REVIZIJSKI STANDARDI

Prof. dr. sc. Jusuf Kumalić
Bihać, aprila 2011.godine

OPĆENITO O REVIZIJSKIM STANDARDIMA
 Revizijski standardi jesu temeljna pravila koja se koriste pri reviziji finansijskih izvještaja.
 Sukladno odreĊenju predmeta eksterne revizije postupak ocjene objektivnosti i realnosti finansijskih izvještaja provodi se na naĉin koji je predviĊen revizijskim standardima.  Obavezno se mora poštovati profesionalna etika.  MeĊunarodni revizijski standardi (International Standards on Auditing – ISA) dovoljno su opširni i mogu se primjenjivati direktno, kao što to nalaţe Zakon o reviziji BiH.  MRevS, a isto tako morat će se prouĉiti i odgovarajući nacionalni standardi drţava u kojima je revizija vrlo razvijena – SAD.  Ameriĉki nacionalni standardi poznati su pod nazivom Općeprihvaćeni revizijski standardi (Generally Accepted Auditing Standards – GAAS).

2

SADRŢAJ OPĆEPRIHVAĆENIH REVIZIJSKIH STANDARDA

3

i to: 100 – 199 Uvod MRevS 100. Angaţmani s izraţavanjem uvjerenja MRevS 120. Okvir MeĊunarodnih revizijskih standarda 200 – 299 Odgovornost MRevS 200. Cilj i temeljna naĉela revizije finansijskih izvještaja MRevS 210. Uslovi preuzimanja obaveze revizije MRevS 220.   II.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI  MRevS nisu jednom zauvjek dani već se oni usavršavaju i prilagoĊavaju novonastalim situacijama.    . Kontrola kvaliteta revizorova rada 4  I. Brojĉano su oznaĉeni i razvrstani u grupe zajedniĉkog sadrţaja.

nastavak -  MRevS 230. Poznavanje poslovanja preduzeća  MRevS 320. Planiranje  MRevS 310. 300 – 399 Planiranje  MRevS 300. Znaĉajnost u reviziji 5 . Izvještavanje o revizijskim pitanjima onih koji su zaduţeni za upravljanje III. Revizorova odgovornost da u reviziji finansijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške  MRevS 250. Dokumentacija  MRevS 240.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Razmatranje zakona i propisa u reviziji finansijskih izvještaja  MRevS 260.

nastavak - IV.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Revizijski dokaz MRevS 501. Poĉetno angaţiranje revizora – poĉetna stanja MRevS 520. Revizijska posmatranja poslovnih subjekata koji koriste usluţne organizacije 500 – 599 Revizijski dokazi MRevS 500. Eksterne konfirmacije MRevS 510. Revidiranje u uslovima raĉunskih informacijskih sistema MRevS 402.       6 . Revizijski dokaz – dodatno razmatranje MRevS 505. Procjena rizika i interna kontrola MRevS 401.    400 – 499 Interna kontrola MRevS 400. Revizija na temelju uzorka i ostali selektivni postupci V. Analitiĉki postupci MRevS 530.

nastavak -  MRevS 540.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Revizija raĉunovodstvenih procjena  MRevS 545. Vremenska neograniĉenost poslovanja  MRevS 580. Izjava menadţmenta 7 . Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti  MRevS 550. DogaĊaji poslije datuma bilanse  MRevS 570. Povezane stranke  MRevS 560.

Ostale informacije u dokumentima koje sadrţe revidirane finansijske izvještaje 8 .    VII. Revizorov izvještaj o finansijskim izvještajima MRevS 710. 600 – 699 Korištenje rada drugih MRevS 600. Korištenje radom drugih revizora MRevS 610. Razmatranje rada interne revizije MRevS 620.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Korištenje rada struĉnjaka 700 – 799 Zakljuĉci revizije i izvještaji    MRevS 700. Usporedne informacije MRevS 720.nastavak - VI.

Ispitivanje finansijskih informacija temeljenih na predviĊanjima IX.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . 800 – 899 Posebna podruĉja   MRevS 800. Preuzimanje obaveze uvida u finansijske izvještaje MRevS 920.nastavak - VIII. Preuzimanje obaveze kompiliranja finansijskih informacija 9 . Preuzimanje obaveze obavljanja dogovorenih postupaka koji se odnose na finansijske informacije MRevS 930. Revizorov izvještaj za posebne namjene MRevS 810.    900 – 999 Povezane usluge MRevS 910.

UVOD  Uvod je podjeljen u dva dijela. dogovoreni postupci i 10 kompilacije. definirati standarde i pruţiti upute profesionalnim raĉunovoĊama javnog sektora za obavljanje poslova. i to:    Angaţmani s izraţavanjem uvjerenja (oznaka 100) Okvir MRevS (oznaka 120) MRevS 100. Svrha je ovog standarda objasniti ciljeve i osnove angaţmana s izraţavanjem uvjerenja.    . osigurava sveobuhvatni okvir za angaţmane s izraţavanjem uvjerenja kojima je namjera pruţiti visok ili umjeren. odnosno srednji nivo uvjerenja. Pod povezanim uslugama podrazumjeva se uvid. Pri razmatranju Okvira MRevS naglašen je okvir finansijskog izvještavanja te okvir za provoĊenje revizije i povezanih usluga.

ODGOVORNOST  MRevS 200 – Cilj i temeljna naĉela provoĊenja revizije finansijskih izvještaja  Opći cilj revizije finansijskih izvještaja je omogućiti revizoru izraţavanje mišljenja o pouzdanosti tih izvještaja. objektivnost. potrebno je da obuhvati sve aspekte poslovanja klijenta. ĉestitost. Odgovornost za finansijske izvještaje snosi menadţment klijenta. Pri razmatranju djelokruga revizije. a revizor je odgovoran za svoj izvještaj. profesionalno ponašanje i tehniĉki standardi. profesionalna nadleţnost i duţna paţnja. 11 .     A u kontekstu temeljnih revizijskih naĉela istiĉe se:  neovisnost. Revizorovo mišljenje nije garancija buduće sposobnosti dobrog poslovanja klijenta. povjerljivost.

   . komunikaciju itd. MRevS 220 – Kontrola kvalitete revizorova rada  Ovaj Standard se odnosi na kontrolu kvalitete rada koju je revizor prenio na svoje pmoćnike Nadziranje pomoćnika provodi se u samom toku provoĊenja revizije. ukazije na cilj i djelokrug revizije UtvrĊuje obim odgovornosti prema klijentu.nastavak MRevS 210 – Uslovi preuzimanja obaveze revizije    Obaveze revizije preuzima se pismom o preuzimanju obaveze revizije Revizor potvrĊuje svoje imenovanje. ovaj Standard obuhvaća i kontrolu opšte kvalitete koja se odnosi na kontrolu opštih politika i postupaka koje je 12 usvojila revizijska kuća.ODGOVORNOST . a pregled nakon što je odreĊen posao obavljen Najviše paţnje posvećuje se prikupljenim dokazima te predloţenom izvještaju Osim kontrole pojedinaĉnih revizija.

pri nadzoru i pregledu postupaka revizije.) Odgovornost za spreĉavanje prijevara i pogrešaka ima menadţment i zbog toga on razvija sistem internih kontrola. pogrešno interpretiranje ĉinjenica. Radna dokumentacija vlasništvo je revizora i on se mora brinuti o povjerljivosti informacija koje su sadrţane u njoj. 13 .ODGOVORNOST . i sl. Treba napomenuti da je rizik neotkrivanja. u pravilu veći kod prijevara nego kod pogreške.nastavak MRevS 230 – Dokumentacija    Radna dokumentacija revizora predstavlja vezu izmeĊu knjigovodstvenih evidencija klijenta i revizorskog izvještaja Ona pomaţe u planiranju i obavljanju revizije. te sluţi kao dokaz o obavljenoj reviziji i kao potpora revizorovu mišljenju. MRevS 240 – Revizorova odgovornost da u reviziji finansijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške     Izraz “prijevare” oznaĉava namjerno pogrešan iskaz (falsifikat) Izraz “pogreške” predstavlja nenamjerne propuste (raĉunske greške. a revizor o istim mora obavijestiti vlast i menadţment.

Odgovornost za te propuste snosi menadţment O neprimjenjivanju zakona i propisa revizor uobiĉajeno izvještava i tijela koja donose propise i tijela vlasti. 14  . Te osobe. Zbog neprimjenjivanja zakona i propisa revizor moţe odustati od preuzete revizijske obaveze.ODGOVORNOST . izmeĊu revizora i relevantnih osoba koje su zaduţene za upravljanje. proizišlih iz revizije finansijskih izvještaja. MRevS 260 – Izvještavanje o revizijskim pitanjima onih koji su zaduţeni za upravljanje  Svrha je ovog Standarda dati odgovarajuće upute za raspravljanje revizijskih pitanja. prema ovom standardu. treba odrediti sam revizor budući da je struktura upravljanja razliĉita od zemlje do zemlje.nastavak MRevS 250 – Razmatranje zakona i propisa u revziji finansijskih izvještaja     Revizor treba da otkrije neprimjenjivanje zakona i propisa ako oni utjeĉu na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja. a sve odgovornosti snosi klijent. a na osnovu istog daje i svoje mišljenje.

vremenski okvir i obim revizijskih postupaka.  15 . odvija se neprekidno. jer planovi njima predstavljaju upute. rebalans po potrebi. Ako se poveća prihvatljiv nivo znaĉajnosti. MRevS 320 – Znaĉajnost u reviziji  Temeljna ideja ovog standarda sastoji se u tome da revizor svoju pozornost mora usmjeriti na materijalno znaĉajne informacije. zatim se moraju poznavati opšti uslovi i pravila poslovanja koji utjeĉu na poslovanje iste djelatnosti (grane). ukljuĉivanje asistenata. Razlikuje se opći plan revizije od programa revizije koji prikazuje vrstu. MRevS 310 – Poznavanje poslovanja  Revizor i asistenti moraju dobro upoznati poslovanje klijenta.PLANIRANJE MRevS 300 – Planiranje   Planiranje revizije se temelji na poznavanju poslovanja klijenta. smanjuje se revizijski rizik i obrnuto.

16 c)    . Inherentni i kontrolni rizik postoje neovisno o reviziji. i Rizik neotkrivanja koji proizlazi iz vjerovatnoće da revizor neće otkriti preostale pogreške sadrţane u finansijskim izvještajima.INTERNA KONTROLA MRevS 400 – Procjena rizika i interna kontrola  a) b) REVIZIJSKI RIZICI OBUHVAĆAJU: Inherentni rizik koji proizlazi iz vjerovatnoće da u finansijskim izvještajima klijenta postoje pogreške. Ako je ocjena inherentnog i kontrolnog rizika na niskom nivou. Kontrolni rizik koji predstavlja vjerovatnoću da sistem internih kontrola klijenta neće sprijeĉiti ili otkriti takve pogreške u finansijskim izvještajima. Upoznavanje i ocjena sistema internih kontrola i procjena revizijskih rizika izuzetno su znaĉajni za cjelokupni tok revizije. dok je rizik neotkrivanja direktno vezan uz postupak revizije. revizor moţe prihvatiti visok nivo rizika neotkrivanja.

INTERNA KONTROLA . softvera i cjelokupnog sistema obrade podataka klijenta. razmotriti na koji naĉin usluţna organizacija (revizor).nastavak - MRevS 401 – Revidiranje u uslovima raĉunskih informacijskih sistema  U ovom Standardu sadrţane su dodatne upute za provoĊenje revizije u uslovima raĉunskih informacijskih sistema s tim da se eksplicitno istiĉe da je opšti cilj i djelokrug revizije u tim uslovima isti kao i kod klasiĉne obrade podataka. radi planiranja i razvijanja uĉinkovitog revizijskog pristupa. utjeĉe na raĉunovodstveni sistem i sistem internih kontrola klijenta. Ovdje se traţi viši nivo struĉnog znanja i sposobnosti revizora što podrazumjeva poznavanje hardvera.   MRevS 402 – Revizijska razmatranja poslovnih subjekata koji koriste usluţne organizacije  Sukladno odrednicama ovog Standarda revizor treba. ĉijim se radom koristi klijent. 17 . U tom kontekstu istiĉu se i razlike pri provoĊenju revizije i procjeni rizika u odnosu na klasiĉnu obradu podataka.

