Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Kho

Phuong Phap Kho

Ratings:
(0)
|Views: 14|Likes:
Published by nguyentrongcang

More info:

Published by: nguyentrongcang on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
- 1 - Thi
ế 
t k 
ế 
nhà máy s
n xu
ấ 
t cà phê nhân
 Đồ
Án T 
ố 
t ngi
 p Ngành Công Ngh
Th
ự 
c Ph
ẩ 
m Th
Thu Hi
ế 
u - L
ớ 
 p 01H2B
PH
 N I:...........................................................................................................................2L
I M
 
ĐẦ
U.................................................................................................................2PH
 N II:.........................................................................................................................4L
P LU
 N KINH T
THU
T...............................................................................7PH
 N III:......................................................................
Error! Bookmark not defined.
 T
 NG QUAN V
NGUYÊN LI
U.............................
Error! Bookmark not defined.
 PH
 N IV:......................................................................................................................15CH
 N VÀ THUY
T MINH QUY TRÌNH CÔNG NGH
........................................15A. Ch
n ph
ươ 
ng pháp ch
ế
bi
ế
n.....................................................................................15B. Qui trình công ngh
s
n xu
t cà phê nhân b
ng ph
ươ 
ng pháp khô..........................16C. Qui trình công ngh
s
n xu
t cà phê rang xay.........................................................24PH
 N V:.......................................................................................................................29TÍNH CÂN B
 NG NGUYÊN LI
U...........................................................................295.1.Tình hình s
n xu
t c
a nhà máy..............................................................................295.2. Cân b
ng v
t ch
t cho s
n xu
t cà phê nhân..........................................................295.3. Tính cân b
ng v
t ch
t cho s
n xu
t cà phê rang...................................................36PH
 N VI:......................................................................................................................39TÍNH CÂN B
 NG NHI
T L
ƯỢ
 NG...........................................................................396.1. Cân b
ng nhi
t l
ượ 
ng cho quá trình s
n xu
t cà phê nhân.....................................396.2. Cân b
ng nhi
t l
ượ 
ng cho cà phê rang xay............................................................44PH
 N VII:....................................................................................................................49TÍNH VÀ CH
 N THI
T B
.........................................................................................49A. Tính và ch
n thi
ế
t b
cho dây chuy
n cà phê nhân..................................................49B. Tính ch
n thi
ế
t b
dây chuy
n s
n xu
t cà phê rang................................................66PH
 N VIII:...................................................................................................................74TÍNH T
CH
Ứ 
C VÀ TÍNH XÂY D
Ự 
 NG...................................................................74I. Tính t
ch
c...............................................................................................................74II. Tính xây d
ng
...........................................................................................................78PH
 N IX:......................................................................................................................87TÍNH H
Ơ
I - N
ƯỚ
C -
Đ
I
 N.........................................................................................87A. Tính h
ơ 
i....................................................................................................................87B. Tính n
ướ 
c..................................................................................................................88C. Tính
đ
i
n...................................................................................................................91PH
 N X:.......................................................................................................................99TÍNH KINH T
............................................................................................................99A. Tính cho xây d
ng....................................................................................................99B. Tính cho trang thi
ế
t b
nhà máy..............................................................................101PH
 N XI:....................................................................................................................106AN TOÀN LAO
ĐỘ
 NG VÀ V
SINH CÔNG NGHI
P.........................................106PH
 N XII:..................................................................................................................109
T LU
 N.................................................................................................................109TÀI LI
U THAM KH
O...........................................................................................110
 
http://www.ebook.edu.vn
- 2 - Thi
ế 
t k 
ế 
nhà máy s
n xu
ấ 
t cà phê nhân
 Đồ
Án T 
ố 
t ngi
 p Ngành Công Ngh
Th
ự 
c Ph
ẩ 
m Th
Thu Hi
ế 
u - L
ớ 
 p 01H2B
PH
N I:
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
 
