Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BARANGAY Ordinansa Blg. 03 SERYE 2011

BARANGAY Ordinansa Blg. 03 SERYE 2011

Ratings: (0)|Views: 604|Likes:
Published by CBCP for Life
BARANGAY Ordinansa Blg. 03
SERYE 2011
ORDINANSA PARA SA KALIGTASAN AT PROTEKSYON NG MGA SANGGOL SA
SINAPUPUNAN O MGA HINDI PA PINAPANGANAK NA BATA, SA LOOB NG
TERITORYAL NA KAPANGYARIHAN NG BARANGAY TORTUGAS; PARUSA SA
MGA PAGLABAG, AT, IBA PANG LAYUNIN
BARANGAY Ordinansa Blg. 03
SERYE 2011
ORDINANSA PARA SA KALIGTASAN AT PROTEKSYON NG MGA SANGGOL SA
SINAPUPUNAN O MGA HINDI PA PINAPANGANAK NA BATA, SA LOOB NG
TERITORYAL NA KAPANGYARIHAN NG BARANGAY TORTUGAS; PARUSA SA
MGA PAGLABAG, AT, IBA PANG LAYUNIN

More info:

Published by: CBCP for Life on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
Republic of the PhilippinesProvince of BataanCity of Balanga
Barangay Tortugas
Office of the Sangguniang Barangay
SIPI NG KATITIKAN NG DI PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANGBARANGAY NG TORTUGAS, BALANGA CITY, NA GINANAP SA BULWAGANGPULUNGAN NOONG IKA-25 NG MARSO, 2011.
Dumalo:
Kgg. Victor A. Baluyot Jr. Punong Barangay / TagapanguloKgg. Rogelio D. de Guzman KagawadKgg. John D. de Guzman KagawadKgg. Joselto F. Mendoza KagawadKgg. Benjamin P. Larion KagawadKgg. Gerardo M. Baluyot KagawadKgg. Jerico B. Dalde KagawadKgg. Serafin A. Bornolia KagawadKgg. Glen Mar M. Garcia SK Chairman
Di-dumalo:
W-A-L-A` BARANGAY Ordinansa Blg. 03SERYE 2011ORDINANSA PARA SA KALIGTASAN AT PROTEKSYON NG MGA SANGGOL SASINAPUPUNAN O MGA HINDI PA PINAPANGANAK NA BATA, SA LOOB NGTERITORYAL NA KAPANGYARIHAN NG BARANGAY TORTUGAS; PARUSA SAMGA PAGLABAG, AT, IBA PANG LAYUNINMaging pasado ito sa pamamagitan ng Sangguniang Barangay ng Tortugas Lungsodng Balanga:
SEKSIYON 1. MAIKLING PAMAGAT
Ang ordinansang ito ay makikilala bilang Ordinansa na nagbibigay proteksyon sa mgasanggol sa sinapupunan 2011.
SEKSIYON 2. PAHAYAG NA PATAKARAN NG BARANGAY
A. Ang BARANGAY TORTUGAS (magmula ngayon ay masusulat na “angBARANGAY”) ay sinusuportahan: (a) ang pagkilala ng Estado sa kabanalan ng buhaypampamilya at ang kanyang obligasyon na protektahan at patatagin ang pamilya bilangisang saligang institusyon ng lipunan (Artikulo II, Seksiyon 12 ng Konstitusyon); (b) angmga tungkulin ng Estado "sa kapwa buhay ng ina at buhay ng sanggol sa sinapupunanmula sa paglilihi" (Ibid.) dahil hindi pa isinisilang, sila ay pinaka madaling masugatan namiyembro ng pamilya, at, (c) ng pagkakakilanlan ng Estado na ang mga pamilyangFilipino, kabilang ang mga hindi pa isinisilang na bata, bilang "isang pundasyon ng
 
