You are on page 1of 6

Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

Giáo án số: 08 số tiết 01 số tiết đã giảng 23


Thực hiện ngày tháng năm 2010
Tên bài: CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN (tiếp)
5.2. Tài khoản kế toán
- Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về tài khoản kế toán, nội dung, kết
cấu của tài khoản cũng như các nguyên tắc thiết kế và ghi chép vào tài khoản -
phương tiện để xử lý thông tin của kế toán.
- Yêu cầu: Sau khi học sinh viên nắm được nội dung , kết cấu của tài khoản kế
toán, nguyên tắc ghi chép vào tài khoản chủ yếu và các quan hệ đối ứng tài khoản
cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào bài tập thực tế.
I. Ổn định lớp: Thời gian: 01 phút.
- Số HS - SV vắng:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: 03 phút
- Câu hỏi kiểm tra: Trình bày khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản? Nêu hình
thức biểu hiện và vai trò của phương pháp?
- Dự kiến HSSV kiểm tra:
Họ tên
Điểm

III. Giảng bài mới: Thời gian: 36 phút.


- Đồ dùng và phương tiện dạy học: giáo án, đề cương chi tiết bài giảng, đề cương
chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, phấn, bảng…
- Nội dung, phương pháp:

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************

Thời Phương
gian pháp
TT Nội dung giảng dạy
thực
hiện
5.2 Tài khoản kế toán.
5.2.1 Khái niệm và kết cấu của tài khoản.
5.2.1.1 Khái niệm
5.2.1.2 Kết cấu:
- Kết cấu chung của tài khoản: 7p Thuyết
Tên tài khoản trình,
phân tích
Bên Nợ Bên Có

5.2.2 Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán.


- Phải có nhiều tài khoản cơ bản và các tài khoản điều
chỉnh cho tài khoản cơ bản.
- Kết cấu của tài khoản vốn phải ngược với tài khoản 5p Thuyết
nguồn vốn. Kết cấu của tài khoản điều chỉnh phải ngược trình
với tài khoản cơ bản mà nó điều chỉnh.
- Số phát sinh tăng được phản ánh ở cùng bên với số dư
đầu kỳ, số phát sinh giảm được phản ánh ở bên còn lại
của tài khoản kế toán.

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************

5.2.3 Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản kế toán chủ yếu:
5.2.3.1 Tài khoản tài sản:

Nợ TK "Tài sản" Có

Số dư đầu kỳ

Phát sinh tăng Phát sinh giảm

Tổng PS tăng Tổng PS giảm

Số dư cuối kỳ Phân
12p tích, phát
5.2.3.2 Tài khoản nguồn vốn: vấn

Nợ TK "Nguồn vốn" Có

Số dư đầu kỳ

Phát sinh giảm Phát sinh tăng

Tổng PS giảm Tổng PS tăng

Số dư cuối kỳ

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************

5.2.3.3 Tài khoản quá trình kinh doanh:

Nợ TK "QTKD" Có

- Chi phí phát sinh - Thu nhập phát sinh


- Chi phí < Thu nhập - Chi phí > Thu nhập
- Xử lý thu nhập - Xử lý chi phí

Tổng PS giảm Tổng PS tăng

- Công thức tính số dư cuối kỳ của tài khoản:

Số dư Số dư Số PS Số PS
cuối kỳ = đầu kỳ + tăng - giảm
của TK của TK trong kỳ trong kỳ

5.2.4 Quan hệ đối ứng tài khoản kế toán.


a Loại 1: Tăng tài sản này - Giảm tài sản khác. 12p Thuyết
b Loại 2: Tăng nguồn vốn này - Giảm nguồn vốn khác. trình, ví
c Loại 3: Tăng tài sản - Tăng nguồn vốn. dụ minh
d Loại 4: Giảm tài sản - Giảm nguồn vốn. họa
e Loại 5: Vốn giảm - Phát sinh chi phí.
f Loại 6: Nguồn vốn tăng - Phát sinh chi phí.
g Loại 7: Vốn tăng - Phát sinh thu nhập.
h Loại 8: Nguồn vốn giảm - Phát sinh thu nhập.

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************

IV. Tổng kết bài: Thời gian: 03 phút


Phương
Thời pháp
TT Nội dung
gian thực
hiện
Nhắc lại các phần trọng tâm của bài giảng, yêu cầu sinh
viên nắm vững:
- Nội dung, kết cấu chung của tài khoản và kết cấu của 03 p Thuyết
từng loại tài khoản cụ thể. trình
- Các quan hệ đối ứng cơ bản.

V. Câu hỏi, bài tập: Thời gian: 02 phút.


Phương
Thời pháp
TT Nội dung
gian thực
hiện
Trình bày các quan hệ đối ứng tài khoản? Mỗi quan hệ Thông
1 cho một ví dụ cụ thể? 2p báo, nêu
câu hỏi

VI. Tự rút kinh nghiệm: (chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Ngày tháng năm 2010.

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giáo án lý thuyết Nguyên lý kế toán
******************************************************************************

Trưởng Khoa PT. Bộ môn Giáo viên

Vũ Minh Đức

*****************************************************************************
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh