effectués depuis le 30 octobre
devir veya ferağına müteallik 1918 par le Gouvernement im­
her türlü kayit veya tescil mua- périal ottoman à Constantinople
melelerij'alâkadarlaiin işbu Mua­ ou ailleurs, seront soumis au
hedenin mevkii mer'iyete vaz'ın­ Gouvernemet turc et enregistrés
dan itibaren üç ay zarfında sur la demande des intéressés
verecekleri istidaname üzerine présentée dans un délai de trois
Türkiye Hükümetine arz ve Hü­ mois à compter de la mise en
kümeti müşarüleyha tarafından vigueur du présent Traité. Cet
tescil edilecektir. İşbu tescilin enregistrement aura effet à
hükmü, tescili iptidaî tarihinden compter delà date de l'enregist­
muteberdir. rement perimitif.
FASIL V. SECTION V.

Muhtelit Hakem Mahkemesi. Tribunal Arbitral Mixte

MADDE 92 — Bir taraftan ARTICLE 92 — Un Tribunal


müttefik Devletlerden her biri Arbitral Mixte sera constitué
ve diğer taraftan Türkiye ara­ entre chacune des Puissances
sında Muahedei haziranın mevkii Alliées, d'une part, et la Turquie,
mer'iyete vaz'ı tarihinden itiba­ d'autre part, dans le délai de
ren üç ay müddet zarfında birer tiois mois à dater de la mise
Muhtelit Hakem Mahkemesi en vigueur du présent Traité.
teşkil olunacaktır . Chacun de ces tribunaux sera
Bu Mahkemelerden her biri, composé de trois membres, dont
ikisi alâkadar Hükümetlerin her deux lespectivement nommés
biri tarafından tayin olunmak par chacun des Gouvernements
üzre, üç azadan mürekkep ola- intéressé, qui auront la faculté
caktır.Bu Hükümetler müteaddit de désigner plusieurs personnes
zatı tayin etmek salâhiyetini parmi lesquelles ils choisiront
haiz olacaklar ve mahkemede celle appelée à siéger, selon les
aza sıfatile balunacak zatı ica­ cas,comme membre duTriouual.
bı hale göre bunlar meyanın- Le Président sera nommé après
dan intihap edeceklerdir. Reis accord entre le deux Gouverne­
alâkadar iki Hükümet arasında ments intéressés.
bilitilâf tayin olunacaktır. Au cas où cet accord ne se­
Muahedei haziranın mevkii rait pas réalisé dans le délai de
mer'iyete vaz'ı tarihinden itiba­ deux mois à compter de la mise
ren iki ay müddet zarfında bu en vigueur du présent Traité, le­
itilâf husul pezir olmadığı tak­ dit Président sera désigné, à la
dirde reisi mumaileyh, alâkadar demande d'un des Gouverne­
Hükümetlerden birisinin talebi ments intéressés, parmi les per­
üzerine, Lâhey Beynelmilel sonnes ressortissant à des Puis­
Adalet Mahkemei Daimesi reisi sances demeurées neutres pen­
•tarafından harp esnasında bita­ dant la guerre, par le Présideut
raf kalmış olan Devletler teba­ de la Cour permanante de Justice
asına mensup zevat meyanından Internationale de la Haye.
tayin edilecektir . Si, dans ledit délai de deux
Eğer bu iki ay zarfında alâ­ mois,un des Gouvernements in
kadar Hükümetlerden birisi ken­ téressés ne nomme pas le mem­
disini mahkemede temsil edecek bre devant le représenter auTri-
azayı intihap etmeyecek olur bunal, il appartiendra au Conseil
ise diğer alâkadar Hükümetin de la Société des Nations de
-talebi üzerine mezkûr azanın procéder à la nomination de ce
emri tayini Cemiyeti Akvam membre, à la demande de
Meclisine ait olacaktır . l'autre Gouvernement intéressé.
Mahkeme âzasından birisinin En CPS de décès ou de démission
vefatı veya istifası takdirinde d'un membre du Tribunal ou si
veyahut Mahkeme âzasından biri un membre du Tribunal se trou­
vezaifini ifa etmesi her hangi ve, pour une raison quelconque,
bir sebepden dolayı vezaifini dons l'impossibilité de remplir
ifa edemeyecek bir halde bulu­ ses fonctions, il sera pourvu à
nursa, nasp için mukarrer usule
son remplacement selon le mode
tevfikan, yerine diğerinin tayi­
fixé pour sa nomination, le délai
nine tevessül edilecektir . Mez­
kûr iki ay müddet vefatıu istifa­ de deux mois qui est prévu com­
nın ve ifayı vazifede ademi im­ mençant à courir du jour du dé­
kânın usulü dairesinde siibut bu­ cès, de la démission ou de l'im­
lduğu günden itibar edilecektir. possibilité dûment constatée.

MADDE 93 — Muhtelit Ha­ ARTICLE 93 — Les Tribu­


kem Mahkemelerinin merkezi naux Arbitraux Mixtes auront
îstanbulda olacaktır. Eğer mesa- leur siège à Constantinople. Si
lihin kemiyet ve keyfiyeti muhik le nombre et la nature des af­
gösterirse alâkadar Hükümetler faires le justifient, les Gouver­
her Mahkemede bir veya bir kaç nements intéressés auront la fa­
eubei munzamma ihdas etmek culté de créer dans chacpie Tri­
salâhinetini haiz olacaklardır.
bunal une ou plusieurs sections
İşbu şubelerden her biricin in'i-
kadı için lüzumuna göre her supplémentaires, dont le siège
hangi bir mahal tayin edilebile­ pourra être fixé dans tel heu
cektir. Bu şubelerin her biri bir qu'il eppartindra. Chacune de
reisi sani ile 92 inci maddenin ces sections sera composée d'uu
2 ilâ 5 inci fıkralarında mezkûr Vice Président et de deux mem­
olduğu veçhile mansup iki aza­ bres nommés comme il est dit
dan müteşekkil olacaktır. à l'Article 92, alinéas 2 à 5.
Her Hükümet huzuru Mahke­ Chaque Gouvernement désigne­
mede kendisini temsil etmek ra un ou plusieurs agents pour
için bir veya bir kaç memur le représenter devant le Tribu­
[Ajan] tayin edecektir. nal.
Şayet Muhtelit bir Hakem Mah­
kemesinin veyahut Şubelerinden Si, après trois ans à compter
birisinin teşekkülünden itibaren de la constitution d'un Tribunal
üç sene sonra işbu Mahkeme Arbitral Mixte ou d'une de ses
veya Şube mesaisini itmam et­ Sections, ce Tribunal ou cette
memiş bulunursa ve mezkûr Section n'a pas achevé ses tra-
Mahkeme veya Şubenin mahalli vaux et si la Puissance sur le
in'ikadının bulunduğu araziye territoire de laquelle ledit Tribu­
sahip olan Devlet talep ederse nal ou ladite Section a son siège,
salifüzzikir Hakem Mahkemesi
le demande, ce siège sera trans­
veya şubesi işbu arazi haricine
naklolunacaktır. féré hors de ce territoire.

MADDE 94 — 92 ve 93 üncü ARTICLE 94 — Les Tribu­


maddeler mucibince ihdas edilen naux Aibitraux Mixtes, créés en
Muhtelit Hakem Mahkemeleri vertu des Articles 92 et 93,
işbu Muahede mucibince kendi jugeront le sdifférends tiui sont
salâhiyetleri dahilinde bulunan de leur compétence en vertu
ihtilâfat hakkında hüküm vere­ du présent Traité.
ceklerdir .
La décision de la majorité des
Ekseriyeti azanın verdiği ka­ membres sera celle du Tribunal.
rar Mahkemenin kararı olacaktır.
Les Hautes Parties contrac­
Tarafeyni Aliyeyni âkideyn ,
tantes conviennent de considérer
Muhtelit Hakem Mahkemelerinin
les décisions des Tribunaux
mukarreratını kat'î addettiklerini
Arbitraux Mixtes comme défini­
ve kendi tebaaları hakkında bun­
tives, et de les rendre oblign-
ları mecburiyülittiba kılacaklarını
toires pour leurs ressortissants et
ve ilâmat kendilerine tebliğ edi­
d'en assurer l'exécution sur leurs
lir edilmez hiç bir tenfiz kararı
territoires dès que la notification
ittihazına hacet olmaksızın bütün
des sentences leur sera parve­
arazileri dahilinde icrasını temin
nue, sans qu'il soit besoin d'au­
edeceklerini kabulde müttefik­
cune procédure à'exequatur.
tirler.
Bundan başka, Tarafeyni Âli- Les Hautes Parties contrac­
y eyni âkideyn bilhassa tebligatın tantes s'engagent en outre à ce
isaline ve delâilin cem'ine ait que leurs tribunaux et autorités
hususatta kendi Mahkeme ve prêtent directement aux Tribu­
memurlarının Muhtelit Hakem naux Arbitraux Mixtes toute
Mahkemelerine, yeddi iktidarla­ l'aide qui sera en leur pouvoir,
rında bulunacak olan her türlü spécialement en ce qui concerı. e
muaveneti doğrudan doğruya ifa la transmission des notifications
etmelerini teahhüt eylerler. et la réunion des preuves.
MADDE 95—Muhtelit Hakem ARTICLE 95 — Les Tribu­
Mahkemelerinin rehberi adalet, naux Arbitraux Mixtes seront
hakkaniyet ve hüsnü niyet ola­ guidés par la justice, l'équité et
caktır . la bonne foi.
Her Mahkeme, huzurunda isti­ Chaque Tribunal fixera la
mal olunacak lisanı tayin edecek
langue à employer devant lui
ve mesaliha tamamile vukufu
en prescrivant les traductions
temin için icap eden tercümeleri
nécessaires pour assurer la par­
yaptıracak ve kendi huzurunda
faite intelligence des affaires; il
takip edilecek usulü muhakeme
établira les règles et les délais
kavaidiui ve müddetlerini tan­
de la procédure à suivre devant
zim eyleyecektir . Bu kavaidin
lui. Ces règles devront observer
tanziminde, esasati atiyeye ria­
les principes suivants:
yet olunacaktır :
1 . Usulü muhakeme bir lâ­ 1. La procédure comportera
yiha ve mütekabilen bir lâyihai respectivement la production
cevabiye ibrazını ihtiva edecek, d'un mémoire et d'un contre-mé­
bir lâyihai reddiyei cevabiye ile moire, avec faculté de présenter
mütekabil bir lâyihai reddi­ une réplique et une contre-rép­
yei cevabiye ita olnabilccektir. lique. Si l'une des parties de­
Şayet tarafeynden biri mülâha­ mande à présenter ou à faire
zatı şifahiye dermeyan etmek piésenter des observations
veya ettirmek talebinde bulunur­ orales, elle y sera autorisée sous
sa, tarafı diğere de böyle bir réserve de la faculté accordée,
halde aynile hareket etmek en pareil cas, à l'autre partie
salâhiyeti verilmek şartile, buna d'y procéder également.
mezun olacaktır.
2 . Mahkeme tahkikat icra- 2. Le Tribunal aura tout pou­
, sını, evrak ibrazını, ehli hibreye voir d'ordonner des enquêtes,
müracaatı emretmek, mahalle­ des productions de pièces, des
rinde keşif ve muayene icra, expertises, de procéder à des
her gûna malûmatı talep eyle­ descentes sur lieux, de requérir
mek, şahitleri istima etmek, ve
tous renseignements, d'entendre
tarafeynden veyahut mümessil­
tous témoins et de demander
lerinden her türlü izahat şifa­ aux parties ou à leurs repré­
hiye veya tahririyeyi talep
sentants toutes explications
etmek hususlarında kâffei salâ­
verbales ou écrites.
hiyeti haiz olacaktır .
3 . Muahedei hazırada hilâ­ 3. Sauf stipulation contraire
fına münderiç ahkâm müstesna dans le présent Traité, aucune
«olmak üzre, Mahkemenin teşki­ réclamation ne sera admise après
linden itibaren altı ay müddetin l'expiration du délai de six mois
hitamından sonra hiç bir talep à compter de la constitution du
ve iddia kabul olunmayacaktır. Tribunal, si ce n'est sur auto­
Meğer ki Mahkemei mezkûrenin
risation spéciale donnée par une
bir karan ile ita edilmiş ve budi
mesafe veya kuvvei mücbire décision dudit Tribunal et excep­
esbabına müpteni olarak sureti tionnellement justifiée par des
istisnaiyede muhik görülmüş bir raisons de distance ou de force
müsaadei mahsusa mevcut ola. majeure.
4 . Bir sene zarfında, mec­ 4. Il sera du devoir du Tribu­
muu sekiz haftayı tecavüz etme­ nal de tenir chaque semaine,
yecek olan tatil devreleri müs­ sauf pendant les périodes de
tesna olmak üzre her hafta me- vacances qui n'excéderont pas
salihin sü'rati ceryanını temin huit semaines en totalité pendant
etmek için muktazi miktarda l'année, le nombre d'audiences
celse akdetmek Mahkemenin nécessaire pour assurer la
cümlei vezaifindendir. prompte expédition des affaires.
5 . Hükümler, işin Mahke­
mece müzakereye konulduğunu 5. Les jugements devront tou­
ifade eden hitamı muhakemeden jours être rendus au plus tard
itibaren nihayet iki ay sonra deux mois après la clôture des
her halde isdar edilmiş olmalıdır. débats, qui comportera la mise
6 . İşin icap edeceği mura- de l'affaire au délibéré du Tri­
bunal.
faatı şifahiye ile her halde hü­
kümlerin tefhimi celsei aleni- 6. Les débats oraux, lorsque
yede vukubulacaktır. l'affaire en comportera, et, dans
7 . Her Muhtelit Hakem tous les cas, le prononcé des
Mahkemesi,mesalihin hüsnü tem jugements auront lieu en audi­
ence publique.
şiyetine nafi addettiği takdirde,
7. Chaque Tribunal Arbitral
mahalli in'ikadı haricinde bir
Mixte aura la faculté, s'il le juge
veya bir kaç celse akdi salâhi­
utile à la bonne expédition des
yetini haiz olacaktır. affaires, de tenir une ou plusi­
MADDE 96 — Alâkadar eurs audiences hors de son siège.
Hükümetler her bir Mahkeme
ARTICLE9G—Les Gouverne­
için bilittifak bir Kâtibi Umumî ments intéressés désigneront d'un
tayin edecekler ve her biri commun accord un Secrétaire
-ona bir veya bir kaç Kâtip général pour chaque Tribunal,
7
terfik eyleyeceklerdir . Kâti­ et lui adjoindront chacun un ou»
bi Umumî ile Kâtipler, alâkadar plusieurs Secrétaires. Le Secré­
Hükümetlerin muvafakatile mua­ taire général et les Secrétaires
venetlerine lüzum görecekleri seront sous les ordres du Tri­
eşhası hizmetine alabilecek olan bunal qui, avec l'agrément des
mahkemenin tahtı emrinde bu­ Gouvernements intéressés, pour­
ra engager toutes personnes
lunacaklardır.
dont le concours lui serait né­
Her Mahkeme kaleminin dai­ cessaire.
releri tstanbulda olacaktır.Diğer Le Secrétariat de chaque Tri­
her hangi bir mahalde mülhak bunal aura ses bureaux à Cons-
kalem daireleri ihdas etmek alâ­ tantinople ; il appartiendra aux
kadar Hükümetlere ait olacaktır. Gouvernements intéressés de
créer des bureaux annexes en
Her Mahkeme kendisine tevdi tel autre lieu qu'il appartiendra^
edilecek olan mesaliha ait evrakı, Chaque Tribunal conservera,
muharrerat ve vesaiki kaleminde dans son Seciétariat,les archives,
muhafaza edecek ve vazifesinin pièces et documents des affaires
hitamında bunları mahalli in'ika- qui lui auront été soumises et,
dımn bulunmuş olduğu Hüküme­ à l'expiration de son mandat,
tin hazinei evrakına tevdi ede- en effectuera le dépôt dans les
cektir.Bu evrak, alâkadar Hükü­ archives du Gouvernement où
metlere daima küşade buluna­ il aura eu son siège. Ces ar­
caktır. chives seront toujours ouvertes-
aux Gouvernements intéressés.
MADDE 97 — Her Hükümet,
tayin ettiği Muhtelit Hakem Mah­ ARTICLE 97—Chaque Gou­
vernement payera les honorai­
kemesi âzası ile tayin edeceği
res du membre du Tribunal Ar­
memur [ Ajan ] veya kâtiplerin
bitral Mixte qu'il nomme, ainsi
ücuratve muhassasatını tediye
que ceux de tout agent et secié-
eyleyecektir.
taire qu'il désignera.
B e i s ile Kâtibi Umumînin ücu- Les honoraires du Président
rat ve muhassasatı alâkadar Hü­ et ceux du Secrétaire général
kümetler tarafından müttefikan seront fixés d'accord entre les
tayin olunacak ve ücurat ve mu­ Gouvernements intéréssés,et ces
hassasatı mezkûre ile Mahkeme­ honoraires ainsi que les dépenses
nin masarifi müşterekesi her iki communes du Tribunal, seront
Hükümet tarafından munasafatan payés par moitié par les deux
tediye edilecektir. Gouvernements.
MADDE 98 — İşbu Fasıl Ja­ ARTICLE 98 — La présente
ponya ile Türkiye beyninde Section ne sera pas applicable
tekevvün edip Muahedei hazıra aux affaires qui, entre le Japon
mucibince Muhtelit Hakem Ma­ et la Turquie, seraient, d'après le
hkemesinin dairei salâhiyetinde présent Traité, de la compétence
bulunması lâzim gelecek olan du Tribunal Arbitral Mixte; ces
mesalih hakkında kabili tatbik affaires seront réglées suivant
olmayacaktır; mesalihi mezkûre accord entre les deux Gouverne­
iki Hükümet arasında bilitilâf ments.
hal ve faslolunacaktır.

SCETİON VI.
FASIL VI.
Traités.
Mvahedtnameler.
ARTICLE 99 — Dès la mise
MADDE 99 —İşbu Muahede­ en vigueur du présent Traité et
namenin mevkii mer'iyete vaz'ı sans, préjudice des dispositions
akibinde ve diğer cihetten havi qui y sont contenues par ail­
olduğu ahkâm haleldar olmak­ leurs, les Traités, Conventions et
sızın zirde tadat olunan iktisadî Accords plurilatéraux de caractère
veya fennî mahiyetteki zeviletraf économique ou technique, énu-
Muahedat, Mukavelât ve İtilâfat mérés ci-après entreront de nou­
Türkiye ile diğer Düveli âkide­ veau en vigueur entre la Turquie
den bunlara taraf olanlar ara­ et celles des autres Puissances
sında yeniden mevkii mer'iyete contractantes qui y sont parties:
gireceklerdir . 1° Conventions du 14 mars
1 — Tahtelbahir kabloların e r
1884, du 1 décembre 1886 et
muhafazasına dair 14 mart 1884, du 23 mars 1887, et Protocole
1 kânunuevel 1886 ve 23 de clôture du 7 juillet 1887,
mart 1887 tarihli Mukavelena­ relatifs à la protection des câbles
melerle 7 temmuz 1887 tarihli sous-marins;
ihtitamî Protokol ; 2° Convention du 5 juillet 1890,,
2—Gümrük tarifelerinin neşri­ relative à la [publication des
ne ve gümrük tarifelerinin neşri tarifs de douane et à l'organi­
için beynelmilel bir ittihat teşki­ sation d'une Union internationale
line dair 5 temmuz 1890 tarihli pour la publication des tarifs
Mukavelename ; douaniers;
3 — Pariste beynelmilel hıf- 3° Arrangement du 9 décembre
zıssıhhai umumiye Dairesi teşki­ 1907, relatif à la création de
line dair 9 kânunuevel 1920 ta­ l'Office international d'hygiène
rihli İtilâfname ; publique à Paris;
4 — Romada beynelmilel bir
4° Convention du 7 juin 1905,
ziraat Enstitüsü teşkiline dair 7
relative à la création d'un Ins­
haziran 1905 tarihli Mukave­
lename . titut international agricole à
5 —Esko nehri üzerinde mü- Rome;
ruriye rüsumunun mubayaasına 5° Convention du 16 juillet
ait 16 temmuz 1863 tarihli 1863, relative au rachat des
Mukavelename ;
droits de péage sur l'Escaut;
6 — İşbu Muahedenamenin
on dokuzuncu Maddesindeki 6° Convention du 29 octobre
ahkâmı mahsusa kaydı ihtirazîsi 1888, relative à l'établissement
tahtında, Süveyş kanalının ser­ d'un régime destiné à garantir
bestli istimalini temin edecek le libre usage du Canal de Suez,
bir usul tesisine ait 29 teşrinievel —sous réserve des stipulations
1888 tarihli Mukavelename ; spéciales prévues par l'Article
7 — 30 teşrinisani 1920 tari­ 19 du présent Traité;
hinde Madritte imzalanan Mu­
7° Conventions et Arrange­
kavelename ve İtilâfnameler
dahil olduğu halde Posta ittihadı ments de l'Union postale uni­
hakkındaki Mukavelename ve verselle, y compris les Conven­
itilâfnameler ; tions et Arrangements signés à
8 — 10/22 temmuz 1875 ta­ Madrid le 30 novembre 1920;
rihinde Sen - Petersburg da im­ 8° Conventions télégraphiques
zalanan beynelmilel telgraf Mu­ signées à Saint-Pétersbourg le
kavelenameleri ve 11 haziran 10/22 juillet 1875; Règlements
190^ de Lizbon beynelmilel tel­ et tarifs arrêtés par la Conférence
graf Konferansında kararlaştırı­
télégraphique internationale de
lan Nizamnameler ve tarifeler.
Lisbonne, le 11 juin 1908.
MADDE 100 — Türkiye atide
ARTICLE 100 — La Turquie
tadat olunan Mukavelename veya
İtilâf nam elere iltihak veya onları s'engage à adhérer aux Conven­
tasdik eylemeği taahüt eyler : tions ou Accords énumérés ci-
1 — Otomobillerin mileli muh­ après ou à les ratifier:
telife memalikinde seyrine mü­ 1° Convention du 11 octobre
teallik 11 teşrinievel 1909 tarihli 1909, relative à la circulation
Mukavelaname ; internationale des automobiles;
2 — Gümrüğe tâbi vagonların 2° Accord du 15 mai 1880,
kurşunlanmalarına dair 15 mayıs relatif au plombage des wagons
1886 tarihli İtilâfname ve 18 assujettis à la douane et Proto­
mayıs 1907 tarihli Protokol ; cole du 18 mai 1907;
3 — Müsademe , muavenet
3° Convention du 23 septem­
ve umuru tahlisiyei bahriye hak­
bre 1910, relative à l'unification
kındaki bazı kavaidin tevhidine de certaines règles en matière
dair 23 eylül 1910 tarihli Muka­ d'abordage, d'assistance et de
velename ; sauvetage maritimes;
4 — Hastane gemilerinin li­
manlarda rüsum ve tekâliften 4° Convention du 21 décembre
muafiyeti hakkında 21 kânunu- 1904, relative à l'exemption pour
evel 1904 tarihü Mukavelename; les bâtiments hospitaliers des
5 — Kadınların yüzünden ic­ droits et taxes dans les ports;
rayı ticaretin men'i hakkmdal8 5° Convention du 18 mai 1904,
mayıs 1904, 4 mayıs 1910 ve 30 du 4 mai 1910 et du 30 septem­
eylül 1921 tarihli Mukavelena­ bre 19i!l,relatives à la répressi­
meler ; on de la traite des femmes;
(5— Fuhşiyata dair neşriyatın
6° Convention du 4 mai 1910,
men'i için 4 mayıs 1910 tarihli
relative à la suppression des
Mukavelename ; publications pornographiques;
7 _ 54, 88 ve 90 ıncı Mad­
7° Convention sanitaire du 17
deler hakkındaki kuyudu ihti-
janvier 1912, sous îéserve des
raziye mahfuz kalmak şartile ,
articles 54, 88 et 90;
17 kânununsani 1912 tarihli sıh­
hiye Mukavelenamesi ; 8° Conventions du 3 novem­
8 — Filokseraya karşı ittihaz bre 1881 et du 15 avril 1889,
olunacak tedabire ait 3 teşrinievel relatives aux mesures à prendre
1881 ve 15 nisan 1889 tarihli contre le phylloxéra;
Mukavelenameler ;
9° Convention sur l'opium si-
9 — Afyon hakkında 23 kânu­
grée à La Haye le [23 janvier
nusani 1912 tarihinde Lâheyde
1912 et Protocole additionnel
imzalanan Mukavelename ilel914
de 1914;
tarihli munzam Protokol;
10 — 5 temmuz 1912 tarihli 10° Convention' radiotélégra-
beynelmilel telsiz telgraf Muka­ phique internationale du 5 juil­
velenamesi; let 1912;
11 — Afrikada mevaddı küu- 11° Convention sur le régime
liyenin tâbi olacağı usule dair des spiritueux en Afrique, signée
S en j ermen -Anley de imzalanan à Saint-Germain-en-Laye le 10
10 eylül 1919 tarihli Mukave­ septembre 1919,
lename ; 12° Convention portant revisi­
12 — 26 şubat 1885 tarihli on de l'Acte général de Berlin
Berlin Senedi umumîsile 2 tem­ du 26 février 1885 et de l'Acte
muz 1890 tarihli Brüksel Beyan­ général et de la Déclaration de
name ve Senedi umumîsinin ye­ Bruxelles du 2 juillet 1890, si­
niden tetkikini mutazammın ola­ gnée à Saint- Germain-en-Laye
rak Senjermen-Anley de imza­ le 10 septembre 1919;
lanan 10 eylül 1919 tarihli Mu­ 13° Convention du 13 octobre
kavelename ; 1919 portant réglementation de
13 — 1 mayıs 1920 tarihli la navigation aérienne,—si la
Protokol ahkâmım tatbikan va­ Turquie se voit accorder, par
e r
ziyeti coğrafiyesinin iktiza ettir­ application du Protocole du 1
diği tadilâta, Türkiye nail oldu­ mai 1920, telles dérogations
ğunu gördüğü takdirde seyahati que sa situation géographique
havaiyenin tanzimine dair olan rendrait nécessaires ;
13 teşrinievel 1919 tarihli Mu­ 14° Convention du 26 sep­
kavelename ; tembre 1906 , signée à Berne,
14 — Kibrit imalinde beyaz pour interdire l'usage du phos­
fosfor istimalinin men'ine dair phore blanc dans la fabrication
26 eylül 1906 de Bern de im­ des allumettes.
zalanan Mukavelename ; La Turquie s'engage en outre
Türkiye , bundan başka , telli à participer à l'élaboration de
ve telsiz telgraf hakkında bey­ nouvelles conventions internati­
nelmilel yeni mukavelenamele­ onales relatives à la télégraphie
rin tanzimine iştirak etmeği et à la radiotélégraphie.
taahhüt eyler .
P A R T I E IV.
KISIM IV.
Voies de communications.
Turuku münakale ve mesaili sıhhiye. Et questions sanitaires.
FASIL 1. SECTION I.
Turuku Münakale. Voies de communications.
MADDE 101 — Türkiyenin ARTICLE 101 — La Turquie
transitinin serbestisi hakkında déclare adhérer à la Convention et
jBarselonKonferansı tarafından 14 au Statut sur la liberté du transit
nisan 1921 tarihinde kabul edil­ adoptés par la Conférence de
miş olan Mukavelename ve Ni­ Barcelone le 14 avril 1921, ainsi
zamname ile menafii beynelmi­ qu'à la Convention et au Statut
lel olan kabili seyrü sefer turu­ sur le régime des voies naviga­
ku miyahiyeye tatbik olunacak
usul hakkında mezkûr Konferans bles d'intérêt international adop­
-tarafından 19 nisan 1921 tarihin­ tés par ladite Conférence le 19
de kabul edilmiş bulunan Muka- avril 1921 et au Protocole addi­
'vele ve Nizamnameyi ve munzam tionnel .
Porotokolu kabul ettiğini beyan
eder . En conséquence, la Turquie
Binaenaleyh Türkiye işbu s'engage à mettere en applica­
Muahedenin mevkii mer'iyete tion les dispositions de ces Con­
vaz'ından itibaren bu Mukavele­ ventions, Statuts et Protocole
name, Nizamname ve Protokol- dès la mise en vigueur du pré­
lar ahkâmının mevkii tatbika sent Traité.
vaz'ını taahhüt eder . ARTICLE 102 —La Turquie
MADDE 102 — Türkiye bahrî déclare adhérer à la Déclaration
sahilden mahrum Devletlerin de Barcelone en date du 20
bahrî bayrağa malikiyet hakla­ avril 1921 «portant reconnais­
rının tanınmasını muta zammın sance du droit au pavillon des
•20 nisan 1921 tarihli Barselon Etats dépourvus d'un littoral
Beyannamesini kabul ettiğini maritime».
beyan eder. ARTICLE 103 —La Turquie
MADDE 103 —Türkiye 20 ni­ déclare adhérer aux Recomman­
san 1921 tarihli Barselon Konfe­ dations de la Conférence de
ransının beynelmilel usule tâbi Barcelone en date du 20 avril
limanlara ait olan Vesayasını ka­ 1921concernant les ports soumis
bul ettiğini beyan eder. au régime international. La Tur­
Türkiye bu usul altına vaz'edi- quie fera connaître ultérieure­
lecek limanları bilâhare bildire­ ment les ports ciui seront pla­
cektir . cés sous ce régime ..
MADDE 104 — Türkiye 20 ARTICLE 104 —La Turquie
nisan 1921 tarihli Barselon Kon­ déclare adhérer aux Recomman­
feransının beynelmilel demiryol­ dations de la Conférence de
larına müteallik Vesayasını kabul Barcelone en date du 20 avril
.«ttiğini beyaneyler. Bu Vasaya, 1921 concernant les voie»
işbu Muahedenin mevkii mer'i­ ferrées internationales. Ces R e ­
yete vaz'ından itibaren Türk Hü­ commandations seront mises
kümeti tarafından mütekabil ol­ e i application par le Gouver­
nement turc dès la mise en
mak kaydile tatbik edilecektir.
vigueur du présent Traité et sous
MADDE 105 — Türkiye işbu réserve de réciprocité .
Muahedenin mevkii mer'iyete ARTICLE 105 —La Turquie
vaz'ını müteaip 14 teşrinievel s'engage à adhérer, dès la mise
1890, 20 eylül 1893 , 16 temmuz en vigueur du présent Traité,
1895 , 16 haziran 1898 ve 19 aux Conventions et Arrange­
eylül 1906 tarihlerinde Bern de ments signés à Berne le 14 oc­
imza edilen demir yollar vasıta- tobre 1890,1e 20 septembre 1893,
sile emtia nakli hakkındaki Mu­ le 16 juillet 1895, le 16 juin
kavelenameleri ve Suveri tesvi­ 1898 et le 19 septembre 1906
yeyi kabul ve tasdik etmeği ta­ sur le transport des marchan­
ahhüt eder . dises par voies ferrées.
ARTICLE 106 — Lorsque,
MADDE 106 — Yeni hudut­
par suite du tracé des nouvelles
ların güzergâhı dolayısile , ayni
frontières, une ligne reliant deux
memleketin iki kısmını yekdiğe­
parties d'un même pays traver­
rine rapteden bir hat diğer mem­
sera un autre pays, ou lorsqu'une
leketi kat'ettıği veyahut bir mem­
ligne d'embranchement partant
leketten başlayan bir şube hattı
d'un pays se terminera dans un
diğer bir memlekette nihayet
autre, les conditions d'exploita­
bulduğu takdirde iki memleket
tion, en ce qui cencerne le trafic
arasındaki münakalâta müteallik
entre les deux pays, seront, sous
hususatta işletme şeraiti, mu­
réserve de stipulations spéciales,
karreratı mahsusa mahfuz olmak
réglées par un ai rangement à
kaydile, alâkadar şimendifer ida­
conclure entre les administra­
releri beyninde akdedilecek bir
tions de chemins de fer intéres­
itilâfname ile tanzim olunacaktır.
sées. Au cas où C( s administra­
Bu idareler işbu itilâfname şera­
tions ne parviendraient pas à r e ­
itinde uyuşmağa muvaffak ola­
mettre d'accord sur les conditi­
madıkları takdirde şeraiti mez­
ons de cet arrangement, ces
kûre talikim tariki ile tayin edi­
conditions seraient fixées par
lecektir .
voie d'arbitrage.
Türkiye ile hem hudut Devletler L'établissement de toutes les-
beynindeki bilûmum yeni hudut nouvelles gares frontières entre
istasyonlarının tesisi ve bu istas­ la Turquie et les Etats limi­
yonlar arasındaki hututun işlet­ trophes, ainsi que l'exploitation
mesi ayni şerait dairesinde ak- des lignes entre ces gares,seront
réglées par des arrangements
tolunacak itilâfnamelerle tanzim conclus dans les mêmes condi­
edilecektir. tions.
MADDE 107 — Mevrit veya
ARTICLE 307 — Les voya­
mahreci Türkiye veya Yunanis­ geurs et les marchandises en
tan olup Yunan — Bulgar hu- provenance ou à destination de
dudile Kuleliburgaz kurbundaki la Turquie ou de la Grèce,
Yunan — Türkiye hududu ara­ utilisant en transit les trois
sında kâin şark şimendiferlerinin tronçons des Chemins de fer
aksamı selâsesinden transit su- orientaux compris entre la fron­
retile müstefit olan yolcular ve tière gréco-bulgare et la fron­
emtiai ticariye , işbu transitten tière gréco- turque près de Kou-
dolayı hiç bir resim veya harca leh-Burgas ne seront du fait de
ve ne de bir gûna pasaport ce transit assujettis à aucun
droit ou taxe, ni à aucune for­
veya gümrük muayenesi mua­
malité de vérification de passe­
melesine tâbi olmayacaklardır .
ports ou de douane,
İşbu Maddenin icrayı ahkâmı L'exécution des dispositions
Cemiyeti Akvam Meclisi tarafın du présent Article sera assurée
dan intihap edilecek olan bir par un Commissaire qui sera
Komiser tarafından temin edi­ choisi par le Conseil de la Soci-
lecektir . é'é des Nations.
Les Gouvernements grec et
Yunanistan ve Türkiye Hükü­
turc auront le droit de nommer
metleri bu Komiser nezdine, sa
chacun auprès de ce Commis­
lifüzzikir ahkâmın icrasına mü­ saire un représentant, qui aura
teallik her meseleyi Komiserin pour fonctions de signaler à
nazarı dikkatine vaz'etmekle mü­ l'attention du Commissaire toute
kellef ve vazifesinin ifası emrin­ question relative à l'exécution
de bilcümle teshilâtı lâzimeye des susdites dispositions, et qui
jouira de toutes les facilités
mazhar olacak olan bir mümessil
nécessaires pour l'accomplisse­
tayin etmek hakkını haiz olacak­ ment de sa tâche.Ces représen­
lardır . Bu mümessiller ihtiyaç­ tants se mettront d'accord avec
ları olacak madun heyeti memu­ le Commissaire sur le nombre
rinin miktar ve evsafı hakkında et le caractère du personnel
Komiserle itilâf edeceklerdir. subalterne dont ils auront besoin.-
Ahkâmı mezkûrenin icrasına Il appartiendra audit Commi­
müteallik olup halline muvaffak ssaire de soumettre à la déci­
olamadığı her meseleyi Cemiyeti sion du Conseil de la Société
Akvam Meclisinin Kararına arz- des Nations toute question re­
etmek mezkûr Komiserin uhde­ lative à l'exécution desdites
sine terettüp edecektir . Yunanis dispositions et qu'il n'aura pas
tan ve Türkiye Hükümetleri réussi à résoudre. Les Gouver­
•ekseriyeti âra ile ittihazı mukar-nement grec et turc s'engagent
rerat eyleyen mezkûr meclis à observer toute décision ren­
tarafından sadır olan her karara due par ledit Conseil, votant
riayet eylemeği taahhüt ederler. à la majorité.
Le traitement ainsi que les
Anifüzzikir Komiserin maaşı frais relatifs au fonctionnement
ve ifa edeceği hizmete ait du service dudit Commissaire
masarif Yunanistan ve Türkiye seront supportés par parts
Hükümetleri tarafından münasa- égales par les Gouvernemants
iaten deruhde edilecektir. grec et turc.
Türkiye, bilâhare Edirneyi Dans le cas ou la Turquie
Kulelibıırgazla istanbul arasında­ construirait ultérieurement une
ki hatta rapteden bir şimendifer ligne de chemin de fer reliant
hattı inşa eylediği takdirde işbu Andrinople à la ligne entre
Maddenin , Kuleliburgaz ve Kouleli - Burgras et Constanti-
Bosnaküy kurbünda kâin Yuna­ nople, les dispositions du pré-
nistan — Türkiye hudut nokatı seut Article deviendraient cadu­
arasındaki transite müteallik ques en ce qui concerne le
ahkâmı mütekabilen hükmsüz transit entre les points de la
kalacaktır. frontière gréco-turque sis près
de Kouleli-Bourgas et Bosna-
Alâkadar Hükûmeteynden her Keuy respectivement.
biri Muahedei haziranın mevkii Chacune des deux Puissances
mer'iyete vaz'ından itibaren beş intéressées aura le droit, après
senelik bir müddet hitamında un délai de cinq ans à partir de
işbu Maddenin ikinciden beşin­ la mise en vigueur du présent
ciye kadar olan fıkralarında mu- Traité, de s'adresser au Conseil
sarrah murakabeyi idame etmeğe de la Société des Nations en
mahal olup olmadığına dair bir vue de faire décider s'il y a lieu
karar verdirmek için Cemiyeti de maintenir le contrôle visé
Akvam Meclisine müracaat etmek aux alinéas 2 à 5 du présent
hakkını haiz olacaktır. Maahaza Article. Toutefois, il demeure
şurası mukarrerdir ki Yunan — entendu que les dispositions du
Bulgar hududile Bosnaköy bey­ premier alinéa resteront en vi­
ninde kâin şark şimendiferle­ gueur pour le transit sur les deux
rinin iki kısmı üzerindeki tran­ tronçons des Chemins de fer
site dair olan birinci fıkranın orientaux entre la frontière gré­
ahkâmı mer'i kalacaktır . co-bulgare et Bosna-Keuy.
MADDE 103— Gerek Osman­ ARTICLE 108— Sous réser­
lı Hükümetine ve gerek hususî ve de stipulations particulières
şirketlere ait olup işbu Muahede relatives au transfert des ports
mucibince Osmanlı İmparatorlu­ et voies ferrées appartenant soit
ğundan ayrılan arazide kâin au Gouvernement turc, soit à
Umanlar ile demir yollarının dev­ des sociétés privées, et situés
rine müteallik ahkâmı mahsusa dans les territoires détahés de
baki kalmak ve kezalik Düveli la Turquie en vertu du présent
âkidin arasında imtiyazat esha- Traité, et sous réserve également
bına ve memurinin umuru tekaü- des dispositions intervenues ou
diyelerine müteallik olarak evel à intervenir entre les Puissances
-den ittihaz olunmuş veya oluna­ contractantes relatives aux con­
cak ahkâm mahfuz bulunmak cessionnaires et au service des
üzre demir yolların devri ber pensions de retraite du person­
veçhi ati şerait dahilinde vuku nel, le transfert des voies fer­
bulacaktır :
rées aura lieu dans les condi­
1 — Bilûmum demir yollarının tions auivantes:
imalât ve tesisatı tamamile ve 1° Les ouvrages et les instal­
mümkün olduğu kadar eyi bir lations de toutes les voies ferrées
halde terkedilecektir ; seront laissés au complet et en
2 — Kendisine mahsus ede­ aussi bon état que possibles;
vatı müteharrikesi olan bir şe­ n
2 Lorsqu'un réseau ayant un
beke tamamile terkedilmiş olan matériel roulant à lui propre
.arazi üzerinde bulunduğu takdir­ sera situé en entier sur un ter­
de mezkûr edevatı müteharrike ritoire transféré, ce matériel sera
30 teşrinievel 1918 tarihli son laissé au complet, d'après le
müfredat cetveli mucibince dernier inventaire au 30 octobre
takımile terkolunacaktır ; 1918;
3 — İşbu Muahede mucibince 3° Pour les lignes dont, en
daresi inkısama uğrayacak hu- vertu du présent Traité, l'admi-
-tutun edevatı müteharrikesinin tration se trouvera répartie,
taksimi müteaddit şuabat kendile­ la répartition du matériel
rine taviz olunan idareler arasın­ roulant sera fixée par voie
d'arrangement amiable entre les
da sulhan uyuşmak suretile tesbit
administrations auxquelles di­
edilecektir. Bu uyuşma 30 teşri­ verses sections sont attribuées.
nievel 1918 tarihli son müfredat Cet arrangement devra prendre
defterine göre mezkûr hutut üze­ en considération l'importance du
rinde kaydedilmiş olan edeva­ matériel immatriculé sur ces-
lignes d'après le dernier inven­
tın, ehemmiyetini, servis hatları
taire au 30 octobre 1918,1a lon­
da dahil olmak üzre hututun gueur des voies, y compris les
uzunluğunu, münakalâtın mahi­ voies de service, la nature et
yet ve ehemmiyetini nazarı iti­ l'importance du trafic. En cas de
bara alacaktır. Ademi itilâf désaccord, les différends seront
halinde ihtilâfat tahkim tarikile réglés par voie d'arbitrage. La-
halledilecektir. Ledelicap gene décision arbitrale désignera éga­
her hakem kararı , her şubede lement, le cas échéant, les loco­
bırakılması iktiza eden lokomo­ motives, voitures et wagons qui
tifler, yolcu ve eşya vagonlarını d e vi ont être laissés sur chaque
iıae, bunların tesellümü şeraitini section, fixera les conditions de
tayin ve mevcut atelyelere nak­ leur réception et réglera les
ledilen malzemenin mahdut bir arrangements jugés nécessaires
müddet zarfında hüsnü halde pour assurer, pendant une péri­
muhafazasını temin için lüzum ode limitée, l'entretien dans les
görülecek suveri hailiyeyi tanzim ateliers existants du matériel
edecektir ; transféré;
4 — Malzeme , eşya ve alât 4° Les approvisionnemets, le
ve edevat, edevatı müteharrike- mobilier et l'outillage seront
niu tâbi olduğu ayni şerait tah­ laissés dans le mêmes conditions
tında terkedilecektir . (lue le matériel roulant.
MADDE 109 — Hilâfına ah­ ARTICLE 109 — A moins de
kâm mevcut olmadıkça, yeni dispositions contraires, lorsque,
bir hududun çizilmesi yüzünden par suite du tracé d'une nouvelle
bir Devletin usulü miyahi (cetvel frontière, le régime des eaux
küşadı, feyezan , irva ve İska , (canalisations, inondations, irrig-
teybis yahut buna mümasil atious, drainage ou questions
hususat ) diğer bir Devletin ara­ I analogues) dans un Etat dépend
zisinde icra edilecek mesa­ de travaux exécutés sur le ter­
iye merbut bulunduğu veyahut ritoire d'un autre Etat, ou lors­
bir Devletin arazisi üzerinde , qu'il est fait usage sur le terri­
harpten mukaddemki teamülât toire d'un Etat, en vertu d'usa­
mucibince diğer bir Devletin ara­ ges antérieurs à la guerre, des
zisinde mütevellit miyah veya eaux ou de l'énergie hydrauli­
kuvayi miyahiye istimal edildiği que nées sur le territoire d'un
takdirde, alâkadar Devletler ara­ autre Etat, il doit être établi
sında her birinin menafi ve une entente entre les Etats
hukuku müktesebelerini mu­ intéressés de nature à sauve-
hafaza edecek mahiyette bir gader les intérêts et les droits
itilâf tesis edilmek lâzımdır . acquis par chacun d'eux.
Ademi itilâf halinde mesele A défaut d'accord, il sera
tahkim tarikile hallonulacaktır . statué par voie d'arbitrage.
MADDE 110 — Romanya ve ARTICLE 110 —La Rouma­
Türkiye Köstence — İstanbul nie et ls Turquie s'entendront
kablosunun işletme şeraitini pour fixer équitablement les
muhik bir surette tesbit için ara­ conditions d'exploitation du câ­
larında uyuşacaklardır. itilâf ble Constanza — Constanti-
nople. A défaut d'entente , la
husul bulmadığı takdirde mesele question sera réglée par voie
tahkim tarikile hallolunacaktır . d'arbitrage.
MADDE 111 —Türkiye bizzat AÏÏTÏCLE l t l —La Turquie
kendi namına ve tebaası namına, renonce, en son propre nom et
artık kendi erazisinde kara ile au nom de ses ressortissants, à
ittisal peyda etmeyen kabloların tous droits ou privilèges de quel­
cümlesi veya aksamı üzerindeki,
her hangi bir mahiyette olursa que nature que ce soit, sur
olsun , bilcümle hukuk , müste- tout ou partie des câbles, n'at­
" nidat ve imtiyazatından sarfı terrissant plus son territoir.
nazar eder. Si les câbles on portions de
Eğer balâdaki fıkra mucibince câbles, transférés conformément
devredilmiş olan kablolar veya à l'alinéa précédent, constituent
kabloların bir kısmı emvali husu- des propriétés privées, il appar­
siyeden ise eshabınm zarar ve tiendra aux Gouvernements aux­
ziyanlarının tazmini, mülkiyetin quels la propriété est transférée
müntakil olduğu Hükûmata ait d'indemniser les propriétaires.
olacaktır.Tazminatın miktarında En cas de désaccord sur le
ademi itilâf halinde bu miktar montant de l'indemnité, celle-ci
tahkim tarikile tayin edilecektir. sera fixée par voie d'arbitage,
MADDE 112— Türkiye kendi ARTICLE 112 — La Turquie
arazisinde kara ile lâakal bir conservera les droits de proprié­
ittisal peyda eden kablolar üze­ té qu'elle posséderait déjà sur
rinde mukaddema haiz olduğu les câbles dont un atterrissage
hukuku mülkiyeti muhafaza au moins reste en territoire turc.
edecektir . L'exercice des droits d'atter­
Marüzzikir kablolardan Türk rissage desdits câbles en terri­
arazide kara ile ittisal etmeleri toire non turc et les conditions
hukukunun istimali ve işletme­ de leur exploitation, seront réglés
lerinin şeraiti alâkadar Devletler à l'amiable par les Etats inté­
tarafından sureti muslihanede ressés. En cas de déssaccord, le
tanzim olunacaktır. Ademi itilâf différend sera réglé par voie
halinde ihtilâf , tahkim tarikile d'arbitrage.
halledilecektir . ARTICLE 113— Les Hautes
MADDE 113 — Tarafeyni Ali­ Parties contractantes déclarent
yeyni Âkideyn , her biri kendi­ accepter, chacune en ce qui la
sine teallûku cihetinden Türki­ concerne, la suppression des
yede ecnebi postanelerinin ilga­ bureaux de poste étrangers en.
sını kabul ettiklerini beyan eder­ Turquie.
ler .

SECTION IL
FASIL II.
Qutsiioiis sanitaires.
Mesaili sıhhiye.
ARTICLE 114 — Le Conseil
MADDE 114— İstanbul Mec­ Supérieur de Santé de Constan-
lisi Kebiri Umuru Sıhhiyesi tinople est supprimé. L'Adminis­
lâgvolunmuştur. Türkiye sevahil tration turque est chargée de
ve hududunun teşkilâtı sıhhiye- l'organisation sanitaire des côtes
sile Türk İdaresi vazifedardır . et frontières de la Turquie.
MADDE 115 — Mekadir ve ARTICLE 115 — Un seul et
şeraiti muhik olacak olan yegâne même tarif sanitaire, dont le
ve ayni tarifei sıhhiye,Türk bay­ taux et les conditions seront
rağı ile ecnebi bayraklarını tefrik équitables, sera appliqué à tous
etmeksizin , bütün gemilere ve les navires, sans diatinguer entre
Türkiye tebaasına tatbik edilen le pavilon turc et les pavillons
ayni şerait dairesinde , Düveli étrangers, et aux ressortissants
ecnebiye tebaasına tatbik oluna­ des Puissances étrangères dans
caktır . les mêmes conditions qu'aux
MADDE 116 — Tüıkiye , ressortissants de la Turquie.
açıkta kalmış olan memurini ARTICLE 116— La Turquie-
sıhhiyenin sabık İstanbul Mec­ s'engage à respecter entière­
lisi Kebiri Umuru Sıhhiye­ ment le droit des employée sani­
sinin nukudundan bittef n'k taires licenciés à une indemnité
verilmek üzre tazminata istih­ à prélever sur les fonds de
kaklarına ve işbu Meclisin me­ l'ex-Conseil Supérieur de Santé
murini hazıra ve sabıkasının ve de Constantinople et tous les
onların menlehülhaklarının diğer autres droits acquis des employés
bilcümle hukuku müktesebelerine et ex-employés de ce Con­
tamamen riayet etmeği taahüt seil et leurs ayants droit. Toutes
eyler, işbu hukuka, sabık istan­ le questions ayant trait à ces
bul Meclisi Kebiri Umuru Sıh­ droits, à la destination à donner
hiyesinin ihtiyat akçesinin ciheti au fonds de réserve de l'ex-Con­
tahsisine , eski idarei sıhhiyenin seil Supérieur de Santé de Con­
tasfiyei kafiyesine müteallik bil­ stantinople , à la liquidation
cümle mesail ile kezalik buna défnitive de l'ancienne adminis­
müşabih veya merbut olan diğer tration sanitaire ainsi que toute
her mesele , sureti hususiyede autre question semblable ou con­
müteşekkil bir komisyon tarafın­ nexe, seront i églées par une Com­
mission od hoc,i\wx sera composée
dan hal ve tesviye edilecek ve
d'un représentant de chacune
bu komisyon Almanya , Avus­
turya ve Macaristan müstesna des Puissances qui faisaient par­
olmak üzre istanbul Meclisi Ke­ tie du Conseil Supérieur de
biri Umuru Sıhhiyesine iştirak Santé de Constantinople, à l'ex­
etmiş olan Devletlerden her biri­ ception de l'Allemagne, de
nin bir mümessilinden müteşekkil d'Autriche et de la Hongrie. En
olacaktır. Gerek yukarıda beyan cas de désaccord entre les mem­
olunan tasfiyeye ve gerek bu bres de cette Commission sur
tasfiyeden sonra kalan nukudun une question concernant soit la
ciheti tahsisine müteallik bir liquidations visée plus haut, soit
meseleden dolayı işbu komisyo­ l'affectation du reliquat des
nun azalan arasında ihtilâf zu­ fonds restant après cette liqui­
huru halinde mezkûr komisyonda dation, toute Puissance repré-
temsil edilen Devletlerden er sentée au sein de la Commission
biri, kararı ahiri ittihaz edecek aura le droit d'en saisir le Con­
olan Cemiyeti Akvam Meclisine seil de la Société des Nations
hakkı müracaate malik olacaktır. qui statuera en dernier ressort.
ARTICLE 117 —La Turquie
MADDE 117 — Türkiye ile et les Puissances intéressées à
Mekkeimükerreme haccına ve la surveillance des pèlerinages
Kudüsüşerif ziyaretine ve Hicaz de Jérusalem et du Hedjaz et
Şimendiferine nezaret etmekle du chemin de fer du Hedjaz,
prendront les mesures appropri­
alâkadar Devletler , beynelmil
ées, conformément aux disposi­
Mukavelâtı sıhhiye ahkâmı muci­ tions des Conventions sanitaires
bince tedabiri mahsusa ittihaz internationales. A l'effet d'assu­
edeceklerdir . İcraatta bir vah­ rer une complète uniformité d'­
deti tamme temini zımnında bu exécution , ces Puissances et la
Devletlerle Türkiye,hac ve ziya­ turquie constitueront une Com­
ret umuru sıhîsinin telif ve tan­ mission de coordination sanitaire
zimi için , bir komisyon teşkil des pèlerinages, dans laquelle
edecekler ve bu komisyonda les services sanitaires de la Tur­
Türkiye devairi sıhhiyesile Mısır quie et le Conseil sanitaire ma­
bahriye ve karantina sıhhiye ritime et quarantenaire de l'E­
Meclisi temsil edilmiş olacak­ gypte seront représentés.
lardır. Cette Commission devra obte­
nir le consentement préalable de
Mezkûr komisyon , arazisinde
içtima edeceği Devletin evelce l'Etat sur le territoire duquel
elle se réunira.
muvafakatini istihsal edecektir.
ARTICLE 118— Des rapports
MADDE 118— Hac ve ziya­
sur les travaux de la Commis­
ret umuru sıhhiyesinin telif ve
tanzimi komisyonunun mesaisi sion de coordination des pèleri­
hakkında gerek Cemiyeti Akvam nages seront adressés au Comité
d'hygiène de la Société des
hıfzıssıhha Komitesine ve bey­
Nations et à l'Office international
nelmilel umumî hıfzıs&ıhha İda­
resine ve gerek hac ve ziyaret d'hygiène publique, ainsi qu'au
Gouvernement de tout pays in­
ile alâkadar her memleketin
téressé aux pèlerinages qui en
talep edecek olan Hükümetine
raporlar verilecektir. Komisyon ferait la demande. La Commis­
kendisine Cemiyeti Akvamdan , sion donnera son avis sur toute
beynelmilel Umumî Hıf zussılıha question qui lui sera posée par
idaresinden veyahut alâkadar la Société des Nations, par l'Of­
Hükümetler tarafından vuku bu­ fice international d'hygiène
ttan bütün sualler hakkında reyi­ publique ou par les Gouverne­
ni bayan edecektir. ments intéressés.

KISIM V. PARTIE V.
AHKÂMI MUHTELİFE. CLAUSES DIVERSES.
1. Üserayı harp. 1. Prisonniers de guerre.

MADDE 119 — Tarafeyni ARTICLE 119 — Les Hautes


Âliyeyni âkideyn, ellerinde kal­ Parties contractantes s'engagent
mış olan harp esirlerile sivil a, rapatrier immédiatement les
mevkufları derhal memleketleri­ prisonniers de guerre et internés
n e iadeyi taahhüt ederler. civils qui serainet restés entre
Yunani stan ve Türkiyenin mü- leurs mains.
tekabilen ellerinde bulunan üse­ L'échange des prisonniers de
rayı harp ve sivil mevkufinin guerre et internés civils détenus
mübadeleleri işbu Hükümetler a- respectivement par la Grèce et
rasında 30 kânunusani 1923 tari­ la Turquie, fait l'objet de l'Ac­
hinde Lozan da imza edilmiş cord particulier entre ces Puis­
olan Itilâfnamei mahsusun mev­ sances, signé à Lausanne le 30
zuunu teşkil eder. janvier 1923.
MADDE 120 — inzibata mu­ ARTICLE 120 — Les prison­
gayir harekâttan dolayı cezaya niers de guerre et internés civils
müstahak veya mahkûm olan qui sont passibles ou frappés de
üserayı harp ve sivil mevkuf in, peines pour fautes contre la dis­
cezalarının ikmaline veyahut cipline, seront rapatriés sans
haklarındaki takibatı kanuniye- qu'il soit tenu compte de l'achè­
nin hitam bulmasına bakılmaksı­ vement de leur peine ou de la
zın , iade edileceklerdir . procédure engagée contre eux.
İnzibata ait ceraimden maada Ceux qui sont passibles ou
ef'alden dolayı cezaya müstahak frappés de peines pour des faits
veya mahkûm olmuş olanlar autres que des infractions discip­
tahtı mevkufiyette idame edile- linaires, pourront être maintenus
, bileceklerdir . en détention.
MADDE 121 —Tarafeyni Ali­ ARTICLE 121— Les Hautes-
yeyni âkideyn gaiplerin taharrisi Parties contractantes s'engagent
veya ademi iade arzusunu à donner sur leurs territoires
izhar etmiş olan üserayı harp respectifs toutes facilités pour
ve sivil mevkufinin tayini hüvi­ la recherche des dispàius ou
yetleri için mütekabilen kendi l'identification des prisonniers
arazileri üzerinde her türlü teshi­ de guerre et internés civils
lâtı irae etmeği taahhüt ederler. qui ont manifesté le désir de ne
pas être rapatriés.
MADDE 122 — Tarafeyni
Aliyeyni âkideynjşbu Muahede- ARTICLE 122— Les Hautes
name mevkii mer'iyete vaz'edilir Parties contractantes s'engagent
edilmez, üserayı harbe ve sivil à restituer, dès la mise en vi­
mevkufine ait olduğu veya ait gueur du présent Traité, tous
olmuş bulunduğu halde alıkonul­ les objets, monnaie, valeurs, do­
muş bulunan bilcümle eşya, ak cuments ou effets personnels de
çe, esham ve tahvilât ve sene- toute nature appartenant ou
dat ve evrak ve vesaik veya ayant appartenu aux prisonniers
her nevi eşyayı zatiyenin iade­ de guerre et internés civils, et
sini taahhüt ederler. qui auraient été retenus.
MADDE 123 — Tarafeyni ARTICLE 123 — Les Hautes
Aliyeyni âkideyn, orduları tara­ Parties contractantes déclarent
fından esir edilmiş olan üserayı
renoncer au remboursement ré­
harbin idare ve iaşesi için mas­
ciproque des sommes dues pour
ruf mebaliğın mütekabilen tedi­
l'entretien des prisonniers de
yesinden sarfı nazar eyledikle­
rini beyan ederler . guerre capturés par leurs armées.
2. Sépultures.
2. Mezarlıklar.
ARTICLE 124 — Sans pré­
MADDE 124 — Atide gelecek
judice des dispositions particu­
126 mcı Maddede mevcut ahkâ­
lières qui font l'objet de l'Article
mı mahsusaya halel gelmeksizin,
Tarafeyni Aliyeyni âkideyn,içle- 126 ci-après, les Hautes Parties
rinden her birinin 29 teşrinievel contractantes feront respecter et
1914 ten beri meydanı harpte entretenir, sur les territoires
veyahut mecruhiyetle veya ka­ soumis à leur autorité, les cime­
za veya hastalık neticesinde tières, sépultures, ossuaires et
vefat etmiş berrî ve bahrî asker- monuments commémoratifs des
lerile ayni tarihten beri esarette soldats et marins de chacune-
vefat etmiş olan üserayı harp d'elles tombés sur le champ de
v e sivil mevkufinin kendi hâki­ bataille ou morts des suites de
miyetleri altında bulunan arazi leurs blessures, d'accidents ou
üzerindeki mezarlıklarına , met- de maladies, depuis le 29 octo­
fenlerine , izam mahzenlerine bre 1914, ainsi que ceux des
ve tezkiri namları için tesis edi­ prisonniers de guerre et des
len âbidelerine hürmet ve onları internés civils décédés en capti­
hüsnü muhafaza ettireceklerdir. vité depuis la même date.
Tarafeyni Âliyeyni âkideyn Les Hautes Parties contrac­
içlerinden her birinin marüzzikir tantes s'entendront pour donner
ın ezarlıklannı , metfenlerini ve toutes facilités de remplir leur
izam mahzenlerini tayin , kayit mission sur leurs territoires res­
ve idareye ve bunların bulun­ pectifs aux commissions que
dukları mahallerde münasip âbi­ chacune d'elles pourra charger
deler rekzine her birinin memur d'identifier,d'enregistrer,d'entre-
edebileceği komisyonlara kendi tenir lesdits cimetières, ossuaires
et sépultures, et d'élever des
arazileri üzerinde vazifelerini ifa
monuments convenables sur
için bilcümle teshilâtı irae husu­
leurs emplacements . Ces com­
sunda itilâf edeceklerdir . Bu
missions ne devront avoir
komisyonlar hiç bir askerî mahi-_
aucun caractère militaire.
yeti haiz olmayacaklardır.
Elles conviennent de se don­
Âkideyni mezkûre ber veçhi
ner réciproquement, sous réserve
balâ zikrolunan berrî ve bahrî
des prescriptions de leur législa­
askerlerinin bakayayı eçsadının tion nationale et des nécessités
vatanlarına iadesi hususundaki
de l'hygiène publique, toutes
taleplerini kabul zımnında , ka-
facilités pour satisfaire aux de­
vanini milliyeleri ahkâmı ve sıh­
mandes de rapatriement des
hati umumiye zaruretleri nazarı
restes de leurs soldats et marins
dikkate alınmak kaydı ile her
visés ci-dessus.
türlü teshilâtı mütekabilen irae
etmeğe muvafakat ederler . ARTICLE 125— Les Hautes
„ MADDE 125 — Tarafeyni Parties contractantes s'engagent
Aliyeyni âkideyn : à se fournir réciproquement:
Evvelâ — Esarette vefat eden 1° la liste complète des pri­
üserayı harbin ve sivil mevku­ sonniers de guerre et internés
finin , tayini hüviyetleri için civils décédés en captivité, en y
faydalı tafsilâtın ilâ vesile bera­ joignant tous renseignements
ber, tamam bir cetvelini ; utiles à leur identification;
Saniyen — Hüviyetleri tayin 2° toutes indications sur le
•edilmeksizin defnedilen emvatın nombre et l'emplacement des
metfenlerinin adet ve mevkileri sépultures des morts enterrés
hakkında her türlü tarifatı müte­
sans avoir été identifiés.
kabilen yekdiğerine ita etmeği
taahhüt eylerler . ARTICLE 126 — L'entretien
MADDE 126 — Romanya des sépultures, cimetières, ossu­
arazisinde 27 ağustos 1916 aires et monuments commémo-
dan beri vefat eden Türk ratifs des soldats, marins et pri­
asakiri berriye ve bahriyesi­ sonniers de guerre turcs morts
nin ve üserayı harbinin metfen sur le territoire roumain depuis
ve mezarlıklarının ve izam mah­ le 27 août 1916, ainsi que tou­
zenlerinin ve tezkiri namları
için dikilen âbidelerin hüsnü te autre obligation résultant des
halde muhafazasile, sivil mevku- Articles 124 et 125 en ce qui
fine dair 124 ve 125 inci madde­ concerne les internés civils,
lerden mütevellit sair her türlü feront l'objet d'un arrangement
mecburiyetler için Romanya spécial entre le Gouvernement
Hükümeti ile Türkiye Hükü­ roumain et le Gouvernement
meti arasında mahsus bir itilâf turc.
name akdedilecektir .
ARTICLE 127 — Pour com­
MADDE 127 — 124 ve 125 pléter les stipulations d'ordre
inci Maddelerin umumî mahiyet­ général des Articles 124 et 125,
te olan ahkâmını ikmal için bir
les Gouvernements de l'Empire
taraftan Britanya imparatorluğu,
Fransa ve İtalya Hükümetleri britannique, de la France et de
diğer taraftan Türkij' ve Yuna­ l'Italie, d'une part, et les Gou­
nistan Hükümetleri 128 inci den vernements turc et hellénique,
136 ıncıya kadar olan Maddeler­ d'autre part, conviennent des
deki ahkâmı mahsusayı karar­ dispositions spéciales qui font
laştırmışlardır . l'objet des Articles 128 à 136.
MADDE 128 — Türkiye Hü­ ARTICLE 128 — Le Gou­
kümeti, Britanya İmparatoluğu- vernement turc s'engage, vis-à-
na, Fransa ve İtalya Hükümet­ vis des Gouvernements de l'Em­
lerine karşı, kendi arazisi üze­ pire britannique, de la France
rinde bunların meydanı harpte et de l'Italie, à leur concéder
veya mecruhiyetle veya kaza séparément et à perpétuité, sur
veya hastalık neticesinde vefat son territoire, les terrains où
etmiş olan benî ve bahrî asker­ se trouvent des sépultures, ci­
metières, ossuaires et monu­
leri ile esarette vefat eden üse­
ments commémoratifs de leurs
rayı harplerine ve sivil mevkuf­ soldats et marins respectif*
larına ait metfen ve mezarlıkları tombés sur le champs de ba­
ve izam mahzenlerini ve tezkiri taille ou morts des suites de-
namlari için dikilmiş abideleri leurs blessures, d'accidents ou
muhtevi arsaları kendilerine ayrı de maladies, ainsi que de leurs;
prisonniers de guerre et inter­
ayrı ve müebbeden tahsis etmeği
nés civils décédés en captivité.
taahhüt eder. Kezalik 130 uncu Il leur concédera de même les
Maddede mezkûr komisyonlar terrains qui seront reconnus-
tarafından birleştirme mezarlık­ nécessaires à l'avenir pour l'é­
ları, izam mahzenleri veyahut tablissement de cimetières de
groupement, d'ossuaires ou de
abideler tesisi için atide lüzumu
monuments commémoratifs par
görülecek olan araziyi de ken­
les commissions prévues à l'Ar­
dilerine tahsis edecektir. ticle 130.
Bundan maada işbu metfen- Il s'engage, en outre, à
lere , mezarlıklara, izam mah­ donner libre accès à ces sépul­
tures, cimetières, ossuaire v et
zenlerine ve abidata serbestii
monuments, et à autoriser, le-
duhule müsaade etmeği ve le-
cas échéant, la construction des
deliktıza lâzım olan cadde ve routes et chemins nécessaires.
yolun inşasına ruhsat vermeği Le Gouvernement hellénique
taahhüt eder. prend les mêmes engagements
Yunan Hükümeti kendi arazi­ en ce qui concerne son terri­
sine müteallik olarak ayni husu- toire.
satı taahhüt eder. Les dispositions qui précè­
dent ne portent pas atteinte à
Yukarıdaki ahkâm, tahsis olu­ la souveraineté turque ou, sui­
nan arazide Türkiye hâkimiye­ vant le cas, à la souveraienté
tine veyahut, hale göre, Yunan hellénique, sur les territoires
hâkimiyetine İrası halel etmez. concédés.
MADDE 129— Türkiye Hü­ ARTICLE 129 — Parmi les
kümeti tarafından tahsis edile­ terrains à concéder par le Gou­
cek arazi meyanında bilhassa vernement turc, seront compris
Britanya İmparatorluğu için notamment pour l'Empire bri­
3 numaralı haritada gösterilmiş tannique ceux de la région
olan Anzak denilen havali (Arı- dite rTAmac ( Ari Burnu ) qui
burnu ) arazisi dahil olacaktır. sont indiqués sur la carte n° 3.
Britanya İmparatorluğunun La jouissance par l'Empire
balâda beyan olunan araziden britannique du terrain susmen­
istifadesi ber veçhi ati şeraite tionné sera soumise aux condi­
tâbi tutulacaktır: tions suivantes:
1 — Mezkûr arazi işbu Sulh 1° Ce terrain ne pourra pas
Muahedenamesile tayin olunan être détourné de son affectation
ciheti tahsisinden gayrı bir su­ en vertu du présent Traité; en
retle istimal edilemeyecek; bina­ conséquence il ne devra être
enaleyh hiçbir askerî veya ticarî utilisé dans aucun but militaire
maksatla veya anifülbeyan ciheti ou commercial, ni dans quelque
tahsisi haricinde sair hiç bir autre but étranger à l'affecta­
maksatla kullanılmayacaktır ; tion ci-dessus visée;
2 — Türkiye Hükümeti, me­ 2° Le Gouvernement turc
zarlıklar da dahil olduğu halde, aura, en tout temps, le droit
mezkûr araziyi teftiş ettirmek de faire inspecter ce terrain y
hakkını her zaman haiz buluna­ compris les cimetières;
caktır ; 3° Le nombre de gardiens
3 — Mezarlıkların muhafaza­ civils destinés à la garde des
sına tahsis edilen sivil bekçilerin cimetières ne pourra être supé­
adedi her mezarlık için bir rieur à un gardien par cime­
bekçiden fazla olmayacaktır. tière. Il n'y aura pas de gardi­
Mezarlıkların haricinde bulunan ens spéciaux pour le terrain
arazi için mahsus bekçiler compris en dehors des cimeti­
olmayacaktır ; ères ;
4 — Mezkûr arazide mezar­ 4° Il ne pourra être construit
lıkların gerek dahil ve gerek dans ledit terrain, tant à l'inté­
haricinde sırf muhafızlara lâzım rieur qu'à l'extérieur des cime­
tières, que les bâtiments d'ha­
olacak meskenlerden başka eb-
bitation strictement nécessaires
niye hoşa edilmeyecektir ; aux gardiens ;
5 — Mezkûr arsanın sahili 5° Il ne pourra être construit
üzerinde eşhas ve emtia ihraç sur le rivage dudit terrain au­
ve irkâbını teshile medar ola­ cun quai, aucune jetée ou
bilecek hiç bir rıhtım, mendirek aucun appontement pouvant
-veya iskele inşa edilemeyecektir; faciliter le débarquement ou
6 — Bilcümle muamelâtı lâ- l'embarquement des personnes
ou des marchandises;
zime yalnız boğazların iç sahi­
linde icra edilebilecek ve araziye 6° Toutes formalités néces­
saires ne pourront être remp­
Adalar denizi sahilinden duhule
lies que sur la côte intérieure
ancak mezkûr muamelâtın icra­
des Détroits et l'accès du ter­
sından sonra müsaade olunacak­ rain par la côte de la Mer Egée
tır . Türk Hükümeti mümkün ne sera permis qu'après l'ac­
olduğu kadar basit olması lâzım complissement destites forma­
gelen işbu muamelâtın, bu Mad­ lités. Le Gouvernement turc
accepte que lesdites formalités,
denin diğer ahkâmına halel gel­
qui doivent être aussi simples
memek şartile, Türkiyeye giden que possible, ne soient pas,
diğer ecnebiler hakkında mevzu sans préjudice toutefois des
muamelâttan ziyade zahmeti autres dispositions du présent
mucip olmamasını ve her nevi Article, plus onéreuses que
bifaide teahhura mahal verme­ celles imposées aux autres é-
trangers se rendant en Turquie
yecek şerait tahtında ifa kılın­ et qu'elles soient remplies dans
mağım kabul eder; les conditions tendant à éviter
tout retard inutile ;
7 — Araziyi ziyaret etmek
7° Les personnes désirant visi­
isteyen eşhas müsellâh olmaya­ ter le terrain ne devront pas
caklar ve Türkiye Hükümeti işbu être armées etle Gouvernement
memnuiyeti kafiyenin tatbikına turc aura le droit de veiller à
nezaret etmek hakkını haiz l'application de cette stricte i n ­
bulunacaktır ; terdiction;
8° Le Gouvernement turc
8 — 150 kişiden fazla olan devra être informé, au moins
her züvvar kafilesinin muvasala­ une semaine à l'avance,de l'ar­
tından lâakal bir hafta evel rivée de tout groupement de
Türkiye Hükümetinin haberdar visiteurs dépassant 150 per­
edilmesi muktazidir. sonnes.
MADDE 130— Metfenlere ve ARTICLE 130— Chacun des
mezarlıklara ve izam mahzenle­ Gouvernements britanique, fran­
rine ve abidata müteallik mesaili çais et italien désignera une
mahallinde halletmeğe memur commission à laquelle les Gou^
olarak Britanya , Fransa vevernements turc et hellénique*
İtalya Hükümetlerinden her biri délégueront un» représentant, e t
Türkiye ve Yunan Hükümet­ qui sera chargé de régler sur
lerinizde birer mümessil memur place les questions concernant
edecekleri birer komisyon tayin les sépultures, cimetières, os­
eyleyecekler. suaires et monuments commé-
İşbu komisyonlar bilhassa : moratifs. Ces commissions se­
1—Emvatın defnedildiği veya ront notamment chargées de :
defaedilmiş olabileceği menatıkı 1° Reconnaître les zones où'
keşif ve tayin ve mevcut metfen- les inhumations ont été ou ont
leri, mezarlıkları, izam mahzen­ pu être faites, et constater les
lerini ve abidatı tesbit etmek ; sépultures, cimetières, ossuaires*
2 — Merkatlerin , eğer icap et monuments existants ;
ederse, bir araya yeniden cem'e- 2° Fixer les conditions dans'
dilmesine ı.*• gibi şerait tahtındalesquelles il sera procédé, s'il
y a lieu, à des regroupements -
tevessül edilee. °ğini tayin etmek;
de sépultures; designer, de con­
Türk arazisine! Türk mümessi-
cert avec e représentant turc
lile ve Yunan arazisinde Yunan
en erritoire turc, avec le repré­
mümessilde, bilitilâf yeniden bir sentant hellénique en territoire
araya cem'olunacak kafile me­ hellénique, les emplacements
zarlıklarının ve tesis edilecek des cimetières de regroupe­
izam mahzenlerde abidatın mev­ ment, des ossuaires et des
kilerini tayin eylemek ; ve işgal monuments commémoratifs à
edilen sathı zarurî olan haddi établir; et déterminer les limites •
asgariye tenzil suretile işbu me- de ces emplacements en rédui­
vakiin hududunu tahdit etmek ; sant la surface occupée au mi­
nimum indispensable ;
3 — Kendi tebaaları için tesis
edilmiş veya edilecek metfenlerin, 3° Notifier aux Gouverne­
mezarlıkların, izam mahzenleri­ ments turc et hellénique, au
nom de leurs Gouvernements;
nin ve abidatın kat'î plânlarını
respectifs, le plan définitif des­
mensup oldukları Hükümetleri :
sépultures, cimetières, ossuaires
namına Türkiye ve Yunan Hükü­ et monuments établis ou à é-
metlerine tebliğ etmek vazife­ tablir pour leurs nationaux.
lerde mükellef olacaklardır.
ARTICLE 131 — Les Gou­
MADDE 131 — Kendilerine vernements concessionnaires"'
arazi tahsis olunan Hükümetler s'engagent à ne pas donner nk
işbu araziyi yukarıda zikrolunan- laisser donner aux terrains con­
dan gayri surette istimal etmemeği cédés d'autres usages que ceux
ve istimale müsaade eylememeği ci-dessus visés. Si ces terrains-
taahhüt eylerler. Mezkûr arazi sont situés au bord de la mer,
deniz kenarında vaki ise sahili le rivage n'en pourra être uti­
arazinin tahsis olunduğu Hükü­ lisé pour aucun but militaire,
met tarafından her hangi askerî maritime ou commercial quel­
bahrî veya ticarî hiç bir maksat conque par le Gouvernement
için istimal edilemeyecektir.Üze- concessionnaire . Les terrains
rinde metfenler ve mezarlıklar des sépultures et cimetières,.
teessüsünden vazgeçilecek ve qui seraient désaffectés et qui
abide rekzi için istimal edilme­ ne seraient pas utilisée pour
yecek olan arazi yine Türkiye l'érection de monuments com­
veyahut hale göre Yunan Hükü­ mémoratifs, feront retour au
metine kalacaktır. Gouvernement turc ou, suivant
le cas, au Gouvernement hel­
MADDE 132 — 128 inciden lénique.
130 uncuya kadar olan Madde­
lerde zikrolunan arazinin Bri­ ARTICLE 132 — Les me­
tanya, Fransa ve İtalya Hükü­ sures législatives ou adminis­
metlerine müebbeden ve tama­ tratives nécessaires pour con­
men ve kamilen müstefit olma­ céder aux Gouvernements bri-
ları için tahsis edilmelerine ait tanique, français et italien la
teşriî veya idarî tedabiri lâzime pleine et entière jouissance à
perpétuité des terrains visés
130 uncu Maddenin 3 üncü fık­
aux Articles 128 à 130, dev­
rasında beyan edilen tebliği ta­
ront être prises respectivement
kip edecek olan altı ay zarfında, par le Gouvernement turc et le
Türkiye Hükmeti ve Yunan Hü­ Gouvernement hellénique dans :

kümeti tarafından ittihaz edile­ les six mois qui suivront la no­
cektir . Eğer istimlâkât lâzım tification prévu à l'Articles 130,
gelirse işbu istimlâkler Türkiye paragraphe 3°. Si des expio-
ve Yunan Hükmederine ait priations sont nécessaires, elles
arazi üzerinde mütekabilen mez­ seront effectuées par les soins
kûr Hükümetler marifetile ve et aux fiais des Gouvernements
masarifi kendilerine ait olmak turc et hellénique sur leurs ter­
üzre icra edilecektir. ritoires respectifs.
MADDE 133 — Britanya , ARTICLE 133 — Les Gou­
Fransa ve İtalya Hükümetleri vernements britanique, farnçais-
tebaalarının metfen ve mezarlık­ et italien seront libres de con­
larının ve izam mahzenlerinin fier à tel organe d'exécution
ve abidelerinin tesis, tanzim ve qu'ils jugeiont convenable, l'é­
tablissement, l'aménagement et
idaresini münasip gördükleri her l'entretien des sépultures, cime­
hangi vasıtai icraiyeye tevdide tières, ossuaires et monuments
serbest olacaklardır, işbu vesait de leurs ressortissants. Ces or­
mahiyeti askeriyeyi haiz olmaya­ ganes ne devront pas avoir de
caktır. Metf enlerin yeniden bir­ caractère militaire. Ils auront
leştirilmesini ve mezarlık ve izam seuls le droit de faire procéder
mahzeni tesisini temin için lâzım aux exhumations et transferts
addedilecek olan ihracı emvat ve de corps jugés nécessaires pour
nakli eçsat ile kendilerine arazi assurer le regroupement des
tahsis edilen Hükümetlerce va­ sépultures et l'établissement des
tanlarına iadesi icap edeceğine cimetières et ossuaires ainsi
hükm olunacak emvatın ihraç ve qu'aux exhumations et trans­
eçsadm nakli keyfiyetlerine ferts des corps dont les Gou­
tevessül ettirmek hakkını yalnız vernements concessionnaires
bunlar haiz olacaklardır . jugeraient devoir opérer le ra­
patriement.
MADDE 134 — Britanya,
ARTICLE 134 — Les Gou­
Fransa ve italya Hükümetleri
vernements britannique, français
Türkiyede kâin metfenlerinin ,
et italien auront le droit de faire
mezarliklarının, izam mahzenleri­
assurer la garde de leurs sé­
nin ve abidelerinin tebaaları pultures, cimetières, ossuaires
meyanıadan tayin edilmiş bekçi­ et monuments commémoratifs
ler tarafından muhafazasını temin situés en Turquie, par des gar­
ettirmek hakkını haiz olacaklar­ diens désignés parmi leurs res­
dır. Bu bekçiler Türkiye memu­ sortissants. Ces gardiens dev­
rini tarafından tanınacaklar ve ront être reconnus par les auto­
metfenlerirt mezarlıkların ve abi- rités turques et devront rece­
datın muhafazasını temin için voir le concours de ces derni­
mezkûr memurların muavenetine ères pour assurer la sauvegarde
mazhar olacaklardır, bu bekçiler des sépultures, cimetières, ossu­
hiç bir sıfatı askeriyeyi haiz aires et monuments. Us n ' i ­
olmayacaklar ve fakat şahısları­ ront aucun caractère militaire,
nın müdafaası için bir rövolver mais pourront être armés, pour
veyahut otomatik tabanca ile leur défense personnelle, d'un
müsellâh olabileceklerdir. revolver ou pistolet automatique.
MADDE 135 — 128 inciden ARTICLE 135 — Les ter­
131 inci Maddeye kadar olan rains visée dans les articles 128
Maddelerde zikolunan arazi à 131 ne seront soumis par la
Turquie et les autorités turques,
Türkiye ve Türkiye memurini
ou selon le cas par la Grèce et les
veya hale göre Yunanistan autorités helléniques, à aucune
ve Yunan memurini tarafın­ espèce de loyer, taxe ou impôt.
dan hiçbir nevi bedeli icara, Leur accès sera libre en tout
resme veya vergiye tâbi tutul­ temps aux représentants des
mayacaktır . Britanya, Fransa Gouvernements britannique ,
ve italya Hükümetleri mümes­ français et italien, ainsi qu'aux
sillerde metfenleri, mezarlıkları, personnes désireuses de visiter
izam mahzenlerini ve abidatı les sépultures, cimetiérs, ossu­
ziyaret arzusunda bulunan eşhas aires et monuments commémo-
için oralara duhul her zaman ratifs. Le Gouvernement turc
serbest olacaktır. Türkiye Hükü­ et le Gouvernement hellénique,
meti ve Yunan Hükümeti mez­ respectivement, prendront à leur
kûr araziye musil olan yolların charge à perpétuité l'entretien
idare ve muhafazasını müebbe- des routes donnant accès
den deruhde edeceklerdir. auxdits terrains.

Türkiye Hükümeti ve Yunan Le Gouvernement turc et le


Hükümeti marüzzikir metfenlerin, Gouvernement hellénique s'enga­
mezarlıkların, izam mahzenleri­ gent respectivement à accorder
nin ve abidatın idare veya mu­ aux Gouvernements britannique,
hafazasına memur eşhasın ihtiya- français et italien toutes facilités
pour leur permetire de se procu­
catı ve arazisinin İskası için lâzım
rer la quantité d'eau nécessaire
olan miktarda suyu tedarik ede­
aux besoins du personnel affecté
bilmeleri zımnında Britanya,
à l'entretien ou à la garde des­
Fransa ve İtalya Hükümetlerine
dits cimetières, ossuaires, monu­
her türlü teshilâtı bahşetmeği ments et pour l'irrigation du
taahhüt ederler . terrain.
MADDE 136 — Britanya , ARTICLE 136 — Les Gou­
Fransa ve İtalya Hükümetleri, vernements britannique,français
Türkiyeden ayrılan arazide bu­ et italien s'engagent à accorder
lunanlar dahi dahil olmak üzre, au Gouvernement turc le béné­
İtendi hükümlerine tâbi arazide fice des dispositions des Articles
metfun bulunan Türk asakiri 128 et 130 à 135 pour l'établis­
berriye ve bahriyesi için met- sement des sépultures, cimetiè­
fenler , mezarlıklar , izam mah­ res, ossuaires et monument»
zenleri ve tezkiri namlarına mah­ commémoratifs des soldats et
sus abidat tesisi zımnında 128 marins turcs reposant dans les
inci ve 130 uncudan 135 inciye territoires soumis à leur autori­
kadar olan Maddeler ahkâmın­ té, y compris ceux de ces terri­
dan istifade eylemek hakkını
toires qui sont détachés de la
Türkiye Hükümetine bahş et­
meği taahhüt ederler. Turquie»

3. Ahkamı umumiye. 3. DisposUiovs générales.


MADDE 137— Tarafeyni Âli- ARTICLE 137 —Sauf stipu­
yeyni âkideyn arasında hilâfına lations contraires entre les Hau­
takarrür eden ahkâm müstesna tes Parties contractantes, les
olmak üzre 30 teşrinievel 1918 décisions prises ou les ordres
tarihinden itibaren işbu Muahe­ donnés, depuis le 30 octobre
denin mevkii mer'iyete vaz'ma 1918 jusqu'à la mise en vigueur
kadar Istanbulu işgal eden Dev­ du présent Traité, par ou d'ac­
letler tebaalarının , ecnebilerin cord avec les autorités des Puis­
veya Türk tebaasının hukuk , sances ayant occupé Constanti­
emval ve menafime ve bunlar­ nople et concernant les biens,
dan her birinin Türkiye memu­ droits et intérêts de leurs ressor­
rini ile olan münasebetlerine tissants, des étrangers ou des
dair mezkûr Devletlerin memur­ ressortissants turcs et les rapport»
ları tarafından veya onlarla
des uns et des autres avec les
bilittifak ittihaz olunan kararlar
veya ita edilen evamir muteber autorités de la Turquie, seront
addolunacak ve bunlaıdan dolayı réputés acquis et ne pourront
mezkûr Devletler veya memur­ donner lieu à aucune réclama­
ları aleyhine hiç bir talep der- tion contre ces Puissances ou
meyan edilemeyecektir . leurs autorités.
Balâda mezkûr mukarrerat ve­ Toutes autres réclamations en
ya evamirden dolayı duçar olan raisonji'un préjudice subi par
bir zarardan münbais diğer kâffei suite des décisions ou ordres
metalip Muhtelit Hakem Mah­ ci-dessus visés, seront soumises
kemesine tevdi olunacaktır . au Tribunal Arbitral Mixte.
MADDE 138 — Affiumumiye ARTICLE 138 — En matière-
dair bu günkü tarihli beyanname- judiciaire seront réputés acquis^.
•ilin dördüncü ve altıncı bentleri sans préjudice des dispositions
.ahkâmına halel gelmemek şartile, des paragraphes IV et VI de
mevaddı adliyede 30 teşrinievel la Déclaration en date de ce
jour relative à l'amnistie, les
1918 tarihinden itibaren işbu
décisions et ordres rendus en
Muahedenin mevkii mer'iyete
Turquie, depuis le 30 octobre
vaz'ına kadar, Türkiyede, İstan-
1918 jusqu'à la mise en vigu­
bulu işgal eden Devletlerin hâ­ eur du présent Traité, par tous
kimleri , mahkemeleri veya juges, tribunaux ou autorités
memurini tarafından ve kezalik des Puissances ayant occupé
8 kânunuevel 1921 tarihinde Constantinople , ainsi que par
teşkil olunan Muhtelit Encümeni la Commission judiciaire Mixte
adlî canibinden Türkiyede provisoire constituée le 8 dé­
sadır olan mukarrerat ve evamir, cembre 1921, ensemble les me­
tedabiri icraiye dahil olmak sures d'exécution.
üzre muteber olacaktir .
Toutefois, dans le cas où une
Şu kadar ki bir askerî mahke­ réclamation serait présentée
me veya bir polis mahkemesi par un particulier en lépara-
tarafından mevaddı hukukiyeye tion d'un préjudice subi par
dair sadır olan bir kararı adlîden lui au profit d'un autre parti­
dolayı efrattan biri lehine duçar culier en raison d'une dé­
olduğu bir zararın tamiri zım­ cision judiciaire émanant en
nında diğer bir fert canibinden matière civile d'un tribunal mi­
bir talep dermeyan olunduğu litaire ou de police, cette réc­
takdirde işbu talep Muhtelit Ha­ lamation sera soumise à l'exa­
kem Mahkemesinin tetkikına men du Tribunal Arbitral Mixte,
arzolunacak ve o da icap ederse qui pourra, s'il ya lieu, imposer
bir bedeli tazmin tediyesine bü­ le payement d'une indemnité
küme ve hatta bir iade muamele­ et même ordonner une restitu­
sini emir edebilecektir. tion.
MADDE 139 — Mülkî , adlî ARTICLE 139 — Les archi­
veya malî idarelere ait ve idarei ves, registres, plans, titres et
evkafa müteallik olup Osmanlı autres documents de toute
İmparatorluğundan ayrılan bir nature qui , concernant les
toprağın Hükümetini münhasıran administrations civiles , judi­
alâkadar eden ve Türkiyede ciaires ou financières ou l'admi-
bulunan evrak, defatir , plânlar, ! nistration des vakoufs et se
senedat ve diğer her nevi vesaik trouvant en Turquie, intéres­
ve bilmukabele bunlardan Os­ sent exclusivement le gouver­
manlı İmparatorluğundan ayrı­ nement d'un territoire détaché
de l'Empire ottoman et récipro­
lan arazide bulunup Türkiye
quement ceux qui , se trou­
Hükümetini münhasıran alâkadar vant sur un territoire détaché
edenler her iki taraftan müteka- de l'Empire ottoman, intéres­
bilen iade olunacaklardır . sent exclusivemen le Gouver­
Balâda beyan olunan evrak, nement turc, seiont réciproque­
defatir , plânlar , senedat ve ment remis de part et d'autre.
diğer vesaika vaziülyet olan Les archives, registres, plans,
titres et autres documents
Hükümet, kendisini dahi bunlar­ ci-dessus visés, dans lesquels
la alâkadar addediyorsa, onları le gouvernement détenteur se
kendisi muhafaza edebilecek , considère comme égalemenl in-
ve ancak alâkadar Hükümete , téiéssé, pourront être conservés
talep üzerine bunların fotoğraf­ par lui, à charge d'en donner,
larını veya musaddak suretlerini sur demande, au gouvernement
ita ile mükellef olacaktır. intéressé les photographies ou
Gerek Türkiyeden ve gerek les eopit s certifiées coniormes.
arazii müüffckkeden götürülmüş Les archives, registres, plans,
titres et autres documents qui
olan evrakın, defatırin , plânla­
auraient été enlevés soit de la
rın, senedatın ve diğer vesaikin
Turquie, soit des territoires
asılları münhasıran alındıkları
détachés, stiont léciproquement
araziye müteallik bulundukları
restitués en original, en tant
takdirde mütekabilen iade olu­ qu'ils concernent ecxlusivement
nacaktır . les territoires d'où ils auraient
İşbu muamelâttan mütevellit été emportés.
masarif talip olan Hükümete L e s irais occasionnés par ces
ait olacaktir . opérations seiont à la chaige
du gouvernement requérant.
Ahkâmı anife , eski Osmanlı Les dispositions précédentes
İmparatorluğuna ait olup 1912 s'appliquent dans les mêmes
conditions aux registres concer­
senesinden sonra Yunanista-
nant la propriété foncière ou
na intikal eden kazalarda kâin les vakoufs dans les districts
emlâk ve araziye veya evkafa de l'ancien Empire ottoman
müteallik defatire dahi ayni transféiés à la Gri'ce posté­
şerait tahtında mabihüttatbiktir . rieurement à 1912.
MADDE 140 — Türkiye ile ARTICLE 140 — Les prises
diğer Düveli âkide arasında es­ maritimes respectivement effec­
nayı harpte ve 30 teşrinievel tuées au cours de la guerre
1918 tarihinden mukaddem mü­ entre la Turquie et les autres
tekabilen icra olunan iğtinamatı Puissances contractantes et
bahriye yekdiğerlerine karşı hiç antéieures au 30 octobre 1918,
ne donneront lieu de part
bir talep ve iddiaya mahal ver­ et d'autre à aucune récla­
meyecektir, îstanbulu işgal eden mation . Il en sera de même
Devletler tarafından faıılıi mez­ des saisies qui , postérieure­
kûrdan sonra mütarekenin ihlâli ment à cette date, auraient
sebebile zabıtlar hakkında dahi et, pour violation de l'armis­
ayni hüküm caridir. tice, effectuées par les Puissan­
ces ayant occupé Constanti-
Şurası mukarrerdir ki Îstan­ Eople.
bulu işgal eden Devletlerin Hü­ II est entendu qu'aussi bien
kümetleri ya Türkiye Hükümeti de la part des Gouvernements
tarafından 29 teşrinievel 1914 des Puissences ayant occupé
tarihinden 1 kânunusani 19z3 Constantinople et de leurs res-
tarihine kadar kendi limanlarında soitissants <iue de la part du
Gouvernement turc et de ses
veya işgal ettikleri limanlarda ressortissants, aucune réclama­
kullanılmış oİ8nher nevi mera­ tions ne era présentée relati­
kibi bahriye, hacmi istiabisi az vement aux embarcations
sefain, yatlar ve mavunalar hak­ de tous genres , navires de
kında gerek mezkûr Devletlerin faible tonnage , yachts et
Hükümetleri ve tebaaları canibin­ allèges, dont lesdits Gouverne­
ments ont, les uns ou les autres,
den ve gerek Türkiye Hükümeti
disposé depuis le 29 octobre
ve tebaası tarafından hiç bir talep 1914 jusqu' au 1 janvier 1923
e r

dermeyan olunmayacaktır. Maa- dans leurs ports respectifs ou


haza işbu hüküm, affi umumiye dans les ports occupés par eux.
dair bu günkü tarihli beyanna­ Toutefois cette disposition ne
menin altıncı bendi ahkâmını portera pas atteinte aux dispsi-
ihlâl etmediği gibi 29 teşrinievel tions du paragraphe VI de la
1914 tarihinden mukaddemki Déclaration en date de ce jour
relative à l'amnistie, non plus
hukuka müstenit olarak efrat
qu'aux revendications que des
tarafından efradı saire aleyhine
particuliers pourraient faire
vaki olabilecek metalip ve müd-
valoir contre d'autres particulier
deiyata da halel getiremiyecek- en vertu de droits antérieurs au
tir. 29 octobre 1914.
Kuvayı yunaniye tarafından Les navires sous pavillon turc,
30 teşrinievel 1918 tarihinden saisis par les forces helléniques
sonra zaptolunan Türk bayra­ postérieurement au 30 octobre
ğını hâmil sefain Türkiyeye 1918, seront restitués à la Tur­
iade olunacaktır . quie.

MADDE141 — işbu Muahe- ARTICLE 141 — Par appli­


. denin yirmi beşinci Maddesinin cation de l'Article 25 du présent
ve 28 haziran 1919 tarihli Ver- Traité et des Articles 155, 250
et 440 ainsi que de l'Annexe
say Sulh Muahedesinin 155 inci III, Partie VIII (Réparations)
ve 250 inci ve 440 mcı Madde­ du Traité de paix de Versailles du
lerinin ve kezalik sekizinci kıs­ 28 jnin 1919, le Gouvernement
mının [Tamirat] üçüncü lahikası­ et les ressortissants turcs sont
nın cümlei tatbikatından olmak déclarés libérés de tout enga­
üzre elhaletü hazihi vaziülyet gement ayant pu leur incomber
bulunan müttefik Hükümetlerin vis-à-vis du Gouvernement al­
rızası lâhik olmaksızın , esnayı lemand ou de ses ressortissants
harpte Alman Hükümeti veya relativement à tous navires
tebaası tarafından Osmanlı Hü­ allemands ayant été l'objet, pen­
kümeti veya tebaasına devir ve dant la guerre, d'un transfert
ferağ edilmiş olan Alman sefai- par le Gouvernement ou des
ninin kâffesine müteallik olarak ressortissants allemands au Gou-
vernemnnt ou à des ressortis­
Alman Hükümetine veya tebaa­
sants ottomans, sans le con­
sına karşı terettüp edebilmiş olan
sentement des Gouvernemets
her gûna taahhütten Türkiye
Hükümetinin ve tebaasının ibra alliés, et actuellement en la
possession de ces derniers.
edilmiş oldukları beyan olunur.
II en sera de même, s'il y a
Türkiye ile kendi yanında lieu, dans les rapports entre
harbetmiş olan diğer Devletlerin la Turquie et les autres Puis­
münasebatında dahi, icap ederse sances ayant combattu à ses
ayni hüküm cari olacaktır . côtés.
MADDE 142 — Yunanistan ARTICLE 142 — La Con­
ile Türkiye beyninde Rum ve vention particulière, conclue le
Türk ahalinin mübadelesine dair 30 janvier 1923 entre la Grèce
30 kânunusani 1923 tarihinde et la Turquie, relatiyement à
aktolunan hususî Mukavelename, l'échange des populations grec­
mezkûr iki Tarafı Âlii âkit arasın­ ques et turques aura entre ces
da , işbu Muahedenamede deux Hautes Parties contrac-
-muharrer olduğu takdirde haiz tantes même force et valeur
<olacağı kuvvet ve kıymetinin que si elle figurait dans le pré­
«ynıru haiz olacaktır. sent Traité.
MADDE 1 4 3 — İşbu Muahe- ARTICLE 143 — Le pré­
•dename mümkün olduğu kadar sent Traité sera ratifié dans
kısa bir müddet zarfında tasdik le plus court délai possible.
edilecektir. Les ratifications seront dé­
Tasdiknameler Pariste mevdu posées à Paris.
ve mahfuz olacaktır . Le Gouvernement japonais
Japon Hükümeti tasdikin icra aura la faculté de se borner
edilmiş olduğunu Paristeki mü­ à faire connaître au Gouverne­
messili siyasîsi vasıtasile Fransa ment de la Répulique française
Hükümeti Cümhuriyesine bildir­ par son représentant diploma­
mekle iktifa edebilecek ve bu tique à Paris que la ratification
takdirde Muahedenameyi müm­ à été donnée et, dans ce cas, il
kün olduğu kadar süratle tevdi devra transmettre l'instrument
edecektir. aussitôt que faire se pourra.
Düveli mümziyeden her biri Chacune des Puissances si­
işbu Muahedeyi, kendi tarafın­ gnataires ratifiera par un seul
dan imza'edilmiş ve Lozan Kon­ et même instrument le présent
feransının senedi nihaîsinde zikir Traité, ensemble les autres
ve tasrih olunmuş olan Senedatı Actes signés par elle et prévus
saire ile birlikte - eğer bunlar bir dans l'Acte final de la Confé­
tasdiki istilzam ediyorsa — tek rence de Lausanne, en tant
ve ayni vesika ile tasdik ede­ que ceux-ci requièrent une ra­
cektir . tification.
Un premier procès-verbal de
Bir taraftan Türkiye diğer
dépôt sera dressé dès que la
taraftan Britanya imparatorluğu,
Turquie, d'une part, et l'Em­
Fransa, italya , Japonya , veya­
pire britannique, la France,
hut aralarından üçü tasdikname­
l'Italie, le Japon ou trois d'en­
lerini tevdi eder etmez ilk tevdi
tre eux, d'autre part, auront
zabıtnamesi tanzim edilecektir .
déposé l'instrument de leur
Bu ilk zabıtnamenin tarihin­ ratification.
den itibaren Muahedename bu Dès la date de ce premier
suretle onu tasdik eden Tarafeyni procès-verbal, le Traité entrera
Aliyeyni âkideyn arasında mevkii en vigueur entre les Hautes
9
mer'iyete girecektir.Diğer Dev­ Paıiies contractantes qui l'au­
letler için, tasdiknamelerinin ront ainsi ratifié. II entrera
tevdii tarihinde , müteakiben ensuite en vigueur pour les
mevkii mer'iyete girecektir. autres Puissances à la date
Şukadar ki Yunanistana ve du dépôt de leur ratification.
Türkiyeye müteallik olmak üzre, Toutefois en ce qui concerne
birinci Maddenin ve ikinci Mad- la Grèce et la Turquie, les
denni 2 numaralı fırkası ile beşin­ dispositions des Anicles 1.2-2°
ciden on birinci dahil olmak et 5 à 11 inclusivement entre­
üzre işbu Maddeye kadar olan ront en vigueur dès que les
Maddeler ahkâmı, Yunan ve Gouvernement hellénique et
Türkiye Hükümetleri kendi tas­ turc auront déposé l'instrument
diknamelerini tevdi etmeleri aki- de leur ratification, même si,
binde işbu tarihte balâda beyan à ceti? date, le procès-verbal
olunan zabıtname henüz tanzim c.'-dessus visé n'a pas encore
edilmemiş olsa bile , mevkii élô dressé.
mer'iyete girecektir . Le Gouvernement français
Fransa Hükümeti tasdikname­ remettra à toutes les Puissan­
y i m tevdii zabıtnamelerinin mu- ces signataires une copie
saddak birer suretini bilcümle authenWme des procès-verbaux
Düveli mümziyeye verecektir. de dépôt des ratifications.
Tasdikan lilmakal marüzzikir EN FOI DE QUOI, les Plé-
Murahhaslar işbu Muahedena- nipotenï au'es susnommés ont
;

meyi imza etmişlerdir . signé le présent Traité.


24 temmuz bin dokuz yüz FAIT à Lausanne, le vingt-
yirmi üç tarihinde Lozan da yal­ quatre juillet mil neuf cent
nız bir nüsha olarak tanzim edil­ vingt-trois en un seul exem­
miş olup bu nüsha FransaHükû- plaire qui sera déposé dans les
meti Cumhuriyesi mahzeni evra­ arch'ves du Gouvernement de
kına vaz'edilecek ve Hükümeti
la République Française, lequel
mezkûre Düveli âkideden her
en remet ira une expédition
birine musaddak birer nüshasını
authentique à chacune des
t^vdi edecektir.
Puissances contractantes.
Horace Rumbold. M. ismet. (L. S.) Horace Rumbold.
Pelle. Dr. Rıza Nur. (L. S.) Pelle.
Garroni. Hasan. (L. S.) Garroni.
G . C . Montagna. (L. S.) G. C. Montagna,
K . Otchiaï. (L. S.) K. Otchiaï.
E . K . Vénisélos. (L. S.) E. K. Vénisélos.
D . Caclamanos. (L. S.) D. Caclamanos.
Constantin Diamandy. (L. S.) Const. Diamandy.
Constantin Contzesco. (L. S.) Const. Contzesco.
(L. S.) M. ismet.
(L. S.) Dr. Riza Nour.
(L. S.) Hassan.
II. BOĞAZLARİN TÂBİ
OLACAĞI U S U L E DAİR
MUKAVELENAME. II. CONVENTION

24 temmuz 1923 tarihinde imza CONCERNANT L E RÉGIME


edilmiştir. D E S DÉTROITS.

Britanya İmparatorluğu, Fran­ Signée le 24 juillet 1923.


ga, İtalya, Japonya, Bulgaristan, L'Empire Britannigue, la France,
Yunanistan , Romanya , Rusya , VItalie, le Japon, la Bulgarie, la
Sırp - Hırvat - Sloven Devleti, Grèce , la Roumanie, la Russie,
ve Türkiye, L'Etat Serbe- Croate- Slovène et la
Turquie,
Bu günkü tarihli Muahedei
Soucieux d'assurer dans les
Sulhiyenin 33 üncü Maddesile
Détroits à toutes les nations la
müeyyet esasa tevfikan Boğaz­ liberté de passage et de navi­
larda bütün milletlere Bahrisefit gation entre la Mer Méditer­
ile Karadeniz arasında serbestii ranée et la Mer Noire, con­
mürur ve seyrisefaini temin formément au principe consacré
etmek ümniyesile, par l'Article 23 du Traité de
Ve bu serbestinin idamesi Paix en date de ce jour,
eulhi umumî ve ticareti âlem için Et considérant que le maintien
lâzım olduğunu nazarı dikkate de cette liberté est nécessaire à
aldıklarından, la paix générale et au commerce
du monde,
Bu hususta bir Mukavelename
Ont résolu de conclure une
akdına karar vermişler ve her Convention à cet effet et ont
biri kendi murahhasları olmak nommé pour leurs plénipoten­
üzre : tiaires respectifs, savoir:
Haşmetle Büyük Britanya ve Sa Majesté le Roi du Royaume-
İrlanda kıraliytti Müttehidesi, Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
Maverayı Ebhar Britanya arazisi et des Territoires Britanniques au

Kiralı ve Hindistan İmparatoru delà des Mers, Empereur des Indes:

Hazretleri : Le Très Honarable Sir Hora­


Istanbulda Fevkalâde Komiser ce George Montagu Rumbold,
Asaletlû Sir Horace George Baronet, G.C. M. G., Haut-Com­
Montagu Rumbold, Baronet, missaire à Constantinople;
G . C . M. G; Le Président de la République

Française:
Fransa Cumhuriyeti Reisi:
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhu­ M. le Général de division
riyetin şarkta Fevkalâde Komi­ Maurice Pelle, Ambasssadeur de
seri , Lejyon donör nisam mil­ France, Haut-Commissaire de la
lîsinin Grandofisye rütbesini haiz Répuplique en Orient, Grand
Ferik Ceneral Müsyü Morice Officier de l'Ordre National
Pelle. de la Légion d'Honneur;
Haşmetlû İtalya Kiralı Haz­
Sa Majesté le Roi d'Italie:
retleri :
L'Honorable Marquis Camille
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri,
GARRONI, Sénateur du Royau­
Istanbulda Fevkalâde Komiser,
me , Ambassadeur d'Italie,
Senmoris ve Lezar ve Kuron
Haut-Commissaire à Constan­
ditali nişanlarının Grankruva
tinople, Grand Croix des Ordres
rütbesini haiz asaletlû Marki
des Saints Maurice et Lazare
Camille Garroni ;
et de la Couronne d'Italie;
Atina Fevkalâde Murahhas ve
M. Jules César MONTAGNA,
Orta elçisi, Senmoris ve Lazar
Envoyé extraordinaire et Minis­
nişanlarının Komandör ve Kuron
tre plénipotentiaire à Athènes,
ditali nişanının Grandofisye rüt­
Commandeur de l'Ordre des
besini haiz Müsyü Jules César
Montagna; Saints Maurice et Lazare, Grand
Officier de la Couronne d'Italie;
Haşmetlû Joponya İmparatoru Sa Majesté L'Empereur du Japon:
Hazretleri :
M. Kentaro OTCHIAI, Ju­
Soley lövan nişanının birinci
sammi, Première classe de l'Or­
rütbesini haiz, Roma Fevkalâde
dre du Soleil Levant, Ambas­
Sefiri Kebiri ve Murahhası Müs­
sadeur extraordinaire et pléni­
yü Kentaro Otchiaî, Jusammi;
potentiaire à Rome;
Haşmetlû Bulgar Kiralı Haz­
retleri : Sa Majesté le Roi des Bulgares:
Şimendifer, Posta ve Telgraf M . Bogdan MORPHOFF,
Nazırı sabıkı Müsyü Bogdan ancien Ministre des Chemins d e
Morphoff ; fer, Postes et Télégraphes;
Londra Fevkalâde Murahhası M. Dimitri STANCIOFF,Doc-
ve Orta Elçisi, Hukuk Doktoru teur en Droit, Envoyé extra­
Senaleksandir nişanının Gran­ ordinaire et Ministre plénipo­
kruva rütbesini haiz Müsyü Di- tentiaire à Londres, Grand-Croix
mitri Stancioff; de l'Ordre de Saint Alexandre-.

Haşmetlu Yunanlılar Kiralı Sa Majesté le Roi des Hellènes:

Hazretleri : M. Eleftherios K. VÉNISÉ­


Esbak Heyeti Nuzzar Reisi, LOS, ancien Président du Con­
Sovör nişanının Grankruva rüt­ seil des Ministres, Grand-Croix.
besini haiz Müsyü Eleftherios de l'Ordre du Sauveur;
K . Vénisélos ; M. Démètre CACLAMANOS,
Londra Orta Elçisi Sovör nişa­ Ministre plénipotentiaire à Lon­
nının Komandör rütbesini haiz dres, Commandeur de l'Ordre
du Sauveur;
Müsyü Démètre CaclamaDos ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Haşmetlu Romanya Kiralı Haz­
M. Constantin I. DİAMANDY,
retleri :
Ministre plénipotentiaire;
Orta Elçi Müsyü Constantin
M. Constantin CONTZESCO,
. Diamandy; Ministre plénipotentiaire;
Orta Elçi Müsyü Constantin
La Russie:
Contzesco ;
M. Nicolas îvanovitch IOK-
Rusya :
D AN SKI;
Müsyü Nicolas îvanovitch îor-
danski ; Sa Majesté le Roi des Serbes, des
Croates et des Slovènes:
Haşmetlu Sırplar - Hırvatlar - M. le Docteur Miloutine YO­
Slovenler Kiralı Hazretleri: VANOVİTCH, Envoyé extra­
Bern de Fevkalâde Murahhas ordinaire et Ministre plénipo­
ve Orta Elçi Doktor Müsyü tentiaire à Berne;
Miloutine Yovanovitch;
Le Gouvernement da la Grande
Türkiye Büyük Millet Meclisi Assemblée Nationale de Turquie:
Hükümeti : ISMET Pacha, Ministre des
Umuru Hariciye Vekili, Edir­ Affaires étrangères, Député
ne Meb'usu îsmet Paşa, Umuru d'Andrinople;
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Le Docteur RIZA NOUR Bey,
Vekili, Sinop Meb'usu Doktor Ministre des Affaires sanitaires
Rıza Nur Bey ; et de l'Assistance sociale, D é ­
puté de Sinope ;
Sabık Vekil, Trabzon Meb'­ H A S S A N Bey, ancien Mi­
usu Hasan Bey; nistre, Député de Trébizonde;
Hamaratını tayin etmişlerdir . LESQUELS, après avoir ex­
Müşarünileyhim usulüne muvafık hibé leurs pleins pouvoirs recon­
ve muteber görülen salâhiyetna- nus en bonne et due forme,
melerini ibrazdan sonra ahkâmı ont convenu des dispositions
atiyeyi kararlaştırmışlardır : suivantes :

MADDE 1 — Tarafeyni Âli- ARTICLE 1 — Les Hautes


yeyni âkideyn aşağıda «Boğaz­ Parties contractantes sont d'ac­
lar » tabiri umumîsile beyan cord pour reconnaître et déclarer
edilen Çanakkale boğazı ve le principe de la liberté de pas­
Marmara denizi ve Karadeniz sage et de navigation par mer
boğzmda denizde ve havada et dans les airs dans le détroit
serbestii mürur ve serbestii sey- des Dardanelles, la Mer de
rü sefer esasını tasdik ve ilân Marmara et le Bosphore, ci-ap­
etmek hususunda müttefikul- rès compris sous la dénomina­
efkârdır . tion générale de « Détroits » .

MADDE 2 — Boğazlardan ARTICLE 2 — Le passage


harp ve sulh zamanlarında sefa- et la navigation des navires et
ini ticariyei bahriye ve havaiye- aéronefs de commerce et des
nin ve sefaini harbiyei bahriye bâtiments et aéronefs de guerre
ve havaiyenin müruru seyrü se­ dans les Détroits, en temps de
feri badezin merbut Lahika ah­ paix et en temps de guerre,
kâmına tevfikan tanzim edile­ seront dorénavant réglés par
cektir . les dispositions de l'Annexe
ci-jointe.
LAHİKA ANNEXE.
r'SEFAİNİ TİCARİYE! BAHRÎYE VE RÈGLES POUR LE PASSAGE DES
HAVAİYE VE SEFAİNİ HARBİ YE 1 NAVAİRES ET AÉRONEFS DE COM­
BAHRİYE YE HAVAtYENİN BOĞAZ­ MERCE ET DES BATIMENTS ET
LARDAN MÜRURU HAKKİNDA AÉRONEFS DE GUERRE DANS
KAVAİT. LES DÉTROITS .
§ ı. § i.
Hastane gemileri, yatlar , balıkçı Navires de commerce, y compris
sefineleri ve gayıi askerî tayya­ les navires-hôpitaux, yachts et ba­
reler dahil olduğu halde, ticaret teaux de pêche ainsi que les aéro­
sefaini. nefs non militaires.
a ) Sulh zamanında : a) En temps de paix:
Sancak ve hamule ne olursa Complète liberté de maviga-
olsun , beynelmilel ahkâmı sıh­ tion et de passage, de jour et de
hiyenin mer'iyeti baki olmak ve nuit,quels que soient le pavillon
kılavuzluk , fener, römorkör re­
et le chargement, sans aucune
simleri veyahut ayni mahiyetteki
formalité, taxe ou charge quel­
diğer rüsum gibi doğrudan doğ­ conques, sous réserve des dis­
ruya ifa edilen hidemata muka­ positions sanitaires internatio­
bil ve rüsuma şamil olmamak nales et si ce n'est pour servi­
ve Türkiye Hükümeti tarafından ces directement rendus, telles
elhaletü hazihi imtiyazı verilmiş que taxes de pilotage, phares,
idare ve müesseseler tarafından remorquage ou autres de même
bu hususta istimal olunan huku­ nature, et sans qu'il soit porté
ka halel gelmemek şartile hiçbir atteinte aux droits exercés à
muamele , rüsum veya tekâlif cet égard par les services et
olmaksızın gündüz ve gece mü­ entreprises actuellement concé­
rur ve seyrisefain serbestiitammı. dés par le Gouvernement turc.
Bu rüsumun cibayetini teshil Pour faciliter la perception
için Boğazlardan geçen ticaret de ces droits, les navires de
sefineleri Türkiye Hükümeti commerce franchissant les D é ­
tarafından tayin edilecek meva- troits devront signaler aux pos­
kie isimlerini, tabiiyetlerini, tes indiqués par le Gouverne-
tonilatolarının miktarını ve semti nement turc, leur nom, leur
maksutlarını bildireceklerdir . nationalité, leur tonnage et leur
Kılavuz ahzi ihtiyari kalmak­ destination.
tadır . Le pilotage reste facultatif.
b) Harp zamanında Türkiye b) En temps de guerre, la Tur­
bitaraf kaldığı takdirde : quie restant neutre :
Balâda muharrer ayni şerait Complète liberté de naviga­
«dahilinde, gündüz ve gece mürur tion et de passage, de jour et
v e seyri sefain serbestii tammı. de nuit, dans les mêmes c o n ­
Bitaraf bir Devlet sıfatile Türki- ditions que ci - dessus. Les^-
yenin hukuk ve vezaifi, harp droits et devoirs de la Turquie,
esnasında Türkiye bitaraf bulun­ comme Puissance neutre, ne
sauraient l'autoriser à prendre
duğu takdirde sulan ve havası
aucune mesure susceptible
sulh zamanında olduğu gibi
d'entraver la navigation dans
tamamen serbest kalması lâ­
les Détroits, dont les eaux et
zım gelen Boğazlarda seyri se- l'atmosphère doivent rester en­
faini tas'ip edebilecek mahiyette tièrement libres, en temps
hiçbir tedbir ittihaz etmesine de guerre, la Tur (mie étant
salâhiyet vermeyecektir . neutre, aussi bien qu'en temps
Kılavuz ahzi ihtiyarî kalmak­ de paix.
tadır . Le pilotage reste facultatif.
e) Harp zamanında Türkiye c) En temps de guerre, la Tur­
muharip olduğu takdirde: quie étant belligérante:
Bitaraf sefineler ve bitaraf Liberté de navigation pour
gayri askerî sefaini havaiye için les navires neutres et les aéro­
işbu sefaini bahriye ve havaiye nefs non militaires neutres, si
düşmana bilhassa kaçak eşya , le navire ou l'aéronef n'assistent
düşman kıtaatı veya tebaası ta­
pas l'ennemi notamment en<
şımak suretile düşmana yardım
transportant de la - contrebande,
etmedikleri takdirde, seyrisefain
serbestisi. Türkiyenin bu sefaini des troupes ou des ressortissants
bahriye ve havaiyeyi teftişe hakkı ennemis. La Turquie aura le
droit de visiter lesdits navires et
bulunacak ve bunun için mezkûr
sefaini havaiye Türkiye tarafın­ aéronefs, et à cette fin, les aé­
dan bu hususta tayin ve ihzar ronefs devront atterrir ou amer­
olunacak menatıkta karaya veya rir dans telles zones qui seront
denize inmeğe mecbur olacak­ fixées et aménagées à cet effet
lardır . Düşman sefinelerine hu­ par la Turquie. Il n'est pas por­
kuku düvelin kabul ettiği teda- té atteinte aux droits de la Tur­
biri tatbik etmek hususunda Tür­ quie d'appliquer aux navires
kiyenin haiz olduğu hukuka halel ennemis les mesures admises"
gelmemiştir. par le droit international.
Türkiye düşman sefinelerinin La Turquie aura pleine fa­
Boğazlardan istifadelerini men culté de prendre telles dispo-
için lâzım addedeceği tedabiri sitions qu'elle jugera nécessaires
ittihaz salâhiyeti tammesine pour empêcher les navires en­
maliktir . Maamafih bu tedabir nemis d'utiliser les Détroits.Tou-
bitaraf sefainin serbestii mü­ tefois, ces dispositions ne se­
rurunu men'edecek mahiyette ront pas de nature à interdire
olmayacaktır ve bu maksatla le libre passage des navires
neutres, et, à cet effet, la Tur­
Türkiye sefaini mezkûreye lâzım
quie s'engage à fournir à ceux-ci
gelen talimatı veya kılavuzları
les instructions ou pilotes né­
vermeği taahhüt eyler.
cessaires.

§2. § 2.
Muavin sefineler, asker nakliye Bâtiments de guerre, y compris les
sefineleri, tuyıjare taşıyan sefi­ navires auxiliaires, les transports'
neler ve askerî sefaini havaiye de troupes, les bâtiments porte- avi­
dahil olduğa halde sefaini harbiye. ons et aéronefs militaires.
a ) Sulh zamanında : a ) En temps de paix:
Sancak ne olursa olsun , hiç­ Complète liberté de passage
bir muamele, resim veya mükel­ de jour et de nuit, quel que
soit le pavillon, sans aucune
lefiyet olmaksızın , kuvvetlerin
formalité, taxe ou charge quel­
mecmuuna müteallik atideki ku-
conque, mais sous les réserves
yudu ihtiraziye tahtında, gündüz ci-après concernant le total des
ve gece mürur serbestii tammı. forces.
Bir Devletin Bahrsiyaha mü­ La force maxima qu'une
teveccihen Boğazlardan imrar Puissance pourra faire passer
edebileceği azamî kuvvet Kara- par les Détroits à destination
denize sahildar Devletlere men­ de la Mer Noire ne dépassera
sup ve mürur esnasında Bahri- pas celle de la flotte la plus
forte appartenant aux Puissan­
siyahta mevcut en kuvvelli do­
ces riveraines de la Mer Noire
nanmanın azamî kuvvetini teca­ et existant dans cette mer au
vüz etmeyecektir. Maamafih moment du passage; toutefois,
Devletler Bahrisiyaha her zaman­ les Puissances se réservent le
da ve her halde , beheri on bin droit d'envoyer en Mer Noire r

tonilatoyu geçmeyen üç sefineyi en tout temps et en toute cir-


tecavüz etmeyecek bir kuvvei constance, une force n'excédant
bahriye göndermek hakkını mu­ pas trois bâtiments dont aucun
hafaza ederler. ne dépassera 10,000 tonnes.
Boğazlardan geçecek sefainin Aucune responsabilité n'in­
miktarı hususunda Türkiyeye hiç combera à la Turquie en ce
bir mes'uliyet terettüp etmeye­ qui concerne le nombre des
cektir . bâtiments qui traversent les
işbu kaideye muraate imkân Détroits.
bahşolmak için, onuncu Madde­ Pour permettre l'observation
de muharrer Boğazlar Komisyo­ de la présente régie, la Com­
nu Bahrisiyaha sahildar Devlet­ mission des Détroits prévue à
lerin her birinden her sene kâ­ l'Article 10 demandera à cha­
nunusaninin ve temmuzun birinci que Puissance riveraine de la
e r

günleri Bahrisiyahta malik bulun­ Mer Noire, le 1 janvier et le


e r
1 juillet de chaque année, le
dukları zırhlıların, muharebe
nombre de cuirassés, de croiseurs
kruvazörlerinin, tayyare taşıyan
de bataille , de bâtiments
sefinelerin, kruvazörlerin , tor­
pido muhriplerinin, tahtelba­ porte-avions, de croiseurs, de
hirlerin veyahut sair her şekil destroyers, de sous-marins ou
de tous autres types de bâti­
(Tip)sefain ile deniz sefaini ha-
ments ainsi que d'aéronefs
vaiyesinin miktarını sefaini mü-
navals qu'elle possède en Mer
sellâhayı, mevcudu tenzil edilen
Noire, en distinguant les bâti­
veya ihtiyatta veya tamirde ve­
ments armés des bâtiments à
yahut hali tadilde bulunan sefa-
effectifs réduits, en réserve, en
inden tefrik etmek suretile talep
réparations ou modification.
edecektir .
La Commission des Détroits
Bunun üzerine Boğazlar Komi­ informera alors les Puissances
syonu ; alâkadar Devletleri Ka- intéressées du nombre de cui­
radenizdeki en kuvvetli donan­ rassés, croiseurs de bataille,
manın ihtiva ettiği zırhlıların, mu­ bâtiments porte-avions, croiseurs,
harebe kruvazörlerinin, tayyare destroyers , sous - marins ,
taşıyan sefinelerin, kruvazörlerin, aéronefs et éventuellement d'u­
torpido muhriplerinin, tahtel­ nités d'autres types, que com­
bahirlerin, süfünü havaiyesinin prend la force navale la plus
ve icabı halinde sair şekildeki forte dans la Mer Noire; en
sefainin miktarından haberdar | outre, tout changement résultant
.edecektir . Bundan başka mez­ soit de l'entrée en Mer Noire,
kûr kuvvete mensup bir sefine­ soit de la sortie de la Mer
nin Bahrisiyaha duhulünden veya Noire, d'un bâtiment apparte­
oradan hurucundan mütevellit nant à ladite force sera immé­
her gûna tehavvulât derhal alâ­ diatement porté à la connais­
kadar Devletlerin ıttılaına isal sance des Puissances intéres­
edilecektir . sées.
Boğazlardan Karadenize mü­ Le nombre et le type de»
teveccihen geçirilecek bir kuvvei bâtiments armés seront seuls
bahriyenin hesabında yalnız mü- pris en considération pour le
calcul d'une force navale à
sellâh sefinelerin adedi ve şekli
faire passer par les Détroits à
(tipi) nazarı itibare alınacaktır.
destination de la Mer Noire.
b) Harp zamanında Türkiye b) En temps de guerre, la
bitaraf olduğu takdirde : Turquie étant neutre :
Sancak ne olursa olsun hiç­ Complète liberté de passage
bir muameleye, rüsuma veya hiç­ de jour et de nuit, quel que
bir gûna mükellefiyete tâbi ol­ soit le pavillon, sans aucune
maksızın, ikinci bendin (a) işa­ formalité, taxe ou charge quel­
retli fıkrasında mezkûr tahdida­
tın aynı tahdidat dairesinde conques, sous les mêmes limi­
gündüz ve gece mürur serbestii tations que celles prévues au
tammı. paragraphe 2a ) .
Maamafih, bu tahdidat muha­ Toutefois, ces limitations ne
rip Devletlere bunların Karade- sont pas applicables aux Puis­
nizdeki muhariplik hukukuna sances belligérantes au préjudice
İrası halel edecek surette tatbik de leurs droits de belligérants
edilmeyecektir. en Mer Noire.
Türkiye bitaraf bulunduğu ci­ Les droits et devoirs de la
hetle zamanı sulh te olduğu gibi Turquie commePuissanc e neutre
zamanı harpte dahi suları ve ne sauraient l'autoriser à prendre
havası tamamen serbest kalması aucune mesure susceptible d'en­
lâzımgelen Boğazlarda Türkiye- traver la navigation dans le»
nm bitaraf bir Devlet sıfatile Détroits, dont les eaux et l'at­
hukuk ve vezaifi seyrisefaini mosphère doivent rester entière­
tas'ip edecek mahiyette hiçbir ment libres, en temps de guerre,
tedbir ittihaz etmesine salâhiyet la Turquie étant neutre, aussi
•vermeyecektir. bien qu'en temps de paix.
Muhariplerin harp sefinelerine li sera interdit aux bâtiments-
v e askerî süfiinü havaiyelerine de guerre et aéronefs militaires-
Boğazlarda bir gûna zabıt ve des belligérants de procédera
müsadereye tevessül etmek, aucune capture, d'exercer le
hakkı muayene icra eylemek ve­ droit de visite et de se livrer à
ya diğer her hangi bir hareketi aucun acte d'hostilité dans les
hasmane yapmak memnu ola­ Détroits.
caktır. En ce qui concerne le ravita­
Harp sefineleri tamirat yap­ illement et les réparations, les
mak ve erzak almak hususlarında bâtiments de guerre seront régis
bahrî bitaraflığa dair 1907 tarihli par les dispositions de la Con­
on üçüncü Lâhey Mukavelena­ vention XIII de la Haye 1907 y

mesi ahkâmına tâbi olacaklardır. concernant la neutralité mari­


Süfünü havaiyenin bitaraflığı time.
hakkındaki kavaidi tayin edecek En attendant la conclusion
beynelmilel bir Mukavelename d'une Convention internationale
aktolununcaya kadar askerî se­ établissant les règles de neutra­
faini havaiye Boğazlarda 1907 lité pour les aéronefs, les aéro­
tarihli 13 üncü Lâhey Mukavele­ nefs militaires jouiront dans les^
namesinin harp sefinelerine bah­ Détroits d'un traitement ana­
şettiği muameleye mümasil bir logue à celui accordé aux bâ­
muameleden müstefit olacaklar­ timents de guerre par la Con­
dır. vention XIII de la Haye 1907.
e ) Harp zamanında Türkiye c) En temps de guerre, la Tur­
muharip olduğu takdirde: quie étant belligérante:
Bitaraf harp sefineleri için Complète liberté de passage
hiçbir muameleye, resme veya pour les bâtiments de guerre-
hiçbir gûna mükellefiyete tâbi neutres sans aucune formalités
olmaksızın ve fakat ikinci bendin taxe ou charge quelconques,.
(a) işaretli fıkrasında zikredilen mais sous les mêmes limitations
tahdidatın ayni tahdidata tâbi que celles prévues au paragra­
olarak mürur serbestii tammı. phe 2 a).
Düşman sefaini bahriye ve Les mesures à prendre par
havaiyesinin Boğazlardan istifa­ la Turquie pour empêcher les-
desine mâni olmak üzre Türkiye bâtiments et aéronefs ennemis^
tarafından ittihaz edilecek tedabir, d'utiliser les Détroits ne seront
bitaraf sefaini harbiye ve hava­ pas de nature à interdire le libre -
üyenin serbestii müruruna mâni passage des bâtiments et aéro­
•olacak mahiyeti haiz bulunma­ nefs neutres et à cet effet la
yacaktır ve bu maksatla Türkiye Turquie s'engage à fournir aux-
mezkûr sefaini bahriye ve hava- dits bâtiments, et aéronefs les ins­
iyeye lâzimgelen talimatı veya tructions ou pilotes nécessaires.
kılavuzları vermeği taahhüt eyler.
Les aéronefs militaires neutres
Bitaraf askerî süfünü havaiye
effectueront le passage des Dé­
Boğazlardan,tehlike ve muhatara
troits à leurs risques et périls et
kendilerine ait olmak suretile
seront soumis au droit d'enquête
geçebilecek ve mahiyetleri anla­
quant à leur caractère. A cette
şılmak üzre teftiş hakhına tâbi
fin, les aéronefs devront atterrir
bulunacaklardır . Bunun için
ou amerrir dans telles zones
süfünü havaiye Türkiye tarafın­
qui seront fixées et aménagées
dan bu hususta tayin ve ihzar
à cet effet par la Turquie.
olunacak menatıkta kara veya
•denize inmeğe mecbur olacak­
lardır.

§3 § 3.
a) Türkiye ile hali sulhta bu­
lunan Devletlerin tahtelbahirleri a) Les sous-marins des Puis­
Boğazlardan ancak suyun yü­ sances en état de paix avec la
zünde geçeceklerdir. Turquie ne devront traverser
b) Gerek Bahrisefitten gerek les Détroits qu'en surface.
Bahrisiyahtan gelen bir kuvvei b) Le commandant d'une force
bahriyeyi ecnebiyenin kumanda­ navale étrangère venant soit de
nı tahti kumandasında bulunup la Méditerranée, soit de la Mer
Noire, communiquera, sans avoir
Boğazlara girmesi lâzimgelen se­
à s'arrêter, à une station de
finelerin miktarını ve isimlerini
tevekkufa mecbur olmaksızın signaux à l'entrée des Darda­
nelles ou du Bosphore, le nom­
•Çanakkalenin veya Karadeniz
bre et le nom des bâtiments
boğazının methalinde bir işaret sous ses ordres qui doivent
istasyonuna tebliğ edecektir. entrer dans les Détroits.
Türkiye bu işaret istasyonlarım La Turquie fera connaître ces
foüdirecektir. Boğazlara duhul stations de signaux, et jusqu'à
keyfiyeti teahhura uğratılmamak | ce que cette notification soit
lâzımgeldiğinden tebliği mezkûr faite, la liberté de passage dan*
vukubuluncaya kadar ecnebi les Détroits pour les bâtiments-
harp sefinelerinin Boğazlardan de guerre étrangers n'en subsis­
serbestii mürurları baki kala­ tera pas moins, l'entrée dans les
caktır. Détroits ne devant pas être
c) Askerî ve gayri askerî sü- retardée.
fünü havaiye için iştu kavait ile c ) L'autorisation pour les aé­
tayin edilen şerait dairesinde ronefs militaires et non militaires
Boğazların üzerinden tayarana de survoler les Détroits dans
müsaade olunması: les conditions prévues par les
Evvelâ — Boğazların dar kı­ présentes règles, implique pour
lesdits aéronefs:
sımlarının her bir tarafının fev-
kında beşer kilometrelik bir 1° La liberté de survoler une-
arazi şeridi üzerinden uçmak bande de territoire de cinq ki­
serbestisini ; lomètres au-dessus de chaque
côté des parties resserrées des
Saniyen — Tevakkufu ârizî
Détroits;
(Ban) halinde Türkiyenin sahi­
2° La faculté, en cas de pan­
linde karaya veya karasularında
ne, d'atterrir sur le littoral ou
denize inmek salâhiyetini istil­
d'amenir dans les eaux territo­
zam eder.
riales de la Turquie.

§ 4. § 4.
Harp sefinelerinin müddtti mü­ Limitation de la durée de passage
rurlarının tahdidi. des bâtiments de guerre.

Boğazlardan transit halinde En aucun cas les bâtiments


geçen harp sefineleri haşarat de gueux en transit dans les
veya ânzai bahriye ahvali müs­ Détroits ne devront, sauf en cas
tesna olmak şartile ve emniyeti d'avaries ou de fortune de mer,
sefer icap ettirdiği takdirde es­ y séjourner au delà du temps qu'il
nayı leyilde demirleme müddeti leur est nécessaire pour effec­
de dahil olmak üzre hiçbir halde tuer leur passage, y compris
mürurları için elzem olan zaman­ la dmée du mouillage pendant
dan fazla bir müddet Boğazlar­ la nuit si la sécurité de la na­
da tevakkuf edemeyeceklerdir. vigation l'exige.
§5. § 5.
Boğazların ve Karadenizin Séjour dans les ports des Détroits
limanlarında tevakkuf. et de la Mer Noire.
a) İşbu Lahikanın birinci ve a) Les paragraphes 1, 2 et 3
ikinci ve üçüncü bentleri cemi­ de la présente Annexe s'appli­
lerin, harp gemilerinin, süfünü quent au passage des navires,
havaiyenin Boğazlardan ve Bo­ bâtiments de guerre et aéronefs
ğazların fevkından müruruna au travers et au dessus des Dé­
tatbik olunur ve Tüık limanla­ troits et ne portent pas atteinte
rım ve tayyare menzillerini ayni au droit de la Turquie d'édicter
zamanda ziyaret edebilecek bir tels règlements qu'elle jugera
Devletin harp sefinelerde askerî nécessaires, en ce qui concerne
sütünü havaiyelerinin miktarı ve le nombre des bâtiments de
kezalik bunların müddeti ikamet­ guerre et aéronefs militaires
leri hakkında Türkiyenin lüzum d'une même Puissance,qui pour­
göreceği nizamnameleri vaz'et- ront visiter simultanément les
mek hakkına halel iras etmez. ports et les aérodromes turcs,
ainsi que la durée de leur séjour.
b) Karadenize sahildar Devlet­
b) Les Puissances riveraines
ler kendi limanlar ve tayyare
de la Mer Noire auront le mê­
menzilleri için ayni hukuka
me droit en ce qui concerne
malik olacaklardır.
leurs ports et leurs aérodromes.
c) Elyevm Tuna Avrupa Ko­ c) Les bâtiments légers, que
misyonunda temsil edilen Dev­ les Puissances actuellement
letlerin işbu nehrin mansapla- représentées à la Commission
rında ve Kalasa kadar istasyoner eutopéenne du Danube entre­
olmak üzre bulundurdukları ha­ tiennent comme stationnaires
fif sefain ikinci bentte zikrolu­ aux embouchures de ce fleuve
nan sefaine inzimam edecek ve et jusqu'à Galatz, s'ajouteront
icabı halinde diğer sefain ile à ceux prévus au paragraphe
tebdil edilebilecektir. 2 et pourront être remplacés
en cas de besoin.
§ 6.
Muhafazai sıhhiyeye mütedair § 6.
Dispshons spécialis relatives à la
ahkâmı mahsusa.
protection sanitaires.
Derunlannda veba, kolera Les bâtiment de guerre ayant
veya tifüs vukuatı zuhur eden à bord des cas de peste, de
veya yedi günden beri zuhur choléra ou de typhus, ou en
etmiş olan sefaini harbiye ve ayant eu depuis sept jours, ainsi
keza bulaşık bir limanı beş kere que les bâtiments ayant quitté
yirmi dört saatten daha az bir un port contaminé depuis moins
zamandan beri terketmiş bulunan de cinq fois 24 heures, devront
sefain Boğazlan karantina tah- passer les Détroits en quaran­
tinde geçmeğe ve Boğazların taine et appliquer par les mo­
bulaştırılmasına hiçbir mahal yens du bord les mesures pro­
bırakmamak için muktazi teda- phylactiques nécessaires pour
biri vakiyeyi sefine vesaitile it­ éviter toute possibilité de con­
tihaz etmeğe mecbur olacaklar­ tamination des Détroits.
dır . Il en sera de même des na­
Derunlannda bir tabip bulu­ vires de commerce ayant à bord
nan ve Boğazlardan bilâ tevak­ un médecin et passant en droi­
kuf veya eşya çıkarmaksızın doğ­ ture les Détroits sans faire es­
rudan doğruya geçen sefaini cale ou rompre charge.
ticariye dahi ayni hükme tâbi
Les navires de commerce
olacaktır.
Tabibi bulunmayan sefaini tic­ n'ayant pas de médecin à bord
ariye Boğazlarda tevakkuf etme­ devront, avant de pénétrer dans
yecek olsalar bile oraya duhul­ les Détroits, même s'ils n'y doi­
den evel kavaidi sıhhiyeyi bey­ vent pas faire escale, satisfaire
aux prescriptions sanitaires in­
nelmilele riayet mecburiyetin­
dedirler . ternationales.
Boğazlar limanlarından birine Les bâtiments de guerre et
uğrayacak olan sefaini harbiye les navires de commerce tou­
ile sefaini ticariye bu limanda, chant dans un des ports des
orada tatbiki lâzimgelen kavaidi Détroits, seront soumis dans ce
sıhhiyeyi beynelmilele tâbi tutu­ port aux prescriptions sanitaires
lacaklardır. internationales qui y sont appli­
MADDE 3 — Boğazlarda mü­ cables.
ruru ve seyrüseferi her türlü ARTICLE 3 — En vue de
mevaniden azade bulundurmak maintenir libres de toute entrave
için 4 üncüden 9 uncuya kadar le passage et la navigation dans
olan Maddelerde münderiç bulu­ les Détroits, les mesures stipulés
nan tedabir, Boğazların sularına aux Articles 4 à 9 seront appli-
-«ve sahillerine ve kezalik oralar­ quées à leurs eaux et rives, ainsi
d a kâin veya oralara karip olan qu'aux îles qui s'y trouvent o
adalara da tatbik olunacaktır. qui les avoisinent.
MADDE 4— Aüde tayin edi­ ARTICLE 4— Seront démili­
len mıntakalar ve adalar gayri tarisés les zones et îles désignées
.askerî hale ifrağ edileceklerdir: ci-après:
1 ) Çanakkale ve Karadeniz 1° Les deux rives du détroit
boğazlarının ber veçhi ati tahdit des Dardanelles et du détroit
..edilmiş mıntakalar ittisaınca iki du Bosphore sur l'étendue des
.sahilleri ( merbut haritaya mü­ zones délimitées ci-dessous (voir
racaat ) : la carte ci-jointe ) :
Çanakkale boğazı : -Şimali gar­ Dardanelles : Au Nord-Ouest,
bide, Gelibolu şibih ceziresi ve presqu'île de Gallipoli et région
.Saro8 körfezinin Baklaburnu şi­ au Sud-Est d'une ligne partant
mali şarkîsinin dört kilometro d'un point du golfe de Xéros
budünde kâin bir noktasından situé à 4 kilomètres Nord-Est
bed'ile Marmara denizi üzerinde de Bakla-Burnu aboutissant sur
Kumbağıda nihayet bulan ve la Mer de Marmara à kum-
Kavağın ( bu mevki hariçtir ) baghi et passant au Sud de
• cenubundan geçen bir hattın Kavak ( cette localité exclue ) :
cenubu şarkîsindeki saha ;
Cenubu şarkîde, sahil ile Boz­ Au Sud-Est, région comprise
caada karşısında eski İstanbul entre la côte et une ligne tra­
burnundan bed'ile Marmara cée à 20 kilomètres de la côte,
denizi üzerinde sahilin hemen partant du cap Eski-Stamboul
Karabiga şimalinde kâin bir nok­ en face de Tenedos et aboutis­
tasında nihayet bulmak üzre sa­ sant sur la Mer de Marmara
hilden yirmi kilometro buütte en un point de la côte situé
çizilmiş olan hat arasındaki immédiatement au Nord de
saha: Karabigha.
Karadeniz boğazı ( İstanbul Bosphore ( sans préjudice du
hakkındaki usulü mahsusaya ha­ régime particulier de Constanti-
lel gelmemek şartile, madde — 8):
nople, Art. 8 ) : A VEst , zone
; Şarkta, Karadeniz boğazının
; şark sahilinden on beş kilometro s'étendant jusqu'à une ligne
•mesafede çizilmiş bir hatta tracée à 15 kilomètres de la
Jcadar imtidat eden mıntaka ; côte orientale du Bosphore;
10
Garpte, Karadeniz boğazının A t'Ouest, zone s'étendant
garp sahilinden on beş kilometro jusqu'à une iligne tracée à 15
kilomètres de la côte occiden­
mesafede çizilmiş bir hatta
tale du Bosphore.
kadar imtidat eden mıntaka ;
2° Toutes les îles de la Mer
2 ) Emirali adası müstesna de Marmara, sauf l'île d'Emir-
olmak üzre bütün Marmara de­ Ali Adasi.
nizi adaları. 3° Dans la Mer Egée, les
3 ) Adalar denizinde Sema- îles de Samothrace, Lemnos .
direk, Limni, imroz, Bozcaada Imbros, Tenedos et les îles aux
Lapins.
v e Tavşan adaları.
ARTICLE 5 — Une Com­
MADDE 5 —Fransa, ingiltere,
mission composée de quatre
İtalya ve Türkiye Hükümetleri membres respectivement nom­
tarafından birer kişi olarak man- més par les Gouvernements
sup dört azadan müteşekkil bir de la France, de la Grande-
Komisyon 4 üncü maddenin 1 Bretagne , de l'Italie et de la
işaretli fıkrasında muharrer mın- Turquie , se réunira dans les
quinze jours après la mise en
takalarm hududunu mahallinde
vigueur de la présente Con­
tesbit etmek üzre işbu Mukave­ vention pour fixer sur place
lenin tarihi mer'iyetinden on beş les limites des zones prévues
gün sonra içtima edecektir. à l'Article 4-1 °.
Il appartiendra aux Gouver­
İşbu Komisyonda temsil edilen
nements représentés dans cette
Hükümetlerden her biri kendi Commission de pouivoir aux
mümessillerinin istihkakı olan indemnités, auxquelles pourront
tahsisatı verecektir. avoir droit leurs représentants
respectifs.
Komisyonun ifayi vazife etme­
Tous frais généraux auxquels
sinden münbais masarifi umu­ donnera lieu le fonctionnement
miye temsil edilen Devletler ta­ de la Commission seront, par
rafından, hissesi mütesaviye veç­ parts égales, supportés par les
hile, deruhde edilecektir. Puissances représentées.
MADDE 6 — Istanbula dair ARTICLE 6 — Sous réserve
olan sekizinci Madde ahkâmı des dispositions de l'Article 8-
mahfuz kalmak şartile, gayri concernant Constantinople, il ne
askerî hale ifrağ edilmiş mıntaka- devra y avoir, dans les zones
larda ve adalarda hiç bir istih­ et îles démilitarisées, aucune
kâm, daimî topçu tesisatı, tahtel­ fortification, aucune installation
bahir işleyen aletler (Tahtelbahir permanente d'artillerie, d'engins
sefain müstesna)ve askerî süfü- d'action sous-marine autres que
les bâtiments sous-marins, ni
nü havaiye tesisatı ve hiçbir aucune installation d'aéronau­
üssübahrî bulunmayacaktır. tique militaire, ni aucune^base
Buralarda inzibatın muhafazası navale.
için elzem bulunan ve silâhlan, Aucune force armée ne devra
top müstesna olmak üzre, tüfek, y stationner en dehors des
rövelver, kılıç ve beher yüz ne­ forces de police et de gendar­
fer için dört hafif makinah tü­ merie qui sont nécessaires au
fek , [ Füzil mitrayör ] den maintien de l'ordre, et dont
ibaret bulunacak olan Polis ve l'armement ne comportera que
Jandarma kuvvetinden başka le revolver, le sabre, le fusil et
hiçbir kuvvei müsellâha bu­ quatre fusils mitrailleurs "'par
lunmayacaktır. cent hommes à l'exclusion de
toute artillerie.
Gayri askerî haleifrağ edilmiş
Dans les eaux territoriales
mıntakaların ve adaların karasu-
des zones et îles démilitarisées,
lannda tahtelbahir sefinelerden
il ne devra y avoir aucun engin
başka hiçbir gûna tahtelbahir
d'action sous-marine, autre eiue
işleyen alet bulunmayacaktır .
des bâtiments sous-marins.
Balâda mezkûr fıkralara rağ­
men Türkiye, Türk topraklarının Nonobstant les alinéas qui
gayri askerî hale ifrağ edilmiş précèdent, la Turquie gardera
mıntakalarmdan ve adalarından le droit de faire passer en tran­
ve Türk donanmasının demir at­ sit ses forces armées dans les
mak hakkına malik bulunduğu zones et îles démilitairisées du
keza gayri askerî hale ifrağ edil­ territoire turc, ainsi que dans
miş karasulanndan kuvayi mü- leurs eaux territoriales où la
sellâhasını transit suretile geçir­ flotte turque aura le droit de
mek hakkını muhafaza edecektir. mouiller.
Bundan başka Türkiye Hükü­ En outre, en ce qui concerne
meti Boğazlarda , tayyareler les Détroits, le Gouvernement
veya balonlar vasıtasile denizin turc aura la faculté de faire
sathını ve ka'nnı tarassut ettir­ observer, au moyen d'avions
mek salâhiyetini haiz olacaktır. ou de ballons, la surface et le
Türkiye süfünü havaiyesi Boğaz fond de la mer. Les aéronefs
suları ve Türk arazisinin gayri turcs pourront toujours sur­
askerî hale ifrağ edilmiş mın- voler les eaux des Détroits et
takalan üzerinde uçabilecekler les zones démilitarisées du ter­
ve oralar dahilinde her tarafta ritoire turc et y atterrir ou amer­
kemali serbesti ile karaya veya rir partout en toute liberté.
denize inebileceklerdir. La Turquie et la Grèce pour­
Kezalik Türkiye ile Yunanis­ ront également, dans les zones
tan gayri askerî hale ifrağ edil­ et îles démilitarisées et dans
miş mıntakalar ve adalarda ve leurs eaux territoriales, effectuer
bunların karasularında, tahtı si­ les mouvements de personnel
lâha alınacak efradın, mezkûr nécessités par l'instruction, hors
mıntakalar ve adalar haricinde, de ces zones et îles, des hom­
talim ve terbiyeleri için icap mes qui y seront recrutés.
eden eşhas harekâtını icra La Turquie et la Grèce au­
etmek salâhiyetine maliktirler. ront la liberté d'organiser, dans
Türkiye ile Yunanistan kendi lesdites zones et îles de leurs
arazilerinin mezkûr mıntaka ve territoires respectifs, tous sys­
adalarında her türlü tarassut ve tème d'observation et de
telgraf ve telefon ve vesaiti zi- communications télégraphiques,
yaiye muhaberatı sistemini tesis téléphoniques et optiques.
hususunda haizi serbesti olacak­ La Grèce pourra faire passer
lardır. Yunanistan gayri askerî sa flotte dans les eaux territo­
hale ifrağ edilmiş olan Yunan riales des îles grecques démili­
adalarının karasularından donan­ tarisées, mais ne pourra user
masını geçirebilecek ve fakat de ces eaux comme base d'o­
bu suları Türkiyeye karşı üssül- pérations contre la Turquie ou
harekât olarak veyahut bu mak­ pour une concentration navale
satla bahrî veya askerî tahşidat ou militaire dans ce but.
için kullanamayacaktır.
ARTICLE 7 — Aucun engin
MADDE 7 — Tahtelbahir se­ d'action sous-marine, autre que
finelerden başka tahtelbahir iş­ les bâtiments sous-marins, ne
leyen hiçbir alet Marmara denizi pourra être installé dans les
sularına vazedilemeyecektir. eaux de la Mer de Marmara.
Türkiye Hükümeti Marmara Le Gouvernement turc n'ins­
denizinin ne Avrupa sahai sahi- tallera ni dans la région côtière
liyesinde ve ne de Karadeniz européenne de la Mer de Mar-
boğazı mıntakai gayri askeri­ mara, ni dans la partie de la
yesinin şarkında kâin Anadolu région côtière d'Anatolie située
sahai sahiliyesi kısrr da, Darı- à l'Est de la zone démilitarisée
eaya kadar, Boğazlr an müruru du Bosphore, jusqu'à Daridje,
tas'ip edebilecek ıçbir daimî aucune batterie permanente de
top bataryası veyahut torpil canons ou de lance-torpilles, sus­
endaht mevkileri tesis etmeye­ ceptible d'entraver le assage
cektir . des Détroits.
MADDE 8 — Payitahtın ihtiya- ARTICLE 8—A Constantinople,
catı için , İstanbul , Beyoğlu , y compris ici Stamboul, Péra T

Galata , Üsküdar ile adalar Galata, Scutari ainsi que les îles
( Prens adaları ) dahil olduğu des Princes, et dans ses envi­
halde Istanbulda ve mezkûr rons immédiats, une garnison de
şehrin civarı karibinde azamî 12,000 hommes au maximum
on iki bin kişilik bir kuvvei pourra être stationnée pour les;
askeriye bulunabilecektir. besoins de la capitale. Un arse­
Istanbulda bir tersane ve bir nal et une base navale pour­
üssü bahrî muhafaza edilebile­ ront être maintenus à Constan­
cektir . tinople.
MADDE 9 — Eğer harp ha­ ARTICLE 9 — Si, en cas de
linde Türkiye yahut Yunanistan guerre, la Turquie ou la Grèce,,
muharip Devlet haklarını istimal usant de leur droit de Puis­
ederek balâda muayyen gayri sances belligérantes, étaient.
amenées, à apporter des modi­
askerîlik haline tadilât icra ede­
fications à l'état de démilitarisa­
cek olurlarsa sulh teessüs eder
tion prévu ci-dessus, elles se­
etmez işbu Mukavele ile muay­ raient tenues de rétablir, dès la
yen usulü iadeye mecbur ola­ conclusion de la paix, le régime
caklardır. prévu par la présente Conven­
tion.
MADDE 10 — Istanbulda 12
ARTICLE 10 — II sera ins­
inci Maddede beyan edildiği su­
titué à Constantinople une Com­
rette müteşekkil bir beynelmilel
mission internationale, com­
Komisyon tesis edilecek ve işbu posée comme il est dit à l'Ar­
Komisyon «Boğazlar Komisyo­ ticle 12, qui prendra le titre de
nu» unvanını alacaktır. «Commission des Détroits».
MADDE 11 —Komisyon vaza- ARTICLE 11 — La Commis­
ifini Boğazların suları hakkında sion exercera ses attributions
ifa edecektir. sur les eaux des Détroits.
ARTICLE 12 — La Commis­
MADDE 12 — Komisyon bir
sion sera composée, sous la
Türk mümessilinin tahti riyase­ présidence d'un représentant de
tinde, işbu Mukavelenameye va- la Turquie, de représentants de
ziühmza Devletler olmak'haysi- la France, de la Grande-Bre­
yetile ve Mukavelenamei mezkû­ tagne, de l'Italie, du Japon, de
run işbu Devletler tarafından la Bulgarie, de la Grèce, de la
tasdiki vaki oldukça, Fransa, Roumanie, de la Russie et de
Büyük Britanya,îtalya,Japonya, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, en
tant que Puissances signataires
BuIgaristan,Yunanistan, Roman­
de la présente Convention et
ya, Rusya ve Sırp — Hırvat — au fur et à mesure de la ratifi­
Sloven Devleti mümessillerinden cation de celle-ci par ces Puis­
mürekkep olacaktır. sances.
Amerika Düveli Müttehidesi L'adhésion à la présente Con­
hükümeti için işbu Mukaveleye vention comportera pour les
iltihak keyfiyeti, Komisyonda ke­ Etats - Unis le droit d'avoir
zalik bir mümessil bulundurmak également un représentant dans
hakkını istilzam edecektir. la Commission.
Ayni hak işbu Maddenin birinci Le meme droit sera réservé,
dans les mêmes conditions, aux
fıkrasında isimleri zikredilmeyen
Etats indépendants riverains de
Bahrisiyaha sahildar diğer müs­ la Mer Noire non mentionnés
takil Devletler için ayni şerait dans le premier alinéa du pré­
dairesinde mahfuz olacaktır . sent Article.
MADDE 13 — Komisyonda ARTICLE 13 — Il apparti­
mümessil bulunduran Hükümet­ endra aux Gouvernements rep­
ler kendi mümessillerinin müs­ résentés à la Commission de
tahak olabilecekleri tahsisatı pourvoir aux indemnités aux­
kendileri tesviye edeceklerdir. quelles pourront avoir droit
leurs représentants. Toutes dé­
Komisyonun sair masarifi mun-
penses supplémentaires de la
zammesi Cemiyeti Akvamın
Commission seront supportées
masarifini taksim için tesbit
par lesdites Gouvernements
edilmiş olan nisbet dairesinde dans la proportion fixée pour
mezkûr Hükümetler tarafından la répartition des frais de la
deruhde olunacaktır . Société des Nations.
MADDE 14 —Komisyon ikin­ ARTICLE 14 — La Commis­
ci Maddeye merbut olan Lalıi- sion sera chargée de s'assurer
kanıu ikinci , üçüucü ve que sont dûment observées les
dördüncü bentlerinin mevzuunu dispositions concernant le pas­
teşkil eden harp gemilerinin ve sage des bâtiments de guerre
askeri süfünü havaiyenin müru­ et aéronefs militaires, disposi­
runa müteallik ahkâma lâyikile tions faisant l'objet des para­
müraat olunup oluumadığına graphes 2, 3 et 4 de l'Annexe
bakmakla mükellef olacaktır . jointe à l'Article 2.
MADDE 15 — Boğazlar Komi­ ARTICLE 15 — La Com­
syonu vazifesini Cemiyeti Akva­ mission des Détroits exercera sa
mın him ye si tahtında icra mission sous les auspices de la
edecek ve her sene Cemiyeti Société des Nations, à laquelle
mezkûreye vazifesinin sureti ifa­ elle adressera chaque année un
rapport rendant compte de l'ac­
sından bahis bir rapor göndere­
complissement de sa mission et
cek ve bundan başka ticaret ve
fournissant, par ailleurs, tous
seyrü sefer noktai nazarından renseignements utiles au point
faydalı her türlü malûmatı ita de vue du commerce et de la
edecektir.Bu maksatla Komisyon navigation; à cet effet, la Com­
Boğazlardaki seyrü sefer mes'Ie- mission se mettra en relations
sile iştigal eden Türkiye Hükü­ avec les services du Gouverne­
meti devairi ile münasebette ment turc s'occupant de la na­
bulunacaktır . vigation dans les Détroits.

MADDE 16 — Vazifesinin ARTICLE 16 — II apparti­


endra à la Commission d'élabo­
ifası için lâzım olan nizamna­ rer les règlements qui seraient
meleri yapmak Komisyona ait nécessaires à l'accomplissement
olacaktır . de sa mission.
MADDE 17 — işbu Muka­ ARTICLE 17 — Les dispo­
velename ahkâmı Türkiyenin sitions de la présente Conven­
Türk sularında donanmasını ser- tion ne porteront pas atteinte aü
droit de la Turquie de faire cir­
besçe cevelan ettirmek hakkına
culer librement sa flotte dans
İrası halel etmeyecektir.
les eaux turques.
MADDE 18 — Boğazların ve ARTICLE 18 — Désireuses
civar mıntakaların gayri askerî que la dé militarisation des Dé-
hale ifrağının Türkiye için askerî troits et des zones avoisinantes*
noktai nazarından bigayri hakkın ne devienne pas, au point de-
bir tehlike teşkil etmemesini ve vue militaire, une cause de
ef'ali harbiyenin Boğazların ser­ danger injustifié pour la Tur­
bestisini veya gayri askerî hale quie et que des actes de guerre
ne viennent pas mettre en péril*
ifrağ edilmiş olan menatıkın em­
la liberté des Détroits ou la sé­
niyet ve inzibatını Tehlikeye ilka curité des zones démilitarisées,.
eylememesini arzu eden tarafeyni les Hautes Parties contractantes-
Aliyeyni âkideyn , ahkâmı ati- conviennent des dispositions •
yeyi kabul ederler : suivantes :
Eğer serbestîi mürura müteal­ Si une violation des dispo­
lik ahkâma ika edilen bir teca­ sitions sur la liberté de passage,.
vüz , nagihanî bir taarruz, une attaque inopinée, ou quel­
yahut her hangi bir fiili harp que acte de guerre ou menace
veya tehdidi harp , Boğazlarda de guerre venaient à mettre en
seyrü seferin serbestisini veya péril la liberté de la navigation
gayri askerî mıntakaların emni­ des Détroits ou la sécurité de»
zones démilitarisées, les Hautes
yetini tehlikeye koyacak olursa
Parties contractantes et, dans-
Tarafeyni Aliyeyni âkideyn ve
tous les cas, la France, la
her halde Fransa , Büyük Bri­
Grande-Bretagne, l'Italie et l e
tanya , İtalya ve Japonya bu
Japon les empêcheront conjoin­
hususta Cemiyeti Akvam Mec­ tement par tous les moyens que
lisinin karar vereceği bütün le Conseil de la Société des
vesaitle onları müştereken Nations décidera à cet effet.
men'edeceklerdir. Dès que les actes ayant mo­
Yukarki fıkrada muharrer ha­ tivé l'action prévue par l'alinéa
rekete sebep olan ef'al nihayet qui précède auront pris fin, l e
statut des Détroits, tel qu'il est
bulur bulmaz Boğazlar nizamı
réglé par les dispositions de la
işbu Mukavele ahkâmı ile muay­
présente Convention, sera de
yen olduğu veçhile yeniden ta­
nouveau strictement appliqué.
mamile tatbik olunacaktır,
La présente disposition, qui.
Boğazların gayri askerî hale constitue une partie intégrante
ifrağına ve serbestîsine teallûk de celles qui sont relatives à h*
eden ahkâmın bir cüz'ü mütem­ démilitarisation et à la liberté
mimini teşkil eden işbu hüküm, des Détroits, ne porte pas at­
Tarafeyni Aliyeyni âkideynin teinte aux droits et obligations
que les Hautes Parties contrac­
Cemiyeti Akvam Ahitnamesi mu­
tantes peuvent avoir en vertu
cibince haiz olabilecekleri hu­ du Pacte de la Société des
kuk ve vazaife halel iras etmez. Nations.
MADDE 19 — Tarafeyni Ali­ ARTICLE 19 — Les Hautes
yeyni âkideyn, gayri mümzi Parties contractantes feront tous
Devletleri işbu Mukavelenameye leurs efforts pour amener les
Puissances non signataires à
iltihaka sevk için bütün gay­
adhérer à la présente Conven­
retlerini sarfedeceklerdir. tion.
İşbu iltihak diplomasî tarikile Cette adhésion sera signifiée,
ransa Cumhuriyeti Hükümetine par la voie diplomatique, au
ve Hükümeti mezkûre tarafından ( louvernement de la République
da mümzi veya mültahik olan Française et par celui-ci à tous
Devletlerin kâffesine tebliğ olu­ les Etats signataires ou adhérents
nacaktır, iltihak, Fransa Hükü­ Elle portera effet à dater du
metine yapılacak tebliğ günün­ jour de la signification au Gou­
den itibaren muteber olacaktır. vernement français.

MADDE 20 — İşbu Mukave­ ARTICLE 20 — La présente


lename tasdik edilecektir. Convention sera ratifiée.
Les ratifications en seront dé­
Tasdiknameler sürati mümküne posées à Paris aussitôt que faire
ile Pariste tevdi olunacaktır. se pourra.
işbu Mukavelename bu günkü Elle entrera en vigueur dan»
tarihli Muahedei Sulhiye ile ayni les mêmes conditions que le
şerait dahilinde mer'iyete gire­ Traité de Paix en date de ce
cektir . Muahedei mezkûreye jour; pour les Puissances non
vaziülimza olmayıp bu esnada signataires de ce Traité, qui à
işbu Mukavelenameyi henüz tas­ ce moment n'auraient pas en­
dik etmemiş olacak olan Devlet­ core ratifié la piésente Conven­
ler hakkında bu Mukavelename, tion, celle-ci entrera en vigueur
Düveli mezkûre , diğer Düveli au fur et à mesure du dépôt de
âkideye Fransa Hükümeti Cüm- leurs ratifications, qui sera no-
huriyesi tarafından ihbar edile­ tifié aux autres Puissances con­
cek olan tasdiknamelerini tevdi tractantes par le Gouvernement
ettikçe mer'iyete girecektir. de la République Française.
En foi de quoi, les Plénipoten­
Tasdikanlilmakal , balâda
tiaires susnommés ont signé la
mezkûr Murahhaslar işbu Mu­
présente Convention.
kavelenameyi imza etmişlerdir.
Fait à Lausanne, le 27 juillet
24 temmuz 1923 tarihinde 1923, en un seul axemplaire qui
Lozanda yalnız bir nüsha olarak sera déposé dans les archives
tanzim edilmiş olup işbu nüsha du Gouvernement de la Répub­
Fransa Hükümeti hazinei evra­ lique Française, lequel en re­
mettra une expédition authen­
kına vaz'edilecek ve Hükümeti
tique à chacune des Puissances
mezkûre âkit Devletlerden her contractantes.
birine onun birer musaddak (L S. Horrace Rumbold.
nüshasını verecektir . (L.S. Pelle.
(L.S. Garroni.
Horace Rumbold. M . ismet.
(L.S. G. C. Montagna.
Pelle. Dr. Rıza Nur.
(L.S. K. Otchiaï.
Garroni. Hasan.
(L.S. B. Morphoff.
G . C . Montagna.
(L.S. Stancioff.
K . Otchiaï.
(L.S. E. K. Vénisélos.
B . Morplıoff.
(L S. D. Caclamanos.
S tan ci o F.
(L.S. Const. Diamandy.
E . K . Vénisélos .
(L.S. Const. Contzesco.
D . Caclamanos.
(L.S. M. Ismet.
Constantin Diamandy.
(L.S. Dr. Riza Nour.
Constantin Contzesco.
(L.S. Hassan.

III. TRAKYA HUDUDUNA III. C O N V E N T I O N


DAİR MUKAVELENAM
CONCERNANT L A FRONTIÈRE
24 temmuz 192 tarihinde DE THRACE
imza edilmiştir .
Signée le 24 Juillet 1923
Britanya tmparatoiıugu, nsa,
L i0
L'Empire Britanique, la France,
italya , Japonya , Bulgaristan , l'Italie, le Japon, la Bulgarie, la
Yunanistan , Romanya , Sırp - Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Cro-
Hırvat - Sloven Devleti ve Tür­ ate-Slovène et la Turquie, soucieux
kiye, Trakya hudutları üzerinde d'assurer le maintien de la paix
sulhun idamesi ümniyesile , sur les frontières de Thrace,
Et estimant nécessaire à cette
Ve bugün imza edilen Sulh
fin que certaines dispositions
Muahedenamesinin 24 ücü mad­
spéciales réciproques soient
desinde beyan edildiği üzre işbu
prises de part et d'autre de ces
hududun her iki tarafında bazı
frontières, ainsi qu'il est prévu
tedabiri mahsusai mütekabilenin
par l'Article 24 du Traité de
ittihazı lüzumunu bu maksatla
Paix signé en date de ce jour,
takdir ederek ,
Ont décidé de conclure une
Bu bapta bir Mukavelename Convention à cet effet et ont
aktine karar vermişler ve Mu­ désigné pour leurs Plénipoten­
tiaires, savoir :
rahhasları olmak üzre :
Sa Majesté le Roi du Royaume- Uni
Haşmetlû Büyük Britanya ve de Grande-Bretagne et d'Irlande
İrlanda Kraliyeti Mvttehidesi ve et des Territoires Britaniques
Maverayı ebhar Britanya arazisi au delà des mers, Empereur des
Kiralı ve Hindistan İmparatoru Indes :
Hazretleri : Le Très Honorable Sir Horace
George Montagu Rumbold,
tstanbulda Fevkalâde Komiser
Asaletlû Sir Horace George Baronet, G. C. M. G., Haut-
Montagu Rumpold, Baronet, Commissaire à Constan­
G .Ü.M.G: tinople;
Le Président de la République
Fransa Cumhuriyeti Eeisi : Française:
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhu­ M. le Général de division Mau­
riyetin Şarkta Fevkalâde Komi­ rice Pelle, Ambassadeur de
seri, Lejyon donör nişanı millî­ France, Haut-Commissaire
sinin Grandofisye rütbesini haiz de la République en Orient,
Ferik General Müsyü Morice Grand Officier de l'Ordre
Pelle ; national de la Légion d'hon­
neur ;
Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri: Sa Majesté le roi d'Italie :
Ayandan , italya Sefiri Kebiri, L'Honorable Marquis Camille
îstanbulda Fevkalâde Komiser ve Garroni, Sénateur du Roy­
;Senmoris ve Lazar ve Kuron aume, Ambassadeur d'Italie,
Ditali nişanlarinin Grankruva Haut-Commissaire à Cons­
rütbesini haiz {Asaletlû Marki tantinople, Grand-Croix des*-
Camille Garroni. Ordres des Saints Maurice
et Lazare, et de la Couronne-
Atina Fevkalâde Murahhas ve d'Italie ;
Orta Elçisi, Senmoris ve Lazar M. Jules César Montagna,.
nişanının Komandör ve Kuron Envoyé extraordinaire et Mi­
nistre plénipotentiaire à A-
Ditali nişanının Grandofisiye thènes , Commandeur de
rütbesini haiz Müsyü Jules l'Ordre des Saints Maurice-
César Montagna ; et Lazare, Grand Officier de
la Couronne d'Italie ;
Haşmttlû Japonya İmparatoru
Sa Majesté V Empereur du Japon:
Hazretleri :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi . T
Soley Lövan nişanının birinci
Première classe de l'Ordre
rütbesini haiz, Roma fevkalâde
du Soleil Levant, Ambas­
Sefiri Kebiri ve Murahhası Müs­
sadeur extraordinaire et plé­
yü Kentaro Otchiaî, Jusammi ;
nipotentiaire à Rome ;
Haşmetlû Bulgarlar Kiralı Haz­
Sa Majesté le Roi des Bulgares:
retleri :
M. Bogdan Morphoff, ancien»
Şimendifer, Posta ve Telgraf
Ministre des Chemins de fer,
Nazırı sabıkı Müsyü Bogdan
Morhoff ; Poste et Télégraphes;
Londra Fevkalâde murahhas M. Dimitri Stancioff, Docteur em
ve Orta Elçisi, Hukuk Dokto­ Droit , Envoyé extraordinaire
ru ve Senaleksander nişanının et Ministre plénipotentiaire à
Grankruva rütbesini haiz Müs­ Londrts , Grand - Cioix de
yü Dimitri Stancioff ; l'Ordre de Saint Alexandre;
Haşmetlû Yunanlılar Kiralı Sa Majesté le Roi des Hellènes:
Hazretleri :
M. Eleftherios K. Vénisélos,
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi ancien Président du Conseil
Sovör nişanının Grankruva rüt­ des Ministres , Grand-Croix
besini haiz Müsyü Elefteriyos de l'Ordre du Sauveur;
K. Vénisélos,
M. Démètre Caclamanos, Mi­
Londra Orta Elçisi, Sovör ni­ nistre plénipotentiaire
şanının Komandör rütbesini haiz Londres , Commandeur de-
Müsyü Démètre Caclamanos; l'Ordre du Sauveui;
Haşmttlû Romanya Kiralı Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Hazretleri : M. Constantin I. Diamandy, Mi­
nistre plénipotentiaire;
Orta Elçi Müsyü Constantin
M. Constantin Contzesco, Mi­
Diamandy;
nistre plénipotentiaire ;
Orta Elçi Müsyü Constantin
Sa Majesté le Roi des Serbes,
-Contzesco,
des Croates et des Slovènes :
Haşmetin Sırplar - Hırvatlar- M. le Docteur Miloutine Yo-
Slövenler Kiralı Hazretleri : vanovitch, Envoyé extraordi­
Bern de Fevkalâde Murah­ naire et Ministre plénipotentaire
h a s ve Orta Elçi Doktor Müsyü à Berne ;
Miloutine Yuvauovitch; Le Gouvernement de la Grande
Türkiye Büyük Millet Meclisi Assemblée Nationale de Turquie:
Hükümeti : Ismet Pacha, Ministre des
Affaires étrangères, Député
Umuru Hariciye Vekili, Edirne
d'Andrinople ;
Meb'usu İsmet Paşa;
Le Docteur Riza Nour Bey,
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti
Ministre des Affaires sanitaires
İçtimaiye Vekili, Sinop meb'usu
et de l'Assistance sociale, Dé­
Doktor Rıza Nur Bey;
puté de Sinope ;
Sabık Vekil, Trabzon Meb'usu
Hassan Bey, ancien Ministre,
Hasan Bey ;
Député de Trébizonde ;
Hazaratını tayin etmişlerdir. Lesquels, après avoir exhibé
Müşarileyhim usulüne muvafık leurs pleins pouvoirs reconnus
ve muteber görülen salâhiyet- en bonne et due forme, ont
namelerıni ibrazdan sonra convenu des dispositions sui­
ahkâmı atiyeyi kararlaştırmış­ vantes :
lardır :
ARTICLE 1 — Depuis la Mer
MADDE 1 — Adalardenizin- Egée jusqu'à la Mer Noire, les
den Karadenize kadar, Türkiyeyi territoires s'étendant de part et
Bulgaristandan ve Yunanistan- d'autre des frontières séparant
dan tefrik eden hududun tara- la Turquie de la Bulgarie et de
feynindeki arazi atideki hudut la Grèce seront démilitarisés sur
!
. dahilinde ve takriben otuz kilo- une largeurd'environ trente ki­
i' metro vüs'atinde olarak gayri lomètres, comprise dans les li­
askerî hale ifrağ edilecektir. mites ci-après (voir la carte ci-
^ Merbut haritaya müracaat ): jointe) :
e
1— Türkiye arazisinde , Ada­ I En territoire turc, de lav-
lar denizinden Karadenize Mer Egée à la Mer Noire :
kadar :
Une ligne sensiblement paral­
Bu günkü tarihle imza edilen
Sulh Muahedenamesinin ikinci lèle à la frontière de la Turquie
Maddesinin 1 ve 2 numaralı kı­ avec la Grèce et avec la Bul­
sımlarında tayin edilen Türki- garie, définie à l'Article 2, para­
yenin Yunanistan ve Bulgaris- graphes 1° et 2°, du Traité de
tanla olan hududuna oldukça Paix signé en date de ce joure.
muvazi bir hat bu hat Kırk Cette ligne sera tracée à une
kilise havalisinde Kırkkilise distance minimum de trente ki­
kasabası ile nefsi kasabanın lomètres de cette frontière, sauf
merkezinden itibaren asgarî dans la région de Kirk-Kilissa
beş kilometroluk bir daireyi où elle devra laisser en dehors
gayri askerî hale ifrağ edilen de la zone démilitarisée la ville
mıntakadan hariç bırakmak elle-même et un périmètre de
şartile ve mezkûr huduttan cinq kilomètres au minimum,
asgarî otuz kilometro mesafede compté à partir du centre de
çizilecektir. Ve Adalardenizinde cette ville. Elle partira du Cap
İbrice [İbridje burnu] burnun­ Ibrije-Burnu, sur la Mer Egée,
dan bed'ederek Karadenizde pour aboutir, surla Mer Noire,
Serbes[Serbes burun] burnun­ au cap Serbes-Burnu ;
da nihayet bulacaktır.
2 — Yunanistan arazisinde ; 2° En territoire Grec, de la
Adalar denizinden Yunan- Mer Egée à la frontière gréco-
Bulgar hududuna kadar : bulgare :
Mekri burnunun ucundan
Une ligne partant de la pointe
[ Mekri kasabası hariç olmak
du Cap Makri ( le village de
üzre] başlayarak ve şimale doğru
Makri exclu) , suivant vers le
Tahtalıya kadar Meriç nehrine
Nord un tracé sensiblement pa­
oldukça muvazi bir istikamet
takip ederek ve badehu Meher- rallèle au cours de la Maritza
koz [Meherkoz] un şarkından jusqu'à hauteur de Tahtali, puis
Küçük derbendin takriben on gagnant par l'Est de Meherkoz
beş kilometro garbinde Yunan- un point à déterminer', sur la
Bulgar hududu ürerinde tayin frontière gréco-bulgare, à quinze
edilecek bir noktaya vasıl olan kilomètres environ à l'Ouest de
bir hat ; Kutchuk Derbend ;
3 — Bulgar arazisinde, Yunan- 3° En territoire Bulgare, de la
Bulgar hududundan Karadenize frontière gréco-bulgare à la Mer
kadar : Noire :
Berveçhi balâ tayin edilen Une ligne partant du point ci-
noktadan bed'edip Papasköyün dessus défini, coupant la route
beş kilometre garbinde Edirne d'Andrinople à Kossukavak. à
yolunu Koşikavak [Kossukavak] cinq kilomètres à l'Ouest de
ta kat'ederek badehu Yunan- Papas-Keui, puis tracée à trente
Bulgar ve Türk-Bulgar hududun­ kilomètres au minimum de la
dan asgarî otuz kilometre bir frontière gréco-bulgare et de la
mesafeden geçerek ve yalnız frontière turco-bulgare,sauf dans
Harmanlı mıntakasında Harmanlı la région d'Harmanli où elle
kasabasile kasabanın merkezin­ devra laisser en dehors de la
den itibaren asgarî beş kilomet­ zone démilitarisée la ville elle-
relik bir daireyi gayri askerî hale même et un périmètre de cinq
ifrağ edilmiş mıntaka haricinde kilomètres au minimum, compté
bırakarak Karadenizde Anberler à partir du centre de cette ville,
[Anberler] in şimali garbisinde pour aboutir sur la Mer Noire
kâin körfezin en içerlek nokta­ au fond de la baie située au
sında hitam bulacak bir hat ; Nord-Ouest d'Anberler.
MADDE 2 — işbu Mukavele­ ARTICLE 2 — Une Commis­
name nin mevkii mer'iyete vaz'ı sion de délimitation, qui sera
tarihinden itibaren on beş gün constituée dans les quinze jours
zarfında teşkil edilecek bir qui suivront la mise en vigueur
tahdit Komisyonu , birinci de la présente Convention, sera
Maddede izah edilen hududu chargée de déterminer et de
arazi üzerinde tayin edip çize­ tracer sur le terrain les limites
cektir, işbu Komisyon Fransa, définies à l'Article I. Cette Com­
Büyük Britanya, italya , Bulga mission sera composée de repré­
ristan, Yunanistan ve Türkiye sentants désignés par la France,
tarafından — Her Devlet için la Grande-Bretagne, l'Italie, la
bir mümessil bulunmak şartile Bulgarie, la Grèce et la Turquie,
— tayin edilecek mümessiller­ à raison d'un représentant par
den müteşekkil olacaktır. Bul­ Puissance . Les représentants
gar, Yunan ve Türkiye mümes­ bulgare , grec et turc ne pren­
sillerinden her biri ancak Bul­ dront part qu'aux opérations
gar, Yunan ve Türkiye arazi- concernant respectivement le
sine ait ameliyata iştirak ede territoire de la Bulgarie, de
bilecektir ; Maamafih bu ame­ la Grèce et de la Turquie; tou­
liyattan hasıl olacak mesainin tefois, le travail d'ensemble ré­
heyeti mecmuası Komisyonun sultant de ces opérations sera
celsei umumiyesince tayin ve arrêté et enregistré en commis­
sion plénière.
kaydedilecektir.
ARTICLE 3 — La démilita­
MADDE 3 — Birinci Mad­ risation des zones définies à
dede muharrer mıntakaların l'Article I sera effectuée ' et
gayri askerî hale ifrağı atide­
maintenue conformément aux
ki şeraite göre icra ve idame
dispositions ci-après :
edilecektir :
1° Tous les ouvrages de forti­
1 — Elyevm mevcut bulunan
fication permanente ou de cam­
bilûmum daimî veya sahra is- pagne actuellement existants
tihkâmatı, arazisinde bulun­ devront être désarmés et dé­
dukları Devlet tarafından silâh­ mantelés par les soins de la
tan tecrit ve hedmedilecektir. Puissance sur le territoire de la­
Bu kabilden hiçbir yeni is­ quelle ils se trouvent, ü ne
tihkâm inşa edilmeyecek ve sera construit aucun nouvel
hiçbir silâh veya levazımi har­ ouvrage de ce genre, ni orga­
biye deposu ve taarruzî veya nisé aucun dépôt d'armes ou de
tedafüi olsun, askerî, bahrî matériel de guerre non plus
veya havaî sair hiçbir tesisat qu'aucune autre installation of­
vücude getirilmeyecektir. fensive ou défensive d'ordre
2 — Jandarma, Polis kuv­ militaire, naval ou aéronautique.
veti, Gümrük memurları, hudut 2° Il ne devra stationner ou
muhafızları gibi asayişi dahi­ se mouvoir aucune force ar­
mée en dehors des éléments
liyi temine ve hudutları taras­
spéciaux, tels que gendarmerie,
suda muktazi anasın mahsu- forces de police, douaniers,
sadan maada hiçbir kuvvei gardes - frontières , nécessaires
müsellâha, ne durabilecek, ne de pour assurer l'ordre inté­
harekâtta bulunabilecektir. Hiç­ rieur et la surveillance des fron­
bir tayyare veya sair merakibi tières.
lıavaiyeyi ihtiva etmeyecek L'effectif de ces éléments spé­
olan işbu anasırı mahsusanın ciaux, qui ne devront com­
mevcudu atiyüzzikir miktarı prendre aucune aviation , ne
tecavüz etmeyecektir : dépssera pas, savoir :
a) Gayri askerî hale ifrağ a) dans la zone démilitarisée
«edilen Türkiye arazisinde du territoire turc, 5,000 hommes
.ceman (5000) kişi ; au total ;
b ) Gayri askerî hale ifrağ b) dans la zone démilitarisée
•edilen Yunan arazisinde ceman du territoire grec, 2,500 hommes
<2500) kişi ; au total ;
c ) Gayri askerî hale ifrağ c) dans la zone démilitarisée
edilen Bulgar arazisinde ceman du territoire bulgare , 2,500
42500) kişi . hommes au total.
Bunların teçhizatı her gûna Leur armement ne comporte­
top hariç olmak şartile ancak ra que le revolver, le sabre, le
rövolver, kılıç ve tüfek ve be­ fusil et 4 fusils mitrailleurs par
her (100) nefer başına (4) ma- 100 hommes, à l'exclusion de
toute artillerie.
kinali tüfekten ibaret olacaktır.
Ces dispositions ne porteront
Bu ahkâm 27 teşrinisani 1919 pas atteinte aux obligations in­
tarihli Nöyi Muahedesi muci­ combant à la Bulgarie en vertu
bince Bulgaristana terettüp du Traité de Neuilly du 27 no­
eden mecburiyetleri ihlâl etme­ vembre 1919.
yecektir. 3° Le survol de la zone dé­
3 — Askerlikten tecrit edilen militarisée par les avions mili­
menatık üzerinde her hangi taires ou navals, de quelque
bayrağı hâmil askerî veya bahrî pavillon que ce soit, est interdit.
tayyare tayaranı memnudur.
ARTICLE 4 — Au cas où
MADDE 4 — İşbu Mukavele­ l'une des Puissances limitro­
namede arazileri mevzuu bahs phes, dont le territoire est
olan hemhudut Devletlerden visé dans la présente Convention,
birisinin ahkâmı salifeye riayet aurait quelque réclamation à
hususunda dermeyan edeceği formuler concernant l'observa­
bir talebi olduğu takdirde tion des précédentes dispositions,
mezkûr Devlet işbu talebi cette réclamation sera portée
par elle devant le Conseil de
Cemiyeti Akvam Meclisine
la Société des Nations.
tevdi edecektir.
MADDE 5 — İşbu Mukavele­ ARTICLE 5 — LA PRÉ­
name tasdik edilecektir . SENTE CONVENTION sera
ratifiée.
Tasdiknameler sür'ati müm­ Les ratifications en seront dé­
küne ile Pariste tevdi edile­ posées à Paris aussitôt que
cektir. faire se pourra.
îşbu Mukavelename Bulgaris­ Elle entrera en vigueur dès>
tan, Yunanistan ve Türkiye ta­ que la Bulgarie, la Grèce et la-
raflarından tasdik edildiğinden Turquie l'auront respectivement
itibaren mer'i olacaktır. Bir za- ratifiée. Un procès-verbal spécial-
bıtnamei mahsus bu tasdikleri constatera ces ratifications. En
kayit ve tesbit edecektir. 0 za­ ce qui concerne les autres Puis­
manda bunu henüz tasdik sances qui ne l'auraient pas dé­
etmemiş olan diğer Devletler jà ratifiée à ce moment, elle en­
hakkında bu Mukavelename, trera en vigueur au fur et à me­
Düveli mezkûre diğer Düveli sure du dépôt de leurs ratifica­
âkideye Fransa Hükümeti tions, qui sera notifié aux autres
Cümhuriyesi tarafından ihbar Puissances contractantes par le
edilecek olan, tasdiknamelerini Gouvernement de la République
tevdi ettikçe mer'iyete gire­ Française.
cektir. Le Gouvernement japonais
Japon Hükümeti tasdikin icra aura la faculté de se borner à
edilmiş olduğunu Paristeki mü­ faire connaître au Gouverne­
messili siyasîsi vasıtasile Fransa ment de la République Fran­
Hükümeti Cümhuriyesine bildir­ çaise par son Représentant dip­
mekle iktifa salâhiyetini haiz lomatique à Paris que la ratific­
olacak ve bu takdirde tasdikna­ ation a été donnée e t , dans ce
mesini sür'ati mümküne ile cas, il devra en transmettre
tevdi edecektir. l'instrument aussitôt que faire
se pourra.
Tasdikan blmakal maıüzzikir
Murahhaslar işbu Mukavelena­ En foi de quoi, les Plénipoten­
meyi imza etmişlerdir. tiaires susnommés ont signé la
présente Convention.
îşbu Mukavelename Lozan da
24 temmuz 1923 tarihinde yal­ Fait à Lausanne, le 24 juil­
nız bir nüsha olarak tanzim let 1923, en un seul exemplaire
edilmiş olup mezkûr nüsha Fransa qui sera déposé dans les ar­
Hükümeti hazinei evrakına tevdi chives du Gouvernement de la
edilecek ve Hükümeti mezkûre République Française, lequel en
birer nüslıai müsaddakasını Dü­ remettra une expédition authen­
veli mümziyeden her birine tique à chacune des Puissances '
tevdi edecektir. contractantes.
Horace Rumbold. M. îsmet. (L.S.) Horace Rumbold.
Pelle. Dr. Rıza Nur. (L.S.) Pelle.
(L.S.) Garroni.
Garroni. Hasan.
(L.S.) G. C. Montagna.
G. C. Montagna. (L.S.) K. Otchiaï.
K. Otchiaï. (L.S.) B. Morphoff.
B. Morphoff. (L.S.) Stancioff.
Stancioff (L.S.) E. K. Vénisélos.
E. K. Vénisélos. (L.S.) D. Caclamanos.
(L.S.) Const. Diamandy.
D. Caclamanos.
(L.S.) Const. Contzesco.
Constantin Diamandy. (L.S.) M. İsmet.
Constantin Contzesco.
(L.S.) Dr. RizaNour.
(L.S.) Hassan.
IV. İKAMET VE SALÂHİ­
YETİ ADLİYE HAKKINDA IV. CONVENTION
MUKAVELENAME. RELATIVE A L'ÉTABLIS­
SEMENT ET À COMPÉ­
24 temmuz 1923 tarihinde TENCE JUDICIAIRE.
imza edilmiştir.
Signée le 24 juillet 1923.
Bir taraftan, L'Empire Britannique, la France,
VRalie, le Japon, la Grèce,la Rou­
Britanya imparatorluğu, Fransa. manie , l'Eut Serbe- Croate-Slovène,
İtalya, Japonya, Yunanistan, d'une part,
Romanya , Sırp - Hırvat - Sloven El la Turquie,
Devleti, d'autre part,
Désireux de régler conformé­
Diğer taraftan,
ment au droit des gens mo­
Türkiye, derne les conditions d'établis­
Türkiyede diğer Düveli âkide sement en Turquie des ressor­
tebaasının ve işbu Devletler tissants des autres Puissances
arazisinde Türkiye tebaasının contractantes et les conditions
şeraiti ikametlerini ve salâhiyeti d'établissement des ressortis­
adliyeye ait bazı mesaili asri sants turcs sur les territoires de
hukuku düvele tevfikan tanzim ces dernières, ainsi que cer­
eylemek arzusunda bulundukla­ taines questions relatives à la
rından, compétence judiciaire,
B u hususta bir Mukavele ak­ Ont décidé de conclure une
dine karar vermişler ve Murah­ Convention à cet effet et ont
hasları olmak üzre : désigné pour leurs Plénipoten-
tiairs respectifs, savoir:
Haşmttlû Büyük Britanya ve
Sa Majesté le Roi du Royaume-
İrlanda Eıraliyeti Mültehidesi ve
Uni de Grande - Bretagne et d'Ir­
Maverayı ebhar Britanya arazisi
lande et des Territoires Britan­
Kiralı ve Hindistan İmparatoru
niques au delà des mers, Eempe-
Hazretleri:
reur des Indes :
tstanbulda Fevkalâde Komiser Le Très Honorable Sir H o ­
Asaletlû Sir Horace George race George Montagu Rumbold,
Montagu Rumbold , Baronet, Baronet, G. C. M. G, Haut-
G. C . M. G ;
Commissaire à Constantinople;
Fransa Cumhuriyeti Reisi: Le Président de la République
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhu­ Française:
riyetin Şarkta Fevkalâde Ko­ M. le Général de division
miseri, Lejyon donör nişanı Maurice Pelle, Ambassadeur de
millîsinin Grandofisye rütbesini France, Haut Commissaire de
haiz Ferik Ceneral Müsyü Mo- la République en Orient, Grand
rice Pelle ; Officier de l'Ordre national de
Légion d'honneur;
Haşmetlû İtalya Kiralı Haz­
Sa Majesté le Roi d'Italie:
retleri:
L'Honorable Marquis Camil­
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri,
le Garroni, Sénateur du Ro­
îstanbulda Fevkalâde Komiser,
yaume, Ambassadeur d'Italie,
Senmoris ve Lazar ve Kuron
Haut- Commissaire à Constan­
Ditali nişanlarının Grankruva
tinople, Grand-Croix des Ordres
rütbesini haiz asaletlû Marki
des Saints Mauiice et Lazare
Camille Garroni;
et de la Couronne d'Italie;
Atina Fevkalâde Murahhas ve
M. Jules César Montagna,
Orta elçisi, Senmoris ve Lazar
Envoyé extraordinaire et Mi­
nişanının Komandör ve Kuron
nistre plénipotentiaire h A-
Ditali nişanının Grandofisiye
thènes, Commandeur de l'Ordie
rütbesini haiz Müsyü Jules Cé­
des Saints Maurice et La­
sar Montagna ;
zare, Grand Officier de la Cou­
Haşmetlû Japonya İmparatoru ronne d'Italie;
Hazretleri : Sa Majesté l'Empereur du Japon:
Soley Lövan nişanının birinci M. Kentaro Otchiaï, Jusammi,
rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Première classe de l'Ordre du
Sefiri Kebir ve Murahhası Müs­ Soleil Levant, Ambassadeur
yü Kentaro Otchip), Jusammi; extraordinaire et plénipoten­
tiaire à Rome;
Haşmetlu Yunanlılar Kiralı
Hazretleri: Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. Eleftherios K. Vénisélos,
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi
ancien Président du Conseit des
Sovör nişanının Grankruvasini
Ministres , Grand - Croix de
haiz Müsyü Eleftherios K .
l'Ordre du Sauveur;
Vénisélos ;
M. Démètre Caclamanos, Mi­
Londra Orta Elçisi, Sovör nistre plénipotentiaire à
nişanının Komandör rütbesini Londres , Commandeur de
haiz Müsyü Démètre Caclamanos; l'Ordre du Sauveur;
Haşmetlu Romanya Kiralı Haz - Sa Majesté le Roi de Roumanie:
rctleri : M. Constantin I. Diamandy,
Ministre plénipotentiaire;
Orta Elçi Müsyü Constantin
M. Constantin contzesco, Mi­
1. Diamandy ;
nistre plénipotentiaire;
Orta Elçi Müsyü Constantin
Contzesco; Sa Majesté le Roi des Serbes, des
Croates et des Stovènes:
Haşmetlu Sırplar- Hırvatlar • Slo­
M. le Docteur Miloutine Yo­
venler Kiralı Hazretleri:
vanovitch, Envoyé extraordi­
Bern de, Fevkalâde Murahhas naire et Ministre plénipoten­
ve Orta Elçi Doktor Müsyü Mi­ tiaire à Berne;
loutine Yovanovitch, Le Gouvernement de la Grande
Türkiye Büyük Millet Meclisi Assemblée Nationale de Turquie:
Hükümeti : Ismet Pacha, Ministre des
Umuru Hariciye Vekili, Edirne Affaires étrangères , Député
Meb'usu İsmet Paşa; d'Andrinople;
Le Docteur Riza Nour Bey,
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti
Ministre des Affaires sanitaires
İçtimaiye Vekili, Sinop meb'usu
et de l'Assistance Sociele,
Doktor Rıza Nur bey;
Député de Sinope ;
Sabık Vekil, Trabzon meb'usu Hassan Bey, ancien Ministre,
Hasan Bey; Député de Trébizonde;
Hazaratmı tayin etmişlerdir. LESQULES , après avoir
Müşarileyhim usulüne muvafık exhibé leurs pleins pouvoirs
ve muteber görülen salâhiyetna- reconnusen bonne et due forme,
melerini ibrazdan sonra ahkâmı ontconvenu des dispositions sui­
atiyeyi kararlaştırmışlardır : vantes:
C H A P I T R E 1er.
FASIL 1. CONDITIONS D'ÉTABLIS­
Şeraiti ikamet. SEMENT.

