มหาวิทย าลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนว กา รสอ น
รหัสวิชา 3531101 ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การเงินธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์์ผู้สอน
หลักสูตร บริหารธุรกิจ
คณะ วิทยาการจัดการ

น(ท-ป)
3(3-0)

อ.อังคณา โสภารัตนกุล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความ
สำาคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมา
เพื่อใช้ในการดำาเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน
นโยบายการจัดสรรกำาไรและเงินปันผล
วัตถ ุป ระ สงค 
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำาการวิเคราะหสถานะทางการเงินของกิจการและสามารถกำาหนดแนวทางใน
การดำาเนินงานให้กับกิจการในอนาคตได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนและประเมินโครงการทางการเงินเบื้องต้นได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุน การขายกิจการ การเพิ่มทุน
นโยบายการจัดสรรกำาไรและเงินปันผล
ข้อกำาหนดเฉพาะ : นักศึกษาที่เรียนรายวิชา .....................................................................................................
(ถ้ามี) วิชาที่จะต้องเรียนมากอน
3521101 การบัญชี

1

กิ จก รร มกา รเ รี ยนการส อน

2

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

สื่อการ สอ น
Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

3

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

สื่อการ สอ น
Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

4

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

5

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

6

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

7

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

8

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

9

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

10

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

11

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

12

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

13

2

บทที่ 2 การจัดหาเงินทุน
1.ศึกษาถึงภาพรวมของ
ตลาดการเงินโดยแบ่งเป็น
ตลาดเงิน ตลาดทุน
2.ศึกษาการจัดหาเงินทุนจาก
แห่ล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งเงิน
ทุนภายในและแหล่งเงินทุน
ภายนอกกิจการ
3.ศึกษาถึงวิธีการคิดคำานวน
ต้นทุนของเงินทุน

1. แนะนำาเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผล
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเนื้อหา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการ สอ น
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วัฒนธรรมทำานุบำารุงศิลป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการเงินธุรกิจ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การบัญชีเบื้องต้น
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
3.ความสำาคัญและบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการ
เงิน

คุณธรรมจริยธรรม

1

วิจัย

เนื้อ หา

บริการวิชาการ

สั ปดาห
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอ

สอดคล้องด้ าน

การวัดผ ลการเรียน
รู้

1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบ
การบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการคิดวิเคราะห
และการตอบคำาถาม
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการตอบคำาถาม
และรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
- แบบทดสอบ

14

การว ัดผล
11. คะแนนระหวางภาค 60 %
- สอบกลางภาค
- รายงานกลุม
- การบ้าน
2. คะแนนสอบปลายภาค 40%
การ ปร ะเม ินผล
 อิงเกณฑ
นศ.ตั้งแตรหัส 47 ลงไป

30%
20%
10%

 อิงกลุม
นศ.ตั้งแตรหัส 48 ขึ้นไป

ระดับคะแนน คาร้อยละ ระดับคะแนน คาร้อยละ
A
90-100
A
90-100
+
+
B
85-89
B
85-89
B
75-84
B
75-84
+
+
C
70-74
C
70-74
C
60-69
C
60-69
+
+
D
55-59
D
55-59
D
50-54
D
50-54
E
0-49
F
0-49
15

แหล งอ้า งอิ ง
1. ตำาราหลั กที่ใ ช้
การเงินธุรกิจ โดย ผศ.ณัฎฐดา ศรีมขุ และ อาจารย์วรานี เวสสุนทรเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. Website ที่อ้างอิง

http://www.dusit.ac.th :: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ส่วนกลาง

http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2007/browse.asp?lower=3010&upper=3020

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful