Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
126Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STRATEGI Pengajaran

STRATEGI Pengajaran

Ratings:

4.77

(1)
|Views: 7,375|Likes:
Published by LadyZuely

More info:

Published by: LadyZuely on Jan 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

 
2.0 Pengenalan Strategi PengajaranStrategi merujuk kepada cara – cara bagaimana guru mengendalikan sesuatuaktiviti pembelajaran dengan sistematik dan bukan dengan cara cuba jaya. Ia merupakantindakan – tindakan spesifik yang dilakukan dengan sengaja oleh guru untuk mencapaimatlamat – matlamat khusus dalam proses pembelajaran. Guru memerlukan kemahiranuntuk merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran supaya dapatdisampaikan kepada murid – murid untuk memperolehi hasil pembelajaran maksimum.Aspek – aspek yang perlu diambil kira oleh guru semasa menentukan strategi pengajaranyang sesuai ialah objektif pengajaran, proses pengajaran , isi kandungan, persediaan dankebolehan mengajar, gaya peribadi pengajaran dan persekitaran di dalam bilik darjah.Antara contoh strategi – strategi pengajaran ialah :a.Strategi pemusatan guru b.Strategi pemusatan muridc.Strategi pemusatan bahand.Strategi berasaskan tugasan2.1 Pemusatan Guru Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai eksplisit. Strategi pemusatan gurumerupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama diamalkan di dalam bilik darjah. Strategi pemusatan guru meletakkan guru di tengah – tengah aktiviti bilik darjah. Dalam strategi ini, guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran.Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang pentingsedangkan murid berpeanan sebagai penonton sahaja. Komunikasi dan interaksi diantara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyamendengar. Ciri kepimpinan guru juga bersifat autokratik. Murid murid tidak  berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru yang banyak bertindak danmemberi arahan. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian pencapaian objektif pengaajran guru. Penyebaran ilmu pengetahuan lebih
 
diutamakan daripada penyebaran nilai – nilai murni dan prkembangan emosi oleh guru.Strategi ini mementingkan pencapaian murid – murid berdasarkan keputusan ujian dan peperiksaan. Teknik mengajara guru tertumpu kepada penyampaian fakta fakta.Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal. Justeru itu, muridkurang berupaya membuat interpretasi. Interaksi di antara murid juga adalah pasif dansifat sifat sosial positif kurang dipupuk. Strategi ini mementingkan pengolahankaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian oleh guru. Akibatnya, dibawah strategi pemusatan guru, murid muridmenjadi kurang kreatif dan berinisiatif. Strategi ini menggunakan persembahan bahandalam langkah langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemak  permahaman murid. Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yangmempunyai langkah – langkah kecil yang menegaskan latihan amali murid selepassetiap langkah. Peranan guru ialah menyampaikan bahan, membimbing murid pada sesiawal latihan amali, dan membekalkan setiap muris dengan amali yang lebih tinggi dankerap.2.2 Pemusatan MuridDalam strategi ini, murid memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran.Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid focus utama dalam proses pembelajaran. Murid – murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam pengajarandan pembelajaran (kaedah kumpulan, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi dan lain – lain).Strategi ini mungkin lebihsesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dankritikal. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid memainkan peranan yang penting,sedangkan peranan guru hanya sebagai pembimbing kepada murid yangmenjalankan aktiviti pembelajaran. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan muridadlaah dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan membimbing murid supayamurid berfikir dan bertindak balas memberi jawapan. Ciri kepimpinanan guru bersifat
 
demokratik dalam strategi ini. Murid – murid sentiasa digalakkan memberi pendapatmereka. Keadaan ini menggalakkan lebih banyak penglibatan murid dalam aktiviti bilik darjah. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif  pembelajaran murid. Perkembangan murid adalah secara menyeluruh dan seimbangdari segi intelek, rohani, jasmani dan sosial. Ujian formatif lebih ditekankan dankeputusan ujian kerap sekali digunakan untuk mengkaji kelemahan murid.Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid – murid memahami fakta – fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuatkesimpulan sendiri. Peluang interaksi diantara murid adalah banyak dan sifat sosialyang positif seperti tolong menolong, berkerjasama dan bertolak ansur selaludipupuk. Strategi pemusatan murid juga mementingkan pengolahan kaedah kumpulan.Di bawah strategi pemusatan murid, murid – murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Guru mengamanahkan tanggungjawab yang lebih kepada murid. Strategiini didapati lebih berkesan dalam mengembangkan kebolehan murid dalammengaplikasikan konsep dan sikap yang positif, menggalakkan motivasi,mengembangkan penyuburan diri dan menggalakkan kemahiran sosial berkumpulan.Beberapa contoh strategi pemusatan murid ialah penerokaan, inkuiri dan penemuanserta beberapa bentuk perbincangan. Strategi pemusatan murid ialah termasuk menimbulkan dan mewujudkan persekitaran kelas yang membolehkan murid dapat berinteraksi dengan guru dan murid lain2.3 Berasaskan bahanStrategi pemusatan bahan terbahagi kepada dua kategori iaitu bahan pengajarandan bahan pembelajaran. Bahan – bahan yang digunakan ialah spaerti carta,graf,petaspecimen, model gambar, slaid video, perakam pita dan projektor. Bahan yang lebihcanggih adalah pakej pembelajaran berasaskan komputer, CD-ROOM, komputemultimedia, cakera padat interaktif, bahan daripada internet, persidangan- tele dan persidangan – video. Strategi ini memupuk sifat –sifat sosial yang positif khasnya bilamurid dan guru berkongsi sumber dan bahan. Murid – murid mendapat pengalaman

Activity (126)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sharifah Shukri added this note
syukrn.. atas mklumat yg diberikan
Zafirah Feyra liked this
Jamal Latib liked this
Hanis Hasni liked this
Atiqah Latiff liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->