MADDE 1— İşbu Fasılda mün- ARTICLE 1 — L'application


en Turquie de chacune des
deriç ahkâmdan her birinin Tür-
dispostions du présent Chapitre
kiyede diğer Düveli âkide tebaa aux ressortissants et sociétés
ve şirketlerine tatbiki, Düveli des autres Puissances contrac­
mezkûre arazisinde Trr't tebaa tantes est subordonnée à la
ve şirketler hakkında ^am bir condition expresse de parfaite
muamclei mütekabile tatbiki réciprocité à l'égard de ressor­
tissants et sociétés turcs, dans
şartı sarihine muallâktır.
les territoires desdites Puis­
Düveli mezkûreden biri gerek sances.
kanunları iktızasmca ve gerek Dans le cas où l'une de ces
Puissances refuserait, en vertu
diğer bir suretle mebhusünanh
de ses lois ou autrement, d'ac­
ahkâmdan her hangi birisi için corder la réciprocité par rapport
muamelei mütekabile ifasından à l'une quelconque des disposi­
imtina edecek olursa onun tebaa tions en question, ses ressortis­
ve şirketleri, Türkiyede zikrolu- sants et sociétés ne pourront
nan ayni hükümden istifade profiter en Turquie de cette
edemeyecektir. même disposition.
Pour l'application du présent
İşbu Maddenin tatbikında, Dü­ Article, les Dominions, colonies
veli âkidenin Dominyonlan,müs- et pays placés sous le porotec-
torat ou l'autorité des Puis­
temlekâtı ile himaye veya hü­
sances contractantes seront
kümleri altındaki memleketler­
individuellement considérés
den ayrı ayrı mernaliki âkide comme des pays contractants
ad ve itibar edilecektir. distincts.
KISIM 1. SECTION 1.
Duhul ve ikamet. Accès et séjour.
MADDE 2 — Türkiye topra­ ARTICLE 2 — Sur le terri­
kında, diğer Düveli âkide tebaası toire de la Turquie, les ressor­
şahısları ve malları itibarile umu­ tissants des autres Puissances
mî hukuku beyneddüvele tevfi­ contractantes seront reçus et
kan ınazharı kabul olacak ve
traités, relativement à leurs
haklarında o suretle muamele
pesonnes et à leurs biens, con­
edilecektir. Tebaai mezkûre
Türkiyede şahısları, malları, hu­ formément au droit commun
kuk ve menfaatları hususunda international. Ils y jouiront de
kavanin ve memurini mahalliye- la plus entière et constante pro­
nin himayei tamme ve müste- tection des lois et autorités ter­
mirresine nail olacaklardır. Ha­ ritoriales pour leurs personnes,
riçten muhacerete müteallik leurs biens, droits et intérêts.
ahkâma halel gelmemek üzre Sans préjudice des dispositions
ve tebaai mezkûre , memlekette concernant l'immigration, ils y
mer'i kavanin ve nizamata tev- auront entière liberté d'accès et
fiki hareket şartile , Türkiyeye d'établissement et pourront, en
duhul ve orada ikamet hususun­ conséquence, aller, venir et
da serbestii tamma malik ola­ séjourner en Turqui, en se con­
caklar ve binaenaleyh Türki­ formant aux lois et règlements
yeye gidip gelebilecek ve orada en vigueur dans le pays.
raekseyleyebileceklerdir.
ARTICLE 3 — En Turquie,
MADDE 3 — Türkiyede , di­ les ressortissants des autres Pu­
ğer Düveli âkide tebaasının ka­ issances contractantes auront
vanin ve nizamatı mahalliyeye le droit d'acquérir, de posséder
tevfikan her türlü emvali men­ et d'aliéner toute sorte de biens
kule ve gayrimenkuleyi ihraza, mobiliers et immobiliers en se
tasarrufa ve devre ve ferağa conformant aux lois et règle­
hakları olacaktır ; tebaai mez­ ments du pays; ils pourront en
kûre bilhassa beyi ve mübadele disposer notamment par vente,
ve hibe, vasiyet ile veyahut di­ échange, donation, dispositions
ğer her suretle emvali nıebhu- testamentaires ou de toute autre
seyi tasarruf edebilecekleri gibi manière, ainsi qu'entrer en pos­
îber mucibi kanun veraset tari- session par voie de succession
kile veya hibe veyahut vasiyet en vertu de la loi ou par suite*
suretile emvali mezkûreye malik de dispositions entre vifs ou»
olabileceklerdir. testamentaires.
MADDE 4 — Türkiyede, diğer ARTICLE 4 — L'admission
;

Düveli âkide tebaasının ve bil­ en Turquie des ressortissants


des autres Puissances contrac­
mukabele Düveli mezkûre
tantes aux divers genres de
arazisinde Türk tebaasının commerce, de profession ou>
ticaret, meslek veya san'atın d'industrie et réciproquement
envai muhtelifesine kabulleri l'admission sur le territoire des­
için işbu Mukavelenamenin dites Puissances des ressortis­
tarihi mer'iyetinden itibaren on sants turcs aux divers genres
de commerce, de profession ou
iki ay zarfında Türkiye ile Dü­
d'industrie, feront l'objet de
veli mezkûre arasmda mukave- conventions particulières à
lâtı hususiye aktedileceklir. conclure, dans le dé de douze
Şurası mukarrerdir ki mebhu- mois à dater de la mise en vi­
sünanh Mukavelenamelerin ak- gueur de la présente Conven­
tine kadar 1 kânunusani 1923 tion, entre la Turquie et lesdites-
Puissances .
tarihindeki istatüko muhafaza
edilecek ve zikrolunan on iki Il demeure entendu qu'en at­
ay müddetin inkızasına kadar tendant la conclusion desdites
e r
conventions, le statu quo au 1
mukavelename aktolunamadığı
janvier 1923 sera conservé et
takdirde efradın 1 kânunusani qu'à défaut de convention con­
1923 tarihindeki hukuku mükte- clue à l'expiration dudit délai
sibesine liayet kaydile Düveli de douze mois, chacune de*
âkideden her biri betekrar ser­ Puissances contractantes rep­
bestii hareketini iktisap eyleye­ rendrait sa liberté d'action,sous
cektir . la réserve du respect des droits
acquis par les particuliers à la
MADDE 5 — Diğer Düveü date du l e p
janvier 192-3.
âkideden her hangi birinin me-
ARTICLE 5 — En Turquie,.
malikinde usulüne tevfikan les sociétés commerciales, indus­
teşekkül etmiş olan ticarî, sınaî trielles ou financières, y com­
veya malî şirketler —nakliye ve pris les sociétés de transport oui
sigorta şirketleri dahil olduğu d'assurance, régulirement cons­
halde —Türkiyede tanınacaktır. tituées sur le territoire de l'une
Şirekâtı mezkûre teşekkülle­ quelconque des autres Puis­
rine , ehliyetlerine ve dava ika­ sances contractantes , seront
mesi ve defi hakkına müteallik reconnues.
bilcümle hususatta kanunu mil­ En tout ce qui concerne leur
lîlerine tevfikan muamele göre­ constitution, leur capacité et le
ceklerdir . droit d'ester en justice, elles
Mezkûr şirketler, Türkiye seront traitées d'après leur loi
memalikinde teessüs edebilecek­ nationale.
ler ve teşekkül eylemiş oldukları Elles pourront s'établir sur le
memleket tebaası tarafından icra territoire de la Turquie et s'y
edilebilen ve mezkûr memalikte livrer à tous les genres de com­
millî şirketlere memnu olmayan merce et d'industrie auxquels
her türlü ticaret ve san'atları les ressortissants du pays ou-
icra eyleyebileceklerdir. Mebhu- elles ont été constituées peuvent
sünanh şirketler , intizamı am­ se livrer et qui ne sont pas in­
meye müteallik ahkâma riayet terdits sur ledit territoire aux
kaydile, zikrolunan memalikte sociétés nationales. Elles pour­
serbestçe muamelelerini ifa ede­ ront y effectuer librement leurs
bilecekler ve bu hususta her opérations, sous réserve de l'ob­
mümasil millî şirketin hukukun­ servation des dispositions d'or­
dan aynen istifade eyleyecek­ dre public et jouiront à cet
lerdir . égard des mêmes droits que
Şirekâti mezkûre, kavanin ve toute société semblable nat.o-
nizamatı memlekete tevfiki ha­ nale.
reket eyleyerek, her türlü emva­ Elles auront le droit d'acqué­
li menkuleyi ihraz, tasarruf ve rir, de posséder et d'aliéner
devir ve füıuht hakkına ma­ toute sorte de biens mobilier*-
lik olacaklardır, şirketin ifayı en se conformant aux lois et
muamele edebilmesi için lâzım règlements du pays; il en sera
olan emvali gayrimenkule hak­ de même en ce qui concerne
kında dahi ayni hüküm cari ola­ les biens immeubles nécessaires
cak ise de , bu ahvalde, emvali au fonctionnement de la société,
gayrimenkule ihrazı keyfiyeti étant entendu, dans ce cas, que
şirketin hedefi mahsusu teşek­ l'acquisition n'est pas l'objet
külü olmamak mukarrerdi. même de la société.
MADDE 6— Türkiyede, diğer ARTICLE 6 — En Turquie,
Düveli âkide tebaası hizmeti les ressortissants des autres
askeriyeye müteallik kavanine Puissances contractantes ne
tâbi olmayacaklardır. Bunlar seront pas soumis aux lois re­
hizmeti askeriye yerine kaim latives au service militaire.
olan her nevi hizmet ve mecbu­ Ils seront exempts de toute
riyet veya tekliften muaf olacak­ service et de toute obligation
lardır .
ou charge remplaçant le ser­
Menfaati ammeye müstenit
vice militaire.
olduğ'i kanunen mütelıakkak bir
sebep bulunmadıkça ve kendi­ Ils ne pourront être expro­
lerine evelce muhik tazminat priés de leurs biens ou privés
verilmedikçe tebaai mezkûrenin même temporairement de la jou­
emvali istimlâk olunamayacak issance de leurs biens, que
veya, velev muvakkaten olsun, pour cause légalement reconnue
bunlar mallarındaki hakkı inti­ d'uitilité publique et moyennant
falarından mahrum edilemeye­ une juste et préalable indem­
cektir. Evelce ilân edilmedikçe nité. Aucune expropriation
hiçbir istimlâk muamelesi icra ne pourra avoir lieu sans pu­
olunamayacaktır. blicité préalable.
MA DDE 7 — Türkiye, gerek ARTICLE 7 — La Turquie se
bir hükmü kanunî üzerine, ge­ réserve le droit d'expulser, par
rek zabıtai ahlâkiye ve sıhhiye mesures individuelles, soit à la
veya teseül hakkındaki kavaniıı suite d'une sentence légale, soit
veya nizamata imtisalen ve ge­ d'après les lois ou règlements
rek Dvvletin emniyeti dahiliye sur la police des mœurs, sur la
veya hariciyesine müteallik es­ police sanitaire ou sur la men­
baptan dolayı, diğer âkit Dev­ dicité, soit pour des motifs de
letler tebaasını, ferden tatbik sûreté intérieure ou extérieure
olunacak tedabir suretinde tart de l'Etat, les ressortissants des
ve teb'ıt hakikini muhafaza eder, autres Puissances contractantes,
Düveli âkidei mezkûre gerek lesquelles s'engagent à les rece­
bııııl-ırı, gerek ailelerini her
voir en tout temps, eux et leur
vakit kabul etmeği taahhüt ey­
lerler. famille.
Tart ve teb'it muamelesi hıf­ L'expulsion sera effectuée
zısıhha ve insaniyete muvafık dans des conditions couformes à
şerait tahtında icra olunacaktır. l'hygiène et à l'humanité.
KİSİM 2. S E C T I O N 2.
Tekâlife ait ahkâm. Clauses Fiscales.

MADDE 8 — Türkiye arazisi ARTICLE 8 — Pour séjour­


• üzerinde meksetmek ve yerleş­ ner et s'établir sur le territoire
mek ve kezalik Türkiyede diğer turc, comme pour l'exercice de
Düveli âkide tebaasına- 4 üncü tout genre de commerce, profes­
Maddede beyan edilen şeraite sion, industrie, exploitation ou
tevfikan müsaade edilen her activité de quelque nature que
nevi ticaret, meslek, san'at ve ce soit en Turquie, permis dans
is tısın arat icra eylemek veya her les conditions prévues à l'Article
ne suretle olursa olsun faaliyette 4 aux ressortissants des autres
bulunmak için, Düveli âkidei Puissances contractantes, ceux-
mezkûre tebaası her ne mahi­ ci ne seront soumis à aucun
yette ve her ne nam ile olursa impôt, taxe ou charge, de quel­
olsun Türkiye tebaasının tâbi que nature et sous quelque
olduğu vergi, rüsum veya tekâ­ dénomination que ce soit, autres
liften başka veya daha ağır bir ou plus onéreux que ceux aux­
gûna vergi, rüsum veya tekâ­ quels sont soumis les ressortis­
sants turcs.
life tâbi tutulmayacaklardır .
Les ressortissants desdites
Hariçte yerleşmiş olup Türkiye Puissances, qui seraient établis
arazisinden mürurları esnasında à l'étranger et qui se livreraient
her hangi suretle faaliyette bu­ pendant leur passage sur le ter­
lunacak Düveli mezkûre tebaası ritoire turc à une activité quel­
ayni ehemmiyet ve mahiyette conque, ne seront soumis à au­
faaliyette bulunan Türk tebaasile cun impôt, taxe ou charge, de
Türkiyede yerleşmiş sair ecne­ quelque nature ou sous quelque
bilerin memlekette vergiler dénomination que ce soit, autre
hakkında cari ahkâm mucibince ou plus onéreux que ceux aux­
tâbi oldukları vergi , resim ve quels seraient soumis les ressor­
mükellefiyetten, her ne mahi­ tissants turcs ou étrangers étab­
yette ve her ne nam ile olursa lis en Turquie pour une activité
olsun, başka veya. daha ağır bir de même nature et importance
gûna vergi, resim veya tekâlife aux termes des dispositions fis­
tâbi tutulmayacaklardır . cales en vigueur dans le pays.
Salifülbeyan Devletler tebaa- Les biens, droits et intérêts
sımnTürkiye arazisindeki emval, des ressortissants desdites Puis-
hukuk ve menafii gerek ihraz , sances en territoire turc ne se­
tasarruf ve intifa ve gerek fe­ ront soumis à aucune charge,
rağ, intikal veya tevarüs husus­ taxe ou impôt direct ou indirect,
larında Türk tebaasının emval, autres ou plus élevés que ceux
hukuk ve menafiine bu husus­ qui pourraient être imposés aux
larda tahmil olunan bilcümle biens, droits et intérêts des res­
mükellefiyetlerden ve bilvasıta sortissants turcs, tant en ce qui
veya bilâvasıta resim veya ver­ concerne l'acquisition, posses­
giden başka veya daha ağır sion et jouissance desdits biens,
qu'en ce qui concerne leur
mükellefiyet, resim veya vergi­
transfert par cession, mutation
ye tâbi tutulmayacaktır . ou héritage.
MADDE 9 — Nakliyat veya ARTICLE 9 — Les sociétés
sigorta şirketleri de dahil olmak commerciales, industrielles ou
üzre , diğer Düveli âkideden bi­ financières, y compris les soci­
rinin kavanini mucibince teşek­ étés de transport ou d'assurance
kül etmiş olup işbu Mukavele­ qui sont constituées sous la loi
namenin beşinci Maddesi ahkâ­ d'un des autres pays contrac­
mına tevfikan Türkiyede teessüs tants et qui, dans les conditions
veya orada icrayı muamele eden prévues à l'Article 5, s'établis­
ticarî, sınaî veya malî şirketler, sent en Turquie ou y exercent
leur activité, n'y seront soumises
Türkiye kavanini mucibince 1
à aucun impô ', droit ou taxe,
teşekkül etmiş ayni mahiyeti
de quelque nature ou sous quel­
haiz şirketlerin tâbi tutulmadık­
que dénomination que ce soit,
ları hiçbir vergiye, resme veya auxquels ne seraient point sou­
harca her ne mahiyette ve her ne mises les sociétés de même
nam ile olursa olsun, tâbi tutul­ nature constituées sous la loi
mayacaklardır . turque.
Ayni ahkâm mezkûr memle­ Les mêmes dispositions s'ap­
ketlerin firma veya şirketlerinin pliqueront aux filiales, succur­
işbu Mukavelenamenin beşinci sales, agences et autres représ-
Maddesi ahkâmına tevfikan Tür­ tentations de firmes au sociétés
kiyede müesses bulunan veya desdits pays qui, dans les con­
orada icrayı faaliyet eden filyal, ditions prévues à l'Article 5,.
şube, acenta veya sair mümes­ sont établies en Turquie ou y
silliklerine dahi tatbik olunacak­ exercent leur activité, étant en-
tır. Şurası mukarrerdir ki işbu tandu que, lorsque la direction
firma veya şirketlerin müdiriyeti de ces firmes ou sociétés se^
'Türkiye haricinde bulunduğu trouve en dehors de la Turquie,
takdirde zikrolunan filyal, şube, lesdites filiales, succursales,
«centa ve mümessillikleri ancak agences et représentations, ne
Türkiyede hakikaten mevzu ser­ seront imposées que pour leur
mayeleri üzerinden,veyahut ver­ capital réellement investi en
giye tâbi olacak sermaye tah­ Turquie ou sur les bénéfices et
kik edilemediği takdirde,mezkûr revenus qu'elles y ont réellement
•sermayeyi tayine medar ola- acquis, ceux ci pouvant servir
ibilecek hakikî temettü ve irat­ à la détermination du capital
ları üzerinden vergi veya sair imposable, s'il ne peut être vé­
tekâlife tâbi olabileceklerdir. rifié.

MADDE 10 — Eğer Türkiye ARTICLE 10 — Si le Gou­


vernement turc institue des exo­
Hükümeti her ne nam veya
nérations de charges fiscales, de
mahiyette olursa olsun vergi quelque nature ou sous quelque
muafiyetleri ihdas edecek olursa dénomination que ce soit, ces
işbu muafiyetler Türkiye tebaa­ exonérations seront accordées
sına ve Türkiye kavanini muci­ aussi bien aux ressortissants ou
bince müteşekkil şirketlere sociétés des autres pays con­
olduğu gibi Türkiyede müesses tractants, établis en Turquie,
Düveli âkide tebaa ve şirketle­ qu'aux ressortissants turcs ou
rine de bahşolunacaktır. aux sociétés établies sous la loi
turque.
İşbu hüküm Devletçe vücuda Cette disposition ne pourra
getirilen müessesata veya bir pas être invoquée pour deman­
hizmeti umumiye imtiyazını der le bénéfice des exonérations
haiz olanlara bahşedilen vergi d'impôts accordées ù des étab­
muafiyetlerinden istifadeyi ta­ lissements fondés par l'Etat ou
lep için mabihülihticaç olamaz. à des concessionnaires d'uu
MADDE 11 —Sekizinci Mad­ service public.
deden onuncu Maddeye kadar ARTICLE 11 — Pour toute
mevzuubahis olan hususatın matière visée aux Articles 8 à
kâffesinde Türkiyede diğer Dü­ 10, les impôts, droits, taxes, pro­
veli âkide tebaasına vilâyatçe vinciaux ou locaux, imposables
veya mahallî idarelerce tarholu- en Turquie aux ressortissants
nabilecek tekâlif, rüsum ve des autres pays contractants,
harçlar Türkiye tebaasının tâbi ne seront point autres ou plus
tutulacağından başka veya | élevés que ceux qui seraient
daha ağır olmayacaktır. imposés aux ressortissants turcs.
MADDE 12 — Türkiyede te­ ARTICLE 12 — Aucun em­
essüs eyleyen veya icrayi faali­ prunt forcé ou autre prélève­
yet edtn diğer Düveli âkide ment exceptionnel sur la fortune,
tabaasına veya bunların Türkiye ne seront imposés en Turquie,
topraklan üzerindeki emval, hu­ même en cas de guerre, aux
kuk ve menafiine ve Düveli ressortissants des autres pays
mezkûreden birinin kanunu mu­ contractants établis en Turquie
cibince teşekkül etmiş olup ou y exerçant leur activité, à
Türkiyede teessüs veya icrayi leurs biens, droits et intérêts
faaliyet eden şirketler, filyal- situés sur le territoire turc, ainsi
lere ve şubelere veya acenta- qu'aux sociétés, filiales, succur­
lara, hatta hali harpte bile, bir sales ou agences constituées
gûna istikrazı mecburî tahmil sous la loi d'un desdits pays et
olunmayacak ve servetlerinden établies en Turquie ou y exer­
ifrazen sair mehuzatı istisnai- çant leur activité.
yede bulunulmayacaktır.
ART/CLE 13 — Conformé­
MADDE 13 — Kapitülasyon- ment à l'abolition des Capitu­
lann lâğvine binaen Türkiye , lations, la Tuiquie n'accordera
Düveli ecnebiye tebaasına,kendi pas aux ressortissants des Puis­
tebaasına bahşettiği muamele­ sances étrangères un traitement
den daha müsaadekâr bir mu­ plus favorable qu'à ses piopres
amele bahşetmeyecek ve işbu ressortissants et appliquera à ses
Fasılda tasrih olunan mevat resartissants et aux rcssoitis­
hakkında kendi tebaasına ve sant s des autres Puissances con­
diğer Düveli âkide tebaasına tractantes le principe de l'éga­
lité de traitement, en ce qui
müsavi muamele esasım tatbik
concerne les matières prévues
edecektir.
dans la présente Section.

FASIL 2 . CHAPITRE II.


Salâhiyeti adliye. COMPÉTENCE JUDICIAIRE.
MADDE 14 — Türkiyede di­ ARTICLE 14 — En Turquie,
ğer Düveli âkide tebaası ve bil- les ressortissants des autres Pu-
mukabele Düveli mezkûre ara­ issances contractantes, et réci­
zisinde Türk tebaası , 38 inci proquement les ressortissants
turcs sur les territoires desdites
Madde ahkâmı mahfuz kalmak
Puissances, auront libre accès
şartile, her hususta tebaai mahal- aux tribunaux nationaux et
liyenin tâbi oldukları ayni şerait pourront ester en justice aux
dairesinde mehakime serbestçe mêmes conditions à tous égards
müracaatle dava ikame ve que les nationaux, sous réserve
des dispositions de l'Article ïS.
defedebileceklerdir.
ARTICLE 15 — En toutes
MADDE 15— 16 ıncı Madde matières, ?ous réserve de l'Ar­
hükmü mahfuz kalmak şartile, ticle 16, les questions de com­
pétence judiciaire seront, dons
Türkiye ve diğer Düveli âkide
les rapports entre la Turquie et
arasındaki münasebatta, salâhi­ les autres Puissances contrrc-
yeti adliye mesaili hukuku bey- tantes, réglées conformément
neddüvel esasatına tevfikan aux principes du droit interna­
hallonunacaktır . tional.
ARTICLE 16 — En matière
MADDE 16 —Türkiye ile diğer de sfalut personnel, c'est-à-due
Düveli âkide arasında mukarrer pour toutes les questions con­
dir ki ahkâmı şahsiye mevadında cernant le mariage et la com­
munauté conjugale, le divorce,
yani nikâh , iştiraki emvali la séparation de corps, la dot,
zevceyn , talâk , tefriki ebdan, la paternité, la libation, l'adop­
cihazı übüvvet,bünüvvet,tebenni, tion, la capacité des personnes,
la majorité, la tutelle, la cura­
ehliyeti şahsiye , rüşt, vasayet,
telle, l'interdiction ; en matières
kayyımlık, hacir mesailinde ve
mobilières, le droit de succes­
emvali menkuleye dair mevatta sion testamentaire ou ab intesl it,
vasiyet veya tevarüs veyahut partages et liquidations ; et, en
taksim ve tasfiyei tereke mesa­ général, le dioit de famille, il
ilinde ve alelıtlak hukuku aile est entendu entre la Turquie et
les autres Puissances contrac­
mesailinde Düveli mezkûrenin
tantes que seront seuls compé­
Türkiyede mütemekkin olan tents vis-à-vis des ressortissants
veya orada bulunan tebaasına non-musulmans desdites Puis-
karşı ancak ahkâmı şahsiyesi I sances, établis ou se trouvant
mevzuu bahis olan tarafın tâbi en Turquie, les tribunaux nati­
•olduğu memlekette münakit me- onaux ou autres autorités nati­
hakimi milliye veya diğer ma- onales siégeant dans le pays
kamatı milliye haizi salâhiyet auquel ressortit la partie dont
olacaktır. le statut personnel est en cause.
İşbu hüküm , hukuku beyned- La présente disposition ne
düvele veya aktolunabilecek porte pas atteinte aux attribu­
mukavelatı hususiyeye nazaran
tions spéciales des consuls en
konsolosların nüfus vukuatına
matière d'état civil d'après le
müteallik me vatta haiz oldukları
vezaifi mahsusayı haleldar etme­ droit international ou les accords
particuliers qui pouiront inter­
diği gibi tarafeynin mehakimi
milliye veya diğer makamatı venir, non plus qu'au droit des
milliyelerinin dairei salâhiyetle- tribunaux turc de requérir et
lerine dahil olduğu ber veçhi recevoir les preuves relatives
balâ tasdik kılınan mesaile ait aux questions reconnues ci des­
delâil ve beyyinatı Türkiye me- sus comme étant de la compé­
hakiminin talep ve kabul husu­ tence des tribunaux nationaux
sundaki haklarına da halel ver­ ou autres autorités nationales
mez . des parties en cause.
Birinci fıkra hükmünden müs­ Par dérogation à l'alinéa pre­
tesna olarak, şayet davada alâ­ mier, les tribunaux turcs pour­
kadar olanların kâffesi Türkiye ront également être compétents
mehakiminin kazasına tahriren dans les questions visées audit
razi olurlarsa , mehakimi mez­ alinéa, si toutes les parties en
kûre , tarafeynin kanunu millisi cause se soumettent par écrit à
mucibince karar vermek üzre, la juridiction de ces tribunaux,
birinci fırkada münderiç mesail lesquels statueront d'après la loi
hakkında dahi haizi salâhiyet nationale des parties.
olabileceklerdir .
MADDE 17 — Türkiyedeki ARTICLE 17 — Le Gouver­
ecnebilerin şahısları ve malları nement turc déclare que les
için hakkında Türkiye meha­ étrangers en Turquie seront as­
kimi nezdinde hukuku düvele surés, quant à leurs personnes
ve diğer memleketlerde sureti et à leurs biens, devant les
umumiyede tatbik edilen esas juridictions turques, d'une pro­
ve usullere muvafık bir himaye tection conforme au droit des
altına alınacakları hususunda gens ainsi qu'aux principes et
müemmen bulundurulacağını méthodes généralement suivis
Türkiye Hükümeti beyan eyler. dans les autres pays.
MADDE 18 — Türkiye ile ARTICLE 18 — Toutes ques­
«diğer Düveli âkide beynindeki tions relatives à la caution j u -
«münasebatta, masarifi muha­ dicatum solvi, à l'exécution des
kemeyi müemmin kefalet akçe­ jugements, à la communication
sine, ilâmatın icrasına, evrakı des actes judiciaires et extra-
adliye ve gayri adliyenin tebli­ judiciaires, aux commissions ro-
ğine, istinabeye, masarifi muha­ gatoires , aux condamnations
kemeye ait mahkûmiyetlere , aux frais et aux dépens, à l'as­
meccani muzahareti adliyeye ve sistance judiciaire gratuite et à
deyn için hapse müteallik bil­ la contrainte par corps, sont ré­
cümle mesail, alâkadar Devlet- servées, dans les rapports entre
11er arasında aktolunacak muka- la Turquie et les autres Puis­
velâtı mahsusa ile halloluna- sances contractantes, à des con­
. çaktır. ventions spéciales entre les Etats
intéressés.
FASIL m.
C H A P I T R E III.
Alıkâmı nihaiye. DISPOSITIONS FINALES.
MADDE 19 — Düveli âkide, ARTICLE 19 — Les Puis­
ikendi hakimiyet ve idarelerine sances contractantes se réservent
tâbi olan bir Hükümeti muhta- le droit de déclarer, au moment
reye malik Dominyonlarının, de la mise en vigueur de la
müstemlekelerinin , memaliki présente Convention, que les dis­
mahmiyelerinin veya maverayı positions de ladite Convention
ebhardaki memleket veya arazi­ ne s'appliqueront pas à tout ou
lerinin kâffesinde veya bazıla­ partie de leurs Dominions jouis­
rında işbu Mukavelenamenin ah­ sant d'un gouvernement auto­
kâmının tatbik olunmayacağını, nome, de leurs colonies, pays
Mukavelenamei mezkûrun mev­ de protectorat, possessions ou
territoires d'outre-mer soumis à
kii mer'iyete duhulü anında, be­
leur souveraineté ou autorité et,
yan etmek hakkını muhafaza
dans ce cas, la Turquie serait
ederler; bu takdirde Türkiye déliée des obligations qui résul­
zikrolunan Dominyonlara, müs-
tent pour elle de la présente
temlekâta,memaliki mahmiyeye, Convention envers lesdits Do­
memleketlere ve araziye karşı minions, colonies, pays de pro­
işbu Mukaveleden münbais ta- tectorat, possessions et terri­
.ahhüdattan beri olacaktir. toires.
1
Şu kadar ki Düveli mezkûre Toutefois, Iesdites Puissances
işbu Mukavele mucibince yapa­ pourront adhérer ultérieurement,
cakları beyanat ilk Mukaveleden au nom de tout Dominion jou­
ihraç edebilecekleri hükümeti issant d'un gouvernement auto­
muhtareden müstefit Dominiyon, nome, colonie, pays de protec­
müstemleke, memleketi mahmi- torat, possession ou territoire,
ye, memleket veya araziden her pour lesquels elles auraient, aux
hangi biri namına Mukaveleye termes de la présente Conven­
muahharen iştirak edebilecek­ tion, fait une déclaration qui
lerdir . l'excluait.
MADDE 20 — îşbu Mukave­ ARTICLE 20 — La présente
lename tarihi mer'iyetinden iti­ Convention est conclue pour
baren yedi sene müddet için une période de sept années à
aktedilmiştir. compter de sa mise en vigueur.
Mukavelenamenin müddeti Si la Convention n'est pas
mezkûre inkızasından lâekal bir dénoncée par l'une quelconque
sene mukaddem Tarafeyni Ali- des Hautes Parties contractantes
yeyni âkideynden her hangi au moins une année avant l'ex­
biri tarafından feshi beyan edil­ piration de ladite période, elle
mediği takdirde ahkâmı feshi restera en vigueur jusqu'à ce
tebliğ edilinceye kadar mer'i qu'elle soit dénoncée, cette dé­
kalacak ve fesih,ancak tebliğin­ nonciation ne devant produire
den itibaren bir sene müd­ ses effets qu'après l'expiration
detin inkızasından sonra haizi d'un délai d'une année.
tesir olabilecektir. Mukavele­ Dans le cas où la Convention
namenin feshi Türkiyeden gayri serait dénoncée par l'une quel­
âkit Devletlerden her hangi biri conques de Puissances contrac­
tarafından beyan olunursa, işbu tantes autre que la Turquie,
fesih, ancak mezkûr Devletle cette dénonciation n'aura d'effet
Türkiye arasında haizi tesir qu'entre cette Puissance et la
olacaktır. Turquie.
Türkiye, Mukavelenameyi ge­ La Turquie aura la faculté de
rek bilcümle Devletlere karşı ve dénoncer la Convention soit vis-
gerek bu Devletlerden yalnız à-vis de toutes les autres Puis­
birine karşı fesih salâhiyetini sances contractantes, soit seu­
haiz olacak ve şıkkı ahirde Mu- lement vis-à-vis de l'une d'entre
kavelename, diğer Devletlere elles, et, dans ce dernier cas, la
karşı mevkii mer'iyette kala­ Convention restera en vigueur
caktır, vis-à-vis des autres.

MADDE 21 — îşbu Muka­ ARTICLE 21 — L A PRÉS­


velename tasdik edilecektir. ENTE CONVENTION sera ra-
tifée .
Tasdiknameler sürati müm­ Les ratifications en seront dé­
küne ile Pariste tevdi oluna­ posées à Paris aussitôt que faire
caktır. se pourra.
îşbu Mukavelename bu günkü Elle entrera en vigueur dans
tarihli Sulh Muahedesi ile ayni les mêmes conditions que le
şerait tahtında mevkn mer'iyete Traité de Paix en date de ce
girecektir. jour.
Tasdikan lilmakal, balâda zik- En foi de quoi, les Plénipo­
rolunan Murahhaslar işbu Muka­ tentiaires susnommés ont signé
velenameyi imzalamışlardır. la présente Convention.
Lozan da 24 temmuz 1923 Fait à Lausanne, le 24 juillet
tarihinde yalnız bir nüsha ola­ 1923, en un seul exemplaire qui
rak tanzim edilmiş olup bu sera déposé dans les archives
nüsha Fransa Hükümeti Cüm- du Gouvernement de la Répub­
huriyesi hazinei evrakına tevdi lique Française, lequel en re­
olunacak ve Hükümeti mezkûre mettra une expédition authen­
vaziülimza Devletlerin her tique à chacune des Puissances
birine onun birer musaddak contractantes.
nüshasını ita eylkyecektir. (L.S.)H.Rumbold.
(L.S.) Pelle.
Horace Rumbold. M. îsmet. (L.S.) Garroni.
Pelle . Dr. Rıza Nur. (L.S.) G. C. Montagna .
Garroni. Hasan. (L.S.) K. Otchiaï.
G. C. Montagna. (L.S.) E. K. Vénisélos .
K. Otchiaî. (L.S.) D. Caclamanos .
E. K. Vénisélos. (L.S.) Const. Diamandy.
D. Caclamanos. (L.S.) Const. Contzesco.
Constantin Diamandy. (L.S.) M. Ismet.
Constantin Contzesco. (L.S.) Dr. Riza Nour.
(L.S.) Hassan.
V. TİCARET MUKAVELESİ V. CONVENTION
COMMERCIALE.
24 temmuz 1923 tarihinde im­
za edilmiştir . Signée le 24 juillet 1923.
Bir taraftan , L'Empire Britannique, la France,
Britanya İmparatorluğu, Fransa , l'Italie, le Japon, la Grèce, la Rou­
İtalya, Japonya, Bulgaristan , manie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
Yunanistan , Romanya, Sırf — d'une part,
Hırvat — Sloven Devleti, Et la Turquie,
d'autre part,
Ve diğer taraftan,
Animés du désir d'établir
Türkiye , leurs relations économiques sur
Münasebatı iktısadiyelerini hu­ la base du droit international et
kuku düvel esası üzrrine ve dans les termes les plus propres
ticareti teşvik ve mübadelatı à encourager le commerce et à
teshil edecek en münasip şekil­ faciliter les échanges,
lerde tesis arzusile mütehassis Ont résolu de conclure une
olarak , convention à cette fin et ont
Bu maksatla bir Mukavele­ nommé pour leurs Plénipoten-
name aktine karar vermişler ve taires, savoir:
Murahhasları olmak üzre : Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni
Haşmetlu Büyük Britanya ve de Grande-Bretagne et d'Irlande
lrlanta Kıraliyeti Müttehidesl ve et des Territoires Britanniques an
Maverayı edhar Britanya arazisi delà des mers, Empereur des
ve Hindistan İmparatoru Hazret­ Indes:
leri : Le Très Honorable Sir Horace
tstanbulda Fevkalâde Komiser George Montagu Rumbold,
Asaletlû sir Horace george Baronet, G. C. M. G., Haut-
Commissaire à Constantinople;
Montagu Rombolt , Baronet,
•G. C. M. ( } . ; Le Président de la République
Française :
Fransa Cumhuriyeti Reisi : M. le Général de division Mau­
Fransa Sefiri Kebiri, Cumhu­ rice Pelle, Ambassadeur de
riyetin .Şarkta Fevkalâde Komi­ France, Haut-Commissaire de
seri , Lejyon donör nişanı millî­ la République en Orient ,
sinin Grandofisye rütbesini haiz Grand Officier de l'Ordre na­
Ferik Ceneral Müsyü Morice tional de la Légion d'Hon­
Pelle ; neur;
Haşmetlû İtalya kiralı Hazret­ Sa Majesté le Roi a"Italie :
leri: L'Honorable Marquis Camille-
Ayandan, İtalya Sefiri Kebiri, Garroni, Sénateur du Roy­
Istanbulda, Fevkalâde Komiser aume, Ambassadeur d'Italie..
Senmoris ve Lazar ve Kuron Haut-Commissaire à Constan­
Ditali nisanının Grankruva tinople, Grand-Croix des Ord­
rütbesini Iıaiz Asaletlû Marki res des Saints Maurice et
Camille Garroni , Lazar et de la Couronne d'I­
Atina Fevkalâde Murahhas ve talie ;
Orta elçisi, Senmoris ve Lazar M. Jules César Montagna, En­
nişanının Komandör ve Kuron voyé extraordinaire et Mi­
Dital nişanının Grandofisiye rüt­ nistre plénipotentiaire à A-
besini haiz Müsyü Jules César thènes, Commandeur de
montagna; l'Ordre des Saints Maurice et
Lazare, Grand Officier de la
Haşmetlû Japonya İmparatoru :
Couronne d'Italie ;
Soley Lövan nişanının birinci
rütbesini haiz, Roma Fevkalâde Sa Majesté l'Empereur du Japon:
Sefiri Kebir ve Mnralıhası Müs­ M. Kentaro Otchiaï, Jusammi,.
y ü Kentaro Otchiaî, Jusammi ; Première classe de l'Ordre^du
Soleil Levant, Ambassadeur
Haşmetlû Yunanlılar Kiralı extraordinaire et plénipoten­
Hazreiltri :
tiaire à Rome ;
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi, Sa Majesté le Roi des Hellènes :
Sovör nişanının Grankruva rüt­ M. Eleftherios K. Vénisélos, an­
be haiz Müsyü Eleftheriyos K . cien président du Conseil des
Vénisélos,
Ministres, Grand-Croix de
Londra Orta Elçisi , Sovör
l'Ordre du Sauveur ;
nişanının Komandör rütbesini
M. Démètre Caclamanos, Mi­
haiz Müsyü Démètre, Cacla-
nistre plénipotentiaire à Lon­
manos;
dres, Commandeur de l'Ordre
Haşmetlû Romanya Kiralı du Sauveur ;
Hazretleri : Sa Mojfsté le Roi de Roumanie :
Orta Elçi Müsyü Constantin M. Constantin I. Diamandy, Mi­
Diamandy , nistre plénipotentiaire ;
Orta Elçi Müsyü Constantin M. Constantin Contzesco, Mi­
Contzesco ; nistre plénipotentiaire ;
Haşmetlu Sırplar - Hırvatlar Sa Majesté le Roi des Serbes, des
- Slovenler Kiralı Hazretleri: Croates et des Slovènes :
M. le Docteur Miloutine Yova­
Bernde , Fevkalâde Muahhas
novitch, Envoyé extraordi­
ve Orta Elçi Doktor Müsyü Mi­
naire et Ministre plénipoten­
loutine Yovanovitch ;
tiaire à Berne ;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Les Gouvernement de la Grande
Hükümeti : Assemblée Nationale de Turquie :
Umuru Hariciye Vekili, Edir­ Ismet Pacha, Ministre des Af­
ne Meb'usu , İsmet paşa ; faires étrangères , Député
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti d'Andrinople ;
İçtimaiye Vekili, Sinop Meb'­ Le Docteur Riza Nour B ey, Mi­
usu, Doktor Rıza Nur Bey , nistre des Affaires sanitaires
Sabık Vekil, Trabzon Meb'u­ et de l'Assistance sociale, Dé­
su Hasan Bey ; puté de Sinope ;
Hassan Bey, ancien Ministre,
Hazaratını tayin etmişlerdir . Député de Trébizonde ;
Müşarileyhim usulüne muvafık Lesquels, après avoir exhibé
ve muteber görülen salâhiyetna- leurs pleins pouvoirs reconnus
melerini ibrazdan sonra ahkâ­ en bonne et due forme, ont
mı atiyeyi kararlaştırmışlardır: convenu des dispositions sui­
vantes :

FASIL I. SECTION I.
ARTICLE PREMIER — D è s
MADDE 1 — İşbu Mukavele­ la mise en vigueur de la pré­
namenin mevkii mer'iyete vaz'- sente Convention, les tarifs ap­
ını müteakip diğer Düveli âkide plicables, à leur importation en
arazisinden neşet ve vürut eden Turquie, aux produits naturels
mahsulâtı tabiiyeye veya mamu- ou fabriqués, originaires et en
leye , Türkiyeye hini ithallerin­ provenance des territoires des
de , tatbik olunacak tarifeler autres pays contractants, seront
1 eylül 1916 tarihinde mevkii ceux du tarif spécifique ottoman
mer'iyete konulan Osmanlı mis en vigueur le 1er septembre
sıkleti eşya tarifeleri olacaktır . 1916.
MADDE 2 — 1 eylül 1916 ARTICLE 2 —Les droits ina-
-tarihli Osmanlı tarifesinde mu- crits au tarif ottoman du 1er
i harrer ve Türk evrakı nakdiye- septembre 1916, perçus en mon­
si ile istifa kılınan rüsum , ber naie turque papier, seront, dans
veçhi ati tayin edilen şerait les conditions précisées ci-près
dairesinde kambiyo fiatınagöre soumis à des coefficients de ma­
zaman zaman tadil ve tashih joration périodiquement ajustés
olunacak olan emsali tezyide d'après le cours du change.
tâbi tutulacaktır . Ces coefficients seront ceux
İşbu emsal 1 mart 1923 tari­ qui étaient en vigueur à la date
hinde mevkii mer'iyette bulu­ du premier mars 1923. Toute­
nan emsal olacaktır. Ancak fois, les articles énumérés au
merbut 1 numaralı cetvelde ta­ tableau I annexe I seront sou­
dat edilen mevat «9» misle mis au coefficient 9.
tâbi olacaktır. Les coefficients ci-dessus visés
Ber veçhi balâ zikredilen em­ seront adaptés d'après le taux
sal kambiyo fiatına göre atideki de change conformément aux
kavaide tevfikan tanzim ve telif règles suivantes :
olunacaktır : Ces coefficients ayant été
Bu emsal İngiliz lirası 745 fixés au moment où la livre
kuruş kâğıt para kıymetinde sterling valait 745 piastres papier,
oldâğu bir zamanda tesbit edil­ si pendant le mois qui précède
miş olduğundan eğer işbu Mu­ la mise en vigueur de la pré-
kavelenamenin mevkii mer'yete sente^Convention, la livre turque
vaz'ına tekaddüm eden ay zar­ marque une revalorisation mo­
fında Türk lirasında fii mezkûre yenne de plus de 30 p. 100.
nisbetle % 30 dan fazla vasatı par rapport à ce taux, les coef­
bir tezayüdü kıymet husule ge­ ficients 12 et 9 devront être di­
lirse 12 ve 9 misilleri ayni ayın minués proportionnellement au
fii vasatisi ile mütenasiben ten­ taux moyen du même mois ; le
zil edilmek lâzım gelecek bu coefficient ainsi ajusté demeu­
suretle tadil ve tashih edilen rera valable pendant le trimestre
misil ; müteakip üç ay zarfında suivant; à l'expiration du trimes­
mabihüttatbik olarak devam tre, le coefficient sera, s'il y a
edecektir ; Bu misil üç ayın lieu, réajusté d'après le taux de
hitamında , icap ederse , son change moyen du dernier mois.
ayın vasati kambiyo fiatına göre De même, si pendant le mois
yeniden tadil olunacaktır. Ayni qui précède la mise en vigueur
veçhile eğer işbu Mukave­ de la présente Convention, la^
lenamenin mevkii meriyete vaz'- livre turque marque une déva­
ına tekaddüm eden ay zarfında lorisation moyenne de plus de-
Türk lirası bir İngiliz lirası 30 p. 100 par rapport au taux
için 745 kuruştan ibaret fii ip­ initial de 745 piastres pour une
tidaiye nisbetle % 30 dan fazla livre sterling, les coefficients 12'
vasati bir tenezzülü kıymet et 9 pourront être augmentés
gösterirse 12 ve 9 misilleri proportionnellement au taux
ayni ayın vasati fiatına göre moyen du même mois; le coef­
tezyit olunabileceklerdir ; bu ficient ainsi ajusté demeurera
suretle tadil ve tashih edilen valable pendant le trimestre
misil, müteakip üç ay zarfın­ suivant; à l'expiration du trimes­
da mabihüttatbik olarak devam tre, le coefficient sera, s'il y a
edecektir; Bu misil, üç ayın lieu, réajusté d'après le taux de
hitamında, icap ederse, son change moyen du dernier mois.
ayın vasati kambiyo fiatine Le coefficient 5 pourra être
göre yeniden tadil olunacaktır. augmenté en cas de dévalori­
Türk lirasının tenezzülü kıy­ sation de la livre turque dans
meti halinde «5» misli , 12 ve les même conditions que les
S misillerinin tâbi oldukları şerait coefficients 12 et 9, mais, dans
dahilinde tezyit olunabilecek ve le cas de revalorisation de la
fakat Türk lirasının tezayüdü livre turque, il ne devra être
kıymeti halinde misili mezkûr
diminué qu'à partir du moment
ancak ingiliz lirası evrakı nak­
où la livre sterling vaudarait
diye olarak beş Türk lirasından
moins de 5 livres turques papi­
dun bir kıymette bulunduğu
er .
zamandan itibaren tenzil olun­
mak icap edecektir. En cas de réforme monétaire,.
Meskukâtın ıslahı halinde , les divers coefficients ci-dessus-
ber veçhi balâ tesbit olunan fixés seraient modifiés en fonc­
muhtelif misiller gümrük rüsu­ tion de la différence entre la
munun miktarına halel getirme­ nouvelle monnaie et l'ancienne,
yecek surette yeni ve eski sikke de manière à ne pas altérer
arasındaki farka göre tadil l'incidence des droits de dou­
olunacaklardır. ane.
MADDE 3 — Türkiye, atide­ ARTICLE 3 — La Turquie
ki hususat için lüzum görüle- s'engage à supprimer dès !«•
bilecek olanlardan maada bil­ mise en vigueur de la présente
cümle ithalât veya ihracat mem- Convention et à ne pas rétab­
nuiyetlerini işbu Mukavelena­ lir ensuite pendant la durée de
menin mevkii mer'iyete vaz'ını la présente Convention, toutes
müteakip refetmeği ve işbu Mu­ prohibitions d'importations ou
kavelenamenin devamı müdde- d'exportations autres que celles
tince tekrar tesis eylememeği qui pourraient être nécessaires
taahhüt eder : pour :
1 — Hayatı gıdaiyeye elzem 1° réserver les ressources in­
olan menabii muhafaza ve mil­ dispensables à la vie alimen­
letin faaliyeti iktısadiyesini vika­ taire et sauvegarder l'activité
ye etmek ; économique de la nation ;
2 — Selâmeti Devleti temin 2° assurer la sécurité de l'Etat;
eylemek ; 3° préserver les personnes,
3 — Eşhas ve hayvanat ve les animaux et les plantes contre
nebatatı emrazı sariye ve hay­ les maladies contagieuses, épi-
vaniye ve nebatiyeden vikaye zooties et épiphyties ;
etmek ; 4° empêcher l'usage de l'opi­
4 — Afyon Ve sair semmiya- um et autre toxiques ;
tın istimaline mâni olmak ; 5° interdire l'importation des
5 — Türkiyede istimali mem­ produits alcooliques dont l'usa­
nu bulunan mevaddı küuliyenin ge est prohibé en Turquie ;
ithalini meneylemek ; 6° empêcher l'exportation de
6 — Altın sikkenin veya altın la monnaie d'or ou du métal or;
e
madeninin ihracını menetmek ; 7 établir ou maintenir des
7 — Devlet inhisarları tesis monopies d'Etat.
1
veya idame eylemek. A condition qu'une équitable
Diğer Düveli akideden her réciprocité lui soit accordée par
biri tarafından, kendisine mezkûr chacune des autres Puissances
Devletin ahkâmı kavanini muci­ contractantes, aux termes de
bince, muhik bir muamelei mü­ sa législation, la Turquie s'en­
tekabile ifası şartile, Türkiye, gage à appliquer les prohibitions,
memnuatı hiçbir nevi fark gözet­ sans discrimination d'aucune
meksizin tatbik etmeği ve eşyayı sorte, et, au cas où elle accor­
memnua için istisnalar veya ruh­ derait des dérogations ou licen­
satlar bahşeylediği halde, hiçbir ces pour des produits prohibés,
âkit Devlet ticaretinin zararına à ue point favoriser le com-
olarak diğer bir Devleti âkide merce d'une autre Puissance
veya her hangi bir Devletin ti­ contractante ou d'une Puissan­
caretini asla mazhan müsaade ce quelconque au détriment du
commerce d'aucune Puissance
etmemeği taahhüt eyler. contractante.
MADDE 4 — Muamelei mü­
ARTICLE 4 — Sous condi­
tekabile şartile Türkiyede aksiz tion de réciprocité, aucun droit
veya istihlâk resmi, diğer Düveli de consommation ou d'accise
âkide memalikinden neşet ve ne sera applicable en Turquie
vürut eden emtiaya, ancak Tür­ aux marchandises originaires
kiyede istihsal edilen ayni veya et en provenence des autres
mümasili eşya üzerinden istifa pays contractants que dans la
olunduğu miktarda olmak üzre mesure ou il est perçu sur des
tatbik edilecektir. articles identiques ou similaires
produits en Turquie.
Bundan maada Türkiye mer­ En outre, la Turquie pourra
but 2 numaralı Cetvelde muhar­ continuer à percevoir, dans les
rer mevattan mezkûr Cetvelde mêmes conditions d'égalité entre
gösterilen istihlâk rüsumunu ses ressortissants et les ressor­
kendi tebaasile diğer Düveli tissants des autres pays contrac­
âkide tebaası arasında ayni şe­ tants, pours les produits énu-
raiti müsavat dairesinde olmak mérés au tableau de l'Annexe
üzre tahsilde devam edebile­ II, les droits de consommation
cektir . indiqués audit tableau.
Muamelei mütekabile şartile Sous condition de réciprocité,
oktruva rüsumu veya memurini les droits d'octroi ou toute aut­
mahalliyece istifa kılınan diğer re taxe perçue par les autorités
her resim, eğer Türkiyede istih­ locales seront, s'ils sont impo­
sal edilen mevat üzerine mevzu s é s à des articles produits en
ise, Türk mahsulâtile diğer Turquie, appliqués sans discri­
Düveli âkide memalikinden mination entre les produits
neşet ve vürut eden mahsulât turcs et les produits originaires
arasında bir fark gözetilmeksizin et en provenence des autres
tatbik olunacak ve eğer Türkiye­ pays contractants, et s'ils sont
de istihsal edilmeyen mevat üze­ imposés à des articles non
rine mevzu ise, menşe ve mevrit- produits en Turquie, appliqués
leri neresi olursa olsun ayni veya de même, sans discrimination
^mümasili bilcümle ecnebi mah­ d'aucune sorte, à tous les pro­
sulâtına hiçbir nevi fark gözet­ duits étrangers identiques ou
meksizin ayni suretle tatbik edi­ similaires, quelles que soient
lecektir . leur origine et leur provenance.
MADDE 5 — Diğer Düveli ARTICLE 5 — Sous condi­
âkideden her biri tarafından tion d'une équitable réciproci­
kendi kavaninine tevfikan Tür- té que chacune des autres Puis­
kiyeye muhik bir muamelei mü­ sances contractantes accordera
à la Turquie, conformément à
tekabile yapılmak şartile, Tür­
sa législation, tout droit d'ex­
kiyenin, mahsulâtı tabiiye veya portation que la Turquie aura
mamulâttan herhangi bir madde établi ou pourrait établir sur
üzerine vaz'etmiş olacağı veya un produit quelconque, naturel
edebileceği her ihracat resmi, ou fabriqué à tous pays desti­
hiçbir vasıta ile diğer Düveli nataires, sans que, par aucun
âkideden her hangi birisinin moyen, il puisse être institué
ticareti zararına bir fark ihdas une discrimination au détriment
edilemeyerek, bilcümle mürse- du commerce de l'une quelcon­
lünileyh memalik için müsavi ques des autres Puissances con­
surette tatbik edilecektir. tractantes.
MADDE 6 — Türkiyenin, ta­ ARTICLE 6 — La Turquie fe­
rife hususunda veya alelûmum ra bénéficer les autres Parties
diğer her gûna ticarî hususattâ, contractantes de tout traitement
bu günkü tarihli Muahedename plus favorable que, pour les
mucibince Türkiyeden ayrılan matières visées aux Articles 1 à
araziden her hangi birisine ve­ 5, elle appliquerait à tout autre
yahut, hudut ticareti için, hem­ pays, à l'exclusion toutefois des
hudut bir Devlete tatbik edebile­ avantages spéciaux qu'en mati­
ceği fevaidi mahsusa müstesna ère de tarifs ou généralement en
olmak üzre, Türkiye birinciden toute autre matière commerciale,
beşinciye kadar olan Maddelerde elle applicmerait à l'un quel­
mevzuu bahs hususattâ diğer conque des territoires détachés
her hangi bir memlekete tatbik de la Turquie en vertu du Traité
edeceği daha müsait her mua­ de Paix en date de ce jour, ou,
meleden diğer Tarafeyni âkideyi pour le trafic frontière, à un
istifade ettirecektir. Etat limitrophe .
MADDE 7 — Türkiye ve di­ ARTICLE 7 — La Turquie
ğer Düveli âkide, ithal edilen et les autres Puissances contrac­
eşyanın menşei olan memleketi tantes pourront exiger respecti-
irae etmek üzre işbu eşyanın I vement, pour établir le pays
mezkûr memleket istihsalât ve d'origine des produits importés,
imalâtı milliyesinden olduğunu la piésentation par l'importa­
veyahut mezkûr memlekette teur d'un certificat officiel cons­
uğradığı tahavvülât dolayısile o tatant que l'article importé est
surette telâkki edilmek lâzımgel- de production et de fabrication
diğini müsbit resmî bir şehadet- nationales dudit pays, ou qu'il
name ibrazını ithalâtta bulunan doit être considéré comme tel,.
eşhastan mütekabilen talep ede­ étant donné la transformation
bileceklerdir . qu'il y a subie.
işbu Fasla merbut 3 numaralı Les certificats d'origine, étab­
numuneye tevfikan tertip oluna­ lis d'après le modèle annexé à
cak menşe şehadetnameleri, ge­ la présente Section sous le N°
rek Ticaret veya Ziraat Nezareti, III, seront délivrés soit par le
gerek mürsilin mensup olduğu Ministère du Commerce ou
Ticaret Odası gerekse mürselün- celui de l'Agriculture, soit par
la Chambre de commerce
ileyh memleketin kabul edeceği
dont relève l'expéditeur, soit
diğer her teşkilât veya heyet par tout autre organe ou grou­
tarafından ita edilecektir. Mez­ pement (jue le pays destinataire
kûr şehadetnameler mürselün- aura agréé. Ils seront légalisés
ileyh memleketin bir mümessili par un représentent diplomatique
siyasî veya şehbenderîsi tarafın­ ou consulaire du pays desti­
dan tasdik olunacaktır. nataire.
Posta paketleri, mürselünileyh Les colis postaux seront dis­
memleket bunların bir mahiyeti pensés du certificat d'origine
ticariyeyi haiz irsalâttan olmadı­ quand le pays desnataire re-
ğını anladığı takdirde menşe şe- < onnaîtra qu'il ne s'agit pas
hadetnamesinden vareste tutula­ d'envoi revêtant un caractère
caklardır. commercial.
MADDE 8 — Maahaza işbu ARTICLE 8 — Le bénéfice
Fasıl ahkâmından istifade key­ des dispositions de la présente
fiyeti, diğer her hangi bir ecne­ Section ne pourra toutefois être
bi memlekete bahşettiği mua­ réclamé par aucune des Puis­
mele kadar müsait bir muame- sances contractantes qui n'ac­
leyi,Mukavelenamnin bütün müd­ corderait pas à la Turquie pen­
deti devamınca, Türkiyeye te­ dant toute la durée de la Con­
min etmeyecek olan Düveli âki­ vention un traitement aussi fa­
deden hiçbiri tarafından talep vorable que celui qu'elle ac­
edilemeyecektir. corde à tout autre pays étranger..
MERBUT I.

9 MİSLE TÂBİ MEVADIN LİSTESİ.


Tarife numarası
•65 Patates .
€9 Portakal.
121 Şekerli müstahzarat.
130 Maden suları.
178 Parlak deriler.
180 Domuz derileri.
185 — 187 — 188 Ayak kapları.
192 Eldivenler.
200 — 201 İşlenmiş veya işlenmemiş kürkler.
217 — 218 Mobilye .
273 — 274 — 275 El işlemeleri ( brodöri ) , dante-
lalar ve pamuk Şeritler.
302 Kaba ipek kırpıntısı.
305 Gaze ilaâh .
306 İpek tül ilâah.
308 İpekli mensucat.
311—312 İpek tuhafiyeler [çamaşırlar] .
314 İpekli kumaş ve elbise harçları.
(Pasmantöri).
324 Yün kuşak ve şallar.
339 Elbise .
348 Yazlık, kışlık şemsiyeler ilâah.

MERBUT II.
İSTİHLÂK RÜSUMU.
Cay 40 Kuruş Kilosu
20 » »
6 » »
10 »
Margarin ve oleomargarin v e ]
80 » »
diğer şuhumu hayvaniye)
30 » »
5 » »
ANNEXE 1.

LİSTE DES ARTICLES SOUMIS AU COEFFFICÎENT 9.


N u m é r o s du t a r i f

65 Pommes de terres.
69 Oranges.
121 Préparations sucrées.
130 Eaux minérales.
178 Peaux vernies.
180 Peaux de porc.
185—187—188 Chaussures.
191 Gants.
200—201 Pelleteries brutes ou ouvrées.
217 218 Meubles.
273—274—275 Broderies, dentelles et rubans
de coton.
302 Bourre de soie.
305 Gaze, etc.
306 Tulle de soie, etc.
308 Tissus de soie.
311—312 Bonneterie de soie.
314 Passementerie de soie .
324 Châles et ceintures de laine.
339 Vêtements.
348 Ombrelles,parapluies,parasols, etc.

ANNEXE IL
T A X E S D E CONSOMMATION.
Thé 40 piastres par kilo.
Café 20 —
Pétrole 6 —
Riz 10 —
Margarine, oléomargarine et autres
graisses animales 80 —
Bougies de stéarine 30 —
Savon ordinaire 5 —
Yeni ve müstamel torba ve çuval 5 Kuruş Kilosu
Baharat 30 » »
Kibrit | » 60 kibritlik her kutusu .-
Mum kibrit 1 » 60 » » »
Sigara kâğıdı 1 » 50 yaprağı.
Çakmak 25 » Tanesi
Şeker 15 » kilosu
Bisküvi
Çikolata Muhtevi oldukları yüz­
Süt hulâsası de miktarındaki şe­
Şekerleme ve glikoz kere nazaran bir is­
Meşrubatı gayri küuliye , . . . tihlâk resmine tabi­
Gazoz, limonata diğer bütün dirler.
şekerli müstahzarat
Tömbeki 40 kuruş kilosu.

MERBUT III.
MENŞE ŞEHADETNAMESİ NUMUNESİ
de mukim
Müstahsil veya fabrikatör j

[1] ^ de mukim .... Efendinin { Efendinin


vekili tüccardan )
Kendi mes'uliyeti altında olarak atide muharrer emtianın
mürsil tarafından bize ibraz edilen vesaiki mutebereye istinaden
[2] ( Türk yahut ) menşe veya mamulâtından
olduğunu huzurumuzda beyan eylediğini tasdik eyleriz.
( Şehadetnameyi ita eden daire ) [ 3 ] .
B u emtia ye ait olarak de
tacir veya fabrikatör Efendi namına ( . . . .
vapuru veya kara tariki ) ile gönderilmiştir.
[lj L ü z u m s u z m e ş r u h a t t a y y e d i l e c e k t i r .
[21 Ş e h a d e t n a m e müstahsil veya f a b r i k a t ö r v e y a h u t vekili tarafından
a l ı n d ı ğ ı z a m a n « Mürsil tarafından bize i b r a z e d i l e n v e s a i k i m u t e b e r e y e
i s t i n a d e n » Kelimeleri h a s f e d i l e ç k t i r .
e

(31 Ş e h a d e t n a m e l e r g e r e k T i c a r e t v e y a Ziraat N e z a r e t l e r i , g e r e k m ü r s i l i n
m e n s u p olduğu t i c a r e t odası ve g e r e k m ü r s e l ü n i l e y h m e m l e k e t i n muvafilt
g ö r e c e ğ i d i ğ e r h e r nevi t e ş k i l â t v e y a c e m i y e t t a r a f ı n d a n ita e d i l e c e k t i r .
Sacs neufs et usagés 5 piastres par kilo
Epices 30
Allumettes 1/2 piastre la boîte de
60 allumettes.
Allumettes bougies 1 Piastre la boite de
60 allumettes .
Papier à cigarettes 1 Piastre 50 feuilles.
Briquets 25 Piastres par briquet.
Sucre 15 Piastres par kilo.
Biscuits
•Chocolat
Lait condensé soumis à la taxe de con­
Confiserie et glucose . . . . sommation d'après le
Boissons non alcooliqus, ga­ pourcentage de sucre
zeuses et limonades conetnu.
Tous autres produits sucrés
Tombac 40 Piastres par kilo.
ANNEXE III.
MODELE DE CERTIFICAT D'ORIGINE.
Nous (autorité qui délivre le certificat) [1] certifions que :
| Producteur ou fabricant, |
-.«• ) Fondé de pouvoir de M dmoi y
(2)
|' cil
"-lié à {
y Négociant patenté , '
domicilié à
a déclaré devant nous, sous sa responsabilité, que les marchandises
ci-dessous désignées sont d'origine ou de fabrication (turque ou . .),
conformément aux documents dignes de foi qui nous ont été pré­
sentés par l'expéditeur [3j. Ces marchandises sont envoyées à . . . .
à la consignation de M . . . . commerçant ou industriel à
par ( les voies de terre ou navire ).

[i] Les certificats seront délivrés, soit, par les Ministères du Commerce
ou de l ' A g r i c u l t u r e , soit p a r la C h a m b r e de C o m m e r c e dont r e l è v e l ' e x p é ­
d i t e u r , soit p a r tout a u t r e o r g a n e ou g r o u p e m e n t que le p a y s d e s t i n a t a i r e
aura a g r é é .
[2] R a y e r les m e n t i o n s i n u t i l e s .
İ3İ Quand le certificat sera levé p a r le p r o d u t c e u r ou f a b r i c a n t ainsi q u e
p a r son fondé de p o u v o i r , on s u p p r i m e r a les m o t s « c o n f o r m é m e t a n r
d o c u m e n t s dignes de foi qui nous ont é t é p r é s e n t é p a r Fax p é d i t e u r » ,
Denklerin Vezni safî ve
adedi Markalar gayri safi
(kilogram he-
ve sabile) yahut
Cinsi E m t i a
numara
nev'i hacmi istiap
ve k ı y m e t .

Mes'uliyetim tahtında olarak bu suretle tarafımdan teyit kılındı.


Tarih : Sene:
( Beyannameyi verenin imzası ).

Keyfiyet tarafımızdan (Şehadetnameyi ita eden daire) bittasdik


balâda muharrer emtianın muamelei bey'iyesinin filhakika bu
^memlekette ifa edildiğini de ayrıca teyit eyleriz.

( Tarih ve şehadetnameyi ita eden


dairenin imzası ).

Şehbenderhanesince görülerek işbu imza tasdik


•ol unmuştur.
( Tarih, imza ve şehbenderhane m ü h ü r ü ) .
NOMBRE Marques POIDS
Numéro. Brut et net Espèce des
et catégorie (en k i l o g r a m m e s ) marchandises j
des c o l i s . ou
m e s u r e de capa-
cité et de v a l e u r .

Ainsi affirmé sous ma responsabilité, le


(Signature du déclarant.)

Confirmé par nous ( autorité qui délivre le certificat ) qui attes-


tons en outre que la vente des marchandises désignées ci-dessus
a été effectivement conclue en ce pays.
(Date et signature de l'autorité qui délivre le certificat).

Vu au consulat de pour légalisation de la présente-


signature.

( Date, signature et sceau du Consulat).


FASIL 2. SECTION 2.
ARTICLE 9 — La Turquie
MADDE 9 — Türkiye, ayni
s'engage, à condition qu'un trai­
hususta kendisine muamelei mü-
tement réciproque lui soit ac­
tekabilede bulunulmak şartile,
cordé en la matière, à accorder
millî sefaine tatbik etmekte ol­
aux navires des autres Puis­
duğu muameleye müsavi bir mu­
sances contractantes un traite­
ameleyi veya diğer her hangi
ment égal à celui qu'elle
bir Devlete tatbik etmekte oldu­
accorde aux navires nationaux
ğ u veya edebileceği daha müsa­
ou un traitement plus favorable
it bir muameleyi diğer Düveli
qu'elle accorde ou pourrait ac­
âkide sefainine tatbik etmeği
corder aux navires de toute
taahhüt eyler. autre Puissance.
Türkiye, diğer Düveli âkide­ La Turquie conserve à l'é­
gard de chacune des autres
den her birisine karşı ve Düveli
Puissances contractantes, et
mezkûreden herbiri Türkiyeye chacune de celles-ci consevt à
karşı saydı mahîyi, bahrî kabo­ l'égard de la Turquie, le droit
tajı, yani ülkesinin bir limanın­ de réserver à son pavillon la
dan alınan emtia ve yolcuların pêche, le cabotage maritime,
c'est-à-dire le transport par
ayni ülkenin diğer bir limanına
mer de marchandises et voya­
bahren naklini ve limanlar hide- geurs embarqués dans un port
matını yani cer ve kılavuzluk ve de son territoire vers un autre
her hangi mahiyette olursa olsun port du même territoire, et les
bilcümle hidematı dahiliyeyi services des ports, c'est-à-dire
kendi sancağına hasretmek hak­ le remorquage, le pilotage et
tous services intérieurs de quel­
kını muhafaza eder.
que nature que ce soit.
MADDE 10 — Saydı mahî,
ARTICLE 10 — Sous réser­
bahrî kabotaj ve liman hidematı
ve des exceptions prévues à
hakkında Maddei anifede zikro- l'article précédent pour la pê­
lunan istisnaat mahfuz kalmak
che, le cabotage maritime et les
şartile» memlekete vürut edecek services des ports, un traite­
veya memleketten çıkacak her ment égal à celui des navires
nevi emtianın ithal veya ihracı nationaux sera accordé à titre
veya yolcuların nakli hukukuna réciproque par la Turquie,
k >
v e sefainin liman, dok, rıhtım ve d'une part, et chacune des
autres Parties contractantes,
mersalarda tevakkuf, tahmil ve
d'autre part, en ce qui concer­
tahliyelerine müteallik bilcümle
ne le droit d'importer ou d'ex­
teshilâttan istifadelerine ait hu­ porter toute espèce de mar­
susattâ bir taraftan Türkiye ve chandises ou de transporter
diğer taraftan Düveli âkidei les voyageurs à destination ou
sairenin her biri, millî seîaine en provenance du pays, et la
tatbik ettikleri muameleye jouissance de toutes facilités
quant au stationnement, au
müsavi bir muameleyi müteka­
chargement et au déchargement
bilen yekdiğerine tatbik ede­ des vaisseaux aux ports, docks,
ceklerdir. quais et rades.
Kezalik , ayni muamelei mü­ II y aura aussi une égalité
absolue, sous la même condi­
tekabile şartile , Hükümet, me­
tion de réciprocité, en ce qui
murin, eşhası hususiye, cemiyat concerne les droits, charges et
veya her nevi müessesat nam payements de toute espèce pré­
veya menfaatine olarak tahsil levés sur les navires, comme
olunan rüsumu sıhhiye, liman, les droits sanitaires, les droits
rıhtım, demirleme , kılovuzluk , de port, de quai, de mouillage,
karantina , fener rüsum ve
de pilotage, de quarantaine,
rüsumu mümasilei saire gibi,
de phares et autres droits simi­
sefainin mükellef olduğu her
laires, perçus au nom ou au
nevi rüsum, tekâlif ve tediyat
profit du Gouvernement, de
huşunda da müsavatı mutlaka
fonctionnaires, des individus
cari olacaktır.
privés, des associations ou des
İthal veya ihraç edilen emtia établissements de toute espèce.
üzerine mevzu rüsum ve tekâlif, La Turquie s'engage de mê­
ancak emtiai mezkûrenin menşe me, et moyennant réciprocité,
ve mevrit veya mahreçlerine à ne grever les marchandises
göre tayin edildiği ve birinci importées ou exportées d'aucun
Faslın ahkâmina tevfikan diğer droit différentiel, surtaxe ou
bilcümle Düveli âkideye sureti majoration, de quelque nature
mütesaviyede mabihüttatbik bu­ ou sous quelque dénomination
lunduğu cihetle Türkiye,muame- que ce soit, fondés sur le pa­
lei mütekabileye mazhar olmak villon du navire importateur ou
şartile, ithal veya ihraç edilen exportateur, sur les ports d'ar­
emtiayı, ithalât veya ihtiracata rivée ou de départ, sur le voya­
tevassut eden sefinenin sancağı, ge du navire ou sur lts escales,
muvasalet veya azimet limanları, les droits et taxes imposables
geminin seyrüseferi ve iskeleler­ aux marchandises importées ou
de tevakkufu üzerine müesses exportées n'étant déterminés
hiçbir resmi mütefavit, resmi que par leur origine et prove­
munzam veya her hangi mahi­ nance ou leur destination et
yette veya ne nam altında olur­ étant également applicables
sa olsun bir gûna tezyidi rüsu­ pour toutes les autres Puissan­
ma tâbi tutmamağı kezalik ces contractantes, en vertu
taahhüt eyler. des dispositions de la Section 1.

MADDE 11 — Sefine ve ge­ AllTICTE 11— Toute espèce


de certificats ou de documents
milere ve bunların hamulelerine
ayant rapport aux navires et
ve yolculanna müteallik olup
bateaux, à leurs cargaisons et
harpten evel Türkiye tarafından à leurs passagers, qui étaient
muteber ta ımmış veyahut başlı­ reconnus comme valables par
ca Düveli bahriye tarafından la Turquie avant la guerre ou
atiyen muteber tanılabilecek qui pourront ultérieurement
olan her nevi vesaik veya şeha- être reconnus comme valables
par les principaux Etats mari­
detnameler Türkiye tarafından
times, seront reconnus par la
diğer Düveli âkide tabiiyetinde Turquie, vis-à-vis des navires
bulunan sefain hakkında mute­ ressortissants aux autres Puis­
ber ve Türkiye sefine ve gemi­ sances contractantes, comme
lerine ita edilen mütekabil şeha- valables et comme équivalant
detnamelere muadil addedilece­ aux certificats correspondants
octroyés à des navires et ba­
ktir.
teaux turcs.
Bu ahkâm, Türkiye tarafından Ces stipulations ne seront
Türk sefine ve gemilerine, baş­ valables que si les certificats
lıca bahrî Devletler tarafından et documents délivrés par la
tatbik edilen usule muadil şerait Turquie aux navires et bateaux
dairesinde olmak üzre, ita edi­ turcs, dans des conditions équi­
len vesaik ve şehadetnameler valant à celles pratiquées dans
ancak Düveli âkidece bizzat les principaux pays maritimes,
kendileri tarafından verilen sont considérés par les autre»
vesaik ve şehadetnameye mua­ Parties contractantes comme
dil addedildiği takdirde muteber équivalant aux certifiats et do­
olacaktır . cuments délivrés par elles mê­
mes.
FASIL 3. SECTION 3 .

MADDE 12 — Türkiye, mua­ ARTICLE 12 — La Turquie


melei mütekabile şartile, diğer s'engage, à condition de réci­
Düveli âkideden her hangi biri­ procité, à prendre toutes les me­
sures législatives ou adminis­
sinin memleketinden neşet eden
tratives et à permettre tout re­
mahsulâtı tabiiye veya mamuleyi
cours en justice à l'effet de
muamelâtı ticariyede her türlü garantir les produits naturels
gayri kanunî rekabete karşı te­ ou fabriqués, originaires de
min etmek üzre bilcümle teda- l'une quelconque des autres
biri teşriiye veya idariyeyi Puissances contractantes contre
ittihaz ve ikamei davaya mü­ toute forme de concurrence
déloyale dans les transac ons
saade etmeği taahhüt eyler.
commerciales.
Türkiye, kezalik muamelei La Turquie s'engage de mê­
mütekabile şartile , üzerlerinde me, à condition de réciprocité,
à réprimer et à prohiber par
veya asıl ilk zarflarında yahut des sanctions appropriées l'im­
haricî zarflarında menşe, cins, portation ou l'exportation, ainsi
mahiyet veya evsafı mahsusaları que la fabrication, la circulati­
on, la vente et la mise en ven­
hakkında doğrudan doğruya te à l'intérieur, de tous produits
veya bilvasıta sahte tarifatı havi ou marchandises qui portent
sur eux-mêmes ou sur leur con­
marka,isim, işaret veya herjtürlü
ditionnement immédiat ou
alâmatı taşıyan bilcümle mahsu­ sur leur emballage extérieur
lât veya emtiamn ithal veya des marques, noms, inscriptions
ou signes quelconques compor­
ihracı ile dahilde imalini, teda­
tant, directement ou indirecte­
vülünü, bey'ini ve meydanı fu- ment, de fausses indications
ruhta vaz'ını, mücazatı mahsusa sur l'origine, l'espèce, la natu­
re ou les qualités spécifiques
ile men ve terhip etmeği taah­
de ces produits ou marchandi­
hüt eyler. ses.
MADDE 13 — Türkiye, ayni ARTICLE 13 — La Turquie,
hususta kendisine muamelei mü- à la condition qu'un traitement
tekabilede bulunulmak şartile , réciproque lui soit accrdé en
cette matière, s'engage à se
evsafı mahsusalarını toprak ve­
conformer aux lois, ainsi
ya iklimden alan mahsulâtın bir qu'aux décisions administrati­
unvanı mahallî taşıması hakkını ves ou judiciaires prises con­
veya unvanı mahallî istimalinin formément à ces lois, en vigueur
caiz olabileceği şeraitini tayin ve­ dans un autre pays contractant
et régulièrement notifiées à la
ya tanzim edip diğer âkit bir
memlekette mevkii mer'iyette bu­ Turquie par les autorités com­
pétentes, déterminant ou régle­
lunan ve salâhiyattar memurini
mentant le droit à une appella­
tarafındanTürkiyeye sureti mun-
tion régionale pour les produits
tazamada tebliğ olunan kavanine
qui tirent du sol ou du climat
ve kavanini mezkûre mucibince
leurs qualités spécifiques ou les
nıüttahaz idarî veya adlî mukar-
conditions dans lesquelles l'em­
rerafa tevfiki hareket etmeği
ploi d'une appellation régionale
taahhüt eyler; Kavanin veya
peut être autorisé; et l'importa­
mukarreretı mezkûre hilâfına
tion, l'exportation ainsi que la
olarak unvanı mahallî taşıyan
fabrication, la circulation, la
mahsulât veya emtianın ithal
vente ou mise en vente des
ve ihraci ile imal, tedavül,
produits ou marchandises por­
beyi veya mevkii furuhta vaz'ı
tant des appellations régionales,
Türkiye tarafından menedi-
contrairement aux lois ou déci­
lecek ve 12 inci Maddede
sions précitées, seront interdits
zikrolunan tedabir ile cezalan­
par la Turquie et réprimées
dırılacaktır .
par les mesures prescrites à
MADDE 14 — Türkiye işbu l'Article 12.
Mukavelenin mevkii mer'i­
ARTICLE 14 — La Turquie
yete vaz'mdan itibaren on iki
s'engage, avant l'expiration d'un
ay müddetin inkizasından
délai de douze mois à partir
,evel :
de la mise en vigueur de la
1 — Mülkiyeti sınaiyenin hi­ présente Convention:
mayesine dair olup 2 haziran 1° à adhérer, dans les formes
1011 tarihinde Vaşingtonda tadil prescrites, à la Convention inter-
edilen 20 Mart 1883 tarihli bey­ nationale de Paris du 20 mare'
nelmilel Paris Mukavelenamesi­ 1883 pour la protection de la-
ne, muamelât ve usulü mahsu- propriété industrielle, revisée à>
sasına tevfikan, iştirak etmeği ; Washington le 2 juin 1911;
2 — Kezalik edebiyata ve 2° à adhérer également à la-
sanayii nefiseye ait asarın hi­ Convention interntionale de Ber­
mayesine müteallik olarak 13 ne du 9 septembre 1886 pour la-
Teşrinisani 1908 tarihinde Ber­ protection des oeuvres littérai­
imde tekrar tadil edilen 9 eylül res et artistiques, revisée à-
1886 tarihli beynelmilel Bern Berlin le 13 novembre 1908,
Mukavelenamesi ile edebiyata ainsi qu'au Protocole addition­
ve sanayü nefiseye ait asarın nel de Berne du 20 mars 1914,
himayesine dair 20 mart 1914 relatif à la protection des oeuv­
terihli Bern munzam Protokolu- res littéraires et artistiques.
na iştirak eylemeği taahhüt eder. Les autres Puissances signa­
Balâda mezkûr Mukavelena­ taires de la présente Conven­
melerle Protokolün Türkçe lisa­ tion ne feront pas opposition
nına tercüme hakkına dair ah­ pendant la durée de la présente
kâmına müteallik olarakTürkiye Convention à la réserve que
tarafından dermeyan edilen kay­ la Turqie déclare formuler en
dı ihtiraziye bu Mukavelename­ ce qui touche les dispositions
nin mevkii mer'iyete vaz'ını ta­ des Conventions et Protocole
kip eden sene zarfında mezkur
précités relatives au droit de
Mukavelenamelerle Protokolü
traduction en langue turque, si
müştereken imza etmiş bulunan
les autres Puissances co-signa-
diğer Devletler tarafından hiç
itiraz vuku bulmadığı takdirde tires de ces Conventions et
işbu Mukavelenameye vaziülim- protocole n'ont élevé elles-mê­
za bulunan Düveli saire de sali- mes aucune opposition contre
füz zikir kaydı ihtiraziye işbu ladite réserve au cours de l'an­
Mukavelenamenin müddeti née qui suivra la mise en vi­
devamınca itiraz eylemeye- gueur de la présente Convention.
ceklerdir . Dans le cas où les Puissan­
İşbu Mukavelenameye vaziül- ces signataires de la présente^
imza bulunan Devletler Türkiye­ Convention ne pourraient m a i n ­
nin hakkı tercümeye müteallik tenir leur adhésion à la réserve'
kaydı ihtirazisine iştirakte turque relative au droit de tra­
devam edemedikleri takdirde duction, la Turquie ne serait
Türkiye anifüzzikir Mukavele­ pas tenue de maintenir son ad­
namelerle Protokola iştirakte hésion aux Conventions et Pro­
devama mecbur tutulamaya­ tocole ci-dessus mentionnés;
caktır ; 3° Dès avant l'expiration du
3 — Türkiye, ayni müddetin même délai, à reconnaître et
inkızasından evel, mezkûr Mu­ protéger par législation effective
kavelenameler esasatına tevfi­ conformément aux principes
kan, Düveli sairei âkide tebaa­ desdites Conventions, la propri­
sının sınaate, asarı edebiyeye été industrielle, littéraire et
ve sanayii nefiseye ait mülki­ artistique des nationaux des
yetini kavanini müessire ile autres Puissances contractantes.
tasdik ve himaye etmeği taah­
ARTICLE 15 — Des con­
hüt eyler .
ventions spéciales entre les
MADDE 15 — Mülkiyeti sına­ pays intéressés régleront toutes
iye, edebiye veya sanayii nefise questions concernant les archi­
mülkiyeti umuruna müteallik ves, registres et plans relatifs
evrak, defatir ve plânlara ve au service de la propriété in­
bunların Türkiye devairinden, dustrielle, littéraire et artistique,
lehlerine Türkiyeden arazi tefrik ainsi que leur transmission ou
olunan Devletler devairine,muh- communication éventuelle par
temel olan devir veya tebliğine les offices de la Turquie aux
dair bilcümle mesail alâkadar offices des Etats en faveur
memleketler arasında mahsus desquels des territoires sont
Mukavelenameler ile tanzim détachés de la Turquie.
edilecektir .
Dispositions Générales.
Ahkâmı umumiye.
ARTICLE 16 — Les Puis­
MADDE 16 — Düveli âkide, sances contractantes se réser­
işbu Mukavelenamenin mevkii vent le droit de déclarer au
mer'iyete vaz'ı anında, kendi moment de la mise en vigueur
hakimiyet veya idarelerine tâbi de la présente Convention que
bulunan bir Hükümeti muhtareye les dispositions de ladite Con­
malik Dominyonların, Müstem­ vention ne s'appliqueiont pas
lekelerinin, memaliki mahmiye- à tout ou partie de leurs Domi­
lerinin veya Maverayı Ebharda nions jouissant d'un gouverne­
kâin memalik veya arazilerinin ment autonome, de leurs colo-
kâffesinde veya bazılarında Mu­ nies, pays de protectorat, pos­
kavelenamei mezkûr ahkâmının sessions ou territoires d'outre­
tatbik edilmeyeceğini beyan et­ mer soumis à leur souveraineté
mek hakkını muhafaza etmekte ou autorité et, dans ce cas, la
olup bu takdirde Türkiye, Turquie serait déliée des obli­
mezkûr Dominyonlar , Müste­ gations qui résultent pour elle
mlekeler, memaliki mahmiye,
de la présente Convention en­
me malik veya araziye karşı
vers lesdits Dominions, colonies,
işbu Mukavelenameden müte­
pays de protectorat, possessions
vellit taahhüdatından azade
kalacaktır . et territoires.
Şukadar ki Düveli mezkûre, Toutefois, lesdites Puisances
işbu Mukavelename mucibince pourront adhérer ultérieurement
yapacakları beyanat ile Muka­ au nom de tout Dominion jou­
veleden ihraç edebilecekleri issant d'un gouvernement auto­
Hükümeti muhtareye malik her nome, colonie, pays de protec­
Dominyon, Müstemleke, memle­ torat, possession ou territoire,
keti nıahmiye, memleket veya pour lesquels elles auraient, aux
aıazi namına işbu Mukavelena­ termes de la présente Conven­
me ahkâmına muahharen iştirak tion, fait une déclaration qui
edebileceklerdir. l'excluait.
MADDE 17 — Tıablusugarp- ARTICLE 17 — Les mar­
ten neşet eden veya oraya giden chandises et produits originaires
emtia ve mahsulât Türkiyede ou à destination de la Libye
İtalyan emtia ve mahsulâtının scrout soumis en Turquie au
tâbi okluğu usulün aynına tâbi même régime que les marchan­
tutulacaktır . dises et produits italiens.
Türkiyeden neşet eden veya Les marchandises et produits
Türkiyeye giden emtia ve mah­ originaires ou à destination de
sulât Trablusugarpte diğer her la Turquie jouiront en Libye
ecnebi memlekete yapılan en du traitement le plus favorable
müsait muameleden müstefit accordé à tout autre pays
olacaktır . étranger.
MADDE 18 — İşbu Mukave­ ARTICLE 18 — La présente
lename beş sene müddet için Convention est conclue pour
aktolunmiştir . une durée de cinq ans.
Birinci Fasla müteallik olarak En ce qui concerne la Secti­
Joir taraftan Türkiye diğer taraf- on 1, la Turquie, d'une part,
4an Yunanistan,Romanya, Sırp- la Grèce, la Roumanie et l'Etat
Hırvat - Sloven Devleti daha Serbe-Croate-Slovène, d'autre
kısa bir müddet zarfında müba- part, reconnaissant la nécessité
delâtı ticariyeleri için yeni bir de procéder dans un délai plus
nizam tesisine tevessül lüzu­ bref à l'établissement d'un sta­
munu gördüklerinden , işbu tut nouveau pour leurs échanges
Mukavelenamyi , otuz aydan commerciaux, sont d'accord
ibaret olan ilk bir devrenin pour se reconnaître le droit de
inkızasından sonra, her zaman dénoncer la présente Conven­
eshetmek hakkını , fesihten tion à tout moment après l'ex­
altı ay sonra salifüzzikir Mu­ piration d'une première période
kavelenamenin tesiri nihayet de trente mois; les effets de
bulmak üzre, yekdiğerine karşi ladite Convention devant pren­
tanımakta mutabık kalmışlardır. dre fin six mois après la dénon­
ciation.
Bir taraf tan Türkiye^ve diğer
La Turquie, d'une part, et cha­
taraftan Düvelit âkidei saireden
cune des autres Parties contrac­
her biri, Mukavelenamenin tatbi­
tantes, d'autre pat, s'engagent
ki hakkında berveçlıi balâ tespit
à entreprendre, à tout moment
edilen müddetler zarfında her
au cours des périodes ci-dessu3
zaman ve kendilerinden bu hu­
fixées pour l'application de la
susta talep vaki olur olmaz yeni
Convention et dès que la de­
ticaret muahedeleri akti zım­
mande leur en sera faite, des
nında mezkûr müddetlerin nkı-
négociations qu'elles poursui­
zasından evel ikmalini temin için
vront ensuite activement pour en
kemali faaliyetle takip edecek­ assurer l'aboutissement avant
leri müzakerata girişmeği taah­ l'expiration desdites périodes,
hüt ederler.
en vue de la conclusion de nou­
Eğer nebhusünanh müzake- veaux traités de commerce.
rat salifülbeyan müddetlerin in­ Si lesdites négociations n'a­
kızasından evel netice pezir ol­ vaient point abouti avant l'ex­
mamış bulunursa Tarafeyni Âli- piration des délais ci-dessus pré­
yeyni âkideynden herbiri vus, chacune des Hautes Parties
serbestii hareketini tekrar ikti­ contractantes pourra reprendre
sa liberté d'action.
sap edebilecektir.
ARTICLE 19 — LA PRÉ­
MADDE 19 — İşbu Mukave­ SENTE CONVENTION sera
lename tasdik edilecektir. ratifiée.
Tasdiknameler sürati mümkü­ Les ratifications en seront
ne ile Pariste tevdi olunacaktır. déposées à Paris aussitôt que
faire se pourra.
işbu Mukavelename bugünkü Elle entrera en vigueur dans
tarihli Sulh Muahedenamesi ile les mêmes conditions que le
ayni şerait dahilinde mevkii Traité de Paix en date de ce
mer'iyete girecektir.
jour.
Tasdikanlilmakal, balâda zik­ En foi de quoi, les Plénipoten­
rolunan Murahhaslar işbu Muka­ tiaires susnommés ont signé la
velenameyi imza etmişlerdir. présente Convention.
Lozanda 24 Temmuz 1923 Fait à Lausanne, le 24 juillet
tarihindt yalnız bir nüsha olarak 1923, en un seut exemplaire
tanzim edilmiş olup bu nüsha qui sera déposé dans les archi­
Fransa Hükümeti Cümhuriyesi ves du Gouvernement de la Ré­
hazinei evrakına tevdi olunacak publique française, lequel en
ve Hükümeti mezkûre vaziülimza remettra une expédition au­
Devletlerin herbirine birer mu- thentique à chacune des Puis­
eaddak nüshasını ita ebecektir. sances signataires.
Horace Rumbold. M. ismet. (L. S.) Horace Rumbold.
( L . S.) Pelle
Pelle. Dr. Rıza Nur.
( L. S. ) Garroni.
Garroni. Hasan. ( L . S.) G. C. Montagna.
G. C. Montagna. ( L . S.) K. Otchiaï.
K. Otchiaï. ( L. S. ) E. K. Vénisélos.
E. K. Vénisélos. ( L. S. ) D. Caclamanos.
D . Caclamanos. ( L. S. ) Const. Diamandy
( L. S. ) Const. Contzescov-
Constantin Diamandy.
( L . S.) M. Ismet.
Constantin Contezesco. ( L . S.) Dr. Riza Nour.
( L. S. ) Hassan.
V I . TÜRK VE RUM AHA­ VI. CONVENTION.
LÎNİN MÜBADELESİNE CONCERNANT
DAİR MUKAVELENAME
VE PROTOKOL. L'ÉCHANGE D E S POPULA­
TIONS GRECQUES ET TUR­
30 Kânunusani 1923 tarihinde QUES ET PROTOCOLE,
imza edilmiştir Signés le 30 Janvier 1923.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Le Gouvernement de la Grande


Hükûmetile Yunan Hükümeti , Assemblée Nationale de Turquie et
atideki mevadı kararlaştır­ le Gouvernement Hellénique sont
mışlardır : convenus des dispositions suivantes:

MADDE 1 — 1 Mayıs 1923 ARTICLE 1 — Il sera pro­


e r

tarihinden itibaren Türkiye cédé dès le 1 mai 1923 à


arazisinde mütemekkin Rum l'échange obligatoire des res­
Ortodoks dininde bulunan sortissants turcs de religion
Türkiye tedaası ile Yunan grecque orthodoxe établis
arazisinde mütemekkin Müs­ sur les territoires turcs et des
lüman dininde bulunan Yunan ressortissants grecs de religion
tebaasının mecburî mübadele­ musulmane établis sur les terri­
toires grecs.
sine iptidar edilecektir .
Ces personnes ne pourront
Eşhası mezkûre Türkiye ve
venir se réétablir en Turquie
Y"unan Hükümetlerinin kendi
ou, respectivement, en Grèce,
memleketleri hakkında müsaa­
sans l'autorisation du Gouver­
desi olmadıkça ne Türkiyede ,
nement turc ou, respectivement
ne de Yunanistanda gelip tek­
du Gouvernement hellénique.
rar yerleşemeyeceklerdir .
ARTICLE 2 — Ne seront
MADDE 2 —Birinci Maddede
pas compris dans l'échange
musarrah olan mübadele atideki
prévu à l'Article premier:
ahaliye şamil değildir :
a) les habitants grecs de
a ) Derseadet Rum ahalisi ; Constantinople;
b ) Garbî Trakyanın Müslü­ b) les habitants musulmans
man ahalisi. de la Thrace occidentale.
Derseadetin Rum ahalisi ad­ Seront considérés comme
dedilecekler 1912 kanunu mu­ habitants grecs de Constanti­
cibince tahdit edilmiş bulunan nople tous les Grecs déjà éta-
Derseadet Şehremaneti havza­ blis avant le 30 octobre 1918
sında 30 Teşrinievel 1918 tari­ dans les cironscriptions de la
préfecture de la ville de Cons-
hinden mukaddem sakin bulun­
tantinople, telles qu'elles sont
muş olan bilcümle Rumlardır . délimitées par la loi de 1932.
Garbi Trakyamn Müslüman aha­ Seront considérés comme
lisi addedilecekler, Bükreş Mua- habitants musulmans de la
hedenamesile 1913 te tayin edi­ Thrace occidentale tous les
len hattı hududun şarkındaki musulmans établis dans la ré­
gion à l'Est de la ligne-fron­
havalide mütemekkin bilcümle
tière établie en 3933 par le
Müslümanlar dır . Traité de Bucarest.
MADDE 3 — Rum ve Türk ARTICLE 3 — Les Grecs
ahalisi mütekabilen mübadeleye et les musulmans, ayant déjà
tabi bulunan araziyi 18 Teşrini- quitté depuis le 18 octobre
eve 1912 tarihinden itibaren 1912 les territoires dont les
terke tmiş olan Rum ve Müslü­ habitants grecs et turcs doivent
manlar birinci Maddede musar­ être respectivement échangés,
rah olan mübadeleye dahil ad­ seront considérés comme comp­
dolunacaklardır . ris dans l'échange prévu dans
l'Article premier.
İşbu Mukavelenamede zikri L'expression «émigrant» dans
geçen «muhacir» tabiri muha­ la présente Convention comprend:
ceret edecek veya 18 teşrini­ toutes les personnes physiques
evel 1912 tarihinden beri mu­ et morales devant émigrer ou
haceret etmiş bulunan bilcüm­ ayant émigré depuis le 18 oc­
le eşhası maddiye ve manevi- tobre 1912.
yeyi kasteder .
ARTICLE 4 — Tous les hom­
MADDE 4 —Aileleri Türkiye mes valides appartenant à la
arazisini terketmiş olup ta ken­ population grecque dont les
dileri elyevm Türkiyede alıko­ familles ont déjà quitté le ter­
nulmuş bulnan Rum ahalisine ritoire turc et qui sont actuel­
mensup bilcümle gayri malûl lement retenus en Turquie,
eşhas işbu Muahedename ahkâ­ constitueront le premier contin­
mı mucibince Yunanistana sev- gent de Grecs à envoyer en
kedilecek ilk Rum kafilesini Grèce conformément à la pré­
teşkil edeceklerdir. sente Convention.
MADDE 5 — işbu Mukave­ ARTICLE 5 — Sous réserve
lename mucibince icra edilecek des stipulations des Articles 9
mübadele dolayısile, işbu Muka­ et 10 de la présente Conven­
velenamenin dokuzuncu ve o- tion, aucune atteinte ne sera
nuncu Maddeleri ahkâmı mer'i portée aux droits de propriété
olmak üzre , ne Türkiyedeki et créances des Grecs de la
Rumların ve ne de Yunanistan- Turquie ou des musulmans de
daki Türklerin hukuku tasar- la Grèce par suite de l'échange
rufiyesine ve mntlubatına hiç­ à affectuer en vertu de la pré­
bir halel iras edilmeyecektir . sente Convention.
MADDE 6 — Mübadeleye ta­ ARTICLE 6 — Il ne pourra
bi ahaliden bir şahsın her ne être apporté aucun obstacle,
eebebe mebni olursa olsun azi­ pour quelque cause que ce soit,
metine bir gûna hail vazedile- au départ d'une personne ap­
miyecektir . Bir muhacir aley­ partenant aux populations à
hine bir cezayi terhibîile mah­
échanger. En cas de condam­
kûmiyeti kafiye lâhik olduğu
nation définitive à une peine
veya henüz kat'iyet kesbetme-
afflictive et en cas de condam­
miş mahkûmiyet veya takibatı
nation non encore définitive ou
cezaiye bulunduğu takdirde o
muhacir, aleyhinde takibat icra de poursuite pénale contre un
eden memleket memurini tara­ émigrant, ce dernier sera livré,
fından cezasını çekmek veyahut par les autorités du pays pour­
muhakeme edilmek üzre azimet suivant, aux autorités du pays
edeceği memleket memurinine où il se rend, afin qu'il purge
teslim edilecektir. sa peine ou qu'il soit jugé.

MADDE 7 — Muhacirler ter- ARTICLE 7 — Les émig-


kettikleri memleketin tabiiyetini rants perdront la nationalité-du
kaybedecekler ve azimet ettik­ pays qu'ils abandonnent, et ils
leri memleketin arazisine vusul­ acquerront celle du pays de
leri aninde o memleketin tabi­ destination dès leur arrivée sur
iyetini iktisap eyleyeceklerdir . le territoire de ce pays.
iki memleketten bir veya diğe­ Les émigrés, qui auraient
rini akdemce terketmiş ve henüz déjà quitté l'un ou l'autre des
yeni tabiiyetlerini iktisap etme­ deux pays et qui n'auraient pas
miş olan muhacirler işbu Muka­ encore acquis leur nouvelle nati­
velenamenin imzası tarihinde onalité, acquerront cette natio-
işbu tabiiyeti cedideyi iktisap nalité à la date de la signature
eyleyeceklerdir. de la présente Convention.
MADDE 8 —Muhacirler her ARTICLE 8 — Les émi-
cinsten menkul mallarını bera­ grants seront libres d'emporter
berlerinde götürmek veya nak- avec eux ou de faire transpor­
lettirmekte serbest olacaklar ve ter leurs biens meubles de
bu yüzden ne ihraç , ne ithal toute nature sans qu'il leur soit
resmine , ne de başka hiçbir imposé de ce chef ancun droit,
resim vermeğe tâbi tutulmaya­ soit de sortie, soit d'entrée, ni
caklardır . aucune autre taxe.
Kezalik işbu İtilâfname ahkâ­ De même, les membres de
mı mucibince Hükûmeteyni âki- toute communauté ( y compris
deynden birinin arazisini terke- le personnel des mosquées,
decek olan cemaat âzası ( ce- tekkés, medressés, églises, cou­
vami, tekkeler , medreseler , vents, écoles, hôpitaux, socié­
kiliseler , manastırlar , mek­ tés, associations et personnes
tepler , hastaneler , şirketler, morales, ou autres fondations
cemiyetler ve eşhası maneviye de quelques nature que ce
ve her hangi mahiyette olursa soit), qui doit quitter le terri­
olsun diğer tesisat memurin ve toire d'un des Etats contractants
mensııbiui dahil olduğu halde ) en vertu de la présente Con­
kendi cemaatlerine ait emvali vention, auront le droit d'em­
menkuleyi serbestçe beraberle­ porter librement ou de faire
rinde götürmek veya naklettir­ transporter' les biens meubles
mek hakkina maliktirler . appartenant à leurs communau­
Her iki memleket memurini tés.
11 inci Maddede muharrer Les plus grandes facilités de
Muhtelit Komisyonun tavsiyesi transport seront fournies par
üzerine bunların nakli hususun­ les autorités des deux pays,
da azamî teshilât ibraz edecek­ sur la recommandation de la
lerdir . Commission mixte prévue par
Emvali menkulelerinin tama­ l'Article 11.
mını veya bir kısmını beraber­ Les émigrants qui ne pourrai­
lerinde götüremeyecek olan mu­ ent pas emporter tout ou une
hacirin bunları mahallerinde partie de leurs biens meubles
bırakabileceklerdir. Bu takdirde pourront les laisser sur place.
memurini mahalliye bırakılan Dans ce cas, les autorités loca­
«emvali menkulenin müfredat def­ les seront tenues d'établir con­
terini ve kıymetini muhaceret tradictoire ment avec l'émigrant
eden şahsın muvacehesinde tes- l'inventaire et la valeur des
bit edeceklerdir.Muhacir tarafin- biens meubles laissés par lui.
dan bırakılan emvali menkulenin Les procès-verbaux contenant
müfredat ve kıymetini mübeyyin l'inventaire et la valeur des
olan zabıt varakaları dört nüsha biens meubles laissés par l'émi­
üzerine tanzim edilecek ve bun­ grant seront dressé en quatre
lardan biri memurini mahalliye exemplaires, dont l'un sera
nezdinde kalacak, ikincisi doku­ conservé par les autorités loca­
zuncu Maddede muharrer tasfiye les, le second sera remis à la
muamelesine esas teşkil etmek Commission mixte prévue à
üzre 11 inci Maddede zikredilen l'Article 11 pour servir de base
Muhtelit Komisyona , üçüncüsü à la liquidation prévue à l'Ar­
ticle 9, le troisième exemplaire
muhacirin hicret ettiği memle­
sera remis au Gouvernemet du
ketin Hükümetine tevdi edile­
pays d'immigration et le quat­
cek , dördüncüsü de muhacire rième à l'émigrant.
ita olunacaktır .
AETfCLE 9 — Les biens
MADDE 9 — Muhacirine ve immobiliers, ruraux ou urbains,
sekizinci Maddede musarrah ce­ appartenant aux émigrants, aux
maate ait şehir dahilinde veya communautés visées à l'Article
kuradaki emvali gayrimenkule 8, ainsi que les biens meubles
ve mezkûr muhacirin veya ce­ laissés par ces émigrants ou
maat tarafından bırakılmış olan communautés, seront liquidés,
•emvali menkule Hinci Maddede conformément aux dispositions
musarrah Muhtelit Komisyonlar ci-après , par les Commissions
tarafından atideki ahkâma tev­ mixtes prévues à l'Article 11.
fikan tasfiye edilecektir . Les biens situés dans les
régions soumises à l'échange
Mecburî mübadeleye tâbi ha­ obligatoire et appartenant aux
valide bulunup mübadeleye gayri institutions religieuses ou de
tâbi havalide mütemekkin cema­ bienfaisance des communautés
atlerin müessesatı diniye veya établies dans une région non
hayriyesine ait olan emval dahi soumise à l'échange, devront
kezalik ayni şerait dahilinde également être liquidés dans
tasfiye edilecektir. les mêmes conditions.
MADDE 10 — Tarafeyni Ali­ ARTICLE 10 — La liquida­
yeyni âkideynin arazisini ak­ tion des biens mobiliers et
immobiliers appartenant aux
demce terketmiş olan ve işbu
personnes ayant déjà quitté les
Mukavelenamenin üçüncü Mad­
territoires des Hautes Parties
desi ahkâmı mucibince müba- contractantes et considérées en
delei ahalide dahil addedilen vertu de l'Article 3 de la pré­
eşhasa ait emvali menkule sente Convention comme ren­
ve gayrimenkulenin tasfiyesi trant dans l'échange des popu­
lations, sera effectuée confor­
9 uncu Maddeye tevfikan
mément à l'Article 9 et indé­
ve 18 Teşrinievel 1912 tari­ pendamment de toutes lez mesu­
hinden beri Türkiyede Yunanis- res de quelque caractère que
tanda müsadere veya mecbuıî ce soit qui, conformément aux
beyi ve saire gibi işbu emval lois établies et aux règlements
üzerindeki hakkı mülkiyete her de toute nature édictés depuis
le 18 octobre 1912 en Grèce et
hangi bir tahdit ve kayit iras
en Turquie ou de toute autre
edici bir surette tesis edilmiş manière, ont eu pour résultat
bilcümle kavanin ve nizamattan une restriction quelconque du
münbais, her ne mahiyette olursa droit de propriété sur ces biens,
olsun bilcümle tedabire tabi telles que cofiscation, vente for­
tutulmaksızın icra edilecektir. cée et autres. Dans le cas
où des biens visés au présent
îşbu Maddede ve 9 uncu Mad­
Article ainsi qu'à l'Article
dede muharrer emval bu cinsten 9 auraient été frappés
bir tedbire maruz kalmış olduk­ d'une mesure de cette nature,
ları takdirde kıymetleri on birin­ leur valeur sera fixée par la
ci Maddede musarrah Komisyon Commission prévue à l'Article
tarafından işbu tedabir tatbik 11, comme si les mesures en
edilmemiş gibi tayin ve tesbit question n'avaient pas été ap­
olunur. pliquées.
İstimlâk edilmiş olan emvala En ce qui concerne les biens
gelince, Muhtelit Komisyon her expropriés, la Commision mixte
iki memlekette mübadeleye tabi procédera à une nouvelle éva­
eşhasa ait ve mübadeleye tâbi luation de ces biens expropriés
arazide kâin olup 18 teşrinievel depuis le 18 octobre 1912 qui
1912 den beri istimlâk edilmiş apprtenaient aux personnes sou­
olan işbu emvala yeniden kıy­ mises à l'échange dans les
met takdir edecektir. Komisyon, deux pays et qui sont situés
dans les territoires soumis à
tebyin edeceği zararları mal sa­
l'échange. La Commission fixe­
hipleri lehinde tamir edilecek ra en faveur des propriétaires
bir taviz tayin edecktir. Bu une compensation qui réparera
tavizin miktarı mezkûr mal le préjudice qu'elle constatera.
sahiplerinin matlubuna ve istim­ Le montant de cette compen­
sation sera porté au crédit de
lâk edilmiş olan emvali gayri-
ces propriétaires et au débit
menkulenin bulunduğu arazi­ du Gouvernement sur le terri­
deki Hükümetin zimmetine ge­ toire duquel se trouvent les
çirilecektir. immeubles expropriés.
Au cas où ces les personnes vi­
Sekizinci ve dokuzuncu Mad­
sées aux Articles 8 et 9 n'au­
delerde mezkûr eşhas intifamdan
raient pas touché le revenu
şu veya bu suretle mahrum edil­ des biens de la jouissance des­
miş olduklari mallarının varida­ quels elles auraient été privées
tını ahzeylememiş oldukları tak­ d'une manière ou d'une autre,
dirde işbu varidat kıymetinin la restitution de la valeur de
kendilerine iadesi harpten evvel­ ces revenus leur sera assurée
ki iradı vasatı esası üzerine ve sur la base du rendement mo­
Muhtelit Komisyon tarafından yen d'avant-guerre, suivant les
tesbit edilecek eşkâle tevfikan modalités à fixer par la Com­
temin olunacaktır. mission mixte.
En procédant à la liquidati­
11 inci Maddede zikrolunan
on des biens Wakoufs en Grè­
Muhtelit Komisyon Yunanistanda- c e et des droits et intérêts en
ki evkafa ait emvalin ve bundan découlant, ainsi que des fonda­
mütevellit hukuk ve menafiin tions analogues appartenant
ve Türkiyede Rumlara ait müm­ aux Grecs en Turquie, la Com­
mission mixte prévue à l'Artic­
asili tesisatın tasfiyesine başlar­
le 11 s'inspirera des principes
ken mütekaddim Muahedena-
consacrés dans les Traités an­
melere işbu tesisatın ve bunlarla térieurs, dans le but de faire
alâkadar eşhasın hukuk ve valoir pleinement les droits et
menafiini tamamile ihkak etmek intérêts de ces fondations et
maksadile tesbit edilmiş bulu­ des particuliers qui y sont in­
nan esasattan mülhem olacaktır. téressés.
11 inci Maddede zikrolunan La Commission mixte prévue
Muhtelit Komisyon işbu ahkâmı à l'Article 11 sera chargée d'ap­
tatbika memur olacaktır. pliquer ces stipulations.
MADDE 11 — işbu Mukave­ ARTICLE 11 — Dans un
lenamenin mevkii mer'iyete vaz- délai d'un mois à partir de
ından itibaren bir aylık bir mühletl'entrée en vigueur de la pré­
sente Convention, il sera créé
.zarfında Tarafeyni Aliyeyni âki-
une Commission mixte résidant
'deynden herbiri için dört ve en Turquie ou en Grèce et
1914—1918 harbine iştirak etme­ composée de quatre membres
miş olan Hükûmat tebaası ara­ pour chacune des Hautes Par­
sından Cemiyeti Akvam Mecli­ ties contractantes et de trois
since intihap edilmiş üç azadan membres choisis par le Conseil
de la Société des Nations par­
mürekkep ve Türkiyede veya
mi les ressortissants des Puis­
Yunanistanda mün'akit olacak sances n'ayant pas participé à
Muhtelit bir Komisyon teşkil la guerre de 1914—1918. La
olunacaktır. Komisyonun Riya­ présidence de la Commission
seti işbu üç bitaraf azanın her­ sera assumée à tour de rôle
biri tarafından münavebeten par chacun de ces trois mem­
deruhde edilecektir. bres neutres.
Muhtelit Komisyon kendisine La Commission mixte aura
lâzım görünecek mahallerde her­ le droit de constituer, dans
les localités où il lui paraîtra
biri bir Türk, bir Yunanlı âza
nécessaire, des Sous-Commis­
ile kendi tarafından tayin edile­ sions travaillant sous ses ordres,
cek bitaraf bir Reisten mürekkep et composées chacune d'un
ve kendi emri altında çalışacak membre turc, d'un membre
talî Komisyonlar teşkil etmek grec, et d'un Président neutre
hakkına malik olacaktır. Muhte­ qui sera désigné par la Com­
mission mixte. La Commission
lit Komisyon, talî Komisyonlara
mixte déterminera les pouvoirs
verilecek salâhiyetleri tayin à déléguer aux Sous-Commissi­
edecektir. ons.
MADDE 12 —Muhtelit Komis­ ARTICLE 12— La Commis­
yon işbu Mukavelede mezkûr sion mixte aura pour attribu­
muhacerete nezaret ve onu teshil tion de surveiller et faciliter
etmek ve dokuzuncu ve onuncu l'émigration prévue par la pré­
Maddelerde mezkûr emvali men­ sente Convention et de procé­
kule ve gayrimenkulenin tas­ der à la liquidation des biens
fiyesine tevessül eylemek vazi- mobiliers et immobiliers pré­
fesile mükellef olacaktır. vue aux Articles 9 et 10
Mezkûr Komisyon muhaceretin Elle fixera les modalités de
ve marüzzikir tasfiyenin suver l'émigration et celle de la liqui­
ve eşkâlini tesbit edecektir. dation ci-dessus visée.
Umumî bir surette Muhtelit D'une façon générale, la
Komisyon işbu Mukavelename­ Commission mixte aura tous
nin icrasının istilzam edeceği pouvoirs de prendre les mesu­
tedabiri ittihaz etmek ve işbu res que nécessitera l'exécution
Mukavelenamenin mahal vere­ de la présente Convention et de
bileceği bilcümle mesailde karar décider toutes les questions
vermek hususlarında bütün sa­ auxquelles cette Convention
lâhiyetleri haiz olacaktır. pourrait donner heu.
Muhtelit Komisyonun mukar- Les décisions de la Commis­
reratı ekseriyeti âra ile ittihaz sion mixte seront prises à la
olunacaktır. majorité des voix.
Tasfiye edilecek emval, hukuk Toutes les contestations rela­
ve menafie müteallik bilcümle tives aux biens, droits et inté­
itirazat Komisyon tarafından su­ rêts à liquider seront réglées
reti kafiyede halledilecektir. définitivement par elle.
MADDE 13 —Muhtelit Komis­ ARTICLE 13 — La Commis­
yon, alâkadaran dinlendikten ve­ sion mixte aura tous pouvoirs
yahut berayı istima usulüne pour faire procéder à l'estima­
tevfikan davet edildikten sonra tion des biens mobiliers et
işbu Mukavelenameye tevfikan immobiliers qui doivent être
tasfiye edilecek olan emvali liquidés en vertu de la présen­
menkule ve gayri menkulenin te Convention, les intéressés
takdiri kıymetine başlattırılmak étant entendus ou ayant été
için bütün salâhiyetleri haiz dûment convoqués pour être
olacaktır. entendus.
Tasfiye edilecek emvalin tak­ La base de l'estimation des
diri kıymetine işbu emvalin biens qui doivent être liquidés,
altm kıymeti esas olacaktır. sera la valeur de ces biens en
monnaie d'or.
MADDE 14 — Komisyon alâ­
kadar mal sahibine elinden ARTICLE 14 — La Commis­
sion remettra au propriétarie
alınan ve kâin olduğu arazi
intéressé une déclaration con­
Hükümetinin emrine kalacak statant la somme qui lui est
olan emvalden dolayı kendisine due du chef des biens dont il
borçlu kalınan meblâğı mübey- a été dépossédé, biens qui res­
yin bir beyanname tevdi teront à la disposition du Gou­
edecektir. vernement sur le territoire
duquel ils sont situés.
İşbu beyannamelerdeki esas
üzerine zimmet olacak mebaliğ Les montants dus sur la base
tasfiyenin vukubulacağı memle­ de ces déclarations constitueront
ket Hükümetinin muhacirin une dette du Gouvernement du
mensup olduğu Hükümete karşı pays où la liquidation aura eu
bir borcunu teşkil edecektir. Bu lieu envers le Gouvernement
muhacir esas itibarile hicret dont relève l'émigrant. Celui ci
ettiği memlekette alacağı olan devra en principe recevoir,
mebaliğa mukabil terkettıği dans le pays où il émigré, en
emvale kıymet ve mahiyetçe représentation des sommes qui
müsavi emval alacaktır . lui sont dues, des biens d'égale
valeur et de même nature que
Her altı ayda bir Hükümetler ceux qu'il aura abandonnés.
tarafından berveçhi balâ zikro­
Tous les six mois, on établira
lunan beyannameler esası üze­ un compte des sommes dues
rine mütekabilen vacibüttediye par les Gouvernements respec­
mebaliğın bir hesabı tanzim tifs sur la base des déclarati­
edilecektir. ons émises comme ci-dessus.
Tasfiyei nihaiyede eğer düyunu A la liquidation finale, s'il y
mütekabile arasında muadelet a équivalence entre les mon­
mevcut ise buna müteallik hesa- tants recpectivement dus, les
bat yekdiğerine mahsup edilerek comptes y relatifs seront com­
kapatılacaktır.Eğer işbu mahsup pensés. Si l'un des Gouverne­
muamelesinden sonra Hükûmet- ments reste débiteur envers
;
Jerden biri diğerine karşı borçlu l'autre après compensation, le
kalir ise işbu borç bakiyesi ber- solde débiteur sera payé au
veçhi peşin tediye edilecektir. comptant. Si le Gouvernement
Eğer borçlu Hükümet bu tediye débiteur demande des délais pour
için mühlet talep ederse, meblâğı ce payement, la Commission
medyunünbih azamî üç taksiti pourra les lui accorder, pourvu
senevi ile tediye edilmek şartile, que la somme due soit payée
Komisyon bu mühleti bahşede­ au maximum en trois annuités.
bilecek ve işbu mühlet esnasın­ La Commission fixera les inté­
da tediye edilecek faizi tayin rêts à payer pendant ces délais.
edecektir.
Eğer tediye edilecek meblâğ Si la somme à payer est assez
oldukça mühim olur ve daha u- importante et nécessite des délais
zun mühletleri istilzam ederse plus longs, le Gouvernemet dé­
medyun Hükümet borçlu olduğu biteur payera au comptant une
miktarın yüzde yirmisine kadar somme à déterminer par la
Muhtelit Komisyonca tayin edi­ Commission mixte jusqu'à con­
lecek bir meblâğı peşin olarak currence de 20 p. 100 du mon­
tedibe edecek ve bakisi için tant dû et émettra pour le
Muhtelit Komisiyon tarafindan solde des titres d'emprunt un
tayin edilecek miktar faizli ve intérêt à fixer par la Commis­
azamî yirmi senelik bir müh­ sion mixte, amortissable dans
lette kabili itfa istikraz tahvilâtı un délai maximum de 20 ans.
ihraç edecektir. Medyun Hükü­ Le Gouvernement débiteur
met bu istikrazın tesviyesine affectera au service de cet em­
karşılık olarak komisyon tara­ prunt des gages agréés par
fından kabul edilmiş rehinler la Commission, gages qui se­
tahsis edecektir . Bu rehinler ront gérés et dont les revenus
Yunanistanda beynelmilel Ko­ encaissés par la Commission
misyon ve Istanbulda Dü­ internationale en Grèce et par
yunu Umumiye Meclisi tara­ le Conseil de la Dette pub­
fından idare ve varidatı kabzedi- lique à Constantinople . A
lecektir. Bu rehinler için ademi défaut d'accord sur ces gages,
itilâf halinde bunları tayin etmek il appartiendra au Conseil de
Cemiyeti Akvam Meclisine ait la Société des Nations de fixer
olacaktır. Ceux-ci.
MADDE 15 — Muhacereti tes­ ARTICLE 15 — En vue de
hil maksadile alâkadar Devletler faciliter l'émigration, des fonds
tarafından Muhtelit Komisyona seront avancés à la Comınissiorr
mezkûr Komisyonca tayin edilen mixte par les Etats intéressés,
şerait dahilinde avans olarak dans les conditions fixées par
mebaliğ tahsis edilecektir. ladite Commission.

MADDE 16 — Türkiye ve ARTICLE 16 — Les Gou­


Yunanistan Hükümetleri işbu vernements de la Turquie et
Mukavelename mucibince arazi­ de la Grèce se mettrant d'accord 1

lerini terk mecburiyetinde bulu­ avec la Comission mixte prévue


nan eşhasa ve muhacirinin azi­ à l'article 11 sur toutes les
met edecekleri memleketlere questions relatives aux notifica­
nakilleri zımnında sevkedilecek- tions à faire aux personnes
leri limanlara yapılacak tebligata devant quitter leurs territoires
müteallik bilcümle mesailde on en vertu de la présente Con­
birinci Maddede mezkûr Muhtelit vention et aux ports sur lesquels
Komisyonla itilâf edeceklerdir. ces personnes doivent se diri­
ger pour être transportées à
Tarafeyni Aliyeyni âkideyn
leur pays de destination.
mübadele edilecek ahaliye azi­
metleri için tayin edilen tarihten Les Hautes Parties contrac­
evel memleketlerini veya malla­ tantes s'engagent mutuellement
rını terkettirmek için ne doğrudan à ce qu'aucune pression directe
doğruya ve ne de dolayısile ou indirecte ne soit exercée
hiçbir tazyik icra edilmeyeceğini sur les populations qui doivent
mütekabilen taahhüt ederler.Ke- être échangées pour leur faire
zalik memleketi terkeden veya quitter leurs foyers ou se des­
terkedecekolan muhacirini hiçbir saisir de leurs biens avant la
vergi veya fevkalâde resme tâbi date fixée pour leur départ.
tutmayacaklarını dahi taahhüt Elles s'engagent également à
ederler. İkinci Madde mucibince ne soumettre les émigrants,
mübadeleden istisna edilen me- ayant quitté ou qui doivent
natık sekenesinin, menatıkı mez- quitter le pays, à aucun impôt
kûrede kalmak veya tekrar ou taxe extraordinaire. Aucune
oraya duhul etmek haklarına entrave ne sera apportée au
Tüıkiye ve Yunanistanda hü- libre exercice, par les habitants-
riyetlerinden ve hakkı tasar­ des régions exceptées de l'é­
ruflarından serbestçe istifa­ change en vertu de l'Article
de etmelerine hiçbir mâni ika 2, de leur droit d'y rester ou
edilmeyecektir. Bu hüküm mü­ d'y rentrer et de jouir libre­
badeleden istisna edilmiş mena- ment de leurs libertés et de
tıkı mezkûre sekenesine ait em­ leurs droits de propriété en-
valin serbestii ferağını ve işbu Turquie et en Grèce. Cette dis­
sekene mey anında Türkiyeyi ve position ne sera pas invoquée
Yunanistanı terketmek arzusun­ comme motif pour empêcher
da bulunanların ihtiyarile azi­ la libre aliénation des biens
metini men için bir sebep olarak appartenant aux habitants des­
ileri sürülmeyecektir. dites régions exceptées de
l'échange et le départ volontai­
MADDE 17 — Muhtelit Komi­ re de ceux de ces habitants
syonun ve uzuvlarının idareleri­ qui désirent quitter la Turquie
ne ve ifayi vazifelerine muktazi ou la Grèce.
masarif Komisyon tarafından ARTICLE 17 — Les frais
tayin edilecek nisbetlerde alâ­ d'entretien et de fonctionne­
ment de la Commission mixte
kadar Hükümetler tarafından
et de ses organes seront sup­
deruhde olunacaktır. portés par les Gouvernements
MADDE 18 — Taraf ey D i Âli- intéressés dans des proportions
yeni âkideyn kavanini mevzua- à déteminer par la Commission.
larında işbu Mukavelenamenin ARTICLE 18 — Les Hautes
Parties contrctantes s'engagent
icrasını temin için lâzım olacak
à apporter à leur législation
tadilâtı mütekabilen icra eyle­
respective les modifications qui
meği taahhüt ederler. seraient nécessaires pour assu­
MADDE 19 — îşbu Mukave­ rer l'exécution de la pérsente
Convention.
lename Tarafeyni Âliyeyni âki­
deyn nazarında Türkiye ile akt- ARTICLE 19 — La présente
Convention aura même force
olunacak Sulh Muahedename-
et valeur, au regard des Hautes
sinde münderiç imiş gibi ayni
Parties ici contractantes, que si
hüküm ve kuvveti haiz olacak­ elle figurait dans le Traité de
tır. Mezkûr Muahedenamenin iki Paix qui sera conclu avec la
Tarafı Âlii müteakit tarafından Turquie.Elle entrera en vigueur
: immédiatement après la ratih-
tasdikini müteakip derhal mer'ı c°tion dudit Traité par les deux
olacaktır. , Hautes Parties contractantes.
Tasdikanlilmekal , salâhiyet- En foi de quoi, les Plénipo­
nam elerinin , usule muvafık ve tentiaires soussignés, dont les
muteber olduğu görülen, vâzıini pleins pouvoirs ont été respec­
imza Murahhaslar, işbu Muka­ tivement reconnus en bonne et
velenameyi imza etmişlerdir. due forme, ont signé la pré­
sente Convention.
Lozanda 30 kânunısani 1923 Fait à Lausanne, le trente
te üç nüsha üzerine tanzim edil­ janvier mil neuf cent vingt-trois,
miş olup biri Yunanistan Hükü­ en triple exemlaire, dont un
metine ve biri Türkiye Büyük sera remis au Gouvernement
Millet Meclisi Hükümetine ita hellénique et un au Gouverne­
edilecek ve üçüncüsü, Türkiye ile ment de la Grande Assemblée
mün'akit Sulh Muahedenamesi- nationale de Turquie et dont
ne vaz'ı imza eden Düveli saire- le troisième sera déposé aux
ye birer musaddak sureti veril­ archives du Gouvernement de
mek üzre, Fransa Hükümeti la République française, qui
hazinei evrakına tevdi kılına­ en délivrera des copies authen­
caktır . tiques aux antres Puissances
M. İsmet.
signataires du Traité de Paix
Doktor Kıza Nur.
avec la Turquie.
Hasan.
(L. S.) M. tsmet
E. K. Vénisélos.
(L. S.) Dr. Riza Nour.
D. Caclamanos.
(L. S.) Hassan.
PROTOKOL. (L. S.) E. K. Vénisélos.
Usulen haizi salâhiyet olan (L. S.) D. Caclamanos.
zirde vâzıini imza Türkiye Mu­
rahhasları ,Türkiy e Hükû metinin, PROTOCOLE.
Rum ve Türk ahalinin müba­ Les PIénipotent aires Turcs Sous­
delesine dair Yunanistanla ak- signés, dûment autorisés, décla­
tolunan bugünkü tarihli Mukave­ rent que, sans attendre la mise
lenamenin mevkii mer'iyete gir­ en vigueur de la Convention
mesini beklemeksizin ve işbu conclue evec la Grèce, en date
Mukavelenamenin birinci Mad­ de ce jour, relativement à l'é­
desi ahkâmını gözetmeksizin, change des populations grecques
Sulh Muahedenamesi imza et turques, et par dérogation à
e r
olunur olunmaz mezkûr Muka­ l'Article l d e cette Convention,
velenamenin dördüncü Madde- le Gouvernement turc, dès la
sinde mevzuu bahs olan gayri- signature du Traité de Paix,
malûl eşhası tahliye ve bun­ libérera les hommes valides visés
ların azimetlerini temin ede­ à l'Artiele 4 de ladite Conven­
ceğini beyan ederler. tion et assurera leur départ.
30 Kânunusani 1923 tarihinde Fait en triple exemplaire à
Lozan da üç nüsha olarak tan­ Lausanne, le trente janvier mil
zim olunmuştur. neuf cent vingt-trois.
M. İsmet. İsmet.
Doktor Rıza Nur. Dr. Riza Nour.
Hasan. Hassan.

VII. SİVİL MEVKUFİNİN VII. ACCORD GRÉCO-


İADESİLE HARP ESİRLE- TURC
RtNiN MÜBADELESİNE
Relatif à la Restitution des Internés
DAİR TÜRK-YUNAN
Civils et à L'échange des
İTİLÂFNAMESİ
prisonniers de guerre.
30 Kânunusani 1923 tarihinde Signé le 30 janvier 1923.
imza edilmiştir. LES PLENIPOTENTIAIRES
HELLENIQUES ET TURCS
Zirde vâzıülimza Türk ve SOUSSIGNÉS, agissant en vertu
Yunan Murahhasları, usul ve de leurs pleins pouvoirs
nizamına muvafık buldukları sa- respectivement trouvés en bon­
lâhiyetnameler iktizasına tevfi­ ne et due forme, sont convenus
kan hareketle, elyevm Türkiye­ des dispositions suivantes à
de ve Yunanistanda alıkonulan l'effet d'assurer la restitution
sivil mevkufinin mütekabilen réciproque des internés civils
iadesini ve üserayi harbin mü­ actuellement retenus en Grèce
badelesini temin için ahkâmı et en Turquie ainsi que l'échan­
atiyeyi kararlaştırmışlardır : ge des prisonniers de guerre.

FASIL I. CHAPITRE PREMIER.


Sivil mevkuf in. INTERNÉS CIVILS.
MADDE 1 — Elhaletühazihi ARTICLE 1 — Les otages
Yunanistanda alıkonulan sivil et prisonniers civils turcs,
Türk üserası ve rehineleri actuellement retenus en Grèce,
Yunanistan Hükümeti marife- seront rapatriés par les soins-
tile memleketlerine iade oluna­ du Gouvernement hellénique.
caklardır. Hükümeti mezkûre Celui-ci fera , en principe ,
esas itibariyle Anadolu sekene­ transporter à Smyrne les per­
sinden olan eşhası lzmire ve sonnes qui sont originaires
Trakya ahalisinden olan kesanı d'Anatolie, et à Constanti-
da îstambula naklettirecektir. nople celles qui sont originaires
de la Thrace.
Yunanistanda mevkuîinin va­
La restitution, constatée à
pura iı kâbı esnasında tebyin l'embarquement en Grèce, com­
edilecek olan iade keyfiyeti esas mencera en principe sept jours
itibarile işbu itilâfname imza­ après la signature du présent
landıktan yedi gün sonra başla­ Accord. Elle devra être ache­
yacak ve ber veçhi ati hitam vée, savoir:
bulacaktır: a) dans un délai n'excédant
a ) Yunan Hükümeti tarafın­ pas deux semaines, en ce qui
dan ihzar ve ita olunan listeler­ concerne les personnes figurant
sur les listes fournies par le
de isimleri mezkûr eşhas için
Gouvernement hellénique;
iki haftayı tecavüz etmeyecek
b) dans le plus bref délai, en
bir müddette ,
ce qui concerne les personnes
b ) Türkiye Hükümeti tara­ qui doivent être recherchées et
fından ihzar ve ita olunan liste­ qui figurent sur les listes four­
lerde görülen ve taharrisi icap nies par le Gouvernement turc.
eden eşhas için en kısa bir
ARTICLE 2 — Les otages
müddet zarfında.
et prisonniers civils hellènes,
MADDE 2 — Türkler tara­ qui seraient détenus par les
fından tevkif edilen sivil Yunan Turcs, seront rassemblés à
üserası ile rehineleri birinci Mad­ Smyrne ou à Constantinople,par
denin (a) fıkrasında işaret olu­ les soins du Gouvernement turc
nan sivil Türk rehinelerinin iadesi de manière que leur rapatrie­
ment puisse avoir lieu aussitôt
akibinde iade olunabilmek ve
après celui des otages civils
taharrisi icap edenlerin iadesi
turcs visés à l'alinéa a )» de
mümkün olduğu kadar kısa bir
l'Article 1er, et de manière que
müddet zarfında icra edilebilmek
le rapatriement des personnes
üzere Türk Hükümeti marife- qui seraient à rechercher puisse
tile tzmirde veyahut Istanbulda avoir lieu dans le plus bref
cemedileceklerdir. délai possible.
MADDE 3 — Türkiye ve ARTICLE 3 — Les listes de
Yunan Hükümetleri tarafından rapatriement, respectivement
tevdi olunan iade listeleri remises par le Gouvernement
bilâhare itmam ve ikmal hellénique et le Gouvernement
olunacaklardır. turc, seront ultérieurement com­
plétées.

FASIL II. CHAPITRE 11.

Üserayı harp. Prisonniers de guerre.


