You are on page 1of 1

คำำนำำ

แผนกำรสอนฉบับนีผ้ ู้เขียนได้จัดทำำขึ้นเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 6 รหัสวิชำ อ 42101 ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะทำงภำษำอังกฤษทั้ง 4 ด้ำนคือ ทักษะฟัง พูด อ่ำน และเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
พัฒนำจุดบกพร่องของนักเรียนที่
ในกำรจัดทำำแผนกำรสอนครั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษำหลักกำร สำระและมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง โครงสร้ำงหลักสูตร มัธยมศึกษำตอนปลำย คำำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกำรเรียนรู้ หลักกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำำคัญ อีกทั้งได้ศึกษำเทคนิคกำรจัดกิจกรรมในลักษณะต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
ให้ได้ปฏิบัติจริงมำกที่สุด ซึ่งผู้เขียนได้นำำมำใช้จริงและเห็นว่ำผู้เรียนได้พัฒนำได้เรียนรู้และศึกษำ
ด้วยตนเองมำกขึ้น
อนึ่งผู้เขียนหวังว่ำแผนกำรสอนฉบับนี้คงเป็นประโยชน์แก่อำจำรย์ผู้สอนภำษำอังกฤษ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่จะนำำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฉบับนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนของตน
และถ้ำพบข้อผิดพลำดใด โปรดได้ให้คำำแนะนำำแก่ผู้เขียนด้วย
ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มีส่วนสนับสนุน ให้คำำปรึกษำ คำำแนะนำำ จนทำำให้
แผนกำรจัดกำรเรียนรูน้ ี้สำำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น นำยสุนิตย์ พิมำน ผูอ้ ำำนวยกำรโรงเรียนเมือง
สุรำษฎร์ธำนี นำงจันทรำ ศรีสุข รองผู้อำำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี นำงกัลยำ
บุญกล่อม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและบุคคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศทุกคนที่ได้มีส่วนส่งเสริมให้ควำมรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอ
คุณควำมดีและประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจำกผลงำนทำงวิชำกำรที่ข้ำพเจ้ำได้ทำำในครั้งนี้
ขอบังเกิดแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นำยกมลพันธ์ จำมพัฒน์