Cà phê là m
t
đặ
c s
n c
a các n
ướ 
c vùng nhi
t
đớ 
i, là s
n ph
m
đượ 
c buôn bánnhi
u trên th
ế
gi
ớ 
i,
đố
i v
ớ 
i n
ướ 
c ta cà phê c
ũ
ng chi
ế
m m
t ph
n quan tr 
ng trongcác m
t hàng xu
t kh
u có giá tr 
. H
ơ 
n n
a, do m
t hàng cà phê
đ
ã,
đ
ang và s
t
ă
ngc
ườ 
ng phát tri
n nhi
u là m
t
đặ
c s
n quý giá c
a vùng nhi
t
đớ 
i. Vi
c tiêu th
 phê trên th
ế
gi
ớ 
i c
ũ
ng ngày càng t
ă
ng, nh
t là
ở 
Châu Âu, t
 p quán u
ng cà phê
đ
ãg
n li
n v
ớ 
i phong t
c xã h
i và m
c sinh ho
t v
t ch
t. M
t hàng cà phê trongnh
ng n
ă
m qua
đ
ã mang l
i l
ợ 
i ích to l
ớ 
n
đ
óng góp m
t t
m quan tr 
ng trong s
 nghi
 p xây d
ng
đấ
t n
ướ 
c. N
ướ 
c ta có
đ
i
u ki
n thiên nhiên t
t
để
phát tri
n lo
i cây cao c
 p này, nhi
uvùng
đấ
t
đỏ
t thích h
ợ 
 p
để
tr 
ng cà phê nh
ư
các cao nguyên: Gia Lai, Kon Tum,Daklak, Di Linh….Do t
 p quán u
ng cà phê có t
lâu
đờ 
i nên
đố
i v
ớ 
i nhi
u ng
ườ 
i cà phê tr 
ở 
thànhth
c u
ng th
ườ 
ng nh
t,
đ
i
u này có l
do h
ươ 
ng v
 
đặ
c bi
t c
a cà phê và tác d
ngch
y
ế
u c
a nó.Cà phê là m
t lo
i th
c u
ng kích thích th
n kinh, gây ho
t
độ
ng minh m
n chotrí óc và thông qua s
kích
độ
ng h
th
n kinh, t
ă
ng c
ườ 
ng s
ho
t
độ
ng c
a các b
 máy khác trong c
ơ 
th
nh
ư
tr 
ợ 
tim, xúc ti
ế
n s
tu
n hoàn c
a máu, nâng cao sinhl
c ch
ng m
t m
i cho c
ơ 
th
ng
ườ 
i. Trong cà phê ho
t ch
t ch
y
ế
u là cafein, hàml
ượ 
ng c
a nó trong cà phê t
1-3%, cafein là m
t ch
t
độ
c vì v
y u
ng nhi
u cà phês
sinh ra táo bón, u
ng quá nhi
u làm th
n kinh quá kích thích b
gây r 
i lo
n sau
đ
ó có th
d
n t
ớ 
i suy nh
ượ 
c. Tuy nhiên, cà phê v
n là th
c u
ng h
 p d
n
đố
i v
ớ 
inhi
u ng
ườ 
i và nhi
u l
a tu
i trên th
ế
gi
ớ 
i b
ở 
i l
m
t tách cà phê ngon thì có
đầ
y
đủ
 h
ươ 
ng v
 
đặ
c bi
t khi
ế
n ng
ườ 
i ta thích thú m
t cách khó t
. V
ớ 
i nh
ng ph
ươ 
ng ti
n
đ
i
u ki
n trang thi
ế
t b
hi
n nay ng
ườ 
i ta có th
tách
đượ 
c nhi
u ch
t th
ơ 
m trong cà phê rang. Vì th
ế
, cà phê là
đồ
u
ng
ư
a chu
ng và
đượ 
c
đ
ánh giá cao.Trên th
ế
gi
ớ 
i hi
n nay có r 
t nhi
u n
ướ 
c tr 
ng cà phê, trong
đ
ó 4 n
ướ 
c có di
ntích tr 
ng cà phê l
ớ 
n nh
t là Brazil có kho
ng 3 tri
u ha s
n l
ượ 
ng
đạ
t 1056000 t
n,
 
