Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
304Activity
P. 1
Bincang teori birokrasi Max Weber. Sejauh manakah teori ini relevan dalam konteks pentadbiran awam masa kini?

Bincang teori birokrasi Max Weber. Sejauh manakah teori ini relevan dalam konteks pentadbiran awam masa kini?

Ratings:
(0)
|Views: 35,615|Likes:
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

 
VNLQFZULTL BFJONKUOON HOCO\ULO
TOGVB FUFL7JLNEONK TF@ZL JLZ@BZOUL HO] [FJFZ. UFGOVMHONOBOM TF@ZL LNL ZFCFQON DOCOH B@NTFBUYFNTODJLZON O[OH HOUO BLNL0
H@MD WVCBFACL J H@MD HVBMTOZ KJ @@;11
 
JLNEONK TF@ZL JLZ@BZOUL HO] [FJFZ. UFGOVM HONOBOM TF@ZLLNL ZFCFQON DOCOH B@NTFBU YFNTODJLZON O[OH HOUO BLNL0@CFM7H@MD WVCBFACL J H@MD HVBMTOZ KJ 99;11YFNKFNOCON
Jlz`bzoul hfzvyobon uotv totoeozo otvzon yfnkvzvuon ub`y tvkou |onk jfzbolt zoyotdfnkon yfntodjlzon o{oh. Ho} [fjfz# uf`zonk omcl u`ul`c`kl |onk jon|ob hfhyfzbotobon hfnkfnol jlz`bzoul docoh tf`zl jlz`bzoul hfnkkozlubon elzl(elzl jlz`bzoul |onk yfzcv dlyzobtlbbon docoh ufufjvom `zkonluoul jfuoz jokl hfneoyoltvgvon don hotcohot ufufjvom `zkonluoul tfzufjvt. Yfzu`ocon |onk obon dljlneonkbondocoh bfztou bfzgo lnl odocom hfnkfnol ufgovm honobom tomoy bfzfcfqonon tf`zl jlz`bzoul Ho} [fjfz docoh b`ntfbu yfntodjlzon o{oh houo blnl don oyobom aobt`z |onk hfhjo{o bfyodo bfufuvolon tfzufjvt.
COTOZ JFCOBONK HO] [FJFZ 
Ho} [fjfz otov noho ouoc jfclov Ho}lhlcclon [fjfz dlcomlzbon yodo :? Oyzlc ?=14 dlFnavzt# Tvzlnklo# Gfzhon don hfnlnkkoc dvnlo yodo ?4 Gvn ?<:9 dl Hvnlem# Gfzhon.[fjfz jfzouoc dozlyodo bfcvozko bfcou hfnfnkom don hfzvyobon uf`zonk omcl u`ul`c`klufzto yfnkonoclulu fb`n`hl Kfzhon |onk tfzbfnoc. Boz|o tfzbfnoc jfclov
Tmf Yz`tfutont Ftmle ond Tmf Uylzlt `a 
 
Eoyltocluh
tfcom dlmoulcbon yodo tomvn ?<94.Yfzjfwoon ldfoc`kl ontozo bfdvo―dvo `zonk tvon|o hfzvyobon yfnkozvm |onk jfuoz tfzmodoy yfhlblzon lntfcfbtvoc don yfzbfhjonkon yulb`c`kl [fjfz. O|om jfclovodocom uf`zonk jlz`bzot |onk hfhyvn|ol bfdvdvbon y`cltlb |onk bvot don ljvn|o yvco
:
 
uf`zonk |onk toot bfyodo okoho. Bfdvo―dvo aobt`z jlz`bzot don bfokohoonhfhyfnkozvml e`zob mldvy [fjfz don jfclov hfclmot jokolhono {vgvdn|o mvjvnkonontozo ogozon okoho Yz`tfutonluh dfnkon yfzlcobv fb`n`hl dl Fz`yom.[fjfz jon|ob hfnvhyvbon tfzmodoy tf`zl `zkonluoul. Jfclov jfzyfndoyot jomo{o `zkonluoul jfzutzvbtvz |onk dlyonkklc jlz`bzoul odocom |onk yoclnk jolb.Boglon tfzmodoy jfntvb `zkonluoul jozv |onk dljfntvb hfcljotbon bfc`hy`hou|ozobot docoh jlconkon |onk jfuoz ufzto obtlqltl |onk hfn|fcvzvm hfzvyobon ldfo[fjfz |onk ufzlnkbocl dlboltbon dfnkon jlz`bzoul tfzmodoy `zkonluoul |onk jfuoz.
B@NUFY JLZLBZOUL UFEOZO VHVH
B`nufy Jlz`bzoul hvco dlkvnobon yodo o{oc ojod bf(?= dl Fz`yom Jozot. Jlz`bzoulouocn|o dozlyodo yfzbotoon
jvzfov
|onk hfzvgvb bfyodo yfgojot loltv tfhyot bfzgo jokl yozo yfko{ol o{oh. Jlz`bzoul dlkvnobon ufjfcvh Zfq`cvul Yfzonelu loltv yodo tomvn?;=< don bfhvdlonn|o jfzbfhjonk bf nfkozo(nfkozo coln. Gfon Ecovdf Hozlf Qlnefntdf K`vzno| hfnkotobon7 –Odo ufgfnlu yfn|oblt dl Yfzonelu |onk hfnkveoz boelzbonhonvulo dlyonkklc ufjokol
jlz`honlo
.‘ Docoh uvzot jfztozlbm ?6 Gvcol ?;16# Joz`nKzlhh hfnvclu7 –Hobuvd |onk tfzulzot docoh vndonk(vndonk dl Yfzonelu locom jlz`bzoul |onk ufcocv dluvnkvtbon `cfm df K`vzno|# uf`zonk uozgono Yfzonelu |onkhfnkonkkoy jlz`bzoul ltv odocom jfzbolton dfnkon –Yfgojot# bfzonl# yfhjontv# yfhfzlbuo |onk dlcontlb vntvb bfyfntlnkon o{oh jokl hfhjfntvb yfgojot(yfgojot‘-Ocjz`{?<;97?1,.Jlz`bzoul hfzvgvb bfyodo ufjvom `zkonluoul jfzutzvbtvz# yfnvm dfnkon yz`ufdvz don totoeozo |onk yfzcv dllbvtl ufjfcvh hfneoyol tvgvon don hotcohot joklufufjvom `zkonluoul. Lon|o jfzbolt zoyot dfnkon bfefboyon# bfjfzbfuonon# bfjoglbondon tfbnlb yfntodjlzon docoh ufufjvom `zkonluoul. Jlz`bzoul dlonkkoy ufjokol uotvuocvzon otov cocvon |onk uvboz ufjfcvh hfneoyol tomoy ufcfuo. Ufuf`zonk yfzcvhfcocvl yz`ufdvz don kozlu yondvon |onk dltftoybon jokl hfneoyol tvgvon don
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->