Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sütőiparikollektiv_szerzodes_061128

sütőiparikollektiv_szerzodes_061128

Ratings: (0)|Views: 1,137 |Likes:
Published by adokapu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: adokapu on Mar 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
S Ü T
Ő
I P A R ISZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZ
Ő
DÉS
Budapest, 2006.
 
szeptember 18.
 
 
 2
I. részÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A Kollektív Szerz
ő
dést köt
ő
felek – a Süt
ő
ipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság – munkaadói oldala részér 
ő
l a munkáltatói érdekképviseletet ellátó:Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából ésképviseletében a Süt
ő
ipari Szakmai Érdekközössége (1012 Budapest, KunyDomokos u. 13-15.),Magyar Pékszövetség (1117 Budapest, Dombóvári út 5-7.)Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (1107 Budapest, Mázsatér 2-6.)Ipartestületek Országos Szövetsége (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.)munkavállalói oldala részér 
ő
l a munkavállalói érdekképviseletet ellátó:Süt
ő
ipari Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.),több munkáltatóra és azok munkavállalóira kiterjed
ő
hatállyal – figyelemmel a kölcsönösenméltányolható érdekeikre –, azzal a céllal, hogy annak szabályait, rendelkezéseit aTEÁOR’03 15.81 és 15.82 szerinti süt
ő
ipari tevékenységet végz
ő
kre egységesenalkalmazzák, a következ
ő
 
SÜT 
Ő
 IPARI SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZ 
Ő
 DÉS-t 
(a továbbiakban: Szerz
ő
dés) kötik meg.Aláírók rögzítik, hogy a
ő 
lt 
 
 bet
ű
típussal írt, a Munka Törvénykönyvér 
ő
l szóló 1992. éviXXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) idézett szakaszai nem részei a Szakágazati KollektívSzerz
ő
désnek, csak a tájékoztatást, a megállapodás jobb megértését szolgálják.
I. fejezet
 A Szerz 
ő 
dés célja
1. A Szerz
ő
d
ő
Felek – sajátos eszközeikkel élve – szabályozott együttm
ű
ködés keretébenel
ő
segítik a hazai süt
ő
ipari szakágazat feltételeinek kialakítását, amelyek a süt
ő
szakmaeredményes m
ű
ködését, m
ű
szaki fejl
ő
dését, a foglalkoztatottak munkájának megfelel
ő
 díjazását, jogi védelmüket, valamint munkakörülményeik és szociális biztonságuk  javulását lehet
ő
vé teszik.2. A Szerz
ő
désben meghatározott kapcsolatrendszer kialakításával Szerz
ő
d
ő
Felek intézményesen és rendszeresen megismerik a másik felet foglalkoztató kérdéseket.
 
 3
3. Szerz
ő
d
ő
felek együttesen fellépnek a süt
ő
ipari szakma tekintélyének növelése, agazdálkodás feltételrendszerének javítása, a rendezett piaci és munkaer 
ő
-piaci viszonyok megteremtése érdekében.4. A Szerz
ő
d
ő
Felek kölcsönösen törekednek a felmerül
ő
problémák megegyezés útjántörtén
ő
megoldására.5. A Szerz
ő
dés meghatározza a munkavállalók részére az egyes juttatások alsó határát.6. A Szerz
ő
dés szabályozza a munkaid
ő
vel, munkarenddel, a munka díjazásával, a bérpótlékokkal kapcsolatos alapvet
ő
kérdéseket.
II. fejezet
 A Szerz 
ő 
dés hatálya
7. A Szerz
ő
dés személyi hatálya kiterjed a szerz
ő
dést megköt
ő
munkáltatóiérdekképviselethez tartozó és kollektív szerz
ő
désre azt felhatalmazó, a jelen Szerz
ő
dés 1.számú mellékletében felsorolt munkáltatókra és azok munkavállalóira.8. A Szerz
ő
d
ő
Felekhez – a szerz
ő
dés hatálybalépése után is –csatlakozhatnak azonmunkáltatói érdekképviseleti szervek, melyek nyilatkozatukkal a szerz
ő
dést magukranézve kötelez
ő
érvény
ű
nek elismerik.Jelen Szerz
ő
dést a hatálya alá tartozó munkáltatók valamennyi munkajogi jogviszonybanálló munkavállalójára alkalmazni kell, így a rendelkezései vonatkoznak:
 
a munkaviszonyban állókra függetlenül attól, hogy teljes, vagy részmunkaid
ő
 bentörténik a foglalkoztatásuk,
 
nyugdíjjogosultságot szerzett és munkaviszonyban foglalkoztatottmunkavállalókra,
 
külföldi munkavállalókra,
 
a Szerz
ő
dés szabályait kell továbbá alkalmazni a munkáltató azonmunkavállalóira, akik átmenetileg más, nem a Szerz
ő
dés hatálya alá tartozómunkáltatónál végeznek munkát, kivéve ez alól, ha a tényleges munkavégzésihelyen hatályos kollektív szerz
ő
dés magasabb juttatásokat ír el
ő
. Ugyanakkor nemvonatkozik a Szerz
ő
dés a Mt. 188. § hatálya alá tartozó vezet
ő
kre.9. A Szerz
ő
dés határozatlan ideig van hatályban. A Szerz
ő
dést bármelyik aláíró fél négyhónapos felmondási id
ő
vel felmondhatja, rendelkezéseit azonban a felmondási id
ő
alatt isalkalmazni kell.A Szerz
ő
d
ő
Felek kötelezik magukat arra, hogy felmondási szándékukról és a felmondáskonkrét okáról el
ő
z
ő
leg írásban tájékoztatják a másik felet, és 15 napon belül tárgyalástkezdeményeznek a felmondást kiváltó okok megoldása érdekében. Ennek elmulasztásaesetén a felmondás érvénytelen. A Szerz
ő
dés érvényesen akkor mondható fel, ha az els
ő
 tárgyalási naptól számított 15 napon belül az egyeztetés eredménytelen. Szerz
ő
d
ő
Felek 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->