You are on page 1of 9

REPUBLlKA SLOVENIJA DRZAVNI ZBOR

Mandatno-uoluna komisija

Stevilka: 020-02/10-1351 Datum: 16.3.2010

EPA

Porocilo

Mandatno-volilne komisije glede obvestila Okrozneqa sodisca v Kopru, Kazensko preiskovalni oddeJek, 0 priporu in zacetku kazenskega postopka zoper poslanca Drzavnaqa zbora

Mandatno-volilna komisija je na 11_ nujni seji 16. rnarca 2010 obravnavala obvestilo Okrozneqa sodisca v Kopru, Kazensko preiskovalni oddelek, opr. st.: Kpr 32/2010, z dne 14.3. 2010, da je bil pri tarnkajsnjern sodiscu v zadevi pod opr. st.: Kpr 32/2010 sprejet sklep 0 odreditvi pripora iz pripornih razlogov po tretji tocki prvega odstavka 201. elena Zakona 0 kazenskem postopku zoper Srecka PrijatelJa, poslanca Drzavneqa zbora. Pripor je bil odrejen zaradi utemeljenega suma, da naj bi obdolzenec storil kaznivo dejanje izsiljevanja po clenu 2131111 in 1 KZ-1 ter kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prorneta orozja ali eksploziva po clenu 307/11 in I KZ-1, pri cemer je bil 9. 3. 2010 zaloten pri kaznivem dejanju, ter na te] podlagi uvedena preiskava. V postopku se obdolzeni ni skliceval na imuniteto.

Ob upostevanju obvestila Okrozneqa sodisca v Kopru, Kazensko preiskovaJni oddelek, je Mandatno-volilna kornisija, na podlagi drugega odstavka 206. elena Poslovnika Drzavneqa zbora, z vecino opredeljenih glasov sprejela sklep, da predlaga Drzavnemu zboru, da sprejme naslednji

SKLEP

Drzavni zbor na podJagi treljega odstavka 83. elena Ustave Republike Slovenije ter 22. elena Zakona 0 poslancih v zvezi z obvestilom Okrozneqa sodlsca v Kopru, Kazensko preiskovalni oddeJek, opr. st.: Kpr 32/2010, z dne 15. 3_ 2010, 0 uvedbi preiskave in odreditvi pripora zoper poslanca Drzavneqa zbora Srecka Prijatelja, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja po clenu 213/111 in I KZ-1 ter kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orozja ali eksploziva po clenu 307/11 in 1 KZ-1, pri cerner [e bil 9. 3. 2010 zaloten pri kaznivem dejanju, ne prizna irnunitete poslancu Drzavneqa zbora Srecku PRIJATELJU in dovoli vodenje kazenskega postopka.

13-MA,R-2010 12: 31 From: OKZ. KP

05 6683359

To:+386 1 4789845

PreJeto:

OKROZNO SOD1§CE V KOPRU Kazensko prelskovalni oddelek

SUra: 0

Povezava:

Opr. fit. Kpr 3212010 Koper. dne 13.3.201.0

EPI\:

Sign.zn.:

Kratica:

DRZAVNI ZBOR REPUBLTKE SLOVENl.n~ Predsedniku dr~ovnegll zbora

.1000 LJUBL.JANA

Na poolugi dolocil ~I, 204 Poslovnika drzlIvne.gn zhora, vas ohvescam, da jc bil prj tuka.i~njem sodi~~l1 dne .13.3.20'10 v zadevi pod opr, ~L. Kpr 32/20'10 odrejen prlpor ii'. pripornih razlogov po 3. l~. :I. odst, 201. ~I. ZK? zcpcr Srecka Prijatelja, roj. 28.S. J 962, posianca Drzavncgc zboru.

Pripor je bit odrejen znradi uterneljenega sumu, da nuj bi obdolzenec storil kaznivo dcjan]e izsiljevanja po 61. 21.3/3 in .1 KZ-I tel' kaznivo dcjanje nedovoljene proizvodnjc in prorncta oro1:ju ali eksploziva po ~1. 307/2 in 1 KZ-l. pri ~emer je bil dne 9.3.2010 zaloren pri kaznivem dejanju. V postopku se obdolzeni ni skliceval na imuniteto.

13/03 2010 SOB 13:08 [OD/SP ST 9742) ~OOl

- -- _._-- -- -- _--------- - -- -------_ .. _---------_.- ,~

. .

IS/03 '10 14:17 FAX +386 66 392480

SODISCE KP PREIS

lID 001

OKROZNO SODISCE V KOPRU Kazensko preiskovalni odde1ek

REPU8L1KA SLOVENIJA - DRZAVNI ZBOP Prejeto: 1 5 -03- 7rWl I Sifra: 02..0 -02 lAo - A~.s- 12 1

Povezava: ' I

EPA: I EU: I

Opr. st.! Kpr 32/2010 Koper, dne 15.3.2010

Sign. ZO.:

Kratica:

NUJNO - PRIPOR

DRZA VNI ZBOR REPUBLlKE SLOVENlJE Predsedniku drfavnega zbora

1000 LJUBLJAN A

. Posiljam vam kopijo sklepa tukajsnjega sodi~ca opr. ~t. Kpr 32/2010 z dne 14.3.2010 in vas s tern na podlagi dolocil cl. 204 Poslovnika Drzavnega zbora obvescam, da je z izdajo s1clepa 0 uvedbi preiskave uveden kazenski postopek zoper Srecka Prijatelja, roj. 28.8.1962, poslanca Drzavnega zbora in sicer zaradi kaznivih dejanj opisanih v izreku sldepa 0 uvedbi preiskave.

