You are on page 1of 66

ПРОГРАМ

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН:
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ годишње седмично
1. Српски језик 180 5
2. Православна вјеронаука 36 1
3. Страни језик 1 72 2
4. Ликовна култура 72 2
5. Музичка култура 72 2
6. Познавање природе 72 2
7. Познавање друштва 72 2
7. Математика 180 5
8. Физичко васпитање 72 2
9. Васпитни рад с
36 1
одјељењском заједницом
УКУПНО: 864 24

55
СРПСКИ ЈЕЗИК
(5 часова седмично, 180 часова годишње)
ЦИЉЕВИ:

 Савладавање изражајног читања и казивања;
 Проширивање знања о простој реченици и њеним дијеловима;
 Усвајање основних појмова о промјенљивим ријечима;
 Стварање навика за концизно и јасно усмено и писмено
изражавање;
 Савладавање основне методологије израде писменог састава;
 Поступно и самостално тумачење књижевног текста (ток, радња,
ликови, порука);
 Усвајање књижевних појмова према захтјевима програма.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема/област Број часова
1. Језик (55)
2. Књижевност (60)
3. Читање (10)
4. Лектира (12)
5. Филм (5)
6. Култура изражавања (38)
Ред.

часова

ТЕМА: Смјернице за
Број

Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

1. ЈЕЗИК 55
Ученик ће бити способан
Граматика 37 да: • Путем
• усвоји и препозна припремљених
 Проста именски и задатака
реченица: субјекат и предикатски скуп; провјеравати
предикат, именски и • уочи главне дјечија знања
глаголски, реченичке дијелове; о простој
субјекатски и • препозна ред реченици и
предикатски скуп; реченичних чланова њеним
 Заједничке и у реченици; члановима,
властите именице, • савлада основне промјенљивост
уочавање рода и ии

56
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

броја; појмове о непромјенљиво
 Збирне и промјенљивим и сти ријечи,
градивне именице; непромјенљивим управном
 Придјеви: ријечима; говору.
ријечи које означавају • уочи значење рода и
особине бића и броја придјева и
својства предмета; подјелу придјева;
 Придјеви: • правилно пише
описни, градивни и придјеве изведене
присвојни; од властитих и
 Глаголи у заједничких
означавању именица;
садашњости, • дефинише појам
прошлости и промјенљивости и
будућности непромјенљивости
(уочавање у тексту); ријечи;
 Садашње, • разликује управни
прошло и будуће говор;
вријеме; • препоза лични
 Управни и глагол у функцији
неуправни говор; предиката.
 Бројеви;
 Личне
замјенице.
Ортоепија 5 Ученик ће бити способан • Наставник
да: усмјерава и
 Наглашени и координира рад
ненаглашени • уочи кратке и дуге ученика на
слогови; слогове, наглашене правилно
 Реченички акценат и ненаглашене изговарање
и пауза у управном слогове и паузу. наглашених и
говору. • препознаје наглашене ненаглашених
ријечи и изговорне слогова у
цјелине. ријечи.

57
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

Правопис 13 Ученик ће бити
способан да:
 Писање глагола у
прошлом и будућем • правилно употријеби • Усмјеравати
времену; сугласник ј (који, моји); ученике да на
 Писање и изговор • разликује писање ријечи одговарајућем
гласа ј; с наставцима:-ски, -шки, тексту
 Писање -чки, -ов, -ев, -ин; препознају
скраћеница; • правилно пише имена погрешно
улица, тргова, установа и написане
 Писање
празника; ријечи и да
присвојних придјева
• примијени стечено знање изврше
на:-ски, -шки, -чки,
из праксе говора и исправку.
-ов, -ев, -ин. ;
 Писање управног писања. • У оквиру рада у
говора; групама
подстицати и
 Писање имена
развијати
улица и тргова,
сарадњу и
установа и празника;
такмичарски
 Писање рјечце не дух.
уз глаголе, именице • Писменим
и придјеве; путем
 Провјеравање провјеравати
правописа (по једна ниво
вјежба свако три усвојености
мјесеца и исправак). правописних
норми.

58
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

2. КЊИЖЕВНОСТ 60 Ученик ће бити • Навикавати
способан да: ученике да
 Јеленче — слободно
народна лирска • уочава: ток догађаја, износе своје
пјесма; мјесто, вријеме, утиске,
 Војислав Илић: збивање радње; ставове, судове
Први снег; • анализира и доказују их
 Душко Радовић: најзначајније тренутке чињеницама из
Плави зец; и уже цјелине у тексту; дјела.
 Браћа Грим: • анализира главни, • Књижевно -
Трнова ружица; споредне ликове и умјетничко
 Биберче — њихове особине; дјело читати
народна приповијетка; • објасни амбијент у према потреби
 Крепао котао — којем се дешава радња, више пута.
народна приповијетка; говор лица, пишчево Примјењивати
 Стари Вујадин— причање, аналитичко-
приповиједање у првом синтетичке
народна епска пјесма;
и трећем лицу; поступке при
 Михајло
• дефинише предмет обради
Ражњатовић:У
(тему) причања; текстова.
сунчаним брдима;
• разликује у бајци • Оспособити
 Бранко
реалне и фантастичне ученике за
Ћопић:Башта сљезове
елементе; самосталан
боје;
• разликује у лирској исказ,
 Алекса Шантић:
пјесми: слика, ритам, истраживачку
Неретва;
интонацију, јачину, дјелатноист и
 Сергеј Јесењин: темпо, паузу и мотиве; заузимање
Бобиљ и друшкан;
• познаје и употребљава критичког
 Езоп:Дрвосјеча и појмове: проза, става и
храст; приповједач, пишчево карактеризациј
 Десанка приповиједање, а ликова.
Максимовић: Вожња; хронолошки ред, • Упознати
 Бранко Црнчевић: основне одлике бајке и ученике са
Босоноги и небо; басне; књижевним
 Ђуро Дамјановић: • одреди драмске појмовима уз
Зимско дрво; елементе у књижевном обраду
 Скендер тексту. одговарајућих
Куленовић: Шаренка; текстова и
 Густав Крклец: извођење
Телефонске басне; драмског
 Ивана текста.
Б.Мажуранић: Приче • Оспособити
из давнине. ученике да
препознају
реалне и

59
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

фантастичне
садржаје.

60
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

3. ЧИТАЊЕ 10 Ученик ће бити • Наставник
способан да: заузима
 Читање наглас; одговарајући
 Правилно читање • изражајно чита у став и одређује
изговорених цјелина; складу с мисаоно - условљеност
 Правилно читање емотивним садржајем јачине и боје
са освртом на текста; гласа, ритма,
интерпункцију у • чита са истраживањем; тона,
тексту; • чита текстове из интонације,
 Читање дијалога; штампе и дјечијих паузе и
 Читање по листова; реченичног
улогама; • гледа позоришне акцента.
 Интонација представе; • Повремено
реченице у дијалогу; • интерпретира: дикцију користити
читања, темпо, ритам, звучни запис
 Читање текста са
паузирање, боју гласа. као примјер
обиљеженим
интерактивног
наглашеним
читања.
ријечима;
• Примијенити
 Читање у себи са
текст- методу
одређеним задатком.
за савладавање
брзог читања у
себи, ускладити
брзину читања
са садржајем
текста и
постављеним
циљем.
4. ЛЕКТИРА 12 Ученик ће бити • Даје упутства
способан да: за самосталан
 Рајко П. Ного: рад ученика.
Родила ме тетка • воли књигу; • Формира читалачки
коза; • чита и прави кратке укус код дјетета.
 Драган забиљешке; • Развија способност
Кулунџија: Избор из • интерпретира напамет вредновања
поезије; поетске и прозне књижевног текста.
 Народне цјелине и одломке; Бира књиге.
приповјетке-избор; • стиче способност • Не претјерује у
 Рене Гијо: Бела сценске броју и обиму
грива; импровизације. захтјева (до 50
 Гроздана Олујић: стихова напамет по
Избор бајки; избору ученика
 Душко Радовић: годишење). Води
Избор поезије и рачуна о броју и
обиму захтјева.

61
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

прозе за дјецу;

5. ФИЛМ 5 Ученик ће бити • Колективно
способан да: гледати
 Врсте филма: филмове.
нијеми и звучни; • пронађе разлику: • Водити
 Црно-бијели нијеми-звучни филм; разговор о
филм и филм у боји; црно-бијели филм и гледаном
 Основни подаци о филм у боји; филму и
развоју филма; • процијени филм и да доживљају
има правилан однос ученика.
према филму и заступа • Анализирати
своје мишљење. гледани филм
(садржај, ток радње
и ликове).

62
Ред.

часова
ТЕМА: Смјернице за

Број
Очекивани исходи
број

Наставне јединице наставнике

6. КУЛТУРА 38 Ученик ће бити • Наставник помаже
ИЗРАЖАВАЊА способан да: ученицима да се
(усмено и писмено) • развија језичко јасно и сажето
мишљење; усмено и писмено
 Препричавње на • савлада методологију и изражавају.
основу питања; технику израде • Оспособљава
 Препричавање са писменог задатка; ученике за усмено и
промјеном • изражава своје мисли; писмено причање о
граматичког лица; • конфликте рјешава датом наслову,
 Причање о ријечима, заступа своје замишљеном
замишљеном мишљење и користи се догађају на основу
догађају; аргументима; датих ријечи.
 Причање на • анализира тему и • Помаже
основу датих ријечи; одреди тежиште; ученицима да
 Причање на • посматра, уочава, бира разликују
основу сажете и распоређује; туђице од
фабуле; • самостално прикупља опште
 Причање– одређену грађу; прихваћених
проширивање приче; • се прававилно ријечи.
изражава; • Оспособљава
 Описивање • маштовито размишља. ученике да
ликова; овладају писање
писма: школи,
медијима, и да
 Извјештавање прослијеђују,
12
везано за живот у извјештавју и
школи или породици; • пише правилно и читко саопштавају .
6
 Писање писма:
обраћање другу;
 Анализа писмених
вјежби;

 Вјежбе
усавршавања
рукописа и технике
писања

ОЦЈЕЊИВАЊЕ:
Ученици ће унапријед бити упознати са техникама и критеријумима оцјењивања.

63
Предложене технике и поступци оцјењивања:

 Самооцјењивање;
 Оцјењивање од стране друга/ученика;
 Групни задаци;
 Презентација;
 Критеријски задаци за сваку наставну јединицу
 Објективни испитни поступци

64
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
(1 час седмично, 36 часова годишње)

ЦИЉЕВИ:

Ученик треба да:

• се уведе у област духовно-вјерског живота, са посебним освртом на
Православну хришћанску вјеру којој припада;
• постане добро и правилно информисан у складу с његовим духовним и
интелектуалним узрастом, те да се у оквиру породице уводи у
практичан хришћански живот;
• развија осјећај личне одговорности и самосвјесне обавезе, да би се
могао правилно опредијелити према добру и злу као основним
моралним категоријама;
• се развије у самосвјесну и слободну личност, одговорну пред Богом и
Црквом као духовном заједницом којој припада;
• развија правилан однос према породици и друштву, према људима
који другачије живе, мисле и вјерују.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред.број Наставне теме Број часова
1. Богослужење (7)
2. Сакрални предмети (3)
3. Празници (3)
4. Крсне славе (17)
5. Пост (2)
6. Молитвословља (4)

65
Број часова
Ред. број

ТЕМА: Очекивани исходи Смјернице за
Наставне јединице наставнике

1. БОГОСЛУЖЕЊЕ 7 Ученик ће бити
способан да:
• О храму • објасни изглед
• Свештена лица храма;
• Облици • наброји
Богослужења степене
• Свакодневна мирских и
Богослужења монашких
Света свештених
Литургија лица;
• наброји врсте Наставне јединице се
Богослужења. могу обрадити и у
храму. Ученицима
2. САКРАЛНИ 3 Ученик ће бити показати свете
ПРЕДМЕТИ способан да: сасуде, одежде и
• објасни шта су богослужбене књиге.
• Свете сасуде, свете сасуде и Не постављати
одежде одежде; сувише високе
• Богослужбене • објасни значај захтјеве. Тражити
књиге богослужбених средњи ниво знања.
• Иконе књига и икона.

3. ПРАЗНИЦИ 3 Ученик ће бити
способан да:
• Господњи • наброји
празници празнике;
• Богородичини • разликује
празници празнике по
• Светитељски врстама.
празници

4. КРСНЕ СЛАВЕ 17 Ученик ће бити
способан да: Настојати да ученици
• Крсне славе • процијени заволе часове
код потребу и вјеронауке и да радо
православних значај крсне долазе у храм и
Срба - славе; активно учествују у
припрема и • објасни начин Богослужењу
(да пјевају за

66
начин слављења и пјевницом, дјечаци
слављења славске могу читати апостол,
• Свети обичаје; помагати свештенику
Арханђео • објасни живот у олтару и сл.)
• Свети Стефан светитеља и Користити Свето
• Свети Јован начин на који Писмо, Илустровану
Крститељ су постали (Дјечију) Библију,
• Свети Георгије светитељи. иконе.
• Свети пророк
Илија
• Свети
Великомученик
Пантелејмон
• Свети Киријак
Отшелник
• Покров
Пресвете
Богородице
• Света Петка
• Свети
Димитрије
• Свети
Архангел
Михаило
• Свети Никола

5. ПОСТ 2 Ученик ће бити
способан да:
• Настанак, • наброји врсте
значај, поста;
потреба, начин • објасни
и вријеме настанак и
поста потребу поста.

6. МОЛИТВОСЛОВЉА 4 Ученик ће бити
способан да:
• Молитвословљ • изјави ко врши
а у помен молитвословља
мртвима ;
• Велико и мало • наброји врсте
освећење воде молитвословља
• Други црквени ;
обреди • објасни
• Молитвословљ разлоге
а молитвословља
.

67
Предложене технике и поступци оцјењивања:
• питања и одговори
• препричавање садржаја књиге
• оцјењивање од стране колеге/ученика
• групни задаци

СТРАНИ ЈЕЗИК 1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
– трећа година учења –
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

Општи циљеви учења страног језика у основној школи
• Омогућити развој језичке компетенције ученика, што представља централни,
незамјенљиви аспект учења језика, а посебно да развије комуникацијске
способности ученика;
• Боље упознати ученике са њиховом културом, научити их да је цијене, али и да
разумију и поштују друге културе;
• Омогућити свим ученицима да уживају у учењу, да буду мотивисани за учење, да
науче размишљати, те да се оспособе за даље учешће у самосталном, појединачном
или групном учењу, раду или обуци;
• Припремити све ученике за ефикасно и одговорно учешће у друштву, развијајући
њихов позитиван став према културалним, вјерским и другим различитостима које
су присутне у њиховом друштву, развијајући на тај начин коректно и праведно
друштво, које ће да вреднује такве различитости;
• Омогућити ученицима да развију смопоуздање и самопоштовање, чиме утиру пут
ка властитом срећном и здравом животу испуњеном задовољством;
• Код ученика развијати радозналост, самосталност и креативност;
• Подстицати ученике на лијепо понашање у школи и на јавним мјестима, као и у
кругу њихових породица;
• Развијати код ученика способност да пажљиво слушају и цијене мишљење других;

68
• Развијати код ученика љубав према природи и еколошку свијест;
• Развијати код ученика принцип хуманог односа између полова;
• Омогућити континуитет и повезаност учења, да се поједностави прелаз из нижих у
више разреде, а посебно прелаз из основне у средњу

Теме Очекивани исходи Активности Граматика

Ученици ће: РЕЦЕПЦИЈА Ученици ће
- упућивати а) СЛУШАЊЕ И понављати или учити:
• Породица одговарајуће РЕАГОВАЊЕ
поздраве и Ученици ће слушати Именице:
• Школа одговарати на изговорени текст и - бројиве, небројиве,
њих; реаговати: - правилну и
- упознавати се; 1) невербално, нпр.:
• Моје окружење неправилну
- обраћати се - показивањем или множину;
људима; додиривањем Замјенице:
• Свакодневни
- идентификовати предмета или - личне, субјекатски и
живот
људе и предмете; дијела тијела који објекатски падеж,
- лоцирати се помиње, - показне, this, that,
• Слободно - извршавањем
људе и предмете; these, those;
вријеме упутстава и
- описивати: - упитне, who, which,
- људе и предмете, наређења, what, whose;
• Животиње - заокруживањем
- нека - присвојне,
расположења и тачног одговора - неодређене,
• Земље, народи стања, или опције, somebody, anybody,
- тренутну - испуњавањем nobody;
активност; табеле
- постављати означавајући на Придјевe:
позната одговарајући начин
- Детерминаторe:
питања и потврдне или тачне
чланове: a/an, the,
одговарати на њих; одговоре, односно
нулти;
- тражити и нудити негативне или
присвојне придјеве:
помоћ (Can you нетачне одговоре,
показне придјеве, this
help me? Can I help - повезивањем
(girl), that (boy), these
you?); одређених
(girls), those (boys);
- тражити и давати илустрација с
придјеве за
информације; одговарајућим
неодређену количину

69
- слушати очекујући текстом, и број нпр: some, any,
да чују одређену означавањем much, many, all;
информацију; тачних или упитне придјеве,
- изразити на врло нетачних (T/F) what, which, whose.
једноставан начин: тврдњи итд. - Описнe придјеве:
- слагање и 2) вербално, најчешће у оквиру
неслагање, понављањем ријечи, датих тема;
- знање и незнање, израза или читавих Бројеве: 1 – 100;
- способност и реченица које је Глаголе:
допуштање изговорио наставник Present Simple
(can, may), или које су чули са (потврдна, негативна,
- понуду (писмену касетофона, давањем упитна форма),
или усмену) кратких одговора на Present Continuous
користећи питања која је (потврдна, негативна,
најосновнији поставио наставник упитна форма);
вокабулар; или која су чули са глаголи be, have/have
- сљедеће емоције: касетофона, got (потврдна,
слагање, испуњавањем табела негативна, упитна
неслагање, или допуњавањем форма);
допадање, реченица, итд. модалне глаголе can,
недопадање, б) ЧИТАЊЕ И may (потврдна,
задовољство, РЕАГОВАЊЕ негативна, упитна
занимање и Ученици ће читати форма);
одушевљење за кратке текстове, у императив, сва лица
нешто, себи или наглас, једнине и множине;
изненађење, тражећи одређену Прилози (најчешћи)
разочарање, информaцију или за:
захвалност; детаље и реаговати: - мјесто,
- идеју посједовања 1) невербално, нпр: - смјер, нпр: left, right,
(have, have got, тражењем одређених east, west,
John's book, his информација, - вријеме,
house); извршавањем начин, нпр: slowly,
- извинити упутстава или quickly;
се и прихватити наређења, Приједлози за:
извињење; повезивањем - мјесто, нпр: in,
- сугерисати неку одређених on, under, behind, in
акцију (Let's ...); илустрација с in fr ont of;
- прихватит и одговарајућим - вријеме, нпр. in, on,
одбити понуду или текстом, повезивањем at;
молбу; набројаних ријечи с Реченице:
- говорити на одговарајућим - Основни ред ријечи
једноставан начин бројевима или у потврдној, одричној,
о свакодневним симболима, упитној и заповједној
активностима и означавањем тачних реченици;
радњама. или нетачних (T/F) - There is a ... There
- рећи колико je сати тврдњи итд. are some ... Is there
- набројати дане у 2) вербално, нпр: a ...? Are there any ... ?
седмици; -постављањем питања
- изразити: и давањем одговора,
- способност или - бирањем тачног
неспособност да одговора,

70
нешто ураде (I can - испуњавањем табела
... I can't); и укрштеница,
- идеју посједовања - довршавањем
(John's book, my реченица,
- испуњавањем
празнина задатим
ријечима,
- повезивањем ријечи
у колонама А и Б,
- склапањем
испретураног текста
у смисаону цјелину,
итд.
ПРОДУКЦИЈА:
а) ГОВОР
Ученици ће:
- Учествовати у
разговору са
другим учеником
или ученицима или
наставником;
- давати упутства и
наређења;
- играти додијељене
улоге;
- рецитовати, пјевати
и играти језичке
игре, итд.
б) ПИСАЊЕ
Ученици ће:
- преписивати кратке
текстове;
- писати по диктату;
- испуњавати табеле
и укрштенице;
- убацивати,
подвлачити, редати
ријечи у смисаоне
реченице;
- писати реченице
користећи тачну
форму глагола у
загради;
- довршавати
реченице;
- писати кратке
саставе на познате
теме, итд.
Вокабулар: Ученици ће понављати или учити само основни вокабулар који се односи на
задате теме, нпр:

71
• Чланови уже и неки чланови шире породице, нпр: mother, grandmother, grandfather,
uncle, aunt, grandson;
• Школа, нпр: school subjects, furniture, pupils’ things, extra-curriculum activites, some
musical instruments, итд.
• Окружење, seasons of the year, weather (нпр: rainy, sunny); in the garden, (нпр:
vegetable/flower garden); some gardening tools (нпр. spade, rake, watering can); in the country
(нпр: camping, tent, lunch, box, fire), итд.
• Свакодневни живот, рутинске активности, shopping, нпр. At the supermarket, buying some
vegetables and fruits; going out (нпр: library, swimming pool); my clothes, visiting relatives,
friends, итд.
• Слободно вријеме, at the park (нпр: slide, jungle gym, swing, jump rope), snow, snowball,
snowman, outings.
• Животиње, domestic, wild animals, pets (основни вокабулар);
• Земље и области, peoples, their culture (основни вокабулар).
Осим што ће стално проширивати вокабулар, ученици ће понављати или учити да користе:
Скраћенице,
Најчешће, нпр: a.m., p.m., UK, USA.
скраћенице за дане у недјељи и мјесеце;
Афиксе, у вези са задатим темама и граматиком, нпр: наставак – s; -ing;
Антониме, у вези са задатим темама, нпр: fast – slow, up – down, hot – cold;
Сложенице, у вези са датим темама, нпр: footbal, basketball, swimming-pool, pen-friend;
Колокације, у вези са датим темама, нпр: outdoor sports, to do homework, make a phone call.

72
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ САДРЖАЈ:

Ученици ће такође учити језик и проширивати свој вокабулар ослањајући се на знање
стечено кроз учење неких других наставних предмета, а у оквиру датих тема.

ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ ВЈЕШТИНЕ:

Ученици ће се:
- упознавати са сличностима и различитостима између њихове земље и земаља
енглеског говорног подрчја и подрчју културе, едукације, слободног времена ученика,
начина живљења, а у оквиру датих тема;
- навикавати да се учтиво понашају у комуникацији са припадницима културе о којој
уче;
- учити да комуницирају и да се понашају у свакодневним ситуацијама на начин који је
природан за културу земље чији језик уче, обраћајући посебну пажњу на односе међу
људима при непосредном контакту, комуникацији, на оно што ученике интересује,
итд.;
- научити да поштују традицију, обичаје, навике других људи, итд.

УЧЕЊЕ КАКО ТРЕБА УЧИТИ:

Ученици ће учити да:
- буду одговорни и активни када уче језик;
- користе различите радне методе и стратегије учења типичне за учење језика, као што
је раумијевање смисла из контекста итд;
- надокнађују празнине у знању коришћењем различитих метода, као што је
парафразирање;
- користе информациону технологију код учења језика;
- оцјењују своје активности и активности својих другова из одјељења, као и ниво свог и
њиховог знања у односу на постављене циљеве и, ако је потребно, мијењају методе
рада;
- користе самостално уџбенике, рјечнике и друге приручнике

73
ЛИКОВНА КУЛТУРА
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

ЦИЉЕВИ:

Ученици треба да:

• Повезују и разликује дводимензионалне и тродимензионалне облике.
• Граде критеријуме према дјелима ликовне умјетности и ликовним
појавма у животу.
• Усвоје знања о боји и креативно раде са односима боја.
• Ускладе ликовни рад са звуком,покретом, литерарним изразом и
сценским луткарством.
• Препознају ликовне технике.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часов
1. Колаж и асамблаж /површински и тродимензионални/ (10)
2. Везивање облика у тродимензионалном простору и равни (10)
3. Сликарски материјали и технике (10)
4. Основне и изведене боје (10)
5. Боја, површина, маса, волумен (18)
6. Амбијент /сценски простор/ (14)

74
Редни број

Број часова
ТЕМА: Смјернице за
Наставна Очекивани исходи наставника
јединица

КОЛАЖ И Ученик ће бити
1. АСАМБЛАЖ 10 способан да: • Објаснити појам
/ПОВРШИНСКИ И колажа и
ТРОДИМЕНЗИОНАЛ • дефинише појам асамблажа
-НИ/ колажа и • Демонстрирати
• колаж Ι асамблажа технику рада
/грађење цјелина • користи • Мотивисати
од обојених и разноврсне ученике да
необојених материјале користе
површина/ • маштовито се разноврсне
• колаж Ι Ι ликовно изрази материјале
/компоновање • Могући мотиви :
различитих - лептир
материјала - кловн
површинског и - цвијет из маште
тродимензионал - јесење лишће
ног карактера/
• вјежба
Ученик ће бити
2. ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА 10 способан да: • Показати и
У објаснити разлику
ТРОДИМЕНЗИО између
НАЛ-НОМ • разликује површинских и
ПРОСТОРУ И површинске од, тродимензионалн
РАВНИ тродимензионалн их облика
их облика, • Објаснити појам
• компоновање • разликује пластичног
апстрактних обликовање од обликовања
облика у цртања и • Показати дјечије
простору према сликање, радове и
положеној косој • организује и репродукције
или усправној ликовно умјетничких
линији представи дијела
• организација тродимензионалн • Учионица, музеј,
бојених облика у е облике у галерија, парк...
односу на раван простору и равни, • Могући мотиви:
у простору - јаје
• организација - лопта
тродимензионал

75
них облика у - чаша
простору и равни - чамац
• вјежба - воће

3 СЛИКАРСКИ 10 • Показати
МАТЕРИЈАЛИ И сликарске
ТЕХНИКЕ материјале
• Демонстрирати
• карактеристике • препозна сликарске технике
акварел технике сликарске • Подстицати
• карактеристике материјале, ученике да се
пастел боја и • разликује и маштовито изразе
креда у боји користи • Могући мотиви :
• какактеристике сликарске - акваријум
темпера технике, - морско дно
• вјежба • изабере и - магловито јутро
ликовно се - град у киши
изрази у једној - облаци
сликарској - олуја
техници, - освјетљени град

ОСНОВНЕ И
4. ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ 10 • Објаснити појмове
• препознају основне и изведене
• црвена, жута, основне и боје.
наранxаста изведене боје, • Демонстрирати
• плава, црвена, • самостално добијање изведених
љубичаста добију изведене боја.
• жута, плава, боје, • Подстицати ученике да
зелена • самостално и препознају и добију
• вјежба слободно се изведене боје.
ликовно изразе. • Показати спектар
боја.
• Могући мотиви :
- плодови јесени
- лубенице на
жутом столњаку
- лептир на цвијету
Ученик ће бити
5. БОЈА, ПОВРШИНА, 18 способан да: • Дати основна
МАСА, знања о боји,
ВОЛУМЕН површини, маси,
• препозна боју, волумену и
површину, масу, простору.
• површина, волумен, простор, • Учионица,
простор • самостално школско
• површина, боја, представи двориште.
простор карактеристичне • Корелација са

76
• маса, волумен, облике у математиком и
простор Ι простору, природом.
• маса, волумен, • Могући мотиви :
простор Ι Ι - боксер
- кришка хљеба
• вјежба
- камени зид
- робот
- лутка

6. АМБИЈЕНТ 14 • Дати ученицима
/СЦЕНСКИ основна знања о
ПРОСТОР/ сценографији.
• идејна рјешења • препозна маску, • Дати упуте за
за израду маски костим, сцену, израду.
• израда маске објасни улогу • Подстицати да
• израда сцене маске, костима, добију склад и
сцене маштовита
• реализација
представе по • групно израде рјешења.
групама маску, сцену, • Корелација са
• вјежба костим, српским језиком и
• реализују музичком
представу, културом.
• Позориште
• Видео

Предложене технике и поступци оцјењивања:

• питања и одговори
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге – ученика
• коментари осталих
• опсервација наставника
• групни задаци

77
МУЗИЧКА КУЛТУРА
(2 часа недјељно, 72 часа годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

• Циљ васпитно образовног рада у настави музичке културе је да се
стварањем интересовања и навика за активно бављење музиком
подстичу стваралачке способности, когнитивни развој ученика и
доприноси естетском и етичком развоју њихове личности.
• Упознавање културне баштине и савремених кретања у музичкој
умјетности свога и других народа.
• Упознавање основа музичке писмености и изражајних срестава
музичке умјетности.
• Слушање и разумијевање музичких порука умјетничког дјела којем
се доприноси развоју музичког мишљења

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Слушање музике (21)
2. Пјевање и свирање пјесама по слуху и увођење у
основе музичке писмености (37)

78
3. Музичке игре (8)
4. Дјечије стваралаштво (6)

часоваБрој
Редни број

ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 23 Ученик треба да:
Обавезна дјела • препозна • наставник
слушана више пута
 С.С. Мокрањац: IX дјела; пушта
руковет; • емотивно композицију
 И. Бајић: Српкиња; доживљава за слушање уз
 К. С. Санс: Карневал музичка дјела одређене
животиња; и уочава задатке за
изражајна ученике;
 Ј. Хајдн: Дјечија
симфонија; средства • приказаће
музичке слику
 Ф. Менделсон: инструмента
умјетности;
Свадбени марш; и на
• упознаје и
 Ж. Бизе: Марш, Чигра слушаном
препознаје
(Емпромти) и примјеру
инструменте;
Лоптање (Галоп) из упознати боју
• упознаје
збирке «Дјечије игре и
народне
за оркестар и два карактеристи
пјесме
клавира; ку
обрађене за
 В. А. Моцарт: Менует хор инструмента;
и Финале из «Мале (руковети); • упознаће их
ноћне музике»; са животом и
• прошири
 А. Дворжак: знање о дјелом

79
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

Словенска игра бр. 1; композиторим композитора;
 М. Мусоргски: Игра а; • поред
пилета у јајету и • упозна емотивног и
Баба Јага из «Слика стилизоване естетског
са изложбе» за игре; доживљавања
оркестар (у • одреди врсту музичког
оркестрацији музике и дјела
М.Равела или за извођачки оспособљават
клавир); ансамбл за и ученике за
свако уочавање
(остале музичке слушано изражајних
садржаје реализовати дјело; средстава
према сопственом • доживљену музичке
избору наставника) музику умјетности.
илуструје.

80
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

2. ПЈЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 37 Ученик треба да: Наставник треба
ПЈЕСАМА ПО • Пјевањем и да:
СЛУХУ И свирањем
УВОЂЕЊЕ У пјесама из • са сваким
ОСНОВЕ нотног текста новим тоном
МУЗИЧКЕ савлада тонске обради нову
ПИСМЕНОСТИ висине у обиму пјесму и
Ц1-Ц2; презентује
• савлада мјесто тона у
 Народне пјесме; нотна трајања линијском
 Пјесме домаћих (осмина, систему;
аутора; четвртина, • по властитом
 Пјесме страних половина, избору бира
цијела нота, погодну пјесму
аутора;
као и њихове за обраду нота
паузе; по трајању и
• разликује њихових пауза;
2/4, 3/4 и 4/4 • тактира
такт; наведене
• све мјере;
предвиђене • демонстрира
пјесме пјева лијепо и
(свира) по изражајно
слуху или пјевање;
нотном тексту; • омогући
• кроз пјесме прављење
савлада осјећај музичких
за ритам, инструмената и
развија слух, кориштење
музичко истих кроз
памћење, те одрађене
правилно и пјесме.
изражајно
пјевање;
• користи
мелодијске и
ритмичке
инструменте
према
интересовањим
а.

81
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

3. МУЗИЧКЕ ИГРЕ 8 Ученик треба да:
• развија • наставник
Наставне јединице по музичке демонстрира
избору наставика способности, музичку игру
слух, осјећај за при чему
ритам, музичку наглашава све
 Игре за пјевање; меморију, битне
 Игре уз музичку складност елементе;
пратњу наставника повезивања • у играма са
или музику са покрета, пјевањем
касетофона; пјевања и повезује
 Музичке ритмичког мелодију и
драматизације. изговарања; текст пјесме са
• пјева и игра одређеним
музичку игру; покретима.
• кроз музичку
игру спознаје
властити
идентитет и
идентитет
других народа;
• кроз музичку
драматизацију
савлада
драмске,
ритмичке и
плесне
елементе.
4. ДЈЕЧИЈЕ 6 Ученик треба да:
СТВАРАЛАШТВО • наставник се
• развија користи
(по избору наставника) музичку машту говором и
и инвенцију; средствима
• продубљује других
интересовања умјетности;
за музичке • са ученицима
активности; импровизује
• усваја и мелодију са
памти музичка текстом или
репродуктивна без текста,
и стваралачка гласом или на
искуства и неком
знања ; мелодијском
инструменту;

82
часоваБрој
Редни број
ТЕМА: Очекивани Смјернице за
Наставне јединице исходи наставнике

• компонује на • наводи ученике
одабране да смишљају
стихове; аранжмане за
обрађене
пјесме;
• израђује
дјечије музичке
инструменте
(са ученицима).

ОПШТЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

Наставник ће у интерактивном раду користити:
- књиге (стручна литература);
- уџбеник;
- музички додатак ;
- аудио касете;
- Орфов инструментариј;
- клавир;
- Боже правде и химну БиХ;
- поједине композиције слушати више пута у току школавња
уз јасну дефиницију задатака којима се омогућује
систематски развој музичких способности ученика за
активним слушањем, доживљавањем и упознавањем
музичких дјела;
- код обраде наставних јединица у темама 3 и 4 користити се
Орфовим инструментаријем

 Повезати наставу са музичким животом уже и шире друштвене
средине и учествовањем на музичким приредбама, такмичењима
и културно умјетничким манифестацијама.

ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Предложене технике и поступци оцјењивања:
• питања и одговори
• самооцјењивање
• оцјењивање од стране колеге/ученика

83
• табеларни приказ способности ученика за одређене вјештине
• опсервација наставника
• презентација

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена
постигнућа ученика у настави музичке културе неопходно је да
наставник претходно упозна и идентификује музичке способности
сваког ученика.
Оцјењивање се мора спроводити организовано. Оно треба да
обухвати и прати особен развој сваког ученика његов рад, залагање,
интересовање, навике, став, умјешност, креативност и сл. Наставик
треба да прати развој личности у цјелини и објективно одређује
степен на којем је ученик савладао програмске захтјеве.
Смисао оцјењивања треба сагледавати тако, што се сваком
ученику омогућава оптималан развој у оквиру васпитно образовног
рада, а никако да се неодмјереним методичким захтјевима у
савладавњу програма и негативном оцјеном ученици отуђују од
музике и музичке умјетности.
У настави музичке културе за исте васпитно образовне задатке
се могу добити различите оцјене, као и за различите резултате-исте
оцјене, због тога што се тренутни резултати упоређују са стварним
учениковим могућностима.
Оваквим начином оствариће се и основни захтјеви за правилно
оцјењивање-да оно буде објективно и да ученике мотивише за
музичке активности и за бављење музиком у складу са њиховим
способностима и потребама.
Домаћи писмени задаци или писани тестови, контролни задаци и
слично не користе се у настави музичке културе ни у једномом разреду.
Цјелокупно градиво остварује се у школи.

ПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДЕ
(2 часа седмично, 72 часа годишње)

84
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ

Циљ наставе познавање природе је да омогући ученицима да схвате
повезаност и условљеност појава и процеса у природи, те значај
човјека у мијењању природе.

Ученик треба да:
• усвоји основна знања о природи као увод о учење природних
наука,
• научи користити изворе знања и оспособи се за организовано и
систематско посматрање природе,
• развија љубав према природи, чува и штити животну средину,
• стиче основна знања о обиљежјима бића, међусобној
зависности живе и неживе природе и међузависности биљака,
животиња и човјека,
• стекне основна знања о космосу, тлу и ваздуху,
• стекне основна знања о животу биљака и животиња у животним
заједницама,
• се упозна са гајењем и заштитом биљака,
• стекне основна знања о грађи човјековог тијела, функцијама и
заштити човјекових органа,
• стекне основна знања о болестима, алкохолу, пушењу и дроги,
• усвоји навику да одржава хигијену и чува здравље.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Небеска тијела (6)
2. Постанак и састав Земље (8)
3. Ваздух (4)
4. Животне заједнице (16)
5. Човјек као дио природе (20)
6. Здравље и исхрана (4)
7. Екологија (14)

85
часоваБрој
Редни број

ТЕМА:
Смјернице за
Наставне Очекивани исходи
наставнике
јединице

1. НЕБЕСКА ТИЈЕЛА 6 Ученик ће бити
способан да:
 Небеска • објасни кретање
тијела – појам Земље и осталих
 Сунце планета око Сунца,
 Земља • дефинише појам • Користити уџбеник,
космоса зидне плакате,
глобус и упућивати
• да објасни Сунце као
ученике на изворе
извор свјетлости и
из које могу црпити
топлоте,
додатне
• препозна облик информације.
Земље,
• Експериментисање
• прикаже кретање са сјенком и
земље око осе и утицајем извора
објасни смјену дана свјетлости на
и ноћи, правац сјенке.
• прикаже и објасни
кретање земље око
сунца и смјену
годишњих доба.

2. ПОСТАНАК И 8 Ученик ће бити
САСТАВ ЗЕМЉЕ способан да:
• објасни појмове
 Постанак хлађење и • За час припремити
Земље очвршћавање, слике и разне
 Постанак и ваздушни и водени изворе знања.
састав тла омотач, • Припремити врсте
 Врсте тла и • објасни састав Земље и типове тла, према
њихова својства (Земљину кору и могућностима, како
Земљино језгро), би се могли
• објасни појмове и извести огледи
разумије појаву који ће ученике
вулкана и увјерити о саставу
земљотреса, и изгледу врста и
• објасни помјерање типова земљишта.
тла и настанак мора
океана и планина,
• објасни дјеловање
сунчеве топлоте,

86
хладноће, воде,
вјетра и живих
организама на тло,
• разликује врсте и
типове тла,
• објасни одржавање и
повећавање
плодности,
пошумљавање,
наводњавање,
одводњавање и
негативне утицаје.

3. ВАЗДУХ 4 Ученик ће бити
способан да:
• објасни и дефинише
Ваздух-омотач појам атмосфере, • Огледи са
планете • објасни и докаже да је ваздухом уз помоћ
Својсва ваздуха ваздух без боје, мириса, уџбеника и других
да се шири, има масу, припремљених
заузима простор, врши педагошких
притисак и креће се, извора. Свијећа ,
• објасни значај ваздуха за балон, лопта,
живот, као и узроке и чаша видео
посљедице загађивања материјали касете
ваздуха. о загађивању воде
и ваздуха.
• Користити
искуства ученика.

4. ЖИВОТНЕ 16 Ученик ће бити • Посматрање биљака и
ЗАЈЕДНИЦЕ способан да: праћење њиховог
• дефинише појам развоја.
животне заједнице, • Омогућити посматрање
 Повртњак и • пропазнаје поврће, развоја биљака у
њива сличности и разлике повртњаку и на њиви,
 Биљке у гајење и заштиту, уз вођење забиљешки и
повртњаку • препознаје биљке које писање извјештаја.
 Биљке на расту на њиви, (Овај дио довести у
њиви • наброји штетне гљиве на везу с очекиваним
житарицама, исходима у настави
 Животиње у
• наброји индустријске српског језика)
повртњаку и
биљке и шта се од њих • Одлазак у воћњак,
њиви
добија, шуму , ливаду.
 Воћњак и Прикупљање биљака за
• именује мирисне и
виноград хербариј.
украсне биљке,
 Ливада и • Подстицати кориштење

87
пашњак • именује животиње у
 Шуме – повртњаку, корисне и
животна штетне,
заједница • наброји јабучасто и
 Воде- коштуничаво воће,
животне • наброји дијелове воћке,
заједнице • наброји инсекте, птице и
друге животиње у
воћњаку,
• објасни услове за живот
на ливади и пашњаку,
• идентификује ливадске
биљке (трава, дјетелина,
крмно биље, љековите различитих извора
биљке) знања о биљкама.
• објасни њихов значај за
човјека,
• разликује листопадно и
четинарско дрвеће,
• наброји животиње у
шуми(звијери и
племенита дивљач)
• објасни услове за живот
у води и око воде,
• препозна биљке у води,
• објасни море, језеро,
баре и ријеке као
животне заједнице

5 20 Ученик ће бити
ЧОВЈЕК КАО ДИО способан да:
ПРИРОДЕ • Омогућити кориштење
• објасни животне што више извора
циклусе у развоју човјека знања: слике
 Развој (човјек се рађа, људских органа,
човјека развија и умире) костур,
 Органи за • разликује главне дијафилмови и
кретање дијелове човјековог друго
 Органи за тијела: глава, труп • Нагласити важност
варерење и удови, правилног држања
 Органи за • објасни кости и тијела.
дисање мишиће(основна • Указивати на
 Органи за грађа), здраву исхрану,
крвоток • наброји шта спада у штетност пушења
органе за варење, и алкохола
 Органи за
• објасни грађу, (припремити
излучивање и
улогу, болести , видео касете)
кожа
његу органа за варење и важност спорта и
 Нервни кретања. Важност

88
систем правилну исхрана.
 Чулни • наброји шта спада у
органи органе за дисање,
• објасни њихову
грађу, болести,
улогу, његу и
заштиту,
• наброји органе за
крвоток
• објасни основну
грађу, улогу,
болести, његу и
заштиту крвотока,
• наброји шта спада у
органе за
излучивање,
чистог ваздуха у
• објасни основна кући и стану.
грађу, функцију и
болести,
• наброји шта чини
нервни систем,
• објасни основну
грађу, његу,
болести и заштиту
• дефинише чулне
органи и да их
наброји (вид, слух,
мирис, укус, додир),
• објасни основну
грађу функцију,
болести, његу и
заштиту чулних
органа.
6 ЗДРАВЉЕ И 4 Ученик ће бити • Користити
ИСХРАНА способан да: искуства ученика.
• објасни значај воћа и • Кориштење писаних
 Исхрана поврћа у исхрани човјека материјала, текстова
 Здравље и и улогу витамина, и слика о
заштита од • разумије правилно болесним и
болести конзумирање хране, здравим људима.
ланац исхране и њихову
везу са здрављем
здрављем,
• наброји шта спада у
личну хигијену и
хигијену одијевања,
• наброји превентиве у
чувању здравља,

89
• објасни штетности
алкохола, пушења и
дроге
• препозна најчешће
заразне болести.

7 14
ЕКОЛОГИЈА
Ученик ће бити способан
 Шта је да: • На практичним
екологија примјерима ученицима
• Разумије и објасни појам
(појам) објашњавати значај
екологија,
 Како човјек животне средине.
• објасни еколошки
загађује ваздух Организовати излете и
поктрет код нас и у
посјете фабрикама,
 Како човјек свијету,
ријекама, шумама итд.
загађује • разумије загађивање
земљиште • Засађивати младе
ваздуха издувним
саднице и цвијеће.
 Како гасовима моторних
• Остварити корелацију
заштити возила, термоелектране
са другим наставним
човјекову индустрије,
подручјима, посебно са
околину • објасни употребу
сродним садржајима из
 Планска филтера за
музичке и ликовне
сјеча шума пречишћавање воде и
културе, српског
 Затворена ваздуха,
језика, васпитног рада с
сметљишта за • објасни значај одјељенском
спаљивање пошумљавања, заједницом и сл.
отпадака • објасни и планира
 Организован оплемењивање животне
о сакупљање средине култивисаним и
отпадака и украсним биљкама,
употреба корпи • разликује цвјетњаке и
за смеће- паркове и именује чиме и
контејнера како се одржавају и
штите,
 Украсне
биљке у • објасни међусобну
насељима зависност биљака и
животиња,
 Међусобна
зависност • објасни зависност
човјека од биљака и
живих
животиња.
организама и
човјека

Предложене технике и поступци оцјењивања

90
• Самооцјењивање
• Оцјењивање од стране колеге/ученика
• Групни задаци
• Презентација
• Опсервација наставника
• Објективни испитни поступци

ПОЗНАВАЊЕ ДРУШТВА
(2 час седмично, 72 часа годишње)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ:
Циљ наставе познавања друштва је да оспособи ученике за
разумијевање друштвених односа, да схвате њихову међусобну
условљеност и повезаност; да заинтересује ученике за активно
усвајање знања из друштвених наука на вишим нивоима
образовања, те да допринесе примјени стечених знања.

Задаци наставе познавања друштва су да ученици:

91
• стекну представу и знања о географском положају Републике Српске
на карти БиХ, и БиХ на географској карти Балкана и Европе;
• стекну основна знања о друштвеним збивањима као увод у учење
историје и географије;
• науче користити разне изворе знања и прикупљати материјал
(слике, фотографије, књиге, новац, исјечке из новина итд.) као
историјску грађу карактеристичну за то раздобље;
• на основу упознавања и класификације историјске грађе развију
способност уочавања свједока прошлости и позитиван став према
традицији;
• стекну основна знања о Републици Српској и Федерацији БиХ,
заједници конститутивних народа и националних мањина које
живе у оквиру државних граница БиХ и Републике Српске;
• упознају борбе и жртве српског народа за национално, социјално,
културно и економско ослобођење у прошлости и развију љубав
према отаџбини;
• упознају живот и рад српског и других народа у БиХ-и, Републици
Српској, Србији, Црној Гори и услове за њихов социјални, културни
и економски просперитет;
• стекну основна знања о природним, привредним и културним
богатствима Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Црне Горе;
• упознају републичке симболе (грб, застава, химна) Републике
Српске, БиХ, Србије и Црне Горе;
• науче користити нијему карту и картографске знаке;
• постану способни за демократски начин комуницирања;
• развију вјештине и способности за корићење средстава масовне
комуникације.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Босна и Херцеговина и Република Српска (6)
2. Природно географске карактеристике Републике Српске и
Федерације Босне и Херцеговине (9)
3. Привреда у Републици Српској и Федерацији Б и Х (8)
4. Друштвено географске карактеристике Републике Српске и
Федерације Босне и Херцеговине (11)
5. Далека прошлост (13)
6. Прошлост (15)
7. Комуникација и друштво (6)
8. Излети и посјете (4)

92
број Редни

часова Број
ТЕМА: Смјернице за
Наставне једнице Очекивани исходи наставника

1. БОСНА И 6 Ученицк ће бити
ХЕРЦЕГОВИНА И способан да: • Употреба карте и
РЕПУБЛИКА СРПСКА • покаже положај БиХ државних
и РС на географској симбола БиХ, РС.
• Назив и положај карти, • Прикупљање
на географској • објасни састав БиХ разгледница,
карти • наброји и анализира рад на
• БиХ-а, држава са симболе БиХ и одјељењском
два ентитета Републике Српске (грб, албуму.
• Симболи БиХ-е застава, химна), • Израда зидног
• именује главни град паноа.
БиХ, и Републике
Српске
2. ПРИРОДНО 9 Ученик ће бити
ГЕОГРАФСКЕ способан да:
КАРАКТЕРИСТИКЕ • идентификује назив • Употреба
РЕПУБЛИКЕ и географски нијемих
СРПСКЕ И положај равница, географских
ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ-е котлина, поља и карата.
планина, • Заједничко
• Рељеф БиХ-е • их приказује на прикупљање
• Ријеке и језера нијемој географској слика за
• Јадранско море карти, одјељењски
• Клима у БиХ-и • наброји албум.
најпознатије ријеке • Израда зидног
и језера, паноа.
• уочи положај и
дужину БиХ обале
(20 кm),
• објасни значај Неума за
БиХ;
• опише климу у БиХ-
и.
3. ПРИВРЕДА У РС-ој 8 Ученицк ће бити
И ФЕДЕРАЦИЈЕ способан да: • Посјете
БиХ-е • Разумије појам пољопривредним
привред, добрима,
• Пољопривреда и • наброји и дефинише шумаријама и
шумарство гране привреде, другим доступним
• Енергетика и • разликује гране предузећима.
рударство привреде: • Посјете људи из
• Индустрија пољопривреда, различитих

93
• Саобраћај и шумарство, привредних грана
туризам енергетика, учионици и
рударство, разговор ученика с
индустрија, њима.
саобраћај и
туризам.
ДРУШТВЕНО- Ученик ће бити
4. ГЕОГРАФСКЕ 1 способан да:
КАРАКТЕРИСТИКЕ 1 • именује народе и
националне мањине • Разговор о
• Становништво у у БиХ, правима човјека
БиХ. • идентификује и о правима
• Вјерски и вјерске и културне дјетета.
културни објекти. објекте; вријем кад • Прикупљање
• Обичаји и су изграђени (на података о
традиција народа ленти времена); ко су вјерским
и народности градитељи, објектима у
БиХ-е. • наведе и објасни мјесту и ближој
• Насеља, обичаје и традицију околини.
привредни и народа и • Посјете
културни центри народности БиХ, позоришту,
у РС и ФБиХ. галерији.
• идентификује
• Сусједи БиХ. важније културне • Прикупљање
• Симболи Србије, установе, експоната за
Црне Горе. позоришта, етно-музеј,
библиотеке, прикупљање
галерије... разгледница.
• наброји сусједе • Израда зидног
БиХ, паноа.
• препознаје симболе
Србије и Црне Горе
и да именује главни
град.
5. ДАЛЕКА 1 Ученик ће бити
ПРОШЛОСТ 3 способан да:
• анализира свједоке • Употреба
• Прошлост. прошлости (насеља, уџбеника,
• Досељавање тврђаве, ископине, читање текстова
Славена на зидине, оруђа, и епских
Балканско новац, књиге, народних
полуострво. културно- пјесама.
• Прве српске историјске • Прикупљање и
државе споменике), кориштење
• Постанак Босне. • опише начин живота текстова, слика
• Турска освајања, и занимање и видео касета.
пад Босне под Славена, • Користити ленту
турску власт. • зна које су биле времена.
• Буне и устанци у прве српске
државе,

94
БиХ. • објасни какав је
живот био у Босни
када је она била
под турском
влашћу,
• идентификује облик
отпора (буне и
устанци) против
турске власти

6. ПРОШЛОСТ 1 Ученик ће бити
5 способан да:
• БиХ под Аустро- • објасни какав је • Употреба
угарском влашћу. живот БиХ био под уџбеника,
• Први свјетски Аустро-угарском читање текстова,
рат. влашћу (борба Срба гледање
• Завршетак Првог за школску и филмова,
свјетског рата и црквену разговор на
стварање државе аутономију), основу
Срба, Хрвата и • наведе и објасни узроке материјала који
Словенаца. почетка Првог су ученици сами
• Други свјетски свјетског рата припремили
рат. (сарајевски
• НДХ и страдање атентат),
Срба, Јевреја и • говори о страдању • Теме «Прошлост» и
Рома. Срба у Првом «Далека прошлост»
• Стварање СФРЈ-е свјетском рату, не изучавају се као
и СР БИХ-е. • доведе у везу историјски садржаји,
завршетак Првог нити треба
• Распад СФРЈ-е
свјетског рата и инсистирати на
1991/92.
стварање државе чињеницама и
СХС, фактографији.
• опише напад Њемачке
на Југославију у • Употреба ленте
Другом свјетском рату, времена.
• објасни пораз и
подјелу Југославије,
• разумије геноцид
над српским,
јевреским и
ромским народом,
• разумије стварање СФРЈ,
• разумије почетак и
завршетак рата у
БиХ и стварање
Републике Српске.
7. КОМУНИКАЦИЈА И 6 Ученик ће бити • Посјета радио и
ДРУШТВО способан да: ТВ станици,
• препозна • заједничко

95
• Заједничко неспоразуме у слушање
живљење и комуникацији, емисије,
комуникација ненасилну • заједничко
међу људима. комуникацију, гледање
• Средства • објасни предности популарне
комуникација. ненасилне емисије,
комуникације • разговор о
• разликује новинам за дјецу
индивидуалну • прикупљање,
(писмо, телефон) видео-касета,
комуникацију и листова з адјецу и сл.
средства масовне
комуникације
(штампа, радио, ТВ,
рачунар).
8. ИЗЛЕТИ И ПОСЈЕТЕ 4 Ученик ће бити
способан да: • Организовање
• Организовање • разумије значај излета и посјета
пригодних посјећеног мјеста
посјета и излета или институције за
културу уопште,
• објасни њихов
историјски значај.

Предложене технике и поступци оцјењивања:
• Питања и одговори
• Самооцјењивање
• Оцјењивање од стране колеге/ученика
• Групни задаци
• Презентација
• Опсервација наставника
• Објективни испитни поступци

96
МАТЕМАТИКА
(5 часова седмично, 180 часова годишње)

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

Ученици треба да:

• усвоје систем одређених математичких знања и умијећа
неопходних за схватање појава и законитости у природи и
друштву, за активну спознајну дјелатност у процесу учења, за
успјешно настављање математичког образовања и
самообразовања,
• стекну основну математичку културу потребну за откривање
улоге и примјене математике у различитим подручјима човјекове
дјелатности,
• овладају основним математичким методама и њиховим
примјенама у различитим областима (математичко моделовање),
• стекну способност усменог и писменог математичког изражавања
са свим његовим квалитетама (јасност, прецизност,
једноставност, концизност, потпуност и тд.),

97
• се оспособе за примјену усвојених знања у рјешавању
разноврсних задатака из животне праксе,
• стекну знања неопходна за разумијевање квантитативних и
просторних односа и законитости у разним појавама у природи,
друштву и свакодневном животу,
• се оспособе за коришћење савремених математичких
инструмената, прибора, рачунских и информационих средстава,
• усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и
пресликавањима,
• савладају основне операције са природним, цијелим, рационалним
и реалним бројевима, као и основне законе тих операција,
• упознају најважније равне и просторне геометријске облике
(фигуре) и њихове узајамне односе,
• се оспособе за прецизност у мјерењу, цртању и основним
геометријским конструкцијама,
• лакше разумију одговарајућу садржаје природних наука,
• развија способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апастрактног мишљења,
• развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и
математчку радозналост у посматрању и изучавању природних и
друштвених појава,
• изграђује позитивне карактерне особине ученикове личности, као
што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност,
тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, рад у групи и
кооперативно-интерактивно учење, и
• доприносе формирању научног погледа на свијет.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Редни број Наставна тема Број часова
1. Бројеви (130)
2. Мјерење и мјере (10)
3. Геометријске фигуре (32)
Писмени задаци и исправак (8)
бројРедни

Број

ТЕМА: Очекивани исходи
Наставне једнице Смјернице за
наставника

98
часова
1. БРОЈЕВИ 130 Ученик ће бити
способан:
1.1. СКУП ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА N И СКУП 18
Nо • Методом
• читати и писати демонстрације
• Читање, писање и природне ученицима
упоређивање бројева бројеве у шематски
до 1000-понављање декадном приказати "класе"
• Читање, писање и бројевном и у њима
упоређивање бројева систему јединице,
до милион • природним десетице и
• Записивање бројева у бројевима стотине.
облику збира придружити • Посветити пажњу
вишеструких тачке, бројевне бројевима који
декадних јединица и полуправе и имају исте цифре
у облику производа упознати на различитим
једноцифрених уређеност мјестима.
бројева и декадних скупа N,
јединица односно Nо,
• Класе и разреди. • именовати
Мјесне вриједности мјесне
• Бројеви већи од вриједности
милион цифара
• Бројевна полуправа. • упознати и
Претходник и усвојити
сљедбеник бројеве веће од
40
природног броја. милион,
правилно их
читати и
записивати,
1.2. САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ У • Графичко
СКУПУ N И СКУПУ приказивање
Nо операција са
• Сабирање и • овладати бројевима.
одузимање бројева до техником • Демонстрирати
1000. Повезаност рачунања у неколико примјера
одузимања и скупу N и скупу на табли.
сабирања-понављање Nо, • Посветити више
• Сабирање и • разумјети пажње сабирању и
одузимање бројева основна одузимању
већих од 1000 својства вишецифрених
(писмени и усмени рачунских бројева са
вишецифреним,

99
поступак) операција вјежби задатака
• Основна својства (комутативност различитих
сабирања и захтјева.
(комутативност, асоцијативност • У раду користити
асоцијативност, нула сабирања и наставне листиће,
као сабирак) множења, полупрограмиран
• Примјена основних дистрибутив- или програмирани
својстава сабирања у ност множења материјал.
рачунању према • Организовати
• Бројевни изрази са сабирању), те кооперативни рад
сабирањем и примјењивати и учење.
одузимањем та својства на
• Зависност збира од задацима,
сабирака. • уочавати
Непромјенљивост зависност
збира и примјена између
• Зависност разлике од резултата и
умањеника и компонената
умањиоца. операције,
Непромјењљивост • читати,
разлике и примјена састављати и
• Одузимање збира од израчунавати
броја. Одузимање вриједност
разлике од броја израза са више • Ученици треба да
операција, као без проблема
• Изрази са сабирањем
и уочити помноже или
и одузимањем који
промјенљиву подијеле било која
садрже промјенљиву
на примјерима, два броја, да
(слово) 57 користе уз то
• Одређивање
олакшице, а
непознатог сабирка,
наставник да им
умањеника и
припреми што
умањиоца; рјешавање
више занимљивог
једначина у вези са
материјала за
сабирањем и
рјешавање.
одузимањем: х± а=б,
• Настава се може
а± x=б, (x± а) ± б=ц, организовати и на
• Неједначине у вези са принципу метода
сабирањем и "пошаљи проблем"
одузимањем: х± а<б, када сваки ученик
а± x<б, x± а≤ б, има могућност да
х± а>б, а± x>б, састави неки
x± а≥ б. задатак, да га
ријеши и понуди
1.3. МНОЖЕЊЕ И • научити свом другу.
ДИЈЕЉЕЊЕ У СКУПУ поступак • Користити
N И СКУПУ Nо дијељења технике за
• Множење као природног успостављање
сабирање једнаких броја са групне сарадње.
једноцифреним

100
сабирака. Нула и , двоцифреним
јединица као чинилац и троцифреним
• Дијељење као бројем и
обрнута операција примијенити
множењу. Јединица и стечено знање
нула у дијељењу у пракси,
• Множење броја • научити
декадном јединицом множење
и вишеструком вишецифрених
декадном јединицом бројева уз
• Дијељење броја коришћење
декадном јединицом олакшица,
• Множење збира и • анализирати
разлике бројем појаву
(дистрибутивност непромјенљиво
множења према сти производа
сабирању и и количника,
одузимању) • научити
• Дијељење збира и рјешавати
разлике бројем једноставније
• Множење и дијељење једначине и
природног броја неједначине на
једноцифреним основу
бројем дефиниције
• Множење и дијељење рачунских
природног броја операција у
двоцифреним бројем скупу N и скупу
• Множење природног Nо,
броја троцифреним • рјешавати
једноставније • Користити
бројем визуелна
• Множење са неким задатке дате у
текстуалној средства,
олакшицама графички
• Основна својства форми уз
коришћење приказати пут
множења и примјена доласка до
(комутативност и упознатих
9 рјешења
асоцијативност једначина,
текстуалног
множења) задатка.
• Зависност производа • Инсистирати на
од чинилаца разумијевању
• Непромјенљивост проблема,
производа и примјена логичком
• Зависност количника размишљању и
од дјељеника и стваралаштву.
дјелиоца • Користити
• Непромјенљивост аналитичко-
количника и примјена синтетички пут
• Множење и дијељење при рјешавању
производа бројем сваког проблема.
• Изрази са множењем • Користити

101
и дијељењем који очигледна
садрже промјенљиву средства, моделе,
(слово) апликације,
• Једначине у вези са цртеже...
множењем и • При упоређивању
дијељењем разломака
природних бројева: користити
а∙x=б, x∙а=б, x:а=б, бројевну праву.
а:x=б
• Неједначине у вези са 6
множењем и • рјешавати
дијељењем изразе са више
природних бројева: рачунских
а∙x>б, а∙x≥ б, а∙x<б, операција,
а∙x≤ б х:а<б • дефинисати
редослијед
рачунских
1.4. МАТЕМАТИЧКИ операција у
ИЗРАЗИ изразу са и без
заграда,
• Бројевни изрази са
операцијама • саставити
различитог реда једноставније
(степена), са бројевне
заградама и без изразе који
заграда одговарају
рјешењу
• Састављање
текстуалног
једноставнијих
задатка,
бројевних израза који
одговарају
текстуалним
задацима
• Једноставнији изрази
са промјенљивом
(словом) и више
операција. Бројевна
вриједност израза за
дату вриједност
• дефинисати
промјенљиве
разломке,
читати их и
писати,
упоређивати и
приказати на
бројевној
прави,
• рјешавати
једноставније
1.5. РАЗЛОМЦИ текстуалне
• Разломци као задатке са
разломцима.

102
дијелови цјелине
• Писање и читање
разломака: а/б, а≤ б,
а=1, 2,...10; б=1,
2,...10
• Упоређивање
разломака једнаких
именилаца или
једнаких бројилаца
• Једноставни задаци
са примјеном
разломака

2. МЈЕРЕЊЕ И МЈЕРЕ 10 Ученик ће бити
способан:
2.1. ЈЕДИНИЦЕ ЗА
ПОВРШИНУ 5
• Упоређивање и • упознати • Графички
мјерење површи. јединице за приказати односе
Јединица мјере за површину и између "сусједних"
површ примјењивати мјерних јединица
• Јединице за их при и у току
површину мање од израчунавању објашњавања
квадратног метра површине написати их на
• Јединице за квадрата, табли.
површину веће од правоугаоника, • При објашњавању
квадратног метра квадра и обавезно нацртати
• Узајамни однос коцке, слику квадратног
јединица за • претварати метра, квадратног
површину мјерне центиметра и
јединице у квадратног
веће или мање милиметра.
мјерне • Ученике одвести у
јединице, школско двориште
и мјерити
5 различите
површи.
• Ученицима давати
2.2. ЈЕДИНИЦЕ ЗА текстуалне
ЗАПРЕМИНУ задатке-примјере
• Упоређивање и • упознати из њихове
мјерење запремине јединице за непосредне
тијела. Јединица запремину и околине (соба,
мјере за запремину примијенити их учионица,
• Јединице за при цистерна,
запремину у израчунавању базен,...)
метарском систему запремине
квадра и коцке

103
3. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ 32 Ученик ће бити
способан:
3.1. ПОВРШИНА
КВАДРАТА И 8
ПРАВОУГАОНИКА
• Израчунавање • израчунати • Задатке рјешавати
површине површину из на три нивоа
правоуоганика страница и сложености.
страницу из • Инсистирати на
• Израчунавање
површине и примјени јединица
површине квадрата
друге за површину.
• Површина странице,
правоугаоника и • рјешавати • Користити моделе
квадрата-примјена у једноставније и мреже квадра и
задацима текстуалне коцке.
задатке и
примијенити
знања о
јединицама за
површину,
3.2. КВАДАР, КОЦКА И 16
ЊИХОВА • уочити,
ПОВРШИНА именовати,
• Рогљаста и обла дефинисати,
геометријска тијела цртати и
израчунати
• Својства квадра и
површи квадра
коцке
и коцке,
• Мрежа површи • примијенити • Рјешавати
квадра и коцке стечена знања једноставније
• Израчунавање у конкретним текстуалне
површине квадра примјерима, задатке везане за
непосредну
• Израчунавање
околину ученика.
површине коцке 8
• Површина квадра и
коцке-примјена у
задацима
3.3. ЗАПРЕМИНА
КВАДРА И КОЦКЕ
• Израчунавање • дефинисати
запремине квадра појам
запремине,
• Израчунавање
• рјешавати
запремине коцке
једноставније
• Запремина квадра и текстуалне
коцке-примјена у задатке у вези
једноставним са запремином
задацима

104
квадра и
коцке.
НАПОМЕНА: У сваком полугодишту обавезне су по двије једночасовне
школске писмене задаће са једночасовним исправком и анализом
резултата.

Предложене технике и поступци оцјењивања:

1. Листа провјере
2. Питања и одговори
3. Самооцјењивање
4. Оцјењивање од стране колеге/ученика
5. Опсервација наставника
6. Групни задаци
7. Презентација
8. Микро задаци (мањи дијелови оцијењени посебно и урађени
током времена)

105
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(2 часа седмично, 72 годишње)

ЦИЉЕВИ

Настава физичког васпитања треба да:

• задовољи потребу ученика за кретањем,
• развија: одговорност, креативност, самопоуздање и иницијативност,
• поспјеши сарадњу међу ученицима,
• оспособи ученике кеко би усвојили знања, развили вјештине и овладали
техникама и тактикама у склопу наставне теме,
• развије кретне и психофизичке способности ученика,
• развија позитиван став према физичкој култури неопходан за очување здравља и
навика у свакодневном животу и култури живљења.

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Атлетика (14)
2. Вјежбе на справама и тлу (21)
3. Фудбал (16)
4. Елементарне игре (14)
5. Мјерење тјелесног развоја и физичких способности
(7)

106
часова
Редни
број
ТЕМА: Смјернице

Број
Очекивани исходи
Наставне јединице за наставнике

1. АТЛЕТИКА 14
Ученик ће бити
• Техника ходања способан да:
• Техника трчања • се прилагоди
на различитим • користити видео
30 m. оптерећењима, записе,
• Скок у даљ • схвати технику и • комбиновати различите
(згрчна техника) тактику ходања и дионице и разрадити
• Скок у вис трчања, с обзиром норме за своју школу
• Техника рада на своје могућности • радити у паровима,
руку, ногу и и могућности посебно дечаци, посебно
ритма дисања у других, дјевојчице,
трчању; • спозна природу • таблице и норме са
скока у смислу да оцјенама требају бити
је то један од истакнуте и доступне
начина савлађивања ученицма
препрека, • демострирати одређене
• унаприједи своје технике и омогућити
способности у такмичења, јер су кроз
савладавању такмичења ученици
технике (залет, подстакнути и
одраз, лет и доскок) мотивисани да
• координирано постигну што бољи
користи технику резултат
рада руку и ногу при
дисању и трчању.

2. ВЈЕЖБЕ НА 2 Ученик ће бити
СПРАВАМА И ТЛУ 1 способан да: • ова тема је условљена
постојањем спортске
сале
• приликом рада
• Колут напријед; • координирано подстицати ученике на
• Колут назад; изведе вjежбу, самоиницијативу,
• Став о шакама; • развије вештину, одговорност и
• Колут летећи из технику и дисциплину
стојећег равнотежу, • мотивисати ученике за
положаја; • савлада задану правилно извођење
• Прескок препреку, • развијати осећај
разношка; индивидуалности,
• уради котрљана,
• Вратило, греда; љубав према овој врсти
• уради став о спорта, како би га
шакама, ученици упражњавали
• прескочи козлић. у циљу здравог начина

107
живота
• користити фотосе,
видео снимке, интернет
• развијати осећај за
естетику
• обавезна
асистенција наставника
при извођењу вјежби

3. 1 Ученик ће бити способан
ФУДБАЛ 6 да:
• води лопту лаганим
трчањем и
праволинијски,
Вођење и додавање • додаје унутрашњом
лопте и спољашњом • oву тему
страном стопала реализовати искључиво
Шутирање
• шутира лопту из кроз игру и на вањским
места на сва три теренима
Заустављање
начина: • развијати осећај за
Дриблинг унутрашњом и тимски рад
спољашном • развијати
Правила страном стопала и такмичарски дух
пуном ногом, • развијати осећај за
Игра на два гола • заустави лопту у FAIR PLAY
мјесту и то • увијек ангажовати
унутрашњом ученике да буду у
страном стопала и улози судије
грудима,
• дриблингом
надмудри
противника,
• примијени правила
у игри.
4. ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 1 Ученик ће бити
4 способан да: • наставнику је
• Окретност остављено да бира
• Координација елементарне игре, како
• Снага • увиди на којем су би развио оптимално
• Спретност нивоу његове физичке способности
• Равнотежа моторичке ученика
способности, • програмски задаци
• савлада моторичке се одређују
задатке и исте индивидуално, према
примијени у физичком развоју, полу
одређеној спортској и физичким
способностима

108
активности. ученика, а на основу
оријентационих
вриједности које су
саставни дио упутства
за вредновање ученика
• наставник треба водити
картон физичких
способности сваког
ученика
5. МЈЕРЕЊЕ 7 Ученик ће бити
ТЈЕЛЕСНОГ способан да:
РАЗВОЈА И
ФИЗИЧКИХ • припремити
СПОСОБНОСТИ • самостално измјери инструменте и
• Мерење висине висину и масу реквизите
и масе тела тијела, • указати на значај
• Експлозивна • сазна на којем су правилне исхране,
снага ногу нивоу његове хигијене, држања
(скок у даљ из психофизичке тела и очувања
мјеста) способности, здравља
• Општа снага • примијени вјештину • маркирати и
(бацање и технику трчања, припремити радна
медицинке 4 дисања, места
kg.) издржљивости и • прије одређеног
• Трчање 500 брзине, мерења физичких
m(ж) и 800 m • да препозна способности урадити
(м) деформитете. истезање и лабављење
• Снага руку и мускулатуре и уписати
раменог резултат
појаса (издржај
у згибу до 120
sek.)
• Гипкост
(дубоки
претклон)
• Правилност
држања тела

109
ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ

Физичко васпитање се по природи своје дјелатности знатно разликује од осталих васпитно-
образовних области у школи, али је интегралан дио система в/о процеса и развоја
личности. Праћење, вредновање и оцјењивање се врши на основу сљедећих елемената:
- развој моторичких способности
- спортско-техничко образовање
- повезивање (однос)физичког васпитања са животом и радом
Прва два елемента су по природи такви да им је учинак мјерљив и могу као образовни
стандарди да буду егзактно изражени. То су минимум моторичких способности и
спортско-техничких достигнућа које ученици појединих узраста треба да достигну, што
гарантује исти минимални, а задовољавајући ниво способности код свих ученика.

Моторичке способности

При оцјењивању моторичких способности узима се у обзир ниво личних моторичких
способности сваког појединца, остварен у току школске године, према његовим
индивидуалним могућностима.
За контролу боље рећи процјену моторичких способности примјењује се батерија тестова
Југословенског завода за физичку културу и медицину спорта која обухвата:

За узраст IV и V разреда

- за физички раст (тјелесна висина и тјелесна маса)
- за експлозивну снагу ногу (скок у даљ из мјеста)
- за општу снагу (бацање медицинке од 2kg )
- за брзину ( трчање 30m из високог старта)
- за снагу руку и рамена ( издржај у згибу до 120ѕ максимално)
- за флексибилност (дубоки претклон на клупици, све чешће претклон-сјед)

Провјера се обавља на крају школске године, а постигнути резултати се вреднују
помоћу Критеријума за процјену физичког раста и развоја моторичких способности
дјеце и омладине узраста од 7 до 19 година (нормативи-таблице).

Описе тестова и упутство за вредновање резултата наставници могу добити у ЈЗФКМС у
Београду.

110
На основу утврђених вриједности на сваком тесту утврђује се укупан збир бодова и
процјењује се стање моторичких способности ученика. Резултати провјере служе
наставнику и сваком поједином ученику да упоређујући утврђено стање са претходним,
процијени свој напредак. Подаци о физичком расту и развоју моторичких способности
уносе се у дневник рада наставе физичког васпитања.
Резултати праћења служе наставницима физичког васпитања као полазиште за
програмирање рада, у индивидуалном приступу и одређивању радних задатака за сваког
појединца и за њихово оцјењивање.
Спортско-техничка достигнућа

Спортско-техничка достигнућа се (пр)оцјењују утврђивањем обима (квантитета) и нивоа
(квалитета) садржаја програма, прецизираних у поглављу спортско-техничко образовање.
За праћење спортско-техничких достигнућа служе минимални образовни захтјеви на
основу којих се вреднује постигнути успјех.
У сваком разреду , послије навођења заједничких програма дати су минимални образовни
захтјеви које сваки ученик треба да са(о)влада.

Повезивање физичког васпитања са животом и радом (однос према ФК, раду)

Оцјењивање односа ученика према физичкој култури обавља се праћењем ученикове
активности на властитом физичком усавршавању, учвршћењу здравља, њези тијела,
извршавању задатака у смислу његовања својих моторичких способности, оствареном
степену навика за сталним вјежбањем и упражњавањем кретно-игровних и спортско-
рекреативних садржаја, односу према друговима и сарадњи током вјежбања, током
спортских надметања и излета као и праћењем активности ученика у сталним облицима
којима се стечена знања из ове области повезују са свакодневним животом.

ОЦЈЕНЕ

Оцјену одличан (5) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности и чији резултати знатно превазилазе стандарде узраста; који у
спортско-техничким достигнућима знатно превазилази постављене захтјеве по обиму и
квалитету и који има веома активан однос према физичкој култури.

Оцјену врло добар (4) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности и чији резултати превазилазе стандарде узраста; који у спортско-
техничким достигнућима превазилази постављене захтјеве по обиму и квалитету и који
има активан однос према физичкој култури.

Оцјену добар (3) добија ученик који је радом у току школске године побољшао своје
моторичке способности у границама стандарда, чији су резултати у спортско-техничким
достигнућима у оквирима минималних образовних захтјева и чији је однос према
физичкој култури задовољавајући.

Оцјену довољан (2) добија ученик који није у току школске године побољшао своје
моторичке способности, чији су резултати у спортско-техничким достигнућима испод
утврђених стандарда и који не показује минимум интересовања за физичку културу. .

Оцјену недовољан (1) у принципу не би требало да добије ни један ученик.Ученик чије су
моторичке способности опале, и који не испуњава очекиване стандрде као и који не

111
показује ни минимум интересовања за одржавање својих моторичких и функционалних
способности, и који је здрав, упућује се на корективно вјежбање.

ВАСПИТНИ РАД С ОДЈЕЉЕЊСКОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
(1 час седмично, 36 часова годишње)

ПРЕГЛЕД ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА

Ред. број Наставна тема Број часова
1. Организација и функционисање
одјељењског колектива (3)
2. Учење (5)
3. Живот у друштвеној средини
(12)
4. Хигијена и екологија
(5)
5. Пази мине
(1)
6. Психосоцијална помоћ
(2)
7. Културно забавни живот (5)
8. Дјечија права (2)
9. Процјена резултата рада
(1)

112
Ред. бр.

ТЕМА: Бр.часова Смјернице за
Наставне Очекивани исходи наставника
јединице
ОРГАНИЗАЦИЈА И Ученик ће бити
1. ФУНКЦИОНИСАЊЕ 3 способан да:
ОДЈЕЉЕЊСКОГ
КОЛЕКТИВА

1. Активно слушање 1 • пажљиво слуша • Омогућити
(Ефективне саговорника и ученицима да
способности на културан износе свије
слушања) начин прихвати приједлоге.
1 или неприхвати • Саслушати и
2. Израда програма ставове усвојити
рада одјељенске саговорника; конструктивне
заједнице: • активно учествује приједлоге
- анализа у доношењу ученика.
прошлогодишње плана • Координирати
г рада одјељенске ученичке
- планирање и заједнице; активности.
програмирање • схвати
рада 1 одговорност
- начини
• Нагласити
појединца при одговорност при
остваривања избору бирању
програма руководства,
3. Избор као и
руководства: одговорност
- предсједник, изабраних;
комисије, радне
• схвати да без
групе
организованог рада
- вођење
у колективу нема
разредног успјеха
портфолија
(програм и

113
реализација)

2. УЧЕЊЕ 5 • како • Вјежба
правити како учити.
1. Како учити текст: 1 забиљешке, шта • Водити
- издвајање подцртавати и дискусију о
битних маркирати; успјешном
дијелова • шта учењу.
- подцртавање и памтити; Консултовати
маркирање педагога или
- вођење психолога о
прибиљешки 1 успјешности
2. Шта и како • како учења.
читамо: користити
- шта читати адекватну
- штампа и књиге литературу, • Радионица:
- размјена часописе, књиге, усаглашавање
искустава разговарати о циљева
прочитаном
• редовно
чита дјечију
штампу
• врши избор
прилога за
школски лист
2
• чита и
критички

114
3. Слободно вријеме: анализира
- слободно прилоге у
вријеме и учење дјечијој штампи
- жеље и
могућности 1 • правилно
- значај користити
слободно
4. Моји вршњаци и вријеме
ја: • ускладити
- заједничке игре интересе и
- међусобне везе обавезе
(анализа • Оспособити
позитивних и • учествује у ученике за
негативних дружењу кроз правилан избор
карактеристика) игру, пријатеља и
препознавање
лажног
• ствара
пријатељства
чвршће
међусобне везе
и односе

115
ЖИВОТ У
ДРУШТВЕНОЈ 12
СРЕДИНИ • објасни потребу
3. за ограничавањем • При реализацији ове
1. Ауторитет 2 моћи која је дата теме користити
- Колико особи на позицији приручник «Основе
ауторитета треба ауторитета демикратије»
имати вођа? • процјени слабе • Упути ученика
тачке одређене какав ауторитет
позиције треба да има
ауторуитета прави вођа.
• предложи начине
побољшања
одређене
позиције
ауторитета
2
2. Одговорност • користе групу
- Како ћеш питања при
одлучити ко је анализирању
одговоран? ситуације у којој
неко мора
одлучити, ко је • Обучити ученике
одговоран за да одлуче ко је
нешто што се одговоран у
десило датој ситуацији.
• процјени, заузме
и одбрани став
везан за то, ко је
3. Мој најбољи одговоран за
пријатељ: нешто позитивно
- право и што се десило • Од ученика
привидно 1
тражити да
другарство наводе примјере
- солидарност • уочи разлике правог и лажног
између правог и другарства и
2 привидног солидарности
другарства
4. Приватност
• уочи разлику
- Како можемо
између праве и
одлучити кад • Оспособи
2 лажне
треба ограничити ученика да
соидарности
нечију разумије зашто
приватност? је важна
• објасни зашто је
приватност важно приватност,
5. Правда право зашто понекад
- Које су приватност
• објасни зашто је
праведни треба
некада важно
начини да се ограничити.
ограничити нечију
нешто сазна.

116
- Које су приватност
праведни
начини да се • користи скуп
донесе одлука? питања да би
анализирао
питање
приватности

• објасни зашто је
важно на • Оспособи ученика да
праведан начин на праведан начин
скупити скупља информације
информације и и доноси одлуке.
донијети одлуку;
• објасне четири • Донесе свој суд
корака или скуп зашто су нам
питања који су потребни
корисни приликом праведни
размишљања о начини да

117
проблему нешто сазнамо и
праведних начина донесемо
6. Култура 3 скупљања одлуку
понашања: информација и
- понашање у доношења одлука • Посјета:
возилима • како се кретати биоскопу или
градског и на јавним позоришту,
превоза мјестима; изложби, музеју,
- понашање на • научи културно галерији. Посјету
јавном мјесту опхођење у претходно
(трговина, кино, трговини, припремити, а
позориште, позоришту, након посјете
установе) биоскопу, разговарати о
возилима јавног наведено.
превоза,
установама
4. ЗДРАВЉЕ И 5
ЕКОЛОГИЈА
1. Хигијена и екологија 1 • разумије важност • Одјељење
- дужности хигијене за организовати по
сваког здравље и живот групама,
појединца достојан човјека задужити за
- прикладно поједине
одијевање аспекте
- одржавање хигијене и
личне и опште екологије.
хигијене 1
- загађивачи • сам и без одбојности
околине посјети школски
2. Здравствене диспантер, зубну
установе: ординацију, амбуланту
- школски
диспанзер 2
- зубна • препозна и
ординација наведе
- амбуланта карактеристике
- хитна помоћ развоја у • Консултовати
предпубертетско школског педагога
3. Карактеристике м периоду и или психолога, те
развоја у млађем 1 павилно се литературу из
школском узрасту односи према развојне
и наговјештај њему психологије. По
пубертета могућности
укључити
• уочи штетне родитеље.
утицаје алкохола
4. Штетне навике и пушења на
алкохол и пушење здравље

118
5. 1
ПАЗИ МИНЕ • како препознати
мине • Припремит
1. Поступак на 1 • како помоћи другима и слике, спот,
непознатом терену да их препознају материјал за
•препозна знаке радионицу
којима се
обиљежавају мине
и НЕС
6. ПСИХОСОЦИЈАЛНА 2 • Водити рачуна
ПОМОЋ • доживи о томе да
1. Радионица завршетак ученици
«Ритуали 2 рада у пријатном завршетак
завршавања» расположењу рада доживе у
пријатном
расположењу и
лијепим
успоменама
7. КУЛТУРНО ЗАБАВНИ 5
ЖИВОТ • Омогућити
ученицима уз
1. Смотра ученичког 2 • презентују праћење и
стваралаштва: најбоље радове усмјеравање да
- припремање • припреме културно- припреме
- краћа јавна забавни програм изложбу и
презентација културно-
забавни програм
2. Заједнички излет: 2 • Организовати игре на
• увиди предности
- сви на снијег директног контакта са снијегу и са снијегом,
- сви у природу природом као и прољетни излет
у природу, на
пригодно мјесто.
Ови излети се
могу
искористити и за
остварење
исхода у другим
наставним
3. Мајчин дан 1
• објаснити историјат областима.
слављења 8. марта

119
и уважавање права • Свако дијете
жена припрема поклон
»ручни рад» за
своју мајку

ДЈЕЧИЈА ПРАВА 2
• препозна права • Упознати
8. 1. Који је број ово 2 ученика дата ученике са
право? Конвенцијом врстама дјечјих
права
ПРОЦЈЕНА
РЕЗУЛТАТА РАДА 1
• анализирати • Анализа рада у
1. Анализа рада у школски успјех протеклој
протеклој школској 1 одјељења и сваког школској години
9.
години ученика појединачно
• разумије значај
припадности
колективу, те да је
успјех сваког
појединца је важан
успјех колектива

120