istraţivanje neuobiĉajenih promjena i stavaka). postojanje stvari. usklaĊivanje otvorenih stavka). b) promatranje (inventura). Dokazi koje prikupi revizor pouzdaniji su od dokaza koje je prikupio klijent. usmene konsultacije.     Postipci prikupljanja revizijskih dokaza su: a) inspekcija ili pregledavanje (provjera knjiţenja. itd). U kontekstu pouzdanosti revizijskih dokaza naglašava se da su vanjski dokazi uvijek pouzdaniji od unutarnji.REVIZIJSKI DOKAZI MRevS 500 – Revizijski dokazi   Revizor mora prikupiti dovoljno odgovarajućih dokaza kako bi mogao izraziti mišljenje i sastaviti revizorski izvještaj o finansijskim izvještajima. 18 . oni su pouzdaniji u sluĉajevima kada klijent ima zadovoljavajući sistem internih kontrola. Dokazi u pisanom obliku pouzdaniji su od usmenih dokaza. isprava. d) izraĉunavanje (provjera koliĉina). i e) analitiĉki postupci (znaĉajni pokazatelji i trendovi. tj. c) propitkivanje i konfirmiranje (ankete. Ako se razmatraju unutarnji dokazi. potvrĊivanje.

dio E. dio B. Prisutnost popisa zaliha. dio C. Revizijski dokazi. 19 . dio D. Zamijenjen s MRevS 505 Eksterne konfirmacije. i to: dio A. Informacije o dijelovima.  Ovaj Standard sadrţi nekoliko dijelova.nastavak MRevS 501 – Revizijski dokaz – dodatna razmatranja za posebne stavke  Svrha ovog Standarda je uspostaviti pravila i pruţiti upute kao dopunu odrednicama MRevS 500. i to u svezi s posebnim iznosima i njihovim objavljivanjima. Vrednovanje i objavljivanje dugotrajnih ulaganja. Upiti o parnicama i odštetnim zahtjevima.REVIZIJSKI DOKAZI .

20 .  Eksterno konfirmiranje se najĉešće koristi u svezi sa stanjima raĉuna i njihovi dijelova. i sl.REVIZIJSKI DOKAZI . ocjenjivanje rezultata postupaka konfirmiranja. osobine traţenika.  U ovom Standardu se detaljno obraĊuje utjecaj postupaka eksternog konfirmiranja na revizorovu procjenu inherentnog i kontrolnog rizika.nastavak MRevS 505 – Eksterne konfirmacije  Eksterno konfirmiranje je postupak koji podrazumjeva dobivanje pouzdanog revizijskog dokaza putem neposredne komunikacije s trećim licima kao odgovor na zahtjev za informaciju o odreĊenoj stavki koja utjeĉe na tvrdnje menadţmenta dane u finansijskim izvještajima. zahtjevi menadţmenta u svezi konfirmacija. zatim tvrdnje koje se mogu potvrĊivati pomoću eksternih konfirmacija.

izraţava se mišljenje s rezervom ili negativno mišljenje. tada izraţava mišljenje s rezervom ili se suzdrţava od izraţavanja mišljenja.REVIZIJSKI DOKAZI . utjeĉu i stanja iz proteklih godina te raĉunovodstvene politike u proteklim godinama.  U sluĉajevima kada postoje greške u poĉetnim stanjima te nedosljedna primjena raĉunovodstvenih politika u odnosu na poĉetno stanje.  Ako revizor nema dokaza za poĉetno stanje.  Ovdje se podrazumjeva komunikacija s predhodnim revizorom te uvid u njegovu radnu dokumentaciju uz uvaţavanje profesionalne etike revizora. osim poslovanja u tekućoj godini. 21 . a ona su znaĉajna.nastavak MRevS 510 – Poĉetno angaţiranje revizora – poĉetna stanja  Na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja.

. pristupa se dijeljenju statistiĉke mase u slojeve.REVIZIJSKI DOKAZI . tj. stratifikaciji. Analitiĉki postupci koriste se i kao dokazni testovi. NaĊene greške u uzorku treba koristiti za predviĊanje pogreške u cijeloj 22 masi iz koje je uzet uzorak. Rizik neotkrivanja vezan je s revizijom na temelju uzorka.  MRevS 530 – Revizija na temelju uzoraka i ostali selektivni postupci testiranja     Neovisno od korištenja uzorka (statistiĉkog ili nestatistiĉkog).nastavak MRevS 520 – Analitiĉki postupci  Pod analitiĉkim postupcima podrazumjeva se analiza znaĉajnih pokazatelja i tendencija ukljuĉujući i rezultate istraţivanja neuobiĉajenih promjena i stavaka u finansijskim izvještajima. inherentni i kontrolni rizik uvijek postoji. U sluĉajevima kada je statistiĉka masa iz koje se uzima uzorak vrlo velika.

Procjene fer vrijednosti sadrţe neizvjesnosti u pogledu iznosa i vremena budućih novĉanih tokova. 23   . a odgovornost revizora svodi se na utvrĊivanje prihvatljivosti raĉunovodstvenih procjena ukljuĉenih u finansijske izvještaje.REVIZIJSKI DOKAZI . MRevS 545 – Revidiranje mjerenja i objavljivanje fer vrijednosti   Ovim Standardom uspostavljena su pravila i upute za revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti sadrţanih u finansijskim izvještajima. posebno onih koja ukljuĉuju ugovorne novĉane tokove ili za koje nisu na raspolaganju trţišne informacije kada se koriste procjene. Revizor mora prikupiti dovoljno odgovarajućih dokaza koji će mu omogućiti zakljuĉak o opravdanosti raĉunovodstvenih procjena .nastavak MRevS 540 – Revizija raĉunovodstvenih procjena  Menadţment je odgovoran za izbor raĉunovodstvenih procjena sadrţanih u finansijskim informacijama klijenta. Stoga revizor treba dobiti dostatne primjerne revizijske dokaze da su mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti u skladu s okvirom finansijskog izvještavanja koji je odabrao poslovni subjekt.

24 .nastavak MRevS 550 – Povezane stranke  Ovaj Standard usko je povezan s MRS 24 – Objavljivanje povezanih stranaka.  Revizor mora imati imena svih povezanih stranaka te utvrditi i prouĉiti sve znaĉajnije transakcije s povezanim strankama. a posebnu paţnju mora posvetiti trasakcijama u neuobiĉajenim okolnostima.REVIZIJSKI DOKAZI . i preuzete su definicije iz MRS-a 24. revizor se više moţe osloniti na dokaze dobivene od nepovezanih stranaka.  U kontekstu pribavljanja dokaza kao potpore revizorovu mišljenju.  Ako revizor ne moţe prikupiti dovoljno dokaza o povezanim strankama i transakcijama s njima te ako objavljivanje povezanih stranaka nije u skladu s MRS-om 24. tada on treba na primjeran naĉin modificirati svoj izvještaj (izraţava mišljenje s rezervom ili se suzdrţava od izraţavanja mišljenja).

 U razdoblju izmeĊu revizorova izvještaja i datuma objavljivanja finansijskih izvještaja menadţment je odgovoran za izvještavanje revizora o dogaĊajima koji mogu uticati na finansijske izvještaje.REVIZIJSKI DOKAZI . ako menadţment odluĉi ispraviti finansijske izvještaje. 25 . ali prije njegova izvještaja.  U sluĉajevima otkrića ĉinjenica poslije objavljivanja finansijskih izvještaja.nastavak MRevS 560 – DogaĊaji poslije datuma bilanse  Na revizorov izvještaj stavlja se datum na dan kada je završeno ispitivanje. revizor mora obaviti postupke nuţne u tim okolnostima i izdati novi izvještaj o ispravljenim finansijskim izvještajima. a to ukljuĉuje razdoblje poslije datuma bilanse što znaĉi da je revizor uzimao u obzir i one dogaĊaje i djelovanje poslije datuma bilanse.

REVIZIJSKI DOKAZI . poslovnih ili ostalih naznaka revizor uoĉi da je dovedena u pitanje vremenska neograniĉenost poslovanja.nastavak MRevS 570 – Vremenska neograniĉenost poslovanja  Kada zbog odreĊenih finansijskih. tu ĉinjenicu primjerno je objaviti u revizorovu izvještaju. i to uobiĉajeno u zasebnom odjeljku izvještaja.  MRevS 580 – Izjava menadţmenta  Izjave menadţmenta o finansijskim izvještajima uobiĉajeno se razmatra kao revizijski dokaz. Potrebno je naglasiti da mišljenje revizora o realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja nije jamstvo neograniĉenog vremena poslovanja klijenta. 26  . Revizor treba imati dokaz da menadţment klijenta priznaje svoju odgovornost za odgovarajuće prikazivanje finansijskih izvještaja te da je odobrio te izvještaje.