ARTICLE 4 — Aussitôt que
MADDE 4 — Birinci Madde­ possible après la date à laquelle
nin (a) fıkrasında gösterilen sivil le Gouvernement hellénique
' Türk rehinelerini Yunan Hükü­ aura restitué au Gouvernement
metinin Türkiye Hükümetine turc les otages civils turcs visés
iade edeceği tarihten mümkün à l'alinéa a) de l'Article 1er, et
mertebe az bir zaman sonra ve dans un délai ne dépassant pas
bu tarihten itibaren on beş günü quinze jours à partir de cette
tecavüz etmeyecek bir müddet date, la Grèce restituera à la
zarfında, Yunan Hükûmeti,elinde Turquie et transportera à Smyr-
bulunan üserayi harbin mecmu­ ne, en une seule fois, la totalité
unu bir defada Türkiyeye iade des prisonniers de guerre qu'el­
ve îzmire nakledecektir. le détient.
Badehu Türkiye zabite muka­ La Turquie restituera ensuite
bil zabit ve nefere mukabil à la Grèce un nombre égal de
nefer olmak üzere Yunanistana prisonniers de guerre helléni­
müsavi miktarda Yunan harp
ques, officier pour officier,
esirlerini iade edecektir.Bu arp
soldat pour soldat. Ces prison­
esirleri Türk üserayı harbiyesini
niers de guerre seront rassem­
getiren Yunan sefinelerinin
blés par le Gouvernement turc
avdet seyahatlerinde mezkûr
en temps voulu et dans les
vapurlarla memleketlerine iade
lieux appropriés, de façon qu'ils
olunabilmek üzere, Türk Hükü­
puissent être rapatriés par le
meti tarafından zamanı lâzımın­
voyage de retour des navires
da münasip mahallerde cemetti-
grecs ayant amené les prison­
rileceklerdir.
niers de guerre turcs.
Yunan harp esirlerinin müte- Le reste des prisonniers de
bakisi Sulh Muahedenamesinin guerre helléniques sera rapatrié
imzalanmasını müteakip ve imza par les soins de la Turquie dès
tarihinden sonra üç hafta zarfın­ la signature du Traité de Paix
da Türkiye marifetile iade olu­ et dans un délai de trois semai­
nacaktır. nes apiès cette signature.
MADDE 5 —Türk ve Yunan ARTICLE 5 — Dans un but
Hükümetleri teskini ezhan mak- d'apaisement, les Gouverne­
eadile ellerinde bulunan bilcüm­ ments hellénique et turc convi­
le harp esirlerile sivil mevku- ennent d'étendre respectivement
fine, gerek hukuku umumiyeye les bienfaits de l'amnistie à
ait cinayet veya cünhalardan tous les prisonniers de guerre
ve gerek inzibata mugayir hati- et internés civils qu'ils détien­
attan dolayı cezaya mahkûm nent, aussi bien à ceux qui
veya ceza tertibi için takibata sont passibles ou frappés de
maruz bnlunmuş olsunlar, affi- peines pour crimes ou délits de
umumiden istifadeyi teşmil husu­ droit commun qu'à ceux qui sont
suna karar vermişlerdir. Her passibles ou frappés de peines
iki Hükümet cezalarının veyahut pour fautes contre la discipline;
aleyhlerine başlamış olan taki­ les deux Gouvernements sont
batın ikmalini nazarı itibare d'accord pour les rapatrier
almaksızın işbu kesanı bilâ tef­ indistinctement sans tenir comp­
rik iade hususunda müttehit­ te de l'achèvement de la peine
tirler . ou de la procédure engagée.
FASIL III.
CHAPITRE III.
İcra Komisyonu.
MADDE 6 — 1914—1918 Commission d'exécution.
harbine iştirak etmeyen Devlet­ ARTICLE 6 — Une Commis­
lere tâbi Salibi Ahmer Cemiyet­ sion internationale comprenant
lerinin üç mümessili ile Türk trois repiésentants des Sociétés
ve Yunan Hükümetlerinin de la Croix- Rouge ressortissant
birer mümessilinden müteşek­ à des Etats n'ayant pas pris
kil beynelmilel bir Komis­ part à la guerre de 1914-1918,
yon , anifülbeyan birinci ve et un représentant de chacun
ikinci Fasıllarda zikrolunan şe­ des Gouvernements hellénique
rait dahilinde , rehinelerle sivil et turc, sera chargée de diriger
üseramn iadesine ve üserayı | les opérations concernant la
harbin mübadelesine müteallik restitution des otages et prison-
muamelâtı idare ile mükellef ciers civils ainsi que l'échange
olacaktır.İşbu Komisyon mezkûr des prisonniers de guerre dans
les conditions prévues aux Cha­
muamelâtın tarz ve suretini tesbit
pitres I et II ci-dessus. Cette
ve icrasına nezaret tyleyecek ve Commission fixera les modalités
bilhassa : de ces opérations et en sur­
a) trkâp noktalarında mem­ veillera l'exécution. Elle sera
chargée notamment de:
leketlerine iade olunacak rehi­
a) recevoir des autorités
nelerle esirleri Türkiye ve Yu­ helléniques et turques, aux
nan memurlarından almak ve points d'embarquement les ota­
mezkûr rehine ve esirlerin ges et prisonniers à rapatrier,
hüviyet ve adedini tahkik eyle­ vérifier leur nombre et leur
mek ve ihraç noktalarında identité, et effectuer la remise
de ces otages et prisonniers
Türkiye ve Yunan memurlarına
teslim etmek ; aux autorités turques et helléni­
ques aux points de débarque­
b ) İrkâp limanlarından itiba­ ment;
ren iade olunacak Türk ve b) régler de concert avec les
Yunan rehine ve harp esirleri­ Gouvernements hellénique et
nin naklini Türkiye ve Yunan turc le transport, à partir des
Hükümetlerde müştereken tan­ ports d'embarquement, des ota­
zim eylemek. Yunan Hükümeti ges et prisonniers turcs et
bunun için lüzumu olan vesaiti helléniques à rapatrier. Le
nakliyei bahriyeyi ita edecektir ; Gouvernement hellénique four­
c ) Her iki Hükümetten biri nira à cet effet les moyens de
tarafından talep olunan ve tes­ transport maritime nécessaires;
lim edilmemiş bulunan harp esir­ c) procéder, avec la collabo­
lerde sivil rehinelerin mukad­ ration des Gouvernements et
deratını tayin için lâzım gelen autorités helléniques et turcs,
bilcümle tahkikat ve taharriyatın à toutes recherches et enquêtes
icrasına Türkiye ve Yunan Hü­ nécessaires pour établir le sort
kümetlerinin ve memurlarının des otages civils et prisonniers
iştirak ve muavenetile müba­ de guerre réclamés par l'un ou
şeret eylemek, hususlarile mü- l'autre Gouvernement et non
kellefolacaktır. remis.
Alâkadar Hükümetler bu hu- Les Gouvernements intéres­
eusta Komisyona bütün muza­ sés s'engagent à prêter dans ce
heretlerini ibraz ve bilcümle but tout leur concours à la
teshilâtı ita etmeği taahhüt Commission et à lui donner
eylerler . toutes facilités.
MADDE 7 — Komisyonun ARTICLE 7 — Les frais
idarelerine ve ifayi vazifelerine d'entretien et de fonctionne­
muktazi masarif mütesaviyen ment de la Commission seront,
Türkiye ve Yunan Hükümet­ par parts égales, à la charge
lerine ait olacaktır . des Gouvernements hellénique
işbu Itilâfname derhal mevkii- et turc.
mer'iyete konacaktır . Le présent Accord entrera
Lozanda 30 kânunusani 1923 immédiatement en vigueur.
tarihinde üç nüsha olarak tan­ Fait en triple exemplaire à
zim edilmiştir . Lausanne, le trente janvier mil
M. İsmet. neuf cent vingt-trois.
Dr. Rıza Nur. M. Ismet.
Hasan. Dr. Riz a Nour.
E . K . Vénisélos. Hassan.
D . Caclamanos. E. K. Vénisélos.
D. Caclamanos.
VIII. AFFİ UMMMİYE MÜTE­
ALLİK BEYANNAME VE VIII. DECLARATION
PROTOKOL. relative à l'Amnistie
24 temmuz 1923 tarihinde et Protocole.
imza edilmiştir. Signés le 24 juillet 1923 .
Bugünkü tarihli Muahedei Sul- Les Puissances signataires
hiyeye vaz'ı imza eden Devletler du Traité de Paix en date de
şarkta sulhu ihlâl etmiş olan va- ce jour étant également animées
kayiin mensi kalması arzusile du désir de faire l'oubli sur les
dahi mütehassis olduklarından : événemnets qui ont troublé la
paix en Orient,
Salâhiyetnameleri mucibince Les soussignés, agissant en
hareket eden zirde vâzıini imza vertu de leurs pleins pouvoirs,
hususatı atiyeyi beyanda mütte­ sont tombés d'accord pour dé­
fiktirler : clarer:
1 I
Türkiyede ikamet eden veya Aucune personne habitant ou
ikamet etmiş olan hiçbir kimse ayant habité la Turquie et, réci­
•ve mütekabilen Yunanistanda i- proquement, aucune personne
kamet eden veya etmiş olan hiç­ habitant ou ayant habité la
bir kimse 1 ağustos 1914 ve 20 Grèce, ne devra être inquiétée
tişriniîani 1922 tarihleri beyninde ou molestée en Turquie et,
8 s k e r î veya siyasî tarzı hareke­ réciproquement, en Grèce sous
tinden veyahut bugünkü tarihli aucun prétexte, en raison de sa
Sulh Muahedenamesine vaz'ı conduite militaire ou politique
imza eden bir ecnebi Devlete ou eu raison d'une assistance
veya tebaasına her hangi bir quelconque qu'elle aurait don­
muavenette bulunmasından do­ née à une Puissance étrangère
layı hiçbir vesile ile Türkiyede signataire du Traité de Paix en
ve mütekabilen Yunanistanda date de ce jour ou à ses res­
iz'aç veya tazip edilemeyecektir. sortissants, entre le 1 e r
août
II 1914 et le 20 novembre 1922.
Kezalik mezkûr Sulh Muahe- II
denaıııesi mucibince Türkiyeden Aucun des habitants des ter­
ayrılmış olan arazi ahalisinden ritoires détachés de la Turquie
hiçbiri gerek 1 ağustos 1914 tari­ en vertu dudit Traité de Paix
hinden 20 Teşrinisani 1922 tari­ ne devra également être inqui­
hine kadar güzeran olan müddet été ou molesté soit en raison de
zarfında Türkiyeye müsait veya son attitude politique ou militaire
muhalif, siyasî veya askerî hal contraire à la Turquie ou favo­
ve hareketiuden ve gerek mez­ rable à celle-ci, pendant la
e r
kûr Muahedename mucibince période du 1 août 1914 au 20
tabiiyetinin sureti tayininden novembre 1922, soit en raison
dolayı iz'aç veya tazip edilme­ du règlement de sa nationalité
yecektir . en vertu dudit Traité.
111 III
Zikrolunan müddet zarfında Amnistie pleine et entière
mütehaddis vekayii siyasiyeye sera respectivement accordée
bedihî bir surette murtabıt ola­ par le Gouvernement turc et
rak gene ayni müddet esnasında par le Gouvernement hellénique
irtikâp edilmiş olan bilcümle pour tous crimes et délits com­
cinayet ve cünhalar hakkında mis durant la même période
15
Türkiye ve Yunan Hükümetleri en connexion évidente avec les*
tarafından mütekabilen tam ve événements politiques survenue'
mutlak bir affi umumî ilân edi­ pendant cette période.
lecektir.
IV IV
Türkiye tebaasından ve müte­ Les ressortissants turcs et>
kabilen bugünkü tarihli Sulh réciproquement, les ressortis­
Muahedenamesine vaz'ı imza e- sant des autres Puissances si­
den diğer Devletler tebaasından gnataires du Traité de Paix en
olup 20 tişrinisani 1922 tarihin­ date de ce jour, qui auraient
den mukaddem, mezkûr Sulh été arrêtés, poursuivis ou con­
Muahedenamesi neticesinde damnés par les autorités desdi­
Türk kalacak olan arazide mahi­ tes Puissances, ou respective­
yeti siyasiye veya askeriyeyi ment par les autorités t u r q u e S j -
haiz esbaptan dolayı, Düveli pour des motifs de caractère
mezkûre memurini veya müteka­ politique ou militaire antérieurs
bilen Türkiye memurini tarafın­ au 20 novembre 1922 sur un
dan derdest,takip veya mahkûm territoire restant turc: à la suite
edilmiş olanlar affi umumiden dudit Traité de Paix, bénéfici­
müstefit olacaklar ve mevkuf eront de l'amnistie, et, s'ils
iseler tabaalarından bulundukları sont détenus, seront remis entre
Devletlerin memurini yedine les mains des autorités des
teslim edileceklerdir. İşgal ordu­ Etats dont il sont les ressortis­
larına mensup bir fert hakkında sants. Cette disposition est
mevti veya ağır bir cerihayi intaç également applicable aux res­
etmiş olan bir fiile mütecasir sortissants turcs arrêtés, pour­
olanlar müstesna olmak üzre, suivis ou condamnés par les
işbu hüküm, velev tarihi mez­ autorités des Puissances ayant
kûrdan mukaddem irtikâp edil occupé une parité du territoire
miş olan hukuku umumiycye ci-dessus visé même pour une
ait bir cürümden dolayı olsun infraction de droit commun
veya failleri Türkiye haricine commise avant ladite date et
sevk edilmiş bulunsunlar balâda même s'ils ont été conduits hors
beyan edilen arazinin bir kısmini de la Turquie, excepté ceux
işgal etmiş olan Devletlerin me­ qui, à l'égard d'un membre des
murini tarafından derdest, takıp armées occupantes, se seraient
veya mahkûm edilmiş olan Türk rendus coupables d'un acte
tebaası hakkında dahi mabihüt- ayant entraîné la mort on une
tatbik olacaktır. blessure grave.
V
V
Toutes condamnations pro­
Bu bapta ita olunmuş hüküm­
noncées de ce chef seront annu­
lerin kâffesi iptal edilecek ve
lées et toutes poursuites en
derdest bulunan bilcümle takibat
tevkif olunacaktır. cours seront arrêtées,
VI
VI Le Gouvernement turc, par­
Bütün Devletlerin perverde tageant le souci de pacification
eyledikleri müsalemeti umumi- générale dont sont animées
miyenin temini arzusuna iştirak toutes les Puissances, déclare
eden Türkiye Hükümeti, harp son intention de ne pas contes­
ter les opérations effectuées
dolayısile dağılmış aileleri tekrar
sous les auspices des Alliés,
cemetmek ve meşru menlehül-
pendant la période comprise
hukukun emvallerini yedi tasar­
entre le 20 octobre 1918 et le
ruflarına iade etmek maksadile
20 novembre 1922, dans le but
müttefiklerin ziri himayelerinde
de rétablir les familles disper­
ve 20 teşrinievel 1918 tarihile
sées en raison de la guerre et
20 teşrinisani 1922 tarihi ara­
de replacer les ayants droit
sında icra olunan muamelâta
légitimes en possessisn de leurs
itiraz etmemek niyetinde bulun­
biens.
duğunu beyan eder.
Toutefois, cette intention
Maahaza bu niyet, alâkadaranın n'exclut pas la possibilité d'une
müracaatleri halinde marüzzikir revision des opérations susvi-
muamelâtın yeniden tetkiki im­ sées en cas de recours des
kânını selbetmez. Eşhasa ve intéressés. Les réclamations
emvale ait müddeiyat Hilâli relatives aux personnes et aux
Ahmerinbir murahhası ile Salibi biens seront examinées par une
Ahmerin bir murahhasından mü­ commission composée d'un dé­
rekkep bir Komisyon marifetile légué du Croissant-Rouge et
tetkik olunacaktır. İhtilâf zuhu­ d'un délégué de la Croix-Rouge.
runda işbu murahhaslar bir En cas de divergence, ces der­
hakem alelhakem intihap ede­ niers choisiront un surarbitre;
ceklerdir; şayet bu intihapta s'ils ne peuvent pas s'entendre
itilâf edemezlerse hakem alel- sur ce choix, le surarbitre sera
hakem Cemiyeti Akvam Meclisi designé par le conseil de la
tarafından tayin olunacaktır. Société des Nations.
VII
VII
Les Gouvernements britan­
Sivil mevkufinin iadesi ve
nique, français et italien, recon­
üserayi harbin mübadelesi hak­
naissant l'intérêt de la mesure
kında Yunanistan Hükümeti ile
d'apaisement qui a fait l'objet
Türkiye Hükümeti beyninde 30
de l'Article 5 de l'Accord inter­
kânunusani 1923 tarihinde mün'a-
venu le 30 janvier 1923 entre
kit İtilâfnamenin 5 inci Maddesi­
le Gouvernement hellénique et
nin mevzuunu teşkil eden teda-
le Gouvernement turc relative­
biri teskiniyenin nef'ihi tasdik
ment à la restitution des inter­
eden Britanya, Fransa ve italya
nés civils et a l'échange des
Hükümetleri, Türkiye Hükümeti
prisonniers de guerre, se décla­
tarafından muamelei mütekabile
rent disposés à adopter, moyen­
şartile 20 teşrinisani 1922 tari­
nant réciprocité de la part du
hinden sonra hukuku umumiyeye
Gouvernement turc, les mêmes
müteallik cinayet ve cüuhalar
dispositions au bénéfice de3
irtikâp etmiş olanlar müstesna
prisonniers de guerre et inter­
olmak üzre elyevm mevkuf
nés civils turcs qu'ils pourraient
olarak kendi neztlerinde buluna­
encore détenir, à l'exception de
bilen Türk'üserayi harbi ve sivil
ceux qui auraient commis des
mevkuf ini lehinde ayni ahkâmı
crimes et délits de droit com­
kabule müheyya olduklarını be­
mun postérieurement à la date
yan ederler.
du 20 novembre 1922.
21 temmuz 1923 tarihinde FAIT à Lausanne, le 24 juil­
Lozanda tanzim olunmuştur. let 1923.
Horace Rumbold.
Horace Rumbold. M. ismet. Pelle.
Pelle. Dr. Rıza Nur. ( Jarroni.
Garroni. Hasan. G. C. Montagna.
G. <\ Montagna. K. Otchiaï.
K. Otchiaî. E. K. Vénisélos.
D. Caclamanos.
E. K. Vénisélos. Const. Diamandy.
D. < aclamauos. Const. Contzesco.
( 'onstantin Diamandy. M. Ismet.
< 'onstantin Contzesco. Dr. Riza Nour.
Hassan.
PROTOKOL. PROTOCOLE.
Şurası mukarrerdir ki, affi Il est entendu que, nonob­
umumiye ait Beyannamenin bi­ stant le paragraphe I de la
rinci fıkrası mer'i olmakla bera­ Déclaration relative à l'amnistie.
ber, Tüıkiye Hükümeti fıkrai le Gouvernement turc se réser­
mezkûrede istihdaf edilmiş olan ve le droit d'interdire le séjour
kısmı eşhasa dahil bulunan yüz et l'accès en Turquie à cent
elli kişinin Türkiyeye duhul ve cinquante personnes rentrant
orada ikametini menetmek hak­ dans la catégorie des individus
kını muhafaza eyler. Binaen alâ visés audit paragraphe. En con­
zalik Türkiye Hükümeti mevzuu séquence, le Gouvernement turc
bahs olan eşhastan elyevm ken­ pourra expulser de son terri­
di arazisinde bulunanları oradan toire celles des personnes eu
ihraç ve memaliki ecnebiyedeki- question qui s'y trouveraient
lerin avdetlerini menedebile- actuellement et inderdire le re­
cektir. tour de*celle8 qui sont à l'étran­
İşbu eşhasın esamisi, bugünkü ger. Les noms de ces person­
tarihli Sulh Muahedeuamesinin nes seront annexés à la pro­
mevkii mer'iyete hini vaz'ında, clamation d'amnistie qui. lors
affi umumî beyannamesinin ken­ de la mise en vigueur du Trai­
disine ait cihetçe intacı zımnın­ té de Paix en date de ce jour,
da, Hükümeti mezkûre tarafın­ sera promulguée par ledit Gou­
dan neşredilecek olan affi umumî vernement afin de donner suite,
beyannamesine raptedilecektir. en ce qui le concerne, à la
Bundan maada şurası da mukar­ Déclaration susvisée. Il est, en
rerdir ki, Türkiye Hükümeti, bu outre, entendu qu'au cas où le
husustaki arzusunu izhar eylediği Gouvernement turc déciderait
veçhile, eşhası mezkûrenin Tür­ ainsi qu'il en a exprimé l'inten­
kiye dahilinde bulunan emlâkle­ tion, que lesdites personnes
rinin ve diğer emvallerinin tas­ aient à procéder à la liquida­
fiyesine iptidar eylemelerine ka­ tion de leurs propriétés et aut­
rar verdiği takdirde, işbu tasfi­ res biens en Turquie, il leur
yeyi kendi hüsnü rızalarile icra sera laissé un délai de neuf
etmek üzre bunlara salifüzzikir mois, à partir de la data de la
beyanname tarihinden itibaren proclamatin susmentionnée, pour
dokuz aylık bir mühlet bırakıla­ effectuer cette liquidation de
cak ve bu mühletin inkizasından
I leur propre gré, et qu'en cas
sonra tasfiye muameles d Türkiye de liquidation par le Gouverne­
Hükümeti tarafından yapıldığı ment turc après l'expiration de
takdirde hasılatı bitamamiha ce délai, le produit en sera
eşhası mezkûrenin yetlerine tes­ versé intégralement entre les
lim olunacaktır. mains desdites personnes.
Kezalik şurası da mukarrerdir Il est également entendu que
ki affi umumîye müteallik beyan­ rien dans le paragraphe I de
namenin birinci bendinde mün­ la Déclaration relative à l'am­
deriç hiçbir kayit Yunan Hükü­ nistie ne porte atteinte au droit
metinin Yunanistanla Türkiye du Gouvernement hellénique
arasındaki muhasamat esnasında de poursuivre ses ressortissants
vazaifi askeriyelerince kusur non-musulmans, appartenant ou
teşkil eden esbaptan dolayı ken­ ayant appartenu à son armée,
di ordusuna mensup bulunan pour des faits constituant un
veya mensup olmuş olan gayri­ manquement à leurs devoir
müslim tebaasını takip etmek militaires au cours des hostilités
hakkını ihlâl etmeyecektir. entre la Grèce et la Turquie.
Fait à Lausanne, le 24 juillet
21 temmuz 1923 tarihinde
'.1923.
Lozanda tanzim edilmiştir.
Horace Rumbold.
Horace Rumbold. M. îsmet.
Pelle.
Pelle. Dr. Rıza Nur.
Garroni.
Garroni. Hasan.
G. C. Montagna.
(J. C. Montanga.
K. Otchiaï.
K. Otchiaï.
E. K. Vénisélos.
E. K. Vénisélos.
D. Caclamanos.
D. ( 'aclamanos.
Const. Diamandy.
Constantin Diamandy.
Const. Contzesco.
< 'onstantin Contzesco.
M. İsmet.
Dr. Riza Nour.
Hassan.
I X . YUNANİSTANDA BU­ I X Déclaration
LUNAN EMLÂKİ ISLÂMİYE- RELATIVE A U X PROPRIÉ­
YE MÜTEALLİK BEYAN­ TÉS MUSULMANES E N
NAME GRÈCE
24 temmuz 1923 tarihinde Signés le 24 juillet 1923.
imza edilmiştir.
Les soussignés, agissant en
Haiz oldukları salâhiyetname- vertu de leurs pleins-pouvoirs,
ler mucibince hareket eden zirde déclarent, au nom du Gouver­
vaziini imza, mübadelei ahali nement hellénique, qu'aucune
hakkında 30 kânunusani 1923 atteinte ne sera portée aux
tarihinde Lozanda imza olunan droits de propriété des person­
Mukavelename ahkâmile istih­ nes musulmanes, qui ne sont
daf edilmemiş olan ve 18 teşri- pas visées par les dispositions
nievel 1912 tarihinden mukad­ de la Convention concernant
dem, ( iirit adası da dahil olduğu l'échange des populations si­
halde, Yunanistanı terketmiş
gnée à Lausanne le 30 janvier
veya minelkadim Yunanistan
1923, et (iui ont quitté la Grèce,
haricinde mukim bulunmuş
olan •..'slıası müslimenin hukuku y compris l'île de Crète, avant
mülkiyetlerine hiçbir halel jras le 18 octobre 1912 ou qui ont
edilmiyeceğini, Yunan Hükü­ résidé de tout temps en dehors
meti namına beyan ederler. de la Grèce. Elles garderont le
Eşhası mezkûre emlâklerine droit de disposer librement de
serbestçe tasarruf etmek ve leurs propriétés.
bunlardan serbestçe istifade Toutes les dispositions et me­
eylemek hakkım muhafaza sures qui auraient été prises ou
edeceklerdir. appliquées à titre exceptionnel
Mezkûr müslümanların emvali à l'égard des biens desdits
hakkında sureti istisnaiyede itti­ musulmans, seront levés. Au cas
haz veya tatbik edilmiş olan oü les revenus de ces biens
bilcümle ahkâm ve tedabir auraient été encaissés par le
refednecektir. işbu emvalin
Gouvernement ou les autorités
varidatı şimdiye kadar iade
edilmeksizin veyahut Hükümetle helléniques, sans avoir été
. alâkadaran beyninde itilâfatı jusqu'ici restitués ou avoir fait
malısusaya mevzu teşkil etmek­ l'objet d'arrangements spéciaux
sizin Yunanistan Hükümet veya entre le Gouvernement et les
memurini tarafından ahz ve intéressés, ces revenus seront
iiabzedilmiş olduğu takdirde versés entre les mains des pro-
varidatı mezkûre eshabı emlâ­ priétaires. Toutes réclamations'
kin yedine teslim olunacaktır. relatives aux revenus en ques-
Varidatı mebhusünanhaya mü­ tition ainsi que toutes réclama­
teallik bilcümle metalip ile tions résultant du fait que ces
eşhası mezkûrenin , sureti umu­ personnes prétendraient avoir
miyetle müttahaz tedabirin été lésées dans leurs droits par
gayri müsavi bir surette tatbi- l'application inégale des mesures-
kından dolayı hukuklarının d'ordre général, seront décidées
haleldar olduğunu iddia etme­ par la Commission prévue dans
leri keyfiyetinden münbais bil­ la Convention susmentionnée,
ûmum metalip hakkında marüz- à la condition toutefois que
zikir Mukavelenamede münde­ ces réclamations soient formu­
riç Komisyon tarafından karar lées dans un délai de six mois
ita olunacaktır; maahaza meta- à partir de la mise en vigueur
libi mezkûrenin bugünkü tarihle du Traité de Paix signé en
mümza Sulh Muahedenamesi- date de ce jour. Lesdites réc­
nin mevkii mer'iyete vazından lamations seront examinées
itibaren altı ay müddet zarfında d'urgence par la ('ommision,
dermeyan edilmiş olmaları şart­ afin de pouvoir être décidées
tır . Metalibi mebhusünanlıa dans un délai d'un an au plus
Muahedenamei mezkûrun mev­ tard à partir de la mise en vi­
kii meriyete vazından itibaren gueur dudit Traité.
nihayet bir sene zarfında bir Vu les difficultés d'ordre pra­
karara raptolunabilmek için Ko­ tique, qui pourraient se pré­
misyon tarafından müstacelen senter pour les personnes sus-
tetkik olunacaktır. visées en ce qui concerne le
Yunanistan Hükümeti, salifüz- droit de libre disposition de
zikir eşhasın, gaybubetlerin­ leurs biens à cause de leur
den naşi mallarına serbestçe absence, le ( iouvernement hel­
hakkı tasarrufları hususunda lénique admet qu'elles pourront
tehaddüs edebilecek müşkülâtı profiter, si elles le veulent, des
filiyeyi nazarı itibare alarak bons offices de la Commission
bunların arzu eyledikleri tak­ mixte précitée pour aliéner leurs
dirde mülklerini ferağ etmek propriétés. II demeure entendu
için balâda mezkûr Muhtelit qu'en ce cas l'intervention de
Komisyonun vesatatı mücame- la Commission mixte ne com­
lekârisinden istifade edebilme­ portera pour le (iouvernement
lerini kabul eyler. Şurası mu­ hellénique aucune obligation
karrerdir ki bu takdirde muh­ d'acheter les propriétés en
telit komisyonun müdahalesi question et que la tâche de la
Yunanistan Hükümeti için,mev- Commission se bornera à e n
zuu bahs olan emlâkin iştirası faciliter l'aliénation.
hakkında bir gûna mecburiyet Il demeure entendu que la
istilzam etmeyecek ve Komis­ présente Déclaration est faite
yonun vazifesi bunların ferağını sous condition de réciprocité
teshile münhasır kalacaktır.
Şurası mukarrerdir ki işbu en faveur des propriétaires
Beyanname 18 teşıinievel 1912 grecs ayant quitté la Turquie
tarihinden evel Türkiyeyi ter- avant le 18 octobre 1912 ou
ketmiş olan veyahut minelka-
ayant habité de tout temps en
dim Türkiye haricinde ikamet
eylemekte bulunan Rum ashabı dehors de la Turquie.
emlâki lehinde muamelei müte­ Fait à Lausanne, le 24 ju­
kabile icrası şartile tanzim
olunmuştur . illet 1923.
Lozanda 24 temmuz 1923 E. K. Vénisélos,
talihinde tanzim olunmuştur . D. Caclamacos,
E . K . Vénisélos.
1). (Jaclamanos.

X. DECLARATION
X. MESAİLt SIHHİYEYE
MÜTEALLİK BEYANNAME RELAL1VE A U X Q U E S ­
24 temmuz 1923 tarihinde TIONS SANITAIRES
imza edilmiştir. Signée le 24 juillet 1923.
Haiz oldukları salâhiyetname- Les soussignés, agissant en
ler mucibince hareket eden vertu de leurs pleins pouvoirs,
zirde vâziini imza. Türkiye déclarent que le Gouvernement
Hükümetinin, beş senelik bir turc nommera pour une duiée
müddet için , hudut sıhhiye de cinq années trois médecins
İdaresine Müşavir olarak üç spécialistes européens comme
mütehassıs Avrupalı tabip tayin ( 'onseillers de l'Administration
edeceğini beyan ederler. Bu sanitaire des frontières. Ces
tabipler Türkiye memuru ola­ médecins seront des fonction­
caklar ve Sıhhiye Vekiline tâbi naires turcs et dépendront du'
bulunacaklardır. Atıbbayı mu­
Ministre de la Santé. Ils seront
maileyhim , Türkiye Hüküme­
tince Cemiyeti Akvam Ilıfzıs- choisis par ledit Gouvernement
sılıha Encümeni ile Beynelmilel sur une liste de six noms, éta­
Umumî Hıfzıssılıha İdaresi ta­ blie de concert par le Comité
raflarından müştereken tanzitn d'Hygiène de la Société des
olunan altı esamiyi havi bir Nations et par l'Office laterna-
cetvel üzerinden intihap oluna­ tional d'Hygiène Publique .
caklardır. Bunların maaşlarile Leur traitement ainsi que les
diğer şeraiti tayin ve istihdam­ autres conditions d'engagement
ları Türkiye Hükümeti ile ma- seront fixés d'un commun ac­
rüzzikir iki beynelmilel mües­ cord entre ledit Gouvernaient
sese beyninde müttefikan ka- et les deux organes internatio­
rargir olacaktır . naux susmentionnés.
l'Admimistration sanitaire tur­
Tiiıkiyo İdarei Sıhhiyesi sali-
füzzıkir üç Avrupalı mütehassı­ que établira , avec le concours
sın inzimamı muavenetile Tür­ des trois Conseillers européens
kiye sahil ve hudutlarının hide- ci-dessus mentionnés, un règle­
matı sıhhiyesi teşkilâtını tayin ment déterminant l'organisation
eden bir nizamname vücude du service sanitaire des côtes
getire :-_ktir . işbu nizamname et frontières de la Turquie. Ce
beyuehnilel Mukavelâtı Sıhhiye règlement se conformera aux
ahkâmına ve Boğazlara ait dispositions des Conventions
kis.nı için Boğazlar usulüne sanitaires internationales et,
müteallik bugünkü tarihle müm pour ce qui concerne les Dé­
troits, aux dispositions de la
za Mukavelename ahkâmına
tevafuk eyleyecektir. Convention concernant le régi­
me des Détroits sigLée en date
Türkiye idaresi tarafından de ce jour.
istifa olunan rüsumu sıhhiye Le produit des taxes sanitai­
4
hası!fi ı münhasıran Türkiyenin res perçues par l'Admidistra-
umuru sıhhiyesi ihtiyacatına tion turque sera exclusivement
hasın tahsis olunacak ve Sıh­ affecté aux besoins du service
hiye Vekâletince bu husus için sani tanitaire de la Turquie, et
tan/iuı edilecek bir mülhak figurera dans un budget an­
.bütçede münderiç bulunacaktır. nexe, qui sera dressé à cette
Lozaıv'a 24 temmuz 1923 fin par les soins du Ministère
.tarihinde tarizim edilmiştir. de la Santé.
Fait à Lausanne, le 24 juillet
M. ismet. 1923.
Doktor Hıza Nur Ismet.
Hasan Doktor Riza Nom*.
Hassan.
;XI. İDARE t ADLİYEYE DAİR j XI. DECLARTION
BEYANNAME
SUR L'ADMINISTRATION
24 temmuz 1923 tarihinde JUDICIAIRE
imza edilmiştir.
signée le 24 juillet 1923.
Türkiye Heyeti Murahhasası,
Türkiye Büyük Millet Meclisi La Délégation turque a déjà
Hükümetinin ecanibe Türkiye eu l'occasion de connaître que
mehakimi huzurunda hüsnü le Gouvernement de la Grande
tevzii adaletin bilcümle temi­ Assemblée Nationale de Turquie
natını ita eylemeğe ve hâkimi­ est en mesure d'assurer aux
yetini tamamile istimal eyle­ étrangers devant les tiribunaux
turcs toutes les garanties d'une
mek suretile ve hiçbir müda-
halei ecnebiye olmaksızın buna bonne justice et qu'il est à
même d'y veiller dans le plein
nezaret etmeğe kadir bulundu­
exercice de sa souveraineté et
ğunu evvelce de beyan eyle­
san3 aucune intervention étran-
mek fırsatına nail olmuş idi.
gère.Il n'en est pas moins di-posé
İMaamafili Hükümeti mezkûre
à faire procéder à des enquêtes
terekkiyatı ahlâkiye ve mede-
et études pour introduire telles
niyeniu muhik göstereceği ısla­
réEormes que justifierait le pro­
hatı icra için tetkikat ve
grès des mœurs et de la civilisa­
tetebbüat ifa ettirmeğe ama­
dedir . tion.
Haiz oldukları salâhiyetname- Dans cet esprit, les Sous­
ler mucibince hareket eden signés , agissant en vertu de
zirde vaziini imza , işbu mülâ­ leurs pleins pouvoirs, tiennent
hazaya mebni, ber veçhi ati à faire la déclaration suivante .*
beyanatta bulunmağa lüzum 1
görürler :
Le Gouvernement turc se
1 propose de prendre incessam­
Türkiye Hükümeti , 1914-1918 ment à son service, pour la
harbine i-tirak etmemiş olan période qu'il jugera nécessaire
memalik tebaası hukukşinasanı et qui ne sera pas inférieure
meyanından olmak üzre Lâhey à cinq années, des conseillers
Beynelmilel Adalet Mahkemei légistes européens, qu'il choisira
daimesi tarafından tanzim kılı­ sur une liste dressée par la
nacak listeden intihap edeceği Cour permanente de Justice
Avrupalı Hukuk Müşavirlerini, Internationale de la Haye parmi
beş seneden dun olmamak üzre les jurisconsultes ressortissants
lüzum göreceği bir müddet için, des pays n'ayant pas participé'
Türkiye memuru sıfatile bilâ à la guerre de 1914-1918, et qui
tehir hizmetine almak niyetin­ seront engagés comme foncti­
dedir . onnaires turcs.
2 2
işbu Hukuk Müşavirleri Adliye Ces Conseillers légistes dé­
Vekiline merbut bulunacaklar pendront du Ministre de la Jus­
ve bir takımlarının mahalli me­ tice et auront leur siège, les
muriyeti istanbul şehri ve diğer­ uns dans la ville de Constanti-
lerinin mahalli memuriyeti izmir nople et les autres dans la ville
şehri olacaktır. Mumaileyhim de Smyrne. Ils participeront aux
Kavanin Komisyonlarının mesai­ travaux des commissions légis­
sine iştirak edecekler ve sınıfı latives et seront chargés de
hükkâmın vezaifine müdahale suivre, sans s'immiscer dans
etmeksizin Türkiye hukuk, l'exercice des fonctions des
ticaret ve ceza mahkemelerinin magistrats, le fonctionnement
tarzı ifayi vezaifini takibe ve des juridictions civiles, commer­
Adliye Vekiline lüzum görecek­ ciales et pénales turques, et
leri bütün raporları itaya me­ d'adresser au Ministre de la
mur edileceklerdir; mumaileyhim Justice tous rapports qu'ils esti­
gerek hukuk , ticaret veya ce­ meraient nécessaires; ils auront
zaya mütaallik muamelâtı adli­ qua ité pour recevoir toutes
yeden , gerek mücazatın icra­ plaintes auxquelles pourraient
sından ve gerek kavaninin tatbi- donner lieu soit l'administration
kından tevellüt edebilecek bil­ de la justice civile, commerciale
cümle şikâjatı , — Türkiye ka- ou pénale, soit l'exécution des
vaninine tamamii riayeti temin peines, soit l'application des
için — Adliye Vekilini haber­ lois, avec mission d'en rendre
dar eylemek üzre kabul salâ­ compte au Ministre de la Justice
hiyetini haiz olacaklardır. à l'effet d'assurer la stricte obser­
Hukuk Müşavirleri mesakine vation de la législation turque.
duhulün ve taharriyat veya tev- Ils auront également qualit
kifatın mahal verebileceği şikâ- pour recevoir les plaintes aux­
yatı dahi kabule salâhiyettar quelles pourraient donner lieuv
-olacaklardır. Diğer taraftan İs­ les visites domiciliaires, perquisi­
tanbul ve İzmir devairi kazai- tions ou arrestations, ces mesu­
yesinde zikrolunan muamelât, res étant, d'autre part, dans les
circonscriptions judiciaires de
icra olunduktan sonra Adliye
Constantinople et de Sinyrne,
Vekilinin mahallî mümessili ta­ portées sans délai, dès qu'elles
rafından bilâ tehir Hukuk Müşa­ sont effectuées, à la connaissance
virine bildirilecektir. Mumaileyh du Conseiller légiste par le
hâkim bu gibi hususatta Hukuk représentant sur place du Mi­
Müşavirile doğrudan doğruya nistre de la Justice; ce magistrat
aura, en pareil cas, qualité pour
muhabere salâhiyetini haiz ola­
coirespondre directement avec
caktır . le Conseiller légiste.

3 3
( 'iinha mevadıuda kefaletle tah- Dans les matières correction­
liyei sebil yüzünden asayişi umu­ nelles, la misa en liberté sous
mî haleldar olmadıkça veyahut caution devra toujours être
muvakkaten tahliye keyfiyeti prononcée, à moins que la
tahkikatı kanuniyeniu selâmeti sécurité publique ne soit de ce
fait compromise, ou que la mise
cereyanını ihlâl etmedikçe ke­
en liberté provisoire n'entrave
falete rapt ile tahliyei sebil da­
la bonne marche de l'instruction
ima mecburiyülifa olacaktır . de l'affaire .

4 4
Mevaddı hukukiye ve ticari- Tous compromis et clauses
yede bilcümle tahkimnamelerle compromissoires en martière
Tahkiıuname mahiyetindeki ah­ civile ou commerciale sont per­
kâm rnüeaz olup bu suretle veri­ mis et les décisions arbitrales
lecek hakem kararları , Bidayet ainsi rendues seront exécutées
Mahkemesi İlcisinin tasdiki üze­ sur le visa du Président du
rine icra edilecektir , mumaileyh
Tribunal de première instance,
Bidayet Keisi , intizamı amme
mugayir olmadıkça hüküm ka­ qui ne pourra refuser son visa
rarını tasdikten imtina edeme­ qu'au cas où la décision serait
yecektir . contraire à l'ordre public.
5 5
İşbu Beyanname beş senelik La présente Déclaration sera
bir müddet için mer'idir . valable pour une durée de cinq
Lozanda 24 temnuz 1923 ta­ ans,
rihinde tanzim edilmiştir . Fait à Lausanne, le 24 ju­
illet 1923.
M . İsmet.
Doktor Rıza Nur. ISMET.
Hasan. DR, RIZA NOUR..
HASSAN.
XIÏ. OSMANLI İMPARATOR­
LUĞU MEMALİKİNDE İTA XII. PROTOCLE
EDİLMİŞ BAZI İMTİYA- RELATIF A CERTAINES
ZATA DAİRPROTOKOL CONCESSIONS ACCOR1 >KES
VE BEYANNAME D A N S L'EMPIRE OTTOMAN
24 temmuz 1923 tarihinde ET DECLARATION,
imza edilmiştir.
Sigr.es le 24 juillet 1923.
Biritanya İmparatorluğu ,
Fransa , İtalya , Yunanistan , L'Empire Britannique, la Fran­
Romanya , Sııp-Ilırvat-Sloven ce, l'Italie, la Grèce, la Rouma­
Devleti ve Türkiye , nie, l'Etat Serbe-Cioate-Suneue
Osmanlı İmparatorluğu dahi­ et la Tuiquie étant désueux
linde verilmiş olan bazı imtiya- de îégler, d'un commun accord,
zata müteallik mesaili müttefi- les questions relatives à certai­
kan hal ve tesviye etmek arzu­ nes concessions accordées dans
sunda olduklarından usulen haizi l'Empire ottomman,
salâhiyet bulunan zirde vaziini Les missùjpés, dûment autorisés,
imza ahkâmı atiyeyi kararla convienLent des dispositions
tırmıklardır : suivantes :

FASIL I. SECTION I.
MADDE 1 — 29 teşrinievel ARTICLE 1 — Sont mainte­
1914 ten evel bir taraftan Hü­ nus les contrats de concession ,
kümeti Osmaniye veya her ida­ ainsi que les accords sub­
rei mahalliye ve diğer taraftan séquents y relatifs , dûment
Türkiyeden maada Düveli âkide intervenus avant le 29 octobre
tebaası (Şirketler de dahil ol­ 1914 entre le Gouvernemet
duğu halde ) arasında usulü da- ottomon ou toute autorité
iresinde mün'akit olarak vuku locale d'une part, et, d'autre
bulmuş imtiyaz mukavelâtile part, les ressortissants ( y com­
onlara müteallik olarak muah- pris les sociétés ) des Puissances
haren mün'akit itilâfat ahkâmı contractantes autres que la
ipka edilmiştir . Turquie.
MADDE 2— I. Hükümeti Os­ ARTICLE 2 — I.Sur la deman­
maniye ile Sir A. G. Armstrong de du Gouvernemet turc, seront
Whitworth ve şürekâsı Limi­ suspendues les opérations visées
ted ve Vickers Limited arasında aux conventions passées entre le
1913 ve 1914 seneleri zarfında Gouvernement ottoman et Sir
doklar, tersaneler ve inşaatı W. G. Armstrong Whitworth
bahriye müşterekülmenfaa şir­ and Co . Limited et Vie k ers
keti Şahanei Osmaniyesinin Limited pendant les années
teşekkülüne ve imtiyazına mü­ 1913 et 1914 en ce qui concerne
teallik aktolunmuş olan muka- la constitution et la concession
velâtta münderiç muamelât, de la Société impériale otto­
Türkiye Hükümetinin talebi mane co-interessée des dock , a

üzerine tadil olunacaktır . arsenaux et constructions na­


Tarafeyn arasında , bu muka- vales .
velâtın tadili şeraiti veya ayni Des négociations seront ouver­
derecei ehemiyeti haiz bir te­ tes entre les deux parties, ayant
şebbüs hakkında yeni bir imti­ pour but la modification des
yaz itası maksadile müzakerat conditions de ces conventions,ou
açılacaktır. l'oetroi d'uue nouvelle conces­
Bugünkü tarihli Sulh Mııahe- sion pour une entreprise d'une
denamesinin mevkii mer'iyete importance jugée égale .
vaz'ı tarihinden itibaren altı Au cas où, dans un délni de
aylık bir müddet zarfında Tür­ six mois à dater de la mise en
kiye Hükûmetile mezkûr şirket­ vigueur du Traité de Paix en
ler arasında gerek mukavelâtı date de ce jour, un accord
mebhusünanhanın tadili şeraiti n'interviendrait pas entre le
gerek yeni bir imtiyazın itası Gouvernement turc et les Iite3
hususlarında bir ittifak hasıl sociétés, soit pour la modificati­
olmadığı takdirde anüfizzikir on des conditions desdites
şirketlerin, beşinci madde mu­ conventions, soit pour l'octroi
cibince mansup ehli hibreye d'une nouvelle concession , les
eski mukavelâtm feshini telâfi sociétés sus-indiquées auront le
edecek olan yeni imtiyazın droit de soumettre aux experts
tesb'ti şeratiini tevdi etmeğe désignés conformément à l'Ar­
hakları olacaktır. ticle 5, la fixation des conditions
Maahaza şurası mukarrerdir de la nouvelle concession qui
ki yeni imtiyaz için ehli hibre sera la compensation de la
taraf,n hm tesbit edilecek olan résiliation des anciennes conven­
tions .
şerait, tarafeynden birinin ve­
yahut diğerinin muvafakatine Il est entendu, toutefois ,
qu'au cas où les conditions fixées
iktiran etmediği takdirde , eski
par les experts pour la nouvelle
imtiyazlarının feshi keyfiyetin­
concession ne seraient pas de
den dolayı maddeten duçar ol­
la convenance de l'une ou de
dukları zarar için ehli hibrenin l'autre des parties, le Gouver­
muhik göreceği miktarı tazmi­ nement turc s'engage à verser
natı mezkûr şirketlere tesviye auxdites sociétés telle indemnité
etmeği Türkiye Hükümeti taah­ que les experts jugeront équita­
hüt eyler . ble pour le dommage effecti­
II. Bu günkü tarihli .Sulh vement subi du fait de la
mııahedenamesinin mevkii mer­ résiliation de leur ancienne
iyete vaz'ı tarihinden itibaren concession.
atlı aylık bir müddet zarfında IL Au cas où, dans un délai
« Régie générale des Chimens de six mois à dater de la mise
de fer > şirketi, kendisine 1914 te en vigueur du Traité de Paix
verilmiş olan Samsun - Sivas eu date de ce jour, la Régie
şimendiferinin inşası ve işletil­ générale des Chemins de fer
mesi hakkındaki imtiyaza her n'aurait pas été, pour une rai­
hangi bir sebepten dolayı tekrar son quelconque, remise eu
sahip kılınamadığı takdirde possession de la cencession qui
Türkiye Hükümeti bu şirkete lui a été donnée en 1914 pour
talebi üzerine ve telâfi mak- la construction et l'exploitation
du chemin de fer Samsoun-Sivas,
sadiie yeni bir imtiyaz ita
le Gouvernemet turc s'engage à
etmeyi deruhde eyler. Eski imti­ accorder à cette société, sur sa
yazla yenisinin bir değerde olup demande, une nouvelle concessi­
olmadığında itilâf olunmazsa on à titre de compensation. A
işbu muadele noktai nazarından défaut d'accord sur l'équivalen­
yeni imtiyazın vüs'atiyle işlet­ ce de cette compensation, il
me şeraitini tayin beşinci Mad­ appartiendra aux experts, dési­
de mucibince mansup ehlihib­ gnés conformément à l'Article 5,
reye ait olacaktır. de déterminer, en vue de cette
Şu cihet mukarrerdir ki eğer équivalence , l'étendue et les
îteji Jeneral şirketi Samsun — conditons d'exploitation de cetto
Sivas imtiyazına tekrar sahip nouvelle concession.
kılınırsa bu imtiyaz ( Beşinci Il est entendu que, si la Régie
Maddede gösterilen ehlihibre générale est remise en posses­
•usulile ) şeraiti cedidei iktısa- sion de la concession Sarasoun-
diyeye tevfik edilecektir. Sivas, cette concession sera ré­
adaptée, conformément à la pro­
Yeni bir imtiyaz ile telâfi
cédure d'expertise prévue par
takdirinde dahi şeraiti cedidei
l'Article 5. Au cas de compen­
iktısadiyeye tevfik salâhiyeti
sation par une nouvelle
kezalik hesaba alınacaktır.
concession, il sera également
Ehlihibre tarafından tayin tenu compte de la faculté de
réadaptation .
edilen yeni imtiyaz şeraiti tara­
Au cas oû les conditions
feynden birinin veyahut diğe­
de la nouvelle concession,
rinin muvafakatine iktiran etm­ déterminées par les experts , ne
ediği takdirde Samsun — Sivas seraient pas de la convenance
şimendiferi imtiyazının feshin­ de l'une ou l'autre des parties,
den dolayı şirketin maddeten le Gouvernement turc s'engage
duçar olduğu zarara ve Bahri- à verser à la Société telle in­
siyah şebekesinin diğer aksamı demnité que les experts jugeront
hakkında şirket tarafından ma­ équitable pour les dommages
hallinde ameliyatı keşfiye için effectivement subis du fait de
yapılan masarifine mukabil ehli la résiliation de la concession
hibrenin muhik göreceği miktar du chemin de fer Samsoun-
tazminatı mezkûr şirkete tesvi­ Sivas et pour les dépenses
ye etmeği Türkiye Hükümeti effectuées par la Société pour
taahhüt eyler. les travaux d'étude sur place
des autres sections du réseau
Türkiye, yukarıda gösterilen
de la Mer Noire .
şerait dahilinde ister Samsun—
La Turquie sera entièrement
Sivas imtiyazına şirketi tekrar libérée de tout engagement
sahip kılmak, ister yeni bir envers la Société , soit par la
imtiyaz ita eylemek ve nihayet remise de la Société en posses­
isterse tazminat vermek ile şir­ sion de la concession SamsoUn-
kete karşı kâffei taahhüdatın- Sivas, soit par l'octroi de la
dan tamamen teberri edecektir. nouvelle concession, soit, enfin,
16
MADDE 3 — Birinci ve par le versement de l'indemnité..
dans les conditions prévues
ikinci Maddelerde gösterilen
ci- dessus.
Mukavelâtla itilâfattan müstefit
ARTICLE 3 — Les sommes
olanların emlâkinden veya ida­ revenant, après règlement
relerinden Devletçe, şimdiki des comptes , à l'Etat ou
arazisi dahilinde istifade yüzün­ aux bénéficiaires des contrats
den Devlete veya mezkûr mu­ et accords visés aux Articles
1 et 2, à raison d'une utilisati­
kavelâtla İtilâfattan müstefit
on par l'Etat, sur son territoire
olanlara rü'yeti muhasebe neti­
actuel, de la propriété ou des
cesinde ait olacak mebaliğ services desdits bénéficiaires,
mevcut Mukavelât veya Itilâfat seront payées conformément
mucibince yahut, Mukavelât aux contrats ou accords exis­
tants ou, à défaut, de contrats
veya Itilâfat mevcut olmadığı
ou accords, conformément à la
surette, işbu Protokolda göste­
procédure d'expertise prévue
rilen ehlihibre usulüne tevfi­ par le présent Protocole.
kan tesviye olunacaktr.
ARTICLE 4 — Sous réserve
MADDE 4 — Altıncı Madde des dispositions de l'Article 6,
ahkâmı mahfuz kalmak kaydile les clauses des contrats et ac­
cords subséquents visés à l'Ar­
birinci Maddede gösterilen Mu­
ticle I seront, d'un commun
kavelâtla Itilâfat muahhar ahk­ accord et en ce qui concerne
âmı, bilittifak ve iki tarafa da les deux parties, mises en
müteallik olmak üzre, şeraiti conformité des conditions éco­
iktısadiyei cedideye tevfik edi­ nomiques nouvelles.
lecektir .
ARTICLE 5 — Faute d'en­
MADDE 5 — Bu günkü tente dans le délai d'un an à
tarihli Sulh Muahedenamesinin compter de la mise en vigueur
mevkii mer'iyete vaz'ından iti­ du Traité de Paix en date de
baren bir sene müddet zarfında ce jour, les parties adopteront
itilâf hasıl olmadığı takdirde les dispositions qui seront con­
tarafeyn, gerek rü'yeti muhase­ sidérées, tant en ce qui concer­
bata gerek imtiyazatm şeraiti ne le règlement des comptes
iktısadiyei cedideye tevfikına que la réadaptation des con­
müteallik hususatta yukarıda cessions, comme convenables
zikredilen bir sene müddetin et équitables par deux experts
inkızasından itibaren iki aylık qu'il appartiendra aux parties
bir müddet zarfında tayin ede­ de désigner dans un délai de
cekleri iki ehlihibrenin müna­ deux mois à compter de l'ex­
sip ve muhik göreceği ahkâmı piration du délai d'un an pré­
kabul edeceklerdir, işbu ehli­ vu ci-dessus. En cas de dés­
hibre, ittifak hasıl edemezlerse, accord, ces experts s'en réfé­
1914 /1918 muharebesine işti­ reront à un tiers expert dési­
rak etmemiş memleket tebaa­ gné dans un délai de deux
sından, isviçre Hükümeti cüm- mois, par le Gouvernement
huriyesi Umuru Nafıa idaresi turc sur une liste de trois
Reisinin yapacağı üç kişilik liste personnes ressortissantes de
meyan ında Türk Hükümetince pays n'ayant pas participé
iki aylık bir müddet içinde tayin à la guerre de 1914-1918, liste
edilecek bir üçüncü ehlihibreye dressée par le chef du Dépar­
müracaat edeceklerdir. tement Fédéral des Travaux
publics suisse.
MADDE 6 — Birinci Madde­
de mezkûr olup bu günkü ta­ ARTICLE 6 — Les bénéfi­
rihte bir mukaddemei tatbiki ciaires de contrats de c o n c t s -
yeye iktiran etmemiş olan Mu- sion visés à l'Article I qui
kavelâtı imtiyaziye eshabı bu n'auraient pas reçu, à la date
Protokolün şeraiti iktisadiyei de ce jour, un commencement
cedideye tevfik hakkındaki d'application, ne pourront pas
ahkâmından istifade edemeye­ se prévaloir des dispositions
ceklerdir. Bu mukavelât bu du présent Protocole relatives
günkü tarihli Muahedei Sulhi- à la réadaptation. Ces contrats
yenin mevkii mer'iyete vaz' pourront être résiliés sur la
ından itibaren altı aylık bir demande du concessionnaire
müddet zarfında eshabı imtiyaz présentée dans un délai de
tarafından vuku bulacak müra­ six mois à compter de la mise
caat üzerine fesholunabılecektir. en vigueur du Traité de Paix
B u takdirde sahibi imtiyaz, eğer en date de ce jour. En ce cas,
mahal var ise, ameliyatı keşfiye le concessionnaire aura droit,
için, tarafeyn arasında ademi s'il y a lieu, pour les travaux
ittifak halinde, işbu Protokolda d'étude, à telle indemnité qui,
mezkûr ehlihibre tarafından à défaut d'accord entre les
muhik görülecek olan miktar parties, sera considérée comme
tazminata müstahak olacaktır. équitable par les experts pré­
vus au présent Protocole.
MADDE 7 — Hükümeti Os­
ARTICLE 7 — Les accords
maniye ile birinci Maddede
intervenus entre le 30 octobre
•mezkûr mukavelât ve imtiya- 1918 et le 1 e r
novembre 1922
zattan müstefit olanlar beyninde entre le Gouvernement ottoman
30 teşrinievel 1918 tarihi ile 1 et les bénéficiaires de contrats
Teşrinisani 1912 tarihi arasında et concessions visés à l'Article
vuku bulan itilâflar ile efradı I, ainsi que les contrats entre
hususiye arasında ve gene bu particuliers, comportant trans­
müddet zarfında imtiyaz devir fert de concession, conclus pen­
ve ferağını mutazammın olarak dant cette période, demeureront
mü nakit olmuş Mukavelât en vigueur jusqu'à ce qu'ils
Türkiye Hükümetinin tasvibine aient reçu l'approbation du Gou­
iktiran edinceye kadar mevkii vernement turc. Au cas où
meriyette kalacaklardır . Bu cette approbation ne serait pas
tasvip vaki olmadığı takdirde accordée, il sera alloué, s'il y a
esbabı imtiyaza, eğer mahal lieu , aux concessionnaires ,
pour le préjudice effectivement
var ise , maddeten duçar ol­
subi, une indemnité à fixer par
dukları hasarı hakikiye mukabil
les experts désignés dans les
beşinci Maddedeki şerait dahi­
conditions indiquées à l'Article
linde mansup ehlihibre tarafın­
5. Cette disposition ne porte
dan tayin olunacak bir tazmi­
pas atteinte en ce qui concerne
nat tahsis olunacaktır . Bu ah­
les contrats antérieurs au 29
kâm , 29 Teşrinievel 1914 ten
octobre 1914, au droit à réa­
evel akdoluumuş Mukavelât
daptation prévu par le présent
hakkında, işbu Protokolda mün- Porocole.
deriç şeraiti iktısadiyei cedideye
tevfik hakkını ihlâl etmez . ARTICLE 8 — Les disposi­
tions du présent Protocole ne
MADDE S — İşbu Protokolün s'appliquent pas aux accords
ahkâmı 25 Nisan 1920 den itiba­ intervenus, depuis le 25 avril
ren Türkiye Büyük Millet Mec­ 1920, entre le Gouvernement
lisi Hükûmetile eshabı imtiyazat de la Grande Assemblée Nati­
arasında vaki olmuş itilâfata onale de Turquie et des conces­
tatbik olunmaz . sionnaires.
FASIL II. SECTION II.
MADDE 9 — Bu günkü ta­ ARTICLE 9 — Dans les ter­
rihli Sulh Muahcdenamesi ile ritoires détachés de la Turquie-
Türkiyeden ayrılan arazi dahi­ en vertu du Traité de Paix en
linde Türkiyeyi istihlâf eden date de ce jour, l'Etat successeur
devlet Hükümeti Osmaniye est pleinement subrogé dans
veyahut her Osmanh idarei ma- les droits et charges de la
halliyesi ile 29 teşrinievel 1914 Turquie vis-à-vis des ressortis­
tarihinden evel aktolunmuş sants des autres Puissances
mukavelâtı imtiyaziyeden müs­ contractantes et des sociétés-
tefit olan diğer Düveli Âkide dans lesquelles les capitaux
tebaasına veya Düveli mezkûre des ressortissants desdites Pu­
tebaası sermayesinin mütefevvik issances sont prépondérants,
bulunduğu şirketlere karşı bénéficiaires de contrats de-
Türkiyenin hukuk ve vezaifine concession passés avant le 29>
tamamen kaim olmuştur . octobre 1914 avec le Gouver­
nement ottoman ou toute auto^-
Türkiyeden Balkan muharebe­
rite locale ottomane. II en sera
leri neticesinde ayrılmış olan
de même dans les territoires
arazi dahilinde dahi işbu arazi­
détachés de la Turquie à la
nin intikalini tasrih eden Mua­ suite des guerres balkaniques,
hedenin mevkii mer'iyete vaz'­ en ce qui concerne les contrats
ından mukaddem Hükümeti de concession passé, avant la
Osmaniye veya bir Osmanlı mise en vigueur du traité par
idarei mahalliyesi ile münakit
lequel le transfert du territoire
olmuş mukavelâtı imtiyaziye
a été stipulé, avec le Gouver­
hakkında ayni muamele cari
nement ottoman ou toute auto­
olacaktır. Bu kaimiyet, ara­
rité locale ottomane. Cette sub­
zinin intikalini tasrih eden mu­
rogation aura effet à dater de
ahedenin mevkii mer'iyete vaz'ı la mise en vigueur du traité
tarihinden itibaren mute­ par lequel le transfet du terri­
ber olacaksa da bu günkü ta­ toire a été stipulé, sauf en ce
rihli Sulh Muahedenamesi ile qui concerne les territoires dé­
Türkiyeden infikâk eden arazi tachés parle Traite de Paix en
hakkında istisnaen 30 teşrini­ date de ce Jour, pour lesquels
evel 1918 tarihinden itibaren la subrogation aura effet à
mer'i bulunacaktır. dater du 30 octobre 1918.
MADDE 10 — işbu Protoko­ ARTICLE 10 — Les stipula­
lün birinci fasli ahkâmı 7 ve 8 tions de la Section I du présent
inci maddeler müstesna olmak Protocole, à Pexceptin des Ar­
üzere, dokuzuncu Maddede gös­ ticles 7 et 8, seront appliquées
terilen Mukavelâta tatbik edile­ aux contrats visés à l'Article 9.
cektir . Üçüncü Madde , arazii L'Article 3 ne s'appliquera
münfekke dahilinde ancak es- dans les territoires détachés
habı imtiyazatm emlâk veya qu'au cas où la propriété
hidematmdan orada icrayı hü­ ou les services des concession­
küm etmekte olan Devlet tara­ naires auraient été utilisés par
fından istifade edilmiş olduğu l'Etat exerçant l'autorité sur ce
takdirde tatbik edilecektir. territoire.
MADDE 11 — Gerek bu gün­ ARTICLE 11 — Toute soci­
kü tarihli Sulh Muahedenamsi été constituée conformément à
hükmünce ve gerek Balkan la loi ottomane et fonctionnant
muharebatını müteakip Türkiye dans des territoires détachés de
arazisi dahilinde icrayı faaliyet la Turquie, soit à la suite des
edip Osmanlı kanununa tevfi­ guerres balkaniques, soit en
kan teşekkül etmiş olan Türki- vertu du Traité de Paix en
yeden maada Düveli âkide date de ce jour, et où les inté­
tebaası menafiinin mütefevvik rêts des ressortissants des Puis­
bulunduğu her şirket, mezkûr sances contractantes autres que
muahedenin mevkii mer'iyete la Turquie sont prépondérants,
vazmdan itibaren beş sene aura, pendant cinq ans à dater
zarfında emval, hukuk ve de la mise en vigueur dudit
menafiini gerek mevzuu bahs Traité, la faculté de transférer
arazide icraydıüküm etmekte ses biens, droits et intérêts à
olan Devletin, gerek tebaası toute autre société constituée
evvelki şirketi murakabe eden en conformité de la loi, soit de
Türkiyeden maada diğer Düveli l'Etat exerçant l'autorité sur le
Akideden birinin kanununa tev­ territoire en question, soit de
fikan müteşekkil sair her hangi l'une des Puissances contrac­
bir şirkete devretmeğe salâhi- tantes autres que la Turquie
yettar olacaktır. Bu emval, dont les ressortissants contrôlent
hukuk ve menafiin devredile­ la société précédente. La soci­
ceği şirket, işbu Protokol ah­ été à qui les biens, droits et
kâmının temin ettiği hukuk ve intérêts auront été transférés
umtiyazatta dahil olduğu halde, jouira des mêmes droits et pri­
evvelki şirketin haiz bulunduğu vilèges dont jouissait la société
hukuk ve imtiyazattan müste­ précédente, y compris ceux
que lui confèrent les dispositi­
fit olacaktır .
ons du présent Protocole.
MADDE 12 — On birinci
ARTICLE 12 — Les disposi­
Madde ahkâmı , bir kısım sahai
tions de l'Article 11 ne s'appli­
faaliyeti Türkiye toprağında
quent pas aux sociétés conces­
kahnış olacak sahibi imtiyaz
sionnaires de services publics
hidematı umumiye şirketlerine
dont une partie de l'exploita­
tatbik olunmaz .
tion demeurerait en territoire
Maahaza mezkûr şirketler , turc.
Türkiye haricindeki sahai faali­ Toutefois, lesdites sociétés
yetleri aksamını yeni bir şirke­ pourront bénéficier des dispo­
te devretmek suretile o aksam sitions des Articles 11 et 13,
içm 11 ve 13 üncü Maddeler pour les parties de leur exploi­
ahkâmından müstefit olabile­ tation situées en dehors de la
ceklerdir . Turquie, en transférant lesdites
parties à une nouvelle société.
MADDE 13 — On birinci
Madde mucibince Osmanlı şir­ ARTICLE 13 — Les sociétés
ketlerinin emval , hukuk ve auxquelles seront transférés, en
menafii , üzerlerine devredile­ vertu de l'Article 11, des biens,
cek olan şirketler Türkiyeden droits et intérêts de sociétés
infikâk eden arazi üzerinde bu ottomanes, ne seront soumises,
devir muamelesinden veya de­ sur les territoires détachés de
vir hasebile teşekküllerinden la Turquie, à aucune taxe spé­
dolayı hiçbir r e 3 m i mahsusa- ciale du fait de ce transfert ou
rrıevkii mer'iyette olan beynel­ de leur constitution en vue de
milel mukavelât muktezasınca ce transfert, s'il n'y est fait
buna bir mâni bulunmadığı obstacle par des conventions
takdirde-tabi tutulmayacaklardır internationales en vigueur. Il
Bu şirketler , tâbiiyetlerini ikti­ en sera de même sur le terri­
sap edecekleri Düveli âkideden toire de celle des Puissances
her birinin arazisinde dahi , contractantes dont ces sociétés
kendi ahkâmı kanuniyesine gö­ prendraient la nationalité, à
re mezkûr Devlet muhalefet moins que cette Puissance n'y
etmedikçe, ayni muameleye fasse opposition en vertu de?
tâbi olacaklardır. sa législation propre.
Lozanda 24 temmuz 1923 FAIT à Lausanne, le 24>-
tarihinde tanzim kılınmıştır . juillet 1923.
Horace Rumbold.
Horace Rumbold. M. ismet. Pelle.
Pelle. Do. Rıza Nur. Garroni.
Garroni. Hasan. G. C. Montagna.
G. C. Montagna. E. K. Vénisélos.
E. K. Vénisélos. D. Caclamanos.
D . Caclamanos. Const. Diamandy,.
Constantin Diamandy. Const. Contzesco,
Constantin Contzesco. M. Ismet.
Dr. Riza Nour.
Hassan.

BEYANNAME.
DÉCLARATION.

Usulen baizisalâhiyet olan Les Soussignés, dûment auto­


zirde vaziini imza beyan eder- risés, déclarent que le Gouver­
lerki Türkiye Hükümeti, Osma­ nement turc s'engage à appli­
nlı imparatorluğu dahiline veri quer les stipulations de la Sec­
İmiş olan bazı imtiyazata müte­ tion I du Protocole en date de
allik bu günkü tarihli Protoklun ce jour concernant certaines
birinci Fasıl ahkâmını, mezkûr concessions accordées dans
Protokolü akteden diğer Devlet­ l'Empire ottoman, aux sociétés-
ler tebaası sermayesinin 1 Ottomanes, dans lesquelles, au
ağustos 1914 tarihinde müte- 1e r
août 1914, les capitaux des-
fevvik bulunduğu Osmanlı ressortissants des autres Puis­
şirketlerine tatbik etmeği sances contractantes dudit Pro­
taahhüt eyler. tocole étaient prépondérants.

Lozanda 24 temmuz 1923 FAIT à Lausanne, le 24 juillet"


tarihinde tanzim kılınmıştır. 1923.

M. ismet. M. ISMET.
Doktor Rıza Nur. RIZA N O U R .
Hasan. HASSAN.
XIII — LOZANDA İMZA XIII. PROTOCOLE
EDİLEN SENEDATI DÜVE- RELATIF
LlYENİN BAZI AHKÂMINA
 L'ACCESSION DE LA
BELÇİKA VE PORTEKİZİN BELGIQUE ET DU PORTU
İLTİHAKINA DAİR PROTO­ GAL Â CERTAINES DIS­
KOL VE İŞBU İKİ DEVLE­ POSITIONS D'ACTES SI­
TİN BEYANNAMELERİ. GNÉS À L A U S A N N E
ET DÉCLARATIONS DE
CES D E U X PUISSANCES
24 Temmuz 1923 tarihinde CONCERNANT LADITE
imza edilmiştir. ACCESSION,
signes le 24 juillet 1923.

Bu günkü tarihli Sulh Mua- Les Hautes parties contrac­


hedenamesini imza eden Tara­ tantes, signataires du Traité de
feyni Aliyeyni âkideyn mezkûr Paix en date de ce jour, sont
Muahedenamenin ikinci kısmı­ d'accord pour admettre la Bel­
nın |Malî ahkâm] birinci Faslı gique et le Portugal à accéder
ahkâınııle üçüucü kısmı [ İkti­ aux dispositions de la Section
sadî ahkâm] ahkâmınaBelçika ve I de la Partie II ( Clauses finan­
Portekiz Devletlerinin iltihakını cières ) et aux dispositions de
kabulde müttefik olup bu iltihak la Partie 111 ( Clauses économi­
işbu muahedenamenin ayni ques) dudit Traité, cette acces­
zamanda ve ayni şerait daire­ sion devant prendre effet au'
sinde iktisabı mer'iyet edecektir. même moment et dans les
Osmanlı İmparatorluğunda ve­ mêmes conditions que ce Traité.
rilmiş bazı imtiyazata müteallik Elles sont également d'accord
bu günkü tarihli Protokola ayni pour admettre la Belgique à
şerait dahilinde Belçikanın dahi accéder , dans les mêmes con­
iltihakını kabulde kezalik müt­ ditions, au Protocole en date
tefiktirler. de ce jour relatif â certaines
concessions accordées dans l'Em­
Binaenaleyh Tarafeyni Âli- pire ottoman.
yeyıni âkideyn Belçika ve En conséquence, les Hautes-
Portekizin usulen haizi salâhiyet Parties contractantes prennent
mümessilleri tarafından bugün acte des Déclarations d'acces­
vaki olan iltihak beyanatını sion faites aujord'hui par les
senet ittihaz ederler. Mezkûr Représentants, dûment autori­
Beyanatın mevkii mer'iyete sés, de la Belgique et du Por­
geçrnesile bir taraftan Türkiye tugal, Déclarations à la suite
ve diğer taraftan işbu iki Dev­ desquelles, une fois entrées en
vigueur, l'état de paix et les
letten herbiri arasında hali Sulh
ve rnünasebatı resmiye derecei relations officielles seront, en
ihtiyaca gere yeniden teessüs tant que de besoin, considérés
etmiş addolunacaktır. comme rétablis entre la Turquie
d'une part et chacune de ces
Lozanda 24 temmuz 1923 deux Puissances d'autre part.
tarihinde tanzim kılınmıştır. FAIT à Lausanne, le 24
M. Ismft. Horace Rumbold juillet 1923.
Dr. Rıza Nour. Pelle. Horace ltumbold.
Hassan. Garroni. Pelle.
G. C. Montagna, Garroni.
K. Otchiaî . G. C. Montagna.
E. K. Vénisélos. K. Otchiaï.
D. Caclaınanos. E. K. Vénisélos.
Const. Diamandy D. Caclamanos.
Cont. Contzesco. Const. Diamandy.
Const. Contzesco.
M. Ismet.
Dr. Riza Nour.
Hassan.

