Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tho-ho-xuan-huong

tho-ho-xuan-huong

Ratings: (0)|Views: 754 |Likes:
Published by khoiquyenvn

More info:

Published by: khoiquyenvn on Sep 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TH
Ơ 
H
XUÂN H
ƯƠ 
NG
 
T
 
tình II
Ti
 
ng gà v
ă 
ng v
 
ng gáy trên bom(1)Oán h
n trông ra kh
 
 p m
i chòm. Mõ th
m không khua mà c
ũ
ng c
 
c.(2)Chuông s
u ch
 
ng
 
ánh c
 
sao om(3)?Tr 
ư 
c nghe nh
 
ng ti
 
ng thêm r 
u r 
ĩ 
 ,Sau gi
n vì duyên
 
mõm mòm.Tài t 
 
v
ă 
n nhân ai
 
ó tá?Thân này
 
âu
 
ã ch
u già tom!(4)
 (1)
Bom:
M
m

t.(2)-(3) Mõ và chuông dùng trong nhà chùa có tác d
ng làm nguôi d
u lòng ng
ư 
i.
 
 
âynhà th
ơ 
v
n d
ng khác.
 Mõ th
m, chuông s
u
: Ti
ng lòng s
u th
m trong
êm khuyav
ng l
ng không khua không
ánh mà v
n vang lên d
d
i nh
ng âm thanh khô kh
c,
m
 ĩ 
, c
c nh
ư
mõ và om nh
ư
chuông.(4)
Già tom:
Nh
ư
già
anh.T
c ng
: "Tr
dôi ra, già co l
i".
L
y ch
ng chung 
 
 
 p ch
ă 
n bông k 
l
nh lùng,Chém cha cái ki
 
 p l
 
 y ch
ng chung. N 
ă 
m thì m
ư 
i ho
ch
ă 
ng hay ch
 
  M 
t tháng
 
ôi l
n có c
ũ
ng không.
 
 
 
m
ă 
n xôi, xôi l
i h
 
m,(1)
m b
 
ng làm m
ư 
n, m
ư 
n không công.(2)Thân này ví bi
 
t d 
ư 
ng này nh
 
(3)Thà tr 
ư 
c thôi
 
ành
 
v
 y xong.
 (1)-(2) V
n d
ng các thành ng
"C
 

m
ă
n xôi", "Làm m
ư 
n không công".(3)
D
ư 
ng này
: nông n
i c
th
ra

n th
này.
 
 
Không ch
ng mà ch
 
a 
n
 
cho nên hoá d 
 
dang, N 
 
i ni
 
m nàng có bi
 
t ch
ă 
ng chàng. Duyên thiên ch
ư 
a th
 
 y nhô

u d 
c,(1)Ph
n li
 
u sao
 
à n
 y nét ngang.(2)Cái ngh
ĩ 
a tr 
ă 
m n
ă 
m chàng nh
 
ch
 
a?(3) M 
nh tình m
t kh
 
i thi
 
 p xin mang.(4)Qu
n bao mi
ng th
 
l
 
i chênh l
ch,Không có, nh
ư 
ng mà có, m
 
i ngoan!
 (1)-(2)
 
 
ây, dùng l
i ch
ơ 
i ch
Hán. Ch
 
Thiên
là tr
 
i nhô

u lên thì thành ch
 
Phu
ch
ng; ch
 
 Li
 
u
là rõ ho
c h
t,

ng âm v
 
i cây li
u ch
ng
ư 
i con gái, n
u thêm m
t nétngang thì thành ch
 
 
là con. Hai câu này ý nói: Gái ch
ư
a ch
ng mà sao
ã có con trongb
ng?(3)-(4) Tình và ngh
 ĩ 
a g
n li
n

c tính truy
n th
ng c
a ta. H
Xuân H
ươ 
ng nh
n m
ngcái ngh
 ĩ 
a, cái trách nhi
m mà ng
ư 
i
àn ông nào
ó th
ư 
ng vô tâm tr
ư 
c h
u qu
 

l
icho ng
ư 
i ph
n
.(5) Tác gi
 

ng v
phía ng
ư 
i con gái mà dùng ý m
t câu ca dao: "Không ch
ng màch
a m
 
i ngoan; Có ch
ng mà ch
a th
gian s
th
ư 
ng"!
M
ng h
c trò 
Khéo khéo
 
i
 
âu l
ũ
ng
 
n ng
ơ 
? L
i
 
ây cho ch
 y làm th
ơ 
 ,Ong non ng
 
a n
c châm hoa r 
 
a Dê c
n bu
n s
 
ng húc gi
u th
ư 
a.
 (1) B
n h
c trò m
 
i l
 
n, ng
c ngh
ch, r
nhau kéo
àn kéo l
ũ
 
i gh
o gái, l
i t
p t
ng
ua
òi v
n vè ví von, nên H
Xuân H
ươ 
ng l
y làm khó ch
u mà vi
t bài th
ơ 
này.

Tranh t
n
 
 
 H 
i bao nhiêu tu
 
i h
 
cô mình?Ch
c
ũ
ng xinh mà em c
ũ
ng xinh
 
ôi l
 
a nh
ư 
in t 
 
gi
 
 y tr 
 
ng. Nghìn n
ă 
m còn mãi cái xuân xanh. Xi
 
u mai chi dám tình tr 
ă 
ng gió, (1) B
li
 
u thôi
 
ành ph
n m
ng manh, (2)
 
Còn thú vui kia sao ch
 
ng v
 
 ,Trách ng
ư 
i th
 
v
 
khéo vô tình.
 (1)-(2).
 Xi
 
u mai
; (Qu
mai r
ng). Trong Kinh thi nói "qu
mai r
ng m
ư 
i ph
n cònb
y... m
ư 
i ph
n còn ba", ví ng
ư 
i con gái
ã mu
n thì, c
n có m
t ng
ư 
i ch
ng. Câunày dùng ch
"Xi
u mai"

nói ng
ư 
i con gái s
 
l
 
thì nên chuyên tâm vào vi
c kénch
ng, không dám ngh
 ĩ 
 

n chuy
n tr
ă
ng hoa n
a. Nh
ư
ng ng
ư 
i

p trong tranh thì tínhsao
ư 
c vi
c ch
ng con? Nên c
 
ành mãi mãi gi
thân ph
n m
ng manh, son s
. (Chúthích ph
n th
ơ 
nôm do Nguy
n B
nh Khôi).
Chi
c bách 
Chi
 
c bách(1) bu
n v
 
ph
n n
 
i nênh,Gi
 
a dòng ngao ngán n
 
i lênh
 
ênh. L
ư 
ng khoang tình ngh
ĩ 
a d 
ư 
ng lai láng,(2) N 
 
a m
n phong ba lu
 
ng b
 p b
 
nh.(3)
m lái m
 
c ai l
ă 
m
 
b
 
n,(4) Dong lèo thây k 
 
 p xuôi gh
 
nh.(5)
 
 y ai th
ă 
m ván cam lòng v
 y,(6) Ngán n
 
i ôm
 
àn nh
 
ng t 
 
 p tênh!(7)
 (1)
Chi
 
c bách
: Chi
c thuy
n g
bách trong v
ă
n h
c g
 
i hình
nh tâm tr
ng m
t ng
ư 
ihoá tr
v
 
i bài th
ơ 
 
 Bách chu
trong C
thi.(2)-(3) Tình và ngh
 ĩ 
a v
n
ươ 
ng còn chan hoà dào d
t. Sóng gió v
n c
 
e do
liên ti
pv
vào bên ngoài m
n thuy
n. Tâm tr
ng chung c
a b
n câu

u là bu
n r
u ngao ngáncho thân ph
n.(4)-(5) D
 

nh c
a ai l
ă
m le c
m lái

 
ư
a thuy
n

u vào b
n, c
ũ
ng nh
ư
c
a k
r
ptâm dong lèo

cho cánh bu
m v
ư 
t qua gh
nh thác mà trôi xuôi c
ũ
ng thây m
c, vì nhàth
ơ 
không quan thi
t.(6)-(7) Còn ai n
a là ng
ư 
i s
tìm

n v
 
i mình (th
ă
m ván)? N
u vi
c
y x
y ra thì c
ũ
ngcam lòng. M
c d
u c
ũ
ng ch
ng hay gì v
 
i chuy
n t
p t
nh ôm
àn sang thuy
n ng
ư 
ikhác, song tình th
c
ũ
ng không th
khác
ư 
c.C
thi có câu: "Kh
ng b
t
bà quá bi
t thuy
n" ngh
 ĩ 
a là không ch
u ôm
àn t
bà sangthuy
n ng
ư 
i khác,

nói vi
c không ch
u l
y ch
ng khác. T
c ng
"Th
ă
m vãn bánthuy
n"
 
 
ây v
n d
ng ch
có ngh
 ĩ 
a là "ng
ư 
i m
 
i", không gi
ý "có m
 
i n
 
i c
ũ
".
D
ng
ư 
i
àn bà khóc ch
ng 
ă 
ng v
 
ng tai nghe ti
 
ng khóc ch
ng Nín
 
i k 
o th
n v
 
i non sông.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Huynh Quang Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->