PRILOGA: sklep

15/03 2010 PON 14:16 [OD/SP ST 9744) ~OOI

~~/uJ ·lU 14:l7 PAX +386 66 392480

~ODISCE KP PREIS

@002

Opr. 81.: Kpr 32/2010

SKLEP

Zoper Srecka Prijatelja, roj. 28.8.1962, stanujocega Orlek 14~ Sezana, za katerega je podan utemeljen sum, da naj bi storil kaznivo dejanje po c1. 21313 in 1 KZ-l in po cl. 307J2 in 1 KZ-l, se na predlog Okroznega drzavnega tozilca Slavka Ozbolta, na podlagi dolocil cl. 169 in 202 ZKP

I. u v e d e p l" e i s k a v a

ker je podan utemeljen sum, da naj hi:

I.

z namenom, da hi si pridobil protipravno premozenjsko korist s silo in resno groZnjo prisilil drugega, da kaj stori v svojo Skodo. dejanje pa izvrsil na poseben surov in ponizevalen nacin, stern, da je v casu od zacetka meseca oktobra 2008 do 9.3.2010 v Sezani, Kopru in Novi Gor:ici od Marjana Mikuza teIja1 denar za posle, katere je Mikuz izposloval pri prodaji nepremicnin na podlagi pogodb med Luko Koper d.d. in Premik net d.o.o., pri Cemer osumljenec ni imel nikakrsnc vloge in tudi nicemer ni in rudi ill 'mogel vplivati na posle, njegova vloga je bila Ie v tem, da je seznanil Roberta Casarja kot predsednika uprave Luka Koper d.d. in Marjana Mikuza kot direktorja in edinega lastnika Premik net d.o.o. in je prislo do kupoprodaj in sicer:

1. pogodbo brez stevilke sestavljeno due 14.7.2008 med Luko Koper d.d. in Premik net d.o,o. 0 nakupu zemljisc - parcelnih stevilk 2725/153, 154, 285, 286 ter parcelnih ~tevilk 3073,2898 in 3859 k.o. Sezana na Orleski gmajni v Sezani za 3.380.000 evrov, Premik net d.o.o, pa je omenjena zemljiSca prej kupil v znesku 1.594.870,84 evrov ter je 113 od razlike v cenah od oSkodovanca terjal zase,

2. pogodbo brez stevilke doe 27.6.2008 med Luko Koper d.d. in Premik: net d.o.o. za nepremicnino na parcelnih stevilkah 3745/375 k.o. Sezana za 1.950.000 evrov in zahteval 100.000 evrov zase,

pri cemer mu je v zahtevo za izplacilo zneskov, v kolikor mu jib ne bo izplaeal, grozil, da bo njegova druzina placala za vse kar mu je naredil in on bo gledaI to trpljenje, na koncu pa bo prisel na vrsto tudi on prasec, da se De more skriti na zemlji, daje z njim konee in da bo mrtev clovek. in ga pri tern zmerjal, da je tat, bosanec, bosansko kopile Dulcie, pri ~mer gre za ponizevalne izraze, poleg tega pa zoper njega uporabil tudi silo oziroma mu grozil s silo in sicer 7.10.2008 v lokalu pred gosti socasno udaril z obema rokama po obeh straneh obraza, ga poljubil na celo in mu dejal, da tako dela mafija in bo od tedaj naprej zanj same se peke}, 26.11.2009 v Novi Gorici prisel k njemu Z orozjem, mu ga kazal in repetiral oz. pripravil na strel po avtomatsko pistole. v njegovi prisotnosti vstavil naboje, v posledici cesar mu je izrocil 50.000 evrov, na zadnje pa rnu je 6.3.2010. ko sta se dogovarjaIa za primopredajo zneska zagrozil, da ce njegovi nameni niso posteni tudi on ne bo mimo spal, saj ima prijatelje, ki so zanj pripravljeni narediti vse, v kolikor mu ne prinese in izroei se 323.000 evrov, kar naj bi znasalo se neizroceni denar iz omenjenih poslov skupaj z obrestmi po priroopredaji denarja pa ga je prijela polieija,

15/03 2010 PON 14:16 IOD/SP ST 9744J @002

J5/,03 '10 14: 17 FAX +386 66 392480

SODISCE RP PREIS

lID 003

n.

od neugotovljeno kdaj pa do 9.3.2010 na svojem domu v hisi Orlek st. 14. Sezana, hraniI vojasko orozje, katerega promet posameznikom ni dovoljen, pri cemer gre za veliko kolicino in sicer: pusko serijske st. 5665E, pusko serijske stevilke XB7221 z napisom Brescia 6,5mm. 6 kovinskih nosilcev nabojev za skupno 60 nabojev kalibra 7,62n:un. 4 naboje Z obarvano konico rdece barve, 3 rocne bombe M75, vojasko avtomatsko pusko M70 AB2 Zastava Kraguljevac, serijske srevilke 264716, 5 nabojnikov za omenjeno pusko s skupno 150 naboji kalibra 7,62rnrn.- 457 vojaskih nabojev kalibra 7,62mm, nastavek za izstreljevanje tromblonskih min za polavtornatsko vojasko pusko, nastavek - ojacevalec plinov za vojasko avtomatsko pusko M70 AB2. 5 bajonetov in 4 vojaske noze, pri tern pa gre po 3. cl. kategorije A Zakona 0 orozju za vojasko, to je prepovedano orozje,

s cemer naj bi pod te. I storil kaznivo dejanje izsiljevanja po 3. in 1. odst. 213. cl. KZ-I. pod tc, Il pa kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje inprometa orozja ali eksploziva po 2. in l. odst. 307. a. KZ-l.

ll. 0 d red i

pripor

iz razlogov po 3 tocki, L odst. 201.·151. ZKP, ki te«::e od due 13.3.2010 od 12.45 ure dalje.

V trajanje pripora se vsteje ~ priddanja od dne 9.3.2010 od 12.00 ure do 11.3.2010 do 13.50 ure.

OBRAZLOZITEV

Drzavni tozilec je dne 12.3.2010 zoper obd, Srecka Prijatelja vlozil zahtevo za preiskavo in bkrati predlagal, da se zoper obdolZenca odredi pripor iz pripomih razlogov po 2. in 3. te. 201. l:LZKP.

Sodisce je vezano na zahtevo, ki jo poda drzavni tozilec, ki je tako na ta nacin opredelil tudi vlogo Marjana Mikuza v tern postopku, torej kot price - oskodovanca, eeprav je bil slednji z ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku in tudi zaslisan kot obdol.Zenec.

Utemeljen sum, da naj bi Srecko Prijatelj storil zgoraj ocitana mu kazniva dejanja, tako izhaja iz zapisnika 0 sprejemu ustne kazenske ovadbe, ki jo je podal Marjan Mikuz dne 5.1.2010, pregledov telefona oskodovanca, listin 0 nakazilih denarja oz. predaji denarja, izpisov prestrezenih razgovorov med obdolzenim in oskodovancem, SMS sporocil, ki naj bi jib obdolzeni posiljal oskodovancu, zapisnikov z izjavarni, lei so jih policistom podali Dolores Zigon. Peter Zelen, Ales Kavcic. Loredana Bratoz, Ivan Saksida, Tomislav Grahovac, Lara MikuZ in Greta Mikui, nadalje pogodb med druzbama Premik net d.o.o. in Luke Koper za nakup nepremienin podpisane s strani Luke Koper d.d, dne 24.6.2008 v Kopru in s sa-ani Premik net d.o.o. dne 27.6.2008 v Novi Gorki, pogodbe med druzbarna Luna Park d.o.o. in Premik net d.o.o. z dne 13.3.2008. pogodbo med Obcino Sezana in Premik. net d.o.o. z dne 21.4.2008 tel' nadalje kupoprodajne pogodbe med druzbo Prernik net d.o.o. in 15 prodajalci - lastniki parcel navedenih v izreku tega sklepa pod 51. III sestavljene doe 3.3.2008, zapisnika 0 zasegu predmetov obdolZenemu Srecku Prijatelju, strokovnega mnenja 0 zasezenem orozju ter pisnega dogovora podpisanega s strani Marjana Mikuza in zene obdolzenca .Aleksandre

15/03 2010 PON 14:16 [OD/SP ST 9744] @003

15/03 '10 14;17 FAX +386 66 392480

SODISCE KP PREIS

lID 004

, ,

Prijatelj z dne 21.11".2008, 'kakor tudi izpisa transakcij za racun Roberta Casarj~ prl· Hyp~ Alpe Adria Bank d.d. ter izpisov transakcij iz osebnih TRR Marjana Mikuia.

Taka iz zgoraj navedenih pogodb izhaja, cia je druzba Prernik net d.o.o. od lastnikov kupila nepremicnine po cenah navedenih v izreku tega sklepa in jill nato prodala Luki Koper d.d. po cenah pray tako navedenih v izreku tega sklepa. lz zapisnika 0 sprejemu ustne ovadbe Mariana Mikuza izhaja, da je do teh poslov prislo s posredovanjem obdolzenega Sreeka Prijatelja, ki je s tedanjim direktorjem Luke Koper. d.d. uredil, da je slednja z MikuZevo druzbo Premik net d.o.o. sklenila pogodbe 0 teh poslih, Ze po podpisu prve pogodbe pa mu je Prijatelj rekel, da se bo razlika v cenah, k.i je nastala med nakupno in prodajno ceno nepremicnin delila na tri dele in sicer med Casarja, Prijatelja in MikuZa in bi prejel vsak po 1/3. Iz ovadbe Milcu.Z.a nadalje izhaja, da je taksen dogovor spostoval in placal tako Srecku Prijatelju kot tudi Robertu Casarju. Slednjemu naj bi v gotovini dvakrat izrocil denar na roke, Srecku Prijatelju pa ga je nakazal ali na njegov TRR, za kar se v spisu nahajajo potrdila 0 nakazilu, ali pa rnu ga je izrocil v gotovini na roke in je obdolzeni Prijatelj podpisal tudi nekaj potrdil 0 prejemu denarja, ki se pray tako nahajajo v prilogah spisa. Ko naj hi na taksen nacin bil dogovor med vsemi tremi udelezenci izpolnjen, pa ga je Srecko Prijatelj pricel izsiljevati za se vee denarja, pri cemer je to -izsiljevanjepostajalo vse bolj surovo in ponizevalno, obdolzeni pa naj bi mu grozil mill z orozjem, saj naj bi mu ga ob dveh priloznostih, ko naj bi od njega zahteval denar, tudi pokazal in ga polnil z naboji. Ker oskodovanec placil ni izvrsil, mu je price} posiljati SMS sporocila z grozojami, zalitvami, ta sporocila pa kot je razvidno iz izjav, lei so jib policistom podali Dolores Zigon, Ivan Saksida, Greta Mikuz, Lara MikuZ in Tomislav Grahovac, je Marjan MikuZ tern osebam pokazal in so vse povedale, da so bila sporocila poslana s strani Srecka Prijatelja, Zaljiva, vsebovala so groznje oskodovancu in njegovi druzini, iz izjav ostalib oseb pa je razvidno, da sicer teh sporocil niso videle, da pa jim je oskodovanec 0 vsebini le teh povedal. Iz samih SMS sporocil, ki jib je :imel oskodovanec shranjene je razvidno, da ga je obdolzeni Sreeko Prijatelj dnevno, vcasih tudi veekrat Da dan ali klical ali mu poslal SMS sporocilo, pri cemer so ta sporocila nekje od druge polovice leta 2009 postajala vse pogostejsa in z groznjami, da bo unicil sebe in svojo familijo, da ga bo nasel, da ga nidi tujina in beg De resita (2Ll1.2009), da naj prinese ta teden do petka v Orlek, po tern darumu, bo zate slabo (7.12.2009), prinesi denar z obrestmi, se je cas (9.12.2009), prinesi denar, ki si nam ga pokradel, se je cas, danes je cetrtek (10.12.2009). kar igraj se, to je zagotovo tvoja zadnja igra (l0.12.2009), to se zate ne bo dobro koncalo, lahko klices kogarkoli, tudi skriti se ne mores (14.12.2009), poslovi se od druzine, kmaIu gres na dolg dopust (20.12.2009), vmi kar je nasega, otroke imas in zeno, ki ne zna rue delati (20.12.2009), danes si zapravil se zadnjo moznost, ti kar uzivaj, ne bos dolgo, dobro se skrij (21.12.2009 - tega due kar 11 SMS sporocil), tvoja familija bo placala za vse, ill si nam naredil in ti bos gledaI to trpljenje, na koncu prides na vrsto se ti prasec, ne mores se skriti, ill prostora na zemlji, bos videl, mater ti bosansko (21.12.2009), bozic bo in novo leto, familijo imas, vern, da ti se jebe zanje, kdo bo to hranil, ce tebe ne bo (24.12.2009), uZivaj se teh par dni, peke] te caka, vas caka, verjemi (24.12.2009), pravljicno leto 09 je mime, minilo je tudi zate pravljicno iivljenje. 2010 si bas zagotovo zapomnil (1.1.2010), sedaj je pa vrag salo vzel, vmi kar ai ukrade1400 + 100 obresti in 250 + 50 obresti, samo se nekaj ur imas casa, potem pa bog yam pomagaj (2.1.2010). cas ill tvoj zaveznik, tik tak, tik tak (2.1.2010), se vidirno kmalu, ~as se ti izteka baraba, bos ~e rad govoril, se malo pa bomo to uredili (3.1.2010), tat vprasam te, kdaj se Iahko vidirno, Ce ne odgovoris, priderno sami, noce~ nic povedati, se rad bos kokodakal, bos videl, se vidimo kmalu, mater ti lopovsko (3.1.2010), prevarant, si doma, kje se skrivas, pridemo, kje si prasec. si se dobro skril, nasli te bomo lopov, se malo (4.1.2010), ti si bosanec Dulcie, golazen, se vidimo lopov, se vidimo, dopa je zbrana Dukic, ne se zajebavat, vmi kar si pokradel, pripravi denar, se vidimo kmalu svinja pokvarjena, zima je in

15/03 2010 PON 14: 16 (OD/SP ST 9744) @J004

1&/03 ·10 14:17 PAX +386 66 392480

SOOISCE KP PREIS

@005

to je cas za ... , pridemo ... , se vidimo svinja, ko bos to najrnanj pricakoval, ti k.ar uzivaj, ne bos dolgo, res De, videl te bom jokati, prasec pokvarjen in naucil te born kaj je PRDATElJ, vrni denar, ki ni tvoj takoj, prinesi denar, imas ga.i vemo kje (5.1.2010 - tega dne 12 SMS sporocil skupno od obdolzenca).

Po prijavi oSkodovanca in nato uporabi ukrepov nadzorov nad telefonom obdolzenega Srecka Prijatelja, so se kot je razvidno iz prepisov pogovorov obdolzenca ter oskodovancu poslani:h SMS sporocil, groznje in zahteve obdolzenca nadaljevale, saj mu je npr. dne 11.1.20] 0 zjutraj poslal sporocilo ,.dobro jutro, tat", zvecer pa .Jahko noc, tat". naslednjega dne ,.dobro jutro lopov, se kmalu vidimo.ves, se malo pa bos sel na dopust, lahko noc tat", dne 13.1.2010 "si v redu tat' .. 15.1.2010 .rar, kako si, zdrav", istega dne .. crkni" in nato "Vlni kar si ukradel, zakaj se ne javis Iopov", 16.1.2010 "dobro jutro tat, a si s familijo na dopustu", pa "ti mi nisi me tvojega dal, mojega imas ogromno in ni ti bilo dovolj, se kradel si, vozis se v dragem avtu, rena ti nikjer ne dela, poriva se z drugirni in zivi z mojim denarjem, papir si mi dal za 113 tistega kar je mojega, ampak o.k. daj mi vsaj to. zakaj si ukra del denar tasei, prinesi denar, moj dena! ali pa .... , prinesi moj denar, vrni ukradeno, vrni moje, vmi nase, dal si uri papir, ti pa imas moj denar, tat si, pridi k meni, vmi oaSe in reci oprosti, budo mi je, svoje hocem, tat vroi kar si ukradel. Slovenec sem, ki pa bosansko kopile Dukic, vrni moje, se je cas, De me dodatno jezit, svoje hocemo, to 1>08 vrnil, a ti je to jasno, takole bova rekla - do 3.2. sem doma, pol me dolgo De bo V SLO, do takrat imas cas vrrriti moje, nase Z obrestrni seveda, potem pa bog ti pomagaj, pridem jaz do tebe, ne si zeleti to, zate so dovolj moje pesti, tiste keramicne zobe ti takoj v tit nabijem, Skoda pa si je mazati roke, saj jaz to s tabo De born, bomo ze uredili, ti se kar zajebavaj, se malo pa bas dobil ka:r zelis, se jokal bos cigo, tako ali drugace prinesi nazaj tisto, lear je nase, zadnjic ti pisem in te pozivam, da to storis, zares gre tokrat, tat.Iahko noc tat (dne 16.1.2010 vee kot 30 SMS sporoeil od obdolzenca). Ponizevanja in groznje so se nato nadaljevaIekot npr. "svinja lopovska, nM denar hoeemo sedaj takoj, vrni nase, ni poti nazaj, najebali ste ga, vrni ukradeno, si doma ali se skrivas" (vse 17.1.2010). Istega dne je obdolzeni poslal tudi SMS sporocilo ,,kje so prisluzeni milijoni evrov, Luka ti je plaeala posteno, kje je ukraden denar od tasce, Dimas casa, je gotovo, nas denar vrni prasec takoj jutri (vse 17.1.2010), kjeje ollii denar, ukradeno vrni, se nekaj ur UnaS <Sasa. bos videl, ne bo lepo". Dne 18.1.2010 je oSkodovanec poslal obdolzencu SMS sporocilo: napiai mi kaksen nonnalen predlog, d.a se labko vsaj zacneva dogovarjati, v odgovor pa prejel od obdolzenca: ,,hoeem moj deaar, kako, kaj bos dal, rna takoj, ne jutri, ne na papir]u, povej ti, skupaj si pokradel, to ves 800.000 evrov". Ponovno istega dne: "ti ves koliko si mi pokradel in koliko si dolzan, to si podpisal in plaeal bos ti in vsi tvoji, vse Z obrestrni, ne sprenevedaj se Dukie, danes tocno danes si dolzan 300.000, mater ti milo jebem, to je podpisano in trllici si ukradel 500.000 do danes, crkni svinja pokvarjena, mater ti bosansko", dne 22.1.2010 rou je poslal SMS, da bo pustil na miru .. tebe in tvoje, ko bos meni poplacal kar mi dolgujes, tat si", pa nato .. placaj kar si dolzan ze dve leti ali pa .. _, vern kako dihas in kaj nameravas", pa 26.1.2010 "preden bo prepozno, placaj svoj dolg, knito bo", istega dne "placaj Marian, jutri ga ni, pripravi denar", panato 2.2.2010 .,vrni moje, zadnji poziv, moj denar imas, vrni kar je mojega jutri" pa 7.2.2010 ,,moj denar nujno rabim, nakaZi m.i ga na banko Hypo, ali pa ga prisel po treh dneb nekdo iskat z obrestmi", pa 9.2.2010 ,,De se igrat, cas je da se zresnis, da De bos vse zajebal, familijo nnas, a Yes to", pa dne 17.2.2010 "ali si nakazal denar, v petek sem doma, potem bo prepozno", pa 22,.2.2010 "goIjuf in prevarant, prihajamo, se vidimo", istega dne "te opozarjam", pa 24.2.20]0 "vnll moje, tat, cas je da pJacas racune Dukic, ko pridemo De bo izgovorov Dukic, ne bos vee imeJ moznosti Jaganja, konec pravljic". Ko meje 25.2.2010 o~odovani poslal sporocilo, da naj mi povero "zadnjo cifro" in cia se dogovorita in koncata to zgodbo, mn je obdolzeni poslal SMS "to kar si podpisal plus obresti, ki naj izracuna banka in je za vedno zakljueeno", nato SMS sporocilo .,250 + obresti od 2007". in

15/03 2010 PON 14;16 rOD/SP ST 9744J 141005

1,.5/0,3. t 1. o

14 ~ ... i : 1 7

006

" . .

