You are on page 1of 5

Contributed by Batch 266 CYF PCV Mary Rinnert, 2009. Ano ang ibig sabihin ng Bullying? Gawain 2.

1 Layunin Ito ay naglalayong ipaunawa sa mga estudeyante ang kahulugan ng Bullying. Pamamaraan Bilang pasimula sa pagtatalakay tungkol sa problema ng Byllying (pananakot, pagmamaliit, pangaapi), sabihin sa mga estudeyante na tayo ay mag-aaral tungkol ditto ayon sa pagkakaunawa ng nakararami. Bigyan ng mga hand-out (pamigay) ang mga estudeyante at hikayatin silang sagutan ito ng nag-iisa. Suriin muli ang mga alituntunin at pagpapaliwanag ng mga estudeyante. Tapusin ito kahit na lagpas na sa tamang oras. Tanungin ang mga mag-aaral kung sila ay nabigla noong malaman nila na ang kanilang mga sagot ay lahat tama. Sakaling ang iba ay hindi sang-ayon, ipaliwanag ang mga sagot hanggang maunawaan nila kung bakit tama ang kanilang mga inihayag. Hatiin sila para makabuo ng grupo na binubuo ng apat hanggang anim na estudeyante. Hikayatin silang gumamit ng mga impormasyon sa hand-out (pamigay) para paunlarin ang kahulugan ng Bullying (pananakot, pagmamaliit, pangaapi). Sabihin sa kanila ang haba ng oras na dapat gugulin sa pagpapaunlad ng kahulugan. Maaaring sampu o hanggang labing limang minuto lamang at ito at sapat na. Hayaang magbahagi ang bawat grupo na gamit ang malikhaing pag-iisip, tulad halimbawa ng paggawa na kartilon, paggamit ng projector. Hikayatin sila na pumili ng pinaka- magandang paliwanag o kaya pagsama-samahin ang magagandang bahagi mula sa ibat-ibang paliwanag. Gamitin ang paliwanag na napili sa paggawa ng ibang Gawain. Idikit ang mga kahulugan ng Bullying (pananakot) o ang paliwanag dito sa loob ng silid-aralan ng sa gayon maiugnay nila ito sa ibang Gawain. Ang paliwanag ng mga mag-aaral ay dapat katulad ng mga sumusunod: o Ang Bullying(pananakot), ay ang pananakit sa mahihina o maliliit na paulit-ulit na sinasadya at pinagkakatuwaan. o Ito ay ang kakaibang kilos na naglalayong makasakit o mainis lamang. o Ito ay ang pananakot na gumagamit ng dahas, lakas at panghihiya sa biktima. Follow-up Tanungin ang mga estudeyante Bakit nagging mahirap ipaliwanag ang kahulugan ng Bullying (o pananakot). Mayroon bang tumpak na paliwanag na nasasaad ng tunay na ibinubunga na bullying (o pananakot) sa bawat isa? Ano ang iba pang tamang salita tungkol sa Bullying (o pananakot), na hindi nabanggit?

From page 74 Ano ang Bullying (o pananakot)? Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin kung ito ay tama (T) o mali (M). Itala ang sagot sa ibabaw ng guhit. _____ Ang Bullying (o pananakot..) ay ang sinasadyang kilos. _____Ang Bullying (o pananakot..) ay naglalayong makasakit, manggipit at pananakot. _____ Ang Bullying (o pananakot..) ay tungkol sa pag-aabuso ng lakas. _____ Madalas isipin ng iba na ito ay pagpapakita o pagyayabang na sila ay malakas. _____ Ang bullying ay ay nagyayari kahit saang sulok ng daigdig. _____ Ang Bullying (o pananakot..) ay ginagawa ng isang tao lamang o kaya ng isang grupo. _____ Madalas ito ay nangyayari na walang kahit anong magandang dahilan. _____ Ito ay nakikita sa kahit anong anyo tuald halimbawa ng pagkilos, pang-aapi at pagkakalat ng nakasisirang salita. _____ isang uri nito ay ang pamimilit sa iba na gawin ang ayaw nito. _____ Madalas ito ay ginagawa pagwala ang magulang o nakakatanda. _____ Ito ay maaaring gumagamit ng maling pag-aakala tungkol sa lahi, kasarian o relihiyon para pagtakpan ang bullying(panakot). _____Madalas ito ay nangyayari dahil nakikita nila na mahina ang kanilang biktima. _____ Ito ay ang pauit-ulit na paggawa ng di-kaayaaya. _____ Ito ay naghahatid ng pananakot sa pamamagitan ng dahas at panghihiya. _____ Silay bumibiktima ayon sa kahinaan ng iba at kahinaan sa pag-iisip.

From page 77 Tukuyin ang bawat katangian ng bullying (o pananakot) sa mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng V kung ito ay Verbal, E kung emotional, P kung physical at H kung ito ay harassment. _____1.) Ang pagtawag gamit ang ibang pangalan. _____2.) Ang pagkuha ng gamit ng iba. _____3.) Panunukso sa tao hanggang sa sila ay magalit. _____4.) Ang pagtangging sumali sa pang-aalok ng grupo. _____5.) pananakit sa iba. _____6.) Ang pagkakalat ng mga masasamang kuwento tungkol sa iba. _____7.) Ang pag-uutos sa iba na gawin ang ikagagalit nito. _____8.) Ang tahasang panluluko sa iba. _____9.) Pananakit ng iba para gawing ang ayaw nitong gawin.s _____10.) Pamimintas sa pananamit ng iba. _____11.) Ang paghahamon na naglalayong makaasar sa iba. _____12.) Ang paggawa ng negatibong pamumuna sa pinagmulan ng iba. _____13.) Ang pagsisipa sa iba. _____14.) Ang pagbabanta sa iba para magbigay ng pera. _____15.) Ang paglalagay ng dumi sa iba. _____16.) Ang pagpapasawalng bahala sa nagsasalita. _____17.) Ang pagpapalo sa iba. _____18.) Ang pag-iawan sa iba na may paghihikayat sa mga kasama. _____19.) Ang pamimintas sa mababang grado. _____20.) Ang pagtutulak sa iba.

From page 78 Tukuyin ang pamamaraan ng bullying sa bawat pahayag. Lagyan ng O for verbal, E for emotional, P for physical at H for harassment. ______1. Ang pagtawag ng ibang pangalan. ______2. Ang pangunguha ng di-kanya. ______3.Ang panunukso sa tao hanggang sa siya ay maasar. ______4. Ang patanggi sa naghahangad na sumali sa grupo. ______5. Ang pananakit sa iba. ______6. Ang pagsisiwalat ng masasamang kuwento tungkol sa iba. ______7. Ang paguutos ng nakahihiyang gawain. ______8. Ang pananadyang pagpatid sa iba ______9. Ang paguutos ng ayaw nila sa pamamagitan ng pagbabanta. ______10. Ang pagtawag sa iba ng bakla. ______12. Ang paghahamon sa iba para gawin ang nakakahiyang gawain. ______13. Ang negatibong pamumuna ng lahi ng iba. ______14. Ang pamumuna sa laki ng dibdib ng babae. ______15. Ang pagsipa sa iba. ______16. Ang pagbabanta sa iba para sya ay bigyan ng pera. ______17. Ang pagdudumi sa iba. ______18. Ang pagmumungkahi sa iba sa harapan ng marami nagumawa ng seksuwal na kilos. ______19. Ang di pagbibigay pansin sa nagsasalita. ______20. ang paghahampas sa iba. ______21. Ang pagsesenyas sa iba na nakakahalay. ______22. Ang paghihikayat sa iba na di pagpapasok. ______23. Aang panunukso tungkol sa nakuhang grado. ______24. Ang pagtutulak sa iba bilang tanda ng pananakot. ______25. Ang pagsasabi ng negatibon pahayag tungkol sa pang Etnikong grupo.