You are on page 1of 1

I -Ñ-Ø√-úø’ -¨¡Ÿ-véπ-¢√®Ωç 19 -Çí∫Ææ’d 2005

Namitha: Hi Namrata, What brings you a/an Ö†oN a/an ™‰EN


here?
a book advice
(£æ…-ß˝’ -†-v´’-û√, àçöÀ É™« ´î√a¢˛) an interview business
ÉC °æ©-éπ-Jç°æ¤– O’ conversation™ ¢√úøçúÕ a friend work
Namratha: I want a book from you, and
an hour
advice from your father
a meeting
(Ø√èπ◊ F ü¿í∫_-®Ω-†’ç* ã °æ¤Ææhéπç 鬢√L. Ééπ\úø a/an ¢√úÕ† ´÷ô©’– book, interview,
O’ Ø√†o-í¬J Ææ©£æ… é¬¢√L) friends, hour, meeting- OöÀE countables
Namitha: What book?
Åçö«ç. Åçõ‰ ´’†ç äéπöÀ, È®çúø’, ´‚úø’, 10, 20
Namratha: The book, 'How to face
ÅE ™„éπ\-°-ôd-í∫-L-T-†N.
Interviews'. I am attending an
book - one book, three books etc.
interview the day after. friend - one friend, two friends etc. 4) 'A' á°æ¤púø’? 'An' á°æ¤púø’? 2. Anil: O’ Éçöx TV Öçü∆?
(How to face Interviews ÅØË hour - one hour, three hours etc. Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ Lesson ™ N´-Jç-*-†-ô’xí¬ Å, Ç Amar: ÅüËç v°æ¨¡o? Ñ ®ÓV™x TV ™‰E
°æ¤Ææhéπç 鬢√L Ø√èπ◊. á©’xçúÕ ØËØÓ meeting - one meeting, two meetings, É, Ñ, Ö, Ü, á, à, â, ä, ã, å ¨¡¶«l-©ûÓ v§ƒ®Ω綵ºç É©xçô÷ Öçü∆?
Interview attend Å¢√yL) etc. °j´Fo countables.
Namitha: And what do you want my dad's
ÅßË’u English ´÷ô-©-´·çü¿’ 'An' ¢√úøû√ç. (Ñ ®ÓV™x – nowadays)
Ééπ uncountables. Åçõ‰ ™„éπ\-°-ôd-™‰-EN. N’í∫û√ ¨¡¶«l-©ûÓ v§ƒ®Ω綵ºç ÅßË’u ´÷ô© ´·çü¿’ Anil: v°æï-©ç-ü¿-Jéà TV Öçô’ç-ü¿ç-ö«¢√?
advice? eg: Water - one water, two waters - ņç

A, An ®√-¢√-Lqç-üË!
'a' ¢√úøû√ç. Éçé¬ Ant (Ééπ\úø 'a' Ææ÷*çîË ¨¡•lç (... you mean ¢√úøçúÕ)
(´÷ Ø√†o-í¬J Ææ©£æ… áçü¿’èπ◊?) éπü∆. Å™«Íí, sugar, rice, milk, etc. É´Fo ´·çü¿’ èπÿú≈ 'an') Amar: Ø√ ÖüËl¨¡ç ÅC-é¬ü¿’. ´’üµ¿u-ûª-®Ω-í∫A
Namratha: I have got interview calls for ´’†ç numbers ™ îÁ°æpç. 鬕öÀd ÉN
admission in MBA in two col-
a) An Ant, An abode (Å); ¢√∞¡xç-ü¿-JéÀ TV Öçô’çC.
uncountables.
leges- Potti Sreeramulu
College, and Prakasam School
of Management. I want to know
from your dad which is the bet-
ter
(MBA ™ îË®Ω-ú≈-EéÀ Ø√èπ◊ È®çúø’ col-
leges †’ç* interview letters
´î√a®·. àC ´’ç*üÓ O’ Ø√†o an arm, an egg(á);
-í¬-J-E -Å-úÕT ûÁ©’-Ææ’-èπ◊ç-ü∆-´’E). An Indian (Éç); 3. Kumar: Ééπ\-úÕéÀ ü¿í∫_-®Ω™  àüÁjØ√ school
Namitha: Congrats. All the best. But my
An ox, an idea (â) etc. Öçü∆?
dad is out on business. He's
(=He has) gone out to call on a
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 35 an honour (Ç);
an hour (Å) etc
Karim: Ééπ\úø È®çúø’ schools ÖØ√o®·.
Kumar: ´÷ Ŷ«s®· éÓÆæç ã ´’ç* school
friend. b) a Tree, a Book etc 鬢√L.
(´÷ Ø√†o-í¬®Ω’ °æE-O’ü¿ •ßª’-öèπ◊ éÀç-C-¢√-öÀ-E î√™« ñ«ví∫-ûªhí¬ follow Å´çúÕ. University - (ߪ‚) – Karim: È®çúø’ schools èπÿú≈ ´’ç*¢Ë.
¢Á∞«}®Ω’, Çߪ’† friend †’ éπ©-´ 1) English™ countables èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ plu- Kumar: O’®Ω’ -à school suggest
rals Öçö«®·.
鬕öÀd a University M. SURESAN
-ú≈-EéÀ). European - (ߪ‚) (Ææ÷*ç-îªúøç) îË≤ƒh®Ω’?
(call on= äéπ ´uéÀhE éπ©-´ôç– The PM (äéπöÀ ´÷vûª¢Ë’ Å®·ûË – singular, 鬕öÀd a European Answers:
called on the President yesterday). äéπöÀ éπçõ‰ áèπ◊\´ Å®·ûË plural) ÉçéÓ N≠æߪ’ç: A ¢√ú≈™«, An ¢√ú≈™« ÅØËC 1. Suman: I want to see a good doctor.
Namratha: When will he be back? Singular Plural Suresh: I know a good doctor (around)
Countable Singular ´·çü¿’ ´îËa ´÷ô†’ •öÀd
(á°æ¤púø’ AJ-íÌ-≤ƒh®Ω’?) book books èπÿú≈ Öçô’çC. here.
Namitha: In an hour perhaps. pen pens (here ÅE ņúøç éπÈ®Íéd. Around here Åçõ‰ Ééπ\-
eg: a question - an important question
man men úÕéÀ ü¿í∫_-®Ω™ – ÉC conversational. Ææ綵«-≠æ-ù™x
(•£æ›¨¡ ã í∫çôèπ◊) a story - an uninteresting story
Namratha: I have work at home. Will he be child children
an idea - a useless idea ¢√úøçúÕ.)
at home this evening? sheep (íÌvÈ®) sheep (íÌvÈ®©’) Suman: Does he charge high?/ Does he
a boy - an honest boy
2) uncountables –™„éπ\-°-ôd-™‰-EN. OöÀéÀ plural charge a high fee?/ Does he
(Ø√éÀçöx °æ†’çC. ≤ƒßª’çvûªç Çߪ’† 5) Uncountables ´·çü¿’ A/an á°æ¤púø÷ ¢√úøç.
Éçöx Öçö«®√?) Öçúøü¿’. a Water, a milk ņç éπü∆! charge high fees?/ Are his fees
Namitha: He has a meeting to attend. (milks, golds, silvers ņç éπü∆. Åçõ‰ milk, high?/ Is his fee high?/ Is he
gold, silver ÉN uncountables 鬕öÀd OöÀéÀ
´’†ç Å®Ωnç îËÆæ’-éÌE English ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’
(Çߪ’-†èπ◊ meeting ÖçC). í∫’®Ω’hç--éÓ-¢√-Lq† N≠æ-ߪ÷©’: expensive?
Namratha: Then I will see him tomorrow plural Öçúøü¿’. Suresh: Yes. He does.
a) countables èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ singular, plural
morning 3) Very very important: English™ counta- (He charges high)
ble singular áéπ\úø ¢√úÕØ√ ü∆E-´·çü¿’ éπ*a-
Öçö«®·
(Å®·ûË ØËØ√-ߪ’Eo Í®°æ¤ -Ö-ü¿-ߪ’ç éπ©’≤ƒh). b) countable singular ´·çü¿’ A/ an ®√¢√- Suman: How much does he charge?
°j Ææ綵«-≠æ-ù™ underlined words îª÷¨»®Ω’ ûªçí¬ 'a' é¬F 'an' é¬F ®√¢√L. Suresh: A hundred rupees the first time.
a) A cow (cow - countable singular) gives
LqçüË
éπü∆? ¢√öÀ™x éÌEoç-öÀ-´·çü¿’ 'a' or 'an' c) Uncountables èπ◊ Plural Öçúøü¿’ (hundred, thousand, lakh, crore, million,
milk (Ç´¤ §ƒ©’ ÉÆæ’hçC) etc - É´Fo èπÿú≈ countable singulars. 鬕öÀd
ÖØ√o®·. -´’-JéÌEo-çöÀ´·çü¿’ ™‰´¤-éπü∆. d) Uncountable èπ◊ ´·çü¿’ A/ an ®√ü¿’.
b) An umbrella (umbrella- countable sin- OöÀ-´·çü¿’ ûª°æp-èπ◊çú≈ 'a' ®√¢√L.
Åçõ‰ ´’†ç Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√-Lq† important
v°æ¨¡o: Weak verbs, Strong verbs Åçõ‰ àN’öÀ? gular) is in that corner ( Ç ´‚© ã
points:
132 = A hundred and thirty two.
íÌúø’í∫’ ÖçC) 1500= A thousand and five hundred. Å®·ûË
OöÀE ØË®Ω’a-éÓ-´úøç ûª°æp-E-Ææ®√? Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©†’ c) A watch (watch - countable singular) äéπ ´÷ô Uncountable Å®·ûË, ü∆EéÀ plural
bank notes ™ ´÷vûªç 'A' •ü¿’©’ one ®√≤ƒhç)
Öü∆-£æ«-®Ω-ù-©ûÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
shows the time Öçúøü¿’, ü∆E-´·çü¿’ A/ an ®√ü¿’. Suman: OK. That's enough. I am all right. I
ï¢√•’: '-ed', '-d', '-t' îË®Ωaúøç
– 鬴u, ņ÷≠æo, £æ«†t-éÌçúø
(Watch Time †’ îª÷°œ-Ææ’hçC) (Dictionary ™ ¢Áûª’-èπ◊-ûª’†o ´÷ô °æéπ\† (C) é¬F,
don't need a doctor now/ any
îª÷¨»®√, áéπ\úø Countable singular (U) é¬F Öçô’çC. (C) Åçõ‰ countable, (U)
´©x past tense, past participle more.
´*aØ√ ü∆E-´·çü¿’ ûª°æpéπ 'a' 'an' ®√´-©- Åçõ‰ uncountable. ü∆Eo•öÀd ´’†ç E®Ωg-®·ç--éÓ- 2) Anil: Have you a TV at home?
à®ΩpúË verbs†’ weak verbs ¢√L. Ç ´÷ô´·çü¿’ 'A/ an' ´Ææ’hçü∆, ®√ü∆ ÅE)
Åçö«ç. OöÀØË Regular verbs ÆœçüË. ®√éπ-§ÚûË ûª°æ¤p. Amar: What a question! Is there a home
ÅE èπÿú≈ Åçö«ç. d) A doctor treats patients éÀçC ¢√é¬u-©†’ English™ practice îËߪ’çúÕ. without a TV nowadays?
(ú≈éπd®˝ ®Óí∫’-©èπ◊ ¢Ájü¿uç îË≤ƒhúø’ Treat - eg:
eg: Present - Past - Past Anil: Do you mean that all people have
¢Ájü¿uç îËߪ’úøç Treatment - ¢Ájü¿uç) Ram: Fan àç îËÆæ’hçC?
Participle TVs?
A / an Åçõ‰ ûÁ©’-í∫’™ 'äéπ— ÅE éπü∆ Å®Ωnç. (What does a fan do?)
1. talk - talked - talked (Do you mean, - ÉC ¢√úøôç practice
Å®·ûË English ™ A / an ¢√úÕ† îÓô™«x ûÁ©’-í∫’™ Ramana: í¬L-E-Ææ’hçC.
2. love - loved - loved îËߪ’çúÕ. Å®Ωnç– F ÖüËl-¨¡´÷?/ Å®Ωn´÷? ÅE.
3. smell - smelt - smelt ¢√úøç éπü∆. English ™ A cow gives milk Åçõ‰ØË (It gives air)
What do you mean? - F Å®Ωnç, F ÖüËl¨¡ç
ûÁL-ÆœçC éπü∆ °j verbs™«çöÀ verbs ÅEoç-öÀE éπÈ®é˙d. Ram: Å®·ûË Ééπ\-úÌéπ fan °ôdçúÕ.
(Please fix a fan here).
àN’öÀ?)
Åçõ‰ '-ed', '-d' or '-t' îË®Ωaúøç ü∆y®√ past tense, ü∆ØËo ûÁ©’-í∫’™ ´’†ç, 'Ç´¤-§ƒ-L-Ææ’hçC— Åçö«ç Amar: I do not mean that. All middle
past participle form Å®·ûË ÅN weak/ regular 1. Suman: ØËØÓ ´’ç* doctor †’ îª÷ú≈-©-†’-
é¬F, 'äéπ Ç´¤ §ƒL-Ææ’hçC— ņç éπü∆. Å™« Åçõ‰ class people have TVs.
verbs. N’í∫û√ Ç´¤-L-´y-´Ø√? éÌç-ô’-Ø√o†’. 3) Kumar: Is there a school near/ around
Strong verbs†’ irregular verbs ÅE èπÿú≈ Suresh: Ééπ\-úÌéπ ´’ç* doctor Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’.
'íÌúø’í∫’ ´®Ω{ç™ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø’-ûª’çC— Åçö«ç here?
Åçö«®Ω’. ÉN past tense, past participle, weak Suman: ¶«í¬ áèπ◊\´ fees BÆæ’-èπ◊ç-ö«ú≈?
é¬F, äéπ íÌúø’í∫’ ´®Ω{ç™ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø’-ûª’çC ņç Karim: There are two schools.
verbs ™«í¬ é¬èπ◊çú≈, verb form™ØË ´÷®Ω’pûÓ à®Ωp- éπü∆. ´’†ç English ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’ Countable (fees ™«çöÀN BÆæ’-éÓ-´úøç = charge)
Kumar: I want a good school for my
Singulars èπ◊ ´·çü¿’ a / an omit îËÆæ’hçö«ç. ÉC Suresh: Å´¤†’ áèπ◊\¢Ë BÆæ’-èπ◊ç-ö«úø’.
úø-û√®·. son?
eg: Present - Past - Past Participle Suman: áçûª BÆæ’-èπ◊ç-ö«úø’?
ÆæJ-é¬ü¿’. Karim: Both the schools are equally
1. Sing - sang - sung ´’S} í∫’®Ω’hç--éÓçúÕ. English ™ Countable Suresh: ´çü¿-®Ω÷-§ƒ-ߪ’©’ ¢Á·ü¿-öÀ-≤ƒJ. good.
2. Know - knew - known Singulars èπ◊ ´·çü¿’ a / an ¢√úøû√ç. ¢√ú≈L. Suman: î√©’. ؈’ ¶«í¬ØË ÖØ√o. Ø√èπ◊ Kumar: Which school do you suggest?
3. do - did - done ¢√úø-éπ-§ÚûË ûª°æ¤p doctor Å´-Ææ®Ωç ™‰ü¿’.
É™«çöÀ verbs strong verbs.