a u sluĉajevima kada se izraţava mišljenje razliĉito od pozitivnog. uz saglasnost eksperta. 27 . Ako revizor izraţava pozitivno mišljenje. revizor će se. vještinama i objektivnostima te saraĊivati s njim. tada se on ne treba pozivati na rad struĉnjaka. pozvati na njegov rad.KORIŠTENJE RADOM DRUGIH MRevS 600 – Korištenjem radom drugog revizora   Ovaj Standard odnosi se na situaciju kada se glavni revizor subjekta koristi radom drugog revizora koji predstavlja revizora sastavnih dijelova subjekta (odjeli. MRevS 620 – Korištenje rada struĉnjaka   Revizor snosi punu odgovornost za rad angaţiranog struĉnjaka i zbog toga treba voditi raĉuna o njegovim sposobnostima. MRevS 610 – Razmatranje rada interne revizije  Ako je u preduzeću interna revizija dobro organizovana i dobro funkcionira. Ako glavni revizor ocijeni da finansijski izvještaji sastavnih dijelova za cjelinu poslovanja subjekta nisu vaţni. tada se ovaj Standard ne primjenjuje. filijale. tada to za revizora finansijskih izvještaja znaĉi lakši i kraći postupak revizije. pridruţene firme).

odjeljak o djelokrugu revizije u kome se opisuju obiljeţja revizije u koja se ubraja poziv na primjenjene revizijske standarde ili primjenjenu praksu te opis obavljenog revizijskog posla. i revizorov potpis 28 d) e) f) g) h) . datum izvještaja revizorova adresa. odjeljak u kome se izraţava mišljenje ili suzdrţanost od mišljenja o finansijskim izvještajima.ZAKLJUĈCI REVIZIJE I IZVJEŠTAJI MRevS 700 – Revizorov izvještaj o finansijskim izvještajima  a) b) c) Temeljni elementi revizorskog izvještaja su: naslov (“revizorov izvještaj”) naslovnik (kome se naslovljava izvještaj) poĉetni ili uvodni odjeljak koji sadrţi identifikaciju revidiranih finansijskih izvještaja i iskaz o odgovornosti menadţmenta subjekta te o odgovornosti revizora.

). Prije svega.POSEBNA PODRUĈJA MRevS 800 – Revizorov izvještaj za posebne namjene  Pod revizorovim izvještajem za posebne namjene podrazumjevaju se izvještaji o finansijskim informacijama.   . Ovo ispitivanje. osim onih izvještaja koji su obuhvaćeni MRevS 700.  MRevS 810 – Ispitivanje finansijskih informacija temeljenih na predviĊanjima  Informacije koje sadrţe predviĊanja temelje se na pretpostavkama i po svojoj naravi vrlo su subjektivne. objektivnost potraţivanja. se temelji na poznavanju poslovanja klijenta i na istorijskim informacijama. u pravilu. i sl. misli se na izvještaje o finansijskim izvještajima sastavljenim u skladu s drugim pouzdanim raĉunovodstvenim osnovama (novĉani primici i izdaci. Revizor treba razmotriti jesu li te istorijske informacije revidirane i jesu li pri 29 njihovu sastavljanju primjenjena prihvatljiva raĉunovodstvena naĉela.

Drugaĉije reĉeno. MRevS 920 . u pravilu. i to na upite (usmene ili pisane) i na analitiĉke postupke. ograniĉava na dvije vrste revizorskih postupaka.Preuzimanje obaveze obavljanja dogovorenih postupaka koji se odnose na finansijske informacije  Da bi utvrdio ĉinjeniĉno stanje revizor mora formirati dokumentaciju i prikupiti odgovarajuće dokaze. i e) pribavljanje konfirmacija. 30   . a ne revizijski posao. RaĉunovoĊa u svom izvještaju o obavljenoj kompilaciji finansijskih izvještaja mora istaknuti kako nije obavljena. to je tipiĉan raĉunovodstveni. MRevS 930 – Preuzimanje obaveze kompilacije finansijskih informacija  Pri preuzimanju obaveze kompilacije koja se odnosi na prikupljanje. a oslanja se na: a) upite i analize. d) ispitivanje. ni uvid u finansiske izvještaje i kako ne izraţava nikakvo uvjerenje o tim informacijama. ni revizija.POVEZANE USLUGE MRevS 910 – Preuzimanje obaveze uvida u finansijske izvještaje  Obavljanje uvida se. klasifikaciju i objedinjavanje finansijskih informacija raĉunovodstveno znanje pretpostavlja se revizijskom znanju. b) ponovno izraĉunavanje i provjere taĉnosti. c) promatranje.

HVALA NA PAŽNJI ! 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful