You are on page 1of 24

STRAN/PAGE 1 GLAS MLADIH

Skrivnost mehkega prijatelja


Kakšen mesec nazaj me je Nihče se ga ne sramuje. številke.
šestošolec izzval z vprašanjem: Da vse, kar sem pravkar zapisala, Zelo smo veseli, da sta o Zdravku
“V čem je štos tega medveda? drži, potrjuje tudi letošnja papirnata spregovorili tudi ženski, ki sta
Saj to je vendar navadna plišasta številka Glasa mladih. Ker je glavni krivki, da je medvedek
igrača.” Zdravko tako zelo priljubljen, smo sploh prišel na OŠ Polzela. To sta
Navadna plišasta igrača … Zakaj mu v tem šolskem letu že namenili gospa Valerija Pukl, ravnateljica
pa je potem tako priljubljen med spletno številko. Že takrat je bil OŠ Polzela, in gospa Sabina Šilc,
našimi otroki? Zakaj ravno ON in odziv izjemen, tokrat pa se je sončna osebnost leta, ki se ji
ne medvedki, ki jih imajo doma? odzvala kar celotna šola Polzela, moramo zahvaliti, da je Zdravko
Odgovor je seveda preprost. vključno z vrtcem in podružnico sploh prišel v Slovenijo.
Zdravko ni samo plišasta igrača, Andraž. Vse to dokazuje, da smo In ker je Zdravko poznan in
ampak prijatelj, zdravnik, učitelj, ponovno “okuženi”, vendar ne z priljubljen po vsem svetu, je
dober poslušalec, predvsem pa gripo, pač pa z ljubeznijo, tokratno glasilo opremljeno tudi z
nekdo, ki te nikoli ne pusti na prijateljstvom, mehkobo in toplino. angleškimi prevodi.
cedilu. S svojimi “čudežnimi” Takšne “okužbe” pa se zagotovo ne
Pa naj še kdo reče, da je Zdravko
gumbki preganja slabo voljo, želimo znebiti.
SAMO plišasta igrača.
umirja, pomaga pri učenju in Portreti drugošolcev v ozadju
odganja strah. Pomaga vsem. naslovnice predstavljajo naše
Majhnim in velikim, mlajšim in učence, njihove ročice pa prekrivajo Karmen Zupanc
starejšim oz. otrokom in odraslim. Zdravka, glavnega “junaka” celotne

GLAS MLADIH je glasilo OŠ Polzela, POŠ Andraž, Vrtca Polzela in Andraž. S


prispevki sodelujejo učenci razredne in predmetne stopnje z mentoricami ter
malčki iz vrtca z vzgojiteljicami in vzgojiteljem.

The secret of a soft friend


About a month ago a child from He helps the short and the tall, show our children, their hands are
the sixth class asked me: “What's the young and the old, children covering Zdravko, the main “hero”
all about this teddy bear? This is a and adults. Nobody is ashamed of of this edition.
common teddy bear”. him. We are very happy that also two
A common teddy bear … Then The proof is this year’s edition of women spoke about Zdravko. They
why is it so popular among our The Voice of the Young (Glasa are the ones who are responsible
children? Why HIM and not teddy mladih). Because Zdravko was so for Zdravko coming to Primary
bears that they have at home? very popular we already gave him School Polzela. These are Valerija
The answer is simple. an edition on the website. The Pukl, the principal of Primary
Zdravko is not only a cuddly response was exceptional then, School Polzela and Sabina Šilc, the
toy, but also a friend, a doc- but now the whole school in Pol- sunny personality of the year. Miss
tor, a teacher, a good lis- zela including kindergarten and Sabina is the one we have to thank
tener, most of all someone Andraž responded. This shows for bringing Zdravko to Slovenia.
who never lets you down. that we are »infected« again, and Because Zdravko is known and
With his »magic« buttons he not with a new flu, but with love, popular all around the world this
drives away bad mood, friendship, softness and warmth. I edition is also equipped with Eng-
calms down, makes you feel am sure that we do not want to lish translation.
better, helps you with learn- lose this “infection”.
ing and drives away fear. He The portraits of our children in the Now can anyone dare to say that
helps everybody. second class on the back cover Zdravko is JUST a cuddly toy.
MEDVEDEK ZDRAVKO S TRAN/PAGE 2

Z Medvedkom Zdravkom nam je lepše ...


Dragi otroci, kaj pravite na tole mojo tapkati ob najrazličnejših težavah. Še Maša in Nika sta bili
trditev, pa učitelji, starši? Jeseni, ko prav posebej jih je očaral s svojim navdušeni nad
smo dobro pričeli novo šolsko leto, čarobnim pogledom in čisto posebno učinkom umirjanja, tudi oddaja je
nas je vse presenetila nova gripa in mehkobo, toplino … bila odlična … V šoli sta takoj začeli
najbrž se še spomnite, kako se je Danes imamo na šoli že več kot oblegati učiteljice, naj vsem
naša šola, kot strela z jasnega neba, dvajset medvedkov, ki spremljajo učencem predstavijo tapkanje z
spremenila v pravi pekel. Pa ne tako otroke v vrtcu kot v šoli na Medvedkom Zdravkom. Odslej je
zaradi bolezni same, temveč različnih prireditvah, so glavni junaki vsak dan prisoten v različnih
številnih novinarjev, ki so skoraj mnogih vaših zgodb, mar ne, dragi razredih, otroci se drenjajo zanj …
teden dni kraljevali na naši šoli. otroci, pesmic, risbic … Skratka, prirasel nam je k srcu -
Prav tedaj sem prinesla prve otrokom, vzgojiteljem, učiteljem …
To pa je posebna kakovost, ki jo
medvedke v vrtec in šolo. Naročila Medvedek postaja naš prijatelj,
poleg vseh vzgojnih učinkov prinaša
sem jih pri Sabini Šilc, univerzitetni zdravnik, tolažnik, dobrotnik,
Medved Zdravko tudi na področju
diplomirani psihologinji in družinski veseljak - mehča naša srca in nas
prebujanja ustvarjalnosti.
terapevtki, ki je Medveda Zdravka odpira za SOČUTJE …
Kaj pa naši »najstniki«, boste rekli,
tudi pripeljala v Slovenijo. Kako se je Dragi otroci, strokovni delavci in
ali tudi oni potrebujejo medvedka? O,
rodil in od kod prihaja, Vam je starši, vesela in ponosna sem, da
pa še kako, mogoče še bolj … Lajša
ljubeznivo predstavila v svojem nam je USPELO družno soustvarjati
jim tesnobo, strah pred testi, skratka
prispevku, ki ga je napisala posebej novo, boljšo energijo …
je njihov varuh in prijatelj.
za naš časopis. Pravi, da je Prav to dokazuje tudi naš naj
ponosna na nas, saj smo prva šola, Proces sprejemanja pri teh učencih
časopis, iz katerega kar vre dobrota
na kateri se je Zdravko povsem je seveda potekal počasneje in
in ljubezen … Hvala vsem
udomačil in usvojil srca otrok, nekoliko drugače … Za razliko od
soustvarjalcem, še prav posebej pa
vzgojiteljev in učiteljev … Pravkar naših malih navihancev, ki so ga
glavni urednici Karmen Zupanc.
ustanavlja društvo Medved Zdravko, sprejeli spontano, so najstniki začeli
z njim pa je prejela tudi priznanje prepoznavati njegovo poslanstvo
sončna osebnost leta. Sicer pa nas šele, ko so ga sprejeli vrstniki. To se Naj tako ostane, želim vam zvrhan
je Sabina že dvakrat obiskala in nas je zgodilo, ko sta z mano nastopili na koš objemov in veselo tapkanje.
poučila o zdravilnem medvedku in VTV oddaji devetošolka Nika in
čarobnih gumbkih … Sedaj pa je petošolka Maša. Dolge minute
prav, da se vrnem v čas, ko smo čakanja na nastop in strah pred njim
prebolevali novo gripo, še bolj kot to smo si lajšali s tapkanjem in z
pa strah pred vedno novimi medvedkom, kakopak …
informacijami, kako se zavarovati
pred njo in obleganjem novinarjev,
ki so vnesli dodatni nemir ter
»povzročili« izredne razmere.
Tedaj sem se še prav posebej
spomnila na Medvedka Zdravka, za
katerega sem izvedela na
seminarju, ki ga je skupaj z očetom
medveda, Tillom Schillingom,
organizirala prav Sabina Šilc v
Domžalah poleti 2009.
Ob tej priložnosti sem Sabino takoj
poklicala in naročila 10 medvedkov.
Tako so začeli opravljati svoje
poslanstvo, pa ne le pri otrocih,
ampak tudi vzgojiteljih in učiteljih …
Nekatere pa je Medved Zdravko
pospremil tudi domov. Otroci so ga z
navdušenjem sprejeli, takoj znali Na fotografiji sta z gospo ravnateljico Tilen Kolšek in Alina Stropnik.
STRAN/PAGE 3 GLAS MLADIH

We are better with Zdravko ...


Dear children, teachers and par- the time when we were getting over This is a special quality besides
ents, what do you say about my this new flu, and more than that, the educational effects that Zdravko
statement? In autumn, when we fear of new information, how to pro- also brings in the area of creativity.
began a new school year, we were tect against it and the siege of jour- You can ask about our “teenagers”.
all surprised by the new flu and you nalists who brought the additional Do they also need a teddy bear?
probably still remember how our anxiety and »caused" extraordinary Oh, they need him very much,
school suddenly became hell. But circumstances. maybe even more … He makes
not because of the disease but be- Then I especially remembered them feel better, he eases fear be-
cause of the many journalists who Zdravko, whom I found out about at fore tests, is their guardian and
were ruling our school for almost a the seminar in Domžale in summer friend.
week. 2009. Sabina Šilc organized this The process of accepting was go-
During that time I brought first teddy seminar with the father of the bear, ing on a bit slower and differently
bears into the kindergarten and Till Schilling. with these children ... Unlike our
school. I ordered them at Sabina On that particular occasion I immedi- little rogues who accepted Zdravko
Šilc, a university graduate psycholo- ately called Sabina and ordered ten spontaneously, teenagers started
gist and a family therapist, who teddy bears. They started to do their to recognize his mission only when
brought Zdravko to Slovenia. She mission, but not only with children their peers accepted him. This hap-
kindly introduces his origin in her but also with teachers… Zdravko pened when we appeared on VTV.
contribution that she wrote particu- went home with some of them. Chil- Nika from the ninth class and Maša
larly for our newspaper. She says dren accepted him with enthusiasm from the fifth class were with me.
that she is proud of us because we and know how to tap when they have Long minutes of waiting before the
are the first school where Zdravko different problems. He particularly appearance and fear from it were
feels at home and he gained hearts charmed them with his magic look filled with tapping and the teddy
of children and teachers … She is and special softness and warmth … bear …
just setting up “The Society Bear
We have more than twenty teddy Maša and Nika were excited about
Zdravko” for which she was given a
bears at school nowadays that ac- the effect of calming. The show
reward as the sunniest person of
company children in kindergarten was excellent too…At school they
the year. Sabina has visited us
and school, on different events, they started to besiege teachers to intro-
twice and she taught us about a
are the main characters of your sto- duce tapping with Zdravko to all
healing teddy bear and his magic
ries, songs, drawings, aren’t they my children. Now he is always present
buttons. Now I should go back to
dear children… in different classrooms, children are
arguing for him …
In short, he has won our hearts –
children’s and teachers’…This
teddy bear is becoming our friend,
a doctor, a comforter, a benefactor,
a reveller – he softens our hearts
and opens us for compassion …
Dear children, professional workers
and parents, I am happy and proud
that we succeeded in making a
new and better energy together …
A proof of that is our best newspa-
per, full of goodness and love …
Thanks to all collaborators, in par-
ticular to the chief editor Karmen
Zupanc.
Let it stay this way, I wish you a
stricken basket of hugs and a
happy tapping.
The principal

The principal with Zdravko and the children from the kindergarten
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 4

Sabina Šilc … gospa, ki nas je “okužila” z Zdravkom


Tudi odrasli jih imamo veliko, samo včasih nam
je nerodno o njih govoriti pred otroki.
Gospa ravnateljica Valerija Pukl mi je dovolila,
da pokukam v tale časopis, še preden je bil
dokončno izoblikovan in moram vam povedati,
da sem bila ZELO vesela, da imate Zdravka
tako radi in vam pomaga. Tale vaš časopis že
nestrpno pričakujejo na Ministrstvu za šolstvo,
kjer so ta glavni za šole. Moja želja je, da bi
Medveda Zdravka imeli otroci tudi v drugih
šolah. Prevod časopisa pa gre še topel v
Ameriko h Tillu Schillingu, ki ga bo pokazal
otrokom po celem svetu, pa tudi v Mehiko h
Deborah Miller, ki z Medvedom Zdravkom
obiskuje hudo bolne otroke v bolnicah in jim
pomaga hitreje ozdraveti. Več o njenem delu, pa
še marsikaj drugega si oglejte na
www.medvedzdravko.si. Na tej spletni strani
bodo vaš prekrasni časopis brali po celi
Sloveniji.
Dragi moji prijatelji in prijateljice!
Kmalu vas obišče še polžek Tip Tap, ki je
Zdravkov najboljši prijatelj. Tudi on zna s
Vam kar tako rečem, saj so vsi prijatelji Medveda Zdravka tapkanjem potolažiti otroke. Nastopa v knjigah,
tudi moji. pesmih, lutkovnih predstavah.
Pa veste, kje se je Medved Zdravko rodil? V Ameriki v TipTap pa se je rodil v Sloveniji.
družini Tilla Schillinga. Till je svojo družino naučil tapkati.
Njegova takrat 11 let stara hčerka Christina je imela starega
medveda. Vedela je, da gredo na obisk h bratrančku, ki je bil Kmalu na svidenje,
že malo prevelik za lulanje v hlače, pa je vseeno to delal. Na Sabina
svojega medveda je našila čarobne gumbke. Na obisku je
bratrančka naučila, kako si z Zdravkom pomaga. Odrasli so
mislili, da se samo igrata, ampak bratranček se nikoli več ni
polulal v hlače. Till je vedel, da je Zdravko poseben medved
in ga je želel predstaviti tudi drugim otrokom v stiski. Cela
družina je potem 3 mesece hodila po trgovinah z igračami,
pa pravega medveda niso našli, zato so si ga kar sami
Avtor risbice: Staš Trkulja, 3. b

izmislili. Imajo črnega kužka, ki so ga rešili, ki ima neverjetno


modre oči in vedeli so, da bo imel Zdravko ravno take.
Tillova žena je dodala še Zdravkov zaščitni znak (najdete ga
na šapici) in Medved je šel na pot okoli sveta. Poznajo ga
otroci v 60-ih državah in med njimi je tudi Slovenija.
Meni je Zdravko najbolj všeč zato, ker si z njim lahko SAMI
pomagate, nobenega odraslega ne potrebujete zraven. Še
bolje pa je, da lahko VI otroci z Medvedom Zdravkom
pomagate odraslim! Tokrat ste se nečesa dobrega
(tapkanja) naučili prej kot vaši starši in jih lahko poučite,
kako si lahko pomagajo v svojih težavah.
STRAN/PAGE 5 GLAS MLADIH

Sabina Šilc … a lady who “infected” us with Zdravko


front of our children.
Your principal, Valerija
Pukl, allowed me to peek
into your newspaper be-
fore it is totally finished
and I have to tell you that I
was VERY happy be-
cause you love Zdravko
and he helps you. They
are hardly waiting for this
newspaper at the Educa-
tion Ministry that is re-
sponsible for schools. The
translation of the newspa-
per goes to America to Till
Schilling and he will show
it to children all around the
world, and in Mexico to
Deborah Miller, who visits
very ill children in hospi-
tals and helps them get
better with Zdravko. You
can see more of her work
was walking around toy on www. medvedz-
Dear friends! shops for three months, but dravko.si. On this website
they did not find the right your amazing newspaper
teddy bear, so they made will be read around Slove-
I call you my friends, be-
him up. They have a black nia.
cause every friend of
puppy, they saved and it has
Zdravko is also my friend. Soon you will get a visit
incredible black eyes and
Do you know where Zdravko from the Tip Tap snail,
they knew that Zdravko
was born? He was born in who is Zdravko's best
would have the same eyes.
America in Till Schilling’s friend. He also knows how
Till's wife added Zdravko's
family. Till taught his family to comfort children with
protective sign (on his foot)
to tap. His eleven-year-old tapping. He appears in
and Zdravko went on the
daughter Christina had an books, songs, puppet
journey around the world.
old teddy bear. She knew shows. Tip Tap was born
Children in sixty countries
that they were going to visit in Slovenia.
know him and Slovenia is
her cousin, who was too old one of them.
for peeing in his trousers, but See you soon,
I like Zdravko the most be-
he did it anyway. She
cause you can help yourself, Sabina
sewed magic buttons on her
you do not need adults with
teddy bear. During the visit
you. It is even better that
she taught her little cousin
YOUR children can help
how he could help himself
adults with Zdravko! This
with Zdravko. Adults thought
time you know something
that they were playing, but
good (tapping) before your
her cousin did not pee in his
parents and you can teach
trousers anymore. Till knew
them how they can help
that Zdravko is a special
themselves when they have
bear and he wanted to intro-
problems. Adults also have a
duce him to other children in
lot of problems but we do not
trouble. The whole family
like to speak about them in
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 6

Zdravko pomaga Timu


V vrtcu na Polzeli so v najstarejši odšla in bo tudi on vesel. Tapkali so otrokom je bilo žal in VRT
skupini živeli različni otroci. skupaj. PO GLAVI, PO ČELU, NAD so mu rekli oprosti. EC
Prijazni in neprijazni, majhni in UČKAMI, POD UČKAMI, POD Prosili so ga, naj
veliki. Govorili so grde besede in NOSOM, PO BRADI IN NA OBEH postane njihov
bili neprijazni s fantkom Timom. STRANEH SRČKA. Tim jim je zaupal, prijatelj. Vsi otroci so
Fantek Tim je bil vesel otrok. Bil da si močno želi novih oblačil. Rad bi postali prijazni in
je manjši in niso hoteli, da je pri bil tudi on lep. pravi prijatelji. Skupaj so objeli
njih. Vedno je bil oblečen v isto Medvedek Zdravko ga je odpeljal k Zdravka in »TAPKALI« po glavi, po
trenerko. Neprijazni otroci so se skupini otrok, ki so tkale blago iz čelu, nad učkami, pod učkami, pod
norčevali iz njega. Govorili so različni nitk. Vprašala sta, ali bi lahko nosom, po bradi in na obeh straneh
mu, da ima grde hlače in bluzo, dobila nove rdeče hlače. Otroci tkalci srčka.
in da je umazan. Rekli so mu, da so mu povedali, da nimajo rdeče
smrdi in je grd, ne marajo ga. barve. Naj jo gresta iskat k mavrici. POSKUSITE ŠE VI, DA BOSTE
Timu je bilo hudo, bil je zelo Odšla sta iskat mavrico in jo našla. PRIJAZNI IN SREČNI.
žalosten. Povedal jim je, da to ni Deklice mavrice so mešale čudovite
res, da mu je mamica vse oprala, barve. Prijazno so mu podarile rdečo
in da nima nič drugega za obleči. Otroci starejše skupine s
barvo. Dobil je rdeče blago in ga
Niso ga poslušali, smejali so se Sonjo Barl
odnesel k skupini šivalcev. Obljubili so
mu še bolj. Nihče ni bil njegov mu nove rdeče hlače. Imel pa je tudi
prijatelj, nihče se ni hotel igrati z raztrgane čevlje in medvedek Zdravko
njim. Tim se je skril v kotiček in ga je odpeljal k otrokom, ki so
bil zelo žalosten. V skupini pa so izdelovali čevlje. Tim si je želel modre
bili tudi prijazni otroci. Bilo jim je čevlje brez vezalk. Toda Tim je bil
težko in radi bi mu pomagali. zopet žalosten, vse je videl, nič pa ni
Vabili so ga, naj se igra z njimi in dobil. K njemu sta preleteli dve
naj bo pri njih. Ni hotel, saj je bil pikapolonici. Da bi se mu uresničile
preveč žalosten. Deklice so mu želje, sta mu podarili nekaj svojih
kazale, kako se »TAPKA«, a ni črnih pik za srečo. Objeli so se in
pomagalo. Na pomoč so zapeli pesmico o pikapolonici. Tim in
poklicale medvedka Zdravka. Zdravko sta odšla k otrokom. Podarili
Povedal jim je, kako mu je všeč so mu nova oblačila in nove čevlje.
tapkanje in jim predlagal, da Preoblekel se je in si obul nove čevlje.
naučijo Tima. Tim mora sam Bil je presrečen, objel je medvedka
tapkati toliko časa, da bo žalost Zdravka in otroke. Neprijaznim

Tema risbice: MEDVED IŠČE PESTUNJO Avtor: ŽAN

Medvedek Zdravko je že od začetka šolskega leta stalni član naše skupine. Naredili smo ga
kar sami, tako da smo mu na določena mesta na telesu prišili gumbe. Medvedek ima stalno
mesto na omari in je ves čas našega bivanja z nami. Najpogosteje sede z nami v krog
prijateljstva in takrat prisluhne vsem našim doživetjem, dogodkom, veselju in tudi težavam, ki
se pojavijo v skupini. Medvedka Zdravka stisnemo k sebi, kadar smo žalostni, pomaga nam v
mediacijah pri reševanju konfliktov ali pa je naš prijatelj v igri.
Medvedke smo izdelali tudi doma skupaj s starši z odpadlega materiala. Medvedek Zdravko
je v lutkovni igrici, ki smo jo zaigrali ob kulturnem prazniku, tolažil kužka, ki ni znal lajati in ga
uspešno pripeljal do pravega učitelja.

Otroci vrtca v šoli z Marjano, Jožico in Alenko


STRAN/PAGE 7 GLAS MLADIH

Zdravko is helping Tim


Different chil- want to as he was too sad. Girls shoes. Tim wanted blue shoes
KIN dren lived in the showed him how to tap, but it did without shoelaces. But Tim was
DER biggest group in not help. They called Zdravko for sad again as he saw everything
GA
RTE the kindergar- help. Zdravko told them how much and he did not get anything. Two
N ten in Polzela. he liked tapping and suggested to ladybirds flew to him. They wanted
They were kind teach Tim how to tap. Tim has to Tim's wishes to come true, so they
and unkind, tap by himself until sadness goes gave him some of their black
short and tall. They were using ugly away and then he will be happy as spots for happiness. They hugged
words and were very unkind to a well. They tapped together: ON each other and sang a song about
boy whose name was Tim. Tim was THE HEAD, ON THE FOREHEAD, a ladybird. Tim and Zdravko went
a very happy child. He was shorter UNDER AND ABOVE THE EYES, to the children who gave him new
than others and children did not UNDER THE NOSE, ON THE CHIN clothes and new shoes. He
want him to be in their group. He AND ON BOTH SIDES OF THE changed his clothes and put on
always wore the same tracksuit. HEART. Tim told them about his his new shoes. He was extremely
Unkind children were making fun of wish for new clothes. He also wants happy and he hugged Zdravko
him. They told him that his trousers to look better. and all the children. Unkind chil-
and sweatshirt are ugly and that he Zdravko took him to the group of dren were very sorry and they told
is dirty. They told him that he stinks children who were weaving fabrics Tim that they were sorry. They
and that he is ugly. They did not like from different threads. They asked if asked him to become their friend.
him. Tim felt bad, he was sad. He they could get new red trousers. All children became nice and real
told children that this was not true, Children told them that they did not friends. They hugged Zdravko
that his mummy washed everything have the red colour. They should go together and tapped on the head,
and that he did not have anything to the rainbow and search for it. forehead, above and under the
else to wear. They did not listen to They went to search for a rainbow eyes, under the nose, on the chin
him. They laughed even more. He and they found it. Rainbow girls and on both sides of the heart.
did not have any friends, nobody were mixing wonderful colours. YOU SHOULD ALSO TRY AS
wanted to play with him. Tim hid in They kindly gave him the red colour. YOU WILL BE KIND AND
a corner and was very sad. But HAPPY.
Tim got the red fabric and took it to
there were also some kind children
the group of sewers. They promised
in this group. They felt bad and
him new red trousers. Tim also had Children from the older group
wanted to help Tim. They invited
torn shoes and Zdravko took him to with Sonja Barl
him to play with them. He did not
the children who were making

The bear Zdravko is a perma-


nent member of our group
from the beginning of the piness and also troubles
school year. We made him which appear in the group.
ourselves by sewing buttons We hold Zdravko when we
on certain places of his body. are sad, he helps us with our Cultural Holiday. He
The bear has a permanent solving conflicts through me- was comforting a puppy
place on the wardrobe and he diation or he is our friend in who did not know how to
is with us all the time. He usu- games. bark and he successfully
ally sits with us in our circle of brought him to the right
We made the bears together
friendship and he listens to all with our parents at home by teacher.
our experiences, events, hap- using waste material. Children from
Zdravko is in our puppet kindergarten with
show, which we played on Marjana, Jožica and
Alenka
The game with finger colours – a print with a mark Author: GAL
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 8

Zdravkov kotiček v Andražu


KO SEM BIL JEZEN, KER BOLELA ME JE NOGA, KER
Ž MI JE NAGAJAL SOŠOLEC, SEM DOMA PADEL NA
DRA SEM ZAČEL TAPKATI PO PESKU. V ŠOLI MI JE
AN MEDVEDKU ZDRAVKU. UČITELJICA POKAZALA,
MEDVEDEK ME JE KAKO SE TAPKA. VSAK
POTOLAŽIL IN BIL SEM DAN SEM TAPKAL PO
MEDVEDEK ZDRAVKO KMALU VESEL. MEDVEDKU IN NOGA ME
MI JE POMAGAL, KO ME NE BOLI VEČ.
JE BOLELA NOGA. FILIP PIŽORN, 1. R.
ENKRAT SEM TUDI DOMEN BRINOVŠEK, 1. R.
ZELO KAŠLJAL IN SEM
ZAČEL TAPKATI IN MI ZDRAVKO MI POMAGA,
JE POMAGALO. TAKO KO SEM ŽALOSTEN, ČE
SEM HITRO NEHAL ME KAJ BOLI, ČE MI KDO
KAŠLJATI, NOGA PA ME NAGAJA IN ČE NE ZNAM
JE TUDI PRENEHALA RAČUNATI. TAKRAT
BOLETI. VZAMEM V ROKE
MEDVEDKA ZDRAVKA, PO
IVO ŠTUKELJ, 1. R. NJEM TAPKAM IN VSE MI
GRE NA BOLJE.

BOLELA ME JE GLAVA
IN V ROKE SEM VZELA GREGOR MEKLAV, 3. R.
MEDVEDKA ZDRAVKA.
UČITELJICA TANJA NAM KO JE MENE GLAVA
JE POKAZALA, KAKO BOLELA, SEM VZELA V
SE TAPKA IN NATO SEM ROKE ZDRAVKOTA IN
SAMA TAPKALA PO SEM TAPKALA PO
ZDRAVKU. ZELO GA ZDRAVKOTU IN GLAVA
IMAM RADA, KER MI ME JE KMALU NEHALA
POMAGA. BOLETI.

AJDA KUŽNIK, 1. R. TJAŠA CEHNER, 3. R.

V knjižnem kotičku za starše smo slikovno in besedilno


opremili medvedka Zdravka. Poudarek je na boljši
prepoznavnosti in namembnosti medvedka, ki služi za
igro in za mediacijske namene. Ker je medvedek
terapevtski EFT pripomoček za otroke, je njegov
namen tudi ta, da otroku, ki sam ne zna eftati,
pomagajo starši. Starši pa lahko pomagajo svojim
otrokom le na tak način, da se tudi sami izobražujejo.

Vrtec Andraž
STRAN/PAGE 9 GLAS MLADIH

In the branch Andraž they were thinking about Zdravko

ANDRAŽ

ZDRAVKO HELPED ME WHEN WHEN I WAS ANGRY BE- WHEN I HAD A HEADACHE,
MY LEG HURT. ONCE I WAS CAUSE MY SCHOOLMATE I TOOK ZDRAVKO IN MY
COUGHING A LOT AND I TEASED ME, I STARTED TO ARMS, I TAPPED ON HIM
STARTED TO TAP AND IT TAP ON ZDRAVKO. HE MADE AND MY HEADACHE
HELPED ME. SO I STOPPED ME FEEL BETTER AND I WAS STOPPED.
COUGHING QUICKLY AND HAPPY SOON.
MY LEG DID NOT HURT ANY
TJAŠA CEHNER, 3. R
MORE.
FILIP PIŽORN,1. R
MY LEG HURT BECAUSE I
IVO ŠTUKELJ, 1. R
ZDRAVKO HELPS ME WHEN I FELL ONTO THE SAND AT
AM SAD, IF SOMETHING HOME. AT SCHOOL THE
MY HEAD HURT AND I TOOK HURTS ME, IF SOMEONE TEACHER SHOWED ME
ZDRAVKO IN MY ARMS. MISS TEASES ME OR IF I DON'T HOW TO TAP. I TAPPED
TANJA SHOWED US HOW TO KNOW HOW TO CALCULATE. I ON ZDRAVKO EVERY DAY
TAP AND THEN I WAS TAP- TAKE ZDRAVKO IN MY ARMS, AND MY LEG DID NOT
PING BY MYSELF ON I TAP ON HIM AND EVERY- HURT ANYMORE.
ZDRAVKO. I LOVE HIM VERY THING IS BETTER.
MUCH BECAUSE HE HELPS
DOMEN BRINOVŠEK, 1. R
ME.
GREGOR MEKLAV, 3. R

AJDA KUŽNIK, 1. R

In the book corner for parents we equipped Zdravko with pictures


and a text. The emphasis is on better recognition and purpose of the
bear, which can be used for a game and for medical reasons.
Because the bear is a therapeutic EFT accessory for children, he
also has another purpose for those children who cannot tap
themselves and they can get help from their parents. Parents can
only help their children to educate themselves as well.

Kindergarten Andraž
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 10

Kako je Zdravko pozdravil učiteljico


Avtor risbe: URH SLAPRNIK

Med poukom sem ki je prišla z njimi in ji


začutila glavobol, ki je nekaj zašepetal na uho.
postajal vedno Prikimala mu je in Nejc je
močnejši. Tapkanje in odšel do medvedka ter mi
voda nista pomagala. ga prinesel. Rekel mi je,
Po prihodu otrok iz da se mu zdi, da ga
sosednjega oddelka najbolj potrebujem jaz …
(druženje oddelkov Dobila sem medvedka in
zaradi zmanjšanega Nejčev objem: -)
števila otrok ob
določeni uri) je takoj ob
vstopu v razred deček Učiteljica
Nejc pristopil k učiteljici,

Zdravko v OPB 1. b in 2. a
Medvedek je v našem oddelku nepogrešljiv, že odkar se je priselil na
našo šolo. Otroci ga dnevno vabijo v vse naše dejavnosti, se z njim

Avtorica risbe: BRIGITA JUG, 3. b


igrajo, pišejo domače naloge in se ob njem potolažijo. Kot sprostitveno
dejavnost izvajamo tapkanje, beremo zgodbe o Zdravkovih
dogodivščinah in barvamo njegove pobarvanke.
Ker imamo v našem razredu že od 1. šolskega dne razrednega
ljubljenčka Bumsija, ki z otroki dnevno odhaja domov, se naš
medvedek dnevno odpravi domov s posameznim otrokom iz 1. a.

Zdravko tudi v OPB 1. a


Meni je pa Zdravko pomagal risati in pisati v njegov zvezek, pa nalogo mi
je pomagal delat. Ponoči sem ga objel, pa ko sem se zbudil, tudi. (Žan)
Ko sem ga spoznala,
sva prijatelja postala. Meni pa pomaga, da me ni strah drugih kužkov, ko pridejo
Lep, prijazen je in rjav, k nam. Enkrat, ko je moja sestrica praznovala rojstni dan, je
če ga potapkaš sprosti te bil z nami. Prišla sta tudi dva kužka, pa se ju nisem nič
bala, ker sem imela Zdravka. (Veronika)
in poskrbi, da si zdrav.
Z Zdravkom sva skupaj spala, jedla, oblekla sem ga v svoje
TJE

Natja Kapitler, 3. a
hlače in bluze od takrat, ko sem še bila dojenček. Delala
sva snežaka. Ati nama je pomagal še iglu naredit, pa
TR 1.
ILE

tobogan iz snega. Sva se vozila skupaj po njem. Potem


smo skupaj skopali muco s šamponom, da je dišala. Atija je
ugriznila v roko, potem je pa rekel, če lahko malo potapka. Potem ga pa ni več bolelo. (Larisa)

Velikokrat mi pomaga, ko sem jezen, žalosten, ko se pretepamo … tako da sem potem spet vesel. Je mehek. (Nejc)
STRAN/PAGE 11 GLAS MLADIH

One example, how Zdravko healed a teacher


When I met him During the lessons I felt Nejc went to his I got Zdravko and a big
we became friends. a headache that be- teacher and whispered hug from Nejc.
He is nice, kind and brown came harder and something in her ear.
harder. Tapping and a She nodded to him and
if you tap him, you relax A teacher
glass of water did not Nejc went to Zdravko
and he makes sure you are help. After children and brought him to me.
healthy. from the adjacent class He said that he thought
had come to my class, I needed him the most.

Natja Kapitler, 3. a

Zdravko in extended stay in 1. b and 2. a


Zdravko has been indispensable in our class since he moved to
our school. Children invite him daily to join all our activities. They
play and write homework with him and Zdravko comforts them. As
a relaxing activity we do the tapping, read stories about Zdravko's
adventures and we colour his colouring book.
As we have had a class pet Bumsi with us since the first school
day and he goes home with children every day, so the bear also
goes home with one child from 1. a every day.

Zdravko in
extended
stay in 1. a
smelt very nice. She bit
my dad in his arm and he
Zdravko helped me draw and write Zdravko with me. (Veronika) said if he could tap a little.
into my notebook and he helped Then it didn’t hurt him
me do my homework. I hugged him I was sleeping and eating with anymore. (Larisa)
at night and when I woke up. (Žan) Zdravko. I dressed him in my
trousers and shirts from the He helps me a lot when I
He helps me, so I am not afraid of time I was a baby. We made a am angry, sad, when we
other dogs, that come to our snowman. My dad helped us are fighting… and then I
make an igloo and toboggan am happy again. He is
TR RST

house. When my sister celebrated


her birthday, he was with us. Two out of snow. We were sliding very soft. (Nejc)
IAD

together on it. Then we gave


I

dogs came to this party but I was


EF

not afraid of them because I had my cat a bath together, so she


TH
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 12

Zdravko je naš
Ko sem prvič prinesla Zdravka v svoj razred, so bili novoletnim dobrodelnim sejmom ga je
otroci navdušeni nad njim. Očaralo jih je že to, da gospa ravnateljica predstavila na

TJE
ima svojo vrečo, kamor hodi spat in v kateri potuje televiziji, nastopal pa je tudi na samem

TR 1.
okrog, da ima svoj podpis – šapico in tudi gumbke dobrodelnem koncertu. Takrat so ga

ILE
so seveda takoj opazili. Razložila sem jim, zakaj so spoznali tudi devetošolci in ostal je kar
gumbki, potem pa smo jih iskali na svojem telesu. pri njih v razredu, kjer je priložnostno
Vsak dan smo prebrali zgodbico o Zdravku in prespal. Zdaj z njim tapkajo pred
tapkali ob njej. Potem smo barvali njegove kontrolnimi nalogami … Mi pa si v
pobarvanke. Zdravko je vse to počel z nami … sosednjem razredu večkrat sposodimo njihovega
V razredu imamo tudi fantka, ki je zelo težaven. Je zelo Zdravka, ker smo navajeni na dva. In nikoli nista sama,
nemiren, če ni po njegovem, se takoj razburi in je tudi vedno ju kdo objema in zabava.
močno agresiven do otrok in do učiteljev. Skratka, je Odkar smo prebrali vse zgodbice, je minilo že kar nekaj
zelo moteč. Na začetku šolskega leta sem z odporom časa. Zadnjič pa so me otroci vprašali, kdaj bomo brali
hodila v razred, saj nisem nikoli vedela, kakšne izbruhe nove zgodbe. Zato sem prinesla v razred knjigo 99
bo imel. Ko pa je spoznal Zdravka, nama je uspelo, da balonov. Zanje je sicer še pretežka, a ker je napisana na
sva se začela dogovarjati. Vedno, kadar mu je uspelo humoren način, vsak dan komaj čakajo, da se lahko
za kratek čas obvladovati svoje obnašanje, je dobil nasmejijo ob novi zgodbi. Vendar vsako zgodbo
Zdravka. In želel ga je vsak dan, zanj se je tudi zelo obnovimo še s svojimi besedami, da jo vsi razumemo.
trudil. Problem je bil le v tem, da ga je ves čas želel le Po novoletnih počitnicah me je vprašala mamica neke
zase. In če sem mu dovolila, ni bilo nobenih večjih deklice, zakaj Zdravko ne spremlja otrok tudi domov. Za
težav. Zato sem si za ostale otroke v knjižnici morala to željo sem sicer vedela, ker so jo večkrat izrazili že
izposoditi še enega medveda. Tako so ga spoznali in otroci, a sem razmišljala, kako ga bodo pazili. Potem pa
ga lahko uporabljajo tudi drugi. Tolaži jih, ko se ne smo se dogovorili, da lahko Zdravka vsak dan neseta
počutijo dobro, ko jih kaj boli, kadar so utrujeni, žalostni, domov dva otroka. V torbico smo Zdravku priložili tudi
jezni … in vedno jim odleže. zvezek, v katerega otroci narišejo ali napišejo, kaj je
Sicer malokdaj tapkajo z njim, ga samo stiskajo, mu Zdravko pri njih doma počel. Vsak otrok bo prišel na
šepetajo v uho in potem pripovedujejo, kaj jim je vrsto dvakrat. Enkrat med tednom, ko bo Zdravko lahko
Zdravko povedal. Z njimi tudi riše, piše, barva, gradi, prespal eno noč, in enkrat ob vikendu, ko bo lahko z
posluša pravljice in se igra … njim prespal kar tri noči. Otroci so navdušeni, tudi starši
Problematični fantič pa je tudi že toliko napredoval, da so navdušeni in hvaležni. Zvezka pa se pridno polnita in
ga ne potrebuje več ves čas, ampak ga že lahko deli z prav lepo ju je prelistati. Zanimivo je prebrati, da je bil
drugimi. Tako imamo dva medveda, ki nam krajšata in Zdravko že v trgovini, pa v kinu in še kje. Skratka –
popestrita vsakdan. Velikokrat skupaj tapkamo. Zdravko je naš!
Naš Zdravko pa je postal tudi medijska zvezda. Pred Zapis učiteljice

Zdravko ... zdravnik v 3. b


Medved Zdravko ima sedem pikic, in če ti je slabo, ga potapkaš po
pikicah, da ti je bolje. Zdravka lahko ima vsak, tudi učiteljica. Zdravko
se imenuje, ker te ozdravi. Vsak ga rad kdaj potapka, ker je mehek in
ima pikice. (Nika Šalamon)

Medved Zdravko mi pomaga tako, da če hočem koga udariti, ga


objamem in ga ne udarim. Če sem kdaj žalosten, potapkam
medvedka Zdravka po obrazu in kmalu me žalost mine. Pomaga mi
tudi tako, da znam bolje poštevanko. (Vid Vybihal)

Zdravko rad pomaga, če nas je strah. Je prijazen in je rad v rokah.