... " .. '_, I :'

' ..

oskodovanec mu je nato sporocil, da bo v desetih dneh uredil. Dne 2.5~2 .. 20'1'O' mu je obdolzenec poslal SMS sporocilo nee kupujes cas in taktiziras na tak bolan nacin, potem Marjuco je. ende". Dne 26;2, .. 2010 pa, ~,s·e devet dni", dne },p..3 .. 2010 ,.~se pet dni" .. Dne 1 ... 3.20110 je bil prestrezen pogovor med obdolzenim in njegovo zenoAleksandro, ki mu j·e povedala, da

so' izracunane obresti na 7,3 .IOOO'~ Dne 4 ... 3~2,O 10 je oskodovanec sporocil obdolzencu, da bo V torek gotovinain da naj prinese njegov papir za 250,.000 v· originalu s .seboj in. tudi papir, da sta s····· tern "- re-- : ...... s:··]~l:ac: v' se nagr rade 0'''''' ,d,,'· p-".'r~ O·····V····I·~:Z~:--l .. ·i· ze -mi- .ie m'~'--'- Iun ie za 'L~-' uko Obd olzenec '~'U:'·: je o id 'g'-·o-·-'v··::-o· >ril-~:'

_" . . .. ' ..... , .. " -.,' "- ., .. ~.:.,.I. :,._-.'IL!L-.--_·: .. __ ;_" -- _.: .. a, '. _ " ,'J' -' ..... ' ~.: •. r -- c.'.- .... , '.'-.' ."_._" .'.-~'-.' --' -. -:-, . "1: .;1 .. :~: .. , .... -- -.~~:- . .I_U .. <, ."> ., .. :':, .":~: .. -'. ",'-_',c.,

moj papir dobis. Ko rnu nato v sporocilu istega dne oskodovanec ocita, Ida, so zemljo in luno

..

prodali junija 08 on pa mu racuna obresti od 07, pa rnu obdolzenec odgovori, "ti sam si mi

desetkal znesek in. dogovorila SV'a se za obresti od 0'7 kar si napisal in podpisal .. Tako sva se dogovorila in. sva zaprla in si podpisal, ,K,Q mu nato oskodovanec sporoei, da od kar je posloval z njim, mu je dal skupno :ze 400,.000 in da mu bo sedaj dal se 32·3.~.OOO' evrov, da bo enkrat tega konec, DlU 'v .po·gov·o·ru z dne 6· .. 3 .. 201 .. 0 obdolzeni potrdi, da bosta 8, tern koncala zgodbo S tistim z;enlljiSce:m in, za Iuno, hkrati za provizije, nagrado, zemlji~cet luno vse tobi bilo koncano, V' tern .. pogovoru mu obdolzenec tudi rece, da upa, da je njegov namen '. posten, da .mn ne nastavlja morda kaksnih pasti, po·ve pa .1IlU tudi, da je to njegov denar, c~pr,a,v je "to moje zdesetkano", pove pa mu tudi, da ima prijatelje, katerim lahko zaupa in hi za njega .naredili vse, 'tudi umrli zanj in bodo skrbeli tudi za njegovo familijo, ~e bo treba. Dne

9.3 .2010 je prestrezen razgovor moo oskodovancem in obdolzencem, v katerem oskodovanec pove, da se nahaja V' Solkanu. in da irna pri sebi denar, obdolzenec mn rece, naj pridev ,G,OriIC,O pred posto, ker bo denar takoj polozil na banko, nato pa takoj pristane, da bo prisel po denar v Solkan, iz potrdila 0' zasegu predmetov, pa j·,e nato razvidno, da so policisti po srecanju V' Solkanu obdolzencu v vozilu v katerem se jie nahajal skupaj IS svojo !eno zasegli 323.000 evrov,

Ob hisni preiskavi p·a so' policisti obdolzencu zasegli tudi Q,rozje. navedeno v izreku tega sklepa :in iz strokovnega mnenja j',e razvidno, za kaksno orozje gre ..

Jz .. , /' ' 'eden .. ' - .• ,....;lp'·· izhais da ,-.- bi obd .. .-_).'v .. - ~ ···· kll od - .. ----:,.--.--:-~. - M····-·'~'· "l .• ..:t v, i' .~.- ..

zgoraj naveoenega IUl.A.O ,! aja,« .' naj t» 0, o zem osxonovanca .,-3I]ana . .1Y.I,JA.uza z resD1IDI

-- ....... -~.-- - .. izsilieval ~~' .. te -.-. -- - edbah ·:::n .... ·d'--·' -- .. t -t-·- ril tudi .. >!~., .,. t·

groznjanu izsujevai, prr tem p:a. ,po naveonan osxocovanca to ·8.0II .. ',~ '.1. ,Z orozjem ill, na

osebei c···_.:X·.: al 1_ .. ·.'X,·-·,.1Iii ~- .,'! bi ' .. ---' "- d'-' 'eh-' ,- .. ~ .... ....:"h ,'.,.- ~ .. , d"-" - .. -.~ :"'~I ,. ah teval de -.-,-

pose en pomzevaien nacm, saj naJ :1. DlU. V ·V··'" pnrnerin, ,.fLO Je '0, njega .Z: .·'V.. enar,

ka zal - ,-- - - - .. -~." "'- .~" -' ..... -'- .,' .......... - .. -~, . __ '" . .al hkr --- -. ti -.-,-.' -. -. ob - .. -."':'1.... ' ah ··t· - '-"-. ah '-" ' .. --." de .-- -.... . -.' ,."'w.'., al" -- -- da .,~' .' .

.. ·-Z:. oro;lJ1e, se Z orozJe,ID 19r- .,. -' . al pa ga.oc' s,voJw Z'- . ,·!ev~., pOi·enaIJu. pOD,)ZC·V .. I ~-.,Je

bOS-·'·BDS':ko k·-~··o---·'-·p· ·l:~le··' da se ·m--·.-·.-u···· ~ena "p··,o·riva Z---' dIU··--· --:-"'-,gl.': toD1i T' . Bksno":'· ravnan-····· .. :.lla··'e p-····a·· p: -:.o·····-m·'··eru~·I·I'· kv-'·:~::al--·-' l~f<l~·'C--';'·r'an. '.' Q':'

, " _' .-'_., • ' ••.•• _. ','. ' .•.•• _' .1 " •• ,;, ".' - •• ' •• ' ,.' •. _ .: '" ' __ • __ -." [.,- •• " ~. "I • ~ • -.' " _' ,,'." . '._ •• '" . 1 _,_. ~ '.' • :., ' ••• _ • _. ..-:_ .• :. _ • '. _~. • ' . ..:_. _. _ •• _.' _ r I • ."'. • ". • . 0 "U .. ' .. [0 :.

.' .

'bI- :1.. k" de-·..·., iii n,-!Ii; .' 3'- d 2' 3 XI V?l

o ;:·.-JAO ,_,-;a'zol'vega .. ·:_.~anJa. izs ':JI,eV3nJ8 po,·'-:-: - o~':st'ii -~) .,',_ 0).~, J.U.r,-.

P --.- -,--, -tak·-··~,,·- .... -- .... -. d' I --.- "te-· - -.' 1'''''-- . - ". da- '-' -. -- 'Iii b-·-·· - ·b'·· d: S·'·· .'. )!'l .... - ·Pri··· -: ·te··, '1-" ····t·: . "il""-- 'k' - '.' ... -"'. . d'·· ... - · -'. - C' xI~'

rav u:.O Je ,Pio an u,'.·me.'Jen S1Im,:.··. ,naJ .--1 0",· ~~ ,.·r'eGA.,Q : .. lj8., .. --J. s,-or,:. ·.:·8-Z,O]V,oejlanJe po u p

30'712 ~ 1 KZ-" 1-' 'p l' .......... X 1... 'b" k _. b'" d I"

'I' " .. <:' .in _', ,'.'--,~! ... ,~'oJLeg QrozJa .In v,e\.; 8'110 KOS,QV na,oJ·ev, .ar ze s·amo po s·el pre,-"stav' J'a .

velik'O' ko·lieino, o'roz~·'iI·a, J'I~e bilo P"ri osum1J"~\en·cu na~:~,deno s'e. vee, kos·ov oroz~"~'a, z,-a k··.-·-a·,tero·,:. J-~e·'., iT"nel

. ~ ~ _ ' . _'. . , . .. ".' . , - • .... .' [_' I ' .. _ _ .. __ . . ~'... . ,'. .' . .' . ~ . _. '. _ [. _'~., "_ . , __ ,' •.... )"'~ ~ t.

I' ". ,''': .... '_- '~

dovolienie P'-ri cemerure za tri 'pi-'istole'in 'tri puSke ce]otna kolicina zasezencg' __ 'a nepri;'avlieneg····a

'- .' '-":..:1-:.- :.J~.-, ..... - .. '-- :- ·c· 0: .... '·:-:· -'~. ~-- _'.--- .. ,'- -... . , __ "'-' .. -' "'-, . '-' .-. - .'--.': ~.' : .'. --: ··I-~·-.· ,- -' '''::'','':'___:_' .... :.-:;,':, .. :.,J .. ~. :Ji' - .",",-';-.

- .... ~ .•.. ~' . 'ro' ·d-··· '. ···h····· b':' .'" ,-·:---··,b-··-' Y -. -.,---' .. "... -b"" . --ds- ~tl.- ],,:II!o .. t- _l.".X., k·-···-l-'·:x·" ..... 'ki'·~'~ -b' -:. b-'·-·· "-. i.-- ·-b' -"'., ·'1

oro,zJ.a m,,-,1 tee'- :.om·_" p,a ze g,arna ,po se':l .pre,,·av.]a ,~no }·o.Jv.mo, ·i·1 0:' .more'ltm

d ]'!i I!II' .... . ....,.. 'b'I!!!'1 v WI k -... "':c- 1- -. :xl,...

o·vo~em 'p'ols,esn tega OI·o·zJ.a,:l.a. prevec z·a eneg,a ,s.ame,ga, c.·,ove'a" np·r,~ tr.1 .Pl..sto.,.e?, trl .p:UI~e

~, .. X' .. .:, .•. rf. -r-- "'k' ---.- ~-"-', - X1~ t,·-· -, __ x t- . ". k-'·· -,.-: . - . __ . -. ..: 'b'- --- •.... ' 2&" -. t-·· " "-." d -'. t, - , 'd~!IO k--- . -. "I':if" -~~~ - ,:OJ',,. '.' '. '. b'· - -I' :1 .

ill ~e lena ,a.yt.oma,·s.,,<·la, pU,~Aaler VC\;. S'_O.'·-OlS,OV na .. ·oJevi" ,. ~- '·,0 Je po~aD .. a U·.~·l ··va. ,_lCIf.ana o'·".I.lCa

·t·-, 1-' ,. ·l .... -.~; .. -',-.' : .. -d'··~ ~·"an'·· .~'- ·"~·o-·:· 2- .. ··: ,o'l,di' ····1· 3:·'0"7' '.' -~I--, }{Z'- .. '-:;,,--'·-1'

_c·ega. lLi:IZlUvega, "eJ - !I. ~a. p :- _ ' __ ,S ..1 . .', ... c __ .'------. _

G]ed';'e":' na n--,a:"vreden' 0 takol m'~-'''' b- .. ··i]' o· slediti obtozenceveDl zag'"o'vOIU da oskod'ov'anc'u ni niko·l.i