bansa" at ang pangako na "palakasin ang pagkakaisa ng pamilya at aktibong itaguyodang kanyang kabuuang pag-unlad" [Artikulo XV, Seksyon 3 (1)];B. Ang BARANGAY rin ay sumusunod sa ipinahayag na patakaran ng Estado na:(a)"buong paggalang sa karapatang pantao" (Artikulo II, Seksyon 11), lalo na angkarapatan sa buhay dahil kung wala nito, ang iba pang mga karapatan ay magigingwalang kahulugan; ( b) ang ipinahihiwatig na Konstitusyonal na prinsipyo na ang mgatao ay may karapatan sa buhay (Article III, Section 1), pati ang mga sanggol sasinapupunan, at mga bata, at na ito ay lubos na mahalaga at isang pamantayan nahindi maaring mapawalang bisa sa pamamagitan ng ordinaryong batas;C. Ang BARANGAY ay sumusuporta sa pagkilala ng Estado na: (a) ang karapatan ngmga bata sa tamang pag-aalaga at nutrisyon, nang proteksiyon mula sa lahat ng anyong pagpapabaya, pang-aabuso, kalupitan, pagsasamantala at iba pang mga kondisyonna makasasama sa kanilang pag-unlad [Artikulo XV, Seksyon 3 (2 )]; (b) angnapakahalagang tungkulin ng kabataan sa bansa, at; (c) ang kanyang pangako naitaguyod at ipagtanggol ang kanilang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal at sosyal nakagalingan, at; (d) ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa bansa, at, sakanyang prenda upang matiyak ang saligang pagkakapantay-pantay sa harap ng batasng kababaihan at kalalakihan (Artikulo II, Sections 13 & 14);D. Ang BARANGAY rin ay: (a) ini-indorso ang paniniwala na ang contraceptive pills,hormonal kontrasepyon, at ang IUD ay maaaring patayin ang mga bata at sirain angpuri ng kalusugan ng mga kababaihan dahil sa paggamit ng mga ito; (b) kinokondinaang mga iresponsable at walang habas na paggamit ng kontraseptibo at kakayahannitong parupukin ang pagkakaisa ng mga pamilya sa pamamagitan ng pagtataguyod ngpremarital sex, pagbibigay ng mas mataas na bilang ng mga ulilang anak, mas solongmga ina, mas kahirapan, at mas maraming aborsyon kapag ang kontraseptibo aymabigo sa pagpigil, at sanhi ng isang tanggihan ng mga lehitimong kasal, at; (c)kinokondina ang paggamit ng mga condom dahil ipina-pakilala at pinagtitibay nito angimoral na pagtatalik o seks ng mga hindi mag asawa, lalo na sa pagitan ng mgakabataan, na kontradikta sa atas ng konstitusyon sa Estado na “itaguyod at ipagtanggolang ... pisikal, moral, espiritwal, intelektwal at sosyal na aspeto" ng mga kabataan;E. Ang BARANGAY: (a) ay kinikilala na ang mga hindi pa isinisilang ay nagtataglay nglahat ng karapatan, tulad ng iba pang mga tao, sa kalikasan at sa batas, at na sila aymay karapatan sa buhay, kaligtasan at proteksyon, kahit na siya ay nasa tiyan palamang ng kanyang ina; (b) sumusunod sa utos ng Saligang Batas na ang sanggol sasinapupunan o bata ay protektado, mula sa sandali ng paglilihi, laban sa lahat na labasna pamamagitan, pakikialam o sa panghihimasok, kabilang ang, ngunit hindi limitadosa, intensyonal na gawain na itinuturing bilang abortive, sa pamamagitan ng paggamitng kemikal, kirurhiko o ng hilot sa tiyan sa panahon ng paglago ng fertilized ovum, at;(c) sinusuportahan ang prinsipyo ukol sa karapatan ng magulang sa kanilang mgamenor de edad na anak na babae na may hindi pa isinisilang na anak, at obligasyongbigyan ng kaligtasan, proteksyon at kapakanan ang mga nasabing hindi pa isinisilangna mga anak at ang kanilang mga ina na menor de edad at,F. Ang BARANGAY ay kinikilala ang kaukulang konstitusyonal na prinsipyo na angbuhay ay nagsisimula sa conception, at na ang compulsory sex education sa mgapaaralan sa loob ng kanyang teritoryal na hurisdiksyon na, bukod sa iba pang mgabagay, ay kinakalimutan " ang karapatan ng mga pamilya o mga asosasyon ng pamilyana lumahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga patakaran at programa namakakaapekto sa mga ito” [(Artikulo XV, Seksyon 3 (4)], at ang pagsuporta ng Estadosa pangunahing karapatan at tungkulin ng magulang para sa kahusayang sibiko atpagpapaunlad ng moral character ng kanilang mga anak (Artikulo II, Seksiyon 12huling pangungusap).
SEKSIYON 3. Layunin
Ang ordinansa ay may mga sumusunod na layunin:
 