(Benjamin Kopše)

Zdravko je medved, ki tolaži in zdravi otroke. Otroci ga lahko


uporabijo, kadar so slabe volje, kadar se skregajo in kadar jih nekdo
udari. Medvedek Zdravko je zame zdravnik. (Blaž Zatler)
STRAN/PAGE 13 GLAS MLADIH

Zdravko is ours Zdravko on TV and he also performed at the charity


concert. At that time children from the ninth grade got
to know him and he stayed with them in their
classroom, where he occasionally slept. Now they
are tapping with him before the tests… We often
borrow Zdravko from the adjacent class, because
we are used to having two bears. And they are
never alone as there is always someone who is
hugging them.
Some time has gone by since we read all the sto-
ries about Zdravko. The other day children asked
me when we were going to read new stories. So I
brought a book 99 Balloons into the classroom.
The book is too difficult for them, but as it is written
in a humorous way, children cannot wait to listen
and laugh with a new story. We retell each story
by using our own words, so that everyone can un-
derstand it.
After New Year’s holiday one girl’s mother asked
me why Zdravko does not go home with children. I
When I brought Zdravko into my classroom for the knew that children had that wish because they told me
first time, children were excited about him. They were about it before, but I was having second thoughts as I
impressed with his own bag, where he goes to sleep did not know how they were going to take care of him.
and travels around and with his own signature – they Then we agreed that every day Zdravko would go
noticed a paw and the buttons immediately. I ex- home with two children. In Zdravko's bag we also have
plained the purpose of buttons to them and then we a notebook where children draw or write what Zdravko
searched for them on our bodies. We read a story was doing at their house. Every child will take Zdravko
about Zdravko every day and we were tapping while home twice. Once during the week to sleep through
we were listening. Then we were colouring his colour- the night, and once during the weekend when he can
ing book. Zdravko was doing all that with us … sleep with them three nights. Children and parents are
In our classroom there is a boy who is very difficult. He is enthusiastic and grateful. Notebooks are filling quickly
very restless if things aren't his way, he gets angry very and it is nice to skim them. It is interesting to read that
easily and he is also very aggressive towards children and Zdravko has already been to the store, cinema and to
teachers. In short, he is very disturbing. At the beginning other places. However – Zdravko is ours!
of the school year I did not like to come to the classroom A teacher
because I never knew what he was going to do. When he
met Zdravko, we managed to start talking to each other.
Every time he was able to control his behaviour for a short
Zdravko ... the doctor in 3. b
period of time, he got Zdravko. He wanted Zdravko every
day, so he was trying to behave himself very much. The
only problem was that he wanted Zdravko for himself all
The Bear Zdravko has seven spots and if you feel
the time. If I let him have it, there were not any problems.
bad, you tap on his spots and you feel better.
So I borrowed another Zdravko in the library for other chil- Everyone can have Zdravko, even the teacher. His
dren. In that way they got to know Zdravko and also use name is Zdravko because he can cure you. Everyone
him. He makes them feel better. He comforts them when likes tapping him because he is soft and has spots.
they don't feel good, if something hurts them or if they are (Nika Šalamon)
tired, sad, angry… and they always feel better.
They rarely tap with him, they just squeeze him, whisper to Zdravko helps me. If I want to hit someone, I hug
his ear and then tell what Zdravko told them. Zdravko Zdravko and I do not hit. If I am sad, I tap Zdravko on
draws, writes, colours, builds, listens to stories and plays his face and the sadness goes away quickly. He also
with children. helps me with doing the calculations better.
The problematic boy has improved so much that he does (Vid Vybihal)
not need Zdravko all the time and he can already share
him with the others. So we have two Zdravkos and they Zdravko likes helping if we are afraid. He is nice and
make our everyday life shorter and more exciting. We tap he likes being in someone’s arms. (Benjamin Kopše)
together a lot of times.
Our Zdravko also became a movie star. Before the New Zdravko is a bear that comforts and cures children.
Year’s Charity Fair in our school, our principal introduced Children can use him when they are in a bad mood,
when they fight or if someone hits them. For me
Zdravko is a doctor. (Blaž Zatler)
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 14

E
Medvedek Zdravko je je takoj bolje. Skratka, in čez minuto ali dve se

TJ
LE .
je že bolje počutil.

2
medved in vsi ga medvedek Zdravko je
zagotovo zelo dobro super medved, ki ti Medvedek Zdravko je

I
pomaga, če si žalosten.

TR
poznate. Zdravko nam skratka najbolj zdravi
pomaga, če smo Ko smo imeli generalko medved, ki zdravi
žalostni, če se slabo za dobrodelni koncert, je žalost in bolečine.
počutimo in še in še ... eden od fantkov iz vrtca
Zdravko ima na sebi močno jokal (zagotovo Veronika Zupan, 5 .c
energetske točke, in če je bil žalosten). Učitelj Če tapkamo se,
s prsti tapkaš po njih, ti mu je prinesel Zdravka nam veliko bolje je.
Ko medvedka Zdravka ni,
žalostni smo vsi.
Ko pa je,
se tapkamo še in še.
Ko Zdravka objameš,
je cel svet tvoj,
a le, če verjameš.

Če pa Zdravko pade na tla,


hitro pokliči 112
in reši ga.

Lana Šuster Štiglic, 5. a

Zdravko na dobrodelnem koncertu


Medvedek Zdravko je prav poseben medved, ki sebe na približno enakih mestih. Sam sprva nisem verjel v
zdravi. Pa ni samo medved, ampak je tudi prijatelj. tega medvedka, a sem na generalki za dobrodelni koncert
S tem medvedkom sem se prvič srečal na vajah za to mnenje popolnoma spremenil. Na generalki za koncert
dobrodelni koncert. Z mojo povezovalko Moniko sva so bili tudi otroci iz vrtca. Nek fantek je tam zelo jokal.
ga pobližje spoznala, ko nama ga je predstavila Vzgojitelj mu je prinesel medvedka Zdravka in fantek ga je
učiteljica iz nižje stopnje. Meni se je takrat ta močno stisnil k sebi, ga potapkal in njegovih solz ni bilo
medvedek zdel zelo neuporaben in smešen. Mislil več. Vzgojitelj nama je izročil medvedka in tudi tisti deček
sem si, da je to ena navadna igrača. Vendar ima se nama je zahvalil. Šele takrat sem začel verjeti v tega
Zdravko na sebi posebne energetske točke, ki so medvedka, ki resnično zdravi. Iz tega sem se naučil, da ni
označene z nekakšnimi gumbki. Če po njih tapkaš s dobro soditi prehitro.
prsti, ti je takoj bolje. Najprej potapkaš točke, ki so Tim Gaberšek, 6. a
označene na medvedku, potem pa potapkaš še

Ko je medvedek Zdravko da se je šola zelo dobro


prišel v razred, smo ga bili spomnila in nam dala
veseli, jaz pa še najbolj. Ob Zdravka, saj ti lahko tudi
njem je bilo takoj prijetno pomaga premagati živčnost
vzdušje. pred preizkusi in pred
Potoval je po razredu, vsak spraševanjem. Prav tako
ga je lahko potapkal po se ti pomaga zbrati pri
glavi, ga stisnil k sebi in mu navadni uri. Zdravko je zelo
zaupal, kaj ga muči. Mislim, simpatičen in koristen
da je vsem pomagal, saj so medved. Vsi ga imamo radi.
bili vsi dobre volje. Tudi
meni je pomagal premagati Matevž Kunst, 6. b
bolečino iz kolena. Menim,
STRAN/PAGE 15 GLAS MLADIH

Zdravko is a bear and I However, Zdravko is a brought him Zdravko


am sure you all know great teddy bear who and in a minute or two
him very well. Zdravko helps you when you he felt better already.
helps us if we are sad, are sad. When we had Zdravko is the healthi-
if we feel bad… a rehearsal for the est bear that cures
Zdravko has energetic charity concert, one of sadness and pain.
If we tap, spots on himself and if the boys from the kin-
we feel better. you tap with your fin- dergarten was crying
When Zdravko is gone, Veronika Zupan, 5. c
gers on them, you feel (he must have been
we are all sad. better immediately. sad). His teacher
But when he is with us
we tap over and over again.
When you hug Zdravko,
the whole world is yours,
but only if you believe.

If Zdravko falls down


call 911
and save him now.

Lana Šuster – Štiglic, 5. a

Zdravko at the charity concert


Zdravko is a very special teddy bear who heals. He is not just at the last rehearsal. At this rehearsal there were
a bear, he is also a friend. also children from the kindergarten. One boy was
I first met this teddy at the rehearsals for the charity concert. crying very much. A teacher brought him Zdravko
Monika and I got to know him better when a teacher from and this boy hugged him very hard, tapped him
lower classes introduced him to us. At that time I thought that and he stopped crying. The teacher gave us the
this teddy was useless and funny. I thought this was a usual teddy bear and the crying boy also thanked us.
toy. But Zdravko has special energetic spots on him, which are Then I started to believe in this teddy bear that
marked with some buttons. If you tap on them, you feel better really cures. From this experience I learned that it
quickly. First you tap spots that are marked on the teddy bear is not good to judge too quickly.
and then you tap on yourself on the same spots. I did not be-
lieve in this teddy bear at first, but I totally changed my opinion Tim Gaberšek, 6. a

When Zdravko came to our helped me overcome the pain


class, we were all happy, espe- in my knee. I think it was a
cially me. When you are next to great idea of our school to give
him, the atmosphere is very us Zdravko because he can
nice. help you with nervousness
He was travelling round before written and oral tests.
the class, everyone could He also helps you concentrate
tap him on the head, hug during the lessons. Zdravko is
him or trust him their a very nice and useful bear.
problems. I think he We all love him.
helped everyone because
ND

all my schoolmates were Matevž Kunst, 6. b


TR ECO

in a better mood. He
D
IA
S
E
TH
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 16

Ne damo ga! TR 3.
ILE
TJ
E

Da bi devetošolci sprejeli medse ponedeljek vrnem Majdi. A ga v komentiramo, saj smo se tega
štiridesetcentimetrskega medvedka ponedeljek zagledajo devetošolci privadili.
in se tapkali? Dajte no, ne me in Nika, ki jo je ravnateljica že Čustva. Pomembno je, da
prepričevat! Otroke precej dobro poučila o tapkanju, me zgrabi za izražamo čustva, mi je šlo po glavi,
poznam, imam skoraj dvajset let jezik. »Učiteljica, vi ste o tem imeli ko sem prvi teden zelo razmišljala
izkušenj z delom v razredu in vem, seminar. Povejte nam kaj o o zame presenetljivih reakcijah
na kaj primejo in kaj deluje. tapkanju!« Zanikati nisem mogla in otrok. Tudi oni morajo izražati
To sem imela v glavi, ko nam je s cmokom v grlu sem začela nežnost, čutijo strah, potrebujejo
ravnateljica razlagala, da bodo vsi razlagati o točkah po telesu, kjer varnost. In ker so že tako »veliki«
otroci na šoli tapkali in spoznali zastaja energija, in kako lahko in »odrasli«, smo pozabili, da so še
medvedka Zdravka. Zdelo se mi je povečamo »pretočnost«. Otroci so vedno z eno nogo otroci oziroma
sprejemljivo, da se z njim ukvarjajo poslušali, se tapkali, nihče se ni jim ne damo možnosti, da po svoje
v prvem triletju. Prepričana sem smejal, medvedek pa je celo uro pokažejo čustva. V otroštvu je res
bila, da bo kolegica Majda znala ostal v naročju največjega vse tako enostavno: poveš, da te
tega medvedka imenitno vključiti v devetošolca. Na koncu ure sem je strah, da bi se cartal – in odrasli
delo z otroki in jih bo znala bila jaz najbolj šokirana in spet se ti skušajo ugoditi ali preprosto
navdušiti, da ga bodo uporabljali mi je podrla predstava, da »že vse nosiš s sabo igračo. Potem
kot prijatelja, ki zdravi in pomirja. vem«. Ne, otroci me lahko vedno naenkrat zrasteš, čustva so vedno
To sem doživela na lastne oči, ko znova presenetijo. Tako me še močnejša, ti pa ne veš, kaj bi z
sva z Majdo skupaj pripravljali vedno, saj je medvedek Zdravko njimi in kako bi jih izrazil. In zato je
točke za dobrodelni koncert in je po dveh mesecih še vedno izjemno v razredu tako dobrodošel
Timu in Moniki navdušeno zaželena »oseba«. Skoraj vsako medvedek Zdravko. Ne damo ga.
razlagala, kako dobrodošel član uro se osmo- in devetošolci
razreda je medvedek. Po potegujejo, kdo ga bo lahko imel v
naročju. Včasih si ga izmenjujejo, Mojca Cestnik, učiteljica
dobrodelnem koncertu pa je
včasih ga ima celo uro eden. slovenščine
medvedek Zdravko skupaj z
objemčkom ostal v mojem razredu, Včasih se kdo potapka, včasih kdo
shranila sem ga, da ga v tapka medvedka. Nič ne

Ob medvedku mi je lepo, ker me umirja in me spravlja k delu, pa še tapkam lahko in imam


zato lepši dan. Lepo ga je stisniti k sebi.

I feel very good with this teddy bear because he calms me down and he makes me work and I
can tap and have a better day because of this. It is nice to hug him.

Sergej Kočevar, 9. b
STRAN/PAGE 17 GLAS MLADIH

We won't give him away TH


E
T
Would you believe that stops and how can we increase fluidity. Children were listening, TR HIR
the children in the ninth tapping, no one was laughing and the teddy bear stayed in the IA D
class accept a forty lap of the tallest child in the ninth class. At the end of the lesson D
centimetres big teddy I was shocked the most and my theory about “I know it all” col-
bear and tap them- lapsed. No, children can surprise me over and over again. And
selves? Oh, come on! I they still do, because Zdravko has been a very wanted “person”
know children pretty for already two months. Almost every lesson the children from Sometimes they ex-
well as I have almost the eighth and ninth class are arguing for having him in the lap. change him and some-
twenty years of experi- times one child has him
ence of working in the the whole lesson.
classroom and I know Sometimes they tap
what works. themselves and some-
I had this in my head times they tap Zdravko.
when our principal told We do not say anything
us how all children at because we got used
school would tap and to it.
meet Zdravko. It Feelings. The thought
seemed acceptable that of how important it is to
they would be inter- express our feelings
ested in Zdravko in the went through my head
first triad. I was sure when I was thinking
that my colleague Ma- about children’s sur-
jda would include this prising reactions. They
teddy bear perfectly in also have to express
her work with children, tenderness, they feel
that she would know fear, need security.
how to excite them to Because they are so
use Zdravko as a friend »big« and »grown-up«
who heals and calms we forgot that they are
you down. I had this still children and that
experience when Majda we do not give them a
and I were preparing a chance to express their
programme for the feelings in their own
charity concert and she way. During our child-
told Tim and Monika hood everything is very
how welcome the teddy simple: you tell that you
bear was in her class- are afraid, that you
room. After the charity need cuddling – and
concert Zdravko stayed the adults want to
in my classroom till please you or you sim-
Monday when I would ply carry a toy with you.
give him back to Majda. Then suddenly you
But on Monday the chil- grow up, feelings are
dren from the ninth stronger and you do
class saw him and not know what to do
Nika, who knew about with them or how to
Zdravko from our princi- express them. And that
pal, prompted me to is why Zdravko is a
speak. “Teacher, you very welcome teddy
had a seminar about bear in the classroom.
this. Tell us something We won't give him
about tapping!” I could away.
not deny, so I started Mojca Cestnik,
talking about spots on a Slovene teacher
our body, where energy
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 18

Zakaj neki je Zdravko koristen v 8. č-skupini


V našem razredu imamo »medota«. Ime mu je označene (vsaj upam). Če se tapkaš po
Zdravko. Naš medo je okoli gobčka in po njih, nisi več živčen, te pa bolijo roke, in TR 3.
nogah bel, oči in desni podplat ima modre. Na če se tapkaš po glavi, tudi ta. Zdravka je ILE
desni tački ima rumeno dlan. Na hrbtu ima torej verjetno izumil zelo živčen človek z TJ
luknjo. Verjetno ga je kdo preveč stisnil. Ja migreno. Ker kadar tapkaš njega, te
E
res, ljubezen je uničujoča ... Tudi na trebuhu bolijo samo roke, a ponavadi pomaga
se že dela luknja. Verjetno mu je kdo hotel že, če ga močnoooooo objameš. Dragi
iztrgati srce, pa se je spomnil, da je plišast. Po Zdravkov izumitelj, 8. č-skupina ti je
celem telesu ima črne pike. Brez skrbi, to niso hvaležna.
garje, to so »akupresurne točke«. Te iste Matija Terglav, 8. c
točke obstajajo tudi na ljudeh, samo da niso