http://www.ebook.edu.vn
- 3 - Thi
ế 
t k 
ế 
nhà máy s
n xu
ấ 
t cà phê nhân
 Đồ
Án T 
ố 
t ngi
 p Ngành Công Ngh
Th
ự 
c Ph
ẩ 
m Th
Thu Hi
ế 
u - L
ớ 
 p 01H2B
chi
ế
m kho
ng 25% s
n l
ượ 
ng cà phê trên th
ế
gi
ớ 
i (trên th
ế
gi
ớ 
i 5244000 t
n),Colombia hi
n có trên 1 tri
u ha, s
n l
ượ 
ng hàng n
ă
m kho
ng 750000 t
n,In
đ
ônêxia và Mêxicô có di
n tích trên d
ướ 
i 1 tri
u ha.
Vi
t Nam trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây
đ
ã t
ă
ng nhanh di
n tích canh tác và s
nl
ượ 
ng thu ho
ch cà phê. Di
n tích n
ă
m 1989-1990
đạ
t 123000 ha và s
n l
ượ 
ng
đạ
t90000 t
n.
Đế
n n
ă
m 1998
đạ
t 350000 ha và s
n l
ượ 
ng
đạ
t 400000 t
n.M
c dù giá c
cà phê trên th
tr 
ườ 
ng g
n
đ
ây
đ
ã có nhi
u bi
ế
n
độ
ng nh
ư
ng thunh
 p cao và nhanh chóng nên
đ
ã thu hút nhi
u c
ơ 
quan t
ư
nhân và h
nông dân
đầ
ut
ư
vào ngành s
n xu
t cà phê. Ngoài ra,
để
 
đ
áp
ng nhu c
u c
a ng
ườ 
i tiêu dùngtrong n
ướ 
c và xu
t kh
u, vùng Tây Nguyên r 
ng l
ớ 
n
đấ
t
đ
ai khí h
u thích h
ợ 
 p chovi
c phát tri
n cà phê. Trong nh
ng n
ă
m g
n nh
t n
ướ 
c ta s
có hàng v
n t
n cà phêxu
t kh
u hàng n
ă
m vì
đ
ó là m
t m
t hàng mà c
th
ế
gi
ớ 
i
đề
u
ư
a thích.Cùng v
ớ 
i vi
c phát tri
n tr 
ng cà phê thì k 
thu
t ch
ế
bi
ế
n
đ
òi h
i ngày càngcao. Khâu ch
ế
bi
ế
n
nh h
ưở 
ng l
ớ 
n
đế
n ph
m ch
t cà phê và tác
độ
ng m
nh
đế
ns
n xu
t cà phê. Hi
n nay, chúng ta có nhi
u c
ơ 
s
ở 
ch
ế
bi
ế
n cà phê nhân s
ng xu
tkh
u và ch
ế
bi
ế
n cà phê b
t, cà phê hòa tan, song qui mô còn nh
ch
ư
a t
 p trung. Nh
ư
ng v
ớ 
i k 
ế
ho
ch phát tri
n cà phê trong nh
ng n
ă
m t
ớ 
i, công tác ch
ế
bi
ế
n nh
t
đị
nh s
 
đạ
t
đượ 
c nh
ng
đỉ
nh cao c
a k 
thu
t ch
ế
bi
ế
n hi
n
đạ
i trên th
ế
gi
ớ 
i. Nh
ư
ng th
c t
ế
n
ướ 
c ta có r 
t ít nhà máy ch
ế
bi
ế
n cà phê
đạ
t ch
t l
ượ 
ng cao màch
y
ế
u là các phân x
ưở 
ng s
n xu
t nh
c
a t
ư
nhân v
ớ 
i thi
ế
t b
l
c h
u, thô s
ơ 
,n
ă
ng su
t th
 p, ch
t l
ượ 
ng không cao.M
t hàng xu
t kh
u là cà phê nhân c
a chúng ta còn kém ch
t l
ượ 
ng, b
ép giálàm gi
m m
t ph
n thu nh
 p. H
ơ 
n n
a, do cà phê nhân kém ch
t l
ượ 
ng nên các s
n ph
m c
a nh
ng quá trình ch
ế
bi
ế
n ti
ế
 p theo t
cà phê nhân c
a chúng ta ch
t l
ượ 
ngc
ũ
ng không cao. Cho nên yêu c
u c
n thi
ế
t là ph
i xây d
ng m
t nhà máy s
n xu
tcà phê có tính quy mô l
ớ 
n là c
n thi
ế
t.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->