BELCİ KANIN İLTİHAK DÉCLARATION D'ACCESSION


BEYANNAME S t.
De la Belgique.
Zirde vâziüliraza usulüne Le soussigné, après avoir exhi­
muvafık ve muteber görülen bé aux Représentants des Puis­
salâhiyetnamesini bu günkü ta­ sances signataires du Traité de
rihli sulh Muahedenamesini imza Paix en date de ce jour ses
etnış Devletlerin mümessille­ pleins pouvoirs trouvés en bon­
rine ladelibraz, işbu beyan­ ne et due forme, déclare par
name i l e , Belçika namına, les présentes accéder au nom de
m e z k û r sulh Muahedenamesinin la Belgique aux dispositions de
ikinci kısmının [ Malî ahkâm ] la Section I de la Partie II
birinci Faslı ahkâmı ile üçüncü ( clauses financières ) et aux
kısmı [ İktisadî ahkâm ] ahkâ­ dispositions de la Partie III
mına ve kezalik Osmanlı İm­ ( Clauses économiques ) dudit
paratorluğunda verilmiş olan Traité de Paix, ainsi qu'aux
bazı imtiyazata müteallik ve bu dispositions du Protocole en
güukü tarihli Protokol ahkâmına date de ce jour, relatif à cer­
iltihak ettiğini beyan eder. taines concessions accordées
Hali sulhu ve münasebatı dans l'Empire ottoman.
resmiyeyi iadeten tesis edecek Cette accession, qui rétablira
olan bu iltihak , mezkûr Sulh les relations offcielles, prendra
Muahedenamesini imzalayan effet au moment, dans les ter­
devletlerin Belçikanın iltihakını mes et dans les conditions
kabul ettikleri bu günkü tarihli prévus dans le Protocole en
Proiokolda gösterilen anda ve date de ce jour par lequel les
mezkûr Protokolda münderiç Puissances signataires dudit
ahkâm ve şerait dairesinde Traité de Paix ont admis la
iktisabı mer'iyet edecektir. Belgique à procéder à la pré­
Lozanda 24 temmuz 1923 sente accession.
tarihinde tanzim olunmuştur . fait à Lausanne, le 24 juillet
Fernand Peltzer 1923.
Fernand Peltzer.

PORTEKİZİN İLTİHAK DECLARATION D'ACCES­


BEYANNAMESİ. SION DU PORTUGAL.
Le Soussigné, après avoir
Zirde vaziülimza usule exhibé aux Représentants des
muvafık ve muteber görülen Puissances signataires du Trai­
salâhiyetnamesini bu günkü té de paix en date de ce jour
tarihli Sulh Muahedenamesini ses pleins pouvoirs trouvés en
imza etmiş Devletlerin mümes­ bonne et due forme, déclare
sillerine b îdelibraz, işbu beyan­ par les présentes accéder au
name ile , Portekiz namına , nom du Portugal aux disposi­
Sulh Muahedenamesinin ikinci tions de la Section I de la
kısmının [ Malî ahkâm ] birinci Partie II (Clauses financières)
Faslı ahkâmı ile üçüncü kısmı et aux dispositions de la Partie
[ İktisadî ahkâm ] ahkâmına III ( Clauses économiques ) du­
; iltihak ettiğini beyan eder . dit Traité de Paix.
Hali Sulhu ve münasebatı Cette accession qui rétablira
resmiyeyi iadeten tesis edecek l'état de Paix et les relations
olan bu iltihak, mezkûr Sulh officielles, prendra effet au mo­
Muahedenamesini imzalayan ment, dans les termes et dans
Devletlerin, Portekizin iltihakını les conditions prévus dans le
kabul ettikleri bu günkü ta­ Protocole en date de ce jour
rihli Protokolda gösterilen anda par lequel les Puissances signa­
ve mezkûr Protokolda münderiç taires dudit Traité de Paix ont
ahkâm ve şerait dairesinde ikti­ admis le Portugal à procéder
sabı mer'iyet edecektir . à la présente accession.
Lozanda 24 temmuz 1923 Fait â Lausanne, le 24 juillet
tarihinde tanzim olunmuştur . 1923.
A. M. Bartholomeu F< rreira. A. M. Bartholomeu Ferreira.

XIV. PROTOCOLE
XIV— BRİTANYA, FRANSA
Relatif
V E İTALYA KITAATI TA­ À L'ÉVACUATION DES-
RAFİNDAN İŞGAL EDİLEN TERRITOIRES TURCS OC­
TÜRKİYE ARAZİSİNİN CUPÉS PAR LES FORCES'
TAHLİYESİNE DAİR PRO­ BRITANNIQUES, FRANÇAI­
TOKOL VE BEYANNAME SES ET ITALIENNES ET
24 temmuz 1923 tarihinde DÉCLARATION
imza edilmiştir. Signés le 24 juillet 1923.

Kıtaatı elhaletühazihi Türki­ Les Gouvernement de la~


ye arazisinin bazı aksamını France, de la ( Irande-Bretague
işgal eden, Düveli müttefika et de l'Italie, Puissances Alliées
yani Fransa, Büyük Britanya dont les troupes occupent actu­
ve İtalya hükümetleri ile Tür­ ellement certaines parties du
kiye Büyük Millet Meclisi territoire turc, et le Gouverne­
Hükümeti, milletlerinin amali ment de la Grande Assemblée
sulhperveranelerini bilâtehir tat­ Nationale de Turquie étant éga­
min etmek ümniyesini müte- lement soucieux de satisfaire,
sans tarder, aux aspirations
saviyen perverde ettikleri
pactifiques de leurs nations-
cihetle ,
respectives.
Alelûsul mezuniyeti haiz olan Les Soussignés, dûment
zirde vaziini imza müte kabilen autorisés, sont tombés d'accord-
tedabiri atiyeyi ittihaz hususun­ pour prendre de part et d'autre
da mutabık kalmışlardır . les mesures suivantes:
I
I
Dès que la ratification par
Lozanda tekarrür eden Sulh
la Grande Assemblée Nationale
Muahedenamesi ve diğer sene-
de Turquie du Traité de Paix
datın Türkiye Büyük Millet
et autres Actes interve­
Meclisi tarafından tasdik kılın­
nus à Lausanne aura été noti­
dığı Düveli müttefikanın Istan-
fiée aux Puissances Alliées en
buldaki fevkalâde Komiserlerine
la personne de leurs Hauts
tebliğ edilir edilmez, Düveli
(Commissaires à Constantinople,
mezkûre kıtaatı, kendileri tara­
les troupes desdites Puissances
fından işgal edilmiş olan arazi­
procéderont aux opérations
nin tahliye ameliyatına tevessül
d'évacuation des territoires oc­
edeceklerdir.
cupés par elles.
îşbu ameliyat Çanakkale bo­ Ces opérations comprendront
ğazı, Marmara denizi ile Kara­ le retrait des unités navales
deniz boğazında bulunan tngiliz, britanniques, françaises et ita­
Fransız ve ttalyan süfünü har- liennes stationnant dans le
biyesinin de çekilmesini ihtiva détroit des Dardanelles, la Mer
edecektir. de Marmara et le Bosphore.
II II
Les opérations d'évacuation
Tahliye ameliyatı altı hafta
seront achevées dans le délai
zarfında ikmal edilecektir.
de six semaines.
III III
Tahliye vuku buldukça tahliye Au fur et à mesure de l'éva­
olunan arazide Türkiye Hükü­ cuation, les immeubles et biens
metine veya Türkiye umumî de toute nature qui seront
idarelerine aidiyeti alelûsul dûment identifiés comme appar­
tahakkuk edtn ve elhaletü tenant au Gouvernement turc
hazihi müttefikin memurininin ou aux adminstrations publiques
tfîhtı işgal veya tasarrufunda sur les territoires évacués,
bulunan her nevi emvali gayri et Qui sont actullement occupés
menkule ve emval Türkiye par les autorités alliées ou en
Hükümetine iade olunacaktır. leur possession, seront restitués
Her nevi haciz ve istimval au Gouvernement turc .
tfcdabiri refolunacaktır. İşbu Toutes mesures de séquestre
iade ve fekki haciz hakkında, et de réquisition seront levées..
kat'î ve tam bir tesellüm senedi II sera dressé de co-restitutions-
kıymetini haiz olacak, zabıt et maiidevées des procès-ver­
varakaları tanzim edilecektir. baux qui vaudront comme quit­
işgal memurini Türkiye hükü­ tance entière et définitive .
metine ait olupta eşhası sali­ Les autorités d'occupation
seye ve bilhassa Ofmanlı şir­ fourniront au Gouvernement
ketlerine tevdi edilmiş olan turc un état aussi complet que
emval eşya ve mevaddın müm­ possible de tous, biens, objets et
matières appartenant audit
kün olduğu kadar tam bir
Gouvernement et qui auraient
defterini Hükümeti mezkûreye été remis à des tiers, notam­
vereceklerdir . ment à des sociétés ottomanes.
İşgal memurini ile efrat ara­ Les dettes résultant de con­
sında münakit mukaveiâttan trats passés entie les autorités
mütevellit düyun, mukavelâtı d occupation et des pai tieuliers
mezkûrede muayyen şerait da­ devront être paj ées dans les
hilinde tesviye olunacaktır . conditions piévues aux contrats.
IV IV
Les bâtiments de guerre , y
Evelce Osmanlı Hükümetine compris le Ymouz Sulian-Sr-I'im>
ait olup 30 teşrinievel 1918 les armes, munitions et autre raa-
tarihinde Mundrosta imza olu­ étriel de guerre, ayant appartenu
nan mütareke Mukavelenamesi au Gouvernement ottoman, dont
mucibince Düveli Müttefika ont d i s p o s é les Puissances alliées
emrine geçen ve işbu Protoko­ eu vertu de la Convention d'ar­
lün imzası tarihinde Türkiyede mistice signée à Moudios le c.O
Düveli Müttefikai Mezkûre octobre 1918, et qui lestent à
memurini yedinde bulunmakta la date de la signature du
olan « Yavuz Sultan Selim » présent Protocole entre les
dahil olduğu halde sefaini har­ mains des autorités desdites
biye , esliha, ce pane ve sair Puissances en Turquie, seiont
malzemei harbiye ikinci bentte restitués, dans le délai prévu
zikredilen mühlet zarfında hali au pargraphe II, à la Tur­
hazırile bulundukları mevaki- quie dans leur état actuel et
de Türkiyeye iade olunacak­ dans les endroits ou ils se
lardır . trouvent.
V V
11 Teşrinevel 1922 tarihinde Les dispositions de la Conven­
Müdanyada imza edilmiş olan tion militaire signée à Moudauia
Mukavelenamei askerî ahkâmı, le II octobre 1922 resteront en
işbu Protokolün ikinci bendinde vigueur pendant la période
zikrolunan müddet zarfında prévue au poragraphe II du
mer'i kalacaktır. présent Protocole.
işbu müddet zarfında bir gû­ Les mesures nécessaires pour
na hadiseye meydan vermemek éviter tout incident pendant
için muktazi tedabir, müttefi­ ladite période seront prises d'ac­
kin ve Türkiye memurini askeri­ cord entre les autorités militai­
yesi arasında bilittifak ittihaz res alliées et turques.
olunacaktır . II appartiendra aux autorités
Tahliye ameliyatının tevlit ede­ d' occupation de régler , d'ac­
bileceği diğer kâffei mesaili, cord avec les autorités turques,
Türkiye memurini ile bilittifak , toutes autres questions que
tanzim etmek işgal memurinine pourraient faire naître les opéra­
tions d'évacuation .
ait olacaktır.
VI
VI
Sans attendre la mise en
Türkiye Hükümeti Sulh Mua- vigueur du Traité de Paix, le
lıedenamesinin mevkii mer'iyete (îouvernement turc admettra les
vâz'mı beklemeksizin mezkûr ressortissants des Puissances
Muahedenameye vâziülimza Dev­
signataires dudit Traité au
letler tebaalarını (59 , 72 , 77 ve bénéfice des Articles 69, 72, 77
91 inci maddelerden (72 ve 91
et 91 (encore que, en ce qui
inci Maddelerde zikrolunan
concerne lesdits Articles 72 et
müddetler cereyana başlamamış 91 , les délais prévus n'aient
olsa bile ) ve kezalik İkamet
pas encore commencé à courir),
Mukavelesi ahkâmından istifade ainsi que des dispositions
etmelerini kabul edecektir. Tür­ de la Convention d'établisement.
kiye Hükümeti Sulh Muahede- Le Gouvernement turc obseivera
namesinin 137, 138 ve 140 ıncı également les stipulations insé­
Maddelerinde münderiç ahkâma rées dans les Articles 137, 1S8
dahi riayet edecektir . et 140 du Traité de Paix.
VII VII
Sulh Muahedenamesinin mevkii Le Gouvernement britannique
mer'iyete vaz'ına intizaren et le Gouvernement turc s'en­
Britarjya ve Türkiye Hükümet­ gagent respectivement, en atten­
leri , hududun tayinine kadar , dant la mise en vigueur du
mezkûr Muahedenin üçüncü Traité de Paix , à ne rien faire
Maddesinin ikinci numarasının qui puisse modifier le statu quo,
üçüncü fıkrasında muhafazası que le troisième alinéa de l'Ar­
mevzuu bahs olan istatükoyu ticle 3-2° dudit Traité a pour
objet de maintenir jusqu'à la
tadil edebilecek hiçbir şey
détermination de la frontière.
yapmamağı mütekabilen taahhüt
Ledits Gouvernements sont
ederler.
d'accord pour que les négocia­
Mezkûr Hükümetler Sulh Mua-
tions prévues au premier alinéa
hedeııamesinin üçüncü madde­
de l'Article 3-2° du Traitéde Paix,
sinin ikinci numarasının birinci relativement à la frontière entre
Fıkrasında zikrolunan ve Türki­ la Turquie et l'Irak, soient enta­
ye ile Irak arasındaki hududa ait mées dès l'accomplissement des
bulunan müzakeratın, birinci opération d'évacuation visées
bentte musarrah tahliye ameli­ au paragraphe I , et que le
yatı ikmal olunur olunmaz baş­ délai de neuf mois prévu audit
lamasında ve mezkûr fıkrada alinéa coure de la date à la­
zikrolunan dokuz ay müddetin, quelle seront entamées lesdits
mebhusunanh müzakeratın baş­ négociations.
ladığı tarihten itibaren , cereyan Fait à Lausanne , le 24 juillet
etmesinde müttefiktirler. 1923.
Lozanda 24 temmuz 1923 Horace Rumbold.
tarihinde tanzim olunmuştur . Pelle.
Horace Rumbold. M. İsmet. ( îarroni .
Pelle. Dr. Rıza Nur. G. C, Montagna.
M. Ismet.
Garroni. Hasan. Dr. Riza Nour.
G. C. Montagna. Hassan.
DECLARATION
BEYANNAME Les soussignés, agissant en
Sala hiyetnameleri mucibince vertu de leurs pleins pouvoirs,
hareket eden zirde vaziini imza déclarent :
hususatı atiyeyi beyan ederler;
1
1 Il est entendu que, en atten­
Boğazlar usulüne dair bu dant la mise en vigueur de la
günkü tarihli mukavelenamenin Convention concernant le régime
mevkii mer'iyete vaz'ına inti­ des Détroits en date de ce jour,
zaren üç müttefik Devlet donan- les flottes des trois Puissanesc
malarının Boğazlardan tam ve Alliées conservent pleine et
kâmil bir serbestii mürur mu­ entière liberté de passage par
hafaza etmeleri takarrür etmiş­ les Détroits. Les bâtiments de
tir. Boğazlardan transit sure­ guerre desdites Puissances, en
tinde geçen Düveli mezkûre transit dans les Détroits, ne
sefaini harb iyesi, haşarat veya devront p a s , sauf en cas
ârızai bahriye ahvali müs­ d'avaries ou de fortune de mer,
tesna olmak şartile , emniyeti y séjourner au delà du temps
sefer icap ettiği takdirde , ge­ qui leurs est nécessaire pour
celeyin demirleme müddeti de effectuer leur passage, y comp­
dahil olduğu halde Boğazlardan ris la durée du mouillage pen­
mürurları elzem olan zaman- dant la nuit si la sécurité de
.dan fazla tevakkuf edemeye­ la navigation l'exige.
ceklerdir . II
11 Nonobstant les dispositions
Balâdaki Protokolün birinci du paragraphe I du Protocole
bendi ahkâmına halel gelmeksi­ ci-dessus, et jusqu'à İVmise en
zin ve Boğazlar usulüne dair vigueur de la Convention con­
bu günkü tarihli Mukavelena­ cernant le régime des Détroits
menin mevkii mer'iyete vaz- en date de ce jour ou jusqu'au
ına kadar veyahut 31 Kâ- 31 décembre 1923 si ladite
nunuevel 1923 tarihinde mez­ Convention n'est pas entrée en
kûr Mukavele mevkii mer'iyete vigueur à cette date, le Gou­
girmemiş ise mezkûr tarihe vernement turc ne fera pas
kadar, Türkiye Hükümeti, Bo­ d'objection au stationnement
ğazlarda üç müttefik Devletten dans les Détroits, pour chacune
herbiri için bir Kruvazör ve des trois Puissances Alliées,
iki Torpido muhribinin ( Con­ d'un croiseur et de deux contre-
tre-torpilleur) bulunmasına mu­ torpilleurs qui pourront être
halefet etmeyecektir, işbu se- accompagnés des bateaux néces­
fainin beraberlerinde kömür ve saires pour le charbonnage et
levazım tedariki için muktazi le ravitaillement, lesdits bateaux
ve harp bayrağını gayri hamil ne battant pas pavillon de
sefain bulunabilecektir. guerre.
IH III
Vâziini imza bu günkü tarihli Les Soussignés rappellent
Suik Muahedenamesinin mevkii que le cabotage ei les services
17
mer'iyete vaz'ından itibaren des ports seront, à dater de lat­
kabotajın ve liman hidematının inise en vigueur du Traité de
Türk millî bayrağına hasrolu- Paix en date de ce jour, réser­
nacağını derhatır ettirirler. vés au pavillon national turc.
Maamafih 1 kânunusani 1923 Ils tiennent néanmoins à faire'
de Türkiyede kabotaj yapan savoir que, jusqu'au 31decembre
veyahut liman hidematı işleten 1923, il sera laissé toute liberté
müe8sesatın 31 kânunuevel de continuer leur exploitation
1923 tarihine kadar işlerine aux entreprises qui, au 1 ^jan­
devamda tamamen serbest bı­ vier 1923, pratiquaient le cabo­
rakılacağını beyan ederler. tage ou exploitaient des services
Her halde Türkiye bu günkü de ports en Turquie.
tarihli ticaret Mukavelename­ En tout cas, jusqu'au 31 dé­
sine vâziülimza diğer Devletler cembre 1923, la Turquie accor­
dera sans discrimination au
sefainine , ticaret Mukavele­
porfit d'aucune Puissance ,
sinin ikinci kısmında sefain ve
aux navires des autre Puissan­
hamuleleri ve yolcular için
musarrah ve seyri sefaine ve ces signataires de la Convention
duhule ve ticarete mütaallik commerciale en date de ce
bulunan bilcümle teshilâtı hiç­ jour, toutes les facilités de
bir Devlet lehine fark yapmak­ navigation, d'accès et de com­
sızın, 31 kânunuevel 1923 tari­ merce qui sont prévues par le
hine kadar bahşedecektir . Section II de la Convention
commerciale pour les navires,
D7 leur chargement et leurs pas­
sagers.
Vâziini imza işbu beyanatta IV
bulunurken Lozanda imza olu­ En faisant cette Déclaraiion,
nan Sulh Muahedenamesile les soussignés expriment l'espoir
diğer Senedatın sürati mümkü­ qne le Traité de Paix et les
ne ile mevkii mer'iyete dahil autres Actes signés à Laussanne
olacakları ümidini izhar ederler. entreront en vigueur aussitôt
Lozanda 24 temmuz 1923 que possible.
tarihinde tanzim kılınmıştır. Fait à Lausanne, le 24 juillet
1923.
M. İsmet. M. Ismet.
Doktor Rıza Nur. Dr. Riza Nour.
Hasan. Hassan.
X V . KARAAĞAÇ ARAZİSİLE XV. PROTOCOLE
BOZCAADA VE İMROZ ADA­ RELATIF AU TERRITOIRE
LARINA DAİR BRİTANYA DE KARAGATCH AINSI QU*
İMPARATORLUĞU, FRANSA, A U X ILES DE IMBROS E T
İTALYA, JAPONYA, YUNA­ DE TENEDOS SIGNÉ PAR
NİSTAN VE TÜRKİYE TA­ L'EMPIUE BRITANNIQUE,
RAFINDAN 24 TEMMUZ 1923 LA FRANCE, L'ITALIE, L E
TARİHİNDE İMZALANAN J A P O N , LA GRÈCE ET
PROTOKOL. LA TURQUIE LE 24
Alelûsul salâhiyeti tammeyi JUILLET 1923.
haiz zirde vâziini imza mevad­ Les soussignés, dûment autori­
dı atiyeyi kararlaştırmışlardır: sés, conviennent des dispositi­
ons suivantes:
I I
Meriç ile bu günkü tarihli Le territoire situé entre la
Muahedenamenin ikinci Madde­ Maritza et la frontière turco-
sinin ikinci numarasında tarif hellénique décrite à l'Article
kılınan Türkiye - Yunan hu­ 2-2° du Traité de Paix en
dudu arasında kâin olup Tür- date de ce jour et qui sera
kiyeye iade edilecek olan arazi restitué à la Turquie, sera
nihayet 15 eylül 1923 te Türk remis aux autorités turques le
memurinine teslim olunacaktır. 15 septembre 1923, au plus
Ş u şartla ki Muahedei mezkû­ tard, à la condition que la
renin Türkiye Büyük Millet ratification dudit Traité par la
Meclisi tarafından keyfiyeti tas­ Grande Assemblée Nationale
diki Istanbuldaki müttefikin de Turquie ait été, à cette
Fevkalâde Komiserleri vasıta- date, notifiée au Gouvernement
sile Yunan Hükümetine tarihi hellénique par les soins des
mezkûrde tebliğ olunmuş ola. Hauts-Commissaires alliés à
Eğer işbu tebliğ balâda mezkûr Constantinople. Si cette notifi­
tarihte ifa kılınmamış ise arazii cation n'a pas été faite à la
mezkûrenin teslimi muamelesi date ci-dessus visée, la remise
tarihi tebliğinden itibaren on dudit territoire aura lieu dans
beş günlük bir müddet zarfında le délai de quinze jours à partir
icra edilecektir. de la notification.
n U
Sulh Muahedenamesinin beşin­ Le fait que la délimitation
c i Maddesinde mezkûr tahdit prévue à l'Article 5 du Traité
muamelesinin ikmal edilmemiş de Paix n'aurait pas été ache­
olması keyfiyeti balâdaki arazi­ vée ne pourra retarder la
nin Türkiye memurinine tesli­ remise aux autorités turques du
mini tehir edemeyecektir. Bu territoire ci-dessus visé. Dans
halde Yunan ve Türkiye Hükü­ ce cas, les Gouvernements hel­
metleri Sulh Muahedenamesinin lénique et turc procéderont au
ikinci Maddesinin ikinci numa­ tracé provisoire sur le terrain
rasında tarif olunan hattı, arazi de la ligne décrite à l'Article
üzerinde muvakkat bir surette 2-2° du Traité de Paix. Ce tracé
tersim edeceklerdir. İşbu mu­ provisoire sera respecté de part
vakkat hudut tarafeynce mezkûr et d'autre jusqu'à l'achèvement
Muahedenamenin beşinci Mad­ des travaux de la Commission
desinde musarrah Komisyonun prévue à l'Article 5 dudit
ikmali mesai etmesine kadar Traité.
mer'i olacaktır. ffl
III
Les habitants grecs de Kara-
Karaağaç Rum ahalisi 30
gatch seront soumis à l'échange
kânunusani 1923 de Yunanistan
de populations prévu par la
ile Türkiye arasında imza olu­
Convention signée le 30 janvier
nan Mukavelenamede münderiç
1923 entre la Grèce et la Tur­
ahali mübadelesine tâbi olacak­
quie; ils bénéficieront des dis­
lardır; bunlar mezkûr Mukave­
positions de ladite Convention,
lename ahkâmından istifade
mais ils ne pourront être obli­
edecekler fakat Yunanistanla
gés d'émigrer que six mois
Türkiye arasında hali sulhun
après le rétablissement de l'état
tesisinden altı ay geçmeden
de paix entre la Grèce et la
hicrete mecbur edilemeyecek­
Turquie.
lerdir.
IV IV
İmroz ve Bozcaada adaların­ Le retrait des troupes et au­
dan Yunan kıtaat ve memurini torités hellénique des iles de Im-
bu günkü tarihli Sulh Muahede- bros et Ténédos sera effectué
namesi Yunan ve Türkiye dès que le Traité de Paix en
Hükümetleri tarafından tasdik date de ce jour aura été ratifié
edilir edilmez çekileceklerdir. par les Gouvernements hellé­
Bunların çekilmesini müteakip nique et turc. Dès ce retrait,
mezkûr Muahedenamenin 14 üncü les dispositions de l'Article
Maddesindeki ahkâm Türkiye 14 dudit Traité seront appli­
Hükümeti tarafından tatbik olu­ quées par le Gouvernement
nacaktır. turc.
V
V
Aucun des habitants du ter­
işbu Protokolün birinci ben­ ritoire mentionné dans le para­
dinde mezkur arazi sekenesin­ graphe 1 du présent Protocole,
den ve keza dördüncü fıkrada non plus qu'aucun des habitants
bahsolunan adalar ahalisinden des îles dont traite le parag­
hiçbiri askerî veya siyasî hattı raphe IV, ne devra être inqui­
hareketinden veyahut bu günkü été ou molesté en Turquie sous
Sulh Muahedenamesini imza aucun prétexte en raison de sa
eden Devletlerden birine veya coduite militaire ou politique
tebaasına ifa ettiği her hangi ou en raison d'une assistance
bir muavenetten dolayı Türki­ quelconque, qu'il aurait donnée
yede hiçbir behane ile iz'aç à une Puissance étrangère,
veya takip olunmaycaktır. signataire du Traité de Paix
en date de ce jour, ou à ses
Fıkrai anifede zikrolunan ressortissants,
arazi ve adaların kâffei ahali- Amnistie pleine et entière
lisine bu güne kadar irtikâp est accordée à tous les habitants
olunan siyasî veya hukuku du territoire et des îles menti­
umumiyeye müteallik bilcümle onnés à l'alinéa précédent pour
cinayet ve cünhalardan dolayı tous crimes et délits politiques;
tam ve kâmil affi umumî bah- ou de droit commun commis
şolunmuştur . jusqu'à ce jour.
Lozanda 24 temmuz 1923 Fait à Laussanne, le 24 juillet
tarihinde tanzim edilmiştir. 1923.
Horace Rumbold.
M . İsmet. Horace Rumbold. Pelle.
Dr. Rıza Nur. Pelle. Garroni.
Hasan. Garroni. G. C. Montagna.
G. C. Montagna. K. Otchiaï.
K . Otchiaï. E. K. Vénisélos.
E . K. Vénisélos. D. Caclamanos.
D . Caclamanos. M. Ismet.
Dr. Riza Nour.
Hassan.
XVI. YUNANİSTANDA EKAL­ XVI. PROTOCOLE
LİYETLERİN HİMAYESİNE RELATIF AU TRAITÉ CON­
DAİR 10 AĞUSTOS 1920 CLU A SÈVRES E N T R E
TARİHİNDE BAŞLICA DÜ­ LES PRINCIPALES P U I S ­
VELİ MÜTTEFİKA İLE SANCES ALLIÉES ET L A
YUNANİSTAN ARASINDA GRÈCE
SEVR DE MÜN'AKİT MUA­ Le 10 Août 1920
HEDEN AMEYE VE TRAKYA- CONCERNANT LA PRO­
YA AİT OLMAK ÜZRE AYNİ TECTION D E S MINORITÉS
DEVLETLER ARASINDA AY­ EN GRÈCE
Nİ TARİHTE AKTEDTLEN ET AU TRAITÉ CONCLU À
MU AHE DEN AM E Y E MÜTE­ LA MÊME DATE ENTRE
ALLİK PROTOKOL. L É S MÊMES P U I S S A N C E S
24 temmuz 1923 tarihinde RELATIVEMENT À L A
imza edilmiştir . THRACE.
Britanya İmparatorluğu, Fran­ Signé le 24 juillet 1923.
sa , İtalya, Japonya ve Yuna­
nistan Hükümetleri işbu Konfe­ Les Gouvernements de l'Em­
rans esnasında aktolunan Sulh pire Britannique, de la France,
Muahedenamesile diğer Sene- de l'Italie, du Japon et de la
datın mevkii mer'iyete vaz'ı , Grèce estimant que la mise
Yunanistandaki ekallyetlerin hi­ en vigueur des Traité de Paix
mayesine dair başlıca müttefik et autres Actes conclus au cours
de la présente Conférence, rend
Devletler ile Yunanistan ara­
nécessaire la mise en vigueur
sında 10 ağustos 1920 tarihinde du Traité conclu à Sèvres le
Sevr de aktolunan Muahedena­ 10 août 1920 entre les Princi­
menin ve kezalik Trakyaya pales Puissances alliées et la
dair ayni Devletler arasında Grèce concernant la protection
Sevr de aktolunan 10 ağustos des minorités en Grèce, ainsi
1920 tarihli muahedenamenin que le Traité relatif à la Thrace,
mevkii icraya vaz'ını zaruri conclu également le 10 août
kıldığı kanaatinde bulundukla­ 1920 à Sèvres entre les mêmes
rından , Puissances,
Usulen haizi salâhiyet olan Les Sotissignés, dûment auto­
zirde vâziini imza kendi Hükü­ risés, conviennent au nom de
metleri namına ahkâmı atiyeyi leurs Gouvernements respectifs
kararlaştırmışlardır : des dispositions ci-après:
1 . Sevrde aktolunan sali- 1. Les ratifications relatives
r
füzzikir iki Muahedenin tasdik­ aux deux Traités conclus à
nameleri eğer şimdiye kadar Sèvres et ci-dessus visés, dev­
tevdi olunmamış ise bu güukü ront, si le dépôt n'en a pas
tarihle Lozanda imza olunan encore été effectué, être dépo­
Sulh Muahedenamesine ve Se- sées en même temps que les
nedatı saireye müteallik tasdik­ ratifications relatives aux Trai­
nameler ile ayni zamaüda tevdi tés de Paix et Actes signés à
olunacaktır. Lausanne en date de ce jour.
2 . Ekalliyetlerin himaye­
2. Les stipulations insérées
sine mütaallik salifüzzikir Sevr
dans l'Article 7, alinéa 2, et
Mııahedenamesinin 7 inci Mad­
dans l'Article 15 du Traité de
desinin ikinci bendile 15 inci
Sèvres ci-dessus visé concer­
Maddesinde münderiç ahkâm
nant la protection des minorités,
feshedilmiştir ve mülga bulun­
maktadır . sont et demeurent supprimées.
3 . Trakyaya müteallik sali­ 3. L'application de la stipu­
lation insérée dans l'Article
füzzikir Sevr Muahedenamesi-
niu birinci Maddesinde münde­ 1 du Traité de Sèvres ci-dessus
riç ahkâmın tatbiki bu günkü visé relatif à la Thrace, sera
tarihli Sulh Muahedenamesinin limitée dans les termes de l'Ar­
ikinci Maddesinin 2 numarasın- ticle 2-2° du Traité de Paix
daki fıkarat ile mukayyet ola­ signé en date de ce jour.
caktır. Fait à Lausanne, le 24 juillet
Lozanda 24 temmuz 1923 1923.
tarihinde tanzim edilmiştir . Horace Rumbold.
Horace Rumbold. Pelle.
Pelle. Garroni.
Garroui. G. C. Montagna.
G. C. Montagna. K. Otchiaï.
K. Otchiaï. E. K. Vénisélos.
E. K. Vénisélos. D. Caclamanos.
I). Caclamanos.
XVII. SIRP—HIRVAT—SLO­ XVII. PROTOCOLE
VEN DEVLETİNİN İMZA­ Relatif
SINA MÜTEDAİR PRO­ A L A SIGNATURE DE
TOKOL L'ÉTAT SERBE-CROATE-
24 temmuz 1923 tarihinde SLOVÈNE
imza edilmişıir. Signé le 24 juillet 1923 .
iZirde vâziini imza bu günkü Les soussignés, ayant signé
tarihle her biri mensup olduğu à Lausanne, à la date de ce'
Hükümet namına berveçhi ati jour, au nom de leurs Gouver­
tadat olunan Senedatı veyahut nements respectifs, les Acte»
onlardan bazılarını yani: ci-après énumérés ou certains-
Sulh Muahedenamesini ; d'entre eux, savoir :
Boğazlar usulüne dair Muka­ Traité de Paix;
velenameyi ; Convention concernant le
Trakya hududuna dair Muka­ Régime des Détroits;
velenameyi ; Convention concernant la-
İkamet ve salâhiyeti adliye frontière de Thrace;
hakkında Mukavelenameyi; Convention relative à l'établis­
sement et à la compétence judi*
Ticaret Mukavelenamesini ;
ciaire;
Affi umumiye müteallik Be­
Convention commerciale;
yannameyi ve Protokolü ;
Déclaration relative à l'Am­
Osmanlı İmparatorluğu dahi­ nistie et Protocle;
linde verilmiş bazı imtiyazata
Protocole relatif à certaines*
müteallik Protokolü;
concessions accordées dans-
Lozanda imzalanan Senedatı
l'Empire ottoman ;
düveliye ahkâmından bazısına
Protocole relatif à l'accession
Belçika ile Portekizin iltiha­
de la Belgique et du Portugal
kına müteallik Protokolü.
à certaines dispositions d'Actes
Lozanda imzalanmış oldukla­ signés à Lausanne.
rından bunlardan herbiri, imza Sont d'accord, chacun en c e
etmiş olduğu Senedata müteal­ qui concerne les Actes dont il
lik olmak üzre Sırp-Hırvat-Slo­ est signataire, pour reconnaître
ven Devletine işbu Lozan Kon­ à l'J-Ctat Serbe-Croate-Slovène
feransı Senedi nihaisinde zikro­ la faculté de faire procéder à
lunan Murahhaslarından her Paris, par tel ou tels de ses
hangi biri vasıtasile, Muahede Plénipotetiaires mentionnés dans
l'Acte final de la présente
mevkii mer'iyete girmiş olma­
Conférence de Lausanne, à la
dıkça , salifüzzikir Senedatın
signature de l'ensemble des
heyeti mecmuasını imza edebil­ Actes ci-dessus visés, tant que
mek salâhiyetini tanımakta le Traité de Paix ne sera pae^
mutabık kaimi şlardir. entré en vigueur.
Lozanda 24 temmuz 1923 Fait à Lausanne, le 24 juillet
tarihinde tanzim kdınmıştır. 1923.
Horace Rumbold.
Horace Rumbold. M. İsmet.
Pelle.
Pelle. Dr. Rıza Nur.
Garroni.
Garroni. Hasan.
G. C. Montagna
G . C. Montagna.
K. Otchiaï.
K . Otchiaï. E. K. Véniséles.
E. K. Vénisélos. D. Caclamanos.
D. Caclamanos. Const. Diamandy.
Cont. Diamandy. Const. Contzesco.
Cont. Contzesco. M. Ismet.
B . Morphoff. Dr. Riza Nour.
S tancioff. Hassan.
B. Morphoff.
XVÏÏI. LOZAN KONFERASININ S tancioff.
SENEDİ NİHAÎSİ
XVIII. ACTE FINAL
24 temmuz 1923 tarihinde DE LA CONFÉRENCE DE
imza edilmiştir. LAUSANNE
Britanya imparatorluğu, Fran­ Signé le 24 juillet 1923.
sa ve italya Hükümetleri , Les Gouvernements de l'Em­
Japonya Hükûmetile müttefikan pire Britannique, de la France
Şarkta sulhu sureti kafiyede et de l'Italie, d'accord avec le
iade etmek ümniyesile bir Gouvernement du Japon, sou­
tarafından Yunanistanı, Ruman- cieux de rétablir défintivement
yayı, Sııp-Hırvat- Sloven Devle­ la paix en Orient, ayant convié
tini ve kezalik Amerika Düveli d'autre part, la Grèce, la Rou­
Müttehidesini ve diğer taraftan manie , l'Etat serbe-croate Slo­
Türkiyeyi bütün milletler tara­ vène et aussi les États-Unis
fından temenni olunan bir d'Amérique, et, d'autre part, la
neticeye vusule salih ahkâm Turquie, à examiner en com­
ve mevaddı müştereken tetkika mun les dispositions propres
à atteindre un résulat égale­
davet etmiş olduklarından;
ment souhaité par toutes les
Diğer taraftan işbu Konferans­ nations;
ta müzakere edilmesi iktiza Ayant estimé, par ailleurs,
edecek olan mesailden Boğaz- que, parmi les sujets qui se'
]ar mes'elesi Bahrisiyahta sahil- trouveraient devoir être traités
dar olan Bulgaristan ve Rus- à cette Conférence, la question
yanın müzakerata ve ittihaz des Détroits devrait être exa­
minée spécialement, en invi­
kılınacak mukarrerata iştirake
tant la Bulgarie et la Russie,
davet edilerek sureti mahsusada
Puissances riveraines de la Mer
tetkik olunması iktiza edeceği Noire, à participer aux négo­
kanaatinde bulunduklarından ; ciations et aux décisions qui
Ve .Şarkta hali harbin Belçika seraient adoptées;
Et ayant décidé que la Bel­
ve Portekiz için tevlit eylediği
gique et le Portugal seraient
mesaili iktisadiye ve maliyenin admis à participer aux discus­
münakaşasına mezkûr iki Dev­ sions des questions économi­
letin iştirakini kabule karar ques et financières résultant
verdiklerinden ; pour ces deux Puissances de
Atiyüzzikir Murahhaslar top- l'état de guerre en Orient;
Jann'ııhlardır : En conséquence, les Délé­
gués ci après se sont assemblés
Hrifanya İmparatorluğu için : à Lausanne:
Umuru Hariciye Nazırı Asa­ Pour L'Empire Britannique:
letlû George Nathaniel, Marquis Le Très Honorable George
Curzon de Kedleston, K. G., Nathaniel, Marquis Curzon de
G. C. S. L, G. C. I. E . ; Kedleston, K. G., G. C. S. I.,
İstanbulda Fevkalâde Komi­ G. C. I. E . , Secrétaire d'État
ser Asaletlû Sir Horace George pour les Affaires étrangères ;
Montagu Rumbold, Baronet, G. Le Très Honorable Sir H o ­
C. M G.; race George Montagu Rumbold
Baionet, G. C. M. G., Haut-
Fransa için :
Commissaire à Constantinople;
Haşmetlû italya Kiralı Hazret­
leri nezdinde Fransa Cumhuri­ Pour la France:
yeti Sefiri Kebiri, Lejyon Do- M. Camille Barrère, Ambas­
nör nişanı millîsinin Grankruva sadeur de la République
rütbesini haiz Müsyü Camille française près S. M. le Roi
Barré re; d'Italie, Grand-Croix de l'Ordre
Ayandan, Fransa Sefiri Kebiri, national de la Légion d'Hon­
Lejyon Donör nişanı millîsinin neur ;
Granİofisiye rütbesini haiz M. Maurice Bompard, Séna­
Müsyü Mourice Bompard ; teur, Ambassadeur de Fra-
Fransa Sefiri Kebiri, Cümhu- ce, Grand Officier de l'Or-
«yetin Şarkta Fevkalâde Komi­ dre national de la Légion
d'Honneur;
seri, Lejyon Donör nişanı millî­
M. le Général de division
sinin Grandofisiye rütbesini Maurice Pelle, Ambassadeur
haiz Ferik Jeneral Müsyü Mau­ de France, Haut-Commis­
saire de la République en
rice Pelle;
Orient, Grand Officier de
İtalya için : l'Ordre national de la Légi­
Ayandan , İtalya Sefiri Kebiri on d'Honneur;
Istanbulda Fevkalâde Komiser, Pour l'Italie:
Sen Moris ve Lazar ve Kuron L'Honorable Marquis Camille
Garroni, Sénateur du Royau­
Ditali nişanlarının Grankruva
me, Ambassadeur d'Italie,
rütbesini haiz Asaletlû Marquis Haut-Commissaire à Cons-
Camille Garroni ; tantinople, Grand-Cro'x des
Ordres de Saints Maurice
Atina Fevkalâde Murahhas
et Lazare et de la Couionne
ve Orta Elçisi, Sen Moris ve d'Italie;
Lazar nişanının Komandör ve M. Jules César Montagna,
Envoyé extraordinaire et
Kuron Ditali nişanının Grando­
Ministre plénipotentiaire à
fisiye rütbesini haiz Müsyü Athènes, Commandeur de
Jules César Montagna ; l'Ordre des Saints Maurice
et Lazare, Grand Officier
Japonya için : de la Couronne d'Italie;
Londra Fevkalâde Sefiri Kebir
Pour le Japon:
ve Murahhası Soley Lövan
Le Baron Hayashi, Junii,
nişanının birinci rütbesini haiz Première classe de l'Ordre
Baron Hayashi, Junii ; du Soleil Levant, Ambassa­
deur extraordainire et pléni­
Koma Fevkalâde Sefiri Kebir
potentiaire à Londres;
ve Murahhası Soley Lövan nişa­
M. Kentaro Otchiaï, Jusam­
nının birinci rütbesini haiz, mi, Première classe de l'Or­
Müsyü Tv ntaroj
Otchiaï, Ju­ dre du Soleil Levant, Am­
sammi; bassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Rome;
Yunanistan için : Pour la Grèce:
Esbak Heyeti Nuzzar Reisi, M. Eleftherios K. Vénisé!o3,
Sovör nişanının Gran Kruva ancien Président du Conseil
rütbesini haiz Müsyü Elefthe- des Ministres , Grand-Croix
rio3 K . Vénisélos ; de l'Ordre du Sauveur;
Londra Orta Elçisi, Sovör ni­ M. Démètre Caclamenos,
şanının Komandör rütbesini Ministre plénipotentiaire à Lon­
haiz Müsyü Démètre Caela- dres, Commandeur de l'Ordre
manos , du Sauveur;

Romanya için : Pour la Roumanie:


Hariciye Nazın Müsyü ton M. Ion G. Duca, Ministre
G . Duca ; des Affaires étrangères;
Orta Elçi Müsyü Constantin M. Constantin I. Diamandy
I . Diamandy; Ministre plénipotentiaire ;
Orta Elçi Müsyü Constantin M. Constantin Contzesco
Contzesco ; Ministre plénipotentiaire ;

Sırp-Eırvat-Sloven Devleti için: Pour l'Etat Serbe-Croate-Slovène: •

Hariciye Nazırı Müsyü Mon- M. Montchilo Nintchitch ,


tcbilo Nintchitch . Ministre des Affaires étrangères;
M. Miroslav Spalaikovitch ,
Paris Fevkalâde Murahhas ve
Envoyé extraordinaire et Minis­
Orta Elçisi Müsyü Miroslav
tre plénipotentiaire à Paris ;
Spalaikovitch ;
M. Milan Raktch, Envoyé
Sofya Fevkalâda Murahhas ve
extraordinaire et Ministre pléni­
Orta Elçisi Müsyü Milan
potentiaire à Sofia;
Rakitch;
M. le Docteur Miloutine
Bern Fevkalâde Murahhas ve Yovanovitch, Envoyé extraordi­
Orta Elçisi Müsyü Miloutine naire et Ministre plénipoten­
Yovanovitch; tiaire à Berne;
Düveli Müttehide i Amerika için: Pour les Etals- Unis d'Amérique:

Düveli Müttehidenin Roma L'Honorable Richard Wash­


Sefiri Kebiri Asaletlû Richard burn Child, Ambassadeur des
Washburn Child; États- Unis à Rome;
Düveli Müttehidenin Istanbulda Contre-Amiral Mark L. Bri­
Fevkalâde Komiseri Contre — stol, Haut-Commissaire des
Amiral Mark L. Bristol; États-Unis à Constantinople;
Düveli Müttehidenin Bern L'Honorable Joseph C. Grew,
Sefiri Asaletlû Joseph C. Grew; Ministre des États Unis àBerne;
Türkiye için: Pour la Turquie:
Umuru Hariciye Vekili, Edirne ismet Pacha, Ministre des Af­
Meb'usu ismet Paşa; faires étrangères, Député
d'Andrinople;
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti Le Docteur Riza Nour Bey,
İçtimaiye Vekili, Sinop Meb'usu Ministre des Affaires sani­
Doktor Rıza Nur Bey ; taires et de l'Assistance
Sabık Vekil, Trabzon meb'usu sociale, Député de Sinope;
Hassan Bey, ancien Ministre,
Hasan bey; Député de Trébizonde;
Bulgaristan için : Pour la Bulgarie:
Reisi Nuzzar ve Umuru M. Alexandre Stamboliisky,
Hariciye ve Mezahip Nazırı Président du Conseil, Minis­
Müsyü Alexandre Stamboliisky; tre des Affaires étrangères
Londra Fevkalâde Murahhas et des Cultes;
M. Dimitri Stancioff Docteur
ve Orta Elçisi , S en Alexandre
en Droit, Envoyé extraordi­
nişanının Grankruva rütbesini naire et Ministre plénipoten-
haiz , Hukuk Doktoru Müsyü tiraire à Londres, Grand-
Dimitri Stancioff Croix de l'Ordre de Saint
Belgrat Fevkalâde Murahhas ve Alexandre;
M. Kosta Todoroff, Envoyé
orta Elçisi Müsyü Kosta Todoroff; extraordinaire et Ministre
sonra : plénipotentiaire à Belgrade;
Sabık şimendifer , Posta ve Puis:
Telgraf Nazırı Müsyü Bogdan M. Bogdan Morphoff, ancien
Morphoff . Ministre des Chemins de
fer, Postes et Télégraphes;
Rusya için :
Pour la Russie:
Müsyü Georges V .Tchitcherine;
M. Georges V. Tchitcherine;
Müsyü Kristinan Rakovsky;
M. Christian Rakovsky ;
Müsyü Polikarp G. Mdivani;
M. Polikarp G. Mdivani;
Müsyü Watzlavv \Y. Vorovski;
M. Watzlaw W. Vorovski;
Belçika için : Pour la Belgique:
Bern Fevkalâde Murahhas M. F. Peltzer, Officier de
ve Orta elçisi, Lopolt nişanı­ l'Ordre de Lépold, Envoyé
nın ofisiye rütbesini haiz Müsyü extraordinaire et Ministre
F . Peltzer ; plénipotentiaire à Berne;
Portekiz için : Pour le Portugal :
Bern Fevkalâde Murahhas ve M. Antonio Maria Bartholo-
Orta Elçisi, Senjak Dö Lepe meu Ferreira, Envoyé extra­
nişanının Komandör rütbesini ordinaire et Ministre pléni­
haiz Müsyü Antonio Maria potentiaire à Berne, Com­
Bartbolomeu Ferreira mandeur de l'Ordre de Saint
20 Teşrinisani 1922 tarihinden Jacques de l'Épée;
24 Temmuz 1923 tarihine ka­ A la suite de réunions te­
dar akteyledikleri içtimalar nues du 20 novembre 1922 au
neticesinde—ki işbu içtimaat 24 juillet 1923, à l'occasion
vesilesile bazı Devletler, ken­ desquelles certaines autres Puis­
dilerini alâkadar eylediğini far- sances ont pu faire connaître leur
zeylcdikleri mesail hakkında vues sur les questions considé­
noktai nazarlarını beyan ede­ rées par elles comme les inté­
bilmişlerdir — ber veçhi ati ressant, les Actes ci-après énu-
tadat olunan vesaik takarrür méiés ont été arrêtés :
ettirilmiştir:
I. Traité de Paix, signé le
1 — Sulh Muahedenamesi,
24 temmuz 1923 te imzalan­ 24 juillet 1923.
mıştır .
II. Convention concernant le
2 — Boğazların tâbi olacağı
régime des Détroits, si­
usule dair Mukavelename ,
24 temmuz 1923 te imzalan­ gnée le 24 juillet 1923.
mıştır. III. Convention concernant la
3 — Trakya hududuna dair frontière de Thrace, si­
Mukavelename, 24 temmuz
1923 te imzalanmıştır. gnée le 24 juillet 1923.
4 — İkamet ve salâhiyeti IV. Convention relative à l'é­
adliyeye dair Mukavelename, tablissement et à la con-
24 temmuz 1923 te imzalan­ pétence judiciaire, signée
mıştır . le 24 juillet 1923.
5 — Ticaret Mukavelenamesi, V. Convention commerciale,
24 temmuz 1923 te imzalan­ signée le 24 juillet 1923.
mıştır .
VI. Convention concernant
6 — Türk ve Rum ahalinin
l'échange des populations
mübadelesine dair Mukavele­ grecques et turques et
name ve Protokol, 30 kânu­ Protocole, signés le 30
nusani 1923 te imzalanmıştır. janvier 1923.
7 — Sivil mevkufinin iadesile VII. Accord gréco-turc relatif
üserayı harbin mübadelesine à la restitution des in­
dair Türk—Yunan itilâfnamesi, ternés civils et à l'é­
30 Kânunusani 1923 te imza­ change des prisonniers
lanmıştır . de guerre, signé le 30
janvier 1923.
8 — Affi umumîye dair Be­
f
VIII. Déclaration relative à
yanname ve Pro okol, 24 tem­
l'Amnistie et Protocole,
muz 1923 te imzalanmıştır. signés le 24 juillet 1923.
9 — Yunanistanda bulunan IX. Déclaration relative aux
emlâki islâmiye hakkında Be­ propriétés musulmanes
yanı nme, 24 temmuz 3923 te en Grèce, signée le 24
imzalanmıştır. juillet 1923.
10 — Mesaili sıhhiyeye dair X. Déclaration relative aux
Beyanname, 24 temmuz 1923 questions sanitaires, si­
te imzalanmıştır . gnée le 24 juillet 1923.
11 — idarei adliyeye dair XI. Déclaration sur l'adminis­
Beyanname ; 24 temmuz 1923 tration judiciaire, sigr ée
te imzalanmıştır. le 24 juillet 1923.
12 — Osmanlı İmparatorluğu XII. Protocole relatif à certai­
memalikinde verilmiş bazı im- nes concessions accor­
tiyazata dair Protokol ve Beyan­ dées dans l'Empire otto­
name , 24 temmuz 1923 te man et Déclaration, s i g ­
imzalaı mıştır. nés le 24 juillet 1923.
13—Lozanda imza edilen Sene- XIII. Protocole relatif à l'acces­
datın bazı ahkâmınu Belçika sion de la Belgicuie et
ve Portekizin iltihakına dair du Portugal à certaines
Protokol ile işbu iki Devletin dispositions d'Actes si­
mc?kûr iltihakını havi Beyan- gnés à Lausanne et Déc­
cemtler, 24 temmuz 3923 larations de ces devx
Puissances concerne nt
te imzalanmıştır.
ladite accession, sigi.es
14 — Britanya, Fransa ve le 24 juillet 1923.
İtalya kuvvetleri tarafından iş­ XIV. Protocole relatif à l'éva­
cuation des territoires
gal edden Türkiye arazisinin turcs occupés par les
tahliyesine dair Protokol ile forces britanniques, fran-
Beyanname , 24 temmuz 1923 çaises et italiennes et
te imzalanmıştır . Déclaration, signés le
24 juillet 1923.
15 — Karaağaç arazisi ile
XV. Protocole relatif au terri­
Bozcaada ve İmroz adalarına toire de Karagatch ainsi
dair olup Britanya imparator­ qu'aux îles de Imbros
luğu , Fransa, İtalya, Japonya, et de Tenedos signé
Yunanistan ve Türkiye tarafın­ par l'Empire britannique,
la France, l'Italie, le
dan imzalanan Protokol, 24
Japon, la Grèce et la
temmuz 1923 te imzalanmıştır.
Turquie le 24 juillet
1923.
16 — Yunanistanda ekalliyet­
XVI. Protocole relatif au Traité
lerin himayesine dair 10 ağus­
conclu à Sèvres entre
tos 1920 tarihinde başlıca Dü­
les Principales Puis­
veli müttefika ile Yunanistan sances alliées et la
arasında Sevrde mün'akit Mu- Grèce le 10 août 1920
ahedenameye ve Trakyaya ait concernant la protection
olmak üzre ayni Devletler ara­ des minorités en Grèce
et au Traité conclu à
sında ayni tarihte aktedilen
Muahedenameye müteallik Pro­ la même date entre les
tokol , 24 temmuz 1923 imza­ mêmes Puissances rela­
lanmıştır . tivement à la Thrace,
signé le 24 juillet 1923.
17 — Sirp — Hırvat— Sloven XVII. Protocole relatif à la
Devletinin imzasına dair Proto­ signature de l'Etat Ser­
kol, 24 temmuz 1923 te be-Croate-Slovène, signé
imzalanmıştır. le 24 juillet 1923.
Balâda tadat olunan Senedatın Les originaux des Actes ci-
ve işbu Senedin asılları Fransa dessus énumérés, ainsi que du
Hükümeti hazinei evrakında présent Acte, resteront déposés
mevdu kalacaklar ve Hükümeti dans les archives du Gouverne­
mezkûre Senedatı mezbureden ment de la République françai­
herbirinin birer musaddak se , qui délivrera une copie
suretini mezkûr Senedi imza authentique de chacun d'eux
eden Devletlere veya indelicap aux Puissances qui l'auront
kabul ve tasvip edecek olanlara signé ou, s'il y a lieu, qui y
-ve Sulh Muahedenamesini auront accédé ou adhéré, ainsi
imzalayan Devletlere ita eyle­ qu'aux Puissances signataires
yecektir . du Traité de Paix.
Tasdikanlilmakal, vâzıini imza, En foi de quoi, les Soussignés
işbu Senet zirine imzalarını ve ont apposé leurs signatures
mühürlerini vazeylemişlerdir. et leurs cachets au bas du
Lozanda 24 temmuz bin présent Acte.
dokuz yüz yirmi üç tarihinde
Fait à Lausanne, le 24 juillet
yalnız bir nüsha olarak tanzim
mil neuf cent vingt-trois, en un
edilmiştir.
seul exemplaire.
Horace Rumbold. M. İsmet. (L. S.) Horace Rumbold.
Pelle. Dr. Rıza Nur. (L. s . ) Pelle.
Garroni. Hasan. (L. s . ) Garroni.
G . C . Montagna. (L- S.) G. C. Montagna.
K . Otchiaï. (L. S.) K. Otchiaï.
E . K . Vénisélos. (L. S.) E. K. Vénisélos.
D . Caclamanos. (L. S.) D. Caclamanos.
Constantin Diamandy. (L- S.] Const. Diamandy.
Constantin Contzesco. (L. S.) Contzesco.
B . Morphoff. (L. S.) M. İsmet.
Stancioff. (L- S.) Dr. Riz a Nour.
Fernand Peltzer. (L. S.) Hassan.
A . M . Bartholomeu Ferreira. (L- S.) B. Morphoff.
(I, S.) Stancioff.
(L. S.) Fernand Peltzer.
(L. S.) A. M. Bartholomeu
Ferreira.
L o z a n S u l h M u a h e d e s i n e m e r b u t o l a r a k teati-
edilen m e k t u b l a r .

Türk — Fransız Ankara îtilâfnamesine müteallik Fransa


Hükümeti Murahhası tarafından Türk Heyeti
Murahhasası Reisine gönderilen mektup.

Lozan , 24 temmuz 1923.

Hariciye Vekili ve Lozan Konferansında Türkiye-


B ü y ü k Millet Meclisi H ü k ü m e t i Heyeti
Murahhası Reisi İsmet P a ş a
Hazretlerine.

Reis Efendi,
Lozan Konferansında Zatı Âlilerine vermiş olduğum temi­
nata zeylen ve Fransa Hükümeti tarafından bilhassa bu
hususta mezuniyeti haiz olduğum halde bu günkü tarihli
Muahedei Sulhiyenin 20 teşrinievel 1921 tarihinde Aukarada
imza edilmiş olan Fransız-Tüık İtilâfı ahkâmına bir güne halel
iras etmemiş olduğunu, merbut Beyanname ile Zatı Alilerine
teyit ederim.
Tükiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin , mezkûr
İtilâfın bilcümle merbutatı ile beraber tamamen mer'i kaldığının
teyit edildiğini görmek hususundaki arzusunu , irsal etmekle
mübahi olduğum Beyanname, hiç şüphe etmem ki , tamamen
tatmin edecektir.
1
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı -
rica ederim.
İmza : Pelle.
LETTRES
EN DATE DU 24 JUILLET 1923
RELATIVES À DIVERSES CLAUSES
D'ACTES SIGNÉS A LAUSANNE.

1. LETTRES RELATIVES A D E S ARTICLES


D U TRAITÉ D E PAIX.

a. LETTRE D U DÉLÉGUÉ FRANÇAIS


AU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION TURQUE
< AU SUJET DE L'ACCORD D'ANGORA.

Lausanne, le 24 juillet 1923.


Monsieur le Président,
Comme suite aux assurances qu'au cours de la Confé-
rence de Lausanne j'ai données à Votre Excellence, et auto-
risé spécialement à cet effet par le Gouvernement français,
j'ai l'honneur de vous confirmer par la Déclaration ci - jointe
que le Traité de Paix en date de ce jour ne porte aucune
atteinte aux stipulations de l'accord franco-turc signé à Angora
le 20 octobre 1921.
La Déclaration que j'ai l'honneur de faire parvenir à
Votre Excellence donnera, je n'en doute pas, pleine satisfac-
tion au désir du Gouvernement de la Grande Assemblée Nati-
onale de Turquie de voir confirmer que cet accord demeure
entièrement en vigueur avec toutes ses annexes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considération.
Signé : Pelle.

A Son Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des


Affaires Etrangères, Président de la Délégation du Gou-
vernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie
à la Conférence de Lausanne.
Atide vâzıiilimza , Fransa Hükümeti tarafından bu bapta
mezuniyeti haiz olarak İsmet Paşa Hazretlerine teyit eder ki
20 teşrinievel 1921 tarihinde Ankarada imza edilen Fransız
— Türk İtilâfı , Fransa Hükümetince tasvip edilmesi üzerine
İtilâfın tamamen mer'iyeti için muktazi tasdik, Hükümeti
mezkûre tarafından vaki olmuş ve bunun neticesi olarak işbu
«enedi düvelî, ahkâmı mahsusasından birine tevfikan, kesbi
mer'iyet eylemiştir.
Şunu da İsmet Paşa Hazretlerine teyit eder ki Fransa
Hükümetinin nazarında bugünkü tarih ile imza edilen Mua­
hedei Sulhiye, 20 teşrinievel 1921 tarihli Fransız — Türk
İtilâfının ahkâmına halel iras etmemiş ve İtilâfı mezkûr ve
merbutatı tamamen mevkii mer'iyette kalmıştır.

İmza : Pelle.

Lozan, 24 temmuz 1923.


F R A N S A CUMHURİYETİNİN S U L H KONFERANSINDA
MURAHHASI JENERAL PELLÉ HAZRETLERİNE.

Haizi salâhiyet Murahhas efendi ,


Ankarada 20 teşrinievel 1921 tarihinde imza olunan
Türk - Fransız İtilâfnamesi ahkâmının teyidini tazammün
etmek üzere bana gönderdiğiniz 24 temmuz tarihli mektupla
merbut Beyannameyi aldığımı ihbar ile kesbi şeref eylerim.
Balâdaki Beyanname münderecatını senet ittihaz eyledi­
ğimi Zatı Âlilerine beyan ile kesbi şeref eylerim
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .
Irma : M . İsmet.
Lausanne, le 24 juillet 1923.

Le Soussigné, autorisé à cet effet par le Gouvernement


français, a l'honneur de confiimer à son Excellence le Général
Ismet Pacha que l'accord franco-turc signé à Angora le 20
octobre 1921 a reçu de la part du Gouvernement français
la sanction nécessaire à sa pleine validité par l'effet de l'ap-
probation donnée par le Gouvernement français et à la suite de
laquelle, conformément à une de ses stipulations expresses, cet
acte international est entré en vigueur.
Il confirme également à Son Excellence le Général Ismet
Pacha qu'aux yeux du Gouvernement français le Traité de
Paix signé en date de ce jour ne porte pas atteinte aux sti-
pulations de l'accord franco-turc du 22 octobre 1921, lequel
reste entièrement en vigueur ainsi que ses annexes.
Signé : Pelle.

Lausanne, le 24 Juillet 1923.


Monsieur le Délégué plénipotentiaire,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du
24 Juillet et de la Déclaration y annexée contenant confirmation
des stipulations de l'accord franco-turc signé à Angora le 20
Octobre 1921.
J'ai l'honneur de vous déclarer que je prends acte du
contenu de ladite déclaration.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute
considération.
Signé : M. Ismet.
S o n Excellence Le Général Pelle, Délégué de la République
Française à la Conférence de la Paix.
TÜRK HEYETİ MURAHHASI REİSİ TARAFINDAN
İNGİLTERE, FRANSA V E İTALYA HÜKÜMET­
LERİ MURAHHASLARINA MUTTEHI-
DÜLMEAL GÖNDERİLEN MEKTUP.
< 69 UNCU MADDEYE TEŞKİL EDİLEN İSTİSNA HAKKINDA ) .

Lozan, 24 temmuz 1923.

Sulh Konferansında Haşmetlû İngiltere Kiralı Hazretlerinin


Murahhası Sir Horace Rumbold Hazretlerine
Sulh Konferansında Fransa Hükümeti Murahhası Jeneral Pelle
Hazretlerine

Sulh Konferansında Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretlerinin


Murahhası Müsyü Montagna Hazretlerine

Ekselans ,
Mütedahil vergilerin tesviyesi hakkında iktisadî Komitada
yapılan beyanata atfen Konferansa davet eden üç Devletin
ayni hissiyatı insaniyetkârane ile mütehassis olan Türk
Hükümetinin ( ahkâmı iktisadiye ) 69 uncu maddeye bir istisna
teşkil etmek üzere İzmir harikında musap olan müttefikin tebea-
sının 1922 - 1923 senei maliyesi için borçlu oldukları temettü
vergisine ait mebaliği mütedahilenin tahsilinden istisna edil­
meleri zımnında tedabiri muktaziyeyi ittihaz edeceğini Zatı
Âlilerine teyit ile kesbi şeref ederim.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatım kabul buyurmanızı
rice ederim .
İmza : M . İsmet.
b. LETTRE
DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION TURQUE
A U X DÉLÉGUÉS BRITANNIQUE, FRANÇAIS ET ITALIEN.
1
( DÉROGATION A L'ARTICLE 69 DU TRAITÉ DU PAIX ) .

Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,
Me ré'érant à la déclarations faite au Comité économique
au sujvit du payement des taxes arriérées, j'ai l'honneur de
vous confirmer que le Gouvernement turc, animé du même
sentiment d'humanité que les trois Puissances invitantes, pren-
dra les dispositions nécessaires afin que, par dérogation à l'ar-
ticle 69 (Clauses économiques), les ressortissants alliés qui ont
été victimes de l'incendie de Smyrne soient exemptés du paye-
ment des arriérés du temettü dus pour l'exercice financier
1922-1923.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute
considération.
Signé : M. Ismet.

Trois lettres, conçues dans les mêmes termes, ont été envoyées,
•l'une à Sir Horace Evmbold, l'autre au Général Pelle, la troisième
-à M. Montagna.
TÜRK HEYETİ MURAHHASI REİSİS İSMET
P A Ş A HAZRETLERİNE.

Reis Efendi,

Alâkadar Heyeti Murahhasalar arasında takarrür eden;


itilâfa tevfikan Türk Hükümetinin 69 uncn Madde (ahkâmı iktisa­
diye ) ahkâmına bir istisna teşkil etmek üzere İzmir harikmda
musap olan müttefikin tebeasmın 1922-1923 senei maliyesi için
borçlu oldukları temettü vergisi bekayasının tediyesinden
istisna edilmeleri zımnında mukarreratı lâzimeyi ittihaz ede­
ceğini teyit eylemek üzere Zatı Âlilerinin bugünkü tarihli
bana göndermek lûtfunda bulunduğunuz mektubu almakla
kesbi şeref eylerim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı;
rica ederim .
İmza : Horace Rumbold.
Lausanne, le 24 Juillet 1923.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'acccuser réception à Votre Excellence de
la 1 ttre qu'Elle a bien voulu m'envoyer en date d'aujourd'hui
pour me confirmer, conformément à l'accord intervenu entre
les Délégations intéressées, que le Gouvernement turc prendra
les dispositions nécessaires afin que, par dérogation à l'Article
6 9 ( Clauses Economiques ), les ressortissants alliés qui ont
été victimes de l'incendie de Smyrne, soient exemptés du
payement des arriérés du femeftu dus pour l'exercice financier
1922-1923.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considéraion.
Siyité: Horace Rumbold.

Son Excellence le Général Ismet Pacha , Ministre des


Affaires Etrangères, Président de la Délégation du Gou-
vernement de la Grande Assemblée Nationale de Tur-
quie à la Conférence de Lausanne.
HARİCİYE VEKİLİ VE LOZAN KONFERASINDA
TÜRK HEYETİ MURAHHAS ASI REİSİ İSMET
P A Ş A HAZRETLERİNE.

Reis Efendi,
Bugünkü tarihli bir mektup ile Zatı Aliniz Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin İzmir harikı musabinini
vergi hususunda istifade ettireceği hayırhahanene ahkâmı teyit
lûtfunda bulundunuz. Bu tebliğden dolayı Zatı Âlilerine teşek­
kürle rnübahiyim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyrmanızı
rica ederim .

İmza : Pelle.
Lausanne, le 24 Juillet 1923.

Monsieur le Président,

Votre Excellence a bien voulu me confirmer par une


4ettre, en date de ce jour, les dispositions bienveillantes dont
•en matière fiscale, le Gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale de Turquie fera bénéficier les victimes de l'incendie
de Smyrne.
J'ai l'honneur de remercier Votre Excellence de cette
communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considération.

Signé : Pelle.

;.Son Excellence le Général Ismet Pacha , Ministre des


Affaires Etrangères, Président de la Délégation du Gou-
vernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie
à i a Conférence de Lausanne.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ
HARİCİYE VEKİLİ VE LOZAN S U L H KONFE­
RANSI TÜRK HEYETİ M U R A H H A S ASI
REİSİ İSMET P A Ş A HAZRETLERİNE.

Ekselans ,

Mütedahil rüsum tediyatı hakkında iktisadî komitada


vukubulan beyanata atfen üç davetedici Devletlerle ayni
hissiyatı insaniyetkârane ile mütehassis olan Türk Hükümeti­
nin İzmir harikında musap olan müttefikin tebeasmın 69 uncu
Maddeye ( ahkâmı iktisadiye ) bir istisna teşkil etmek üzere
1922-1923 scnei maliyesi için borçlu oldukları temettü vergisi
bekayasının tediyesinden istisnaları zımnında mukarreratı lâzi-
meyi ittihaz edeceğini müeyyit olan bugünkü tarihli mektu­
bunuzu almakla kesbi şeref eylerim .
İşbu i'şarı senet ittihaz ve ondan dolayı size teşekkür
ederek tazimatı faikamın teminatının kabulünü rica ederim-
Ekselans .
İmza : G. Montagna.
Lausanne, le 24 Juillet 1923.

Excellence,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre, en
date d'aujourd'hui, par laquelle vous avez bien voulu me
confirmer, en vous référant à la déclaration faite au Comité
Economique au sujet du paiement des taxes arriérées, que le
Gouvernement Turc, animé du même sentiment d'humanité
que les trois Puissances invitantes, prendra les dispositions
nécessaires afin que, par dérogation à l'article G9 ( Clauses
économiques ), les ressortissants alliés qui ont été victimes de
l'incendie de Smyrne, soient exemptés du payement des arrié-
rés du temettü dus pour l'exercice financier 1922/23.
En prenant acte de cette communication, et en vous en
remerciant, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les
assurances de ma très haute considération.

Signé: G. C. Montagna.

Son Excellence le Général Ismet Pacha , Ministre des


Affaires Etrangères du Gouvernement de la Grande As-
semblée Nationale de Turquie, Président de la Délégation
Turque à la Conférence de Lausanne.
İKAMET MUKAVELENAMESİNE MÜTEALLİK
MEKTUPLAR.
( MADDE 2 ).

Lozaıı, 24 temmuz 1923,

JAPON YAN IN ROMADA FEVKALÂDE MURAHHASI


V E BÜYÜK ELÇİSİ VE LOZAN KONFERANSINDA
MURAHHASI MÜSYÜ KENTARO OTCHİAİ
HAZRETLERİNE.

Ekselans ,
Bugünkü talihli ikamet Mukavelesinin ikinci Mad­
desinde münderiç ve dahili memlekete muhacerete müteallik
ahkâma ait olan kaydi ihtiyatinin Jeponya tebeası aleyhine
ve diğer Devletlerin tebaası lehine ırk mülâhazatına müstenit
tefriklere hiçbir veçhile müsait olabilecek tarzda tefsir edileme­
yeceğini Hükümetim namına Zatı Âlilerine ihbar ile kesbi
şeref eylerim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanız»
rica ederim .
İmza : M. İsmet.
2. LETTRES
S E RAPPORTANT À L A CONVENTION
D'ÉTABLISSEMENT.
(Article 2).
a. LETTRE
DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION TURQUE
A U DÉLÉGUÉ JAPONAIS.

Lausanne, le 24 juillet 1923.

Exellence,
J'ai l'honneur de vous informer, au nom du Gouverne-
ment turc, que la réserve insérée dans l'article 2 de la Con-
vention d'établissement en date d'aujourd'hui et relative aux
dispositions concernant l'immigration, ne saurait être interprété
comme pouvant autoriser, d'une manière quelconque, au
préjudice des sujets japonais et en faveur des ressortissant»
des autres Etats, des distinctions fondées sur des considérations
de race.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.

Signé : M. Ismet .

Son Exellence, Monsieur Kentaro Otchiaï , Ambassadeur


Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon à Rome, Délé-
gué Plénipotentiaire du Japon à la Conférence de
Lausanne.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ
HARİCİYE VEKİLİ VE AYNİ MECLİSTE EDİRNE
MEB'USU VE LOZAN KONFERANSINDA TÜRK
HEYETİ M U R A H H A S ASI REİSİ İSMET P A Ş A
HAZRETLERİNE.

Ekselans,

İşbu ayın yirmi dördü tarihli mektupla bu günkü tarihli


ikamet Mukavelesinin ikinci Maddesinde münderiç ve dahili
memlekete muhacerete müteallik ahkâma ait olan kaydi ihtiya­
tinin Japon tebeasının zararına ve diğer Hükûmat tebeasının
menfaatine olarak ırk mülâhazatına müstenit tefriklere müsait
olabilecek bir tarzda tefsir edilemeyeceğini bana bildirmek
lûtfunda bulundunuz.
Senet ittihaz etmekle bahtiyar olduğum işbu lûtufkâr
tebliğden dolayı Zatı Âlilerine teşekkür etmekle mübahiyim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .
İmza : K. Otchiaî.
/b. LETTRE DU DÉLÉGUÉ JAPONAIS AU PRÉSIDENT
DE L A DÉLÉGATION TURQUE.
Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,
Par lettre en date du 24 de ce mois, vous avez bien
•voulu me faire savoir, au nom du Gouvernement turc, que la
réserve insérée dans l'article 2 de la Convention d'établissement
en date d'aujourd'hui et relative aux dispositions concernant
l'immigration, ne saurait être interprétée comme pouvant auto-
riser d'une manière quelconque, au préjudice des sujets japonais
et en faveur des ressortissants des autres Etats, des distinctions
fondées sur de considération de race.
J'ai l'honneur de vous remercier de cette obligeante
communication dont j'ai été heureux de prendre acte.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.
Signé: Kentaro Otchiaï.

;Son Excellence Ismet Pacha, Ministre des Affaires Etrangères


du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de
Turquie , Député d'Andrinople à la même Assemblée ,
Présiden de la Délégation Turque à la Conférence de
Lausanne.
İKAMET MUKAVELENAMESİNE MÜTEALLİK
MEKTUPLAR.
( Müessesah mezhebiye, tedrisiye , slıhiye re hayriytnin
idaresi hakkında ) .
Lozan , 24 temmuz 1923 -
S U L H KONFERANSINDA HAŞMETLÛ İNGİLTERE
KİRALI HAZRETLERİNİN MURAHHASI SİR
HORACE RUMBOLD HAZRETLERİNE.

Ekselans ,
Lozanda bugünkü tarihle imza olunan İkamet Mukavele­
sine atfen ve mezkûr Mukaveleye raptedilecek olan Beyan­
namenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin 19
mayıs 1923 tarihli celsesinde müttehaz kararına tevfikan Tür­
kiyede 30 teşrinievel 1914 tarihinden mukaddem mevcudiyeti
musaddak ve Büyük Britanyaya mensup müessesatı mezhebiye,
tedrisiye, sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyetini tanıyacağını ve
bugün imza edilen Muahedei Sulhiye tarihinde Türkiyede filen
mevcut sair ingiliz müessesatı mümasilesinin vaziyetlerini niza­
ma tevfik etmek üzere hayırhahane tetkik edeceğini Hükümetim
namına beyan ile kesbi şeref eylerim.
Hernevi mükellefiyatı maliye noktai nazarından balâdaki
müessesat, müessesatı mürnasilesile tamamen müsavi muamele­
ye mazhar edilecek ve işbu müessesat hakkında cari olan nizamı
amme ahkâmile kavanin ve nizamata tâbi olacaklardir. maahaza
şurası mukarrerdir ki Türk Hükümeti işbu nıüessr satın şeraiti
faaliyetini ve mekteplere gelince tedrisatın amelî teşkilâtını
nazarı itibara alacaktır.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .

imza : M . ismet.
3. LETTRES
S E RAPPORTANT À LA CONVENTION
D'ÉTABLISSEMENT.
( Régime des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières. )
a. LETTRE D U PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE A U DÉLÉGUÉ BRITANNIQUE.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à la Convention d'établissement signée à
Lausanne en date de ce jour, et par suite de la décision prise
par le Premier Comité dans sa séance du 19 mai 1923, relati-
vement au remplacement par des lettres de la Déclaration qui
aurait été annexée à ladite Convention, j'ai l'honneur de déc-
larer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra l'exis-
tence des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières ainsi
que des institutions d'assistance reconnues existant en Turquie
avant le 30 octobre 1914 et ressortissant à l'Empire britannique;
il examinera avec bienveillance le cas des autres institutions
similaires britanniques existant de fait en Turquie à la date du
Traité de Paix signé aujourd'hui, en vue de régulariser leur
situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point
de vue des charges fiscales de toute nature, traitées sur un
pied d'égalité avec les œuvres et institutions similaires turques
et seront soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux
lois et règlements régissant ces dernières. Il est entendu tou-
tefois que le Gouvernement turc tiendra compte des conditions
de fonctionnement de ces établissements, et pour ce qui
concerne les écoles, de l'organisation pratique de leur ensei-
gnement.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.
Signé: Ismet.

Son Excellence Sir Horace Rumbold, Délégué de Sa Majesté


Britannique à la Conférence de la Paix.
Lozan, 24 temmuz 1923.

TÜRK HEYET t MURAHHASSASI REtSÎ İSMET


P A Ş A HAZRETLERİNE.

Reis Efendi,
Alâkadar Hey'atı Murahhasa arasında vukua gelen itilâfa
tevfikan Büyük Britanyaya mensup olarak Türkiyede bulunan
müessesatı mezhebiye, tedrisiye ve sıhhiyeye Türkiye tarafın­
dan bahşolunacak muamele hakkında bugünkü tarihle bana
irsal lûtfunda bulunduğunuz mektubu almakla kesbi şeref
eylerim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatım kabul buyurmanızı
rica ederim .
İmza : Horace Rumbold.
LETTRE
DU DELEGUE BRITANNIQUE AU
RESIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE.

Laussanne, le 24 juillet 1923.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence


de la lettre qu'EUe a bien voulu m'adresser, en date d'aujour-
d'hui, conformément à l'accord intervenu entre les Délégations
intéressées, au sujet du traitement qui sera accordé par le
Gouvernement turc aux œvres religieuses, scolaires et hos-
pitalières en Turquie , ressortissant à la Grande Bretagne.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très
haute considération.
2 Signé : Horace Rumbold.

Son Excellence le Cénéral Ismet Pacha, Ministre des Affaires


Etrangrès, Président de la Délégation du Gouvernement
de la Grande Assemblée Nationale de Turquie à la Con-
férance de Lausanne.
SULH KONFERANSINDA FRANSA HÜKÛMTI
MURAHHASI JENERAL PELLÊ
HAZRETLERİNE .

Ekselans ,
Lozanda bugünkü tarihle imza olunan ikamet Mukavele­
sine atfen ve mezkûr Mukaveleye raptedilecek olan Beyan­
namenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin 19
mayıs 1923 tarihli celsesinde müttahaz kararına tevfikan Türki­
yede 30 teşrinievel 1914 tarihinden mukaddem mevcudiyeti
musaddak ve Fransaya mensup müessesatı mezhebiye , tedri­
siye , Sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyetini tanıyacağını ve
bugün imza edilen Muahedei Sulhiye tarihinde Türkiyede filen
mevcut sair Fransız müessesatı mümasilesinin vaziyetlerini
nizama teyfik etmek üzre hayırhahane tetkik edeceğini Hükü­
metim namına beyan ile kesbi şeref eylerim.
Hernevi mükellefiyatı maliye noktai nazarından balâdaki
müessesat, Türk müessesatı mümasilesile tamamen müsavi
muameleye mazhar edilecek ve işbu müessesat hakkında cari
olan Nizamı amme ahkâmile kavanin ve nizamata tâbi olacak­
lardır . maahaza şurası mukarrerdir ki Türk Hükümeti işbu
müessesatın şeraiti faaliyetini ve mekteplere gelince tedrisatın
amelî teşkilâtım nazarı itibara alacaktır .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .
İmza : M . İsmet
b. LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE AU DÉLÉGUÉ FRANÇAIS.

Lausanne, le 24 juillet 1923.


Excellence,
Eq me référant à la Convention d'établissement signée à
Lausanne en date de ce jour, et par suite de la décision prise
par le Preminr Comité dans sa séance du 19 mai 1923, relati-
vement au remplacement par des lettres de la Déclaration qui
aurait été annexée à ladite Convention, j'ai l'honneur de dé-
clarer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra l'exis-
tence des œuvres religieuses, scolaires et hospitalières, ainsi
que des institutions d'assistance reconnues existant en Turquie
avant le 30 octobre 1914 et ressortissant à la France; il exa-
minera avec bienveillance le cas des autres institutions simi-
laires françaises existant de fait en Turquie à la date du
Traité de Paix signé aujourd'hui, en vue de régulariser leur
situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point
de vue des charges fiscales de toute nature, traitées sur un
•pied d'égalité avec les eruvres et institutions similaires et seront
soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et
règlements régissant ces dernières. Il est entendu toutefois que
le Gouvernement turc tiendra compte des conditions du fonc-
tionnement de ces établissements, et, pour ce qui concerne les
écoles, de l'organisation pratique de leur enseignement.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.
Sijné: M. Ismet.

iSon Excellence Monsieur le Général Pelle , Délégué de la


République française à la Conférence de la Paix.
HARİCÎYE VEKİLİ VE LOZAN KONFERANSI
TÜRK HEYETİ MURAHHAS ASI REİS t
İSMET P A Ş A HAZRETLERİNE.

Reis Efendi,
Zatı Âlileri bugün bana Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti namına Türkiyedeki Fransız müessesatı mezhebiye,
tedrisiye, sıhhiye ve hayriyesinin vaziyetine dair mektup şek­
linde bir beyanname göndermek lûtfunda bulundunuz . Bu
mektuptan dolayı Zatı Âlilerine teşekkürle mübahiyim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .
İmza : Pelle.
LETTRE
D U DÉLÉGUÉ FRANÇAIS AU PRÉSIDENT DE LA
DÉLÉGATION T U R Q U E .
Laussanne, le 24 juillet 1923.

Monsieur le Président,
Votre Excellence a bien voulu , au nom du Gouverne"
ment de la Crande Assemblée Nationale de Turquie, m'ad-
resser aujourd'hui , sous forme de lettre , une déclaration
relative à la situation de œvres religieuses, scolaires , hos-
pitalières et d'assistance françaises en Turquie.
J'ai l'honneur de remercier Votre Excellene ce de cette
communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considération .
Signé : Pelle .

Son Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des Affaires


Etrangères, Président de la Délégation du Couvernement
de la Crande Assemblée Nationale de Turquie à la Con-^
férence de Lausanne.
SULH KONFERANSINDA HAŞMETLU İTALYA
KİRALI HAZRETLERİNİN MURAHHASI
MÜSYÜ MONTAGNA HAZRETLERİNE.

Ekselans,
Lozanda bugünkü tarihle imza olunan ikamet Mukavele­
sine atfen ve mezkûr Mukaveleye raptedilecek olan Beyan­
namenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin 19
mayıs 1923 tarihli celsesinde müttehaz kararına tevfikan
Türkiyodo 30 teşrinievel 1914 tarihinden mukaddem mevcu­
diyeti ınusaddak ve İtalyaya mensup müessesatı mezhebiye ,
tedrisiye . sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyetini tanıyacağını ve
bugüu iı::za edilen Muahedei Sulhiye tarihinde Türkiyede filen
mevcut sair italyan müessesatı mümasilesinin vaziyetlerini
nizame t-ivfık etmek üzre hayrıhahane tetkik edeceğini Hükü­
metim namına beyan ile kesbi şeref eylerim.
Ilernevi mükellefiyatı maliye noktai nazarından balâdaki
müessesat, Türk müessesatı mümasilesile tamamen müsavi
muamehye mazhar edilecek ve işbu müessesat hakkında cari
olan nidamı amme ahkâmile kavanin ve nizamata tâbi olacak­
lardır . Maahaza şurası mukarrerdir ki Türk Hükümeti işbu
müessesatın şeraiti faaliyetini ve mekteplere gelince tedrisatın
amelî teşkilâtını nazarı itibara alacaktır.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim .
İmza : M. ismet.
c. LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE AU DÉLÉGUÉ ITALIEN.

Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,

Eu me référant à la Convention d'établissement signée à


Lausanae en date de ce jour, et par suite de la décision prise
par le Premier Comité dans sa séance du 19 mai 1923, relati-
vement au remplacement par des lettres de la Déclaration qui
aurait été annexée à ladite Convention, j'ai l'honneur de déc-
larer, au nom de mon Gouvernement, qu'il reconnaîtra l'exis-
tence des œuvres religieuse, scolaires et hospitalières, ainsi
que des institutions d'assistance reconnues existant en Turquie
avant le 30 octobre 1914 et ressortissant à l'Italie; il examinera
avec bienveillance le cas des autres institutions similaires
italiennes existant de fait en Turquie à la date du Traité de
Paix signé aujourd'hui, en vue de régulariser leur situation.
Les œuvres et institutions susmentionnées seront, au point
de vue les charges fiscales de toute nature, traitées sur un
pied d'égalité avec les œuvres et institutions similaires turques
et seront soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux
lois et règlements régissant ces dernières. Il est entendu
toutefois que le Gouvernement turc tiendra compte des condi-
tions du fonctionnement de ces établissements, et, pour ce
qui concerne les écoles, de l'organisation pratique de leur
enseignement.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.

Signé: M. Ismet.

Son Excellence Monsieur Montagna, Délégué de Sa Majesté


le Roi d'Italie à la Conférence de la Paix.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ HÜKÜMETİ
HARİCİYE VEKİLİ VE LOZAN S U L H KONFE­
RANSINDA TÜRK HEYETİ M U R A H H A S A S I
REİSİ İSMET F A Ş A HAZRETLERİNE.

Ekselans ,
Türkiyede mevcut İtalya müessesatı mezhebiye, tedrisiye,-
sıhhiye ve hayriyesi hakkında bugünkü tarihli ve zirdeki
şekilde muharrer mektubu Alilerini almakla kesbi şeref eylerim:
« Lozanda bugünkü tarihle imza olunan ikamet Mukave­
lesine atfen ve işbu Mukavelenameye raptedilecek olan
Beyannamenin mektuplarla tebdili hakkında Birinci Komitenin
19 mayıs ]923 tarihli celsesinde müttehaz kararına iptinaen
Türkiyede 30 teşrinievel 1914 tarihinden evel mevcudiyeti
musaddak ve Italyaya mensup müessesatı mezhebiye ve tedri­
siye , sıhhiye ve hayriyenin mevcudiyeti tanılacağını Türk
Hükümeti namına beyan ile kesbi şeref eylerim. Hükümetim
bugün imza edilen Muahedei Sulhiye tarihinde Türkiyede
filen mevcut sair İtalyan müessesatı mümasilesinin vaziyetle­
rini nizama tevfik etmek üzre hayrihahane surette tetkik
edecektir . Hernevi mükellefiyatı maliye noktai nazarından
balâdaki müessesat Türk Müessesatı mümasilesile tamamen
müsavi muameleye mazhar edilecek ve işbu müessesat hak­
kında cari olan nizami amme ahkâmile kavanin ve nizamata
tâbi olacaklardır. Maahaza şurası mukarrerdir ki Türk Hükümeti
işbu müessesatm şeraiti faaliyetini ve mekteplere gelince
tedrisatın amelî teşkilâtını nazarı itibare alacaktır. »
Balâdaki mektubu senet ittihaz eyledim. Ondan dolayı
teşekkür ederim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı*
rica ederim .
İmza : Montagna.
LETTRE
DU DELEGUE ITALIEN AU PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION TURQUE.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de
sa lettre, en date de ce jour, relative aux œvres religieuses,
scolaires, hospitalières et d'assistance italiennes existant en
Turquie, conçue dans les termes suivants:
« En me référant à la Convention d'établissement signée
à Lausanne en date de ce jour , et par suite de la décision
prise par le Premier Comité dans sa séance du 19 mai 1923,
relativement au remplacement par des lettres de la Déclara-
tion qui aurait été annxée à ladite Convention, j'ai l'honneur
de déclarer au nom de mon Gouvernement qu'il reconnaîtra
l'existance des revres religieuses, scolaires et hospitalières ainsi
que les institutions d'assistance reconnues existant en Turquie
avant le 30 octobre 1914 et ressortissant à l'Italie; il examinera
avec bienveillance le cas des autres inistitutions similaires
italiennes existant de fait en Turquie à la date du Traité de
Paix signé aujourd'hui, en vue de régulariser leur situation.
Les œvres et institutions susmentionnées seront au point
de vue des charges fiscales de toute nature traitées sur un
pied d'égalité avec les œvres et institutions similaires turques
et seront soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux
lois et règlements régissant ces dernières.
II est entendu toutefois que le Gouvernement turc tiendra
compte des conditions de fonctionnement de ces établissements,
et pour ce qui concerne les écoles de l'organisation pratique
de leur enseignement.»
J'ai pris acte du contenu de ladite lettre et je vous en
remercie.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très
haute considération. Siyné : G. C . Montagna.
Son Excellence le Cénéral Ismet Pacha , Ministre des Affaires
Étrangères du Gouvernement de la Crande Assemblée
Nationale de Turquie, Président de la Délégation Turque
à la Conférence de Lausanne .
TİCARET MUKAVELENAMESİNİN BAZI A H K Â ­
MINA AİT MEKTUPLAR (MADDE 8 ) .
Lozan, 24 temmuz 1923.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HARİCİYİ:
VEKİLİ VE LOZAN S U L H KONFERANSI TÜRK
HEYETİ MU R A H H A SASI REİSİ İSMET
P A Ş A HAZRETLERİ N E .
Reis Efendi,

Bugünkü tarihli ticaret Mukavelenamesinin sekizinci


Maddesi mucibince Fransız Hükümetinin Türkiyeden neş'et
ve vürut edip Fransaya ithal olunan mahsulâta bahsetmek
tasavvurunda bulunduğu muameleyi size bildirmekle kesbi
şeref eylerim.
Merbut cetvelde tadat olunan mahsulât mezkûr Mukave­
lenin mevkii mer'iyete vaz'ıcdan itibaren Fransanın gerek
tarifelere müteallik ittihaz edeceği tedabir mucibince , gerek
tatbiki mukavelât suretile diğer herhangi bir memleketten
neş'et ve vürut eden mahsulâta halen tatbik ettiği yahut atiyen
tatbik edeceği en ziyade duçarı tenzilât olmuş miktarı rüsum­
dan istifade edecekler ve en müsait muamele keyfiyeti e-samii
mevat ile tarifenin diğer kâffei anasırı hakkında dahi ayni
suretle temin edilecektir. Salifüzzikir merbut cetvel, Türkiye-
nin Fransaya vukubuian ilııacat ticareti hakkındaki istatistik­
lere tevfikan tertip edildiği cihetle eğer Türkiye, ticaret Muka­
velenamesinin mevkii mer'iyete vaz'ından itibaren üç ay müd­
det zarfında bir ehemmiyeti hakikiyeyi haiz mahsulâtı miliiye-
sinden bazılarının orada asla mündcriç buluna adığını ispat
ederse Fransa mezkûr cetveli ikmal etmeyi reddeylemeyectktir.
Şarap ve şarap müstahzaratı müstesna olmak üzre , Tür­
kiyeden neş'et ve vürut eden diğer bilcümle mahsulât, umumî
tarife ile asgarî tarife arasındaki farkın yüzde ellisi nisbetinde
tezyit edilmiş olan asgarî tarifeye tâbi tutulacaklardır .
Türkiyeden neş'et ve vürut edip Fransa ve Cezayire
ithal olunan mahsulâta tatbik edilecek usul Fransanın ayni
4 LETTRES RELATIVES A CERTAINES CLAUSES
D E LA CONVENTION COMMERCIALE.
a ) Application de Varticle 8 .
LETTRE DU DÉLÉGUÉ FRANÇAIS AU PRÉSIDENT
D E L A DÉLÉGATION TURQUE.

Lausanne, le 24 juillet 1023.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître le traitement que le
Gouvernement français envisage d'accorder, en vertu de l'ar-
ticle 8 de la Convention de commerce en date de ce jour ,
aux produits originaires et en piovenance de Turquie importés
en France.
Les produits énuméiés dans la liste ci-annexée bénéfici-
eront, dès la mise en vigueur de ladite Convention, d<-s taux
de droits les plus réduits que la France applique présentement
ou qu'elle pourrait appliquer à l'avenir aux produits originaires
et en provenance d'un autre pays quelconque, soit en veitu de
mesures tarifaires, soit pour application de conventions , le trai-
tement le plus favorable étant également assmé en ce qui
concerne la nomenclature et tous autres éléments du tarif.
Ladite liste annexe étant établie d'après les statistiques du
commerce d'exportation de Turquie en France, si la Turquie
justifie, dans un délai de trois mois à compter de la mise en
vigueur de la Convention commerciale, que certains de ses
produits nationaux d'une réelle importance n'y sont point pré-
vus , la France ne refusera pas de compléter la liste.
Tous les autres produits originaires et en provenance de
Turquie, à l'exclusion des vins et produits vinicoles , seront
soumis au tarif minimum, majoré de 50 p. 100 de la différen-
ce entre ce tarif et le tarif général. Le régime qui sera réser-
vé aux produits originaires et en provenance de Turcnrie e n
usulü rüsumiyeyi haiz bütün Fransız müstemlekâtında dahi
ayni suretle tatbik edilecektir. Diğer müstemlekât, müstamerat
ve himaye memleketlerinde Türkiyeden neş'et ve vürut eden
mahsulâta tatbik edilecek usul en ziyade mazhan müsaade
millet muamelesi olacaktır.
Muvafakatlerinin teyiden inhasına lütuf buyurmalarım
Âlilerinden rica ile takdimi ihtiramat eylerim.
İmza : Pelle .
"France et en Algérie sera également appliqué dans toutes les
colonies françaises ayant le même régime douanier que la
métropole . Dans les autres colonies, possessions et pays de
-protectorat, le régime applicable aux produits originaires et en
provenance de Turquie sera le traitement de la nation la
plus favorisée.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer
son accord et d'agréer les assurances de ma très haute
-considération.
Signé : Pelle.

rSon Excellence le Général ISMET PACHA , Ministre des


Affaires étrangères, Président de la Délégation turque
à la Conférence de Lausanne.
TÜRK HÜKÜMETİNE TEVDl OLUNAN
MEKTUBA MERBUT CETVEL.
1*
Tarife
EMTİANIN ESAMİSİ.
numarası.

15 Sülük.
20 mükerrer Barsak, taze , kuru veya tuzlu.
21 Ham deri, taze veya kuru , büyük veya
küçük.
22 Ham kürk, adatavşanı, tavşan ve sair
hayvanat postları.
23 Yün.
24 At kılı.
25 Ham tüy, taranmış veya atılmış.
26 ipek.
33 Balmumu.
34 Kümes hayvanatı yumurtalarına müteallik
mevat.
39 Azotlu gübre. ı
45 58 Saydımahî mahsulâtı , mercan , inci ve saire.
59-67 Tababete ve ıtriyata müteallik ham mevaddı
hayvaniye , sünger, kemik, ham mevaşi
tırnağı, ham mevaşi boynuzu ve saire.
68-73 Hububat.
79 Pirinç.
80 Kuru sebze, fasulye ve mercimek dahil olmak
üzere.
82 Darı, kuşyemi, alpist ( alpiste ).
84 Sofra meyvalan.
85 Ceviz müstesna olmak üzere kuru sofra
yemişleri ezcümle üzüm , incir, şamfıstığı
ve saire.
86 Meyva şekerlemesi ve şeker veya bal ile kon­
serve edilmiş sofra meyvalan.
87 Taze anason.
88 Ardıç meyvası ve fenuy ( fenouil ) raziyane
ve taktir olunacak diğer meyvalar ve yağlı
meyvalar.
89 Tohum.
93 Şurup ve mamul şeker.
LISTE A N N E X E A L A LETTRE A D R E S S É E
A U PRÉSIDENT D E LA DÉLÉGATION TURQUE.

NUMÉRO
du DESIGNATION DES MARCHANDISES.
TARIF.

E x . 15. Sangsues.
20 bis. Boyaux frais, secs ou salés.
21 Peaux brutes , fraîches ou sèches, grandes
ou petites.
T> il A i , ( d e lapin ou de lièvre.
22 F
Pelleteries b r u t e s . . . (
a u t r e g >

23 Laines .
24 Crins.
25 Poils bruts , peignés ou cardés. j
26 Soies. _
33 Cires.
34 En ce qui concerne les œufs de volaille.
39 Engrais azotés .
45 à 58. Produits de pêche, corail et perles , etc.
59 à 67. Substances animales brutes propres à la
médecine ou à la parfumerie , éponges ,
os et sabots de bétail bruts, cornes de
bétail^brutes, etc .
68 à 73. Céréales .
79 Riz .
80 Légumes secs , y compris haricots et lentilles.
82 Dari, millet et alpiste.
84 Fruits de table.
85 Fruits de table secs, raisins, figues, pista-
ches et autres, à l'exception des n o i x .
86 Fruits de table confits ou conservés au sucre
ou au miel.
87 Anis vert.
88 Baies de genièvre et de fenouil et autres
fruits à distiller et fruits oléagineux .
89 Graines à ensemencer.
93 Sirops et bonbons.
1 Tarife
EMTİANIN ESAMİSİ.
I numarası.

95 Reçel.
i 111 112 ^ '" Züyutu tayyare, g ü l , nane ve diğer yağları.
m
r
e1

i! 115 Zift ve katran.


141 -142 Pamuk, keten, ham, yıkanmış ve sair şekil­
lerde kendir .
170 müke rrer Gayri mezkûr mahsulâtı nebatiye döküntüleri,
bilhassa meyankökü ve usaresi, cehri.
! 174 Her nevi mermer.
! 184 Kireç ve alçı, çimento .
189 Kükürt.
202 Kuyumcu külü, rögre ( regret ).
204 Demir cevheri .
218 Demir toz ve talaşı.
219 Dökme demir.
221 Bakır köhne mamulâtı enkazı ve talaşı.
222 Kurşun.
223 Çinko, cevher, ham külçe halinde, külçe
çubuk veya levha .
226 Civa.
227 Antimon.
233 Başka yerde zikrolunmayan maden cevherleri,
Denizköpüğü, gürherçile ve güherçileli fitil v.s.
311 İspirtosuz ıtriyat ( sabundan gayri ).
! 312 Adi sabun .
! 315 İspirtosuz maimukattar .
| 321 Her nevi mum.
327 Albümin.
343 - 344 Çini.
346 İnce çini ve majolik ( majolique ).
368 - 381 Pamuk ipliği, yün ipliği, kıl iplik, keten
İpliği , kamçıbaşı ve hernevi ipek ipliği.
382 Keten ve kenevir dokuma.
NUMERO 1
du DESIGNATION DES MARCHANDISES. j
TARIF. i
95 Confitures.
111 et 112 bis. Essence de roses, menthol et autres essences
et huiles volatiles.
115 bis. Poix et goudron .
141-142 Coton , lin, chanvers écrus, lavés , etc .
170 bis. Produits déchets végétaux non dénommés,
notamment racines et jus de réglisse, grai-
nes jaunes.
174 Marbre de toutes espèces.
! 184 Chaux et plâtres, ciments .
j 189 Soufre.
202 Cendres et regrets d'orfèvres.
!
| 204 Fer ( Minerai ) .
218 Limailles et battitures de fer .
j 219 Ferrailles de fonte .
S 221 Limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre, i
! 222 Plomb .
2*3 Zinc ( Minerai, en masses brutes , saumons ,
barres ou plaques ) .
225 Mercure natif.
227 Antimoine.
253 Minerais, non dénommés, écume de mer,
salpêtre et mèches salpétrées, etc.
311 Parfumeries ( autres que savons ) non alcoo-
liques .
312 Savons communs.
315 Eaux distillées non alcooliques .
321 Bougies de toutes e s p è c e s .
327 Albumine .
343 - 344 Faïences.
346 Faïences fines et majolique .
368 à 381 Fils de coton, de laine , de poils de lin, de
bourre de soie et de soies de toutes espèces.
382 Tissus de lin, de chanvre.
Tarife
numarası. EMTİANIN ESAMİSİ.

404 - 405 Pamuk mensucat, ham , kaşarlı, seyrek, gaz,


tül vesair mümasilleri.
407 Hernevi kalemkârlar, atkılar , kuşaklar, ve
mümasil örtüler, perdeler, havlular , ve
pamuk peştamallar .
419 Pamuk işlemeler makina ile olmayarak pamuk
mensucat üzerine, tül üzerine , şimike
( chimiquées ) yahut aeriyen ( aérienne )
ve zemini oyulmuş.
420 mükerrer El işi pamuk danteller.
438 - 442 Halı ve diğer yün dokumalar.
442 - 444 Hali ( acem , türk ve hint ).
445 Fes ve külah.
447 Yün şal.
453 Yün kadifeler.
459 İpek ve kamçıbaşı mensucat, siyahtan gayri
renkli ( altın , gümüş , veya diğer mevat
ile mahlut düz, fasone veya işlemeli kamçı­
başı veya ipek mensucat , safi ipek veya
kamçıbaşindan kadife ve pelüş ) .

476 İşlenmiş keçi, koyun , kuzu derileri, saraçlık


için işlenmiş , kırupone ( crouponné ) deri .
477 Taban ve saraç için kösele.
493- 494 Adi mamul ve terbiyelenmiş kürk , işlenmiş
elbise haline konmuş veyahut parçalardan
dikilmiş post ve kürkler .
495 Gümüş ve altın yaldızlı gümüşten kuyumcu
eşyası.
525 ( sex. ) Bilûmum makinalar, gayri mezkû rtam
cihazlar .
573 ve 574 Maden, halis veya mahlut bakırdan mamulât,
san'at ve zinet eşyası, bölmeli mineler
dahil olarak .
NUMERO
du DESIGNATION DES MARCHANDISES.
TARIF.
404 à 405 Tissus de coton écru, blanchi, transparent,
gaze, tulle et autres semblables.
407 Kalemkiar de toutes espèces, écharpes, châles,
ceintures et semblables , couvertures , ri­
deaux, essuie-mains, petchtmales en coton.
41 il Broderies de coton (autres qu'à la mécanique,
sur tissus de coton, sur tulle, chimiquées
ou aériennes et à fond découpé).
420 bis Dentelles à la main en coton.
-43S à 442 Tapis et autres tissus de laine.
_. . ( persans et indiens.
442 à 454 lapis.. \
\ turcs.
445 Fez et cullahs.
447 Châles de laine.
459 Tissus de soie, de bourre, etc., en couleurs,
autres que le noir.
Tissu3 de soie ou de bourre de soie mélan­
gés d'or, d'argent ou d'autres matières,
unis, façonnés ou brochés.
Velours et peluches de soie ou bourre de
soie pure.
47Iİ Peaux préparées de chèvre, de mouton et
d'agneau.
Peaux préparées crouponnées pour selleries.
477 Cuirs à semelles et à l'usage du sellier.
493-494 Pelleteries ouvrées ou confectionnées com­
munes.
Peaux et pelleteries préparées ou en morceaux
cousus ou ouvrées et confectionnées.
495 Orfèvrerie d'argent ou de vermeil.
525 sex. Mécanique générale: appareils complets non
dénommés.
573 et 574 Ouvrages en métaux, en cuivre pur ou allié.
Objets d'art et d'ornement, y compris les
émaux cloisonnés.
Tarife EMTİANIN ESAMİSİ.
numarası.
591,591 .
mükerrer, j işlemeli, oymalı, kakmalı veya eyilmiş ağaç­
592 ) lardan gayri mobilye , koltuk ve aksamı .
915 Demir veya çelikten merakibi bahriye .
629 Yontulmuş fakat takılmamış mercan .
637-640 Alâtı musikiye perdeleri, sigara ağızlığı ve
( quater ) sedeften mamul sair eşya , bağa , kehlibar
ambroit ( ambroîde ) .
638 - 640 Ambroit ( ambi'ode ) kehlibar , bağa , sedef
ve fildişi sedefçilik mamulâti.
641 - 642 Diğer mevattan sedefçilik.
654 Hernevi kolleksijon ve eşya hernevi asar
ve eşyayı atika.
5 Kibritiyeti arsenik.
26 Ham boraks, borat dö ş o .
122 Hamızı niihas.
216 Tartrat dö potas.
377 Mazı veva somak hulâsaları.

Bir mahiyeti ticariyeyi haiz olmayan kolipostallar.


NUMÉRO
du DESIGNATION DES MARCHANDISES.
TARIF.

591,591 bis Sièges, parties de sièges et meubles autres


et 592 qu'en bois courbé, sculptés, incrustés,
marquetés.
615 Bâtiments de mer en fer ou acier.
629 Corail taillé non monté.
637 à 640. Touches d'instruments de musique, porte-ci-
quater gares et autres objets en nacre, écaille,
ambre et ambroïde.
638 à 640 Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaillé, d'am-
bre et d'ambroïde.
641 bis - 642 Tabletterie d'autres matières.
! 654 Objets de collection de tous genres, œuvres
et objets antiques de tous genres.
05 Sulfure d'arsenic naturel.
026 Borax brut. — Borate de chaux.
0122 Oxydes de cuivre.
0216 Tartrates de potasse.
0377 Extraits de noix de galle et de sumac, etc.
^ Colis postaux ne présentant pas un caractère commercial.
FRANSA CUMHURİYETİ MURAHHASİ JENERAL
TELLE HAZRETLERİNE

Murahhas Efendi ,
Ticaret Mukavelenamesinin 8 inci Maddesi mucibince
Türkiyeden neş'et ve vürut edip Fransaya ithal olunan mahsu­
lâta Fransa Hükümetinin bahsetmek tasavvurunda bulunduğu
muameleyi müş'ir irsal buyrulan 24 temmuz 1923 tarihli mek­
tup ile merbutunu aldığımı beyan ile ke3bi şeref eylerim .
Salifüzzikir mektup ile merbutunun muhteviyatını senet
ittihaz eylediğimi size beyan ile şerefyabım .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatım kabul buyurmanızı
jica ederim.
İmza : M. ismet.
LETTRE
DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION TURQUE
A U DÉLÉGUÉ FRANÇAIS

Lausanne, le 24 juillet 1923.

Monsieur le Délégué Plénipotentiaire,


J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du
"24 juillet ainsi que de son annexe que vous avez bien voulu
m'adresser pour me faire connaître le traitement que le Gou-
vernement français envisage d'accorder, en vertu de l'article
.8 de la Convention de commerce, aux produits originaires et
en provenance de Turquie importés en France.
J'ai l'honneur de vous déclarer que j'ai pris acte du
contenu de ladite lettre et de son annexe.
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué Plénipotentiaire, les
assurances de ma très haute considération.
Signé : M. Ismet.

;;Son Excellence le Général Pelle, Délégué de la République


Française à la Conférence de la Paix.
TİCARET MUKAVELENAMESİNİN DOKUZUNCU
MADDESİNE MÜTEALLİK MEKTUPLAR.
Lozan, 24 temmuz 1923,
S U L H KONFERANSINDA HAŞMETLÛ İNGİLTERE
KİRALI HAZRETLERİNİN MURAHHASI
SİR HORACE RUMBOLD HAZRETLERİNE
Ekselans ,
Lozanda bugünkü tarihle imza edilen ticaret Mukavele­
namesinin dokuzuncu Maddesine atfen Zatı Âlilerinin nazan
ıttılaına zirdeki hususu iblâğa müsaraat eylerim :
Kabotajı millî sancağa hasra karar veren Türk Hüküme­
ti şimdiye kadar Türk sularında muntazam seyrüsefer icra
eden ve zirde işaret edilen kumpanyaların Türkiyede bir
limandan diğerine eşyai ticariye ve yolcu nakletmelerine
muvafakat etmiş olduğunu ve kendisile aktedecekleri
Mukavelede musarrah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı
ticariyeyi muhtemel ne gibi şerait dairesinde devam ettirebi­
leceklerini onlarla müzakereye mütemayil bulunduğunu Zatı
Âlilerine ihbar ile kesbi şeref eylerim .
1 kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir
müddet zarfında işbu müzakerat bir itilâfa müncer olmayacak
olursa balâdaki kumpanyalar faaliyetlerini şeraiti hazıra dai­
resinde ancak muahhar iki senelik bir müddet zarfında devam *
ettirmek hakkına malik olabileceklerdir.
İşbu sureti tesviyeden istifade edeceği balâda işaret
olunan kumpanyalar atidekilerdir :
Khedivial Mail Steamship and Graving Dock Company
Limited,
M. et J. Constant,
EUerman Line, Limited.
Türkiyede bugünkü tarihte kabotaj yapan Türk kum­
panyaları Büyük Britanya sahillerinde muamelei mütekabile-
den istifade edeceklerdir.
Hükümetinin mutabık olduğunun bana teyit etmesinii
Zatı Âlilerinden rica ederim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı*
rica ederim.
İmza: M. İsmet.
b) Application de l'Article 9.
I. LETTRE DU PRESIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE AU DÉLÉGUÉ BRITANNIQUE.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commer-
ciale signée à Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse
-de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au
pavillon national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il
consent à ce que les entreprises ci-après indiquées, qui prati-
quaient jusqu'à présent un service régulier dans les eaux
turques, effectuent en Turquie le transport des marchandises
et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à négo-
cier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient
-éventuellement continuer ce trafic pour toute période prévue
au contrat qu'elles concluraient avec lui.
e r
Si, dans un délai de six mois à dater du 1 janvier 1924,
ces négociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites
entreprises n'auraient droit de poursuivre leur activité que
pendant une durée ultérieure de deux ans , aux conditions
actuelles.
Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiaires de cet
arrangement, seront les suivantes :
Khedivial Mail Steamship and Graving Dock Company
Limited,
M. et J. Constant,
Ellerman Line, Limited.
Les bateaux des entreprises turques qui, à la date de ce
jour, font le cabotage en Turquie, bénéficieront de la récipro-
cité sur les côtes de la Grande-Bretagne.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer
l'accord de son Gouvernement et d'agréer, etc..
Signé: M. Ismet.

Son Exellence Sir Horace Rumbold, Délégué de sa Majesté


Britannique à la Conférence de la Paix, Lausanne.
TÜRK HEYETİ MURAHHAS ASI REİSt
İSMET P A Ş A HAZRETLERİNE

Lozan, 24 temmuz 1923.

Reis Efendi,

Kabotaj hakkında Zatı Âlilerinin bugünkü tarihle bana


göndermek lûtfunda bulunduğu mektubu almakla kesbi şeref
eylerim . Hükümetim namına balâdaki mektup muhteviyatını
senet ittihaz ederken orada işaret olunan üç ingiliz seyrisefain
kumpanyasının yapacağı kabotajın şeraiti hakkında ve Türki-
yedeki bugünkü tarihte kabotaj yapan türk kumpanyaları
vapurlarına Büyük Britanya sahillerinde bahşolunacak mua­
melei mütekabileye dair mutabık olduğumuzu size ihbara
müsaraat eylerim .
Tazimati ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanız»
rica ederim .

İmza : Horace Rumbold.


LETTRE
D U DÉLÉGUÉ BRITANNIQUE AU PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION TURQUE
Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que Votre-
Excellence a bien voulu m'adresser, en date d'aujourd'hui re-
lativement au cabotage. En prenant acte, au nom de mon
Gouvernement, du nontenu de cette lettre, je m'empresse de
vous informer que nous sommes d'accord tant sur les condi-
tions dans lesquelles seront effectués les services de cabotages
des trois entreprises de navigation britanniques qui y sont
indiquées, que sur la réciprocité à accorder sur les côtes de la
Grande Bretagne aux bateaux des entreprises turques qui à
la date de ce jour font le cabotage en Turquie.
Veillez agréer, Excellence, les assurances de ma très
haute considération.
Signé : Horace Rumbold.

Son Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des Affaires


Etrangères, Président de la Délégation du Gouvernement
de la Grande Assemblée Nationale de Turquie à la
Conférence de la Paix.
SULH KONFERANSINDA FRANSA HÜKÜMETİ
MURAHHASI JENERAL PELLÉ HAZRETLERİNE

Ekselans ,

Lozanda bugünkü tarihle imza edilen ticaret Mukavele­


namesinin dokuzuncu Maddesine atfen Zati Alilerinin nazarı
ıttılaına zirdeki hususu iblâğa müsaraat ederim :
Kabotajı millî sancağa hasra karar veren Türk Hükümeti
şimdiye kadar Türk sularında muntazam seyrüsefer icra eden
ve zirde işaret edilen kumpanyaların Türkiyede bir limandan
diğerine eşyai ticariye ve yolcu nakletmelerine muvafakat
etmiş olduğunu ve kendisile aktcdecekkri Mukavelede mu­
sarrah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı ticariyeyi muh­
temel ne gibi şerait dairesinde devam ettirilebileceklerini
onlarla müzakereye mütemayil bulunduğunu Zatı Âlilerine
ihbar ile kesbi şeref ederim .

1 kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir


mühlet zarfında işbu müzakerat bir itilâfa müncer olmayacak
olursa balâdaki kumpanyalar faaliyetlerini şeraiti hazıra daire­
sinde ancak muahharen iki senelik bir müddet zarfında devam
ettirmek hakkına malik olabileceklerdir.

İşbu sureti tesviyeden istifade edeceği balâda işaret


olunan kumpanyalar atidekilerdir :
Messageries Maritimes,
Paquet kumpanyası,
Fraissinet kumpanyası.
Türk Hükümeti bazı Fransız müessesatma bahse mütemayil
olduğunu beyan ettiği fevaitten istifadeyi Fransa sahillerinde
Türk firma ve kumpanyaları için muamelei mütekabile şartına
tâbi kılabileceğini takdir etmekte ise de Fransa kavanini ecnebi
II. LETTRE D U PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE A U DÉLÉGUÉ F R A N Ç A I S .

Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commerciale
^signée à Laussanne, à la date de ce jour, je m'empresse de
poiter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au
pavillon national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il
consent à ce que les entreprises ci-après indiquées, qui prati-
quaient jusqu'à présent un service régulier dans les eaux
turques, effectuent en Turquie le transport des marchandises
et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à né-
gocier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient
éventuellement continuer ce trafic pour toute période prévue
au contrat qu'elles concluraient avec lui.
e r
Si, dans un délai de six mois à dater du 1 janvier 1924,
ces négociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites
entreprises n'auraient droit de poursuivre leur activité que
pendant une durée ultérieure de deux ans, aux conditions
actuelles.
Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiaires de cet
arrangement, seront les suivantes :
Messageries Maritimes,
Compagnie Paquet,
Compagnie Fraissinet.
Bien que le Gouvernement turc estime qu'il pourrait
•soumettre le bénéfice des avantages qu'il se déclare disposé
à accorder à certaines entreprises françaises à la condition de
réciprocité sur les côtes françaises pour les firmes et entreprises
turques, il se rend compte que cette exigence serait aujourd'hui
sans objet puisque la loi française a interdit le droit de cabo-
tage aux navires étrangers, mais il se croit en droit de
21
gemilere kabotaj hakkını menetmiş olduğundan bu talebin-'
elyevm nabemahal olduğunu nazarı itibare almaktadır . Fakat
eğer Fransa bu baptaki kavaninini atiyen tadil edecek olursa
hiç olamazsa bugünkü tarihte Tüıkiyede kabotaj yapan Türk
kumpanyalarının en ziyade naili müsaade millet muamelesinden
istifadeye kabul edilecekleri hakkında teminat talep etmekte
kendini haklı görür .
Hükümetinin mutabık olduğunu bana teyit etmesini Zatı'
Alilerinden rica ederim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı»
rica ederim .
İmza: M. ismet.

Lozan , 24 temmuz 1923. •

HARİCİYE VEKİLİ VE LOZAN KONFERANSINDA -


TÜRK HEYETİ MURAHHASA Sİ REİSİ İSMET
P A Ş A HAZRETLERİNE

Reis Efendi,
Bugüûkü tarihli bir mektupla Zatı Âliniz Türkiye Büyük-
Millet Meclisi Hükümetinin Messageries Maritimes , Paquet,
Fraissinet kumpanyalarının Türkiye Umanları arasında iki sene
müddetle kabotaj yapmağa devam etmesine ne şerait dairesinde
müsaadeye mütemayil olduğunu bana teyit etmek lûthında
bulundunuz.
Fransa Hükümetinin balâdaki şerait hakkında mutabık-
©luduğunu Zatı Âlinize bildirmekle kesbi şeref eylerim .
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatım kabul buyurmanızı.
rica ederim .
İmza : Pelle.
demander l'assurance que si, ultérieurement, la France modifiait
à cet égard sa législation, il serait admis au bénéfice du trai-
tement de la nation la plus favorisée, du moins pour les firmes
et entreprises turques qui, à la date de ce jour, font le cabo-
tage en Turquie
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer
l'accord de son Gouvernement et d'agréer les assurances de
ma hute considération.
Signé : M. Ismet.
Son Excellence le Général Pelle, Délégué de la Répubbque
Française à la Conférence de la Paix, Lausanne.

LETTRE
DU DÉLÉGUÉ FRANÇAIS AU PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION TURQUE.

Lausanne, le 24 Juillet 1923.

Monsieur le Président,
Par une lettre en date de ce jour, Votre Excellence a
bien voulu me confirmer les conditions dans lesquelles le
Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie
est disposé à laisser les Compagnies des Messageries Mari-
times, Paquet et Fraissinet continuer à pratiquer pendant deux
années le cabotage entre les ports turcs.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement
français est d'accord sur les conditions précitées .
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les aussurece»
de ma haute considération.
Singé : Pelle.
S o n Excellence le Général Ismet Pacha, Ministre des Affaire»
Etrangères, Président de la Délégation Turque à la Con-
férence de la Paix, Lausinne.
S U L H KOMFERANSINDA HAŞMETLU İTALYA
KİRALI HAZRETLERİNİN MURAHHASI
MÜSYÜ MONTAGNA HAZRETLERİNE
Ekselans ,
Lozanda bugünkü tarihle imza edilen ticaret Mukavele­
namesinin dokuzuncu Maddesine atfen Zatı Alilerinin nazarı
ıttılaına zirdeki hususu iblağa müsaraat eylerim :
Kabotajı millî sancağa hasra karar veren Türk Hükümeti
şimdiye kadar Türk sularında muntazam seyrüsefer icra eden
ve zirde işaret edilen kumpanyaların Türkiyede bir limandan
diğerine eşyai ticariye ve yolcu nakletmelerine muvafakat
•etmiş olduğunu ve kendisile aktedecekleri mukavelede musar­
rah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı ticariyeyi muhte­
mel ne gibi şerait dairesinde devam ettirebileceklerini onlarla
müzakereye mütemayil bulunduğunu Zatı Alilerine ihbar ile
kesbi şeref eylerim .
1 Kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir müd­
det zarfında işbu müzakerat bir itilâfa müncer olmayacak
olursa balâdaki kumpanyalar faaliyetlerini şeraiti hazıra daire­
sinde ancak muahhar iki senelik bir müddet zarfında devam
ettirmek hakkına malik olabileceklerdir .
işbu sureti tesviyeden istifade edeceği balâda işaret olu­
nan kumpanyalar atidekilerdir :
Società Lloyd Triestino — Trieste;
Società Italiana di Servizi Marittimi — Roma;
Società Italiana di Navigazione G. Rossi — Roma.
Türkiyede bugünkü tarihte kabotaj yapan Türk kum­
panyaları İtalya sahillerinde muamelei mütekabileden istifade
edeceklerdir.
Hükümetinin mutabık olduğunu bana teyit etmesini Zatı
Âülerinden rica ederim.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
rica ederim.
İmza * M. ismet.
m. LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION
TURQUE A U DÉLÉGUÉ ITALIEN.
Lausanne, le 24 juillet 1923.
Excellence,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commerci-
ale signée à Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse
de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au
pavillon national, a l'honneur d'informer Votre Excellence
qu'il consent à ce que les entreprises ci-après indiqués, qui
pratiquaient jusqu'à présent un service régulier dans les eaux
turques, effectuent en Turquie le transport des marchandises
et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à négo-
cier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient
éventuellement continuer ce trafic pour toute période prévue
au contrat qu'elles concluraient avec lui.
e r
Si, dans un délai de six mois à dater du 1 janvier
1924, ces négociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdi-
tes entreprises n'auraient droit de poursuivre leur activité
que pendant une durée ultérieure de deux ans, aux condition»
actuelles.
Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiaires de c e t
arrangement, seront les suivantes:
Società Lloyd Triestino—Trieste;
Società Italiana di Servizi Marittimi—Roma;
Società Italiana di Navigazione G. Rossi—Roma.
Les bateaux des entreprises turques qui, à la date de c e
jour, font le cabotage en Turquie, bénéficieront de la récipro-
cité sur les côtes italiennes.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer
l'accord de son Gouvernement et d'agréer les assurances de
ma haute co^idération.
Signé : M. Ismet
S o n Excellence Monsieur Montagna, Délégué de Sa Majesté
le Roi d'Italie à la Conférence de la Paix, Lausanne.
Lozan, 24 temmuz 1923.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ HARİCİYE


VEKİLİ VE LOZAN S U L H KONFERANSINDA
TÜRK HEYETİ M U R A H H A S A S I R E l S l
İSMET P A Ş A HAZRETLERİNE.

Ekselans,

Türkiyede kabotajın icrası hakkında bugünkü tarihli ve


zirdeki şekilde muharrer Mektubu Âlinizi almakla kesbi şeref
eylerim :
«Bugünkü tarihle Lozanda imza edilen Ticaret Mukavele­
namesinin dokuzuncu Maddesine atfen Zati Âlilerinin nazan
ıttılaına zirdeki hususu vaz'a müsaraat eylerim. Kabotajı millî
sancağa hasra karar veren Türk Hükümeti Türk sularında
şimdiye kadar muntazam bir sefer icra etmekte olan ve zirde
işaret olunan kumpanyaların Türkiyede bir limandan diğer
limana emtiai ticariye ile yolcu nakliyatını icra etmelerine
muvafakat etmiş olduğunu ve kendisi ile aktedecekleri Muka­
velede musarrah kâffei müddetler zarfında işbu nakliyatı «ca­
riyeyi muhtemel ne gibi şerait dairesinde devam ettirebilecek­
lerini onlarla müzakereye mütemayil bulunduğunu Zatı Âlinize
ihbar ile kesbi şeref eylerim.
« 1 Kânunusani 1924 tarihinden itibaren altı aylık bir
mühlet zarfında işbu müzakerat bir itilâfa müncer olmayacak
olursa balâdaki kumpanyalar şeraiti hazıra dairesinde faaliyet­
lerini ancak muahharen iki senelik bir müddet için idame
etmek hakkına malik olabileceklerdir.
«işbu sureti tesviyeden istifade edeceği balâda işaret olu­
nan kumpanyalar atidekilerdir :
Società Lloyd Triestino — Trieste,
Società Italiana di Servizi Marittimi — R o m a ,
Società Italiana di Navigazione G . Rossi — Roma.
LETTRE
DU DÉLÉGUÉ ITALIEN AU PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION T U R Q U E .

Lausanne, le 24 Juillet 1923 .

Excellence ,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de
sa lettre en dat de ce jour , relative à l'exercice du cabotage
en Turquie , lettre conçue dans les termes suivantes:
«En me référant à l'article 9 de la Convention Commerciale
siguée à Lausanne , à la date de ce jour , je m'empre3se de
porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit :
« Le Gouvernement turc , décidé à réserver le cabotage
au pavillon national, a l'honneur d'informer Votre Excellence
qu'il consent à ce que les entreprises ci-après indiquées, qui
pratiquaient jusqu'à présent un service régulier dans les eaux
turques , effectuent en Turquie le transport des marchandises
et voyageurs d'un port à un autre et qu'il est disposé à né-
gocier avec elles les conditions auxquelles elles pourraient
éventuellement continuer ce tarfic pour toute période prévue
au contrat qu'elles conclueraient avec lui .
e r
« Si , dans un délai de six mois , à dater du 1 Janvier
1924 , ces négociations n'avaient pas abouti à un accord,
lesdites entreprises n'auraient droit de poursuivre leur activité
que pendant une durée ultérieure de deux ans, aux conditions
actuelles .

« Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiares de cet


arrangement , seront les suiventes :
Società Lloyd Triestino-Trieste,
Società Italiana di Servizi Marittimi-Roma,
Società Italiana di Navigazione G. Rossi - Roma.
«Bugünkü tarihte Türkiyede kabotaj yapan Türk kum­
panyalarının vapurları italya sahillerinde muamelei mütekabi-
leden istifade edebileceklerdir. Hükümetinin bu bapta mutabık
olduğunu bana lütfen teyit eylemesini Zatı Âlilerinden rica ve
tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı istir­
ham ederim. »
Balâdaki mektubu senet ittihaz eyledim. Hükümetim na­
mına muhteviyatı hakkında mutabık bulunduğumu beyan eyle­
rim.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanıza
rica ederim.

İmza : Montagna.
«Les bateaux des entreprises turques qui, à la date de ce
jour, font le cabotage en Turquie , bénéficieront de la récipro-
cité sur les côtes Italiennes .
« Je prie Votre Excellence de voulor bien me confirmer
l'accord de son Gouvernement et d'agréer les assurances de
ma haute considération ».
J'ai pris acte de ladite lettre et je me déclare , au nom
de nom Gouvernement, d'accord sur son contenu.
Veuillez agréer , Excellence, les assurances de ma haute
considération .
Signé : G . C . Montagna.

Son Excellence le Général Ismet Pacha , Ministre des Affaires


Etrangères, Président de la Délégation Turque à la Con-
férence de la Paix , Lausanne.
BAZI ÎMTÎYAZATA MÜTEALLİK MEKTUPLAR.

Lozan, 24 temmuz 1923.

SULH KONFERANSINDA HAŞMETLÛ İNGİLTERE


KİRALI HAZRETLERtNİN MURAHHASI SİR
HORACE RUMBOLD HAZRETLERİNE
Ekselans,
Armstrong Whitworth and Kompany Limited ve Vickera
Limited şirketine bugün gönderdiğim mektubun bir suretini
leffen irsal ile kesbi şeref eylerim.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanızı
«rica ederim.

İmza : M. İsmet.
5. L E T T R E S

RELATIVES À CERTAINES CONCESSIONS.

Ltttre du président de la délégation Turque au délégué Britannique.


Lausanne, le 24 juillet 1923.

Excellence,
J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-après, une copie de la
lettre que j'ai adressée en date d'aujourd'hui au Président des
; Sociétés Armstrong-Whitworth and Company Limited et Vic-
kers Limited.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute
considération.
Signé; M. Ismet.

.Son Excellence Sir Horace Rumbold, Délégué de Sa Majesté


Britannique à la Conférence de la Paix, Lausanne.
ARMSTRONG WHÎTWORTH AND Co LtMtTED VE
VtCTKERS LtMİTED ŞİRKETLERİNİN
REİSİ EFENDİYE

Reis Efendi,
Türkiye Büyük Millet Meclibi Hükümetinin Nafıa Vekilfe
namına ve imtiyazat hakkındaki bugünkü tarihli Protokolün
ikinci Maddesinde Armstrong Whitwort and Co Limited ve Vic-
kers Limited şirketleri hakkında münderiç bulunan ahkâma
atfen zirdeki hususu nazarı ıttılaınıza yaz' ile kesbi şeref eylerim.
Şurası mukarrerdir ki Muahedei Sulhiyenin imzasından
beş senelik bir mühlet zarfında balâdaki tarihten muah­
har olarak aktedilecek mukavelelerle Türk Hükümeti, zikro­
lunan mukavelatta işaret edilen ameliyatın tamamen veya kıs­
men sahai file isalini veya işledilmesini temin zımnında ecnebi-
sermaye veya sanayiine müracaatı tasavvur ederse işbu şirket­
leri niyetinden haberdar edecek ve onların diğer herhangi bir
şahıs veya şirket ile tamamen müsavi olarak rekabete girmesini'
mümkün kılacaktır.
Tazimatı ihtiramkâranemin teminatını kabul buyurmanız»
rica ederim.

İmza : M . İsmet.
Lausanne, le 24 juillet 1923.

Monsieur le Président,
Au nom du Ministre des Travaux Publics du Gouverne-
ment de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, et en
me référant aux dispositions relatives aux Sociétés Armstrong
Whitworth and Co Ltd et Vickers Limited, inscrites à l'article
2 du Protocole en date de ce jour relatif aux concessions, j'ai
l'honnenr de porter à votre connaissance ce qui suit:
II est entendu que si, dans un délai de cinq années à
dater de la signature du Traité de Paix, le Gouvernement turc
6e proposait, en tout ou en partie, de réaliser la construction
ou d'assurer l'exploitation, par des contrats à conclure posté-
rieurement à ladite date, des travaux visés dans les conventi-
ons précitées en faisant appel à l'industrie ou aux capitaux
étrangers, ile en aviserait lesdites Sociétés et les mettrait en
mesure d'entrer en concurrence sur un pied de complète
-égalité avec toute personne ou société.
Agréez, Monsieur le Président, les assurances de ma
considération la plu