Zdravko … nepogrešljivi član pri igri Spogledovanje


Zdravka sem sedmošolcem prvič učenec 7. a. Sedel je na učiteljičini nismo niti pomislili, da bi ga izločili
prinesla v razred kakšen mesec po mizi in jih opazoval, kako so pisali. iz igre.
dobrodelnem koncertu, in sicer tik In že samo dejstvo, da je bil med Vsakič, ko moram medvedka vrniti,
pred preizkusom iz naravoslovja. Ko njimi, je bilo dovolj, da so se se učenci težko poslovijo od njega,
sem jim razložila, kako poteka počutili umirjene in varne. Sedaj je zato so seveda toliko bolj veseli, da
tapkanje in kakšno vlogo ima pri tem Zdravko stalni spremljevalec 7. a bo prišel Zdravko v našo učilnico
Zdravko, so bili nad njim tako pri vseh preizkusih. »za stalno«.
navdušeni, da sem morala kolegico Ne dolgo tega pa se nam je
prositi, če nam lahko Zdravka pridružil tudi na oddelčni uri, in ko
odstopi še za eno uro. Zdravko je Karmen Zupanc, učiteljica
smo se igrali našo najbolj
tako med uro naravoslovja postal 29. slovenščine
priljubljeno igro Spogledovanje,
STRAN/PAGE 19 GLAS MLADIH

Why Zdravko is useful in 8. č group


In our class we have a bear. His name is Zdravko. Our bear on them, you stop being nervous, but your arms hurt
is white around the snout and legs, his eyes and his right and if you tap on the head, it also hurts. Zdravko was
palm are blue. On his right paw he has a yellow hand. On probably invented by a very nervous man suffering
his back he has a hole. Probably someone hugged him too from a migraine. Because if you tap him, only your
much. Love is really destructive…There is a hole on the arms hurt, so it is usually enough if you just
pouch too. Someone probably wanted to rip out his heart, STROOOOONGLY hug him. Dear inventor of
but he remembered that Zdravko is a soft toy. He has black Zdravko, 8. č group is grateful to you.
spots on his body. Do not worry, these are not scabies,
these are »acupressure spots«. These same spots also
Matija Terglav, 8. c
exist on people, but they are not marked (I hope). If you tap

Zdravko … an indispensable
member at the game Flirting
I first brought Zdravko to the seventh class a month after our
charity concert, just before a science test. When I explained
Zdravko’s role, they were so excited about him that I asked my
colleague to let me have it for one more lesson. During the
lesson of science Zdravko became the 29th member of 7. a. Zdravko is our teddy bear
He was sitting on the teacher's desk and observing them while
they were writing a test. And because he was with them, they and he knows everything.
felt calmer and safer. Now Zdravko is a constant companion of when you don't feel good
7.a when they write a test. when you're in pain,
Not long ago Zdravko joined us during our class lesson when our Zdravko calms you down.
we were playing our popular game –Flirting, and we did not
even think of excluding him from the game.
When anger pursues you
Every time I have to return the teddy bear, children have a
hard time saying goodbye. That is why they will be much hap- in Maths you don't know
pier when Zdravko comes to our classroom for ever. anything
then you come to Zdravko
Karmen Zupanc, and blow your thoughts away.
a Slovene teacher
When intolerance is with you
or bad grade is after you,
Zdravko helps you right away,
and bad things go away.

But when you are happy,


And surrounded with
satisfaction
Zdravko is happy with you
Because people are happy.

Monika Rakun, 6. a
MEDVEDEK ZDRAVKO
Foto utrinki … STRAN/PAGE 20

Photos …
▲ Tudi najmlajši tapkajo ▼ Zdravko pri malici ▼
Even the youngest tap Zdravko at a morning snack

Technical day »The European village« ▼


Tehniški dan Evropska vas ▼
STRAN/PAGE 21 GLAS MLADIH

The Voice of the Young is a newspaper of the Primary School Polzela and its branch Andraž, the
kindergarten Polzela and Andraž. The children from lower and higher classes with their mentors
and little ones from the kindergarten with their teachers participate with their contributions.

Mentorica mladih dopisnikov in novinarjev ter odgovorna urednica: Karmen Zupanc


Mentorici literarnega kluba: Sabina Posedel in Nuša Aubreht
Likovni nasveti: Regina Mratinkovič
Prevodi: Urša Ilovar

Računalniško oblikovanje glasila v celoti: Karmen Zupanc


Tisk: HARI TISK, Petrovče
Naklada: 600 izvodov

Ustvarjalci glasila GLAS MLADIH ▲


▼ The creators of the newspaper THE VOICE OF THE YOUNG
The mentor of young correspondents and journalists and the chief editor: Karmen Zupanc
The mentors of literary club: Sabina Posedel and Nuša Aubreht
Art advice: Regina Mratinkovič
Translations: Urša Ilovar
Computer-aided design of the whole newspaper: Karmen Zupanc
Printed by: HARI TISK, Petrovče
Number of copies: 600
MEDVEDEK ZDRAVKO STRAN/PAGE 22

Iz vsebine ………………………… From the contents


Skrivnost mehkega prijatelja ……………………………………………………………………………… 1
The secret of a soft friend …………………………………………………………………………………. 1
Z Medvedkom Zdravkom nam je lepše ………………………………………………………………….. 2
We are better with Zdravko ………………………………………………………………………………... 3
Sabina Šilc … gospa, ki nas je “okužila” z Zdravkom ………………………………………………... 4
Sabina Šilc … a lady who “infected” us with Zdravko ……………………………………………….. 5

VRTEC/KINDERGARTEN
Zdravko pomaga Timu ……………………………………………………………………………………… 6
Zdravko is helping Tim ……………………………………………………………………………………... 7

POŠ ANDRAŽ
Zdravkov kotiček v Andražu ………………………………………………………………………………. 8
In the branch Andraž they were thinking about Zdravko ……………………………………………. 9

1. TRILETJE/THE FIRST TRIAD


Kako je Zdravko pozdravil učiteljico …………………………………………………………………… 10
Zdravko v OPB 1. b in 2. a ………………………………………………………………………………... 10
Zdravko tudi v OPB 1. a …………………………………………………………………………………... 10
One example, how Zdravko healed a teacher ………………………………………………………… 11
Zdravko in extended stay in 1. b and 2. a ……………………………………………………………… 11
Zdravko in extended stay in 1. a ..................................................................................................... 11
Zdravko je naš .................................................................................................................................. 12
Zdravko ... zdravnik v 3. b ............................................................................................................... 12
Zdravko is ours ................................................................................................................................ 13
Zdravko ... the doctor in 3. b ……………………………………………………………………………... 13

2. TRILETJE/THE SECOND TRIAD


Zdravko na dobrodelnem koncertu …………………………………………………………………….. 14
Zdravko at the charity concert ........................................................................................................ 15

3. TRILETJE/THE THIRD TRIAD


Ne damo ga ....................................................................................................................................... 16
We won't give him away .................................................................................................................. 17
Zakaj neki je Zdravko koristen v 8. č-skupini ................................................................................ 18
Zdravko ... nepogrešljivi član pri igri Spogledovanje .................................................................. 18
Why Zdravko is useful in 8. č group ……………………………………………………………………. 19
Zdravko … an indispensable member at the game Flirting ......................................................... 19

Foto utrinki/ Photos ......................................................................................................................... 20


Ustvarjalci glasila Glas mladih/The creators of the newspaper THE VOICE OF YOUNG ......... 21

GLAS MLADIH/THE VOICE OF YOUNG … GLASILO OŠ POLZELA


Zdravko naš medvedek je,
ki spozna se prav na vse.
Kadar ti najbolje ni,
ko te vse boli,
Zdravko naš te pomiri.

Jeza te preganja,
pri matematiki nič se ti ne sanja,
takrat le na Zdravka se obrni
in svoje misli proč odvrni.

Kadar nestrpnost nad teboj preži,


slaba ocena ti grozi,
takrat naš Zdravko ti na pomoč
priskoči
ter vse slabosti onemogoči.

A kadar te veselje razdaja,


zadovoljstvo te obdaja,
takrat naš Zdravko se s tabo veseli,
saj osrečuje vse ljudi.

Monika Rakun, 6. a