 (A) upang itaguyod ang kaligtasan, proteksyon, at, kapakanan ng sanggol sasinapupunan mula sa sandali ng paglilihi o pagpapabunga at sa panahon ng lahat ngyugto ng pag-unlad habang nasa loob ng tiyan ng mga ina;(B) upang kilalanin ang mga hindi pa isinisilang na bata bilang isang tao o maypagkatao at upang palawigin ang balabal ng legal na proteksyon sa mga bata mula sasandali ng paglilihi o pagpapabunga ng kanilang mga ina;(C) upang i-utos ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga ina, sapanahon ng pagbubuntis, para sa mga hindi pa isinisilang na mga bata o nasasinapupunan pa lamang;(D) upang matiyak ang patuloy na kagalingan at magandang kalusugan ng ina, sapamamagitan ng pagprotekta sa kanya mula sa anumang pagkilos o banta na maaaringmakakaapekto sa buhay ng sanggol sa sinapupunan, sa lahat ng mga yugto ngpagbubuntis nila at kahit matapos ng maisilang ang bata;(E) upang himukin ang mga legal, moral, at malusog na sekswal na relasyon sa mganararapat pagkalooban nito sa ilalim ng batas ng bansa, at alinsunod sa mgarelihiyosong paniniwala ng mag asawa na naayon sa Saligang Batas; at(F) upang suportahan ang utos ng konstitusyon na ang kabuuang pag-unlad ng bata ayisang tungkulin mula sa simula ng parehong mga magulang at ng Estado at angkanyang ahensiya, kabilang ang BARANGAY.(G) upang itaguyod at magbigay ng mabisa at subok sa syensang “Natural FamilyPlanning (NFP)” na serbisyo sa mga kasal at mga ikakasal, dahil ang NFP, hindikatulad ng kontraseptibo, ay pinapalakas sa halip na pinapahina ang diwa ng kasal sapagitan ng mag asawa, at pagtaguyod na ang pamilya ay pundasyon ng bansa.
SEKSIYON 4. Depinisyon ng mga termino
Para sa mga layunin ng ordinansa, ang mga sumusunod na tuntunin ay tinukoy bilangmga sumusunod:
Sanggol sa sinapupunan/mga hindi pa pinapanganak na bata
- tumutukoy sa isang batasa anumang yugto ng kanyang buhay at pag-unlad mula sa simula ng unyon ng mgasperm/esperma at ng itlog hanggang sa yugto ng kapanganakan;
Concepcion o pagpapabunga
- tumutukoy sa oras na ang esperma ay ma-fertilize angmga itlog, na magsisimula ng isang bagong buhay, na may isang natatanging buhay atsariling genetic make-up;
Pagtatanim
- tumutukoy sa yugto ng pag-unlad ng buhay ng sanggol, na tumatagal nglimang araw pagkatapos ng pagpapabunga, kapag ang fertilized na itlog ay mailagay saovum.
Pag-unlad ng sanggol 
- tumutukoy sa proseso ng pag-unlad ng buhay ng tao mula samga unyon ng mga esperma at itlog hanggang sa kapanganakan ng bata.
 Abortion
- ang anumang pagkilos o gawain, sinadya o hindi sinasadya, na naglalagaysa panganib, sanhi, o magdala sa kamatayan, pinsala, o pagpapatalsik, panghihimasoksa mga likas na pag-unlad ng mga sanggol o sanggol sa sinapupunan, tulad nang o sapamamagitan ng "Hilot" (masahe sa tiyan), pangangasiwa ng ilang mga gamot o herbalconcoctions, higop, hysterectomy, asin iniksyon, hormonal kontrasepyon, Intra UterineDevices (IUD's) o iba pang katulad na paraan o mga aparato tulad ng aspiratorsvacuum o pampalaglag na sangkap na ginagamit na isahan o sa kumbinasyon ng ibapang mga sangkap.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kembelarrpot Pot liked this
CBCP for Life liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->