.' " _"'-:_" _.' 1'=" - ,-,', :. ~ _ J. I .. _ .= _:' _.' _ .. _ ._-' ~ . ." ". ..' . . . I :-'. ,.1 _ . ..•. '. .','~. -- _." . " _. " .,' ..... _..... '_.-I' " ' .. _' . . . _. _ l.~..,. . . . . _ ~,_' _ . ~' .... _~ .' '.' , '.', . ,... . . I' _. .' ~.:..:

,--··'--:-:-··illii.- 'te~··,·-···.-:·· ....... d" iI:_, -·d"'-·· .iI!,- .... ,." 1---.- ·-ab-'-- t:,: -aI- d·- .--:'.- : .. 'v .. ··- -;.-. ·:o:t. d-'·-·'·-·]·-·-,· -"'a--"v" tak-·,.c·o-'· .;-.--:. '.:.-,. 'V- d-··'······!·,··· k'- ...

groz.l.mvec:.. ·."a Je· 0·". Dje,ga:e.z·:, . -e·v" '-. a. pO'Ia.,na sv._:.~ ' .. o'.g, pro' ,,'~.":__i' pB, ne,.: e_~u." -:' .. 0 J.e

;G'a oro~je pov'edal, d,a '10 o:ro·zje. preds-ra.·v.lja SPO'IIlin 03 S:run oosvojitv enol vojn·o, k.ajti :n'e gre vPTieti cia bi' v'ce stol kos,ov IllI')'niciJ'·:c pl'reds'tavlJ~'aIo souvenir p-:rav' ·tako p' ··a tudi D·e da so vs·e

""""")...J" ,- .. ", ":-','.'" --.' .--. - .. - ... - .... --. '---'--'::'~.-'."'.:: .. I.' .. '--" .. :-_,~,---:. '.: __ -'--' ..... " I_i':"_ '''-__::'--- •• ~.---- .c_-,.-,·,.,." .' .'-'.' ': __ '.-.

'Xl:t"" II')::']'II! -:>.'!: b 'b iI'd b- 1-" k I.",,". ill' ... x b I' b' iIt

P·U.tj,LC, ,P.l.:s.to,.>e lD rlocne· ·ODl.:·e .pln.·' 0 :-""J',ene v ~asu o,sam;o,S,V~jltvene vOJ:o:e" 'p,a tll.·~: ve, I::l:-,~'-.e, .. to

'X'--- . ", '-'-' .. ' - :111' d·':' "'-: t- .. ·-: .' " .. ,;- ... ::C:"". , . "'b'" ·d··'- .... ]. X.·~ .' .~ ·s·-: "--b"'''' hr': .. ', " -:'"'1 .. -'.: kI···· I a· d-u' I '. -- 'c-- -'e'-l~ ... "1 :~, . ,,'1; .. ,- -·d· .... ~ .. ~

~e, ne pODleRl, ... 8, ]e:o or,o~Je. Oli "': O .. Lew, p·n .. ·.·.e.·.J ' ... ·am v s._ . ,: .. I_ I~, .Z v. UaVDlllill pre .. ,plSl ..

15/03 2010 PON 14:16 IOD/SP ST 9744] ~006

~ ~ . - - - . - . -- - . - - - -.,.

1~/03 '10 14:17 FAX +386 66 392480

SODISCE KP PREIS

@007

Drzavni tozilec je predlagal, da se zoper obdolzenega odredi pripor iz pripomih razlogov po 2. in 3. te. 1. odst. 201. cl. ZKP. Kar zadeva pripo:rni razlog koluzijske nevarnosti, menim, da ni podan in bo 0 tern predlogu odlocil senat. Je pa podan priporni razlog ponovirvene nevarnosti, saj gomje navedbe v zvezi z utemeljenim sumom, da naj bi obdolzenec storil kaznivo dcjanje izsiljevanja kazejo na njegovo trdovratnost, vztrajnost, da bi pridobil denar od oskodovanca, pri cemer se v teh svojih zahtevah, kot ze zgoraj pojasnjeno, ni izogibal niti poniZevanja oskodovanca, grozenj tako njemu kot njegovi druzini, pri tern pa .naj bi v dveh primerih oskodovancu tudi ob svojih zahtevah po denarju, kazal orozje. Taksno ravnanje je pri oskodovancu zagotovo vzbudilo strah, da se je nato odlocil podati kazensko ovadbo s katero bi lahko tudi sebe spravil v kazenski postopek. Dolgotrajnost taksnega obdolzencevega ravnanja in pa vse bolj stopnjevane groznje, tako opravicujejo bojazen, da bo na prostosti s podobnimi ravnanji nadaljeval in so zato podani priporni razlogi ponovitvene nevarnosti, se posebej sedaj, ko s svojimi zahtevki ocitno ni uspel.

PRA VNI POUK:

Zoper sklep 0 uvedbi preiskave je dovoljena pritozba na senat tega sodisca v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa.

Zoper sklep 0 odreditvi pripora pa je dovoljena pritozba v 24 urah od ure, ko je bil sklep izrocen priprtemu oziroma njegovemu zagovorniku. Pritozba ne zadrzi Izvrsitve sklepa.

OKROZNO SOD:rSCE V KOPRU Dne 14.3.2010

15/03 2010 PON 14:16 IOD/SP ST 9744] @j007